Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 403/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.

Částka 141/2011
Platnost od 19.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

403

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:


Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „položek rozvahy" vkládají slova „včetně výpočtů součtových položek".

2. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „Pozemkový fond České republiky.".

3. V § 4 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

4. V § 4 odst. 2 se za slova „k rozvahovému dni" vkládají slova „běžného účetního období" a slovo „Brutto" se nahrazuje slovy „dále jen „Brutto"".

5. V § 4 odst. 3 se za slova „k rozvahovému dni" vkládají slova „běžného účetního období", slovo „Korekce" se nahrazuje slovy „dále jen „Korekce"" a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „ , a to vždy s kladným znaménkem".

6. V § 4 odst. 4 se za slova „k rozvahovému dni" vkládají slova „běžného účetního období" a slovo „Netto" se nahrazuje slovy „dále jen „Netto"".

7. V § 4 odst. 5 se za slova „o jejím stavu" vkládají slova „ve sloupci Netto", za slova „jen „minulé" se vkládá slovo „účetní" a slova „ , upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (Netto minulé období)" se zrušují.

8. V § 4 odst. 7 se za slovo „minulého" vkládá slovo „účetního".

9. V § 4 odstavec 8 zní:

(8) Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372, 373, 374, 401, 405, 406, 407, 408, 458, 468, 471, 472 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 341, 342, 343, 344 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje:

a) do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI,

b) do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL.".

10. V § 4 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Zůstatek syntetického účtu 222 se vykazuje se záporným znaménkem v položce „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu".".

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

11. V § 4 odst. 10 se za slova „„AKTIVA CELKEM"" vkládají slova „ve sloupci Netto".

12. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „položek výkazu zisku a ztráty" vkládají slova „včetně výpočtů součtových a rozdílových položek".

13. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „Pozemkový fond České republiky.".

14. V § 5 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

15. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „po zdanění za účetní jednotku" nahrazují slovy „výsledek hospodaření běžného účetního období účetní jednotky".

16. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo „minulé" vkládá slovo „účetní".

17. V § 5 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

(5) Hodnoty položek výkazu zisku a ztráty se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech buď s kladným, nebo se záporným znaménkem.

(6) Hodnota položky „C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním" se vykazuje s kladným znaménkem, jestliže hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM" je vyšší než součet položek „A.I. Náklady z činnosti", „A.II. Finanční náklady", „A.III. Náklady na transfery" a „A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků". Hodnota položky „C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním" se vykazuje se záporným znaménkem, jestliže hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM" je nižší než součet položek „A.I. Náklady z činnosti", „A.II. Finanční náklady", „A.III. Náklady na transfery" a „A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků".

(7) Hodnota položky „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" se vykazuje s kladným znaménkem, jestliže hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM" je vyšší než hodnota položky „A. NÁKLADY CELKEM". Hodnota položky „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" se vykazuje se záporným znaménkem, jestliže hodnota položky „B. VÝNOSY CELKEM" je nižší než hodnota položky „A. NÁKLADY CELKEM".".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.

18. V § 5 odst. 8 se slova „Výsledek hospodaření po zdanění" nahrazují slovy „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" a slova „Výsledek hospodaření běžného účetního období" se nahrazují slovy „C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období".

19. V § 6 odst. 1 se za slova „prostředků za" vkládá slovo „běžné".

20. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „běžného účetního období".

21. V § 7 odst. 1 se za slova „změnu za" vkládá slovo „běžné".

22. V § 7 se odstavce 2 až 5 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

23. V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v rámci jednoho účetního období" zrušují a za slova „v odstavci 1," se vkládají slova „k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku, nebo technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku.".

24. V § 11 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují.

25. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Toto ustanovení se nepoužije v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku.".

26. V § 11 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" až „A.I.3. Ocenitelná práva",".

27. V § 11 odst. 6 písmeno d) zní:

d) „A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku" obsahuje v průběhu běžného účetního období ocenění plnění, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka stanovená v odstavci 2 a které mohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle odstavce 2. Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 2 a 5 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v položce „A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek".".

28. V § 12 odst. 1 se slovo „Položky" nahrazuje slovy „Není-li dále stanoveno jinak, položky" a slova „ , a které současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů" se zrušují.

29. V § 12 odst. 3 písm. d) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „zjednodušené" a slova „za dobu jeho používání" se zrušují.

30. V § 14 odst. 2 se za slovo „zejména" vkládá slovo „movité".

31. V § 14 odst. 3 písm. a) se slova „právních předpisů21)" nahrazují slovy „právních předpisů15)".

32. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

33. V § 14 odst. 3 písm. e) se slova „oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou" zrušují.

34. V § 14 odst. 7 se slova „ , například plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, například muflonů, daňků, jelenů a pštrosů, a dále koně, osly, muly a mezky, a to" zrušují a slova „majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona s výjimkou technického zhodnocení, které je uvedeno v položce „A.II.3. Stavby". Neobsahuje majetek uvedený v položce „B.I. Zásoby"" se nahrazují slovy „dlouhodobého hmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.II.2. Kulturní předměty" až „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů"".

35. V § 14 odst. 8 se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „zejména".

36. V § 14 odst. 9 se slova „v rámci jednoho účetního období" zrušují.

37. V § 14 odstavec 10 zní:

(10) Položka „A.II.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku" obsahuje v průběhu běžného účetního období ocenění plnění, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka stanovená v odstavci 9 a která mohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku podle odstavce 9. Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 9 a 11, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 9 a 11, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 9 a 11 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni běžného účetního období technické zhodnocení v položce „A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek".".

38. V § 14 odst. 11 se slova „nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele" nahrazují slovy „drobného dlouhodobého hmotného majetku".

39. V § 15 odst. 1 se slovo „Položky" nahrazuje slovy „Není-li dále stanoveno jinak, položky" a slova „ , a které současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů" se zrušují.

40. V § 15 odst. 3 písm. d) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „zjednodušené" a slova „za dobu jeho používání" se zrušují.

41. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „v osobách s rozhodujícím vlivem24) pořízené za účelem držení a výkonu majetkových práv po dobu delší než jeden rok" nahrazují slovy „v osobách s rozhodujícím vlivem24), které účetní jednotka určila k držení a k výkonu majetkových práv".

Poznámka pod čarou č. 24 zní:

24) § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".

42. V § 17 odst. 1 písm. b) se slova „v osobách s podstatným vlivem25) v držení účetní jednotky po dobu delší než jeden rok" nahrazují slovy „v osobách s podstatným vlivem25), které účetní jednotka určila k držení a k výkonu majetkových práv".

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

25) § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 410/2010 Sb.".

43. V § 17 odst. 1 písm. c) se slova „s dobou splatnosti delší než jeden rok" nahrazují slovy „u nichž má účetní jednotka záměr a předpoklad držet je do splatnosti".

44. V § 17 odst. 1 písmeno d) zní:

d) „A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé" obsahuje zejména termínované vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok, vkladové listy a depozitní certifikáty,".

45. V § 17 odst. 1 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno e).

46. V § 17 odst. 1 písm. e) se číslo „7" nahrazuje číslem „6" a číslo „6" se nahrazuje číslem „5".

47. V § 17 odst. 2 se číslo „8" nahrazuje číslem „7".

48. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Opravná položka se netvoří k položce „A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé".".

49. V § 20 odst. 3 písm. a) se slovo „spotřeby" nahrazuje slovy „převodu na sklad".

50. V § 20 odst. 3 písm. c) se za slova „nejsou již" vkládá slovo „zejména".

51. V § 20 odst. 3 písmeno f) zní:

f) „B.I.7. Pořízení zboží" obsahuje částky pořízeného zboží do okamžiku převodu na sklad,".

52. V § 20 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) „B.I.8. Zboží na skladě" obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem prodeje,".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

53. V § 20 odst. 3 písm. h) se slova „ , a zejména mladá chovná zvířata neuvedená v položce, zvířata ve výkrmu a dále například kožešinová zvířata, ryby, včelstva, drůbež (hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm), psy, služební koně, veškerá zvířata v zoologických zahradách bez ohledu na jejich pořizovací cenu" nahrazují slovy „a zvířata, která neobsahuje položka A.II.7.".

54. V § 22 odst. 1 písm. f) se slova „územními samosprávnými celky, státními fondy a organizačními složkami státu" zrušují.

55. V § 22 odst. 3 písm. c) se za slova „správcem daně" vkládá slovo „zejména".

56. V § 22 odst. 3 písm. d) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „zejména".

57. V § 22 odst. 4 písm. a) se slova „ústředními rozpočty" nahrazují slovy „vybranými ústředními vládními institucemi".

58. V § 22 odst. 4 písm. b) se slova „územními rozpočty" nahrazují slovy „vybranými místními vládními institucemi".

59. V § 22 odst. 5 písm. a) se slova „u organizačních složek státu a územních samosprávných celků" zrušují.

60. V § 22 odst. 6 písm. a) se slova „se vztahují k nákladům v příštích" nahrazují slovy „budou nákladem v následujících účetních".

61. V § 22 odst. 6 písm. c) se slova „Dále obsahuje pohledávky za rozpočty a z jiných vztahů, pokud" nahrazují slovy „Dále obsahuje ostatní pohledávky, na základě kterých", slova „výše plnění" se zrušují a za slovo „skutečnostech" se vkládá slovo „nelze".

62. V § 23 odst. 1 se slovo „dlouhodobým" zrušuje, slovo „dlouhodobých" se zrušuje a slova „ , s výjimkou položek „A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé", „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy", v jejichž případě se opravné položky netvoří" se zrušují.

63. V § 23 odst. 2 se slova „ke krátkodobým pohledávkám se uvádějí v rozvaze ve sloupci „Korekce" u příslušné položky krátkodobých pohledávek, s výjimkou položek „B.II.2. Směnky k inkasu"" nahrazují slovy „se netvoří k položkám pohledávek „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy", „A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí", „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery"", slova „„B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti", „B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé"," se zrušují, slova „státním rozpočtem" se nahrazují slovy „vybranými ústředními vládními institucemi", slova „rozpočtem územních samosprávných celků" se nahrazují slovy „vybranými místními vládními institucemi" a slovo „Poskytnuté" se nahrazuje slovy „Krátkodobé poskytnuté".

64. § 24 se včetně nadpisu zrušuje.

65. § 25 včetně nadpisu zní:

㤠25

Krátkodobý finanční majetek

(1) Položka

a) „B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování" obsahuje cenné papíry a podíly majetkové povahy, které účetní jednotka určila k obchodování, zejména akcie a podílové listy investičních společností,

b) „B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování" obsahuje dluhové cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování.

(2) Položka

a) „B.III.5. Jiné běžné účty" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků cizí prostředky, peněžní prostředky určené na mzdy převedené na konci účetního období, u příspěvkových organizací, státních fondů a Pozemkového fondu České republiky obsahuje cizí prostředky a u Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo") zejména prostředky Evropské unie a Národního fondu,

b) „B.III.6. Účty spravovaných prostředků" obsahuje u ministerstva prostředky na účtech státních finančních aktiv a účtu řízení likvidity státní pokladny,

c) „B.III.7. Souhrnné účty" obsahuje u ministerstva zejména prostředky na bankovních účtech spravovaných v rámci státního dluhu,

d) „B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu" obsahuje prostředky na bankovních účtech užívaných v souvislosti s rozpočtovým určením daní včetně prostředků na bankovních účtech organizační složky státu a Pozemkového fondu České republiky, které spravují tyto prostředky a plní povinnosti vůči státnímu rozpočtu podle jiného právního předpisu,

e) „B.III.9. Běžný účet" obsahuje prostředky příspěvkových organizací za hlavní i hospodářskou činnost, u územních samosprávných celků a organizačních složek státu prostředky podle jiných právních předpisů a za hospodářskou činnost, a prostředky Pozemkového fondu České republiky s výjimkou prostředků obsažených v položce „B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu",

f) „B.III.10. Běžný účet FKSP" obsahuje u organizačních složek státu, příspěvkových organizací a státních fondů podle jiného právního předpisu prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb.

(3) Položka

a) „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků" obsahuje prostředky na základním běžném účtu územních samosprávných celků,

b) „B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků" obsahuje prostředky finančních a peněžních fondů územních samosprávných celků,

c) „B.III.13. Běžné účty státních fondů" obsahuje u státních fondů prostředky na bankovním účtu, s výjimkou prostředků obsažených v položkách „B.III.5. Jiné běžné účty" a „B.III.10. Běžný účet FKSP",

d) „B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu" obsahuje prostředky fondů organizačních složek státu,

e) „B.III.16. Peníze na cestě" obsahuje prostředky převáděné mezi bankovními účty, případně mezi bankovním účtem a pokladnou.".

