Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 425/2011 Sb.Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012

Částka 148/2011
Platnost od 23.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

425

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2011

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro rok 2012 hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a dále zdravotní péče poskytované pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast zdravotní péče2) (dále jen „zahraniční pojištěnec“), hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení objemu této zdravotní péče pro způsoby úhrady uvedené v § 3 až 17, poskytované

a) ve smluvních zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“), a zdravotnických zařízení hospicového typu podle § 22a zákona,

b) smluvními praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost,

c) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči, včetně ambulantních zdravotnických zařízení poskytujících hemodialyzační zdravotní péči a ortoptickou zdravotní péči,

d) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,

e) smluvními zubními lékaři,

f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost“),

g) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,

h) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů,

i) smluvními zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby, smluvními zdravotnickými zařízeními poskytujícími dopravní zdravotní službu a lékařskou službu první pomoci,

j) smluvními zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a ozdravovnami,

k) v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Referenčním obdobím se rozumí pro účely příloh č. 1, 4 a 8 k této vyhlášce rok 2010 a pro účely příloh č. 3, 5, 6 a 7 k této vyhlášce příslušné pololetí roku 2010.

(2) Hodnoceným obdobím se rozumí pro účely příloh č. 1, 4 a 8 k této vyhlášce rok 2012 a pro účely příloh č. 3, 5, 6 a 7 k této vyhlášce příslušné pololetí roku 2012.

(3) Unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, s tím, že není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec zdravotnickým zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jednou. V případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních pojištěnců rozumí součet unikátních pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se sloučily. Pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou.

(4) Při výpočtu celkového počtu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za výkony za referenční období podle příloh č. 3, 5 až 8 k této vyhlášce se těmito body rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2012.

§ 3

Pro zdravotní péči poskytovanou zahraničním pojištěncům hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu v § 8, 12 a 14 a v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

§ 4

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v přílohách č. 1, 9 až 11 k této vyhlášce.

(2) Pro zdravotní péči poskytovanou v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, hrazenou paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Pro zdravotní péči poskytovanou praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace, nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Pro ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

(2) Výše úhrad zdravotní péče v korunách českých poskytované zubními lékaři nehrazené podle odstavce 1 a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(3) Zdravotní pojišťovna je oprávněna omezit výši úhrady zdravotnickým zařízením tak, aby celková výše nákladů zdravotní pojišťovny vynaložených na zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v roce 2012 nepřekročila celkovou výši těchto nákladů stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny. Pokud by překročení celkové výše úhrady za zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, stanovené ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na tuto zdravotní péči, bylo způsobeno poskytnutím většího objemu nutné a neodkladné zdravotní péče oproti roku 2010, zdravotní pojišťovna tento větší objem zohlední v úhradě.

§ 9

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními ve vyjmenovaných odbornostech hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 11

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornosti 902 podle seznamu výkonů hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč.

§ 13

Pro výkony poskytované dopravní zdravotní službou hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 14

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

§ 15

(1) Pro komplexní lázeňskou péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními lázeňské péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2010, nejméně však ve výši 850 Kč.

(2) Pro příspěvkovou lázeňskou péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními lázeňské péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2010, nejméně však ve výši 280 Kč.

(3) Pro zdravotní péči poskytovanou v ozdravovnách se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2010, nejméně však ve výši 540 Kč.

§ 16

Podle § 3 až 15 se postupuje, pokud se zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení při dodržení podmínek stanovených v § 17 odst. 6 zákona nedohodnou jinak.

§ 17

Pro neodkladnou zdravotní péči v nesmluvních zdravotnických zařízeních hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 85 % hodnoty bodu stanovené v § 8, 12 a 14 a v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce. Výsledná hodnota bodu se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.


§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 4

A) Ústavní péče podle § 4 odst. 1

1. Úhrada zdravotnickému zařízení v roce 2012 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, úhradu formou případového paušálu, úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu a ambulantní složku úhrady. Do referenčního období je zařazena veškerá zdravotní péče poskytnutá v roce 2010, zdravotnickým zařízením vykázaná do 31. května 2011 a zdravotní pojišťovnou uznaná do 30. září 2011. Do hodnoceného období je zařazena veškerá zdravotní péče poskytnutá v roce 2012, zdravotnickým zařízením vykázaná do 31. března 2013 a zdravotní pojišťovnou uznaná do 30. května 2013.

2. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady

2.1 Výši a způsob úhrady zdravotní péče zařazené podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů4) (dále jen „Klasifikace“) do skupin vztažených k diagnóze:

a) 08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182, 08183,

b) 05011, 05012, 05013, 05070, 05161, 05162, 05163, 05111, 05112, 05113,

c) 02041, 02042, 02043,

d) 01051,01052,01053,

e) 05191,05192,05193,

f) 06061, 06062, 06063,

g) 07041,07042,07043,

h) 08191,08192,08193,

i) 13091, 13092, 13093,

uvedených v příloze č. 9 (dále jen „vyjmenované skupiny“) zdravotní pojišťovna smluvně dohodne se zdravotnickým zařízením. Pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnou, individuálně smluvně sjednaná složka úhrady může zahrnovat i úhradu jiné zdravotní péče, než je uvedeno ve větě první; v takovém případě se tato úhrada, stejně jako úhrada za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace4) do vyjmenovaných skupin, nezapočítává do úhrady uvedené v bodě 3.

2.2 Výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivý přípravek“) označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška“), na jednoho unikátního pojištěnce, kterému byl poskytnut uvedený léčivý přípravek v hodnoceném období, se stanoví ve výši 98 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období vztažené k jednotlivým diagnózám. Celková úhrada vztažená k jednotlivé diagnóze se vypočte násobkem úhrady na jednoho unikátního pojištěnce stanovené podle věty první a počtem unikátních pojištěnců, kterým byl poskytnut uvedený léčivý přípravek v rámci dané diagnózy v hodnoceném období. Nejvyšší možná celková úhrada za hodnocené období se vypočítá jako násobek úhrady stanovené podle věty první a 110 % počtu unikátních pojištěnců, kterým byl v rámci dané diagnózy poskytnut výše uvedený léčivý přípravek v referenčním období.

3. Úhrada formou případového paušálu

3.1 Úhrada formou případového paušálu (PUdrg2012) zahrnuje úhradu za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a stanoví se takto:

PUdrg2012 = CMred * ZS2012

kde:

CMred redukovaná výše CMalfa2012, která se stanoví podle následujících podmínek:

a) pokud poměr CMalfa2012/ CMalfa2010 je větší než 1,05 a zároveň PPalfadrg je větší než 1,03, potom

CMred = CMalfa2010 * 1,05

kde:

CMalfa2012 počet případů hospitalizací zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce

CMalfa2010 počet případů hospitalizací ukončených a zdravotní pojišťovnou uznaných v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce

PPalfadrg poměr počtu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v roce 2012, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce, a zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce

b) pokud poměr CMalfa2012/ CMalfa2010 je menší nebo roven než 1,05, a zároveň poměr CMalfa2012/ CMalfa2010 není větší než (PPalfadrg + 0,02), potom

CMred = CMalfa2012

c) pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmenu a) nebo b) a pokud poměr CMalfa2012/ CMalfa2010 je vyšší než (PPalfadrg + 0,02), potom

CMred se snižuje o takový počet procentních bodů, který tvoří rozdíl mezi CMalfa2012/ CMalfa2010 a (PPalfadrg + 0,02), za následujících podmínek:

1) je-li CMalfa2012/ CMalfa2010 menší nebo roven než 1,05, potom

CMred = CMalfa2012

2) je-li CMalfa2012/ CMalfa2010 větší než 1,05, potom

CMred =CMalfa2010 * 1,05

ZS2012 základní sazba pro úhradu formou případového paušálu, která se vypočte takto:

ZS2012 = [IZS2010 * (1 - Kp) + (ZSref * Kp) ] * Kn

kde:

IZS2010 referenční individuální základní sazba, která se vypočte takto:

IZS2010 = Uall2010 / CMall2010

kde:

Uall2010 celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou péči poskytnutou během hospitalizací v referenčním období, včetně vypořádání regulačních omezení a realizovaných navýšení úhrady, s výjimkou doplatku za ambulantní složku úhrady

CMall2010 počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v přílohách č. 9, 10 a 11 k této vyhlášce

Kp přibližovací koeficient, který se stanoví ve výši 0,25

ZSref referenční (celostátní) základní sazba, která se stanoví ve výši 29 500 Kč

Kn koeficient navýšení základní sazby ZS2012 , který se stanoví na 1,07

4. Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu

4.1 Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu zahrnuje úhradu za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce. Pro úhradu zdravotní péče vyčleněné z úhrady formou případového paušálu, hrazené podle seznamu výkonů, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, se stanoví hodnota bodu ve výši ICBref * 1,07 do limitu (LIM PUbetadrg2012) vypočteného takto:

LIM PUbetadrg2012 = [(Vbetadrg2010 * ICBref) + ZUMbetadrg2010 + ZULPbetadrg2010 + LPbetadrg2010 + KPbetadrg2010 ] * 1,07

kde:

Vbetadrg2010 celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za výkony provedené během hospitalizací, za referenční období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce. Počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2012

ICBref vypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení, která se stanoví jako podíl Uref/Bref

kde:

Uref celková úhrada náležející zdravotnickému zařízení za veškerou zdravotní péči poskytnutou v referenčním období, po vypořádání všech regulačních opatření, s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, snížená o úhradu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, poskytnuté v referenčním období, vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané v souvislosti s péčí o pacienty, o paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, a dále o úhradu ostatní zdravotní péče hrazené v korunách českých (KPref)

Bref celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, přepočtených podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2012, za zdravotní péči poskytnutou v referenčním období

ZUMbetadrg2010 celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

ZULPbetadrg2010 celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 ktéto vyhlášce.

LPbetadrg2010 paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční období, vztaženým k hospitalizacím v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

KPbetadrg2010 celková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách českých vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za referenční období, poskytnutou zdravotnickým zařízením v průběhu hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

4.2 Pro úhradu zdravotní péče vyčleněné z úhrady formou případového paušálu, hrazené podle seznamu výkonů, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období nad vypočtený limit (LIM PUbetadrg2012), se stanoví hodnota bodu ve výši (ICBref * 1,07) * 0,5 a výše úhrady za zvlášť účtovaný materiál, zvlášť účtované léčivé přípravky, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona a za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách českých, se vypočte takto:

(ZUMbetadrg2012 + ZULPbetadrg2012 + LPbetadrg2012 + KPbetadrg2012) * 0,5

kde:

ZUMbetadrg2012 celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v hodnoceném období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

ZULPbetadrg2012 celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v hodnoceném období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

LPbetadrg2012 paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za hodnocené období, vztaženým k hospitalizacím v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

KPbetadrg2012 celková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách českých vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za hodnocené období, poskytnutou zdravotnickým zařízením v průběhu hospitalizací v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

do celkové výše úhrady (MAX PUbetadrg2012) která se vypočte takto:

MAX PUbetadrg2012 = LIM PUbetadrg2012 * 1,03

5. Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů, včetně zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

6. Ambulantní složka úhrady zahrnuje úhradu specializované ambulantní zdravotní péče, zdravotní péče v odbornostech 603 a 604, podle seznamu výkonů, zdravotní péče poskytované praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost, zdravotní péče poskytované zubními lékaři, zdravotní péče ve vyjmenovaných odbornostech, zdravotní dopravy, lékařské služby první pomoci a zdravotní péče poskytované v odbornostech 902, 911, 914, 921 a 925 (dále jen „ambulantní péče“) s výjimkou výkonů, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření.

