Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 393/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.

Částka 137/2011
Platnost od 12.12.2011
Účinnost od 12.12.2011
Zrušeno k 12.09.2014 (195/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

393

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


Čl. I

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 písm. a) se doplňuje bod 27, který zní:

27. investiční faktor,“.

2. V § 7 odst. 4 písm. a) se na konci textu bodu 12 doplňují slova „pro přepravu plynu do výstupního domácího bodu a do výstupních bodů virtuálního zásobníku plynu“.

3. V § 7 odst. 4 písm. a) bod 19 zní:

19. koeficienty pro výpočet objemu plynu ke krytí pohonu kompresních stanic na výstupních bodech přepravní soustavy,“.

4. V § 7 odst. 4 písm. b) bod 8 zní:

8. plánované náklady na nákup plynu pro vlastní technologickou spotřebu,“.

5. V § 7 odst. 4 písm. b) se doplňují body 15 až 17, které znějí:

15. plánované náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát v distribuční soustavě,

16. plánovanou hodnotu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení,

17. vyrovnávací faktor regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení.“.

6. V § 8 odst. 3 se číslo „30“ nahrazuje číslem „31“.

7. V § 9a se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.“.

8. V § 10 odst. 6 a 7 se slova „v takové výši, jaké by provozovatel distribuční soustavy dosáhnul, kdyby postupoval“ nahrazují slovy „ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené“.

9. V § 10 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Uzavře-li provozovatel distribuční soustavy v průběhu kalendářního roku smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, zohlední Úřad v povolených nákladech uhrazené nájemné, nejvýše však ve výši regulovaných nákladů na nájemné stanovené podle přílohy č. 11.“.

10. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení cen za přenos elektřiny

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy cperci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem

UPVpei
cperci = —————————————
n
RRK(PS − VVN)ki
k=1

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVpei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

UPVpei = PVpei + IFpei − VpeAi − Vpeosti − VpeVYRi-2 × CPIi-2 × CPIi-1 + Qpei
——————
100100

kde

PVpei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVpei = PNpei + Opei + Zpei

kde

PNpei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přenosové soustavy nezbytné k zajištění přenosu elektřiny pro regulovaný rok, stanovené vztahem

l+i-1It
PNpei = PNpe0 × (1 - Xpe)i × ———
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNpe0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele přenosové soustavy nezbytných k zajištění přenosu elektřiny, stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

Xpe [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost přenos elektřiny,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (1− pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost přenos elektřiny vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb, stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Opei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Opei=Opepli + KVpeoi + KFpeoi

kde

Opepli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok i,

KVpeoi [Kč] je vyrovnávací faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy, vyrovnávající rozdíl odpisů způsobený změnou metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFpeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Zpei [Kč] je zisk provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovený vztahem

MVpei
Zpei = ———— × RABpei + KVpezi + KFpezi
100

kde

MVpei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABpei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovená vztahem

1+i1+i
RABpei = RABpe0 + ∆RABpet + KFpeRABt
t=1+1t=1+3

pro i=1 a 2 je KFpeRABt=0

kde

RABpe0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny, stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABpet [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny v roce t, stanovená vztahem

∆RABpet = IApeplt − VMpeplt − Opeplt x kpeplt

kde

IApeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t,

VMpeplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t 9),

Opeplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t,

kpeplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro rok t, stanovený vztahem

RABpet-1
kpeplt = ————— pro t=l+i, i>1, kpeplt ≤ 1
ZHApeplt-1
RABpe0
kpeplt = ————— pro t=l+i, i=1, kpeplt ≤ 1
ZHApepll

kde

RABpet-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-1,

ZHApeplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-1,

ZHApepll[Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce 1,

KFpeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

KVpezi [Kč] je vyrovnávací faktor zisku provozovatele přenosové soustavy, vyrovnávající rozdíl regulační báze aktiv způsobený přechodem metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFpezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

IFpei [Kč] je investiční faktor provozovatele přenosové soustavy stanovující výši finančních prostředků nezbytných k investicím do obnovy a rozvoje přenosové soustavy podle plánu rozvoje přenosové soustavy, které nejsou pokryty vlastními a cizími zdroji; při stanovení hodnoty investičního faktoru bude Úřad korigovat míru zadlužení provozovatele přenosové soustavy tak, aby celkový úročený dluh odpovídal trojnásobku ukazatele EBITDA; investiční faktor může nabývat kladných i záporných hodnot

a) kladný investiční faktor bude uplatněn poprvé v roce a ve všech dalších letech, kdy plánovaná míra zadlužení překročí trojnásobek ukazatele EBITDA,

b) záporný investiční faktor bude uplatněn poprvé v roce, kdy plánovaná míra zadlužení klesne pod trojnásobek ukazatele EBITDA, a poté v každém následujícím roce až do úplného splacení sumy kladných investičních faktorů, tj. investiční faktor bude aplikován i v následujících regulačních obdobích,

VpeAi [Kč] jsou výnosy z aukcí na přeshraničních profilech přenosové sítě České republiky pro regulovaný rok snížené o související náklady a dále výnosy z mechanismu kompenzací mezi provozovateli přenosových soustav snížené o související náklady; tento parametr je stanoven Úřadem na základě výsledků z účetnictví za poslední účetně ukončený kalendářní rok a s přihlédnutím k očekávaným výsledkům z těchto činností v regulovaném roce,

Vpeosti [Kč] jsou výnosy z připojení, stanovené jako 80 % z účetní hodnoty účtu časově rozlišených výnosů z připojení provozovatele přenosové soustavy k 31. 12. v roce i-2,

VpeVYRi-2 [Kč] jsou výnosy z plateb od výrobců za rezervaci kapacity přenosové soustavy v režimu spotřeby elektřiny při odstaveném výrobním zdroji, stanovené jako součin maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem v režimu spotřeby v MW v jednotlivých měsících v roce i-2 a jednotkové ceny za rezervaci kapacity přenosové soustavy roku i-2; výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji se přepočtou na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, a to vynásobením indexy spotřebitelských cen stanovenými pro rok i-2 a i-1; pro i=1,2 je VpeVYRi-2 = 0,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1,

Qpei [Kč] je faktor kvality zohledňující dosaženou úroveň kvality přenosu elektřiny ve vztahu k definovaným standardům za celou přenosovou soustavu v roce i-2, stanovený vztahem

MAXi-2
Qpei = Zpei-2 × ————————— × (DQi-2 − HHNPi-2) pro HHNPi-2 < DQi-2 < DQmaxi-2
DQmaxi-2 − HHNPi-2
MAXi-2
Qpei = Zpei-2 × ————————— × (DQi-2 − DHNPi-2) pro DHNPi-2 > DQi-2 < DQmini-2
DHNPi-2 − DQmini-2

Qpeimax = Zpei-2 × MAXi-2 pro DQi-2 ≥ DQmaxi-2

Qpeimin = Zpei-2 × MAXi-2 pro DQi-2 ≤ DQmini-2

Qpei = 0 pro DHNPi-2 ≤ DQi-2 ≤ HHNPi-2

kde

Zpei-2 [Kč] je výše povoleného zisku provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny v roce i-2,

MAXi-2 [-] je poměrné číslo, vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále z povoleného zisku v roce i-2,

DQmaxi-2 je stanovená limitní hodnota ukazatele kvality roce i-2, od níž je uplatňována maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb,

DQmini-2 je stanovená limitní hodnota ukazatele kvality roce i-2, do níž je uplatňována maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb,

HHNPi-2, DHNPi-2 jsou horní a dolní hranice neutrálního pásma úrovně kvality, stanovené pro rok i-2, v jejichž rozmezí se bonus ani penále neuplatňují,

DQi-2 je hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality v roce i-2,

Qpeimax [Kč] je maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb,

Qpeimin [Kč] je maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb,

RRK(PS-VVN)ki [MW] je roční rezervovaná kapacita přenosové soustavy odběratele k pro regulovaný rok; kapacita zařízení přenosové soustavy je rezervována pro přímého odběratele z přenosové soustavy (bez exportu, bez tranzitu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren z přenosové soustavy v čerpadlovém provozu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) a pro provozovatele regionální distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě; rezervovaná kapacita je pro provozovatele distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě, určena průměrem bilančních sald hodinových maxim výkonů čtyř zimních měsíců (listopad až únor) za poslední tři ukončená zimní období před regulovaným rokem na rozhraní přenosové a distribuční soustavy.

Jednotková cena za použití přenosové soustavy cpepsi v Kč/MWh je stanovená vztahem

PRNpei + KFpepsi
cpepsi = ———————
RPME2peoi

kde

PRNpei [Kč] jsou proměnné náklady provozovatele přenosové soustavy bez započtení korekčního faktoru pro regulovaný rok, stanovené vztahem

PRNpei=(CEpei +Codchztipei) × PZTpei

kde

CEpei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok stanovená Úřadem, která zohledňuje vývoj cen elektřiny na velkoobchodním trhu,

Codchztrpei [Kč/MWh] je průměrná roční cena odchylky ztrát v přenosové soustavě, vzniklé v souvislosti s odchylkou předpokládaného přeneseného množství elektřiny,

PZTpei [MWh] je povolené množství ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok, stanovené vztahem

kzPSi × RPMEpevi
PZTpei = ———————
100

kde

kzPSi [%] je povolená míra ztrát v přenosové soustavě vztažená ke vstupujícímu toku elektřiny do přenosové soustavy bez systémového tranzitu, stanovená Úřadem na základě předpokládané bilance toků v soustavě v regulovaném roce,

RPMEpevi [MWh] je tok elektřiny na vstupu do přenosové soustavy bez systémového tranzitu v regulovaném roce,

KFpepsi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost přenos elektřiny, plynoucí z použití přenosových sítí v roce i-2, přepočtený na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, stanovený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

RPME2peoi [MWh] je předpokládané přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny z přenosové soustavy pro regulovaný rok, na který se vztahuje cena za použití přenosové soustavy); skládá se z přímého odběru z přenosové soustavy (bez tranzitu, bez exportu), z odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a odběru výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla a z bilančního salda transformace do nižších napěťových úrovní.

Roční platba za rezervaci kapacity přenosové sítě k-tého odběratele RPRK(PS-VVN)ki v Kč je vypočtena regulačním vzorcem

RPRK(PS_VVN)ki = cperci × RRK(PS_VVN)ki

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena za přenos elektřiny cpei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru, stanovená vztahem

UPVpei
cpei = ————— + cpepsi
RPME1peoi

kde

RPME1peoi [MWh] je předpokládané přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny z přenosové soustavy) pro regulovaný rok, které se skládá z přímého odběru z přenosové soustavy (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) a z bilančního salda transformace do nižších napěťových úrovní.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na tři desetinná místa,

c) Kč/MWh na dvě desetinná místa,

d) procenta na tři desetinná místa,

e) poměrná míra na pět desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.“.

11. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení cen za distribuci elektřiny

Pro účely regulace cen za distribuci elektřiny je distribuční soustava rozčleněna na tyto části:

a) napěťová úroveň VVN,

b) napěťová úroveň VN spolu s transformací VVN / VN,

c) napěťová úroveň NN spolu s transformací VN / NN.

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu na napěťových úrovních VVN a VN Sdxerci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem

UPVdxei
sdxerci = ————————
RKKZxei_2 + KTRxi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

x je pořadové číslo napěťové úrovně (VVN, VN, NN),

UPVdxei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

UPVdxei = PVdxei × kpvxi + PVd(x+1)ei × (1− kpv(x+1)i) − Vdxeosti − VdxeVYRi − VdxePRETi + KFdxei + KFdxePpSi + Qdxei

kde

PVdxei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

PVdxei=PNdxei+Odxei + Zdxei

kde

PNdxei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních nezbytné k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok stanovené vztahem

l+i-1It
PNdxei = PNdxe0 × (1 − Xde)i × ———
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNdxe0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy nezbytných k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních,

Xde [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost distribuce elektřiny,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (1−pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost distribuce elektřiny vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Odxei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Odxei = Odxepli + KFdxeoi

kde

Odxepli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok i,

KFdxeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Zdxei [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovený vztahem

MVdei
Zdxei = ———— × RABdxei + KFdxezi
100

kde

MVdei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABdxei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

RABdxei = RABdei × kdxei-2

l+il+i
RABdei = RABde0 + ∆RABdet + ∑KFdeRABt pro i=1 a 2 je KFdeRABt =0
t=1+lt=1+3

kde

RABde0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABdet [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t, stanovená vztahem

∆RABdet = IAdeplt − VMdeplt − Odeplt × kdeplt

kde

IAdeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

VMdeplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t 9),

Odeplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok t,

kdeplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t stanovený vztahem

RABdet-1
kdeplt = ————— pro t=1+i, i>1, kdeplt ≤ 1
ZHAdeplt-1
RABde0
kdeplt = ————— pro t=1+i, i=1, kdeplt ≤ 1
ZHAdepll

kde

RABdet-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdeplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdepll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce 1,

KFdeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3 stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových úrovní skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových úrovních na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2,

KFdxezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3 stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

kpvxi [-] je koeficient korekce povolených výnosů x-té napěťové úrovně pro regulovaný rok stanovený Úřadem za účelem stabilizace cen v regulačním období, přičemž pro napěťovou úroveň NN je roven jedné,

PVd(x+1)ei [Kč] je hodnota povolených výnosů za činnost distribuce elektřiny pro napěťovou úroveň o jednu vyšší než je x-tá napěťová úroveň, kromě napěťové úrovně VVN,

kpv(x+1)i [-] je koeficient korekce povolených výnosů pro o jednu napěťovou úroveň vyšší než je x-tá napěťová úroveň, kromě napěťové úrovně VVN, pro regulovaný rok,

Vdxeosti [Kč] je hodnota ostatních výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

CPIi-2CPIi-1
Vdxeosti = Vdxepripi-2 + (VdxeNOi-2 ×kNO+ Vdxepeni-2)× ——— × ———
100100

kde

Vdxepripi-2 [Kč] je hodnota výnosů z připojení na jednotlivých napěťových úrovních stanovená jako 80 % z účetní hodnoty časově rozlišených výnosů z připojení provozovatele distribuční soustavy k 31. 12. v roce i-2,

VdxeNOi-2 [Kč] jsou výnosy z titulu náhrady škody v případě neoprávněných odběrů na jednotlivých napěťových úrovních stanovené na základě účetní hodnoty vykázané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2,

kNO [-] je podíl výnosů z titulu náhrady škody v případě neoprávněných odběrů zohledněných v regulačním vzorci provozovatele distribuční soustavy, stanovený Úřadem,

Vdxepeni-2 [Kč] je hodnota výnosů z ostatních činností provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních stanovená jako 80 % z účetní hodnoty výnosů z ostatních činností vykázané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2; hodnota zahrnuje výnosy z penalizace překročení rezervované kapacity a rezervovaného příkonu, nedodržení účiníku, nevyžádané kapacitní dodávky do distribuční sítě,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1,

VdxeVYRi [Kč] jsou výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji za rezervovanou kapacitu distribuční sítě na jednotlivých napěťových úrovních; na napěťových úrovních VVN a VN se stanoví jako součin maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji v MW v jednotlivých měsících v roce i-2 a jednotkové měsíční ceny za měsíční rezervaci kapacity distribuční sítě napěťové úrovně roku i-2; na napěťové úrovni NN se stanoví jako součin odebrané elektřiny výrobcem v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji v MWh v roce i-2 a výpočtové hodnoty jednosložkové ceny za službu distribuční sítě napěťové úrovně stanovené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, snížené o jednotkovou cenu za použití distribuční sítě této napěťové úrovně roku i-2; výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji se přepočtou na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, a to vynásobením indexy spotřebitelských cen stanovenými pro rok i-2 a i-1,

VdxePRETi [Kč] je hodnota salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny mezi sítěmi jednotlivých provozovatelů distribučních soustav na napěťových úrovních VN a NN, vykázaných provozovateli distribučních soustav v roce i-2,

KFdxei [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny přiřazený k napěťové úrovni vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

KFdxePpSi [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby poskytované na úrovni distribuční soustavy, přiřazený k příslušné napěťové úrovni, vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Qdxei [Kč] je faktor kvality na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny ve vztahu k definovaným standardům v roce i-2, stanovený vztahem

Qdxei = Qdei × qdxe

kde

Qdei [Kč] je faktor kvality, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny ve vztahu k definovaným standardům za celou distribuční soustavu v roce i-2, stanovený vztahem

Qdei = Qdeli + Qde2i

kde

Qdeli [Kč] je faktor kvality zohledňující počet přerušení distribuce elektřiny v odběrných místech zákazníků z jednotlivých částí distribuční soustavy,

Qde2i [Kč] je faktor kvality zohledňující doby přerušení distribuce elektřiny v odběrných místech zákazníků z jednotlivých částí distribuční soustavy,

Každý z uvedených faktorů kvality je stanoven vztahy

Zdei-2MAXi-2
Qdel,2i = ———— × ————————— × (DQi-2 HHNPi-2)pro HHNPi-2 < DQi-2 < DQmaxi-2
2DQmaxi-2 − HHNPi-2

Zdei-2MAXi-2
Qdel,2i = ———— × ————————— × (DQi-2 DHNPi-2)pro DHNPi-2 > DQi-2 > DQmini-2
2DHNPi-2 − DQmini-2

Qdei-2min < Qdel2i < Qdei-2max

Zdei-2
Qdei-2max =———— x MAXi-2 pro DQi-2 ≥ DQmaxi-2
2

− Zdei-2
Qdei-2max = ———— × MAXi-2pro DQi-2 ≤ DQmini-2
2

− Zdei-2
Qdei-2max = ———— × MAXi-2pro DQi-2 ≤ DQmini-2
2

Qdel-2i = 0 pro DHNPi-2 ≤ DQi-2 ≤ HHNPi-2

kde

Zdei-2 [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2,

MAXi-2 [-] je poměrné číslo, vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále ze zisku regulovaného roku,

DQmaxi-2 je stanovená limitní hodnota dílčího ukazatele kvality roce i-2, od níž je uplatňována maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb,

DQmini-2 je stanovená limitní hodnota dílčího ukazatele kvality roce i-2, do níž je uplatňována maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb,

HHNPi-2, DHNPi-2 jsou horní a dolní hranice neutrálního pásma úrovně kvality, stanovené pro rok i-2, v jejichž rozmezí se bonus ani penále pro dílčí ukazatel kvality neuplatňují,

DQi-2 je hodnota dosažené úrovně dílčího ukazatele kvality v roce i-2,

Qdei-2max [Kč] je maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb pro daný dílčí ukazatel kvality,

Qdei-2min [Kč] je maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb pro daný dílčí ukazatel kvality,

qdxe [-] je koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové úrovně stanovený Úřadem,

RKKZxei-2 [MW] je celková průměrná rezervovaná kapacita zákazníků včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) pro napěťovou úroveň VVN nebo VN vykázaná provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2,

KTRxi [MW] jsou výpočtové hodnoty rezervované kapacity transformace z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň pro regulovaný rok, které se stanoví podle vztahů

RKKZVNei × TETRVVNei
KTRVVNi = ———————————
RMEKZVNei

RKKZVNei × TETRVNei
KTRVNi = ———————————
RMEKZVNei

kde

TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jsou roční množství elektřiny transformovaná z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň předpokládaná provozovatelem distribuční soustavy pro regulovaný rok,

RMEKZVNei [MWh] je roční množství elektřiny odebírané zákazníky na napěťové úrovni VN předpokládané provozovatelem distribuční soustavy pro regulovaný rok.

Jednotková cena za měsíční rezervovanou kapacitu smdxerci v Kč/MW na napěťových úrovních VVN a VN, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, je stanovena podle regulačního vzorce

sdxerci × kzni
smdxerci = ——————
12

kde

kzni [-] je koeficient znevýhodnění měsíční rezervované kapacity na napěťových úrovních VVN a VN pro regulovaný rok stanovený vztahem

kpri
kzni = knri + ———
100

kde

knri [-] je koeficient nerovnoměrnosti určený jako podíl součtu maximální roční a maximální měsíční rezervované kapacity a součtu průměrné roční a průměrné měsíční rezervované kapacity, skutečně rezervované zákazníky na napěťových úrovních VVN a VN v roce i-2,

kpri [%] je procentní přirážka ke koeficientu nerovnoměrnosti pro regulovaný rok stanovená Úřadem na základě ověřených zkušeností a dosahovaných hodnot v průběhu II. regulačního období.

Jednotková cena za použití sítě na napěťových úrovních sdxepzi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

PRNdxei
sdxepzi = —————
RDME2xi

kde

PRNdxei [Kč] jsou proměnné náklady na distribuci elektřiny provozovatele distribuční soustavy pro napěťovou úroveň x pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PRNdxei = (CEdei +Codchztrdei) × PZTdxei

kde

CEdei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě pro regulovaný rok, stanovená pro provozovatele distribuční soustavy Úřadem na základě vývoje cen elektřiny na velkoobchodním trhu,

Codchztrdei [Kč/MWh] je průměrná roční cena odchylky ztrát v distribuční soustavě, vzniklé v souvislosti s celkovou odchylkou předpokládaného distribuovaného množství elektřiny,

PZTdxei [MWh] je povolené množství ztrát v napěťové úrovni pro regulovaný rok stanovené vztahem

kzdxei × RDMEpzdxi
PZTdxei = —————————
100

kde

kzdxei [%] je povolená míra celkových ztrát v x-té napěťové úrovni distribuční soustavy pro regulovaný rok, stanovená Úřadem na základě skutečně dosažených hodnot příslušného provozovatele distribuční soustavy v minulém regulačním období s přihlédnutím k předpokládanému vývoji ztrát v daném regulačním období, vztažená ke vstupujícímu toku elektřiny do této napěťové úrovně distribuční soustavy,

RDMEpzdxi [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok na vstupu do x-té napěťové úrovně distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy (dodávka z výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, dodávka z přenosové soustavy a dodávka ze sousedních distribučních soustav včetně dovozu ze zahraničí, s výjimkou dodávky zdrojů nezpoplatněné cenou za decentrální výrobu vzhledem k vlivu umístění měření),

RDME2xi [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok distribuované x-tou napěťovou úrovní; jedná se o odběry elektřiny z příslušné části distribuční soustavy, které se skládají z odběrů všech zákazníků z dané napěťové úrovně včetně odběrů provozovatelů lokálních distribučních soustav, z exportu, odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a z odběrů výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla, odběru výrobců druhé kategorie do areálu výrobny a elektřiny transformované na nižší napěťovou úroveň (kromě NN), s výjimkou odběrů nezpoplatněných cenou za použití distribuční sítě vzhledem k vlivu umístění měření.

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena distribuce elektřiny pro samostatné napěťové úrovně sdxei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, podle vztahu

sdxerci x RKKZxei
sdxei = ———————— + sdxepzi
RMEKZxei

kde

RMEKZxei [MWh] je předpokládané množství elektřiny odebírané zákazníky na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na tři desetinná místa,

c) Kč/MWh na dvě desetinná místa,

d) procenta na tři desetinná místa,

e) poměrná míra na pět desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.“.

12. V příloze č. 7 část A odstavec 2 zní:

„(2) Korekční faktor regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy KFpeRABt v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3 vztahem

KFpeRABt = (IApeskt-2 − VMpeskt-2 − Opeskt-2 × kpeplt-2) − (IApeplt-2 − VMpeplt-2 − Opeplt_2 × kpeplt-2)

kde

IApeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

VMpeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2 9),

Opeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t-2,

kpeplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

IApeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

VMpeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2 9),

Opeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t-2.“.

13. V příloze č. 7 část C odstavec 2 zní:

„(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFdeRABt v Kč, zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3 vztahem

KFdeRABt = (IAdeskt-2 − VMdeskt-2 − Odeskt-2 × kdeplt-2) − (IAdeplt-2 − VMdeplt-2 − Odeplt-2 × kdeplt-2)

kde

IAdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 9),

Odeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok t-2,

kdeplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

IAdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 9),

Odeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok t-2.“.

14. V příloze č. 7 část C odst. 4 písm. b) se slova „a od výpočtových výnosů na všech napěťových úrovních jsou odečteny korekční faktory za distribuci elektřiny napěťových úrovní za rok i-4“ zrušují.

15. V příloze č. 7 část D se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , popřípadě více regulovaných roků; při rozdělení a připočtení korekčního faktoru pro více regulovaných roků Úřad zohlední časovou hodnotu peněz odvozenou od výnosu střednědobých státních dluhopisů“.

16. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení cen za přepravu plynu

Upravené povolené výnosy UPVppi v Kč provozovatele přepravní soustavy jsou pro regulovaný rok i stanoveny vztahem

UPVppi = PVppi + NCPpppli + SDpppli + SDpppli + CBKppi − VOBpppli + KFppi + PTpti

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

PVppi [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok stanovená vztahem

PVppi = PNppi + Oppi + Zppi

kde

PNppi [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přepravní soustavy nezbytné k zajištění přepravy plynu pro regulovaný rok stanovené vztahem

l+i-1It
PNppi = PNpp0 × (1 - Xpp)i × ———
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

1 je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNpp0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele přepravní soustavy nezbytných k zajištění přepravy plynu stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

Xpp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost přeprava plynu,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt +(1− pIPS) × (CPIt + 1)

kde

PIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost přeprava plynu vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Oppi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Oppi = Opppli + KVppoi + KFppoi

kde

Opppli [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro regulovaný rok i,

KVppoi [Kč] je vyrovnávací faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy, vyrovnávající rozdíl odpisů způsobený změnou metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFppoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

Zppi [Kč] je zisk provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok, stanovený vztahem

MVppi
Zppi = ———— × RABppi + KVppzi + KFppzi
100

kde

MVppi [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABppi [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok stanovená vztahem

l+il+i
RABppi = RABpp0 + ∆RABppt + KFppRABt
t=1+1t=1+3

pro i=1 a 2 je KFppRABt =0

kde

RABpp0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění přepravy plynu stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABppt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění přepravy plynu v roce t, stanovená vztahem

∆RABppt = IAppplt − VMppplt − Oppplt × kppplt

kde

IAppplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t,

VMppplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t 9),

Oppplt [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro regulovaný rok t,

kppplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t stanovený vztahem

RABppt-1
kppplt = ————— pro t=1+i, i>1, kppplt ≤ 1
ZHAppplt-1

RABpp0
kppplt = ————— pro t=1+i, i=1, kppplt ≤ 1
ZHApppll

kde

RABppt-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-1,

ZHAppplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-1,

ZHApppll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce 1,

KFppRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv, zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3 stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

KVppzi [Kč] je vyrovnávací faktor zisku provozovatele přepravní soustavy, vyrovnávající rozdíl regulační báze aktiv způsobený přechodem metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFppzi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

NCPpppli [Kč/MWh] je plánovaná nákupní cena energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plánovaného množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě pro regulovaný rok, která je stanovená na základě hodnoty výsledné vypořádací ceny (Settlement price) na European Energy Exchange AG, v sekci Natural Gas Futures | Derivatives - NCG Natural Gas Year Futures pod označením Cal-i roku i z posledního pracovního dne kalendářního měsíce červenec roku i-1. Roční cena v EUR/MWh je převedena na CZK/MWh predikovaným kurzem pro měsíc červen regulovaného roku v EUR/CZK uveřejněným v sekci „Inflační očekávání finančního trhu“ ČNB v kapitole 4 „Devizový kurz“ dokumentu „Měření inflačních očekávání finančního trhu“ ve sloupci „1 rok“,

PZTpppli [MWh] je plánované množství ztrát v přepravní soustavě pro regulovaný rok stanovené na základě časové řady vykazovaných hodnot,

SDpppli [Kč] je plánovaná spotřební daň pro regulovaný rok za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě, která je stanovená na základě skutečné výše spotřební daně v roce i-2,

CBKppi [Kč] jsou povolené náklady na službu poskytování flexibility obchodníkem s plynem, se kterým má provozovatel přepravní soustavy uzavřenou smlouvu na poskytování flexibility pro regulovaný rok,

VOBpppli [Kč] jsou plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovací plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení pro regulovaný rok,

KFppi [Kč] je korekční faktor pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok stanovený podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

PTpti [Kč] je hodnota povolených tržeb provozovatele přepravní soustavy pro činnost mezinárodní přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech pro regulovaný rok, stanovená na základě denních rezervovaných přepravních kapacit pro účely mezinárodní přepravy plynu podle smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených po 1. červenci 2006 včetně.

Ceny za přepravu plynu

A) Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve vstupním domácím bodě ckdeni v Kč/MWh je stanovena na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

B) Upravené povolené výnosy ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu kUPVzexi v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVzexi = UPVppi × bi +FGppzpli

kde

bi [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na výstupní body do virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

FGppzpli [Kč] jsou plánované náklady na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok stanovené vztahem

FGppzpli = koefppzi × PMNzexi × NCPpppli

kde

koefppzi [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok stanovený na základě historie měření,

PMNzexi [MWh] je celkové plánované množství plynu, které bude přepraveno ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v regulovaném roce.

Kapacitní složka pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním bodě do virtuálního zásobníku plynu ckzexij v Kč/MWh je stanovena vztahem

kUPVzexi × zij
ckzexij = ———————
100 × PDKzexij

kde

j [-] je index označení bodu přepravní soustavy,

zij [%] je koeficient pro rozdělení upravených povolených výnosů kUPVzexi do kapacitní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním bodě j do virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

PDKzexij [MWh] je plánovaná denní rezervovaná pevná kapacita v každém výstupním bodě j do virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok, pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

Variabilní složka pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním bodě do virtuálního zásobníku plynu cvzexij v Kč/MWh je stanovena vztahem

kUPVzexi × (1 − zij)
cvzexij = —————————
100 × PMNzexij

kde

PMNzexij [MWh] je celkové plánované množství plynu, které bude přepraveno v každém výstupním bodě j do virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok, pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

C) Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním hraničním bodě j ckhexij v Kč/MWh je stanovena na základě srovnávacích rozborů sazeb konkurenčních přepravních cest mezi dvěma tržními místy nákupu a prodeje plynu v Evropské unii nebo hraničním předávacím místem na hranici Evropské unie a tržním místem nákupu a prodeje plynu v Evropské unii.

Pevná cena za skutečně přepravené množství plynu v každém výstupním hraničním bodě j cvhexij v Kč/MWh je stanovena na základě využití přepravní soustavy České republiky v každém výstupním hraničním bodě j.

Pokud účastník trhu n dodává množství energie plynu pro pohon kompresních stanic podle smluv uzavřených před nabytím účinnosti této vyhlášky, bude pro něj cena cvhexij rovna nule. Účastník trhu n pak poskytne množství energie plynu pro pohon kompresních stanic shexjmin v MWh v každém výstupním hraničním bodě j přepravní soustavy kalendářního dne m pro regulovaný rok, které je stanoveno vztahem

shexjmin = koefhexij × PMNhexjmin

kde

m [-] je pořadové číslo kalendářního dne regulovaného roku,

n [-] je označení každého účastníka trhu využívajícího přepravní soustavu,

koefhexij [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy v každém výstupním hraničním bodě j stanovený podle smluv uzavřených před nabytím účinnosti této vyhlášky,

PMNhexjmin [MWh] je celkové množství plynu, které bylo přepraveno v každém výstupním hraničním bodě j přepravní soustavy kalendářního dne m v regulovaném roce účastníkem trhu n.

D) Upravené povolené výnosy ve vstupních hraničních bodech kUPVheni v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVheni = UPVppi × hi

kde

hi [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na vstupní hraniční body pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém vstupním hraničním bodě ckhenij v Kč/MWh je stanovena vztahem

kUPVheni × dij
ckhenij = ————————
100 × PDKhenij

kde

dij [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů kUPVheni provozovatele přepravní soustavy připadající na každý vstupní hraniční bod j pro regulovaný rok stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

PDKhenij [MWh] je plánovaná denní rezervovaná pevná kapacita v každém vstupním hraničním bodě j v regulovaném roce, snížená o denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených do 30. června 2006; pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

E) Upravené povolené výnosy ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu kUPVzeni v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVzeni = UPVppi × vi

kde

vi [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na vstupní body z virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém vstupním bodě j z virtuálních zásobníků plynu ckzenij v Kč/MWh je stanovena vztahem

kUPVzeni × eij
ckzenij = ———————
100 × PDKzenij

kde

eij [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů kUPVzeni provozovatele přepravní soustavy připadající na každý vstupní bod j z virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

PDKzenij [MWh] je plánovaná denní rezervovaná pevná kapacita v každém vstupním bodě j z virtuálního zásobníku plynu regulovaného roku, pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

F) Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě kUPVdexi v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVdexi=UPVppi × fi + FGppdexi

kde

fi [%] je koeficient rozdělení celkových upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na výstupní domácí bod pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

FGppdexi [Kč] jsou plánované náklady na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy ve výstupním domácím bodě pro regulovaný rok, stanovené vztahem

FGppdexi = koefdexi × PMNdexi × NCPpppli

kde

koefdexi [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy ve výstupním domácím bodě pro regulovaný rok, stanovený na základě historie měření,

PMNdexi [MWh] je celkové plánované množství plynu, které bude přepraveno ve výstupním domácím bodě v regulovaném roce.

Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě cUPVdexi v Kč náležející do kapacitní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve výstupním domácím bodě jsou stanoveny vztahem

cUPVdexi = kUPVdexi × si

kde

si [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů kUPVdexi do kapacitní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve výstupním domácím bodě pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě vUPVdexi v Kč náležející do variabilní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve výstupním domácím bodě regulovaného roku jsou stanoveny vztahem

vUPVdexi = kUPVdexi × (1-si)

Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě cUPVdexi a vUPVdexi v Kč jsou rozalokovány na jednotlivé provozovatele regionálních distribučních soustav a pro skupinu zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě podle nesoudobých maxim jednotlivých regionálních distribučních soustav a nesoudobých maxim všech odběrných míst zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu.

Alokace upravených povolených výnosů stanovených pro provozovatele konkrétní regionální distribuční soustavy nebo skupiny zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě do cen přepravy plynu pro zákazníky se provádí na základě součtu nesoudobých distribučních kapacit zákazníků připojených k této distribuční soustavě a součtu rezervovaných kapacit zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu. Tyto ceny budou součástí ceny za distribuci plynu a ceny za přepravu plynu pro zákazníky přímo připojené k přepravní soustavě.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) tis. m3 v celých hodnotách,

c) MWh na tři desetinná místa,

d) procenta na tři desetinná místa,

e) poměrná míra na pět desetinných míst,

f) Kč/MWh na dvě desetinná místa,

g) Kč/tis. m3 na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.“.

17. Přílohy č. 9 až 11 znějí:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení cen za distribuci plynu

Upravené povolené výnosy provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce plynu pro regulovaný rok UPVdpi jsou stanoveny vzorcem

UPVdpi = PVdpi + NZdpi + NVSdpi + NDdppli + KFdpi + Ndppli

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

PVdpi [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok stanovená vztahem

PVdpi = PNdpi + Odpi + Zdpi

kde

PNdpi [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy nezbytné k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok stanovené vztahem

l+i-1It
PNdpi = PNdp0 × (1 − Xdp)i × ———
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

1 je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNdp0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy nezbytných k zajištění distribuce plynu stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

Xdp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost distribuce plynu,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovený vztahem

It = pIPS x IPSt + (1− pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost distribuce plynu vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Odpi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Odpi = Odppli + KFdpoi

kde

Odppli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok i,

KFdpoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

Zdpi [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok, stanovený vztahem

MVdpi
Zdpi = ————× RABdpi+ KFdpzi
100

kde

MVdpi [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci plynu pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABdpi [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok stanovená vztahem

l+il+i
RABdpi = RABdp0 + ∆RABdpt + KFdpRABt pro i=1 a 2 je KFdpRABt =0
t=1+1t=1+3

kde

RABdp0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce plynu stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABdpt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t, stanovená vztahem

∆RABdpt = IAdpplt − VMdpplt − Odpplt × kdpplt

kde

IAdpplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

VMdpplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t 9),

Odpplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok t,

kdpplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t stanovený vztahem

RABdpt-1
kdpplt = ——————pro t=1+i, i>1
ZHAdpplt-1

RABdp0
kdpplt = ——————pro t=1+i, i=1
ZHAdppll

kde

RABdpt-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdpplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdppll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce 1,

KFdpRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3, stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

KFdpzi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

NZdpi [Kč] jsou náklady na krytí povolených ztrát v distribuční soustavě pro regulovaný rok stanovené vztahem

12
NZdpi = (NCPdpiz × PZTdpiz)
z=1

kde

NCPdpiz [Kč/MWh] je plánovaná průměrná nákupní cena dodávky plynu pro krytí povolených ztrát v distribuční soustavě a vlastní technologické spotřeby pro měsíc z regulovaného roku, stanovená na základě smlouvy o dodávce plynu uzavřené provozovatelem distribuční soustavy pro krytí ztrát a vlastní technologické spotřeby účinné v roce i-1 při použití vstupních hodnot ze dne 15. srpna roku i-1, která nezahrnuje cenu za distribuci plynu. V případě, že tento den bude dnem pracovního klidu, použijí se vstupní hodnoty z nejbližšího předcházejícího pracovního dne,

PZTdpiz [MWh] je povolené množství ztrát v distribuční soustavě pro měsíc z regulovaného roku stanovené jako podíl z ročního povoleného množství ztrát stanoveného Úřadem podle plánovaného ročního diagramu množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy příslušného provozovatele,

NVSdpi [Kč] jsou náklady na nákup plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy,

12
NZdpi = (NCPdpiz × VSTdpiz)
z=1

VSTdpiz [MWh] je plánované množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy v měsíci z stanovené jako jedna dvanáctina z ročního plánovaného množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu,

NDdppli [Kč] jsou plánované náklady na nákup distribuce pro regulovaný rok od jiných provozovatelů distribučních soustav stanovené jako parametr pro výpočet průměrné ceny za distribuci plynu na základě objemu nakupovaných distribučních služeb v předchozích letech,

KFdpi [Kč] je korekční faktor pro činnost distribuce plynu pro regulovaný rok vypočtený podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, Úřad na základě žádosti provozovatele distribuční soustavy může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více než jednoho regulovaného roku s uplatněním principu časové hodnoty peněz,

Ndppli [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu stanovená podle přílohy č. 11 pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Ndppli = Ndppli-1 + VFdpni

kde

Ndppli-1 [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení v roce i-1 stanovené podle aktuálně platných smluv o nájmu k 15. srpnu roku, který předchází regulovanému roku, stanovená podle přílohy č. 11,

VFdpni [Kč] je vyrovnávací faktor regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení zohledňující rozdíl mezi skutečně vynaloženými regulovanými náklady na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení za rok i-2 a hodnotou regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení uplatněnou v cenách distribuce plynu v roce i-2 včetně nákladů na zřizování věcných břemen u plynárenských zařízení pronajatých od třetích osob v roce i-2, stanovený vztahem

VFdpni = Ndpski-2 − Ndppli-2 + (NVBdpi-2 − VVBdpi-2)

kde

Ndpski-2 [Kč] je skutečná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu stanovená podle přílohy č. 11 pro regulovaný rok i-2,

Ndppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu stanovená podle přílohy č. 11 pro regulovaný rok i-2,

NVBdpi-2 [Kč] jsou skutečné náklady nájemce v roce i-2, vynaložené v obvyklé výši za činnosti spojené s dodatečným zřizováním věcného břemene k pozemkům dotčeným pronajatým plynárenským zařízením v případě, že předmětné věcné břemeno nebylo zřízeno pronajímatelem,

VVBdpi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy nájemce uhrazené pronajímatelem v roce i-2 a sloužící k pokrytí předchozích nákladů nájemce spojených s dodatečným zřizováním věcného břemene k pozemkům dotčeným pronajatým plynárenským zařízením.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na tři desetinná místa,

c) procenta na tři desetinná místa,

d) poměrná míra na pět desetinných míst,

e) Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení korekčních faktorů v plynárenství

A) Korekční faktory pro držitele licence na přepravu plynu

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy KFppoi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFppoi = (Oppski-2 − Opppli-2) x ———— × ———— pro i ≥ 3
100100

kde

Oppski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok i-2,

Opppli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFppRABt v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3 stanovený vztahem

KFppRABt = (IAppskt-2 − VMppskt-2 − Oppskt-2 × kppplt_2) − (IAppplt-2 − VMppplt-2 − Oppplt-2 × kppplt-2)

kde

IAppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

VMppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 9),

Oppskt-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok t-2,

kppplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 8 k této vyhlášce,

IAppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

VMppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 9),

Oppplt-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi v Kč zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 vztahem

MVppi-2CPIi-2CPIi-1MVppi-1CPIi-1
KFppzi = KFppRABt × ————— × ———— × ———— + KFppRABt × ————— × ————
100100100100100

kde

MVppi-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVppi-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1.

(4) Korekční faktor KFppi v Kč pro činnost přeprava plynu je stanoven vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFppi = (KFPVppi-2 + KFppkzi-2 + KFppsi-2 + KFppvi-2) × ———— × ————
100100

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

KFPVppi-2 [Kč] je korekce povolených výnosů za rok i-2 stanovená vztahem

KFPVppi-2 = −Tsdeni-2 + kUPVzexi-2 − Tszexi-2 + (kUPVheni-2 -Tsheni-2) × ki + kUPVzeni-2 − Tszeni-2 + kUPVdexi-2 − Tsdexi-2 + kUPVhexi-2 − Tshexi-2

kde

Tsdeni-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupním domácím bodě v roce i-2,

kUPVzexi-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

Tszexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v roce i-2 zahrnující skutečnou výši nákladů na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu FGppzski-2 v Kč v roce i-2 stanovené vztahem

n
FGppzski-2 = [ koefppzi-2 × (PMNszexmij-2 × NCPskmi-2)]
jm=1

kde

j [-] je index označení bodu přepravní soustavy,

m [-] je pořadové číslo kalendářního dne roku i-2 počínající prvním dnem prvního kalendářního měsíce roku i-2,

n [-] je počet kalendářních dní roku i-2,

koefppzi-2 [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu roku i-2,

PMNszexmij-2 [MWh] je celkové skutečné množství plynu, které bylo přepraveno v každém výstupním bodě j do virtuálních zásobníků plynu v kalendářním dni m roku i-2,

NCPskmi-2 [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy v kalendářním dni m roku i-2, která je stanovená na základě hodnoty výsledné vypořádací ceny (Settlement price) na European Energy Exchange AG pro následující plynárenský den D+1 pro zónu NCG v aktuálním plynárenském dni D; pokud není k dispozici, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny (Settlement price) v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována výsledná vypořádací cena (Settlement price) na následující plynárenský den D+l. Denní cena v EUR je převedena na CZK denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB,

kUPVheni-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve vstupních hraničních bodech v roce i-2,

Tsheni-2 [Kč]:

pro i≥2 jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech snížené o výnosy za denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených do 30. června 2006 v roce i-2,

ki [-] je koeficient, přičemž platí:

pokud bude PDKshenij-2 ≥ PDKdexi-2, tak ki = kki,

pokud bude PDKshenij-2 < PDKdexi-2, tak ki = 0,

pro i=1 Tsheni-2 jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech vztažené k zásobování zákazníků v České republice v roce i-2; v tomto případě ki=1,

PDKshenij-2 [MWh] je skutečná celková denní rezervovaná kapacita ve vstupních hraničních bodech j v roce i-2 snížená o skutečné denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených do 30. června 2006,

PDKdexi-2 [MWh] je rezervovaná pevná přepravní kapacita ve výstupním domácím bodě v roce i-2,

kki [-] je koeficient alokace skutečných výnosů ve vstupních hraničních bodech stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

kUPVzeni-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

Tszeni-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

kUPVdexi-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve výstupním domácím bodě v roce i-2,

Tsdexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupním domácím bodě v roce i-2 zahrnující skutečnou výši nákladů na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupního domácího bodu FGppsdexi-2 v Kč v roce i-2 stanovené vztahem

n
FGppsdexi-2 = koefdexi-2 × (PMNsdexmi-2 × NCPskmi-2)
m=1

kde

koefdexi-2 [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy ve výstupním domácím bodě roku i-2,

PMNsdexmi-2 [MWh] je celkové skutečné množství plynu, které bylo přepraveno ve výstupním domácím bodě v kalendářním dni m roku i-2,

kUPVhexi-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve výstupních hraničních bodech v roce i-2 vztažená k zásobování zákazníků v České republice,

Tshexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupním hraničním bodě v roce i-2 vztažené k zásobování zákazníků v České republice,

KFppkzi-2 [Kč] je korekce nákladů na pořízení plynu pro krytí ztrát v přepravní soustavě za rok i-2 stanovená vztahem

KFppkzi-2 = (NCPppski-2 × PZTppski-2) − (NCPpppli-2 × PZTpppli-2)

kde

NCPppski-2 [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena energie plynu pro krytí ztrát v přepravní soustavě, která je stanovená jako prostý průměr hodnot výsledných vypořádacích cen (Settlement price) cen pro následující plynárenský den D+1 pro zónu NCG v plynárenském dni D za všechny dny roku i-2 na European Energy Exchange AG; pokud nejsou k dispozici ceny pro den D+l ze dne D, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny (Settlement price) v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována výsledná vypořádací cena (Settlement price) na plynárenský den D+1. Průměrná roční cena v EUR je převedena na CZK průměrným ročním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB,

PZTppski-2 [MWh] je skutečné množství ztrát v přepravní soustavě v roce i-2,

NCPpppli-2 [Kč/MWh] je plánovaná nákupní cena energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plánovaného množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě použitá pro výpočet cen v roce i-2,

PZTpppli-2 [MWh] je plánované množství ztrát v přepravní soustavě použité pro výpočet v roce i-2,

KFppsi-2 [Kč] je korekce spotřební daně za rok i-2 stanovená vztahem

KFppsi-2 = SDppski-2 − SDpppli-2

kde

SDppski-2 [Kč] je skutečná spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě v roce i-2,

SDpppli-2 [Kč] je plánovaná spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě, která byla použita pro výpočet cen pro rok i-2,

KFppvi-2 [Kč] je korekce výnosů provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a za výnosy za vyvažovací plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení za rok i-2 stanovená vztahem

KFppvi-2 = VOBpppli-2 − VOBppski-2

kde

VOBpppli-2 [Kč] jsou plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovací plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení, které byly použity pro výpočet cen pro rok i-2,

VOBppski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a skutečné výnosy za vyvažovací plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení v roce i-2.

B) Korekční faktory pro držitele licence na distribuci plynu

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy KFdpoi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFdpoi = (Odpski-2 − Odppli-2) × ———— × ———— pro i ≥ 3
100100

kde

Odpski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro rok i-2,

Odppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFdpRABt v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3 vztahem

KFdpRABt = (IAdpskt-2 − VMdpskt-2 − Odpskt-2 × kdpplt-2) − (IAdpplt-2 − VMdpplt-2 −Odpplt-2 × kdpplt-2)

kde

IAdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 9),

Odpskt-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribučních služeb pro rok t-2,

kdpplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 9 k této vyhlášce,

IAdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-29),

Odpplt-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribučních služeb pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy KFdpzi v Kč zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 vztahem

MVdpi-2CPIi-2CPIi-1MVdpi-1CPIi-1
KFdpzi = KFdpRABt × ———— × ———— × ———— + KFdpRABt × ———— × ————
100100100100100

kde

MVdpi-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci plynu pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVdpi-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci plynu pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1.

(4) Korekční faktor pro činnost distribuce plynu KFdpi v Kč je stanoven vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFdpi = [PVdpi-2 + KFdpi-2 + NZdpi-2 + NVSdpi-2 + NDdpi-2 + NPdpi--2 − CTdpi-2] × ——— × ———
100100

kde

PVdpi-2 [Kč] je hodnota stanovených povolených výnosů pro rok i-2, KFdpi-2 [Kč] je hodnota korekčního faktoru stanovená pro rok i-2,

NZdpi-2 [Kč] je skutečná hodnota nákladů na povolené ztráty v distribuční soustavě v roce i-2, stanovená vztahem

12
NZdpi-2= ( (NCPdpski-2z × PZTdpski-2z)) + soti-2 × PZTdpi-2
z=1

kde

NCPdpski-2z [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena dodávky plynu pro krytí povolených ztrát a vlastní technologické spotřeby v distribuční soustavě v měsíci z, která nezahrnuje cenu za distribuci plynu v roce i-2. Pokud je skutečná nákupní cena dodávky plynu pro krytí povolených ztrát a vlastní technologické spotřeby v distribuční soustavě vyšší než obvyklá cena plynu na trhu s plynem, použije se pro výpočet obvyklá cena plynu na trhu s plynem,

PZTdpski-2z [MWh] je povolené množství ztrát v distribuční soustavě pro měsíc z roku i-2 stanovené jako procentní podíl připadající na měsíc z z celkového ročního povoleného množství ztrát stanoveného Úřadem pro rok i-2 podle skutečného ročního diagramu plynu vstupujícího do distribuční soustavy příslušného provozovatele v roce i-2,

soti-2 [Kč/MWh] je cena za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu v plynárenství v roce i-2,

PZTdpi-2 [MWh] je povolené množství ztrát v distribuční soustavě stanovené Úřadem pro rok i-2,

NVSdpi-2 [Kč] je skutečná hodnota nákladů na vlastní technologickou spotřebu, v distribuční soustavě v roce i-2 stanovená vztahem

12
NVSdpi-2= ( (NCPdpski-2z× VSTdpski-2z)) + soti-2 × VSTdpi-2
z=1

kde

VSTdpski-2z [MWh] je skutečné množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy v měsíci z roku i-2 stanovené jako jedna dvanáctina z ročního skutečného množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu,

VSTdpski-2 [MWh] je skutečné množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy v roce i-2,

NDdpi-2 [Kč] je skutečná hodnota nákladů na nákup distribučních služeb od jiných držitelů licence na distribuci v roce i-2,

NPdpi-2 [Kč] jsou náklady na přepravu plynu hrazené provozovatelem distribuční soustavy pro rok i-2 vztažené k množství plynu do odběrných míst připojených k distribuční soustavě, předávacích míst jiných provozovatelů regionálních a lokálních distribučních soustav, do předávacích míst přeshraničních plynovodů, množství plynu na vlastní technologickou spotřebu a na povolené množství ztrát s vyloučením množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben, stanovené vztahem

NPdpi-2 = Ppkapi-2 + sppi-2 × MPdpski-2

kde

Ppkapi-2 [Kč] jsou náklady na rezervovanou pevnou přepravní kapacitu, které uhradil provozovatel distribuční soustavy za přepravu do předávacích míst z přepravní soustavy za rok i-2,

sppi-2 [Kč/MWh] je komoditní složka ceny stanovená za přepravu do domácího bodu pro rok i-2 stanovená analyticky Úřadem,

MPdpski-2 [MWh] je skutečné množství energie plynu distribuované příslušným držitelem licence v roce i-2 zahrnující celkové množství energie plynu distribuované do odběrných míst zákazníků, předávacích míst jiných provozovatelů regionálních a lokálních distribučních soustav, do předávacích míst přeshraničních plynovodů, množství plynu na vlastní technologickou spotřebu a na povolené množství ztrát s vyloučením množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben,

CTdpi-2 [Kč] jsou celkové dosažené výnosy za činnost distribuce plynu včetně výnosů za přepravu do domácího bodu za rok i-2 bez hodnoty výnosů za služby operátora trhu vykázané podle jiného právního předpisu 9).

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MWh na tři desetinná místa,

c) procenta na tři desetinná místa,

d) poměrná míra na pět desetinných míst,

e) tis. m3 v celých hodnotách,

f) Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení

I. Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení

Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je hodnota, kterou lze přičíst k regulační bázi aktiv držitele licence v případě nabytí tohoto zařízení. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je stanovena pro plynárenská zařízení nabývaná provozovatelem distribuční soustavy od třetích stran a zákazníků provozovatele distribuční soustavy. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je stanovena pro plynárenská zařízení nabývaná vlastní investiční činností v případě, že se jedná o rozvoj distribuční soustavy.

1. Způsob výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

Pro výpočet regulované hodnoty plynárenských zařízení je použita metoda diskontovaných peněžních toků. Tato metoda je založena na výpočtu kladného a záporného peněžního toku, který je vytvářen provozováním hodnoceného plynárenského zařízení. Peněžní toky jsou diskontovány a z jejich rozdílu je vypočtena čistá současná hodnota.

Pro výpočet regulované hodnoty plynárenského zařízení je určen parametr doby návratnosti. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je vypočtena tak, aby čistá současná hodnota rozdílu kladného a záporného peněžního toku, který je vytvářen provozováním hodnoceného plynárenského zařízení, byla za určenou dobu návratnosti rovna nule.

Peněžní toky a čistá současná hodnota plynárenského zařízení

Kladný tokrok 1rok 2rok 3další rok...rok dosažení požadované návratnosti
Čistý ziskHHHH
+Účetní odpisy z regulovanéXXXX
hodnoty plynárenského zařízení
=Kladný tokVVVV
xDiskontní sazbaHHHH
1Diskontovaný kladný tokVVVV
Záporný tok
Regulovaná hodnota plynárenského zařízeníX
=Záporný tokV
xDiskontní sazbaH
2Diskontovaný záporný tokV
1-2Čistá současná hodnotaVVVV

kde

H je hodnota

V je výpočet

X je výsledek iteračního výpočtu

Výpočet zisku

 Tržby z činnosti distribuce plynu
Provozní náklady
Náklady na bilanční rozdíl
>Účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízení
=Hrubý zisk
Rozdíl účetních a daňových odpisů z regulované hodnoty plynárenského zařízení
 Základ daně z příjmů
xSazba daně z příjmů
=Daň z příjmů
 Hrubý zisk
Daň z příjmů
 Čistý zisk

Do kladného peněžního toku je započten čistý zisk vytvořený provozováním hodnoceného plynárenského zařízení a účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízení ve stejné výši, ve které byly použity pro výpočet zisku.

Záporný peněžní tok tvoří dopočtená regulovaná hodnota plynárenského zařízení.

2. Vstupy výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

a) Tržby z činnosti distribuce plynu

Tržby z činnosti distribuce plynu jsou do výpočtu zahrnuty v ročním členění pro období 15 let od zahájení prodeje z hodnoceného plynárenského zařízení.

Tržby z činnosti distribuce plynu se stanoví na základě velikosti odběru plynu z hodnoceného plynárenského zařízení. Jsou-li důvodné předpoklady o změně počtu připojených zákazníků a množství odebíraného plynu, zohlední se ve výpočtu tržeb z činnosti distribuce plynu.

Tržby z činnosti distribuce plynu pro zákazníky kategorie velkoodběratel, střední odběratel a maloodběratel se vypočítají z předpokládaného množství distribuovaného plynu a průměrné ceny distribuce plynu. Tržby z činnosti distribuce plynu pro zákazníky kategorie domácnost se vypočítají podle počtu zákazníků a charakteru jejich odběrných míst. K odběrným místům podle jejich typu se přiřazují měrné spotřeby a průměrné ceny distribuce plynu uplatňované držitelem licence na distribuci plynu.

Použité průměrné ceny distribuce plynu jsou v dalších letech navyšovány podle určené výše inflace. Ceny za distribuci plynu se upravují o případné korekční faktory stanovené pro držitele licence na distribuci plynu.

Minimální členění domácností podle typu odběru:

a) pouze vaření

b) vaření a ohřev vody

c) jednogenerační rodinný dům

d) dvougenerační rodinný dům

e) bytová jednotka

f) řadový rodinný dům

g) rekreační objekt

b) Náklady na bilanční rozdíl

Tržby z činnosti distribuce plynu se snižují o náklady na ztráty příslušné distribuční soustavy.

c) Obvyklá cena pořízení

Obvyklá cena pořízení plynárenského zařízení uplatňovaná držitelem licence na distribuci plynu představuje maximální možnou výši regulované hodnoty plynárenského zařízení.

Do obvyklé ceny pořízení se zahrnují náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetické zaměření, věcná břemena a ostatní investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení plynárenského zařízení. Cenou pořízení plynárenského zařízení při připojení odběrného místa se rozumí náklady spojené s připojením a se zajištěním dodávky plynu. Zahrnované investiční náklady jsou ve výši obvyklé pro držitele licence na distribuci plynu. Obvyklá výše investičních nákladů je držitelem licence na distribuci plynu dokládána investičním ceníkem v předepsaném členění9).

d) Provozní náklady

Provozní náklady držitele licence na distribuci plynu související s hodnoceným plynárenským zařízením jsou stanoveny procentem z obvyklé ceny pořízení hodnoceného plynárenského zařízení.

e) Účetní a daňové odpisy

Pro stanovení výše odpisů se vychází z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení a platných regulačních a daňových odpisových sazeb. Výše odpisů vypočtených z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení je přepočtena podle výsledné regulované hodnoty plynárenského zařízení.

3. Parametry výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

Parametry výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení jsou:

a) diskontní míra je stanovena ve stejné výši jako míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci plynu po zdanění,

b) výše provozních nákladů je rovna 1,2 % z ceny pořízení hodnoceného plynárenského zařízení, přičemž se vychází z obvyklé ceny pořízení,

c) míra inflace 2,5 %, nestanoví-li Úřad podle vývoje národního hospodářství jinou hodnotu inflace,

d) doba návratnosti investice je 15 let od roku zahájení prodeje z hodnoceného plynárenského zařízení, pokud lze oprávněně předpokládat, že minimálně po tuto dobu hodnocené plynárenské zařízení zaručí bezpečné a spolehlivé poskytování služby distribuce plynu.

4. Zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty samostatné plynovodní přípojky

Pro stanovení regulované hodnoty samostatné středotlaké a nízkotlaké plynovodní přípojky vybudované na stávající distribuční soustavě je možné využít zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení.

Regulovaná hodnota plynovodní přípojky je v tomto případě vypočtena jako procentuelní podíl z obvyklé ceny pořízení hodnocené plynovodní přípojky.

Procento podílu je určeno na základě plánovaného nebo skutečného odběru plynu a délky hodnocené plynovodní přípojky. V případě, že se jedná o kategorii domácnost, je odběr plynu stanoven podle měrné spotřeby určené pro daný typ zákazníka.

Parametry zjednodušeného výpočtu regulované hodnoty plynovodní přípojky jsou intervalová určení zatížení plynovodní přípojky v m3/m za rok a k těmto intervalům příslušná procenta pro výpočet podílu z obvyklé ceny pořízení. Základem pro stanovení parametrů zjednodušeného výpočtu regulované hodnoty plynovodní přípojky jsou výpočty pro jednotlivé intervaly zatížení provedené výše popsanou metodou diskontovaných peněžních toků v plném rozsahu při použití všech stanovených parametrů.

Zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty samostatné plynovodní přípojky nelze použít v případě, kdy je plynovodní přípojka budována současně s plynovodní sítí.

5. Rozdíl mezi cenou pořízení a regulovanou hodnotou plynárenského zařízení

V případě nabytí plynárenského zařízení od třetích stran a zákazníků provozovatele distribuční soustavy není možné rozdíl mezi regulovanou hodnotou plynárenského zařízení a cenou uhrazenou provozovatelem distribuční soustavy přesahující regulovanou hodnotu zahrnout do hodnoty provozních aktiv provozovatele distribuční soustavy.

V případě nabytí plynárenského zařízení vlastní investiční činností není možné rozdíl mezi regulovanou hodnotou plynárenského zařízení a cenou pořízení uhrazenou provozovatelem distribuční soustavy zahrnout do hodnoty provozních aktiv provozovatele distribuční soustavy.

6. Úprava regulované hodnoty plynárenského zařízení o zaplacené regulované náklady na úhradu nájemného

V případě nabytí plynárenského zařízení provozovatelem distribuční soustavy od třetích stran a zákazníků se regulovaná hodnota plynárenského zařízení snižuje o úhrn regulovaných nákladů na úhradu nájemného plynárenského zařízení, které byly stanoveny podle této přílohy a byly třetí straně či zákazníkům vyplaceny v obdobích před prodejem plynárenského zařízení provozovateli distribuční soustavy.

II. Postup stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení ve vlastnictví třetích osob

Regulované náklady na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení jsou stanoveny pro plynárenská zařízení ve vlastnictví třetích osob provozovaná na základě smlouvy provozovatelem distribuční soustavy jako maximální výše nákladů na nájemné, kterou lze započítat do povolených výnosů. Regulované náklady na úhradu nájemného jsou stanoveny jen v případě, že regulovaná hodnota plynárenského zařízení je větší než nula.

Roční regulované náklady na úhradu nájemného se stanovují na celé následující regulační období dopředu, a to výpočtem podle této přílohy provedeným v posledním roce předcházejícího regulačního období na základě znalosti parametrů regulace a podmínek distribuce na daném plynárenském zařízení v následujícím regulačním období. V případě, že k uzavření nájemní smlouvy dojde v průběhu běžného regulačního období, stanoví se regulované náklady na úhradu nájemného do konce tohoto regulačního období na základě aktuálních parametrů regulace platných pro provozovatele distribuční soustavy.

1. Způsob výpočtu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za plynárenské zařízení

Hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného je stanovena na základě regulované hodnoty plynárenského zařízení vypočtené podle této přílohy. Hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného je stanovena jako součet ročního odpisu regulované hodnoty plynárenského zařízení a ročního průměrného zisku ze zůstatkové regulované hodnoty plynárenského zařízení tímto postupem:

a) roční odpis je vypočten jako podíl regulované hodnoty plynárenského zařízení a doby životnosti, která je pro účely výpočtu výše regulovaných nákladů na úhradu nájemného stanovena na 40 let; doba životnosti 40 let je pro výpočet odpisů použita při každém stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného bez ohledu na dobu trvání nájemního vztahu,

b) zůstatková regulovaná hodnota plynárenského zařízení je v příslušném roce vypočtena odečtením kumulovaných odpisů od regulované hodnoty plynárenského zařízení; kumulované odpisy jsou vypočteny jako násobek počtu let trvání nájmu a ročního odpisu; počtem let trvání nájmu se rozumí všechny roky, pro které byly regulované náklady na úhradu nájemného stanoveny podle této přílohy,

c) hodnota zisku na příslušný rok regulačního období se stanoví jako součin vypočtené zůstatkové regulované hodnoty plynárenského zařízení v příslušném roce a úrokové míry stanovené pro účely výpočtu regulovaných nákladů na úhradu nájemného; hodnota ročního průměrného zisku je průměrem hodnot zisků jednotlivých let regulačního období; výše úrokové míry je 1,1 %.

2. Provoz a údržba pronajatých plynárenských zařízení

Náklady na provoz a údržbu pronajatých plynárenských zařízení jsou součástí celkových povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy určovaných Úřadem.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Parametry regulačního vzorce podle § 7 odst. 4 písm. b) bodů 16 a 17 vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, Úřad držiteli licence na distribuci plynu poprvé stanoví a oznámí pro regulovaný rok 2014.

2. Postup stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, Úřad poprvé použije pro stanovení plánované hodnoty regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení na rok 2014.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Přesunout nahoru