66. V § 26 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

67. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „ , s výjimkou úbytků darovaného dlouhodobého majetku," zrušují a za slova „z důvodu svěření" se vkládají slova „majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele".

68. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „zdroje privatizace podle zákona" nahrazují slovy „zdroj krytí aktiv podle zákona" a slova „ve znění pozdějších předpisů," se zrušují.

69. V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

70. V § 26 odst. 2 písm. a) se číslo „5" nahrazuje číslem „4" a slovo „nerealizované" se nahrazuje slovy „podle § 70 odst. 3 v případě cenných papírů nebo podílů, které nejsou oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí".

71. V § 26 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

b) „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody" obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů,

c) „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" obsahuje oceňovací rozdíly zejména z přecenění majetku podle § 59 a 64,".

72. V § 26 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno d), které zní:

d) „C.I.7. Opravy minulých období" obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč.".

73. § 28 a 29 včetně nadpisů znějí:

㤠28

Výsledek hospodaření

(1) Položka „C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období" obsahuje součet výsledků hospodaření z hlavní a z hospodářské činnosti vykázaných v položce „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" ve výkazu zisku a ztráty.

(2) Položka „C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení" obsahuje výsledek hospodaření minulého účetního období do okamžiku rozhodnutí příslušného orgánu.

(3) Položka „C.III.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let" obsahuje nerozdělené zisky a neuhrazené ztráty minulých účetních období.

§ 29

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

(1) Položka „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu" obsahuje stav příjmů organizačních složek státu.

(2) Položka „C.IV.2. Zvláštní výdajový účet" obsahuje u organizačních složek státu uskutečněné výdaje.

(3) Položka „C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu" obsahuje u ministerstva konečný zůstatek účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu.

(4) Položka „C.IV.4. Agregované příjmy a výdaje minulých období" obsahuje u organizačních složek státu při otevření účetních knih kumulované příjmy a výdaje rozpočtového hospodaření minulých účetních období a u ministerstva také konečný zůstatek účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu minulých období.".

74. V § 30 se číslo „II" nahrazuje číslem „I".

75. V § 31 písm. a) se číslo „III" nahrazuje číslem „II" a slova „u ministerstva a územních samosprávných celků" se zrušují.

76. V § 31 písm. b) se číslo „III" nahrazuje číslem „II", slova „Vydané dluhopisy" se nahrazují slovy „Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů", slova „u ministerstva a územních samosprávných celků" se zrušují a slovo „(hodnoty)" se zrušuje.

77. V § 31 písm. c) se číslo „III" nahrazuje číslem „II", číslo „6" se nahrazuje číslem „5" a slova „u ministerstva, územních samosprávných celků a organizačních složek státu" se zrušují.

78. V § 31 písm. d) se číslo „III" nahrazuje číslem „II", číslo „7" se nahrazuje číslem „6" a slova „u organizačních složek státu a územních samosprávných celků" se zrušují.

79. V § 32 odst. 1 písm. a) a b) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III".

80. V § 32 odst. 1 písm. c) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III", slova „Vydané krátkodobé dluhopisy" se nahrazují slovy „Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů" a slova „u ministerstva a územních samosprávných celků" se zrušují.

81. V § 32 odst. 2 písm. a), § 32 odst. 6, § 32 odst. 7 písm. c) a d) a § 32 odst. 8 se číslo „IV" nahrazuje číslem „III".

82. V § 32 odst. 2 písm. b) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a slova „u ministerstva a územních samosprávných celků" se zrušují.

83. V § 32 odst. 2 písm. c) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a číslo „8" se nahrazuje číslem „7".

84. V § 32 odst. 2 písm. d) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a číslo „12" se nahrazuje číslem „11".

85. V § 32 odst. 2 písm. e) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a číslo „13" se nahrazuje číslem „12".

86. V § 32 odst. 3 písm. a) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a číslo „14" se nahrazuje číslem „13" .

87. V § 32 odst. 3 písm. b) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a číslo „15" se nahrazuje číslem „14".

88. V § 32 odst. 4 písm. a) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a číslo „17" se nahrazuje číslem „16".

89. V § 32 odst. 4 písm. b) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a číslo „18" se nahrazuje číslem „17".

90. V § 32 odst. 4 písm. c) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a číslo „19" se nahrazuje číslem „18".

91. V § 32 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) „D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce" obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů,".

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

92. V § 32 odst. 5 písm. b) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a slova „ústředním rozpočtům" se nahrazují slovy „vybraným ústředním vládním institucím".

93. V § 32 odst. 5 písm. c) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a slova „územním rozpočtům" se nahrazují slovy „vybraným místním vládním institucím".

94. V § 32 odst. 7 písm. a) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a slova „u organizačních složek státu a územních samosprávných celků" se zrušují.

95. V § 32 odst. 7 písm. b) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a slova „u ministerstva a územních samosprávných celků" se zrušují.

96. V § 32 odst. 9 písm. a) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a za slovo „běžným" se vkládá slovo „účetním".

97. V § 32 odst. 9 písm. b) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III" a slova „v příštích" se nahrazují slovy „v následujících účetních".

98. V § 32 odst. 9 písm. c) se číslo „IV" nahrazuje číslem „III", za slova „Dále obsahuje" se vkládá slovo „ostatní", slova „za rozpočty a z jiných vztahů" se zrušují a číslo „III" se nahrazuje číslem „II".

99. V § 33 odst. 1 písm. a) se čárka nahrazuje slovem „a" a slova „a pořizovací ceny drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného nebo vytvořeného vlastní činností" se zrušují.

100. V § 33 odst. 1 písm. b) se za slova „prodané zboží" vkládá čárka a slova „při prodeji ve vlastních prodejnách;" se zrušují.

101. V § 33 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí:

c) „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku" obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii účetní jednotky,

d) „A.I.6. Aktivace oběžného majetku" obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení oběžného majetku ve vlastní režii účetní jednotky,

e) „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby" obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní výroby v průběhu běžného účetního období,".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno f).

102. V § 33 odst. 1 písm. f) se číslo „7" nahrazuje číslem „10".

103. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

g) „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb" obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro vlastní potřebu účetní jednotky,

h) „A.I.12. Ostatní služby" obsahuje zejména náklady na poplatky za bankovní služby a další služby, které nemají charakter finančních nákladů, neuvedené v položkách „A.I.8. Opravy a udržování" až „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb".".

104. V § 33 odst. 2 písm. a) se číslo „9" nahrazuje číslem „13" a na konci textu písmene se doplňují slova „a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost".

105. V § 33 odst. 2 písm. b) se číslo „11" nahrazuje číslem „14".

106. V § 33 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

c) „A.I.15. Jiné sociální pojištění" obsahuje zejména náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu36) a náklady z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění,

36) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

107. V § 33 odst. 2 písm. d) se číslo „13" nahrazuje číslem „16".

108. V § 33 odst. 2 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

109. V § 33 odst. 3 písm. a) se číslo „17" nahrazuje číslem „20", za slovo „obsahuje" se vkládá slovo „zejména" a na konci textu písmene se doplňují slova „a náklady na soudní poplatky".

110. V § 33 odst. 3 písm. b) se číslo „18" nahrazuje číslem „21".

111. V § 33 odst. 4 písm. a) se číslo „19" nahrazuje číslem „22".

112. V § 33 odst. 4 písm. b) se číslo „20" nahrazuje číslem „23" a číslo „19" se nahrazuje číslem „22".

113. V § 33 odst. 4 písm. c) se číslo „21" nahrazuje číslem „24", slova „titulu bezúplatného předání" se nahrazují slovem „vyřazení", za slova „peněžních prostředků" se vkládají slova „z titulu bezúplatného předání" a na konci textu písmene se doplňují slova „ , a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární pomoci".

114. V § 33 odst. 5 se číslo „23" nahrazuje číslem „26".

115. V § 33 odst. 6 písm. a) se číslo „25" nahrazuje číslem „28", za slovo „průběhu" se vkládá slovo „běžného" a slova „s výjimkou prodeje" se nahrazují slovy „zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle § 26 odst. 1 písm. a)".

116. V § 33 odst. 6 písmena b) až d) znějí:

b) „A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého nehmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,

c) „A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého hmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,

d) „A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek" obsahuje výši ocenění vyřazených pohledávek z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek,".

117. V § 33 se na konci odstavce 6 doplňují písmena e) a f), která znějí:

e) „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku" obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami,

f) „A.I.36. Ostatní náklady z činnosti" obsahuje zejména náklady na pojistné na neživotní pojištění a další náklady z činnosti neuvedené v položkách „A.I.1. Spotřeba materiálu" až „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku".".

118. V § 34 písm. a) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „zejména" a slova „a půjček" se nahrazují slovy „ , půjček a vydaných dluhových cenných papírů".

119. V § 34 písm. c) se slova „ze změny reálných hodnot majetku a závazků" nahrazují slovy „z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně nákladů vyplývajících z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje".

120. V § 34 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) „A.II.5. Ostatní finanční náklady" obsahuje finanční náklady neuvedené v položkách „A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly" až „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou".".

121. V § 35 písm. a) se slova „ústředních rozpočtů" nahrazují slovy „vybraných ústředních vládních institucí".

122. V § 35 písm. b) se slova „územních rozpočtů" nahrazují slovy „vybraných místních vládních institucí".

123. V nadpise § 36 a nadpise § 41 se doplňují slova „a poplatků".

124. V § 36 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:

e) „A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků" obsahuje náklady z ostatních sdílených daní a poplatků podle jiného právního předpisu37).

37) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

125. V § 36 se písmeno f) zrušuje.

126. V § 37 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

127. V § 37 odst. 2 písm. a) se číslo „17" nahrazuje číslem „9".

128. V § 37 odst. 2 písm. b) se číslo „18" nahrazuje číslem „10" a číslo „17" se nahrazuje číslem „9".

129. V § 37 odst. 2 písm. c) se číslo „19" nahrazuje číslem „11", slovo „odepsaných" se nahrazuje slovem „vyřazených" a slova „odepsány na vrub nákladů" se nahrazují slovem „vyřazeny".

130. V § 37 odst. 2 písm. d) se číslo „25" nahrazuje číslem „17" a slova „ , ostatní výnosy, které neobsahují položky B.I.1. až B.I.24., a opravy výnosů minulých účetních období, pokud se jedná o nevýznamné položky" se nahrazují slovy „a ostatní výnosy neuvedené v položkách „B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků" až „B.I.16. Čerpání fondů"".

131. § 38 včetně nadpisu zní:

㤠38

Finanční výnosy

Položka

a) „B.II.2. Úroky" obsahuje výnosy z úroků včetně úroků z dluhových cenných papírů a poskytnutých půjček,

b) „B.II.3. Kurzové zisky" obsahuje výnosy vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni,

c) „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" obsahuje výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu včetně výnosů z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje,

d) „B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku" obsahuje výnosy z dividend a podílů na zisku,

e) „B.II.6. Ostatní finanční výnosy" obsahuje finanční výnosy neuvedené v položkách „B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů" až „B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku".".

132. V § 40 písm. a) se slova „ústředních rozpočtů" nahrazují slovy „vybraných ústředních vládních institucí" a slova „ , a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí" se zrušují.

133. V § 40 písm. b) se slova „územních rozpočtů" nahrazují slovy „vybraných místních vládních institucí" a slova „ , a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí" se zrušují.

134. V § 41 písmeno f) zní:

f) „B.V.6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků" obsahuje výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků podle jiného právního předpisu37).".

135. § 42 včetně nadpisu zní:

„§ 42

Výsledek hospodaření

Položka

a) „C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním" obsahuje hodnotu položky „B. VÝNOSY CELKEM" sníženou o součet položek „A.I. Náklady z činnosti" až „A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků",

b) „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" obsahuje hodnotu položky „B. VÝNOSY CELKEM" sníženou o hodnotu položky „A. NÁKLADY CELKEM".".

136. V nadpisu hlavy IV se za slova „VYMEZENÍ" vkládají slova „NĚKTERÝCH POLOŽEK".

137. V § 43 odst. 1 se za slovo „počátku" vkládá slovo „běžného", za slovo „průběhu" se vkládá slovo „běžného", slova „k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo" se zrušují a za slovo „dni" se vkládá slovo „běžného".

138. V § 43 odst. 2 písm. a) se za slova „stav položky rozvahy" vkládají slova „„A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé" a", číslo „IV" se nahrazuje číslem „III" a za slovo „lednu" se vkládá slovo „běžného".

139. V § 43 odst. 2 písm. c) se slova „výsledek hospodaření účetní jednotky před zdaněním" nahrazují slovy „hodnotu položky „C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním" výkazu zisku a ztráty".