6.1. Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce

6.2. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 603 a 604, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

6.3. Pro zdravotní péči poskytovanou všeobecnými praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

6.4. Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři se hradí podle § 8 této vyhlášky.

6.5. Pro zdravotní péči poskytovanou ve vyjmenovaných odbornostech, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

6.6. Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

6.7. Zdravotní péče poskytovaná v rámci lékařské služby první pomoci se hradí podle § 14 této vyhlášky.

6.8. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 902, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

6.9. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 911, 914, 921 a 925, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

6.10. Pokud součet úhrad vypočtených podle bodů 6.1 až 6.9 bude nižší než 98 % úhrady za ambulantní péči poskytnutou v referenčním období (Uamb2010), zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet bodů za výkony ambulantní péče poskytnuté v hodnoceném období bude nejméně 100 % počtu bodů za výkony ambulantní péče poskytnuté v referenčním období, a dále pokud zdravotnické zařízení v hodnoceném období ošetří nejméně 100 % unikátních pojištěnců v porovnání s referenčním obdobím, potom se výsledná úhrada za ambulantní péči poskytnutou v hodnoceném období (UVamb2010) stanoví ve výši

UVamb2012 = Uamb2010 × 0,98

6.11. Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet bodů za výkony ambulantní péče poskytnuté v hodnoceném období bude nižší než 100 % počtu bodů za výkony ambulantní péče poskytnuté v referenčním období a zároveň pokud zdravotnické zařízení v hodnoceném období ošetří méně než 100 % unikátních pojištěnců v porovnání s referenčním obdobím, potom se UVamb2012 sníží o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 100 % hodnoty stanovené v bodu 6.10. Pro snížení uvedené ve větě první se použije vyšší z hodnot, o kterou nebylo dosaženo 100 % hodnoty stanovené v bodu 6.10.

6.12. Pro nasmlouvaný výkon 09563, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč a pro nasmlouvaný výkon 88101, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

7. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

8. V případě, že zdravotnické zařízení poskytne v referenčním nebo hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tato zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,90 Kč.

9. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné dvanáctiny z objemu úhrady stanoveného podle této vyhlášky z údajů za referenční období. Při stanovení výše předběžné úhrady zdravotní pojišťovna zohlední změny v rozsahu a struktuře poskytované péče, včetně změny počtu hospitalizací, počtu bodů a počtu unikátních pojištěnců. Předběžná úhrada za hodnocené období bude finančně vypořádána v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období.

B) Ústavní péče podle § 4 odst. 2

1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace

a) Paušální sazba za jeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

b) Výše paušální sazby zajeden den hospitalizace v hodnoceném období se stanoví ve výši 103 % paušální sazby za jeden den hospitalizace náležející zdravotnickému zařízení v referenčním období.

c) Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je v návrhu smlouvy, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

2. Úhrada ambulantní péče, zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní péče

a) Pro ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

b) Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč do 100 % objemu vypočteného takto:

POPho
PBro ×————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období

POPro počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období

Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad 100 % vypočteného objemu se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,40 Kč. Finanční vypořádání se provede nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

c) Pro zvláštní ústavní péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

C) Regulační omezení

1. Regulační omezení úhrady formou případového paušálu

1.1. Pokud zdravotní pojišťovna zjistí odchylky v Klasifikaci4) v konkrétním zdravotnickém zařízení ve smyslu účelového kódování, provede cílené nebo náhodné šetření, které potvrdí nebo vyvrátí podezření na účelové chování nebo kódování.

1.2. Cíleným šetřením se rozumí vyhledání konkrétních hospitalizačních případů, které při analýze pomocí informačního systému vykazovaly významné odchylky. K těmto případům si zdravotní pojišťovna vyžádá kompletní klinickou dokumentaci a revizní lékaři provedou klinický audit. Pokud bude výsledkem klinického auditu zjištění, že zdravotnické zařízení při vykazování nerespektovalo metodická pravidla vykazování a pro kódování a hospitalizační případ byl díky tomu klasifikován neoprávněně do DRG skupiny s vyšší hodnotou relativní váhy, zdravotní pojišťovna adekvátně sníží úhradu v této výši:

Matematicky vyjádřeno:

(CMpůvodní - CMrevidovaný) × ZS2012 × 3

kde:

CMpůvodní počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace4) zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v přílohách č. 9, 10 a 11 k této vyhlášce, vykázaných zdravotnickým zařízením před provedením cíleného či náhodného šetření zdravotní pojišťovnou

CMrevidovaný počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace4) zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v přílohách č. 9, 10 a 11 k této vyhlášce, zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na základě cíleného či náhodného šetření

1.3. Náhodným šetřením se rozumí náhodný výběr určeného počtu hospitalizačních případů v příslušné DRG bázi, u nichž bude proveden klinický audit, tzn. porovnání vykázané péče se zdravotní péčí, zaznamenanou v klinické dokumentaci. Při zjištění nesrovnalostí uplatní zdravotní pojišťovna tento nález jako regulační opatření na celou DRG bázi za hodnocené období a sníží úhradu.

Matematicky vyjádřeno:

a) revize u statisticky méně významného počtu případů příslušné DRG baze:

((CMpůvodní - CMrevidovaný) / (CMpůvodní)) x ∑ CM baze x ZS2012 x 0,2

b) revize u statisticky významného počtu případů DRG příslušné baze:

((CMpůvodní - CMrevidovaný) / (CMpůvodní)) × ∑ CM baze × ZS2012 × 0,8

kde:

CM baze součet relativních vah dané DRG baze

DRG baze agregované skupiny ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace4). Jsou dány prvními 4 znaky z pětičíselného kódu DRG skupiny.

Statisticky významný počet případů příslušné DRG baze

více než 5% případů, minimálně však 30 případů v rámci příslušné DRG baze v příslušném zdravotnickém zařízení

Statisticky méně významný počet případů příslušné DRG baze

méně než 5% případů, minimálně však 10 případů v rámci příslušné DRG baze v příslušném zdravotnickém zařízení

2. Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

a) Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny v hodnoceném období, s výjimkou léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, převýší 98 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v referenčním období, s výjimkou léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, zdravotní pojišťovna sníží zdravotnickému zařízení celkovou úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Snížení podle věty první zdravotní pojišťovna neuplatní, pokud zdravotnické zařízení doloží, že zvýšená celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny.

b) V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodu 1.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 5

A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1. Výše kapitační platby se vypočte podle celkového počtu zdravotnickým zařízením registrovaných přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní sazbou stanovenou na jednoho zdravotnickým zařízením registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte vynásobením počtu zdravotnickým zařízením registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 7, násobených indexem podle bodu 7. Výše základní sazby, popřípadě celková výše úhrady, může být navýšena při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Základní sazba podle věty první se stanoví ve výši

a) 50 Kč pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,

b) 49 Kč pro praktické lékaře, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud to místní podmínky vyžadují, mohou se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnout na prodloužení ordinačních hodin odlišně,

c) 47 Kč pro ostatní praktické lékaře,

d) 49 Kč pro ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.

2. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001 podle seznamu výkonů:

č. výkonu Název
01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
09215 INJEKCE I. M., S. C, I. D.
09216 INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220 KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09233 INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09237 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM2 DO 10 CM2
09507 PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511 MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513 TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
44239 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)
71511 VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

3. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonu Název
01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
06111 KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
06121 KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
06123 KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
06125 KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
06127 KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C, I. M., I. V., UV, EVENT.DALŠÍ APLIKACE
06129 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
09215 INJEKCE I. M., S. C, I. D.
09216 INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220 KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09221 INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09233 INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09235 ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
09237 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM2 DO 10 CM2
09253 UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
09507 PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511 MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513 TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
71511 VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

4. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby a zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.

5. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

6. Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let.

7. Věkové skupiny a indexy:

Věková
skupina
Index
0 - 4 roky 3,91
5 - 9 let 1,70
10 - 14 let 1,35
15 - 19 let 1,00
20 - 24 let 0,90
25 - 29 let 0,95
30 - 34 let 1,00
35 - 39 let 1,05
40 - 44 let 1,05
45 - 49 let 1,10
50 - 54 let 1,35
55 - 59 let 1,45
60 - 64 let 1,50
65 - 69 let 1,70
70 - 74 let 2,00
75 - 79 let 2,40
80 - 84 let 2,90
85 a více let 3,40

B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle části A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, má menší počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců (celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona.

2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče, podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených pojištěnců registrovaných tímto zdravotnickým zařízením.

3. Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 4 až 6 části A) použijí obdobně.

C) Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč; pro výkony dopravy v návštěvní službě se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

D) Regulační omezení

1. Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu) a odbornosti 902:

1.1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona, a které zdravotní pojišťovna uhradila. Zdravotní pojišťovna zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

1.2. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech a odbornosti 902, podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech a odbornosti 902, podle seznamu výkonů, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z tohoto překročení.

2. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1, popřípadě 1.2.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení v roce 2011 nebo 2012 registrovalo 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo poskytlo zdravotní péči 50 a méně neregistrovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny nebo jedná-li se o zdravotní péči poskytnutou zahraničním pojištěncům.

4. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost v roce 2012, sledovaná za každou odbornost zvlášť, nepřevýší předpokládanou výši úhrad na příslušný druh zdravotní péče na rok 2012, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech a odbornosti 902 v roce 2012 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2012, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za kapitační platbu a zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2012.

7. Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči ve více odbornostech, regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 zdravotní pojišťovna vypočte, popřípadě uplatní, za každou odbornost zvlášť, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 6

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši

a) 1,08 Kč pro zdravotnická zařízení ve smluvních odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů, vykazující výkony odbornosti 910 - psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 901 - klinická psychologie podle seznamu výkonů,

b) 0,95 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující hemodialyzační péči, s výjimkou nasmlouvaného výkonu 18550, podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč.

c) 1 Kč pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 927 - ortoptista podle seznamu výkonů, pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 903 - klinická logopedie podle seznamu výkonů a pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 905 - zrakový terapeut podle seznamu výkonů,

d) 0,68 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů,

e) 0,68 Kč pro výkony 75347 a 75348 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 705 - oftalmologie podle seznamu výkonů,

f) 1,03 Kč pro screeningové výkony 15101 a 15105 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 105 - gastroenterologie podle seznamu výkonů a 1 Kč pro novorozenecký screening,

g) 1,02 Kč pro specializovanou ambulantní zdravotní péči výše neuvedenou, do objemu vypočteného pro jednotlivé odbornosti podle seznamu výkonů takto:

POPho
PBro × —————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v hodnoceném období

POPro počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období

Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem v dané odbornosti, vyjádřená počtem bodů za výkony zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,30 Kč.

2. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu použít průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.

3. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se objem počtu bodů podle bodu 1 písm. g) navýší o počet bodů, který odpovídá zdravotnickým zařízením vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným nově nasmlouvaným zdravotním výkonům.

4. Snížená hodnota bodu v dané odbornosti podle bodu 1 písm. g) se nepoužije:

a) v případě zdravotnického zařízení, které v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytované péče nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytované péče menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvané péče pro danou odbornost.

b) v případě zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům.

V případech uvedených v písmenu a) se všechny výkony hradí s hodnotou bodu 1,02 Kč.

5. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny objemu úhrady za odpovídající referenční období nebo ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a uznané zdravotní péče za příslušný měsíc. Zvolenou formu předběžných úhrad zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období, pokud zdravotnické zařízení během hodnoceného období nepožádá o snížení výše předběžných úhrad. Předběžné úhrady za hodnocené období budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

B) Regulační omezení

1. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky, a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší, než 100% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky, a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení po skončení roku 2012 snížit úhradu o 40 % částky, o níž celková úhrada za uvedené zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

2. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší, než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení po skončení hodnoceného období snížit úhradu o 40 % částky, o níž celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

3. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení po skončení hodnoceného období snížit úhradu o 40 % částky, o níž celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2012 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

4. Regulační omezení podle bodů 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 1, 2, popřípadě 3.

5. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh zdravotní péče v referenčním období.

6. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2012, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

8. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

9. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období vdané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytované péče nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1 až 3. V případě nasmlouvané kapacity poskytované péče menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvané péče pro danou odbornost.

10. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2012, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

11. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

12. Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do výpočtu regulačních omezení podle bodu 2.

13. Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči ve více odbornostech, regulační omezení podle bodu 1 až 3 zdravotní pojišťovna vypočte, popřípadě uplatní za každou odbornost zvlášť, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč.

2. Celková výše úhrady zdravotnickému zařízení

a) poskytujícímu zdravotní péči v odbornosti 603 nebo 604 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPzpo × PUROo

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v hodnoceném období.

PUROo průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v referenčním období.

b) poskytujícímu zdravotní péči současně v odbornosti 603 a v odbornosti 604 nepřekročí částku rovnající se součtu částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za jednotlivou odbornost vypočte takto:

POPzpo × PUROo

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v hodnoceném období

PUROo se vypočte takto:

PUROo = PPBROo × RDHB + PUZUMROo + PUZULPROo

kde:

PPBROo průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v referenčním období,

RDHB reálně dosažená hodnota bodu pro zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604 podle seznamu výkonů u zdravotní pojišťovny v referenčním období, která se stanoví jako podíl celkové úhrady poskytnuté zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604 podle seznamu výkonů snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za referenční období a celkového počtu bodů za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604 vykázaných za referenční období a zdravotní pojišťovnou uznaných

PUZUMROo průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v referenčním období

PUZULPROo průměrná úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v referenčním období

3. Celková výše úhrady podle bodu 2 bude při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením navýšena stejným způsobem jako v referenčním období, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

4. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, je zdravotní pojišťovna oprávněna pro účely výpočtu celkové výše úhrady použít průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.

5. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady zdravotnickému zařízení podle bodu 2 navýší o hodnotu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 1 Kč, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

6. Zdravotní pojišťovna při vyúčtování zohlední případy, kdy k nárůstu nákladů dojde v souvislosti s nárůstem těhotných pojištěnek.

7. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

8. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytované péče nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodu 2 písm. a) a b). V případě nasmlouvané kapacity poskytované péče menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvané péče pro danou odbornost.

9. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za odpovídající referenční období, nebo ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a uznané zdravotní péče za příslušný měsíc.

B) Regulační omezení

1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech.

1.1 Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší, než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna je oprávněna zdravotnickému zařízení snížit úhradu o 40 % částky, o níž celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

1.2 Pokud zdravotnické zařízení dosáhne vyšší průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období, než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna je oprávněna zdravotnickému zařízení snížit úhradu o 40 % částky, o níž celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamo grafického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a kolorektálního karcinomu, prováděné zdravotnickým zařízením, které má s pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenou smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2012 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

2. Regulační omezení podle bodů. 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1, popřípadě 1.2.

3. Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

4. V případě, že zdravotnické zařízení v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, je zdravotní pojišťovna oprávněna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

5. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytované péče nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. V případě nasmlouvané kapacity poskytované péče menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvané péče pro danou odbornost.

6. Pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.2, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší na tento druh zdravotní péče předpokládanou výši úhrad na rok 2012, vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

7. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony, snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

8. Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1.

9. Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči ve více odbornostech, regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 zdravotní pojišťovna vypočte, popřípadě uplatní, za každou odbornost zvlášť, pokud se zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna nedohodnou jinak.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

1. Pro nasmlouvané výkony mamografického screeningu, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč; pro nasmlouvané výkony screeningu děložního hrdla, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

2. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 809 podle seznamu výkonů se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů 89711 až 89725 a dále výkonů 89611 až 89619 podle seznamu výkonů, pro které se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví hodnota bodu ve výši 0,67 Kč.

3. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 812 až 815, 818, 819 a 822 se do objemu vypočteného podle bodu 5 hodnota bodu stanoví ve výši 0,67 Kč.

4. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 807, 816, 817 a 823 se do objemu vypočteného podle bodu 5 hodnota bodu stanoví ve výši 0,67 Kč. V případě, že zdravotnické zařízení neprokáže, že je v hodnoceném období držitelem certifikátu ISO ČSN 15189 nebo NASKL II, hodnota bodu podle věty první se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví ve výši 0,52 Kč.

5. Zdravotní péče poskytovaná v hodnoceném období ve vyjmenovaných odbornostech se hradí s hodnotou bodu podle bodu 2 až 4 do vypočteného objemu 100 % zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období; nad tento objem se zdravotní péče v odbornostech uvedených v bodu 2 a 3 hradí s hodnotou bodu 0,40 Kč a v odbornostech uvedených v bodu 4 s hodnotou bodu 0,20 Kč. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro × —————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období

6. U zdravotnického zařízení, které v hodnoceném období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, nebo u kterého nelze objem celkové úhrady stanovit z důvodu, že zdravotnické zařízení vzniklo v průběhu referenčního období, nebo pokud zdravotnické zařízení poskytlo zdravotní péči 50 a méně unikátním pojištěncům, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu podle bodu 5 použít průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.

7. Ustanovení bodu 5 se nepoužije v případě zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům.

8. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je v návrhu smlouvy, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

9. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny objemu úhrady za odpovídající referenční období.
Finanční vypořádání bude provedeno nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

1. Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 925 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2. Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

3. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodů 4 a 5.

4. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 105 % vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle bodu 6, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro × —————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období

5. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad 105 % objemu vypočteného podle bodu 4, popřípadě upraveného podle bodu 6, se v odbornosti 925 hradí s hodnotou bodu ve výši 0,70 Kč a v odbornostech 911, 914, 916 a 921 s hodnotou bodu ve výši 0,63 Kč.

6. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je v návrhu smlouvy, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

7. Ustanovení bodů 4 a 5 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.

8. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, přičemž tuto formu zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období. Předběžnou úhradu za toto období zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po skončení hodnoceného období.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11

1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,80 Kč.

2. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,90 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodu 3.

3. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem, popřípadě upravený podle bodu 4, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,40 Kč. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro × —————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období

4. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je v návrhu smlouvy, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

5. Ustanovení bodu 3 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.

6. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo ve výši jedné šestiny 100 % objemu úhrady v referenčním období, přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období. Předběžnou úhradu za toto období zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 13

1. Hodnota bodu se stanoví

a) ve výši 0,95 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující dopravní zdravotní službu v nepřetržitém provozu,

b) ve výši 0,85 Kč pro zdravotnická zařízení neposkytující dopravní zdravotní službu v nepřetržitém provozu.

2. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 100 % vypočteného objemu se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu stanovenou v bodu 1. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro × ————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho celkový počet převezených pojištěnců, kterým byla v hodnoceném období poskytnuta dopravní zdravotní služba. Převezeným pojištěncem se rozumí pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon dopravy na základě příkazu ke zdravotnímu transportu.

POPro celkový počet převezených pojištěnců, kterým byla v referenčním období poskytnuta dopravní zdravotní služba; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem převezených pojištěnců rozumí součet převezených pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se sloučily

3. Nad 100 % objemu vypočteného podle bodu 2 je zdravotní pojišťovna oprávněna upravit hodnotu bodu uvedenou v bodu 1, a to pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1 písm. a) na 0,55 Kč a pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1 písm. b) na 0,45 Kč.

