Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 396/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Částka 138/2011
Platnost od 12.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

396

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „§ 98 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 98a odst. 2 písm. c)“, číslo „670/2004“ se nahrazuje číslem „158/2009“ a slova „ , k provedení § 17 odst. 7 písm. a) energetického zákona“ se zrušují.

2. V § 1 se slovo „lhůt“ nahrazuje slovy „postupy a lhůty“.

3. V § 2 odst. 1, § 2 odst. 2, § 14 odst. 1 a 2 se slovo „podzemního“ zrušuje.

4. V § 2 odst. 2 se slova „ke konečnému“ nahrazují slovem „k“.

5. V § 2 odst. 2, § 4 odst. 1, § 6 odst. 1 a 2, § 10 odst. 2, § 11 včetně nadpisu a odst. 1, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 1 písm. a), § 14 odst. 1 písm. b), § 15 včetně nadpisu a odst. 1, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 1 písm. b) se slovo „konečného“ zrušuje.

6. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3

Uplatnění náhrad

(1) Zákazník nebo obchodník s plynem, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dodává plyn zákazníkovi (dále jen „dodavatel sdružené služby“), nebo dodavatel uplatňují nárok na náhradu

a) při nedodržení standardu podle § 8 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo být podle standardu omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu započato nebo ukončeno u provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,

b) při nedodržení standardů podle § 4, 6 a 7, § 9 až 11, § 13 až 16 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardů, a to u

1. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,

2. provozovatele zásobníku plynu, se kterým má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,

3. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, u kterého žádá o připojení, nebo

4. dodavatele nebo dodavatele sdružené služby, který na základě příslušné smlouvy dodává zákazníkovi plyn.

(2) Sjedná-li zákazník s dodavatelem sdružené služby smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, může uplatnit standardy podle § 4, 6, 7, 8, 11 a § 13 až 15 a náhrady za jejich nedodržení u dodavatele sdružené služby, který postoupí žádost zákazníka o poskytnutí náhrady provozovateli příslušného plynárenského zařízení. V takovém případě hradí provozovatel plynárenského zařízení náhradu zákazníkovi prostřednictvím dodavatele sdružené služby a lhůty pro splnění standardů se prodlužují o 2 pracovní dny pro dodavatele sdružené služby, které slouží pro zajištění přenosu informací mezi dodavatelem sdružené služby a provozovatelem příslušného plynárenského zařízení.“.

7. V § 4 odst. 1 se slova „nebo předávacího“ a „ , provozovatele lokální distribuční soustavy nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu“ zrušují.

8. V § 4 odst. 4, § 8 odst. 2 a § 10 odst. 3 písmena a) až c) znějí:

a) 1500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15000 Kč,

b) 6200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124000 Kč,

c) 10500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210000 Kč.“.

9. V § 4 odst. 4, § 6 odst. 2 a 3, § 7 odst. 1 písm. a), b) a c), § 7 odst. 2, § 8 odst. 1 a 2, § 10 odst. 3, § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 14 odst. 2, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 2 se slovo „konečnému“ zrušuje.

10. V § 5 se slovo „konečným“ zrušuje.

11. V § 6 odst. 3, § 11 odst. 2 a § 15 odst. 2 písmena a) až c) znějí:

a) 375 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 3750 Kč,

b) 1250 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 25000 Kč,

c) 2200 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 44000 Kč.“.

12. V § 7 odst. 2, § 13 odst. 2, § 14 odst. 2 a § 16 odst. 2 písmena a) až c) znějí:

a) 750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 7500 Kč,

b) 3100 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 62000 Kč,

c) 7900 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 158000 Kč.“.

13. V § 8 včetně nadpisu se slova „ , distribuce nebo uskladňování“ nahrazují slovy „nebo distribuce“.

14. V § 8 odst. 1 a 2 se slova „ , distribuci nebo uskladňování“ nahrazují slovy „nebo distribuci“.

15. V § 8 odst. 1 a 2 se slova „nebo podzemního zásobníku plynu“ zrušují.

16. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠9

Standard lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě

(1) Standardem lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě je posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě ve lhůtě stanovené jiným právním předpisem1).

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 1500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15000 Kč,

b) 6200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124000 Kč,

c) 10500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210000 Kč.

1) Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.“.

17. V § 10 odstavec 1 zní:

(1) Standardem umožnění přepravy nebo distribuce plynu je možnost uskutečnění přepravy nebo distribuce plynu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy zákazník splnil technické podmínky připojení a kdy zákazník nebo dodavatel sdružené služby požádal provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy o umožnění přepravy nebo distribuce plynu do odběrného místa.“.

18. V § 10 odst. 2 se slova „plynu podle zvláštního právního předpisu2),“ včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

19. V § 10 odst. 2, § 11 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 1 se slovo „konečný“ zrušuje.

20. V § 11 odst. 1, § 12 odst. 1 a § 15 odst. 1 se slova „7 kalendářních“ nahrazují slovy „5 pracovních“.

21. V § 11 odst. 1 se slova „ , včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením přepravy nebo distribuce,“ a slova „ , včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením přepravy nebo distribuce plynu“ zrušují.

22. V § 11 odst. 1 se slova „s konečným“ nahrazují slovem „se“.

23. V § 11 odst. 1 se slova „předávacího nebo“ zrušují.

24. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

25. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „předávacího nebo“ zrušují.

26. V § 13 odst. 1 se na konci písmene b), § 14 odst. 1 na konci písmene a) a § 16 odst. 1 na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

27. V § 13 odst. 1 písm. b) se číslo „80“ nahrazuje číslem „90“.

28. V § 14 odst. 1 písm. b) se za slovo „soustavy“ vkládají slova „nebo zásobníku plynu“.

29. V § 15 odst. 1 se slova „ , včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky,“ a slova „ , včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky plynu“ zrušují.

30. V § 15 odst. 1 se za slovo „dodavatelem“ vkládají slova „nebo s dodavatelem sdružené služby“.

31. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Spočívá-li důvod reklamace vyúčtování dodávky plynu ve vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu a dodavatel nebo dodavatel sdružené služby ve lhůtě podle odstavce 1 písm. a) reklamuje vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu podle § 14, lhůty podle odstavce 1 po dobu vyřizování reklamace podle § 14 neběží.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

32. Příloha k vyhlášce zní:

„Příloha k vyhlášce č. 545/2006 Sb.

VZOR

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok ...........

Číslo paragrafu standardu Standard Počet případů vyplacených náhrad Vyplacené náhrady celkem
v tis. Kč
Průměrná náhrada
v tis. Kč
4 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše
6 lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu
7 lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu
8 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu
9 lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě
10 umožnění přepravy nebo distribuce plynu
11 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu
13 lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu
14 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu
15 obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn
16 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu
Celkem:

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Přesunout nahoru