140. V § 43 odst. 3 písmena c) až f) znějí:

c) „A.I.2. Změna stavu opravných položek" obsahuje zvýšení či snížení stavu opravných položek podle § 13, 16, 18, 21 a 23 v průběhu běžného účetního období upravené o oceňovací rozdíly při prvotním použití metody,

d) „A.I.3. Změna stavu rezerv" obsahuje zvýšení či snížení stavu rezerv podle § 30 v průběhu běžného účetního období,

e) „A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku" obsahuje částku ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku sníženou o náklady na prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek upravenou o výši nákladů nebo výnosů z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64,

f) „A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace" obsahuje úpravy o ostatní transakce, které nebyly uvedeny v položkách „A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku" až „A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku", pokud neovlivnily výši zůstatků položek rozvahy „A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek", „A.II. Dlouhodobý hmotný majetek" nebo „A.III. Dlouhodobý finanční majetek", a úpravy o zisky a ztráty z přecenění finančního majetku".

141. V § 43 odst. 4 písmena b) až e) znějí:

b) „A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek" obsahuje zvýšení či snížení stavu krátkodobých pohledávek včetně aktivních syntetických účtů časového rozlišení neupravené o opravné položky k těmto pohledávkám a upravené o pohledávky z prodeje dlouhodobých aktiv,

c) „A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků" obsahuje zvýšení či snížení stavu krátkodobých závazků včetně pasivních syntetických účtů časového rozlišení upravené o závazky z pořízení dlouhodobých aktiv,

d) „A.II.3. Změna stavu zásob" obsahuje zvýšení či snížení stavu zásob upravené o ocenění bezúplatně přešlých nebo předaných zásob,

e) „A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku" obsahuje zvýšení či snížení stavu položek rozvahy „B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování", „B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování" upravené o ocenění bezúplatně přešlého nebo předaného krátkodobého finančního majetku.".

142. V § 43 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou drobného dlouhodobého majetku".

143. V § 43 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

144. V § 43 odst. 5 písm. c) až g) se číslo „III" nahrazuje číslem „II".

145. V § 43 odst. 5 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

146. V § 43 odst. 5 písm. h) se číslo „V" nahrazuje číslem „III" a slova „B.I. až B.III., B.III.1. až B.III.4. a B.IV" se nahrazují slovy „„B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv" a „B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv"".

147. V § 43 odst. 7 písm. a) se za slovo „průběhu" vkládá slovo „běžného".

148. V § 43 odst. 7 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) „H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření" obsahuje u organizačních složek státu součet zůstatků položek rozvahy „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu", „C.IV.2. Zvláštní výdajový účet" a u ministerstva také položky „C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu" k rozvahovému dni,".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

149. V § 43 odst. 7 písmeno c) zní:

c) „R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni" obsahuje stav položky „P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu" zvýšený o stav položek „F. Celková změna stavu peněžních prostředků" a „H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření".".

150. Hlava V včetně nadpisu zní:

„HLAVA V

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

§ 44

(1) Přehled o změnách vlastního kapitálu zobrazuje stav vlastního kapitálu účetní jednotky a jeho jednotlivých složek k rozvahovému dni minulého účetního období, jeho zvýšení a snížení v průběhu běžného účetního období a stav k rozvahovému dni běžného účetního období.

(2) Součet položek „A. Jmění účetní jednotky a upravující položky", „B. Fondy účetní jednotky", „C. Výsledek hospodaření" a „D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření" se musí rovnat položce rozvahy „C. Vlastní kapitál".

(3) Položky označené kombinací velkých písmen latinské abecedy a římských číslic obsahují v prvním sloupci stav příslušné položky k rozvahovému dni minulého účetního období, v druhém sloupci zvýšení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období, ve třetím sloupci snížení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období a ve čtvrtém sloupci stav příslušné položky k rozvahovému dni běžného účetního období jako součet vykázaných hodnot prvního a druhého sloupce snížený o vykázanou hodnotu ve třetím sloupci.

(4) U položek označených kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic se v prvním a čtvrtém sloupci hodnoty nevykazují. Druhý sloupec těchto položek obsahuje zvýšení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období a třetí sloupec těchto položek obsahuje snížení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období. U položky „A.III.5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti" se v druhém sloupci hodnota nevykazuje.

(5) Položka „A. Jmění účetní jednotky a upravující položky" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy „C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky".

(6) Položka

a) „A.I.1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky" z titulu změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu a z titulu vzniku nebo zániku vlastnického práva státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích nebo podle jiného právního předpisu, s výjimkou darů,

b) „A.I.2. Svěření majetku příspěvkové organizaci" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky" z titulu svěření majetku do správy příspěvkové organizaci podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

c) „A.I.3. Bezúplatné převody" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky" z titulu bezúplatného převodu majetku, s výjimkou případů podle písmen a), b), d) a e),

d) „A.I.4. Investiční transfery" obsahuje v případě organizačních složek státu informaci o výši zvýšení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky" z titulu přijetí dotace, grantu, příspěvku, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžního daru určeného na pořízení dlouhodobého majetku,

e) „A.I.5. Dary" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky" z titulu darovací smlouvy,

f) „A.I.6. Ostatní" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky" z ostatních titulů neuvedených v položkách A.I.1. až A.I.5.

(7) Položka „A.II. Fond privatizace" obsahuje u ministerstva informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.2. Fond privatizace" podle § 26 odst. 1 písm. b).

(8) Položka

a) „A.III.1. Svěření majetku příspěvkové organizaci" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" z titulu svěření majetku do správy příspěvkové organizaci podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

b) „A.III.2. Bezúplatné převody" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" z titulu bezúplatného převodu majetku, s výjimkou případů podle písmen a), c) a d),

c) „A.III.3. Investiční transfery" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" z titulu přijetí dotace, grantu, příspěvku, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžního daru určeného na pořízení dlouhodobého majetku,

d) „A.III.4. Dary" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" z titulu darovací smlouvy,

e) „A.III.5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ve věcné a časové souvislosti s odpisováním příslušného dlouhodobého majetku,

f) „A.III.6. Ostatní" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" z ostatních titulů neuvedených v položkách A.III.1. až A.III.5.

(9) Položka „A.IV. Kurzové rozdíly" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.4. Kurzové rozdíly" podle § 26 odst. 2 písm. a).

(10) Položka

a) „A.V.1. Opravné položky k pohledávkám" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody" z titulu prvotního použití a změny účetní metody postup tvorby a použití opravných položek v případě pohledávek v důsledku změny právních předpisů,

b) „A.V.2. Odpisy" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody" z titulu prvotního použití a změny účetní metody odpisy majetku v důsledku změny právních předpisů,

c) „A.V.3. Ostatní" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody" z ostatních titulů neuvedených v položkách „A.V.1. Opravné položky k pohledávkám" a „A.V.2. Odpisy",

d) „A.VI.1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" z titulu oceňovacích rozdílů podle § 59,

e) „A.VI.2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" z titulu oceňovacích rozdílů podle § 64,

f) „A.VI.3. Ostatní" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" z ostatních titulů neuvedených v položkách „A.VI.1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů" a „A.VI.2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji",

g) „A.VII.1. Opravy minulého účetního období" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.7. Opravy minulých období" z titulu oprav, které by v minulém účetním období ovlivnily výši výsledku hospodaření účetní jednotky,

h) „A.VII.2. Opravy předchozích účetních období" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy „C.I.7. Opravy minulých období" z titulu oprav, které by v účetních obdobích předcházejících minulému účetnímu období ovlivnily výši výsledku hospodaření účetní jednotky.

(11) Položka „B. Fondy účetní jednotky" obsahuje informace o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy „C.II. Fondy účetní jednotky" podle § 27. Položka „C. Výsledek hospodaření" obsahuje informace o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy „C.III. Výsledek hospodaření" podle § 28. Položka „D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření" obsahuje informace o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy „C.IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření" podle § 29.".

151. V § 45 odst. 1 písm. a) se bod 10 zrušuje.

152. V § 45 odst. 1 písmeno c) zní:

c) doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky" a „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku", a to v členění:

1. „C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období",

2. „C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti", a to u vybraných účetních jednotek s výjimkou organizačních složek státu,".

153. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:

i) doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty v tomto členění:

1. „I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64",

2. „I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou",

j) doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty v tomto členění:

1. „J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64",

2. „J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou",

k) doplňující informace k položce „A. Stálá aktiva" rozvahy v tomto členění:

1. „K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64",

2. „K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64".".

154. V § 45 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Účetní jednotky uvádějí v příloze č. 5 k této vyhlášce ve sloupcích týkajících se minulého účetního období informace o stavu příslušné položky vykázané k rozvahovému dni minulého účetního období.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

155. V § 46 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Položka

a) „H.I. Počáteční zůstatek" obsahuje počáteční zůstatek fondu privatizace k prvnímu dni běžného účetního období,

b) „H.II.1. Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období" obsahuje kladný výsledek hospodaření fondu privatizace za běžné účetní období,

c) „H.II.2. Výsledek hospodaření (zisk) minulých období" obsahuje kladný výsledek hospodaření fondu privatizace za minulá účetní období,

d) „H.II.3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek" obsahuje bezúplatně převedený dlouhodobý majetek do fondu privatizace od vybraných účetních jednotek,

e) „H.III.1. Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období" obsahuje záporný výsledek hospodaření fondu privatizace za běžné účetní období,

f) „H.III.2. Výsledek hospodaření (ztráta) minulých období" obsahuje záporný výsledek hospodaření fondu privatizace za minulá účetní období,

g) „H.III.3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám" obsahuje bezúplatně převedený dlouhodobý majetek z fondu privatizace vybraným účetním jednotkám,

h) „H.IV. Konečný zůstatek" obsahuje konečný zůstatek fondu privatizace k rozvahovému dni běžného účetního období,

i) „H.V.1. Převody do státního rozpočtu" obsahuje náklady z titulu převodu peněžních prostředků zejména organizačním složkám státu a státním fondům na účely stanovené zákonem o zrušení Fondu národního majetku,

j) „H.V.2. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku" obsahuje náklady na bezúplatně převedený dlouhodobý majetek fondu privatizace s výjimkou převodů vybraným účetním jednotkám.".

156. V § 48 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:

(3) Součet obratů na straně MÁ DÁTI a součet obratů na straně DAL podrozvahových účtů se musí rovnat.

(4) Hodnoty položek přílohy části „A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů" se vykazují s kladným znaménkem podle zůstatků zjištěných na jednotlivých podrozvahových účtech, s výjimkou položky „P.VII.1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům".

(5) Hodnota položky „P.VII.1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům" se stanoví jako součet položek „P.I. Majetek účetní jednotky", „P.II.1. Vyřazené pohledávky", „P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou", „P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva" snížený o součet položek „P.II.2. Vyřazené závazky", „P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku" a „P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva".

(6) Není-li dále stanoveno jinak, za krátkodobé se pro účely této vyhlášky považují takové podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, u nichž účetní jednotka předpokládá, že splnění všech podmínek pro provedení účetního zápisu v hlavní knize nastane v období do jednoho roku včetně, ostatní podmíněné pohledávky a podmíněné závazky se považují za dlouhodobé.".

157. V nadpisu a textu § 50 se slovo „Odepsané" nahrazuje slovem „Vyřazené".

158. V § 51 písm. a), c) a e) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „krátkodobé" a slova „ , které mohou vzniknout do konce účetního období" se zrušují.

159. V § 51 písm. b), d) a f) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „dlouhodobé" a slova „ , které mohou vzniknout v následujících účetních obdobích" se zrušují.

160. V § 52 písm. a), c) a e) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „krátkodobé" a slova „ , které mají vzniknout do konce účetního období" se zrušují.

161. V § 52 písm. b), d), f) a l) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „dlouhodobé" a slova „ , které mají vzniknout v následujících účetních obdobích" se zrušují.

162. V § 52 písm. g) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „krátkodobé" a slova „mají vzniknout do konce účetního období a" se zrušují.

163. V § 52 písm. h) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „dlouhodobé" a slova „mají vzniknout v následujících účetních obdobích a" se zrušují.

164. V § 52 písm. i) se za slovo „výši" vkládá slovo „krátkodobých" a slova „ke kterým může dojít do konce účetního období a" se zrušují.

165. V § 52 písm. j) se za slovo „výši" vkládá slovo „dlouhodobých" a slova „ke kterým může dojít v následujících účetních obdobích a" se zrušují.

166. V § 52 písm. k) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „krátkodobé" a slova „ , která mají vzniknout do konce účetního období" se zrušují.