4. Ustanovení bodu 3 se nepoužije pro zdravotnická zařízení, která v referenčním nebo hodnoceném období poskytla dopravní zdravotní službu méně než 50 převezeným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je v návrhu smlouvy, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

6. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout za 1. a 2. pololetí roku 2012 předběžnou úhradu ve výši 100 % objemu úhrady v příslušném pololetí roku 2010.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace4) s indexy těchto skupin

IR-DRG4)Název skupiny Index
2012
01051 UVOLNĚNÍ KARPALNÍHO TUNELU BEZ CC 0,1655
01052 UVOLNĚNÍ KARPALNÍHO TUNELU S CC 0,1931
01053 UVOLNĚNÍ KARPALNÍHO TUNELU S MCC 0,1931
02041 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC 0,3356
02042 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC 0,3610
02043 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC 0,3610
05011 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC 31,2554
05012 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC 31,9302
05013 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC 32,9778
05070 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU 5,7648
05111 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC 4,1290
05112 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC 4,1969
05113 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC 5,5368
05161 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU BEZ CC 3,2280
05162 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S CC 3,2280
05163 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S MCC 3,2280
05191 LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC 0,5102
05192 LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC 0,5452
05193 LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC 0,5741
06061 LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC 1,0579
06062 LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC 1,1577
06063 LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC 1,3609
07041 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC 1,1271
07042 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC 1,2974
07043 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC 1,7831
08021 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC 3,1672
08022 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S CC 3,8072
08023 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S MCC 6,4456
08041 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC 2,9401
08042 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC 2,9954
08043 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC 3,9954
08181 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU BEZ CC 3,5400
08182 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S CC 3,7009
08183 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S MCC 4,1049
08191 ARTROSKOPIE BEZ CC 0,4890
08192 ARTROSKOPIE S CC 0,5313
08193 ARTROSKOPIE S MCC 0,5571
13091 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC 0,2657
13092 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC 0,3048
13093 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC 0,3403

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace4) s indexy těchto skupin použité k výpočtu hodnot CMalfa2012 a CMalfa2010

