Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 405/2011 Sb.Vyhláška o průmyslové bezpečnosti

Částka 142/2011
Platnost od 19.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

405

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2011

o průmyslové bezpečnosti

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 15a odst. 7, § 64, § 75a odst. 4 a § 135 písm. b), d), g), i) až k) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):


§ 1

Vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti

(1) Vzor žádosti podnikatele podle § 96 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor osvědčení podnikatele podle § 54 odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc podle § 57 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele podle § 62 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Vzor dotazníku podnikatele podle § 97 zákona je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(6) Vzor prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 96 odst. 2 písm. d) zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(7) Vzor prohlášení podnikatele podle § 15a zákona je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 2

Zdůvodnění žádosti podnikatele podle § 96 odst. 1 zákona

Zdůvodnění žádosti podnikatele obsahuje údaje o

a) předmětu podnikání, v jehož rámci podnikatel požaduje přístup k utajované informaci,

b) veřejné zakázce, v rámci které je požadován přístup k utajované informaci, jejím zadavateli a předpokládané době trvání zadávacího řízení,

c) koncesní smlouvě, v rámci které je požadován přístup k utajované informaci, jejím veřejném zadavateli a předpokládané době trvání koncesního řízení,

d) veřejné zakázce nebo koncesní smlouvě před zahájením zadávacího nebo koncesního řízení, o kterou se podnikatel hodlá ucházet a v rámci které se předpokládá přístup k utajované informaci, zadavateli nebo veřejném zadavateli a předpokládaném termínu zahájení zadávacího nebo koncesního řízení,

e) smlouvě, případně jiné právní skutečnosti, na základě které je požadován přístup k utajované informaci, předmětu této smlouvy a poskytovateli utajované informace,

f) skutečnosti, na základě které bude u podnikatele vznikat utajovaná informace,

g) okolnostech, které odůvodňují požadovanou formu přístupu podle § 20 zákona.

§ 3

Písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele podle § 96 odst. 2 písm. c) zákona

(1) Podnikatel, který je právnickou osobou, k žádosti podnikatele přiloží

a) doklady o rozhodnutích jeho orgánů o skutečnostech, které se zapisují do obchodního rejstříku a nejsou v něm dosud zapsány,

b) smlouvu o tichém společenství u podnikatele,

c) doklad o vydání dluhopisů s uvedením důvodu vydání a celkové výše vydaných dluhopisů,

d) smlouvy o nájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,

e) řádné účetní závěrky za posledních 5 let,

f) ovládací smlouvu nebo písemnou zprávu o vztazích1), pokud je podnikatel ovládanou osobou, za posledních 5 let,

g) písemné zprávy auditora o ověření řádných účetních závěrek za posledních 5 let v rozsahu výroku auditora, pokud tak stanoví jiný právní předpis2),

h) přehled závazků z podnikatelské činnosti, které jsou po lhůtě splatnosti více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení,

i) výpis z účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů,

j) přehled všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,

k) přehled ostatních investičních cenných papírů3) za předpokladu, že nejsou v centrální evidenci, podílů a vkladů do základního kapitálu veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným a členských vkladů v družstvech.

(2) Podnikající fyzická osoba k žádosti podnikatele přiloží

a) smlouvy o nájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,

b) řádné účetní závěrky, vede-li účetnictví, nebo daňová přiznání, pokud vede daňovou evidenci podle zákona o daních z příjmů, a to za posledních 5 let,

c) písemné zprávy auditora o ověření řádných účetních závěrek za posledních 5 let v rozsahu výroku auditora, pokud tak stanoví jiný právní předpis2),

d) přehled závazků z podnikatelské činnosti, které jsou po lhůtě splatnosti více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení,

e) výpis z účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů,

f) přehled všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,

g) přehled ostatních investičních cenných papírů3) za předpokladu, že nejsou v centrální evidenci, podílů a vkladů do základního kapitálu veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným a členských vkladů v družstvech.

(3) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. h) až k) a v odstavci 2 písm. d) až g) nesmí být starší 60 dnů od data vystavení a podnikatel je předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii.

(4) Přehledy podle odstavce 1 písm. h), j) a k) a odstavce 2 písm. d), f) a g) musí být datovány a podepsány odpovědnou osobou.

(5) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) a v odstavci 2 písm. a) až c) podnikatel může předložit v kopii, na které odpovědná osoba svým podpisem potvrdí úplnost uvedených údajů a shodu kopie s originálem.

(6) Zahraniční osoba, která je podnikatelem podle jiného právního předpisu4), doloží písemnosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 formou obdobných dokladů z příslušných evidencí podle země původu.

(7) Způsob a forma podání písemností uvedených v odstavcích 1 a 2 jsou stanoveny v § 5 odst. 3.

§ 4

Žádost podnikatele podle § 96 odst. 4 a 5 zákona

K žádosti podnikatele podané podle § 96 odst. 4 a 5 zákona podnikatel přiloží dotazník podnikatele, ve kterém vyplní identifikační údaje v rozsahu název nebo obchodní firma a identifikační číslo osoby, a uvede údaje, které se změnily a nebyly oznámeny podle § 68 písm. c) a d) zákona; změny podnikatel dokládá písemnostmi uvedenými v § 3 a způsobem a formou stanovenou v § 5.

§ 5

Způsob a forma podání žádosti podnikatele

(1) žádost podnikatele a prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti se podávají v listinné podobě nebo dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě5).

(2) Dotazník podnikatele se podává v listinné podobě a dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu nebo v elektronické podobě ve formátu stanoveném na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu. Podání v elektronické podobě lze učinit i na technickém nosiči dat.

(3) Písemnosti uvedené v § 3 lze podat v listinné podobě nebo dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě5).

(4) Elektronické šablony vzorů uvedených v přílohách č. 1, 3 až 7 k této vyhlášce zveřejňuje Národní bezpečnostní úřad na svých internetových stránkách.

(5) Vzhled listinné podoby vyplněného dotazníku podnikatele musí odpovídat vzhledu zobrazení v elektronické podobě.

§ 6

Rozsah oznamování změn v žádosti podnikatele

(1) Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 103 odst. 2 zákona je podnikatel povinen oznamovat ode dne podání žádosti.

(2) Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 68 písm. c) zákona je podnikatel povinen oznamovat po dobu platnosti osvědčení podnikatele.

(3) Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 68 písm. d) zákona je podnikatel po dobu platnosti osvědčení povinen oznamovat jedenkrát za kalendářní rok, a to ke dni, který se datem shoduje se dnem vydání osvědčení. Podnikatel není povinen oznamovat změny údajů v dotazníku podnikatele podle § 97 písm. c), j) až l).

(4) V případě změn v bezpečnostní dokumentaci oznamuje podnikatel změny pouze v části, která se změnila. V případě oznamování změn podle odstavce 2 oznamuje podnikatel změny pouze v tom druhu zajištění ochrany utajovaných informací, u kterého nastala změna.

§ 7

Způsob a forma podání oznámení změn

(1) Změny údajů v dotazníku podnikatele oznamuje podnikatel prostřednictvím dotazníku podnikatele a doloží je písemnostmi uvedenými v § 3. Pokud nastala změna v údaji podle § 97 písm. e) zákona, neoznamuje ji podnikatel prostřednictvím dotazníku podnikatele, ale pouze ji doloží písemnostmi uvedenými v § 3. V případě oznamování změn podle § 68 písm. c) zákona doloží podnikatel, který je právnickou osobou, změny písemnostmi v rozsahu § 3 odst. 1 písm. a) a b).

(2) Pro oznámení změn podle § 6 se použije ustanovení § 3 odst. 3 až 7 a § 5 odst. 2 a 3 obdobně.

(3) Pokud je podnikatel držitelem více osvědčení podnikatele, oznámí změny pouze v jednom vyhotovení. V dotazníku podnikatele uvede všechny stupně utajení a formy přístupu.

§ 8

Bezpečnostní instrukce podle § 75a odst. 4 zákona

(1) Bezpečnostní instrukce obsahuje zejména

a) označení ústředního správního úřadu, který schvaluje bezpečnostní instrukci,

b) pravidla a způsob kontroly utajovaných informací,

c) podmínky ochrany utajovaných informací a omezení přístupu k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné,

d) seznam poskytovaných utajovaných informací a specifikaci utajovaných informací, které budou vznikat v rámci plnění smlouvy, včetně jejich stupně utajení,

e) pravidla styku smluvních stran, vyžadujících si přístup k utajované informaci,

f) pravidla stanovení stupně utajení utajovaných informací vznikajících v rámci smlouvy,

g) způsob a formu poskytování a přepravy utajované informace,

h) pravidla oznamování případů vyzrazení, zneužití nebo ztráty utajované informace, nebo vyskytne-li se podezření z takového jednání,

i) pravidla pro návštěvy vyžadující přístup k utajované informaci,

j) pravidla nakládání s utajovanou informací po ukončení smlouvy a

k) pravidla komunikace smluvních stran.

(2) Přílohou bezpečnostní instrukce je

a) u hlavní smlouvy Směrnice pro přidělování stupňů utajení v rámci projektu,

b) u subdodavatelských smluv Seznam stupňů utajení.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti).

2. Vyhláška č. 11/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti).


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ředitel: Ing. Navrátil v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.

Vzor ŽÁDOST PODNIKATELE

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.

OSVĚDČENÍ podnikatele

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.

Vzor ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ PODNIKATELE PRO CIZÍ MOC

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.

Vzor ŽÁDOST O UZNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO OPRÁVNĚNÍ PODNIKATELE

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.

Vzor DOTAZNÍK PODNIKATELE

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.

Vzor PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI MLČENLIVOSTI

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.

Vzor PROHLÁŠENÍ PODNIKATELE

Poznámky pod čarou

1) § 66a obchodního zákoníku.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

4) Obchodní zákoník.

5) § 89 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.

Přesunout nahoru