167. V § 52 písm. m) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „krátkodobé" a slova „ , ke kterému může dojít do konce účetního období" se zrušují.

168. V § 52 písm. n) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „dlouhodobé" a slova „ , ke kterému může dojít v následujících účetních obdobích" se zrušují.

169. V § 53 písm. a) se za slovo „jednotka" vkládá slovo „krátkodobě" a slova „do konce účetního období" se zrušují.

170. V § 53 písm. b) se za slovo „jednotka" vkládá slovo „dlouhodobě" a slova „v následujících účetních obdobích" se zrušují.

171. V § 53 písm. c), e) a g) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „krátkodobé" a slova „ , které mohou vzniknout do konce účetního období" se zrušují.

172. V § 53 písm. d), f) a h) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „dlouhodobé" a slova „ , které mohou vzniknout v následujících účetních obdobích" se zrušují.

173. V § 54 písm. a), c), g) a k) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „krátkodobé" a slova „ , které mají vzniknout do konce účetního období" se zrušují.

174. V § 54 písm. b), d), h) a l) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „dlouhodobé" a slova „ , které mají vzniknout v následujících účetních obdobích" se zrušují.

175. V § 54 písm. e) se slova „ze vztahu k prostředkům EU" nahrazují slovy „z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí", za slovo „obsahuje" se vkládá slovo „krátkodobé" a slova „ , které mají vzniknout do konce účetního období" se zrušují.

176. V § 54 písm. f) se slova „ze vztahu k prostředkům EU" nahrazují slovy „z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí", za slovo „obsahuje" se vkládá slovo „dlouhodobé" a slova „ , které mají vzniknout v následujících účetních obdobích" se zrušují.

177. V § 54 se na konci textu písmene g) doplňují slova „s výjimkou případů vykazovaných v položce „P.VI.12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení"".

178. V § 54 se na konci textu písmene h) doplňují slova „s výjimkou případů vykazovaných v položce „P. VI.11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení"".

179. V § 54 písm. i) se za slovo „plnění" vkládá slovo „krátkodobých" a slova „ke kterým může dojít do konce účetního období a" se zrušují.

180. V § 54 písm. j) se za slovo „plnění" vkládá slovo „dlouhodobých" a slova „ke kterým může dojít v následujících účetních obdobích a" se zrušují.

181. V § 54 písm. m) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „krátkodobé" a slova „ , ke kterému může dojít do konce účetního období" se zrušují.

182. V § 54 písm. n) se za slovo „obsahuje" vkládá slovo „dlouhodobé" a slova „ , ke kterému může dojít v následujících účetních obdobích" se zrušují.

183. V § 55 odst. 1 písmeno i) zní:

i) zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání; vzniknou-li při zkouškách tohoto majetku použitelné výrobky nebo výkony, snižuje ocenění těchto výrobků nebo výkonů náklady související s pořízením tohoto majetku; další náklady na tyto výrobky a výkony nejsou součástí nákladů souvisejících s pořízením tohoto majetku, nýbrž nákladem z činnosti účetní jednotky,".

184. V § 55 odst. 3 se slova „ , pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období převýší částku 60 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto účetním období uvedeno do užívání" nahrazují slovy „v souladu s § 11 odst. 2" a slova „ , pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období převýší částku 40 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto účetním období uvedeno do užívání" se nahrazují slovy „v souladu s § 14 odst. 9".

185. V § 55 odst. 7 se věty druhá až čtvrtá zrušují.

186. V § 56 se za slovo „papíru" vkládají slova „a podílu", za slovo „papírů" se vkládají slova „a podílů", slova „ , pokud je účetní jednotka oprávněna přijímat úvěry na pořízení cenného papíru," se zrušují.

187. V § 59 odst. 1 se za slovo „papírů" vkládají slova „a podílů", slova „v krátkodobém horizontu" se zrušují a za slovo „příslušných" se vkládá slovo „syntetických".

188. V § 59 odst. 2 se slovo „ostatních" zrušuje, za slovo „papírů" se vkládají slova „a podílů, které nejsou účetní jednotkou určeny k obchodování,", za slovo „papíru" se vkládají slova „a podílu" a za slovo „příslušných" se vkládá slovo „syntetických".

189. V § 59 odst. 3 se věta první zrušuje, slovo „těchto" se zrušuje, za slovo „papírů" se vkládají slova „a podílů" a za slovo „příslušných" se vkládá slovo „syntetických".

190. V § 59 odst. 4 se za slovo „papírů" vkládají slova „a podílů".

191. V § 59 odst. 5 se za slovo „příslušných" vkládá slovo „syntetických".

192. V § 60 odst. 2 se za slovo „stejných" vkládá slovo „účetních".

193. V nadpisu § 64 se slovo „ostatního" zrušuje.

194. V § 64 odstavec 1 zní:

(1) S výjimkou aktiv uvedených v § 59 až 62 se změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji vykazuje v položce rozvahy „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" a k okamžiku jeho prodeje je tato změna zachycena výsledkově.".

195. V § 65 odst. 1 se za slovo „vyjadřují" vkládá slovo „významné" a za slova „vytvářejí se" se vkládá slovo „zejména".

196. V § 65 odst. 2 se číslo „10" nahrazuje číslem „20".

197. V § 65 odst. 3 se za slova „dlouhodobého majetku" vkládají slova „ , u krátkodobého finančního majetku".

198. V § 65 odst. 6 se slovo „tvoří" nahrazuje slovy „považuje za významnou a tvoří se".

199. V § 65 odst. 7 se za slovo „příslušného" vkládá slovo „syntetického".

200. V § 65 odst. 8 se za slova „ocenění majetku" vkládají slova „upravenou o výši oprávek k tomuto majetku".

201. V § 66 odstavec 6 zní:

(6) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce.".

202. V § 66 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

j) drobný dlouhodobý majetek,

k) pozemky.".

203. V § 66 odst. 8 se za slova „o tento rozdíl" vkládají slova „snížený o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů".

204. V § 67 odst. 2 se za slovo „příslušného" vkládá slovo „syntetického".

205. V § 67 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

206. V § 69 odst. 1 písm. b) se za slovo „minulých" vkládá slovo „účetních" a za slovo „období" se vkládají slova „ , které nejsou významné v souladu s § 26 odst. 2 písm. d),".

207. V § 69 odst. 1 písm. c) se za slovo „minulých" vkládá slovo „účetních".

208. V § 69 odst. 1 písm. d) a e) úvodních částech ustanovení se slovo „budoucích" nahrazuje slovy „následujících účetních".

209. V § 71 odst. 1 se za slova „věcmi a" vkládá slovo „zpravidla".

210. V § 71 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Soubor majetku oceněný podle odstavce 2 písm. a) nelze rozšiřovat o kulturní památky nebo předměty kulturní hodnoty, u nichž je známa pořizovací cena.".

211. V § 71 odstavec 4 zní:

(4) Sbírka muzejní povahy, u které není známé ocenění, se oceňuje 1 Kč. Pokud dochází ke změnám v jejím rozsahu, ocenění této sbírky muzejní povahy se nemění.".

212. V § 71 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Pokud dochází ke změně rozsahu sbírky muzejní povahy, u které je známé její ocenění, a to o věc, která je oceněna jinak než 1 Kč, ocenění této sbírky muzejní povahy se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

213. V § 72 odst. 1 a 3 se slova „do konce účetního období" nahrazují slovy „krátkodobosti v souladu s § 48 odst. 6".

214. V § 72 odst. 2 a 4 se slova „po konci účetního období" nahrazují slovy „dlouhodobosti v souladu s § 48 odst. 6".

215. Přílohy č. 1 až 7 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Rozvaha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k...
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky 
Syntetický účet 123 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉMINULÉ
BRUTTOKOREKCE NETTO
AKTIVA CELKEM   součet A. a B.součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.
A. Stálá aktiva  součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV.
I. Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9.
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     
2. Software 013
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek051
II.Dlouhodobý hmotný majetek  součet A.II.1.až A.II.10. součet A.II.1. až A.II.10. součet A.11.1. až A.II.10. součet A.II.1. až A.II.10.
1. Pozemky 031     
2. Kulturní předměty 032
3. Stavby 021
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
a. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
III. Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1. až A.III.8.součet A.III.1. až A.III.8.součet A.III.1. až A.III.8.součet A.III.1. až A.III.8.
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 051     
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
4. Dlouhodobé půjčky 067
5. Termínované vklady dlouhodobé 068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek053
IV.Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.
1. Doskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery471
B. Oběžná aktiva součet B.I. až BIII. součet B.I. až BIII.součet B.I. až BIII. součet B.I. až BIII.
I.Zásoby  součet B.I.1. až B.I.10. součet B.I.1. až B.I.10. součet B.I.1. až B.I.10. součet B.I.1. až B.I.10.
1. Pořízení materiálu 111    
2. Materiál na skladě 112
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122
6. Výrobky 123
7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132
9. Zboží na cestě 138
10. Ostatní zásoby 139
II.Krátkodobé pohledávky součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.
1. Odběratelé 311    
2. Směnky k inkasu 312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318
9. Pohledávky ze sdílených daní 319
10. Pohledávky za zaměstnanci 335
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
12. Daň z příjmů 341
13. Jiné přímé daně 342
14. Daň z přidané hodnoty 343
15. Jiné daně a poplatky 344
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
18. Pohledávky za účastníky sdružení 351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361
20. Pevné termínové operace a opce 363
21. Pohledávky z finančního zajištění 365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
25. Náklady příštích období 381
26. Příjmy příštích období 385
27. Dohadné účty aktivní 388
28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377
III.Krátkodobý finanční majetek součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3. Jiné cenné papíry 256
4. Termínované vklady krátkodobé 244
5. Jiné běžné účty 245
6. Účty spravovaných prostředků 247
7. Souhrnné účty 248
8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu 249
9. Běžný účet 241
10. Běžný účet FKSP 243
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236
13. Běžné účty státních fondů 224
14. Běžné účty fondů organizačních složek státu 225
15. Ceniny 263
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna 261
Rozvaha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 12
Číslo položky Název položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM   součet C. a D. součet C. a D.
C. Vlastní kapitál  součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV.
I. Jmění účetní jednotky a upravujíc! položky  součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7.
1. Jmění účetní jednotky 401    
2. Fond privatizace 402
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
4. Kurzové rozdíly 405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
6. Jiné oceňovací rozdíly 407
7. Opravy minulých období408
II.Fondy účetní jednotky  součet C.II.1. až C.II.6. součet C.II.1. až C.II.6.
1. Fond odměn 411  
2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413
4. Rezervní fond z ostatních titulů 414
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416
6. Ostatní fondy 419
III.Výsledek hospodařeni součet C.III.1. až C.III.3. součet C.III.1. až C.III.3.
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493   
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let432
IV.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodařeni součet C.IV.1. až C.IV.4.součet C.IV.1. až C.IV.4.
1. Příjmový účet organizačních složek státu 222   
2. Zvláštní výdajový účet 223
3. Účet hospodaření státního rozpočtu 227
4. Agregované příjmy a výdaje minulých období404
D. Cizí zdroje  součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
I.Rezervy = D.I.1.= D.I.1.
1. Rezervy 441   
II.Dlouhodobé závazky  součet D.II.1. až D.II.9. součet D.II.1. až D.II.9.
1. Dlouhodobé úvěry 451   
2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
3.Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453
4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455
5.Dlouhodobé závazky z ručení 456
6.Dlouhodobé směnky k úhradě 457
7.Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458
8.Ostatní dlouhodobé závazky 459
9.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery472
III.Krátkodobé závazky  součet D.III.1. až D.III.34.součet D.III.1. až D.III.34.
1.Krátkodobé úvěry 281   
2.Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282
3.Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283
4.Jiné krátkodobé půjčky 289
5.Dodavatelé 321
6.Směnky k úhradě 322
7.Krátkodobé přijaté zálohy 324
8.Závazky z dělené správy a kaucí 325
9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
10. Přijaté zálohy daní 327
11. Závazky z výběru daní 328
12. Závazky ze sdílených daní 329
13. Zaměstnanci 331
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
16. Daň z příjmů 341
17. Jiné přímé daně 342
18. Daň z přidané hodnoty 343
19. Jiné daně a poplatky 344
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349
23. Závazky k účastníkům sdružení 352
24. Krátkodobé závazky z ručení 362
25. Pevné termínové operace a opce 363
26. Závazky z neukončených finančních operací 364
27. Závazky z finančního zajištění 366
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374
31. Výdaje příštích období 383
32. Výnosy příštích období 384
33. Dohadné účty pasivní 389
34. Ostatní krátkodobé závazky378
Rozvaha
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položkyNázev položkySyntetický účet1234
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
BRUTTOKOREKCE NETTO
AKTIVA CELKEM    součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.
A.Stálá aktiva  součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV.
I.Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9.
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     
2. Software 013
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
II.Dlouhodobý hmotný majetek  součet A.II.1. až A.II.10 součet A.II.1. až A.II.10 součet A.II.1. až A.II.10součet A.II.1. až A.II.10
1. Pozemky 031     
2. Kulturní předměty 032
3. Stavby 021
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek052
III. Dlouhodobý finanční majetek  součet A.III.l. až A.III.8. součet A.III.l. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8.
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 051     
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
4. Dlouhodobé půjčky 067
5. Termínované vklady dlouhodobé 068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek053
IV. Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery471
B. Oběžná aktiva  součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III.
I.Zásoby  součet B.I.1. až B.1.10. součet B.I.1. až B.1.10. součet B.1.1. až B.1.10. součet B.I.1. až B.1.10.
1. Pořízení materiálu 111    
2. Materiál na skladě 112
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122
6. Výrobky 123
7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132
9. Zboží na cestě 138
10. Ostatní zásoby139
II.Krátkodobé pohledávky  součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.
1. Odběratelé 311    
2. Směnky k inkasu 312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318
9. Pohledávky ze sdílených daní 319
10. Pohledávky za zaměstnanci 335
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
12. Daň z příjmů 341
13. Jiné přímé daně 342
14. Daň z přidané hodnoty 343
15. Jiné daně a poplatky 344
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
18. Pohledávky za účastníky sdružení 351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361
20. Pevné termínové operace a opce 363
21. Pohledávky z finančního zajištění 365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
25. Náklady příštích období 381
26. Příjmy příštích období 385
27. Dohadné účty aktivní 388
28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377
III.Krátkodobý finanční majetek  součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17. součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3. Jiné cenné papíry 256
4. Termínované vklady krátkodobé 244
5. Jiné běžné účty 245
6. Účty spravovaných prostředků 247
7. Souhrnné účty 248
8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu 249
9. Běžný účet 241
10. Běžný účet FKSP 243
14. Běžné účty fondů organizačních složek státu 225
15. Ceniny 263
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna261
Rozvaha
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky Syntetický účet 12
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉMINULÉ
PASIVA CELKEM   součet C. a D. součet C. a D.
C. Vlastní kapitál součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV.
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7.
1. Jmění účetní jednotky 401   
2. Fond privatizace 402
4. Kurzové rozdíly 405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
6. Jiné oceňovací rozdíly 407
7. Opravy minulých období 408
II. Fondy účetní jednotky součet C.II.1. až C.II.6. součet C.II.1. až C.II.6.
2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412   
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413
4. Rezervní fond z ostatních titulů 414
6. Ostatní fondy 419
III.Výsledek hospodařeni  součet C.III.1. až C.III.3. součet C.III.1. až C.III.3.
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493   
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432
IV.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodařeni  součet C.IV. 1. až C.IV.4.součet C.IV.1. až C.IV.4.
1. Příjmový účet organizačních složek státu 222   
2. Zvláštní výdajový účet 223
3. Účet hospodaření státního rozpočtu 227
4. Agregované příjmy a výdaje minulých období 404
D. Cizí zdroje součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
I.Rezervy = D.I.1. = D.I.1.
1. Rezervy 441   
II. Dlouhodobé závazky součet D.II.1. až D.II.9.součet D.II.1. až D.II.9.
1. Dlouhodobé úvěry 451   
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455
5. Dlouhodobé závazky z ručení 456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458
8. Ostatní dlouhodobé závazky 459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery472
III. Krátkodobé závazky  součet D.III.1. až D.III.34. součet D.III.1. až D.III.34.
1. Krátkodobé úvěry 281   
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283
4. Jiné krátkodobé půjčky 289
5. Dodavatelé 321
6. Směnky k úhradě 322
7. Krátkodobé přijaté zálohy 324
8. Závazky z dělené správy a kaucí 325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
10. Přijaté zálohy daní 327
11. Závazky z výběru daní 328
12. Závazky ze sdílených daní 329
13. Zaměstnanci 331
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
16. Daň z příjmů 341
17. Jiné přímé daně 342
18. Daň z přidané hodnoty 343
19. Jiné daně a poplatky 344
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349
23. Závazky k účastníkům sdružení 352
24. Krátkodobé závazky z ručení 362
25. Pevné termínové operace a opce 363
26. Závazky z neukončených finančních operací 364
27. Závazky z finančního zajištění 366
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374
31. Výdaje příštích období 383
32. Výnosy příštích období 384
33. Dohadné účty pasivní 389
34. Ostatní krátkodobé závazky 378
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položkyNázev položkySyntetický účet 1234
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
BRUTTOKOREKCE NETTO
AKTIVA CELKEM   součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.
A. Stálá aktiva  součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV.
I. Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9.
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     
2. Software 013
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
II.Dlouhodobý hmotný majetek součet A.II.1. až A.II.10.součet A.II.1. až A.II.10.součet A.II.1. až A.II.10.součet A.II.1. až A.II.10.
1. Pozemky 031     
2. Kulturní předměty 032
3. Stavby 021
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek052
III. Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8.součet A.III.1. až A.III.8.
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 051     
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
4. Dlouhodobé půjčky 067
5. Termínované vklady dlouhodobé 068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek053
IV. Dlouhodobé pohledávky  součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery471
B. Oběžná aktiva  součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III.
I.Zásoby  součet B.I.1. až B.1.10. součet B.I.1. až B.1.10. součet B.1.1. až B.1.10. součet B.I.1. až B.1.10.
1. Pořízení materiálu 111     
2. Materiál na skladě 112
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122
6. Výrobky 123
7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132
9. Zboží na cestě 138
10. Ostatní zásoby 139
II. Krátkodobé pohledávky součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.
1. Odběratelé 311    
2. Směnky k inkasu 312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318
9. Pohledávky ze sdílených daní 319
10. Pohledávky za zaměstnanci 335
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
12. Daň z příjmů 341
13. Jiné přímé daně 342
14. Daň z přidané hodnoty 343
15. Jiné daně a poplatky 344
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
18. Pohledávky za účastníky sdružení 351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361
20. Pevné termínové operace a opce 363
21. Pohledávky z finančního zajištění 365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
25. Náklady příštích období 381
26. Příjmy příštích období 385
27. Dohadné účty aktivní 388
28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377
III. Krátkodobý finanční majetek  součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3. Jiné cenné papíry 256
4. Termínované vklady krátkodobé 244
5. Jiné běžné účty 245
9. Běžný účet 241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236
15. Ceniny 263
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna 261
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 12
Číslo položky Název položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉMINULÉ
PASIVA CELKEM   součet C. a D. součet C. a D.
C. Vlastní kapitál  součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV.
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky  součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7.
1. Jmění účetní jednotky 401   
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
4. Kurzové rozdíly 405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
6. Jiné oceňovací rozdíly 407
7. Opravy minulých období408
II. Fondy účetní jednotky součet C.II.1. až C.II.6. součet C.II.1. až C.II.6.
6. Ostatní fondy 419   
III.Výsledek hospodařeni součet C.III.1. až C.III.3.součet C.III.1. až C.III.3.
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493   
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let432
D. Cizí zdroje součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
I. Rezervy  = D.I.1. = D.I.1.
1. Rezervy 441   
II. Dlouhodobé závazky součet D.II.1. až D.II.9. součet D.II.1. až D.II.9.
1. Dlouhodobé úvěry 451   
2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
3.Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453
4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455
5.Dlouhodobé závazky z ručení 456
6.Dlouhodobé směnky k úhradě 457
7.Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458
8.Ostatní dlouhodobé závazky 459
9.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery472
III.Krátkodobé závazky součet D.III.1. až D.III.34. součet D.III.1. až D.III.34.
1.Krátkodobé úvěry 281   
2.Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282
3.Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283
4.Jiné krátkodobé půjčky 289
5.Dodavatelé 321
6.Směnky k úhradě 322
7.Krátkodobé přijaté zálohy 324
8.Závazky z dělené správy a kaucí 325
9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
10. Přijaté zálohy daní 327
13. Zaměstnanci 331
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
16. Daň z příjmů 341
17. Jiné přímé daně 342
18. Daň z přidané hodnoty 343
19. Jiné daně a poplatky 344
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349
23. Závazky k účastníkům sdružení 352
24. Krátkodobé závazky z ručení 362
25. Pevné termínové operace a opce 363
27. Závazky z finančního zajištění 366
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374
31. Výdaje příštích období 383
32. Výnosy příštích období 384
33. Dohadné účty pasivní 389
34. Ostatní krátkodobé závazky 378
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a pfedmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky Syntetický účet 1234
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚZŇÉMINULÉ
BRUTTOKOREKCENETTO
AKTIVA CELKEM   součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.
A. Stálá aktiva   součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV.
I. Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9.
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     
2. Software 013
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
II. Dlouhodobý hmotný majetek  součet A.II.1. až A.II.10. součet A.II.1. až A.II.10.součet A.II.1. až A.II.10. součet A.II.1. až A.II.10.
1. Pozemky 031     
2. Kulturní předměty 032
3. Stavby 021
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
III. Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8.
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 051     
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
5. Termínované vklady dlouhodobé 068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek069
IV. Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7. součet A.IV.1. až A.IV.7.
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery471
B. Oběžná aktiva  součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III.
I. Zásoby součet B.I.1. až B.1.10. součet B.I.1. až B.1.10. součet B.I.1. až B.1.10. součet B.I.1. až B.1.10.
1. Pořízení materiálu 111    
2. Materiál na skladě 112
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122
6. Výrobky 123
7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132
9. Zboží na cestě 138
10. Ostatní zásoby 139
II. Krátkodobé pohledávky součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.součet B.II.1. až B.II.28.
1. Odběratelé 311     
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
6. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
10. Pohledávky za zaměstnanci 335
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
12. Daň z příjmů 341
13. Jiné přímé daně 342
14. Daň z přidané hodnoty 343
15. Jiné daně a poplatky 344
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
18. Pohledávky za účastníky sdružení 351
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
25. Náklady příštích období 381
26. Příjmy příštích období 385
27. Dohadné účty aktivní 388
28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377
III. Krátkodobý finanční majetek součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3. Jiné cenné papíry 256
4. Termínované vklady krátkodobé 244
5. Jiné běžné účty 245
9. Běžný účet 241
10. Běžný účet FKSP 243
15. Ceniny 263
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna 261
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky Syntetický účet 12
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉMINULÉ
PASIVA CELKEM   součet C. a D. součet C. a D.
C. Vlastní kapitál  součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV.
I. Jmění účetní jednotky a upravujíc! položky  součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7.
1. Jmění účetní jednotky 401   
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
4. Kurzové rozdíly 405
5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
6. Jiné oceňovací rozdíly 407
7. Opravy minulých období 408
II. Fondy účetní jednotky  součet C.II.1. až C.II.6. součet C.II.1. až C.II.6.
1. Fond odměn 411   
2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413
4. Rezervní fond z ostatních titulů 414
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416
6. Ostatní fondy 419
III. Výsledek hospodařeni  součet C.III.1. až C.III.3. součet C.III.1. až C.III.3.
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493   
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432
D. Cizí zdroje  součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
I. Rezervy  = D.I.1. = D.I.1.
1. Rezervy 441   
II. Dlouhodobé závazky  součet D.II.1. až D.II.9. součet D.II.1. až D.II.9.
1. Dlouhodobé úvěry 451   
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458
8. Ostatní dlouhodobé závazky 459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472
III. Krátkodobě závazky  součet D.III.1. až D.III.34. součet D.III.1. až D.III.34.
1. Krátkodobé úvěry 281   
4. Jiné krátkodobé půjčky 289
5. Dodavatelé 321
7. Krátkodobé přijaté zálohy 324
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
13. Zaměstnanci 331
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
16. Daň z příjmů 341
17. Jiné přímé daně 342
18. Daň z přidané hodnoty 343
19. Jiné daně a poplatky 344
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349
23. Závazky k účastníkům sdružení 352
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374
31. Výdaje příštích období 383
32. Výnosy příštích období 384
33. Dohadné účty pasivní 389
34. Ostatní krátkodobé závazky 378
Rozvaha
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky Syntetický účet 1234
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
BRUTTO I KOREKCE NETTO
AKTIVA CELKEM   součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B.
A. Stálá aktiva  součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet AI. až A.IV.
I. Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9. součet A.I.1. až A.I.9.
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     
2. Software 013
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek051
II. Dlouhodobý hmotný majetek  součet A.II.1. až A.II.10.součet A.II.1. až A.II.10.součet A.II.1. až A.II.10.součet A.II.1. až A.II.10.
1. Pozemky 031     
2. Kulturní předměty 032
3. Stavby 021
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek052
III. Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8. součet A.III.1. až A.III.8.
4. Dlouhodobé půjčky 057     
5. Termínované vklady dlouhodobé068
IV. Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.součet A.IV.1. až A.IV.7.
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery471
B. Oběžná aktiva  součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III. součet B.I. až B.III.
I. Zásoby součet B.I.1. až B.1.10. součet B.I.1. až B.1.10. součet B.I.1. až B.1.10. součet B.I.1. až B.1.10.
1. Pořízení materiálu 111    
2. Materiál na skladě 112
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122
6. Výrobky 123
7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132
9. Zboží na cestě 138
10. Ostatní zásoby139
II. Krátkodobé pohledávky součet B.II.1. až B.II.28. součet B.II.1. až B.II.28. součet B.II.1. až B.II.28. součet B.II.1. až B.II.28.
1. Odběratelé 311    
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
9. Pohledávky ze sdílených daní 319
10. Pohledávky za zaměstnanci 335
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
12. Daň z příjmů 341
13. Jiné přímé daně 342
14. Daň z přidané hodnoty 343
15. Jiné daně a poplatky 344
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
25. Náklady příštích období 381
26. Příjmy příštích období 385
27. Dohadné účty aktivní 388
28. Ostatní krátkodobé pohledávky377
III. Krátkodobý finanční majetek součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.součet B.III.1. až B.III.17.
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     
4. Termínované vklady krátkodobé 244
5. Jiné běžné účty 245
9. Běžný účet 241
10. Běžný účet FKSP 243
13. Běžné účty státních fondů 224
15. Ceniny 263
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna 261
Rozvaha
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky Syntetický účet 12
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉMINULÉ
PASIVA CELKEM   součet C. a D. součet C. a D.
C. Vlastní kapitál  součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV.
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky  součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7.
1. Jmění účetní jednotky 401   
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
4. Kurzové rozdíly 405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
6. Jiné oceňovací rozdíly 407
7. Opravy minulých období 408
II. Fondy účetní jednotky  součet C.II.1. až C.II.6. součet C.II.1. až C.II.6.
2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412   
6. Ostatní fondy 419
III. Výsledek hospodařeni  součet C.III.1. až C.III.3. součet C.III.1. až C.III.3.
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493   
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432
D. Cizí zdroje  součet D.I. až D.III. součet D.I. až D.III.
I. Rezervy  = D.I.1. = D.I.1.
1. Rezervy 441   
II. Dlouhodobé závazky  součet D.II.1. až D.II.9. součet D.II.1. až D.II.9.
1. Dlouhodobé úvěry 451   
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458
8. Ostatní dlouhodobé závazky 459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472
III. Krátkodobé závazky  součet D.III.1. až D.III.34. součet D.III.1. až D.III.34.
1. Krátkodobé úvěry 281   
4. Jiné krátkodobé půjčky 289
5. Dodavatelé 321
7. Krátkodobé přijaté zálohy 324
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
13. Zaměstnanci 331
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
16. Daň z příjmů 341
17. Jiné přímé daně 342
18. Daň z přidané hodnoty 343
19. Jiné daně a poplatky 344
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374
31. Výdaje příštích období 383
32. Výnosy příštích období 384
33. Dohadné účty pasivní 389
34. Ostatní krátkodobé závazky 378