IR-DRG4)Název skupiny Index
2012
00041 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC 12,4333
00042 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC 12,9457
00043 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC 16,3563
00051 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC 6,2664
00052 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC 6,7740
00053 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC 8,6333
00060 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNÍ) 78,6404
00080 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM 64,5424
00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) 41,7574
00100 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM 40,0096
00110 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) 27,6450
00121 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC 18,5425
00122 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC 20,0672
00123 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNI) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC 23,6230
00131 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNI) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC 9,4710
00132 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC 10,2808
00133 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC 13,5331
01011 KRANIOTOMIE BEZ CC 3,3635
01012 KRANIOTOMIE S CC 4,2416
01013 KRANIOTOMIE S MCC 6,4048
01021 SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 2,4582
01022 SPINÁLNÍ VÝKONY S CC 3,3653
01023 SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC 6,4614
01031 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC 2,0432
01032 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC 2,5773
01033 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC 3,2833
01041 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC 0,4131
01042 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC 0,4780
01043 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC 0,7155
01061 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,1741
01062 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 1,7936
01063 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 3,1294
01301 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC 0,6082
01302 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC 0,7768
01303 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC 1,4572
01311 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,5945
01312 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,7223
01313 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 1,1329
01321 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC 0,4091
01322 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC 0,4458
01323 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC 0,9835
01331 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC 1,0395
01332 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC 1,3540
01333 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC 2,3921
01341 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC 0,7394
01342 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC 0,8977
01343 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC 1,5303
01351 NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC 0,5915
01352 NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC 0,7029
01353 NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC 1,1390
01361 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC 0,4194
01362 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC 0,4767
01363 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC 0,6246
01371 PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC 0,4798
01372 PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC 0,5438
01373 PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC 1,0409
01381 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,3279
01382 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 1,8002
01383 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 3,0761
01391 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC 0,8903
01392 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC 1,2776
01393 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC 2,5203
01401 VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC 1,0897
01402 VIROVÁ MENINGITIDA S CC 1,1996
01403 VIROVÁ MENINGITIDA S MCC 1,9426
01411 NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA BEZ CC 0,4439
01412 NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S CC 0,6706
01413 NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S MCC 1,3956
01421 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC 0,4465
01422 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC 0,5452
01423 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC 0,9674
01431 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC 0,3889
01432 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC 0,5115
01433 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC 0,7633
01441 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC 0,7038
01442 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC 1,1114
01443 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC 2,3874
01451 OTŘES MOZKU BEZ CC 0,2200
01452 OTŘES MOZKU S CC 0,2506
01453 OTŘES MOZKU S MCC 0,4390
01461 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,3765
01462 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,5087
01463 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 0,8054
02011 ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC 0,9020
02012 ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC 1,1793
02013 ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC 1,4158
02021 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC 0,3580
02022 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC 0,4682
02023 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC 0,5400
02031 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC 0,7382
02032 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC 0,9164
02033 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC 0,9164
02301 AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC 0,4164
02302 AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S CC 0,4592
02303 AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S MCC 1,0647
02311 NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC 0,4175
02312 NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC 0,4433
02313 NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC 0,7062
02321 JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC 0,2617
02322 JINÉ PORUCHY OKA S CC 0,3153
02323 JINÉ PORUCHY OKA S MCC 0,4041
03011 VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC 2,9187
03012 VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC 3,7098
03013 VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC 5,2102
03021 JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC 1,6354
03022 JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC 3,0449
03023 JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC 4,5078
03031 VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC 1,2750
03032 VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONU NA HLAVĚ A KRKU S CC 1,3504
03033 VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC 2,3205
03041 VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC 0,6850
03042 VÝKONY NA ÚSTECH S CC 0,9758
03043 VÝKONY NA ÚSTECH S MCC 1,0239
03051 VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC 0,9428
03052 VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC 1,0356
03053 VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC 1,1375
03061 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC 0,8532
03062 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC 0,9504
03063 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC 1,1096
03071 NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC 1,2484
03072 NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC 1,2484
03073 NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC 1,2484
03081 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC 0,4129
03082 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC 0,5310
03083 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC 0,5799
03091 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,4117
03092 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,5328
03093 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 0,8540
03301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,5266
03302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,5369
03303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 0,7291
03311 PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC 0,3984
03312 PORUCHY ROVNOVÁHY S CC 0,4497
03313 PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC 0,5906
03321 EPISTAXE BEZ CC 0,2644
03322 EPISTAXE S CC 0,3033
03323 EPISTAXE S MCC 0,3678
03331 EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC 0,2968
03332 EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC 0,3869
03333 EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC 0,5453
03341 NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC 0,4844
03342 NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC 0,5590
03343 NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC 0,7861
03351 JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,3240
03352 JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,3922
03353 JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 0,4509
04011 VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC 3,1129
04012 VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC 3,7317
04013 VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC 5,2131
04021 MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC 2,5833
04022 MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S CC 2,5833
04023 MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S MCC 3,5263
04031 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 1,1106
04032 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC 1,4817
04033 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC 3,1355
04301 CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC 1,7392
04302 CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC 1,7392
04303 CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC 2,4898
04310 RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ 1,8379
04321 PLICNÍ EMBOLIE BEZ CC 0,8624
04322 PLICNÍ EMBOLIE S CC 0,9606
04323 PLICNÍ EMBOLIE S MCC 1,1092
04331 ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC 0,3750
04332 ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC 0,5822
04333 ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC 1,1834
04341 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,6493
04342 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,7336
04343 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,9149
04351 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,8245
04352 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC 0,9536
04353 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC 1,4623
04361 PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC 0,6336
04362 PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC 0,8153
04363 PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC 1,2048
04371 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC BEZ CC 0,5061
04372 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S CC 0,6172
04373 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S MCC 0,8347
04381 ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC 0,4030
04382 ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC 0,5200
04383 ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC 0,7078
04391 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC 0,6486
04392 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC 0,7289
04393 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC 1,0508
04401 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC 0,8332
04402 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC 0,8893
04403 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC 1,2888
04411 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4140
04412 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,5689
04413 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,7837
05000 ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI HLAVNÍ DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU 0,4511
05021 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI BEZ CC 13,4427
05022 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S CC 14,2702
05023 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S MCC 18,7505
05031 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY BEZ CC 10,1871
05032 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S CC 10,8189
05033 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S MCC 20,0593
05041 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC 10,8503
05042 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC 11,7978
05043 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC 16,6765
05051 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI BEZ CC 9,3611
05052 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S CC 9,8107
05053 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S MCC 13,2823
05061 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC 8,1477
05062 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC 8,5120
05063 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC 10,4874
05081 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 5,6667
05082 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S CC 6,6091
05083 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S MCC 16,7915
05091 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC 4,4977
05092 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC 6,4571
05093 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC 8,2821
05101 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 3,6996
05102 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 3,8394
05103 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 5,2074
05121 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC 8,0771
05122 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC 9,5665
05123 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC 12,9493
05131 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 3,0743
05132 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 3,2475
05133 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 3,4204
05141 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC 1,9097
05142 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC 2,2589
05143 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC 3,5512
05151 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC 1,8032
05152 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC 2,1795
05153 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC 3,1750
05171 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTŮ U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,2117
05172 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTŮ U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 1,3029
05173 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTŮ U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 1,8852
05181 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC 0,9674
05182 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC 1,2148
05183 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC 1,9359
05201 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,9486
05202 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 1,6369
05203 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 3,3085
05221 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 9,8565
05222 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 10,5829
05223 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 10,5829
05231 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 5,2097
05232 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 5,8352
05233 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 6,0637
05241 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 7,2150
05242 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 7,6529
05243 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 9,9539
05261 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 8,9033
05262 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 9,8071
05263 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 11,9823
05271 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 4,6655
05272 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 5,0327
05273 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 6,0290
05281 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 6,4633
05282 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 6,7762
05283 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 8,0162
05291 SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 7,5377
05292 SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 7,9889
05293 SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 8,0393
05301 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 0,9252
05302 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 1,1722
05303 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 1,8741
05311 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC 0,5308
05312 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC0,7522
05313 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC 0,9014
05321 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,6907
05322 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,9862
05323 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,4109
05331 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC 0,5322
05332 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC0,8145
05333 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC1,4087
05341 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC 1,2123
05342 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC2,0224
05343 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC3,3147
05351 SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC 0,6523
05352 SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC0,7505
05353 SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC 1,1227
05361 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC 0,4582
05362 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC 0,5266
05363 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC 0,6457
05371 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC 1,3627
05372 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC 1,6676
05373 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC 3,1660
05381 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC 0,4949
05382 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC 0,6034
05383 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC 0,7291
05391 ATEROSKLERÓZA BEZ CC 0,4145
05392 ATEROSKLERÓZA S CC 0,5651
05393 ATEROSKLERÓZA S MCC 0,8565
05401 HYPERTENZE BEZ CC 0,3481
05402 HYPERTENZE S CC 0,4275
05403 HYPERTENZE S MCC 0,5823
05411 VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC 0,4268
05412 VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC 0,6433
05413 VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC 1,2176
05421 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC 0,4130
05422 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S CC 0,5888
05423 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC 0,8039
05431 ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC 0,3560
05432 ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC 0,4593
05433 ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC 0,5707
05441 SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC 0,3598
05442 SYNKOPA A KOLAPS S CC 0,4715
05443 SYNKOPA A KOLAPS S MCC 0,6548
05451 KARDIOMYOPATIE BEZ CC 0,4730
05452 KARDIOMYOPATIE S CC 0,7187
05453 KARDIOMYOPATIE S MCC 1,2239
05461 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC 0,5968
05462 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC 0,8470
05463 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC 0,8470
05471 JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4116
05472 JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,5656
05473 JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 0,7805
05481 ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ BEZ CC 3,0983
05482 ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ S CC 3,4008
05483 ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ S MCC 4,4106
06011 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC 3,2740
06012 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC 3,9194
06013 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC 5,8634
06021 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC 2,9183
06022 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC 4,3616
06023 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC 4,4533
06031 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC 1,5617
06032 MENŠÍ ÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC 2,1795
06033 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC 3,7071
06041 UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE BEZ CC 0,9554
06042 UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S CC 1,1203
06043 UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S MCC 1,4718
06051 VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC 0,8574
06052 VÝKONY NA APENDIXU S CC 1,0564
06053 VÝKONY NA APENDIXU S MCC 1,4343
06071 MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC 1,7107
06072 MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC 2,0925
06073 MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC 2,6807
06081 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC 0,5808
06082 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC 0,8060
06083 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC 1,0848
06091 ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC 0,5257
06092 ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC 0,6475
06093 ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC 0,9445
06101 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,9291
06102 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC 1,5043
06103 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC 2,6533
06111 VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE BEZ CC 1,2669
06112 VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S CC 1,9430
06113 VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S MCC 1,9430
06301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4698
06302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,6105
06303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,8449
06311 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC 0,3949
06312 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC 0,6376
06313 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC 1,0695
06321 PORUCHY JÍCNU BEZ CC 0,3646
06322 PORUCHY JÍCNU S CC 0,5748
06323 PORUCHY JÍCNU S MCC 0,9514
06331 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC 0,4831
06332 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC 0,5695
06333 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC 1,0721
06341 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,6465
06342 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC 1,0302
06343 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC 1,4423
06351 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,3997
06352 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC 0,5824
06353 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,9869
06361 ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,8477
06362 ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC 1,0214
06363 ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC 1,8128
06371 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC 0,2656
06372 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC 0,3752
06373 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC 0,4926
06381 JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,2986
06382 JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC 0,4393
06383 JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC 0,6896
07011 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC 3,6183
07012 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC 4,7070
07013 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC 8,5695
07021 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC 2,5924
07022 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC 3,4094
07023 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC 5,1100
07031 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC 1,3902
07032 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC 1,9484
07033 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC 3,5187
07051 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC 1,5328
07052 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC 2,1029
07053 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC 3,7810
07301 CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC 0,5731
07302 CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC 0,6949
07303 CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC 1,0112
07311 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC 0,5457
07312 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC 0,6912
07313 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC 0,8102
07321 PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC 0,6920
07322 PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC 0,9334
07323 PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC 2,0646
07331 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC 0,4965
07332 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC 0,6516
07333 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC 0,9990
07341 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC 0,4865
07342 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC 0,6678
07343 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC 1,0180
08011 FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC 10,9531
08012 FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC 13,5254
08013 FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC 13,5254
08031 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC 4,3285
08032 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC 4,5850
08033 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC 6,6406
08051 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC 5,0547
08052 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S CC 5,0547
08053 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC 5,9965
08061 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC 2,9566
08062 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC 3,4289
08063 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC 4,9591
08071 AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 1,7207
08072 AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKANÉ S CC 2,1167
08073 AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC 4,2738
08081 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC 2,0261
08082 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC 2,3570
08083 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC 3,4530
08101 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC 1,3357
08102 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC 1,8128
08103 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC 2,3462
08111 VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZCC 1,0611
08112 VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC 1,2157
08113 VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA SMCC 1,9429
08121 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC 0,3900
08122 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC 0,4458
08123 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC 0,6020
08131 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU BEZ CC 0,6595
08132 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S CC 1,0518
08133 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S MCC 2,1974
08141 VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC 0,5703
08142 VÝKONY NA CHODIDLE S CC 0,6184
08143 VÝKONY NA CHODIDLE S MCC 0,9787
08151 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC 0,8056
08152 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC 1,1247
08153 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC 1,5758
08161 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNÍ BEZ CC 0,5125
08162 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNÍ S CC 0,7360
08163 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNÍ S MCC 1,6449
08171 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 0,5509
08172 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC 0,9553
08173 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC 2,0359
08301 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC 0,5413
08302 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC 0,6260
08303 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC 1,2612
08311 ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC 0,5051
08312 ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC 0,5956
08313 ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC 1,2579
08321 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC 0,3246
08322 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC 0,4378
08323 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC 0,6500
08331 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKANÉ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC 0,5739
08332 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S CC 0,8445
08333 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S MCC 1,1413
08341 OSTEOMYELITIDA BEZ CC 0,6534
08342 OSTEOMYELITIDA S CC 0,8250
08343 OSTEOMYELITIDA S MCC 1,6282
08351 SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC 0,8802
08352 SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC 0,9937
08353 SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC 1,9164
08361 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 0,5881
08362 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC 0,7207
08363 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC 1,3420
08371 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZÁDY BEZ CC 0,4241
08372 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZÁDY S CC 0,4965
08373 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZÁDY S MCC 0,7236
08381 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ BEZ CC 0,4240
08382 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S CC 0,5143
08383 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S MCC 0,9399
08391 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC 0,5155
08392 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC 0,6480
08393 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC 1,4792
08401 MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC 0,3504
08402 MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC 0,4687
08403 MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC 0,8512
08411 JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 0,3203
08412 JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC 0,4879
08413 JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC 1,0219
09011 KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC 0,6432
09012 KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC 0,9547
09013 KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC 2,2606
09021 VÝKONY NA PRSECH BEZ CC 0,8987
09022 VÝKONY NA PRSECH S CC 1,1172
09023 VÝKONY NA PRSECH S MCC 1,2539
09031 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC 0,4773
09032 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC 0,7743
09033 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKANÉ A PRSU S MCC 1,2723
09301 ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC 0,7443
09302 ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC 0,7443
09303 ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC 0,9261
09311 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ BEZ CC 0,4403
09312 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S CC 0,5682
09313 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S MCC0,6987
09321 FLEGMÓNA BEZ CC 0,5097
09322 FLEGMÓNA S CC 0,6851
09323 FLEGMÓNA S MCC 0,9204
09331 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC 0,2325
09332 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC 0,3068
09333 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC 0,5512
09341 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC 0,3904
09342 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC 0,5641
09343 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC 0,7644
10011 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZCC 2,4895
10012 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC 2,6920
10013 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC 4,6155
10021 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC 1,5342
10022 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC 1,9745
10023 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC 2,8642
10031 VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC 2,5427
10032 VÝKONY PRO OBEZITU S CC 3,0195
10033 VÝKONY PRO OBEZITU S MCC 11,4603
10041 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC 1,6262
10042 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC 2,0063
10043 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC 3,5973
10051 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘIŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 1,1038
10052 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘIŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC 1,2607
10053 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘIŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC 1,5583
10061 JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC 1,4625
10062 JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC 1,9251
10063 JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC 4,1708
10301 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC 0,4371
10302 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC 0,5291
10303 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC 0,8410
10311 HYPOVOLEMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU BEZ CC 0,3865
10312 HYPOVOLEMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S CC 0,4283
10313 HYPOVOLEMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S MCC 0,5766
10321 VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC 0,4206
10322 VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC 0,5547
10323 VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC 0,8823
10331 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC 0,5736
10332 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC 0,5736
10333 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC 0,7831
11021 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC 4,9977
11022 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC 5,4633
11023 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC 8,1819
11031 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC 1,9112
11032 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC 2,1963
11033 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC 3,4808
11041 DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY BEZ CC 1,2671
11042 DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S CC 1,5331
11043 DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S MCC 3,0871
11051 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC 0,8544
11052 MENŠÍ VÝKONY NA LED VINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC 0,9258
11053 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC 1,4447
11061 PROSTATEKTOMIE BEZ CC 1,0909
11062 PROSTATEKTOMIE S CC 1,1842
11063 PROSTATEKTOMIE S MCC 1,3010
11071 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 0,5160
11072 URETRÁLNÍA TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC 0,6240
11073 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC 0,7912
11081 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC 0,4954
11082 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC 0,7708
11083 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC 1,5658
11301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC 0,4209
11302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC 0,5852
11303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S MCC 0,9738
11311 NEFRITIDA BEZ CC 0,4776
11312 NEFRITIDA S CC 0,5553
11313 NEFRITIDA S MCC 0,9825
11321 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC 0,4137
11322 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC 0,5302
11323 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC 0,7862
11331 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC 0,3682
11332 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC 0,5117
11333 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC 0,5584
11341 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZCC 0,2602
11342 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC 0,3626
11343 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC 0,6320
11351 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC 0,2403
11352 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC 0,4774
11353 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC 0,5565
11361 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC 0,2892
11362 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC 0,3567
11363 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC 0,4685
11371 JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC 0,2888
11372 JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC 0,4062
11373 JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC 0,7075
12011 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC 1,9482
12012 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC 1,9917
12013 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC 2,8852
12021 VÝKONY NA PENISU BEZ CC 0,4522
12022 VÝKONY NA PENISU S CC 0,6118
12023 VÝKONY NA PENISU S MCC 0,6118
12031 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC 0,9410
12032 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC 1,0370
12033 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC 1,3115
12041 VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC 0,4806
12042 VÝKONY NA VARLATECH S CC 0,5962
12043 VÝKONY NA VARLATECH S MCC 0,7906
12051 CIRKUMCIZE BEZ CC 0,3603
12052 CIRKUMCIZE S CC 0,3823
12053 CIRKUMCIZE S MCC 0,4651
12061 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC 0,6132
12062 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC 0,9425
12063 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC 1,4005
12301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,3276
12302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,5173
12303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,7094
12311 PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC 0,2490
12312 PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC 0,3254
12313 PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC 0,4404
13011 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC 2,7509
13012 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC 3,2110
13013 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC 3,6068
13021 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC 1,7212
13022 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC 2,2918
13023 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC 3,2750
13031 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH BEZ CC 1,6537
13032 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S CC 1,9614
13033 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S MCC 2,7509
13041 DĚLOŽNÍ A ADNEXIÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH BEZ CC 1,1722
13042 DĚLOŽNÍ A ADNEXIÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S CC 1,3283
13043 DĚLOŽNÍ A ADNEXIÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S MCC 1,4585
13051 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC 0,5347
13052 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC 0,7605
13053 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC 0,9155
13061 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC 0,8958
13062 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC 1,0582
13063 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC 1,2296
13071 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC 0,3005
13072 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC0,4167
13073 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC0,4167
13081 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC 0,5756
13082 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC 0,6161
13083 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC 0,6388
13101 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,8941
13102 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 1,1500
13103 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 2,2083
13301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,3902
13302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,5022
13303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,7639
13311 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,2874
13312 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 0,4048
13313 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,7323
13321 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,1853
13322 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,2893
13323 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,4287
14601 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC 0,9802
14602 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC 1,1486
14603 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC 1,2543
14611 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC 0,6261
14612 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC 0,6959
14613 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC 0,9103
14621 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE BEZ CC 0,8637
14622 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S CC 1,2136
14623 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S MCC 4,2071
14631 VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC 0,4350
14632 VAGINÁLNÍ POROD S CC 0,4836
14633 VAGINÁLNÍ POROD S MCC 0,4836
14641 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEROTOMIÍ BEZ CC 0,2325
14642 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEROTOMIÍ S CC 0,2716
14643 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEROTOMIÍ S MCC 0,2716
14651 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC 0,1230
14652 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC 0,2177
14653 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC 0,4866
14661 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC 0,2318
14662 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC 0,3818
14663 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC 0,8205
14671 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC 0,1840
14672 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC 0,5259
14673 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC 0,7813
14681 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM BEZ CC 0,9538
14682 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S CC 1,0439
14683 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S MCC 1,0439
14691 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU BEZ CC 0,3361
14692 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S CC 0,6337
14693 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S MCC 1,4082
14701 HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC 0,2749
14702 HROZÍCÍ POTRAT S CC0,3961
14703 HROZÍCÍ POTRAT S MCC0,3961
14711FALEŠNÝ POROD BEZ CC 0,1316
14712 FALEŠNÝ POROD S CC 0,1635
14713 FALEŠNÝ POROD S MCC 0,2240
14721 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC 0,2892
14722 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC 0,5772
14723 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC 0,6105
14731 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC 0,2301
14732 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC 0,3386
14733 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC 0,4206
15601 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ BEZ CC 0,2051
15602 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S CC 0,4294
15603 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S MCC 0,6055
15611 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ BEZ CC 9,3056
15612 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S CC 13,0304
15613 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S MCC 20,7049
15621 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC 54,7340
15622 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC 54,7340
15623 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC 54,7340
15631 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 11,5664
15632 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 24,8619
15633 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 36,3792
15641 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC 18,3537
15642 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC 18,3537
15643 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC 33,8645
15651 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 8,9283
15652 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 11,9210
15653 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 17,2701
15661 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC 15,9195
15662 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC 15,9195
15663 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC 23,3690
15671 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 3,6252
15672 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 5,5238
15673 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 7,9346
15681 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC 14,2082
15682 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC 14,4461
15683 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC 23,6192
15691 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 0,7465
15692 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 2,1226
15693 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 4,3172
15701 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC 6,6764
15702 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC 6,6764
15703 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC 17,5622
15711 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VAZNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM BEZ CC 0,4008
15712 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VAZNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S CC 0,8429
15713 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VAZNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S MCC 4,3205
15720 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ 3,5853
15731 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM BEZ CC 0,5579
15732 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S CC 1,4160
15733 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S MCC 4,1822
15741 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ BEZ CC 0,8619
15742 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S CC 0,8619
15743 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S MCC 3,0088
15751 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 0,2815
15752 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 0,3404
15753 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 0,8483
18011 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC 0,7653
18012 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC 3,2022
18013 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC 6,7357
18021 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC 1,1659
18022 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC 1,7912
18023 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC 3,8982
18301 SEPTIKÉMIE BEZ CC 0,9066
18302 SEPTIKÉMIE S CC 1,1622
18303 SEPTIKÉMIE S MCC 2,1446
18311 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC 0,6465
18312 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC 0,7868
18313 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC 1,4133
18321 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU BEZ CC 0,4193
18322 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S CC 0,6027
18323 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S MCC 0,7830
18331 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC 0,3805
18332 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC 0,5023
18333 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC 0,6581
18341 JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC 0,5627
18342 JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC 0,7838
18343 JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC 1,4088
20301 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC 0,1210
20302 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC 0,1210
20303 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC 0,2475
20311 ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACI A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ BEZ CC 1,1296
20312 ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACI A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S CC 1,1296
20313 ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACI A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S MCC 1,1296
20321 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU BEZ CC 0,5057
20322 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S CC 0,6615
20323 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S MCC 1,1987
20331 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC 0,3296
20332 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC 0,3967
20333 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC 0,7804
20341 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH BEZ CC 0,5507
20342 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S CC 0,6897
20343 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S MCC 1,2972
23011 OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI BEZ CC 0,6995
23012 OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S CC 1,4225
23013 OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S MCC 4,0078
23301 REHABILITACE BEZ CC 0,9939
23302 REHABILITACE S CC 1,0911
23303 REHABILITACE S MCC 1,1902
23311 SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY BEZ CC 0,3391
23312 SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S CC 0,4818
23313 SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S MCC 0,5718
23321 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV BEZ CC 0,2363
23322 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S CC 0,4496
23323 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S MCC 1,0167
88871 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC 0,9956
88872 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC 2,0358
88873 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC 4,2478
88881 PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC 2,0190
88882 PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC 3,2408
88883 PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC 5,0870
88891 VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC 0,5826
88892 VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC 1,0843
88893 VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC 1,9506
99980 HLAVNÍ DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA 0,1100
99990 NEZAŘADITELNÉ 0,1100

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace4) vyčleněné z úhrady podle případového paušálu

IR-DRG4)Název skupiny Index
2012
00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 25,1659
00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 26,1580
00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 37,8522
00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 15,6351
00022 TRANSPLANTACE JATER S CC 16,6286
00023 TRANSPLANTACE JATER S MCC 35,7177
00031 ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC 19,5153
00032 ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC 19,7984
00033 ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC 28,6868
00070 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ 97,2640
00141 AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC 3,3697
00142 AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC 3,3697
00143 AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC 8,8331
00151 SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC 1,5074
00152 SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC 2,4943
00153 SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC 3,6624
00161 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM BEZ CC 6,2386
00162 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S CC 6,2386
00163 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S MCC 16,2219
00171 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY BEZ CC 5,9596
00172 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S CC 5,9596
00173 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S MCC 5,9596
03100 KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT 23,0389
08091 TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC 0,6624
08092 TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC 1,4830
08093 TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC 4,5582
11011 TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC 7,3443
11012 TRANSPLANTACE LEDVIN S CC 7,3443
11013 TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC 8,4571
16011 VÝKONY NA SLEZINĚ BEZ CC 2,3503
16012 VÝKONY NA SLEZINĚ S CC 2,9515
16013 VÝKONY NA SLEZINĚ S MCC 3,2927
16021 JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH BEZ CC 0,6162
16022 JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S CC 0,8421
16023 JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S MCC 1,5841
16301 AGRANULOCYTÓZA BEZ CC 0,6786
16302 AGRANULOCYTÓZA S CC 1,0577
16303 AGRANULOCYTÓZA S MCC 1,3797
16311 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI BEZ CC 0,6344
16312 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S CC 0,7161
16313 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S MCC 1,1335
16321 SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST BEZ CC 0,4544
16322 SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S CC 0,4544
16323 SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S MCC 0,4544
16331 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI BEZ CC 0,6027
16332 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S CC 0,7380
16333 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S MCC 0,9687
16341 JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ BEZ CC 0,5013
16342 JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S CC 0,6955
16343 JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S MCC 1,0039
17011 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC 1,1528
17012 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S CC 2,3407
17013 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S MCC 5,5698
17021 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM BEZ CC 3,6685
17022 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S CC 3,6685
17023 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S MCC 6,6897
17031 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC 1,5208
17032 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S CC 2,8235
17033 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S MCC 4,6291
17041 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM BEZ CC 1,0689
17042 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S CC 1,8798
17043 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S MCC 3,5491
17301 AKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC 0,8112
17302 AKUTNÍ LEUKÉMIE S CC 0,9570
17303 AKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC 2,0529
17311 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC 0,8635
17312 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S CC 1,3554
17313 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC 1,8733
17321 RADIOTERAPIE BEZ CC 1,2552
17322 RADIOTERAPIE S CC 1,6804
17323 RADIOTERAPIE S MCC 2,3723
17331 CHEMOTERAPIE BEZ CC 0,6824
17332 CHEMOTERAPIE S CC 0,6824
17333 CHEMOTERAPIE S MCC 0,8171
17341 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ BEZ CC 0,5696
17342 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S CC 0,6940
17343 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S MCC 0,9732
17351 CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII BEZ CC 0,9015
17352 CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S CC 1,0958
17353 CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S MCC 6,6935
19011 OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ CC 1,3036
19012 OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ S CC1,7774
19013 OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ S MCC5,7596
19301 SCHIZOFRENIE BEZ CC 1,5114
19302 SCHIZOFRENIE S CC 1,5114
19303 SCHIZOFRENIE S MCC 2,7376
19311 PSYCHÓZY BEZ CC 1,2315
19312 PSYCHÓZY S CC 1,2315
19313 PSYCHÓZY S MCC 2,5704
19321 PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY BEZ CC 0,9164
19322 PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S CC 0,9253
19323 PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S MCC 2,1773
19331 BIPOLÁRNÍ PORUCHY BEZ CC 1,4972
19332 BIPOLÁRNÍ PORUCHY S CC 1,4972
19333 BIPOLÁRNÍ PORUCHY S MCC 2,6224
19341 DEPRESE BEZ CC 0,9175
19342 DEPRESE S CC 1,1392
19343 DEPRESE S MCC 2,2441
19351 AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH BEZ CC 0,5845
19352 AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S CC0,5845
19353 AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S MCC1,2016
19361 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE BEZ CC 0,7160
19362 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S CC 0,7160
19363 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S MCC 1,0420
19371 VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC 0,8336
19372 VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC 0,8336
19373 VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC 1,0009
19381 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY BEZ CC 2,0551
19382 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S CC 2,0551
19383 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S MCC 3,2679
19391 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC 0,4989
19392 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC 0,5485
19393 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC 1,5960
21011 MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH BEZ CC 1,3337
21012 MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S CC 2,3739
21013 MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S MCC 7,1876
21021 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH BEZ CC 1,2436
21022 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S CC 2,2372
21023 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S MCC 5,1512
21301 PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MISTE NEBO NA VÍCE MÍSTECH BEZ CC 0,5782
21302 PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MISTE NEBO NA VÍCE MÍSTECH S CC 0,8812
21303 PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MISTE NEBO NA VÍCE MÍSTECH S MCC 3,6246
21311 ALERGICKÉ REAKCE BEZ CC 0,2008
21312 ALERGICKÉ REAKCE S CC 0,2491
21313 ALERGICKÉ REAKCE S MCC 0,3214
21321 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) BEZ CC 0,2948
21322 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S CC 0,4900
21323 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S MCC 1,1931
21331 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ BEZ CC 0,2594
21332 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S CC 0,4042
21333 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S MCC 1,1010
21341 SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO BEZ CC 0,4494
21342 SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S CC 1,6498
21343 SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S MCC 4,5941
21351 JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ BEZ CC 0,2696
21352 JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S CC 0,4179
21353 JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S MCC 1,2139
22501 POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE BEZ CC 0,3046
22502 POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S CC 0,3046
22503 POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S MCC 0,3046
22510 ROZSÁHLÉ POPÁLENINY S KOŽNÍM ŠTĚPEM 5,3522
22521 NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM BEZ CC 1,9184
22522 NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S CC 3,9645
22523 NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S MCC 7,6972
22530 ROZSÁHLÉ POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU 1,3026
22541 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ BEZ CC 0,7014
22542 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S CC 0,8914
22543 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S MCC 3,4641
22551 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ CC 0,4898
22552 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S CC 0,9362
22553 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S MCC 1,7097
24010 HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV 0,9874
24020 HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV 1,1562
24031 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ CC 0,3577
24032 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S CC 0,3577
24033 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S MCC 0,3577
24301 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU BEZ CC 1,7321
24302 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S CC 1,9066
24303 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S MCC 4,8940
24311 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ BEZ CC 0,1349
24312 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S CC 0,1349
24313 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S MCC 0,1349
24320 HIV S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV 0,5171
24331 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU BEZ CC 4,6813
24332 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S CC 4,6813
24333 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S MCC 4,6813
24341 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY BEZ CC 0,6939
24342 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S CC 0,6939
24343 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S MCC 0,8274
24350 HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV 1,0693
25011 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC 3,8927
25012 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC 3,8927
25013 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC 7,3516
25021 JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC 3,1578
25022 JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC 3,1578
25023 JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC 5,6460
25030 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM 63,2752
25040 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM 37,7250
25051 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC 19,0766
25052 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC 22,2583
25053 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC 24,5104
25061 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN BEZ CC 13,8626
25062 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S CC 13,8626
25063 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S MCC 13,8626
25071 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC 15,1210
25072 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC 15,1210
25073 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC 16,9350
25301 DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC 0,8649
25302 DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC 0,8649
25303 DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC 1,7024
25311 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU BEZ CC 0,9391
25312 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S CC 0,9391
25313 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S MCC 0,9391
25320 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) 45,0809
25330 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ) 28,5470
25341 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC 8,0438
25342 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC 14,4810
25343 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC 15,1345
25361 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC 8,2376
25362 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC 8,2376
25363 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC 8,2376
25370 ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI POLYTRAUMATU 2,6616

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 425/2011 Sb.

Výše úhrad zdravotní péče podle § 8 odst. 2

Kód Výkon Regulační omezení Výše úhrady
00900 Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou (dále jen „ZP“). Založení dokumentace se záznamem stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání včetně onkologické prohlídky, mezičelistních vztahů, anamnézy a plánu léčby. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona č.48/1997 Sb.
Lze vykázat při registraci pojištěnce nově přijatého do péče, tj. kód 00900 nelze vykázat v případě, že v daném ZZ byly na pacienta v posledních dvou letech vykazovány kódy pravidelné péče - kódy 00901a 00902, resp. 00946 a 00947. V témže kalendářním roce lze kód 00900 kombinovat pouze s kódem 00901, resp. 00946. Kombinaci kódů 00900 a 00901, resp. 00946 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést vyšetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost 014
398 Kč
00901 Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce - preventivní prohlídka
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou (dále jen „ZP“). Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona č.48/1997 Sb.
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu těhotenství, mezi vyšetřeními musí u těhotných uplynout nejméně 3 měsíce.U dětí a dorostu nelze vykázat kombinaci kódů 00901 a 00901, resp. 00946 v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z odborného hlediska a na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů5)
368 Kč
00902 Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku
Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivaci pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok.
Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00901, resp. 00946 v témže kalendářním roce a zároveň pokud není vykázán kód 00900, kombinaci kódů 00901 a 00902, resp. 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi vykázáním jednotlivých kódů v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů5)
323 Kč
00903 Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou
Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.
Nelze kombinovat s kódem 00908.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5);015;605
200 Kč
00904 Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku do 6 let v rámci preventivní péče Lze vykázat 1/1 rok pouze v souvislosti s druhou preventivní prohlídkou v daném kalendářním roce,kódem 00901 popřípadě 00946 a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření.
Odbornost-014
105 Kč
00906 Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.Kód lze vykazovat pouze v souvislosti se stom. výkony, nikoliv s výrobky. U dětí lze vykázat i bez kurativního výkonu.
Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE ' lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost-014
95 Kč
00907 Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 let
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce. Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE \ lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce
Lze vykázat 1/1 den Pouze při kurativní návštěvě (nelze vykázat jen s kódy 00900,00901, 00903, 00909, 00946, a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření).
Odbornost-014
68 Kč
00908 Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce - v rámci pohotovostní služby
Akutní ošetření náhodného pojištěnce mimo rámec preventivní péče. Ošetření zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření v endodoncii, amputaci a exstirpaci dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření gingivy / sliznice, konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, zavedení a výměnu drénu, nebo opravu / úpravu snímatelné náhrady v ordinaci a podobně.
Nelze kombinovat s kódem 00903 a 00909.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost-014
295 Kč
00909 Klinické stomatologické vyšetření
Vyšetření odborníkem na klinickém pracovišti na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.
Nelze kombinovat s kódy 00900, 00901,00902,00903,00908, 00945, 00946 a 00947. V kombinaci s kódem 00907 nelze vykázat samostatně s diagnózou Z 012 - zubní vyšetření. Kód lze nasmlouvat i lůžkovým stomatologickým zařízením a Výzkumnému ústavu stomatologickému.
Lze vykázat 1/1 den
Při diagnóze vyžadující opakovanou návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, u rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz lze vykázat pouze jednou, při zahájení léčby.
Odbornost-014; 015
410 Kč
00910 Zhotovení intraorálního rentgenového snímku
Zhotovení rentgenového snímku na speciálním dentálním rentgenovém přístroji, nebo další zobrazovací metodou (podmínkou je archivace snímku).
Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo (i v případě zhotovení snímku v jiném zdravotnickém zařízení).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost-014;015;605
70 Kč
00911 Zhotovení extraorálního rentgenového snímku
Zhotovení skiagrafie lebky různých projekcí za každý snímek.
Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo, v případě odbornosti 015 i rentgenový snímek ruky (stanovení fáze růstu skeletu).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015;605
225 Kč
00912 Náplň slinné žlázy kontrastní látkou
Sondáž, dilatace, náplň slinných žláz a vývodů kontrastní látkou. Následné rentgenové vyšetření je vykazováno kódem 00911 nebo 00913 zdravotnickým zařízením, které snímek indikovalo.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH, PE5); 605
581Kč
00913 Zhotovení ortopantomo gramu
Zhotovení extraorálního panoramatického snímku na speciálním rentgenovém přístroji. Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo.
Lze vykázat 1/2 roky
Odbornost 014; 015; 605 (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a pro odbornost 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5);
275 Kč
00914 Vyhodnocení ortopantomo gramu
Vyhodnocení panoramatického rentgenového snímku zubních oblouků a skeletu čelistí nebo ostatních extraorálních snímků. Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo (i v případě zhotovení snímku v jiném zdravotnickém zařízení); v případě odeslání pojištěnce k jinému zubnímu lékaři, který je držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů ,může kód vykázat i toto zdravotnické zařízení.
Lze vykázat 1/1 snímek/1 zdravotnické zařízení
Odbornost-014;015;605
70 Kč
00915 Zhotovení telerentgenového snímku lbi
Zhotovení dálkového rentgenového snímku lbi na speciálním rentgenovém přístroji.
Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5);015;605
270 Kč
00916 Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale
Aplikace injekční anestézie na foramen mandibulae (součástí je i aplikace na nervus buccalis) a foramen infraorbitale (součástí je i aplikace na nervus palatinus) ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost-014;015;605
100 Kč
00917 Anestézie infiltrační
Aplikace injekční anestézie pro každý sextant, včetně anestézie na foramen mentale, foramen palatinum maius a foramen incisivum. Počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů; ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost-014;015;605
80 Kč
00920 Ošetření zubního kazu - stálý zub - fotokompozitní výplň
Ošetření zubního kazu stálého zubu fotokompozitní výplní u pojištěnců do 18 let v rozsahu špičáků včetně, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu.
Lze vykázat 1 zub/6 měsíců
Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
315 Kč
00921 Ošetření zubního kazu - stálý zub
Ošetření zubního kazu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu, standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona (při použití samopolymerujících kompozitních materiálů v rozsahu špičáků včetně a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu).
Lze vykázat 1 zub/365 dní
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 1 rok lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních nebo profesionálních poškozeních chrupu. Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
220 Kč
00922 Ošetření zubního kazu - dočasný zub
Ošetření zubního kazu dočasného zubu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu a použitý materiál.
Lze vykázat 1 zub/6 měsíců
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 6 měsíců lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních. Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
126 Kč
00923 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, chemickou a medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek zinkoxydfosfátovým cementem. Počet návštěv nerozhoduje.
Nelze kombinovat s kódem 00925.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub pouze tehdy, pokud následuje konzervačně - chirurgická léčba komplikací zubního kazu. Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
181 Kč
00924 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - dočasný zub
Po definitivním endodontickém ošetření dočasného zubu metodou vitální nebo mortální amputace lx. Při případné exstirpaci každý zaplněný kořenový kanálek. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rentgenové resorbce nejvýše do poloviny kořene.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
176 Kč
00925 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II- stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu. Počet návštěv nerozhoduje. I při ošetření zubu metodou apexifikace.
Nelze kombinovat s kódem 00923.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
265 Kč
00931 Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu
Odborné vyšetření parodontu, vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, stanovení léčebného plánu, zahájení konzervativní léčby -odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), instruktáž a motivace orální hygieny.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
700 Kč
00932 Léčba chronických onemocnění parodontu
Vyšetření parodontu na základě zařazení onemocnění při vyšetření pomocí indexu CPITN, kdy je stanoven index CPI 2-3, případně dalších parodontologických indexů a vyšetřovacích metod v průběhu parodontologické léčby. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Pokračování konzervativní léčby (fáze iniciální nebo udržovací) - kontrola orální hygieny pomocí k tomu určených indexů (například PBI, API a podobně), jejichž hodnoty musí být zaznamenány v dokumentaci, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), remotivace a korekce konkrétní metody orální hygieny, odstranění lokálního dráždění parodontu. Odstup mezi vykázáním kódů 00932 musí být v takovém minimálním intervalu, aby bylo možno prokázat účelnost léčby. Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem (kód 00938) a subgingivalní ošetření (kód 00935) se vykazuje zvlášť.
Lze vykázat 3/1 kalendářní rok Při třetím vykázání kódu v roce nutno zhodnotit léčbu pomocí indexu CPITN.
Odbornost-014
243 Kč
00933 Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu
Provedený chirurgický výkon v mukogingivální oblasti navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu (gingivektomie s plastikou) za každý zub.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5)
420 Kč
00934 Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu
Chirurgické výkony navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu vedoucí k prohloubení vestibula a výkony s odklopením mukoperiostálního laloku vedoucí k odstranění parodontálních sulku - za každý sextant. Nelze vykázat s chirurgickými výkony s řízenou tkáňovou regenerací a implantacemi.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5)
1 000 Kč
00935 Subgingi valní ošetření
Instrumentální odstranění obsahu parodontálního chobotu (subgingiválního zubního kamene a plaku), odstranění nekrotického cementu, ohlazení povrchu zubního kořene a jeho kontrola u zubů s parodontálními choboty (CP 3,4). Lze provést ručními nástroji, ultrazvukovými či laserovými přístroji či jejich kombinací.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
84 Kč
00936 Odebrání a zajištění přenosu transplantátu
Chirurgický výkon vedoucí k získání slizničního nebo kostního štěpu.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5); 605
600 Kč
00937 Artikulace chrupu
Po provedení celkového zábrusu okluze a artikulace chrupu na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po ošetření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
433 Kč
00938 Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem
Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem zhotovené podle přílohy č. 1 zákona (samopolymerující kompozitní pryskyřice). Vykazuje se za každý zub.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost-014; 015
44 Kč
00940 Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice
Při komplexním vyšetření ústní sliznice, stanovení diagnózy.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;PE5)
700 Kč
00941 Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice
Při kontrolním vyšetření v průběhu léčby.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;PE5)
300 Kč
00943 Měření galvanických proudů
Měření galvanických proudů v dutině ústní při vyšetření slizničních změn a měření impedance.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;PE5); 605
88 Kč
00945 Cílené vyšetření
Vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže registrovaného pojištěnce, v případě dohodnutých dlouhodobých zástupů a péče poskytované v rámci odbornosti 015 i u neregistrovaných pojištěnců.
Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00900,00901, 00902, 00903, 00908, 00909,00931,00932,00940, 00941,00946,00947,00981, 00983, 00984.
Lze vykázat - bez omezení, při ošetření v několika návštěvách (endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze jednou.
Odbornost-014; 015
10 Kč
00946 Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce - preventivní prohlídka I Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou (dále jen „ZP“). Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č.l zákona č. 48/1997 Sb.) , včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona č.48/1997 Sb.Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu těhotenství, mezi vyšetřeními musí u těhotných uplynout nejméně 3 měsíce.U dětí a dorostu nelze vykázat kombinaci kódů 00946 a 00946, resp. 00901 v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z odborného hlediska a na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost-014
336 Kč
00947 Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku I
Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivace pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok.
Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00901, resp. 00946 vtémže kalendářním roce a zároveň pokud není vykázán kód 00900, kombinaci kódů 00901 a 00902, resp. 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi vykázáním jednotlivých kódů v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost-014
263 Kč
00949 Extrakce dočasného zubu
Extrakce dočasného zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
87 Kč
00950 Extrakce stálého zubu
Extrakce stálého zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
168 Kč
00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku a hemiextrakce nebo egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu do jednoho sextantu nebo chirurgická revize extrakční rány.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost-014; 605
525 Kč
00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části kosti, primární uzávěr oroantrální komunikace, egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu větším než jeden sextant, exstirpace cysty nad 1 cm, odstranění sekvestru, artrocentézatemporomandibulárního kloubu nebo antrotomie a podobně.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;CH;PE5); 605
1 155 Kč
00953 Chirurgické ošetřování retence zubů
Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu a mobilizace zubu do směru žádané erupce (včetně odklopení mukoperiostálního laloku, plastiky měkkých tkání, podložení kostním štěpem, fixace drátěného tahu, nalepení ortodontického zámku).
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH;PE5);015; 605
630 Kč
00954 Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura (včetně případného peroperačního plnění), za každý ošetřený kořen. Též periapikální exkochleace a exstirpace odontogenní cysty do 1 cm.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost-014; 605
420 Kč
00955 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a leiího okolí malého rozsahu
Provedení menších chirurgických výkonů, například dekapsulace, frenulektomie, odstranění rušivých vlivů vazivových pruhů, podjazyková frenulektomie, excize vlajícího hřebene - za každý sextant, odstranění leze do 2 cm, sutura rány sliznice nebo kůže do 5 cm nebo sondáž avýplach vývodu slinné žlázy.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost-014;015;605
420 Kč
00956 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu
Odstranění podjazykové retenční slinné cysty, excize vlajícího hřebene většího rozsahu než jeden sextant, odstranění leze nad 2 cm, orální vestibuloplastika bez štěpu - za každý sextant, sutura rány sliznice nebo kůže nad 5 cm, exstirpace mukokely sliznice dutiny ústní nebo diagnostická excize, sialolitotomie.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;CH;PE5); 605
900 Kč
00957 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Ošetření následků úrazu zubů a alveolu malého rozsahu, včetně jednoduché fixace plastickým materiálem popřípadě zkrácenou drátěnou dlahou.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost-014;015;605
420 Kč
00958 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Repozice a fixace zlomenin alveolu horní, dolní čelisti, zlomenin těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace (za každou ošetřenou čelist).
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - čelist
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH;PE5); 605
750 Kč
00959 Intraorální incize
Léčba zánětu intraorální incizí s případnou dilatací, vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - kvadrant
Odbornost-014;015; 605
105 Kč
00960 Zevní incize
Léčba kolemčelistního zánětu zevní incisí, včetně dilatace, s vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH;PE5);605
600 Kč
00961 Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní
Zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, dále stavění pozdního postextrakčního krvácení, revize extrakční rány, svalové rehabilitační cvičení a fyzikální terapie.
Lze vykázat 5/10 dnů Odbornost-014;015;605 45 Kč
00962 Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch
Vyšetření temporomandibulárního kloubu, zdokumentování onemocnění a konzervativní léčba temporomandibulární poruchy (například mezičelistní fixací, fyzikální terapií nebo manuální repozicí).
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH;PE5))
Odbornost-014;015;605
300 Kč
00963 Injekce i. m, i. v., i. d., s. c.
Zahrnuje injekční aplikaci léčiva, včetně jeho ceny, není-li aplikovaná látka hrazena jiným způsobem.
Lze vykázat - bez omezení Odbornost-014;015;605 53 Kč
00965 Čas stomatologa strávený dopravou za imobilním pojištěncem
Výkon je hrazen na podkladě doporučení praktického lékaře a po schválení revizním lékařem.
Nelze vykázat spolu s výkonem dopravy.
Odbornost-014; 605
210 Kč
00966 Signální výkon - informace o vydání
Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) Výkon vykazuje ošetřující lékař, který vystavuje Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost-014
5 Kč
00967 Signální výkon - informace o vydání
Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)
Výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), vystavil.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost-014
5 Kč
00968 Stomatochirurgické ošetření neregistrovaného pojištěnce
PZL-stomatochirurgem ve zdravotnickém zařízení zařazeném do dohodnutého seznamu stomatochirurgických pracovišť
Ošetření na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), písemná zpráva.
Lze vykázat 1/1 den pouze v souvislosti s kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00962.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH;5)
1 000 Kč
00970 Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci
Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací.
Lze vykázat 1/730 dní
Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
91Kč
00971 Provizorní ochranná korunka
Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangováného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.
Lze vykázat 1/730 dní
Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
69 Kč
00973 Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci
Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování.
Lze vykázat 5/1 kalendářní rok
Nelze vykázat při odevzdání nové snímatelné náhrady (nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady).
Lokalizace - čelist
Odbornost-014;015;605
39 Kč
00974 Odevzdání stomatologického výrobku
Zdravotnické zařízení vykazuje při odevzdání stomatologického výrobku (kód slouží pouze pro vykazování zvlášť účtovaných léčivých přípravků a stomatologických výrobků (dokladem 03s).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost-014;015;605
0 Kč
00981 Diagnostika ortodontických anomálií
Zahrnuje orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, založení zdravotnické dokumentace. Tímto kódem se zahajuje ortodontická léčba a vykazování kódů odbornosti 015.
Při převzetí již léčeného pojištěnce je nutné zahájit vlastní ortodontickou léčbu vstupním vyšetřením, založením vlastní dokumentace a vykázáním kódu 00981.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce a zdravotnické zařízení.
Odbornost-015
600 Kč
00982 Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem - najeden zubní oblouk. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu včetně přípravy zubů. Materiál fixního aparátu není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost-015
1 300 Kč
00983 Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu Kontrola postupu léčby a úprav na fixním aparátu na jednom i obou zubních obloucích, a to po vykázání kódu 00982 nebo 00994. Vztahuje se na všechny kontroly fixního aparátu vdaném čtvrtletí a na kontrolu souběžně používaného snímacího aparátu. Lze vykázat 1/1 čtvrtletí po dobu 4 let.
Odbornost-015
800 Kč
00984 Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby dle léčebného plánu a funkce snímacích aparátů včetně jejich úpravy. Pro sledování průběhu změn po ortodonticky indikovaných extrakcích bez aparátu. Vztahuje se na všechny kontroly snímacího aparátu v daném čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 čtvrtletí po dobu 4 let.
Nelze vykázat pro léčbu ve fázi retence nebo při sledování růstu a vývoje chrupu a čelisti bez aktivní léčby.
Odbornost-015
210 Kč
00985 Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Po ukončení léčby ortodontických anomálií sejmutí fixního ortodontického aparátu na 1 zubní oblouk, zábrus zubů, včetně případné analýzy modelů (nezahrnuje případné zhotovení a analýzu telerentgenu a ortopantomogramu).
Lze vykázat 2/1 čelist
S časovým odstupem 3 let lze vykázat 1x na čelist v návaznosti na kód 00982 a 1x na čelist v návaznosti kódu 00994.
Lokalizace - čelist
Odbornost-015
700 Kč
00986 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje
Kontrola pojištěnce před začátkem nebo po ukončení aktivní fáze ortodontické léčby snímacími nebo fixními aparáty podle léčebného plánu. Součástí může být i použití pevných, nebo snímacích dlah, retainerů nebo jiných retenčních aparátů.
Lze vykázat 1/1 kalendářní pololetí, maximálně po dobu 4 let.
Odbornost-015
220 Kč
00987 Stanovení fáze růstu
Určení růstové fáze pojištěnce - skeletální věk, zhodnocením rentgenového snímku ruky nebo krčních obratlů.
Lze vykázat 2/1 pojištěnce
Odbornost-015
53 Kč
00988 Analýza telerentgenového snímku lbi
Vyhodnocení profilového, eventuálně zadopředního dálkového rentgenového snímku lbi pomocí speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost-015
116 Kč
00989 Analýza ortodontických modelů
Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně případných dalších speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost-015
315 Kč
00990 Diagnostická přestavba ortodontického modelu
Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost-015
473 Kč
00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku
Palatinální nebo linguální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lipbumper, továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost-015
173 Kč
00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky
Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodontní čapky či krční pásky nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham a podobně za účelem extraorálního kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce
Odbornost-015
210 Kč
00993 Navázání parciálního oblouku
Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Materiál není hrazen z veřejného zdravotního pojištění
Lze vykázat 4/1 kalendářní pololetí (1× na kvadrant).
Odbornost-015
300 Kč
00994 Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem najeden zubní oblouk ve smíšeném chrupu pro protruzní vady s incizálním schůdkem 9 mm a více, zkřížený skus, diastema větší než 4 mm, zákus, retence nebo dystopie horního stálého řezáku. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu. Materiál fixního aparátu není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Lze vykázat 1/1 čelist do věku 10 let.
Lokalizace - čelist
Odbornost-015
900 Kč

Vysvětlení zkratek:

PZL praktický zubní lékař

PA parodontolog

CH stomatochirurg

PE pedostomatolog

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.
Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství.

2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2000 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 135/2004 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.

3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

4) Sdělení ČSÚ č. 339/2011 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).

5) § 22 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru