Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 400/2011 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Částka 139/2011
Platnost od 16.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

400

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2011,

kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 5 a § 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., a § 5 odst. 5 písm. a) a § 20 odst. 5 a 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 197/2010 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

OBČANSKÉ PRŮKAZY

§ 1

Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

(1) Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části zadní strany občanského průkazu a do 2D kódu.

(3) Názvy položek na zadní straně občanského průkazu se tisknou pouze v případě, že je obsah položky vyplněn.

(4) Kontaktní elektronický čip se nachází na zadní straně občanského průkazu.

§ 2zrušeno

§ 3

Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

(1) Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do zvláštních záznamů na zadní stranu občanského průkazu.

§ 4

Vyznačená část občanského průkazu

(1) Vyznačenou částí občanského průkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, se rozumějí oba jeho horní rohy, barevně označené na zadní straně písmeny A a B.

(2) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se oddělí část označená písmenem A.

(3) Při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, kromě změny údaje o místu trvalého pobytu podle odstavce 2, se oddělí část označená písmenem B.

(4) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 oddělí pravý dolní roh předních desek, u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, se oddělí pravý dolní roh a u občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do 31. prosince 2011 se oddělí část označená písmenem A.

(5) Při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, kromě změny údaje o místu trvalého pobytu, se u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 oddělí pravý horní roh předních desek, u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, levý dolní roh a u občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do 31. prosince 2011 se oddělí část označená písmenem B.

§ 5

Vzory tiskopisů potvrzení o občanském průkazu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu

(1) Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Vzor tiskopisu potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6

Vzory žádostí o vydání občanského průkazu

(1) Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (dále jen „žádost“) je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 7

Požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu

(1) Fotografie nebo obdobný obrazový záznam (dále jen „fotografie“) připojované k žádosti má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Zobrazení rozměrů fotografie je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek č. 1.

(2) Fotografie zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Umístění objektivu snímací soustavy vůči osobě je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek č. 2. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

(3) Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.

(4) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Velikost hlavy zobrazované osoby včetně jejího umístění na fotografii je uvedena v příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek č. 3.

(5) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

§ 8

Podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie prostřednictvím datové schránky fotografa

Digitální fotografie občana pořízená pro vydání občanského průkazu fotografem se zasílá do zvlášť zřízené datové schránky Ministerstva vnitra1), která je určena pro příjem digitálních fotografií pro občanské průkazy, s využitím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy2), jehož přílohou je digitální fotografie.

§ 9

Technické parametry digitální fotografie

Digitální fotografie občana musí kromě požadavků uvedených v § 7 odst. 2 až 5 splňovat následující technické parametry

a) velikost datového souboru obsahujícího fotografii, maximálně 90 kB, minimálně 50 kB,

b) formát datového souboru obsahujícího fotografii jpg/jpeg/jfif s příponou .jpg3),

c) šířka fotografie 2,6 cm, rozlišení 600 DPI,

d) výška fotografie 3,4 cm, rozlišení 600 DPI a

e) barevná hloubka 24 bitů, barevný model RGB.

ČÁST DRUHÁ

CESTOVNÍ DOKLADY

§ 10

Vzor cestovního pasu

(1) Vzor cestovního pasu je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části datové stránky cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3) Nosič dat s biometrickými údaji je nedílnou součástí datové stránky cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(4) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do úředních záznamů na stranu 3 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(5) Na stranách 4 a 5 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této vyhlášce je uveden rejstřík4) s překlady názvů příslušných údajů zapisovaných do tohoto cestovního pasu v jazyce německém, italském, španělském, portugalském, nizozemském, švédském, dánském, finském, řeckém, irském, slovenském, slovinském, polském, maďarském, maltském, litevském, estonském, lotyšském a ruském.

(6) Cestovní pas je cestovním dokladem typu knížka a obsahuje 34 stran.

§ 11 – § 13zrušeno

§ 14

Vzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy

Vzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy, pokud je nestanoví tato smlouva, jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 15

Vzory tiskopisů žádostí

(1) Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.

(2) Vzory tiskopisů žádostí o vydání jiných cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 17 k této vyhlášce.

§ 16

Požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu

Pro požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu platí ustanovení § 7 obdobně.


ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 17

Přechodná ustanovení

(1) Tiskopisy žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, potvrzení o občanském průkazu, žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, žádosti o vydání cestovního průkazu, žádosti o vydání cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodní smlouvy, vydané podle vyhlášky č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2016.

(2) Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji podle vzoru stanoveného v příloze č. 9 vyhlášky č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 417/2006 Sb., mohou být vydávány nejdéle do 31. prosince 2012.

(3) Tiskopisy žádosti o vydání cestovního průkazu vydané podle vzoru tohoto tiskopisu stanoveného vyhláškou č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 65/2008 Sb., mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2012.

§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

2. Část první vyhlášky č. 299/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.

4. Vyhláška č. 65/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.

5. Vyhláška č. 85/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 76/2014 Sb. Čl. II

Tiskopisy potvrzení o občanském průkazu vydané podle vyhlášky č. 400/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2018.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 107/2018 Sb. Čl. II

Tiskopisy potvrzení o občanském průkazu vydané podle vyhlášky č. 400/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2019.


Ministr:

Kubice v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

V případě, že občan učinil prohlášení o vstupu do partnerství nebo jeho partnerství zaniklo smrtí jednoho z partnerů, prohlášením jednoho z partnerů za mrtvého nebo zrušením rozhodnutím soudu, je vzor zadní strany občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem následující:

Vzor zadní strany občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu

Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor tiskopisu potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu

Vzor tiskopisu potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor tiskopisu elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S KONTAKTNÍM ELEKTRONICKÝM ČIPEM

Vzor tiskopisu elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

Vzor tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Rozměry fotografie, velikost a umístění hlavy zobrazované osoby

Obrázek č. 1 - rozměry fotografie
Obrázek č. 1 - rozměry fotografie

Obrázek číslo 2 - umístění objektivu snímací soustavy
Obrázek číslo 2 - umístění objektivu snímací soustavy

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor cestovního pasu

Vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

VZOR

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor hraničního průkazu pro překračování státních hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou

Vzor hraničního průkazu pro překračování státních hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou

Vzor cestovní přílohy

Vzor cestovní přílohy

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor tiskopisu elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu

ŽÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU

Vzor tiskopisu elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor tiskopisu žádosti o vydání hraničního průkazu pro překračování státních hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou

Vzor tiskopisu žádosti o vydání hraničního průkazu pro překračování státních hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou

Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovní přílohy

Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovní přílohy

Poznámky pod čarou

1) § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

2) § 54 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 263/2011 Sb.

3) Ve verzi podle standardu ISO 10918-1.

4) Příloha č. 1 k rezoluci představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady, ze dne 23. června 1981, o zavedení jednotného vzoru pasů, ve znění rezoluce ze dne 30. června 1982, 14. července 1986, 10. července 1995 a 8. června 2004.

Přesunout nahoru