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky Syntetický účet 123 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉMINULÉ
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM  součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V.
I. Náklady z činnosti  součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36.
1. Spotřeba materiálu 501     
2. Spotřeba energie 502
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4. Prodané zboží 504
5. Aktivace dlouhodobého majetku 506
6. Aktivace oběžného majetku 507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8. Opravy a udržování 511
9. Cestovné 512
10. Náklady na reprezentaci 513
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12. Ostatní služby 518
13. Mzdové náklady 521
14. Zákonné sociální pojištění 524
15. Jiné sociální pojištění 525
16. Zákonné sociální náklady 527
17. Jiné sociální náklady 528
18. Daň silniční 531
19. Daň z nemovitostí 532
20. Jiné daně a poplatky 538
21. Vratký daní z nadměrných odpočtů 539
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23. Jiné pokuty a penále 542
24. Dary 543
25. Prodaný materiál 544
26. Manka a škody 547
27. Tvorba fondů 548
28. Odpisy dlouhodobého majetku 551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31. Prodané pozemky 554
32. Tvorba a zúčtování rezerv 555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34. Náklady z vyřazených pohledávek 557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
36. Ostatní náklady z činnosti 549
II. Finanční náklady  součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5.
1. Prodané cenné papíry a podíly 561     
2. Úroky 562
3. Kurzové ztráty 563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
5. Ostatní finanční náklady 569
III. Náklady na transfery  součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2.
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571       
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
IV. Náklady ze sdílených dani a poplatků  součet A.IV.1. až A.IV.5. součet A.IV.1. až A.IV.5. součet A.IV.1. až A.IV.5. součet A.IV.1. až A.IV.5.
1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 581     
2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob 582
3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 584
4. Náklady ze sdílených spotřebních daní 585
5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 586
V. Daň z příjmů  součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2.
1. Daň z příjmů 591     
2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595
 1 23 4
Číslo položky Název položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNĚ MINULÉ
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM  součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V.součet B.I. až B.V.
I. Výnosy z činnosti  součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17.
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     
2. Výnosy z prodeje služeb 602
3. Výnosy z pronájmu 603
4. Výnosy z prodaného zboží 604
5. Výnosy ze správních poplatků 605
6. Výnosy z místních poplatků 606
7. Výnosy ze soudních poplatků 607
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
10. Jiné pokuty a penále 642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643
12. Výnosy z prodeje materiálu 644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
15. Výnosy z prodeje pozemků 647
16. Čerpání fondů 648
17. Ostatní výnosy z činnosti 649
II. Finanční výnosy  součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6.
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     
2. Úroky 662
3. Kurzové zisky 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
6. Ostatní finanční výnosy 669
III. Výnosy z dani a poplatků  součet B.III.1. až B.III.9. součet B.III.1. až B.III.9. součet B.III.1. až B.III.9. součet B.III.1. až B.III.9.
1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631     
2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632
3. Výnosy ze sociálního pojištění 633
4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634
5. Výnosy ze spotřebních daní 635
6. Výnosy z majetkových daní 636
7. Výnosy z energetických daní 637
8. Výnosy z daně silniční 638
9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639
IV. Výnosy z transferů  součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2.
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672
V. Výnosy ze sdílených dani a poplatků  součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6.
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681     
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -- --
1. Výsledek hospodaření před zdaněním  B.-(součet A.I. až A.IV.) B.-(součet A.I. až A.IV.) B.-(součet A.I. až A.IV.) B.-(součet A.I. až A.IV.)
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období  B.-A. B.-A. B.-A. B.-A.
Výkaz zisku a ztráty
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky Syntetický účet 123 4
ÚČTOVNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉMINULÉ
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM  součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součetA.l.ažA.V.
I. Náklady z činnosti  součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36.
1. Spotřeba materiálu 501     
2. Spotřeba energie 502
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4. Prodané zboží 504
5. Aktivace dlouhodobého majetku 506
6. Aktivace oběžného majetku 507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8. Opravy a udržování 511
9. Cestovné 512
10. Náklady na reprezentaci 513
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12. Ostatní služby 518
13. Mzdové náklady 521
14. Zákonné sociální pojištění 524
15. Jiné sociální pojištění 525
16. Zákonné sociální náklady 527
17. Jiné sociální náklady 528
18. Daň silniční 531
19. Daň z nemovitostí 532
20. Jiné daně a poplatky 538
21. Vratký daní z nadměrných odpočtů 539
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23. Jiné pokuty a penále 542
24. Dary 543
25. Prodaný materiál 544
26. Manka a škody 547
27. Tvorba fondů 548
28. Odpisy dlouhodobého majetku 551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31. Prodané pozemky 554
32. Tvorba a zúčtování rezerv 555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34. Náklady z vyřazených pohledávek 557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
36. Ostatní náklady z činnosti 549
II. Finanční náklady  součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5.
1. Prodané cenné papíry a podíly 561     
2. Úroky 562
3. Kurzové ztráty 563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
5. Ostatní finanční náklady 569
III. Náklady na transfery  součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2.
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     
IV. Náklady ze sdílených dani a poplatků  součet A.IV.1. až A.IV.5. součet A.IV.1. až A.IV.5. součet A.IV.1. až A.IV.5. součet A.IV.1. až A.IV.5.
1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 581     
2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob 582
3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 584
4. Náklady ze sdílených spotřebních daní 585
5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 586
V. Daň z příjmů  součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2.
1. Daň z příjmů 591     
2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595
 123 4
Číslo položky Název položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM  součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V.součet B.I. až B.V.součet B.I. až B.V.
I. Výnosy z činnosti   součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17.
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     
2. Výnosy z prodeje služeb 602
3. Výnosy z pronájmu 603
4. Výnosy z prodaného zboží 604
5. Výnosy ze správních poplatků 605
7. Výnosy ze soudních poplatků 607
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
10. Jiné pokuty a penále 642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643
12. Výnosy z prodeje materiálu 644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
15. Výnosy z prodeje pozemků 647
16. Čerpání fondů 648
17. Ostatní výnosy z činnosti 649
II. Finanční výnosy   součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6.
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     
2. Úroky 662
3. Kurzové zisky 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
6. Ostatní finanční výnosy 669
III. Výnosy z dani a poplatků  součet B.III.1. až B.III.9. součet B.III.1. až B.III.9. součet B.III.1. až B.III.9. součet B.III.1. až B.III.9.
1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631     
2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632
3. Výnosy ze sociálního pojištění 633
4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634
5. Výnosy ze spotřebních daní 635
6. Výnosy z majetkových daní 636
7. Výnosy z energetických daní 637
9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639
IV. Výnosy z transferů  součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2.
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     
V. Výnosy ze sdílených dani a poplatků  součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6.
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681     
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -- --
1. Výsledek hospodaření před zdaněním  B. - (součet A.I. až A.IV.) B. - (součet A.I. až A.IV.) B. - (součet A.I. až A.IV.) B. - (součet A.I. až A.IV.)
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období  B.-A. B.-A. B.-A. B.-A.
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky Syntetický účet 1234
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉMINULÉ
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM  součet A.I. až A.V.součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V.
I. Náklady z činnosti  součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36.
1. Spotřeba materiálu 501     
2. Spotřeba energie 502
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4. Prodané zboží 504
5. Aktivace dlouhodobého majetku 506
6. Aktivace oběžného majetku 507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8. Opravy a udržování 511
9. Cestovné 512
10. Náklady na reprezentaci 513
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12. Ostatní služby 518
13. Mzdové náklady 521
14. Zákonné sociální pojištění 524
15. Jiné sociální pojištění 525
16. Zákonné sociální náklady 527
17. Jiné sociální náklady 528
18. Daň silniční 531
19. Daň z nemovitostí 532
20. Jiné daně a poplatky 538
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23. Jiné pokuty a penále 542
24. Dary 543
25. Prodaný materiál 544
26. Manka a škody 547
27. Tvorba fondů 548
28. Odpisy dlouhodobého majetku 551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31. Prodané pozemky 554
32. Tvorba a zúčtování rezerv 555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34. Náklady z vyřazených pohledávek 557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
36. Ostatní náklady z činnosti 549
II. Finanční náklady  součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5.
1. Prodané cenné papíry a podíly 561     
2. Úroky 562
3. Kurzové ztráty 563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
5. Ostatní finanční náklady 569
III. Náklady na transfery  součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2.
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572     
V. Daň z příjmů  součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2.
1. Daň z příjmů 591     
2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595
 1234
Číslo položky Název položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM  součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V.
I. Výnosy z činnosti  součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17.
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     
2. Výnosy z prodeje služeb 602
3. Výnosy z pronájmu 603
4. Výnosy z prodaného zboží 604
5. Výnosy ze správních poplatků 605
6. Výnosy z místních poplatků 606
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
10. Jiné pokuty a penále 642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643
12. Výnosy z prodeje materiálu 644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
15. Výnosy z prodeje pozemků 647
16. Čerpání fondů 648
17. Ostatní výnosy z činnosti 649
II. Finanční výnosy  součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6.
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     
2. Úroky 662
3. Kurzové zisky 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
6. Ostatní finanční výnosy 669
IV. Výnosy z transferů  součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2.
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672     
V. Výnosy ze sdílených dani a poplatků  součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6.
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681     
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -- --
1. Výsledek hospodaření před zdaněním - B.-(součet A.I. až A.IV.) B.-(součet A.I. až A.IV.) B.-(součet A.I. až A.IV.) B.-(součet A.I. až A.IV.)
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období  -B.-A. B.-A. B.-A. B.-A.
 
