Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 448/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 153/2011
Platnost od 28.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Zrušeno k 01.01.2018 (341/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

448

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb. a nařízení vlády č. 44/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

2. V § 4 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

3. V § 4 odst. 10 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

4. V § 5 odst. 4 se za slova „záchranné služby“ vkládají slova „nebo je lékařem orgánu sociálního zabezpečení29)“.

Poznámka pod čarou č. 29 zní:

29) § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 5 odst. 5 se slova „který získal odbornou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu18c), a který dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu,“ včetně poznámky pod čarou č. 18c zrušují.

6. V § 5 se odstavec 6 zrušuje.

7. V § 6 se věta druhá zrušuje.

8. § 6a se včetně nadpisu zrušuje.

9. V § 8 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

10. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 6 let8000830088009550103501120012150150002000020150203502060020950216002345025400
2do 12 let82508750950010300111501210013100156002025020480207002120021650228302525027350
3do 19 let870094501020011050120001300014150162502068020950212802210023080246002715029450
4do 27 let9350101501100011950129501405015200170002128021730221302328024930269302925031700
5nad 27 let10100110001185012850139501510016400178002205022600232502515027100297503150034100
“.

11. Příloha č. 6 se zrušuje.

Dosavadní příloha č. 7 se označuje jako příloha č. 6.

12. V příloze č. 6 v I. skupině – Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života se čárka na konci bodu 3.2. nahrazuje tečkou a bod 3.3. se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Přesunout nahoru