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky Syntetický účet 1234
ÚČTOVNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM  součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V.
I. Náklady z činnosti  součet A.I.1. až A.1.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36.
1. Spotřeba materiálu 501     
2. Spotřeba energie 502
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4. Prodané zboží 504
5. Aktivace dlouhodobého majetku 506
6. Aktivace obéžného majetku 507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8. Opravy a udržování 511
9. Cestovné 512
10. Náklady na reprezentaci 513
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12. Ostatní služby 518
13. Mzdové náklady 521
14. Zákonné sociální pojištění 524
15. Jiné sociální pojištění 525
16. Zákonné sociální náklady 527
17. Jiné sociální náklady 528
18. Daň silniční 531
19. Daň z nemovitostí 532
20. Jiné daně a poplatky 538
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23. Jiné pokuty a penále 542
24. Dary 543
25. Prodaný materiál 544
26. Manka a škody 547
27. Tvorba fondů 548
28. Odpisy dlouhodobého majetku 551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31. Prodané pozemky 554
32. Tvorba a zúčtování rezerv 555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34. Náklady z vyřazených pohledávek 557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
36. Ostatní náklady z činnosti 549
II. Finanční náklady  součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5.
1. Prodané cenné papíry a podíly 561     
2. Úroky 562
3. Kurzové ztráty 563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
5. Ostatní finanční náklady 569
III. Náklady na transfery  součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2.
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
V. Daň z příjmů  součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2.
1. Daň z příjmů 591     
2. |Dodatečné odvody daně z příjmů 595
 1234
 Číslo položky  Název položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM  součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V.
I. Výnosy z činnosti  součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17.
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     
2. Výnosy z prodeje služeb 602
3. Výnosy z pronájmu 603
4. Výnosy z prodaného zboží 604
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
10. Jiné pokuty a penále 642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643
12. Výnosy z prodeje materiálu 644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
15. Výnosy z prodeje pozemků 647
16. Čerpání fondů 648
17. Ostatní výnosy z činnosti 649
II. Finanční výnosy  součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6.
1. IVýnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     
2. Úroky 662
3. Kurzové zisky 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
6. Ostatní finanční výnosy 669
IV. Výnosy z transferů  součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2.
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -- --
1. Výsledek hospodaření před zdaněním -B. - (součet A.I. až A.IV.) B. - (součet A.I. až A.IV.) B. - (součet A.I. až A.IV.) B. - (součet A.I. až A.IV.)
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -B.-A. B.-A. B.-A. B.-A.
Výkaz zisku a ztráty
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položky Název položky Syntetický účet 123 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉMINULÉ
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM  součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V.
I. Náklady z činnosti   součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36.
1. Spotřeba materiálu 501     
2. Spotřeba energie 502
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4. Prodané zboží 504
5. Aktivace dlouhodobého majetku 506
6. Aktivace oběžného majetku 507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8. Opravy a udržování 511
9. Cestovné 512
10. Náklady na reprezentaci 513
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12. Ostatní služby 518
13. Mzdové náklady 521
14. Zákonné sociální pojištění 524
15. Jiné sociální pojištění 525
16. Zákonné sociální náklady 527
17. Jiné sociální náklady 528
18. Daň silniční 531
19. Daň z nemovitostí 532
20. Jiné daně a poplatky 538
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23. Jiné pokuty a penále 542
24. Dary 543
25. Prodaný materiál 544
26. Manka a škody 547
27. Tvorba fondů 548
28. Odpisy dlouhodobého majetku 551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31. Prodané pozemky 554
32. Tvorba a zúčtování rezerv 555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34. Náklady z vyřazených pohledávek 557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
36. Ostatní náklady z činnosti 549
II. Finanční náklady  součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5.
1. Prodané cenné papíry a podíly 561     
2. Úroky 562
3. Kurzové ztráty 563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
5. Ostatní finanční náklady 569
III. Náklady na transfery  součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2. součet A.III.1. až A.III.2.
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     
V. Daň z příjmů  součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2. součet A.V.1. až A.V.2.
1. Daň z příjmů 591     
2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595
 123 4
Číslo položky Název položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM  součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V.
I. Výnosy z činnosti  součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17. součet B.I.1. až B.1.17.
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     
2. Výnosy z prodeje služeb 602
3. Výnosy z pronájmu 603
4. Výnosy z prodaného zboží 604
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
10. Jiné pokuty a penále 642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643
12. Výnosy z prodeje materiálu 644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
15. Výnosy z prodeje pozemků 647
16. Čerpání fondů 648
17. Ostatní výnosy z činnosti 649
II. Finanční výnosy  součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6.
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     
2. Úroky 662
3. Kurzové zisky 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
6. Ostatní finanční výnosy 669
III. Výnosy z dani a poplatků  součet B.III.1. až B.III.9. součet B.III.1. až B.III.9. součet B.III.1. až B.III.9. součet B.III.1. až B.III.9.
5. Výnosy ze spotřebních daní 635     
7. Výnosy z energetických daní 637
8. Výnosy z daně silniční 638
9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639
IV. Výnosy z transferů  součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2. součet B.IV.1. až B.IV.2.
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     
V. Výnosy ze sdílených dani a poplatků  součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6. součet B.V.1. až B.V.6.
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681     
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENI  -- --
1. Výsledek hospodaření před zdaněním -B. - (součet A.I. až A.IV.) B. - (součet A.I. až A.IV.) B. - (součet A.I. až A.IV.) B. - (součet A.I. až A.IV.)
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -B.-A. B.-A. B.-A. B.-A.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

 
Přehled o peněžních tocích
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
Číslo položky Název položky Běžné účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu  
A. Peněžní toky z provozní činnosti součet Z. + A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním  
A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / -) součet A.I.1. až A.I.6.
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku  
A.I.2. Změna stavu opravných položek
A.I.3. Změna stavu rezerv
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / -) součet A.II.1. až A.II.4.
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek  
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků
A.II.3. Změna stavu zásob
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)  
A. IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku  
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv součet B.I.+ B.II.+ B.III.
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv  
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv součet B.II.1. až B.II.4.
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku  
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / -)  
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek součet C.I. + C.II. + C.III.
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / -)  
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / -)  
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / -)  
F. Celková změna stavu peněžních prostředků součet A. + B. + C.
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / -)  
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni součet P. + F. + H.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Přehled o změnách vlastního kapitálu
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
Číslo položky Název položky 1 2 3 4
Minulé účetní období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM  A. + B. + C. + D. A. + B. + C. + D. A. + B. + C. + D. A. + B. + C. + D.
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky součet A.I. až A.VII. součet A.I. až A.VII. součet A.I. až A.VII. součet A.I. až A.VII.
I. Jmění účetní jednotky  součet A.I.1. až A.I.6. součet A.I.1. až A.I.6.  
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu -            -
2. Svěřeni majetku příspěvkové organizaci - -
3. Bezúplatné převody - -
4. Investiční transfery - -
5. Dary - -
6. Ostatní - -
II. Fond privatizace     
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku  součet A.III.1. až A.III.6. součet A.III.1. až A.III.6.  
1. Svěřeni majetku příspěvkové organizaci -   -
2. Bezúplatné převody . -
3. Investiční transfery - -
4. Dary - -
5. Sníženi investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - - -
6. Ostatní - -
IV. Kurzové rozdíly     
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  součet A.V.1. až A.V.3. součet A.V.1. až A.V.3.  
1. Opravné položky k pohledávkám -   -
2. Odpisy - -
3. Ostatní - -
VI. Jiné oceňovací rozdíly  součet A.VI.1. až A.VI.3. součet A.VI.1. až A.VI.3.  
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů -   -
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - -
3. Ostatní - -
VII. Opravy minulých období  součet A.VII.1. až A.VII.2. součet A.VII.1. až A.VII.2.  
1. Opravy minulého účetního období -   -
2. Opravy předchozích účetních období - -
B. Fondy účetní jednotky      
C. Výsledek hospodaření     
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření     

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
 
 
A.2.  Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
 
 
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
 
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná m(sta)
okamžik sestavení:
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo položky Název položky Podrozvahový účet ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky  součet P.I.1. až P.I.3. součet P.I.1. až P.I.3.
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901   
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
3. Ostatní majetek 903
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky  součet P.II.1. až P.II.2. součet P.II.1. až P.II.2.
1. Vyřazené pohledávky 911   
2. Vyřazené závazky 912
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou  součet P.III.1. až P.III.6. součet P.III.1. až P.III.6.
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921   
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíván majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíván majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva  součet P.IV.1. až P.IV.14. součet P.IV.1. až P.IV.14.
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931    
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku  součet P.V.1. až P.V.8. součet P.V. 1. až P.V.8.
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961   
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva  součet P.VI. 1. až P.VI. 14. součet P.VI.1. až P.VI. 14.
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971   
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986
P.VII. Vyrovnávací účty  = P.VII.1. = P.VII.1.
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999   
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉMINULÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti   
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
 
 
A.7.  Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
 
 
A.8.  Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
 
 
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
 
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
Číslo položky Název položky Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364   
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období   
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
 
 
D.2.  Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
 
 
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
 
 
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
 
 
D.5.  Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
 
 
D.6.  Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
 
 
D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
 
 
D.8.  Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
 
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce Doplňující informace Částka
             
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce Doplňující informace Částka
         
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce Doplňující informace Částka
         
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce Doplňující informace Částka
         
Příloha
Fond kulturních asociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo Název
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.  
A.II. Tvorba fondu součet A.II.1. až A.II.5.
1. Základní příděl  
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
5. Ostatní tvorba fondu
A.III. Čerpání fondu součet A.III.1. až A.III.9.
1. Půjčky na bytové účely  
2. Stravování
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociální výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté peněžní dary
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
9. Ostatní užití fondu
A.IV. Konečný stav fondu A.I. + A.II.-A.III.
Příloha
Rezervní fond
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  Název
B.I. Počáteční stav fondu k 1. 1.  
B.II. Tvorba fondu součet B.II.1. až B.II.7.
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové  
2. Peněžní dary - účelové
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
4. Peněžní dary - neúčelové
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prostředků
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany
B.III. Čerpání fondu součet B.III.1. až B.III.7.
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové  
2. Peněžní dary - účelové
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
4. Peněžní dary - neúčelové
5. Výdaje na reprodukci majetku
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany
7. Ostatní čerpání
B.IV. Konečný stav fondu B.I. + B.II.-B.III.
Příloha
Rezervní fond
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  Název
C.I. Počáteční stav fondu k 1. 1.  
C.II. Tvorba fondu součet C.II.1. až C.II.8.
1. Zlepšený výsledek hospodaření  
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové
7. Peněžní dary - neúčelové
8. Ostatní tvorba
C.III. Čerpání fondu součet C.III. 1. až C.III.7.
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  
2. Úhrada sankcí
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
6. Peněžní dary - účelové
7. Ostatní čerpání
C.IV. Konečný stav fondu C.I. + C.II.-C.III.
Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
Položka  
Číslo Název  
D.I. Počáteční stav fondu k 1. 1.  
D.II. Tvorba fondu součet D.II. 1. až D.II.6.
1. Zlepšený výsledek hospodaření  
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní dary - účelové
5. Peněžní dary - neúčelové
6. Ostatní tvorba
D.III. Čerpání fondu součet D.III.1. až D.III.5.
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  
2. Úhrada sankcí
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
5. Ostatní čerpání
D.IV.Konečný stav fondu D.I. + D.II.-D.III.
Příloha
Fond reprodukce majetku
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  Název
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.  
E.II. Tvorba fondu součet E.II.1. až E.II.8.
1.Zlepšený hospodářský výsledek 
2.Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
3.Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku
4.Peněžní dary
5.Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
6.Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním
7.Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
8.Ostatní
E.III. Čerpání fondu součet E.III.1. až E.III.4.
1.Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
2.Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3.Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku
4.Úhrada přijatých úvěrů
E.IV. Konečný stav fondu E.I. + E.II. -E.III.
Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  Název
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.  
F.II. Tvorba fondu součet F.II.1. až F.II.7.
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční příspěvky ze státních fondů
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu
F.III. Čerpání fondu součet F.III.1. až F.III.4.
1. Financování investičních výdajů  
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku
F.IV. Konečný stav fondu F.I. + F.II. - F.III.
Příloha
Ostatní fondy
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo  Název
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.  
G.II. Tvorba fondu součet G.II.1. až G.II.4.
1. Přebytky hospodaření z minulých let  
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu
G.III. Čerpání fondu = G.III.
G.IV. Konečný stav fondu G.I. + G.II.-G.III.
Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
G. Stavby součet G.1. až G.6. součet G.1. až G.6. součet G.1. až G.6. součet G.1. až G.6.
G.1. Bytové domy a bytové jednotky     
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
G.5. Jiné inženýrské sítě
G.6. Ostatní stavby
Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
H. Pozemky součet H.1. až H.5. součet H.1. až H.5. součet H.1. až H.5. součet H.1. až H.5.
H.1. Stavební pozemky     
H.2. Lesní pozemky
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4. Zastavěná plocha
H.5. Ostatní pozemky
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
1. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo  položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou součet I.1. až I.2. součet I.1. až I.2.
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
J. Doplňující informace k položce „ B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou součet J.1. až J.2. součet J.1. až J.2.
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji součet K.1. až K.2. součet K.1. až K.2.
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64   
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Přehled tvorby a použití fondu privatizace
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavený k...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
 
Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
H.I. Počáteční zůstatek  
H.II. Tvorba součet H.II.1. až H.II.6.
1. Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období  
2. Výsledek hospodaření (zisk) minulých období
3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek
4. Dary
5. Oceňovací rozdíly
6. Ostatní
H.III. Použití součet H.III. 1. až H.III.5.
1. Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období  
2. Výsledek hospodaření (ztráta) minulých období
3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám
4. Oceňovací rozdíly
5. Ostatní
H.IV. Konečný zůstatek H.I. + H.II.-H.III.
H.V. Další informace z výsledku hospodaření běžného účetního období -
1. Převody do státního rozpočtu  
2. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Směrná účtová osnova

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

013-Software

014 - Ocenitelná práva

015 - Povolenky na emise a preferenční limity

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 - Stavby

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031 - Pozemky

032 - Kulturní předměty

Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek

061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

067 - Dlouhodobé půjčky

068 - Termínované vklady dlouhodobé

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

073 - Oprávky k software

074 - Oprávky k ocenitelným právům

078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky ke stavbám

082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky

Účtová skupina 11 - Materiál

111 - Pořízení materiálu

112- Materiál na skladě

119 - Materiál na cestě

Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby

121 - Nedokončená výroba

122 - Polotovary vlastní výroby

123-Výrobky

Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby

131 -Pořízení zboží

132 -Zboží na skladě

138-Zboží na cestě

139-Ostatní zásoby

Účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám

142 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

144 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

146 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení

149 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám

Účtová skupina 15 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

151 - Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

152 - Opravné položky k software

153 - Opravné položky k ocenitelným právům

154 - Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům

156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

157 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku

Účtová skupina 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

161 - Opravné položky k pozemkům

162 - Opravné položky ke kulturním předmětům

163 - Opravné položky ke stavbám

164 - Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

165 - Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů

167 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová skupina 17 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

171 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

172 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem

173 - Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti

175 - Opravné položky k dlouhodobým půjčkám

176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku

177 - Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku

Účtová skupina 18 - Opravné položky k zásobám

181 - Opravné položky k materiálu

182 - Opravné položky k nedokončené výrobě

183 - Opravné položky k polotovarům vlastní výroby

184 - Opravné položky k výrobkům

185 - Opravné položky ke zboží

186 - Opravné položky k ostatním zásobám

Účtová skupina 19 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

191 - Opravné položky ke směnkám k inkasu

192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti

193 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým

194 - Opravné položky k odběratelům

195 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

196 - Opravné položky k pohledávkám z titulu daní a obdobných dávek

197 - Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení

198 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení

199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky

Účtová skupina 22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty státních fondů

222 - Příjmový účet organizačních složek státu

223 - Zvláštní výdajový účet

224 - Běžné účty státních fondů

225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu

227 - Účet hospodaření státního rozpočtu

Účtová skupina 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků

236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků

Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty

241 - Běžný účet

243 - Běžný účet FKSP

244 - Termínované vklady krátkodobé

245 - Jiné běžné účty

247 - Účty spravovaných prostředků

248 - Souhrnné účty

249 - Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu

Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování

253 - Dluhové cenné papíry k obchodování

256 - Jiné cenné papíry

Účtová skupina 26 - Peníze

261 - Pokladna

262 - Peníze na cestě

263 - Ceniny

Účtová skupina 28 - Krátkodobé úvěry a půjčky

281 - Krátkodobé úvěry

282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

289 - Jiné krátkodobé půjčky

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Účtová skupina 31 - Krátkodobé pohledávky

311 -Odběratelé

312 - Směnky k inkasu

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

318 - Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek

319 - Pohledávky ze sdílených daní

Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky

321 - Dodavatelé

322 - Směnky k úhradě

323 - Závazky z dávek sociálního zabezpečení

324 - Krátkodobé přijaté zálohy

325 - Závazky z dělené správy a kaucí

326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

327 - Přijaté zálohy daní

328 - Závazky z výběru daní

329 - Závazky ze sdílených daní

Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 - Zaměstnanci

333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům

335 - Pohledávky za zaměstnanci

336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

341 - Daň z příjmů

342 -Jiné přímé daně

343 - Daň z přidané hodnoty

344 - Jiné daně a poplatky

345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím

Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky k účastníkům sdružení

351 - Pohledávky za účastníky sdružení

352 - Závazky k účastníkům sdružení

Účtová skupina 36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací

361 - Krátkodobé pohledávky z ručení

362 - Krátkodobé závazky z ručení

363 - Pevné termínové operace a opce

364 - Závazky z neukončených finančních operací

365 - Pohledávky z finančního zajištění

366 - Závazky z finančního zajištění

367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů

368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

371 - Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

372 - Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

378 - Ostatní krátkodobé závazky

Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

381 - Náklady příštích období

383 - Výdaje příštích období

384 - Výnosy příštích období

385 - Příjmy příštích období

388 - Dohadné účty aktivní

389 - Dohadné účty pasivní

Účtová skupina 39 - Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty

395 - Vnitřní zúčtování

396 - Spojovací účet při sdružení

Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování

Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky

401 - Jmění účetní jednotky

402 - Fond privatizace

403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

404 - Agregované příjmy a výdaje minulých období

405 - Kurzové rozdíly

406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

407 - Jiné oceňovací rozdíly

408 - Opravy minulých období

Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky

411 - Fond odměn

412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

414 - Rezervní fond z ostatních titulů

416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond

419-Ostatní fondy

Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Účtová skupina 44 - Rezervy

441 - Rezervy

Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky

451 - Dlouhodobé úvěry

452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

455 - Dlouhodobé přijaté zálohy

456 - Dlouhodobé závazky z ručení

457 - Dlouhodobé směnky k úhradě

458 - Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

459 - Ostatní dlouhodobé závazky

Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky

462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy

466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení

468 - Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky

Účtová skupina 47 - Dlouhodobé zálohy na transfery

471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování

491 - Počáteční účet rozvažný

492 - Konečný účet rozvažný

493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období

499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů

Účtová třída 5 -Náklady

Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy

501 - Spotřeba materiálu

502 - Spotřeba energie

503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

504 - Prodané zboží

506 - Aktivace dlouhodobého majetku

507 - Aktivace oběžného majetku

508 - Změna stavu zásob vlastní výroby

Účtová skupina 51 - Služby

511 - Opravy a udržování

512-Cestovné

513 - Náklady na reprezentaci

516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

518-Ostatní služby

Účtová skupina 52 - Osobní náklady

521 - Mzdové náklady

524 - Zákonné sociální pojištění

525 - Jiné sociální pojištění

527 - Zákonné sociální náklady

528 - Jiné sociální náklady

Účtová skupina 53 - Daně a poplatky

531 - Daň silniční

532 - Daň z nemovitostí

538 - Jiné daně a poplatky

539 - Vratký daní z nadměrných odpočtů

Účtová skupina 54 - Ostatní náklady

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

542 - Jiné pokuty a penále

543 - Dary

544 - Prodaný materiál

547 - Manka a škody

548 - Tvorba fondů

549 - Ostatní náklady z činnosti

Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

554 - Prodané pozemky

555 - Tvorba a zúčtování rezerv

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

557 - Náklady z vyřazených pohledávek

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Účtová skupina 56 - Finanční náklady

561 - Prodané cenné papíry a podíly

562 - Úroky

563 - Kurzové ztráty

564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou

569 - Ostatní finanční náklady

Účtová skupina 57 - Náklady na transfery

571 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní a poplatků

581 - Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

582 - Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob

584 - Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty

585 - Náklady ze sdílených spotřebních daní

586 - Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků

Účtová skupina 59 - Daň z příjmů

591 - Daň z příjmů

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 6 -Výnosy

Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků

602 - Výnosy z prodeje služeb

603 - Výnosy z pronájmu

604 - Výnosy z prodaného zboží

605 - Výnosy ze správních poplatků

606 - Výnosy z místních poplatků

607 - Výnosy ze soudních poplatků

609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů

Účtová skupina 63 - Výnosy z daní a poplatků

631 - Výnosy z daně z příjmů fyzických osob

632 - Výnosy z daně z příjmů právnických osob

633 - Výnosy ze sociálního pojištění

634 - Výnosy z daně z přidané hodnoty

635 - Výnosy ze spotřebních daní

636 - Výnosy z majetkových daní

637 - Výnosy z energetických daní

638 - Výnosy z daně silniční

639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků

Účtová skupina 64-Ostatní výnosy

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

642 - Jiné pokuty a penále

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek

644 - Výnosy z prodeje materiálu

645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

647 - Výnosy z prodeje pozemků

648 - Čerpání fondů

649 - Ostatní výnosy z činnosti

Účtová skupina 66- Finanční výnosy

661 - Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

662 - Úroky

663 - Kurzové zisky

664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

669 - Ostatní finanční výnosy

Účtová skupina 67 - Výnosy z transferů

671 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Účtová skupina 68 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků

681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

682 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

685 - Výnosy ze sdílených spotřebních daní

686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní

688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví

Obsah těchto účtových tříd si určí sama účetní jednotka.

Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky

901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

903 - Ostatní majetek

Účtová skupina 91 -Vyřazené pohledávky a závazky

911 - Vyřazené pohledávky

912 - Vyřazené závazky

Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Účtová skupina 93, 94 a 95 - Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva

931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům

944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

949 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

961 - Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

963 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva

971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

975 - Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976 - Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

983 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

986 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

Účtová skupina 99 - Vyrovnávací účty

999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2012 a později, pokud není v bodech 2 až 12 stanoveno jinak.

2. Stav položky rozvahy „D.III.4. Závazky z pronájmu" vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.II.8. Ostatní dlouhodobé závazky".

3. Stav položky rozvahy „A.III.4. Půjčky osobám ve skupině" vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „A.III.4. Dlouhodobé půjčky".

4. Kurzové rozdíly převedené k 1. lednu 2010 v souladu s přílohou Českého účetního standardu č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih z účtu 386 - Kursové rozdíly aktivní a 387 - Kursové rozdíly pasivní na účet 405 - Kurzové rozdíly se od 1. ledna 2012 vykazují v položce rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody".

5. Stav položky rozvahy „D.III.20. Jiné daně a poplatky" vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.III.19. Jiné daně a poplatky".

6. Stav položky rozvahy „D.III.7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení" vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce".

7. Stav položky rozvahy „B.II.24. Poskytnuté zálohy na transfery" vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy „B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery", nebo v položce rozvahy „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery", nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy „B.II.24. Poskytnuté zálohy na transfery" k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy „B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery" nebo „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery".

8. Stav položky rozvahy „D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery" vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy „D.III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery", nebo v položce rozvahy „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery", nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy „D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery" k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy „D.III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" nebo „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery".

9. Stav položek výkazu zisku a ztráty „B.I.9. Změna stavu nedokončené výroby", „B.I.10. Změna stavu polotovarů", „B.I.11. Změna stavu výrobků" a „B.I.12. Změna stavu ostatních zásob" vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období" se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby" ve sloupci „Minulé účetní období", a to s opačným znaménkem, než které bylo vykázáno k 31. prosinci 2011.

10. Stav položky výkazu zisku a ztráty „B.I.13. Aktivace materiálu a zboží" vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období" se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.6. Aktivace oběžného majetku" ve sloupci „Minulé účetní období", a to se záporným znaménkem.

11. Stav položky výkazu zisku a ztráty „B.I.14. Aktivace vnitroorganizačních služeb" vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období" se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb" ve sloupci „Minulé účetní období", a to se záporným znaménkem.

12. Stav položek výkazu zisku a ztráty „B.I.15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku" a „B.I.16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku" vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období" se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku" ve sloupci „Minulé účetní období", a to se záporným znaménkem.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru