Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 387/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka 135/2011
Platnost od 09.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Zrušeno k 01.01.2014 (441/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

387

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 346/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se za slovy „anebo jejichž“ slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexovaná průměrná“.

2. V § 6 odst. 1 se za slovy „zahrádkářské chaty, jejichž“ slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexované průměrné“.

3. V § 10 odst. 2 se slova „tvoří-li venkovní úpravy příslušenství k těmto stavbám“ nahrazují slovy „jsou-li s těmito stavbami společně užívány nebo tvoří-li jejich příslušenství“.

4. V § 27 odst. 5 až 7 se za slova „§ 28“ vkládají slova „a § 28a“.

5. V § 28 odst. 3 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

6. V § 28 odst. 4 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

7. V § 28 se odstavec 6 zrušuje.

Odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 6 až 11.

8. V § 28 odstavce 8 a 9 znějí:

(8) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedená v odstavcích 1 až 7 a v § 28a. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích tohoto ustanovení, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 2, 3, 6, 4, 7 a 5.

(9) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 8 činí nejméně 20 Kč/m2.".

9. V § 28 se odstavce 10 a 11 zrušují.

10. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

㤠28a

Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Pozemky oceňované podle § 28 odst. 6 a podle § 31 a § 32 odst. 3 a 4 netvoří jednotný funkční celek.

(2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle § 28 odst. 2.

(3) Je-li na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán16), územní rozhodnutí22) nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva20), ocení se podle skutečného účelu užití.“.

11. V § 29 odst. 4 se slova „nebo podle § 41 odstavec 2 v zastavěném území29),“ zrušují.

12. V § 32 odst. 1 první větě se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

13. V § 33 odst. 2 se za slova „podle cenové mapy“ vkládá slovo „stavebních“ a za slova „§ 28“ vkládají slova „a § 28a“.

14. V § 41 se odstavec 2 zrušuje.

15. V § 41 se doplňují odstavce 2 až 4, které znějí:

(2) Základní cena okrasných dřevin podle příslušné skupiny a věkové kategorie v příloze č. 37, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1000 m2 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami z přílohy č. 37 a vynásobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14 a Kz z tabulky č. 30 přílohy č. 37.

(3) Cena zjištěná podle odstavce 1 nebo 2 se vynásobí koeficientem Kp z přílohy č. 39.

(4) Zjištěná cena okrasné rostliny podle odstavců 2 a 3 nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v tabulkách č. 2 až 6 přílohy č. 37.“.

16. V § 44 odst. 6 se za slova „oceňované podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11“ vkládají slova „ , které jsou k určenému účelu využívány“.

17. V příloze č. 1 v bodě 4. Podlahová plocha odst. 2 písm. c) se za slova „je menší než 2 m,“ vkládají slova „komor umístěných mimo byt“.

18. V příloze č. 10 tabulka II. Ceny vrtaných studní včetně nadpisu zní:

„II. Ceny vrtaných studní

CZ-CC 2222 SKP 46.25.22.1

Číslo pol. Průměr (vnitřní) Hloubka studny* Kč/m ** Kč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)
ruční elektrické
1 do 150 mm od 0 do 10 m 975,- 2140,- 9660,-
2 nad 10 m do 25 m 1210,- 2 410,- 12 720,-
3 nad 25 m 1 640,- 2 820,- 12 840,-
4 nad 150 mm
do 300 mm
od 0 do 10 m 1 455,- 2 140,- 9 660,-
5 nad 10 m do 20 m 1 790,- 2 410,- 12 720,-
6 nad 20 m 2 380,- 2 770,- 12 840,-
7 nad 300 mm
do 500 mm
od 0 do 10 m 2 355,- 2 140,- 9 660,-
8 nad 10 m do 20 m 2 890,- 2 410,- 12 720,-
9 nad 20 m 3 490,- 2 770,- 12 840,-

* Hloubka studny se měří ode dna do úrovně upraveného terénu . ** Jednotková cena platí pro celou hloubku studny.“.

19. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel Indexovaná průměrná cena (Kč/m3)
HLAVNI MĚSTO PRAHA
PRAHA 1 12 893
PRAHA 2 6 226
PRAHA 3 5 948
PRAHA 4 3 640
PRAHA 5 4 990
PRAHA 6 7 661
PRAHA 7 4 755
PRAHA 8 4 502
PRAHA 9 4 869
PRAHA 104 476
PRAHA 114214
PRAHA 124 505
PRAHA 133 688
PRAHA 143 082
PRAHA 152 478
PRAHA 163 873
PRAHA 172 488
PRAHA 183 841
PRAHA 192 902
PRAHA 204 995
PRAHA 214 906
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2511
10 001 - 50 0002715
2 001 - 10 0002613
do 2 000 obyvatel3 128
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 730
10 001 - 50 0002 483
2 001 - 10 0002 002
do 2 000 obyvatel1 640
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 527
10 001 - 50 0002 308
2 001 - 10 0001 920
do 2 000 obyvatel1 812
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 808
10 001 - 50 0001 816
2 001 - 10 0001449
do 2 000 obyvatel1 781
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 920
10 001 - 50 0001 875
2 001 - 10 0001 796
do 2 000 obyvatel1 526
Kraj/obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel Indexovaná průměrná cena (Kč/m3)
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 439
10 001 - 50 000 2 581
2 001 - 10 000 1 822
do 2 000 obyvatel 1 981
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 658
10 001 - 50 000 2 133
2 001 - 10 000 1 853
do 2 000 obyvatel 2 025
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 1 996
10 001 - 50 000 2 073
2 001 - 10 000 2 169
do 2 000 obyvatel 1 920
KRAJ VYSOČINA
nad 50 000 obyvatel 2 264
10 001 - 50 000 2 247
2 001 - 10 000 1 889
do 2 000 obyvatel 1 585
BRNO
BRNO 1 4 180
BRNO 2 4 630
BRNO 3 5 222
BRNO 4 4 245
BRNO 5 4 253
BRNO 6 3 460
BRNO 7 3 932
BRNO 8 3 782
BRNO 9 3 186
JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
nad 10 000 obyvatel 2 578
2 001 - 10 000 2 201
do 2 000 obyvatel 1 972
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 3 317
10 001 - 50 000 2 701
2 001 - 10 000 2 031
do 2 000 obyvatel 1 513
ZLÍNSKý KRAJ
nad 50 000 obyvatel 3 269
10 001 - 50 000 2 590
2 001 - 10 000 2217
do 2 000 obyvatel 1 903
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 187
10 001 - 50 000 2 262
2 001 - 10 000 1 767
do 2 000 obyvatel 1 751

“.

20. V příloze č. 19 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Indexované průměrné ceny za m2 podlahové plochy bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Index, prům. cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1 95 085
Praha 2 66 894
Praha 3 56 105
Praha 4 47 935
Praha 5 48 155
Praha 6 61 176
Praha 7 44 469
Praha 845 750
Praha 947 917
Praha 1046 724
Praha 1148 488
Praha 1241 909
Praha 1340 990
Praha 1423 413
Praha 1531 959
Praha 1636 110
Praha 1740 535
Praha 1840 086
Praha 1933 689
Praha 2050 613
Praha 2150 734
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov26 040
Beroun35 260
Kladno31 674
Kolín26 031
Kutná Hora21 535
Mělník22 382
Mladá Boleslav27 037
Nymburk25 147
Poděbrady27 115
Praha - východ*30 437
Praha - západ*35 406
Příbram23 079
Rakovník26 434
10 001 - 50 00023 515
2 001 - 10 00022 732
do 2 000 obyvatel16 953
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice26 517
Český Krumlov19 146
Jindřichův Hradec17 532
Písek21 452
Prachatice16 227
Strakonice18 754
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Index. prům. cena
(Kč/m2)
Tábor 20 757
2 001 - 10 000 14 674
do 2000 obyvatel 13 758
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 1 27 755
Plzeň 2 27 041
Plzeň 3 24 087
Domažlice 17 904
Klatovy19 016
Rokycany23 129
Tachov16 387
10 001 - 50 00017 756
2 001 - 10 00017 581
do 2 000 obyvatel14 377
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 137 304
Karlovy Vary 227 094
Karlovy Vary 325 637
Karlovy Vary 426 360
Cheb15 549
Františkovy Lázně16 017
Mariánské Lázně24 166
Sokolov15 593
10 001 - 50 00017 022
2 001 - 10 00013 393
do 2 000 obyvatel12 419
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín15 432
Chomutov
Litoměřice19 796
Louny16 443
Most11 857
Teplice15 430
Ustí nad Labem14 937
10 001 - 50 00010 870
2 001 - 10 00014 496
do 2 000 obyvatel10 697
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa15 829
Jablonec nad Nisou19 753
Liberec23 857
Semily13 087
10 001 - 50 00018 288
2 001 - 10 00020 270
do 2 000 obyvatel23 012
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Index. prům. cena
(Kč/m2)
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové 29 510
Jičín 24 815
Náchod 19 673
Rychnov nad Kn 21 602
Trutnov 20 004
10 001 - 50 000 22 147
2 001 - 10 000 16 578
do 2 000 obyvatel21 367
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim24 320
Pardubice28 303
Svitavy17 662
Ústí nad Orlicí16 819
10 001 - 50 00017 713
2 001 - 10 00019 138
do 2 000 obyvatel15 814
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod21 078
Jihlava23 173
Pelhřimov19 524
Třebíč15 850
Žďár nad Sázavou21 315
10 001 - 50 00016 940
2 001 - 10 00014 451
do 2 000 obyvatel10 509
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 143 290
Brno 240 220
Brno 338 401
Brno 436 538
Brno 539 161
Brno 635 468
Brno 734 504
Brno 835 163
Brno 933 039
Blansko23 533
Břeclav19 998
Hodonín18 886
Vyškov21 643
Znojmo21 805
10 001 - 50 00020 402
2 001 - 10 00020 950
do 2 000 obyvatel16 525
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Index. prům. cena
(Kč/m2)
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník 16 441
Olomouc 28 441
Prostějov 20 548
Přerov 19 448
Šumperk 20 380
10 001 -50 000 18 952
2 001 - 10 000 15 686
do 2 000 obyvatel 10 082
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž 21 268
Luhačovice 25 017
Uherské Hradiště 21 894
Vsetín 20 543
Zlín 28 933
10 001 -50 000 21 754
2 001 - 10 000 19 781
do 2 000 obyvatel 15 378
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava 1 21 598
Ostrava 2 23 670
Ostrava 3 20 267
Ostrava 4 17 090
Ostrava 5 22 802
Ostrava 6 21 160
Ostrava 7 20 950
Ostrava 8 21 888
Ostrava 9 23 298
Ostrava 10 20 736
Ostrava 11 21 367
Ostrava 12 17 010
Bruntál 14 749
Frýdek-Místek 21 584
Havířov 20 507
Karviná 17 475
Nový Jičín 18 364
Opava 21 672
10 001 -50 000 17 064
2 001 - 10 000 15 470
do 2 000 obyvatel 12 892

* Indexované průměrné ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

21. V příloze č. 20 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel Indexovaná průměrná cena (Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1 -
PRAHA 2 -
PRAHA 3 -
PRAHA 4 5 140
PRAHA 5 3 901
PRAHA 6 5 753
PRAHA 7 3 860
PRAHA 8 3 762
PRAHA 9 3 425
PRAHA 103 621
PRAHA 113 940
PRAHA 126 901
PRAHA 137 484
PRAHA 143 472
PRAHA 157 203
PRAHA 164 323
PRAHA 177 298
PRAHA 185 530
PRAHA 193 631
PRAHA 205 247
PRAHA 215 401
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel3 016
10 001 - 50 0002 837
2 001 - 10 0005 751
do 2 000 obyvatel5 986
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 428
10 001 - 50 0002 262
2 001 - 10 0003 485
do 2 000 obyvatel3 880
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 884
10 001 - 50 0002 401
2 001 - 10 0003 259
do 2 000 obyvatel3 536
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 172
10 001 - 50 0002 662
2 001 - 10 0002 223
do 2 000 obyvatel2 952
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 076
10 001 - 50 0002 165
2 001 - 10 0002 340
do 2 000 obyvatel3 127
Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel Indexovaná průměrná cena (Kč/m3)
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 844
10 001 - 50 000 3 534
2 001 - 10 000 2 038
do 2 000 obyvatel 4 479
KRÁLOVOHRADECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 872
10 001 - 50 000 2 361
2 001 - 10 000 2 915
do 2 000 obyvatel 4318
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 284
10 001 - 50 000 1 962
2 001 - 10 000 2 570
do 2 000 obyvatel 3 119
KRAJ VYSOČINA
nad 50 000 obyvatel 1 650
10 001 - 50 000 1 882
2 001 - 10 000 2 143
do 2 000 obyvatel 3 106
BRNO
BRNO 1 -
BRNO 2 2 804
BRNO 3 4 016
BRNO 4 3 769
BRNO 5 2 827
BRNO 6 3 280
BRNO 7 3 280
BRNO 8 4 650
BRNO 9 3 695
JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
nad 10 000 obyvatel 2 004
2 001 - 10 000 2 980
do 2 000 obyvatel 3 415
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 786
10 001 - 50 000 2 624
2 001 - 10 000 2 585
do 2 000 obyvatel 3 011
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 3 072
10 001 - 50 000 2 205
2 001 - 10 000 2 453
do 2 000 obyvatel 2 859
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 482
10 001 - 50 000 2 554
2 001 - 10 000 2 870
do 2 000 obyvatel 2 996

22. V příloze č. 20a tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu
obyvatel a oblastí
Index. prům. cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1 -
Praha 2 -
Praha 3 12 057
Praha 4 9 557
Praha 5 9 484
Praha 6 15 908
Praha 7 6 996
Praha 87 794
Praha 95 699
Praha 107 914
Praha 117 528
Praha 127 559
Praha 136 506
Praha 146 171
Praha 156 557
Praha 166 419
Praha 177 368
Praha 186 995
Praha 195 473
Praha 208 770
Praha 2110 625
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov3 756
Beroun6 584
Kladno4 450
Kolín3 305
Kutná Hora4 219
Mělník4 157
Mladá Boleslav4 643
Nymburk3 523
Poděbrady4 163
Praha - východ*6 888
Praha - západ*8 549
Příbram3 805
Rakovník4 288
10 001 - 50 0004 345
2 001 - 10 0004 933
do 2 000 obyvatel4 819
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice4 356
Český Krumlov4 655
Jindřichův Hradec3 851
Písek3 380
Prachatice3 260
Strakonice3 107
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Index. prům. cena
(Kč/m3)
Tábor 3 251
2 001 - 10 000 3 687
do 2000 obyvatel 3 576
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 1 4 799
Plzeň 2 4 329
Plzeň 3 4 792
Domažlice 3 409
Klatovy3 146
Rokycany3 346
Tachov2 677
10 001 -50 0003 632
2 001 - 10 0003 665
do 2 000 obyvatel3 487
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 15 936
Karlovy Vary 24 968
Karlovy Vary 34 994
Karlovy Vary 44 251
Cheb2 878
Františkovy Lázně3 397
Mariánské Lázně3 002
Sokolov3 761
10 001 -50 0003 022
2 001 - 10 0003 231
do 2 000 obyvatel3 308
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín3 244
Chomutov2 989
Litoměřice3 834
Louny2 945
Most3 815
Teplice3 596
Ústí nad Labem3 409
10 001 -50 0002 976
2 001 - 10 0003 209
do 2 000 obyvatel3 191
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa3 070
Jablonec nad Nisou3 780
Liberec4 139
Semily3 433
10 001 -50 0004 112
2 001 - 10 0003 985
do 2 000 obyvatel4 307
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Index. prům. cena
(Kč/m3)
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové 4 818
Jičín 3 595
Náchod 2 843
Rychnov nad Kn. 2 393
Trutnov 3 106
10 001 - 50 000 3 397
2 001 - 10 000 3 326
do 2 000 obyvatel3 735
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim3 589
Pardubice3 686
Svitavy2 919
Ústí nad Orlicí2 721
10 001 - 50 0003 038
2 001 - 10 0003 207
do 2 000 obyvatel3 062
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod3 840
Jihlava3 345
Pelhřimov2 350
Třebíč2811
Žďár nad Sázavou3 275
10 001 - 50 0002 773
2 001 - 10 0002 657
do 2 000 obyvatel2 375
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 1-
Brno 28 207
Brno 37 367
Brno 46 514
Brno 57 300
Brno 66 503
Brno 75 601
Brno 86 966
Brno 96 026
Blansko3 781
Břeclav3 182
Hodonín3 151
Vyškov2 824
Znojmo3 491
10 001 - 50 0003 371
2 001 - 10 0003 314
do 2 000 obyvatel3 247
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Index. prům. cena
(Kč/m3)
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník 2 504
Olomouc 4 500
Prostějov 3 620
Přerov 3 389
Šumperk 3 295
10 001 -50 000 3 273
2 001 - 10 000 3 130
do 2 000 obyvatel 2 758
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž 3 669
Luhačovice 4 298
Uherské Hradiště 3 144
Vsetín 3 208
Zlín 5 010
10 001 -50 000 3 453
2 001 - 10 000 2 865
do 2 000 obyvatel 2 675
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava 1 -
Ostrava 2 3 197
Ostrava 3 3 182
Ostrava 4 3 206
Ostrava 5 4 132
Ostrava 6 3 196
Ostrava 7 3 378
Ostrava 8 4 021
Ostrava 9 3 229
Ostrava 10 3 238
Ostrava 11 4 229
Ostrava 12 3 637
Bruntál 2 364
Frýdek-Místek 3 254
Havířov 3 428
Karviná 3 021
Nový Jičín 2 632
Opava 2 803
10 001 -50 000 2 751
2 001 - 10 000 3 161
do 2 000 obyvatel 3 307

* Indexované průměrné ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

23. Příloha č. 21 zní:

„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Úprava základních cen stavebních, popř. jiných pozemků

Tabulka č. 1

Číslo položky Důvod úpravy ceny stavebního, popř. jiného pozemku Srážka % Přirážka %
1.1 pozemek v obci uvedené v § 28 odstavci 1 písmeno b), d), f), h), j) se zřetelem na její významnost z hlediska zeměpisného, kulturního a hospodářského do 20 do 80
1.2 výhodnost polohy pozemku na území obce z hlediska účelu užití stavby na něm zřízené, popřípadě k jejímu zřízení určeného
1.2.1- v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a) do 60 do 250
1.2.2 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e) do 50 do 200
1.2.3 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i) do 40 do 165
1.2.4 - v ostatních obcích do 30 do 125
1.3 pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností nebo takovou stavbou již zastavěný, např. budovami administrativními, hotely, restauracemi, prodejnami, obchodními domy, domy služeb, parkovišti apod. do 150
1. 4 pozemek v obci, jehož cena zjištěná dle § 28 odst. 1 písm. a) až 1), upravená dle příslušného odstavce § 28, popř. § 32 odst. 1 nebo 2, mimo úpravy položkou 1.4, nedosahuje výši sjednaných cen srovnatelných stavebních pozemků, popřípadě jiných pozemků, z důvodu x
1.4.1 - polohy v okolí města podle § 28 odstavce 1 písmeno a) nebo c) nebo e) se zvýšenou úrovní sjednaných cen - do 300
1.4.2 - polohy v turisticky významné obci se zvýšenou úrovní sjednaných cen - do 400

Tabulka č. 2

Číslo položky Důvod úpravy ceny stavebního, popř. jiného pozemku Srážka % Přirážka %
2.1 přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch) do 10  
2.2 není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod do 5  
2.3 není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci do 7  
2.4 není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost od rozvodu elektrické energie je větší než 200 m do 8  
2.5 nepříznivé docházkové vzdálenosti k zastávce veřejné dopravy (ČSAD, MHD apod.) - více než 1,5 km do 5  
2.6 negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon aj.) do 10  
2.7 svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ do 4  
2.8 ztížené základové podmínky   
 2.8.1 - svažitost terénu nad 15 % v převažující části pozemku do 4 -
2.8.2 - hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu do 5 -
2.8.3 - únosnost základové půdy při odvozeném normovaném namáhání základové půdy do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni základové spáry do 5  
2.9 omezení užívání pozemku   
 2.9.1 - ochranné pásmo4) do 5 -
2.9.2 - chráněná krajinná oblast5) do 3 -
2.9.3 - národní park6) do 3 -
2.9.4 - stavba pod povrchem pozemku do 5 -
2.9.5 - záplavové území obce stanovené vodohospodářským úřadem do 25 -
2.9.6 - stavební uzávěra do 5 -
2.10 nezastavěný pozemek s neupraveným povrchem přírodního sportoviště mimo funkční celek s tímto sportovištěm do 25  
2.11 pozemek s možností jeho napojení na veřejný rozvod plynu _ do 10

Tabulka č. 3

Číslo položky Důvod úpravy Srážka (%) v území
ceny pozemku oceňovaného podle § 28 odst. 6 (stavebního, popř. jiného pozemku) zastavěném nezastavěném
- Podle obce a polohy v ní
3.1 v katastrálním území (dále jen k.ú.) sídelní části obce *
3.1.1 - v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a) - 20
3.1.2- v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e) - 20
3.1.3 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i) - 20
3.1.4 - v ostatních obcích - 20
3.2 v k.ú. mimo sídelní část obce*, ale stavebně a dopravně na ni navazující (tj. s centrální částí obce k.ú. stavebně srostlá -sousední, popř. i další)
3.2.1 - v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a) 15 35
3.2.2 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e) 10 30
3.2.3- v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i)525
3.2.4 - v ostatních obcích - 20
3.3 v k.ú. mimo sídelní část obce*, avšak stavebně a dopravně na ni nenavazující (s prolukou vzdušnou čarou 200 m a více)
3.3.1 - v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a) 30 50
3.3.2 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e) 20 40
3.3.3 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i) 30
3.3.4 - v ostatních obcích - 20
- Podle povrchu
3.4 se zpevněným a prašným povrchem** do 45 do 45
3.5 s nezpevněným a prašným povrchem*** do 55 do 55

* Sídelní částí obce se rozumí k. ú., v němž je magistrát nebo úřad města (u měst vyjmenovaných v příloze č. 39 oblast č. 1), s výjimkou města Frýdek-Místek, v němž jsou jeho sídelní částí k.ú. Frýdek a k.ú. Místek.

** Součet všech srážek podle tabulky č. 3 lze uplatnit v zastavěném území maximálně ve výši 45% a v nezastavěném území maximálně ve výši 65%.

*** Součet všech srážek podle tabulky č. 3 lze uplatnit v zastavěném území maximálně ve výši 55% a v nezastavěném území maximálně ve výši 75%.

1. Pozemku v zastavěném území k.ú. sídelní části města podle § 28 odstavce 1 písm. a), c), e), g) a i) [v případě měst vyjmenovaných v příloze č. 39 jejich oblast č. 1] náleží polohová přirážka podle příslušné položky č. 1.2 tabulky č. 1. V městech s počtem nad 250 tis. obyvatel náleží pozemku zpravidla plná výše polohové přirážky, v městech s počtem od 50 do 250 tis. obyvatel zpravidla nejméně její polovina a v ostatních vyjmenovaných městech zpravidla nejméně její čtvrtina. V ostatních oblastech vyjmenovaných měst a ostatních obcích náleží pozemku polohová přirážka přiměřeně výhodnosti jeho polohy pro účel jeho skutečného účelu užívání.

V případě odchylky od běžných podmínek v oceňovaném území, důkazně podložené příslušnými podklady, se postupuje současně dle poznámky č. 3.

2. Upravuje-li se základní cena stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4, počítají se další položky z již takto upravené ceny (nikoliv ze základní ceny podle odstavce 1).

3. Použití i nepoužití srážek a přirážek k základní ceně stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 musí být vždy zdůvodněno prokazatelným způsobem, zvláště je-li poloha pozemku posuzována s výhradami, popřípadě jinak, než jako nejvýhodnější nebo jde-li o pozemek s polohou v okolí města podle § 28 odstavce 1 písm. a) nebo c) nebo e) se zvýšenou úrovní sjednaných cen nebo o pozemek v turisticky významné obci se zvýšenou úrovní sjednaných cen. Okolím města podle § 28 odstavce 1 písm. a) nebo c) se rozumí území bezprostředně sousedících okresů, okolím města podle § 28 odstavce 1 písm. e) se rozumí území bezprostředně sousedících obcí. Bez řádného zdůvodnění nelze přirážku podle položky č. 1.4 tabulky č. 1 použít.

4. Ochrannými pásmy, stanovenými pro účely položky č. 2.9 právním předpisem nebo správním rozhodnutím, se rozumí například:

a) ochráněná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek,

b) ochranná pásma vodních zdrojů,

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e) ochranná pásma drážní a silniční,

f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a nerostných zdrojů.

5. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti:

Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

6. Vyhlášené národní parky:

České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava.“.

24. V příloze č. 37 bod 4 zní:

„4. Koeficient vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami pro oceňování nelesních porostů podle § 39:

Tabulka č. 28

číslo položky pokryvnost pozemku dřevinami v % hodnoty
Kvp
1 91 - 100 1,0
2 81 - 90 0,9
3 71 - 80 0,8
4 61 - 70 0,7
5 51 - 60 0,6
6 ≤ 50 0,5

Koeficientem vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami se rozumí procentní podíl průmětů korun dřevin z výměry povrchu oceňovaného pozemku, resp. jeho pokrytí korunami na něm rostoucích dřevin“.

25. V příloze č. 37 se body 7.2 a 7.3 zrušují.

Body 7.4 a 7.5 se označují jako body 7.2 a 7.3.

26. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód CZ-CC Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
SEKCE 1 - BUDOVY
11 BUDOVY BYTOVÉ
111 Budovy jednobytové
46.21.11.1 Budovy jednobytové 2,155
46.21.11.3-4 Budovy pro rodinnou rekreaci
112 Budovy dvou a vícebytové
 1121 46.21.11.2 Budovy dvoubytové 2,158
1122 46.21.11.2 46.21.12.. Budovy tří a vícebytové 2,139
113 Budovy bytové ostatní
46.21.18.2 Budovy se službami sociální péče 2,067
46.21.19.1 Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
 
12 BUDOVY A HALY (DÁLE JEN BUDOVY) NEBYTOVÉ
121 Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1 Budovy hotelů 2,066
46.21.19.2 Budovy restauračních zařízení
122 Budovy administrativní
46.21.14.3.. Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...) 2,127
123 Budovy pro obchod
46.21.14.2.. 46.21.14.3.. Budovy pro obchod, prodejny 2,152
Budovy pro služby
124 Budovy pro dopravu a telekomunikace
 1241 46.21.14.4.. 46.21.64.3 Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2,134
 1242 46.21.14.5.. Garáže 2,143
125 Budovy pro průmysl a skladování
 1251 46.21.13.1.. 46.21.51.2.. Budovy pro průmysl 2,123
46.21.13.3.. Budovy pro vodní hospodářství
 1252 46.21.13.2.. 46.21.64.1 a 2 Budovy skladů, nádrže a sila 2,122
Kód CZ-CC Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
 1261 46.21.16 Budovy pro společenské a kulturní účely 2,095
 1262 46.21.17.2 Budovy muzeí a knihoven 2,082
 1263 46.21.17..1 a 3 Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum 2,083
 1264 46.21.18.1 Budovy pro zdravotnictví 2,083
 1265 46.21.61.. 46.21.63.. Budovy pro sport tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů 2,095
127 Budovy nebytové ostatní
 1271 46.21.15.2.. 46.21.15.3.. Budovy pro zemědělství tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů 2,183
 1272 46.21.14.6..1 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2,073
 1273 46.21.19.9.. Historické nebo kulturní památky
 1274 46.21.19.9.. Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené 2,103
 
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21 DOPRAVNÍ DÍLA
211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11.. Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru 2,274
212 Dráhy kolejové   
46.23.13.. Dráhy železniční a visuté 2,159
213Plochy letišť   
46.23.14 Dráhy letištní a ostatní plochy 2,295
214 Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
 2141 46.21.21.. Mosty a visuté dálnice 2,068
 2142 46.21.22.. Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních) 2,065
215 Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
 2151 46.24.12.1 46.24.11 Přístavy a plavební kanály 2,116
 2152 46.24.12.3 Hráze, jezy a stupně na tocích 2,153
46.24.12.4 Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8 Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9 Úpravy vodních toků (regulace)
 2153 46.24.12.6-7 Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód CZ-CC Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
22 VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221 Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
 2211 46.21.31.. 46.21.32.7 Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní 2,328
 2212 46.21.32.. Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní (vč. souvisejících objektů) 2,355
46.21.64.1 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
 2213 46.21.36-37.. Vedení dálkové telekomunikační 2,297
46.21.52.5 Stavby telekomunikační (např. věže, stožáry)
 2214 46.21.33.. Vedení elektrická trakční 2,248
46.21.34.. 46.21.35.. Vedení dálková elektrická (vč.pomocných zařízení)
222 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
 2221 46.21.42.3 Vedení plynu místní trubní 2,303
 2222 46.21.41.1,2,9 46.21.42.1,2 46.21.64.1 Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní (vč. souvisejících objektů) 2,323
46.25.22.1 Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2 Studny jinde neuvedené a jímání vody
 2223 46.21.41.4,9 46.21.64.1 Vedení kanalizace místní trubní 2,327
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
 2224 46.21.43.. Vedení místní elektrické a telekomunikační (vč. pomocných zařízení) 2,241
46.21.43.9 Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
 
23SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
 2301 46.21.52.. Stavby důlní a pro těžbu 2,302
 2302 46.21.51.. 46.25.61 Stavby elektráren
 2303 46.25.61 Stavby pro chemický průmysl
 2304  Stavby průmyslové jinde neuvedené
 
24 OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241 Stavby pro sport a rekreaci
 2411 46.23.22.9 Sportovní hřiště 2,312
 2412 46.23.21.. Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky 2,420
242 Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64.. 46.39.99 Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená 2,339

U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 7, § 28a odst. 2 až 3 a § 32 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39.

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje použit koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39.

Při pochybnostech o určení budoucí stavby se použije Kp ze sloupce 11 (rodinné domy) přílohy č. 39 a nejnižší Ki dle CZ-CC 111, 112.“.

27. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty prodejnosti - Kp

Tabulky č. 1

Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hlavní město Praha
Praha 1 1,118 3,859 1,668 2,129 2,102 0,244 6,026 1,402 3,135 7,024 1,000
Praha 2 1,269 2,082 1,116 1,805 3,038 0,244 4,915 1,503 1,408 2,409 3,757 1,000
Praha 3 1,107 2,007 2,648 1,450 1,350 0,434 3,171 1,578 1,825 2,794 1,000
Praha 4 1,341 1,671 0,684 1,275 1,471 0,411 2,436 1,119 2,162 2,468 3,017
Praha 5 0,929 2,444 1,019 1,098 1,561 0,244 2,830 0,952 1,522 2,971 1,049
Praha 6 2,062 2,603 0,912 2,339 1,175 0,773 4,645 3,463 2,749 4,271 1,958
Praha 7 0,602 1,232 0,936 0,337 0,428 0,238 1,847 0,910 1,996 2,035 1,891
Praha 8 0,690 1,497 0,866 0,596 0,569 0,221 2,791 1,617 1,840 2,075 1,282
Praha 9 0,950 1,309 0,875 0,396 0,538 0,441 2,244 2,090 1,963 2,036 2,071
Praha 10 0,854 2,118 0,790 0,957 0,435 0,203 1,905 0,948 1,838 3,103 1,245
Praha 11 0,550 0,995 0,813 0,845 0,799 0,271 1,195 1,309 1,559 1,781 2,188
Praha 12 1,009 0,886 0,595 0,373 1,239 0,249 1,414 1,414 0,607 1,575 1,664 1,491
Praha 13 0,567 0,740 0,690 0,679 0,584 0,206 1,070 0,848 1,283 1,381 1,950
Praha 14 0,417 0,934 0,627 0,723 0,642 0,285 1,215 1,253 1,383 1,421 0,587
Praha 15 0,659 0,985 1,026 0,882 0,783 0,422 1,355 0,750 1,120 1,308 2,253
Praha 16 1,151 1,013 0,996 0,933 1,437 0,234 1,211 1,114 1,646 1,989 2,319
Praha 17 1,125 0,952 0,996 1,245 1,375 0,235 0,824 1,224 1,333 2,048 1,891
Praha 18 0,961 0,855 1,049 1,516 1,641 0,192 1,818 0,456 1,395 2,049 2,018
Praha 19 0,502 0,808 0,950 0,720 0,676 0,237 1,199 0,676 1,346 1,437 1,495
Praha 20 0,963 1,656 1,092 1,432 1,276 0,244 3,055 1,550 2,109 2,381 1,871
Praha 21 1,756 2,322 1,147 1,325 2,829 0,245 3,721 0,237 2,410 3,332 1,747
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov 0,902 0,933 0,956 1,221 0,717 0,318 1,455 0,718 1,590 1,433 1,380
nad 5 000 obyvatel 0,399 0,637 0,763 0,716 0,612 0,651 1,082 0,571 1,188 1,347 1,453
2 001 - 5 000 0,428 0,919 0,486 0,672 0,580 0,332 0,709 0,415 1,198 1,230 1,397 1,804
1 001 -2 000 0,570 0,725 0,355 0,407 0,458 0,461 0,978 0,785 1,614 1,514 1,400
do 1 000 obyvatel 0,543 0,642 0,675 0,362 0,395 0,468 0,751 0,660 1,470 1,504 1,502
Beroun 0,402 1,088 0,691 0,343 0,411 0,231 1,589 0,777 1,462 1,757 1,668
nad 5 000 obyvatel 0,654 0,844 0,539 0,660 0,279 0,793 1,384 0,896 1,260 1,713 4,631
2 001 - 5 000 0,413 0,543 1,033 0,601 0,588 0,558 0,838 0,413 1,145 1,351 1,615 3,363
1 001 -2 000 0,825 1,037 1,020 0,735 0,776 0,483 1,432 0,883 1,572 2,142 1,852
do 1 000 obyvatel 0,378 1,033 0,635 0,945 0,687 0,874 0,948 0,914 1,788 2,244 2,594
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kladno 1 0,564 1,008 0,505 0,690 0,467 0,360 1,595 0,516 0,914 1,164 1,395 1,368
Kladno 2 0,736 0,866 0,229 0,584 0,480 0,355 1,477 0,656 1,174 1,501 1,494
Kladno 3 0,409 0,681 0,979 0,320 0,556 0,357 0,814 0,600 1,079 1,208 1,172
nad 5 000 obyvatel 0,792 1,165 0,345 0,246 0,764 0,419 1,437 0,832 1,298 1,655 0,997
2 001 - 5 000 0,737 0,628 0,274 0,313 0,311 0,470 0,484 0,594 1,377 1,709 1,902
1 001 -2 000 1,126 0,902 0,358 0,607 0,435 0,392 0,720 0,509 1,485 1,881 1,567
do 1 000 obyvatel 0,709 0,849 0,305 0,661 0,207 0,324 1,112 0,445 1,601 1,900 2,013
Kolín 0,753 0,915 0,979 0,671 0,837 0,566 1,336 0,789 0,970 1,160 1,667 0,921
nad 5 000 obyvatel 0,634 0,964 0,738 1,160 0,850 0,216 2,647 0,302 1,598 1,947 1,104
2 001 - 5 000 0,479 0,730 0,284 0,736 0,496 0,403 0,889 0,601 1,266 1,689 2,097
1 001 -2 000 1,158 1,021 0,637 2,512 0,626 0,468 1,471 0,621 1,374 1,728 1,467
do 1 000 obyvatel 0,576 1,091 0,407 0,426 0,459 0,624 0,625 0,720 1,492 1,921 1,684
Kutná Hora 0,600 0,680 0,566 0,613 0,680 0,182 1,246 0,646 0,774 1,083 1,252 1,122
nad 5 000 obyvatel 0,431 0,819 0,161 0,622 0,174 0,364 1,141 0,596 0,968 1,210 1,083
2 001 - 5 000 0,304 0,755 0,135 0,613 0,780 0,430 0,518 0,815 0,933 1,182 1,100
1 001 -2 000 0,331 0,638 0,550 0,313 0,591 0,338 0,873 0,499 1,068 1,165 1,148
do 1 000 obyvatel 0,215 0,527 0,786 0,534 0,566 0,439 1,052 0,607 1,076 1,311 1,473
Mělník 0,473 0,754 1,249 0,822 0,751 0,627 1,386 0,471 0,727 0,962 1,188 2,030
nad 5 000 obyvatel 0,519 0,701 0,177 0,370 0,552 0,282 1,679 0,469 1,428 1,762 1,277
2 001 - 5 000 0,503 0,602 0,236 0,650 0,810 0,410 1,119 0,643 1,402 1,844 2,488
1 001 -2 000 0,622 0,707 0,762 1,017 0,642 0,683 0,827 0,602 1,490 1,899 1,837
do 1 000 obyvatel 0,566 0,865 0,635 0,764 0,786 0,423 0,870 0,630 1,375 1,854 1,732
Mladá Boleslav 1,106 1,283 1,533 0,663 0,772 0,813 1,219 0,846 0,684 1,429 1,626 1,397
nad 5 000 obyvatel 0,706 0,882 0,265 0,854 0,832 0,394 1,121 0,519 1,078 1,426 1,484
2 001 - 5 000 0,653 0,805 0,674 0,623 0,564 0,305 0,763 0,495 1,265 1,569 1,592
1 001 -2 000 0,738 0,781 0,714 1,123 0,705 0,311 1,075 0,639 1,485 1,946 2,385
do 1 000 obyvatel 0,510 0,632 0,689 0,956 0,443 0,551 0,702 0,795 1,413 1,729 1,593
Nymburk 0,295 0,948 2,434 0,239 0,263 0,440 1,144 0,378 0,948 1,116 1,362 0,850
nad 5 000 obyvatel 0,910 0,849 0,641 0,494 0,678 0,511 0,873 0,648 1,362 1,848 1,658
2 001 - 5 000 0,554 0,970 0,261 0,478 0,698 0,594 1,118 0,749 1,183 1,448 1,807
1 001 -2 000 0,699 0,933 0,571 1,348 0,605 0,557 1,399 0,726 1,349 1,680 2,718
do 1 000 obyvatel 0,314 0,623 0,632 0,670 0,587 0,556 0,565 0,706 1,304 1,634 1,813
Poděbrady 1 0,441 0,905 0,823 1,124 1,074 0,286 1,522 0,938 0,948 1,377 1,611 1,281
Poděbrady 2 0,898 1,361 0,820 0,940 0,820 0,208 0,938 0,786 0,878 1,079 1,417
Praha-východ
nad 15 000 obyvatel 1,833 1,262 1,268 0,683 1,634 0,530 1,733 0,945 1,013 1,624 2,259 3,745
5 001 - 15 000 0,548 1,030 2,442 0,864 0,642 0,461 2,170 0,885 1,534 2,043 2,145
2 001 - 5 000 0,592 0,932 0,448 0,560 1,038 0,212 0,896 0,985 1,940 2,392 3,407
1 001 -2 000 0,856 1,413 0,816 1,748 1,119 1,034 1,357 0,923 1,878 2,699 3,213
do 1 000 obyvatel 0,810 0,986 0,607 1,864 0,761 0,910 1,760 1,195 2,026 2,561 2,565
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Praha-západ
nad 5 000 obyvatel 0,869 1,140 1,069 1,096 1,113 0,424 1,379 0,557 1,196 1,906 2,452 2,029
2 001 - 5 000 1,008 1,220 1,119 1,262 1,569 0,584 2,611 0,943 2,200 2,754 2,723
1 001 -2 000 0,747 1,236 0,727 0,970 1,050 0,803 2,731 1,067 2,243 2,886 2,485
do 1 000 obyvatel 1,024 1,605 0,858 1,016 0,227 0,609 0,569 0,925 2,314 2,893 2,335
Příbram 0,606 1,092 0,902 0,749 1,069 0,867 0,891 0,792 0,755 1,038 1,410 0,990
nad 5 000 obyvatel 0,728 1,127 0,656 0,820 1,115 0,464 1,485 0,786 1,320 1,574 2,819
2 001 - 5 000 0,558 0,889 0,626 0,539 1,704 0,324 0,424 0,473 1,074 1,222 1,252
1 001 -2 000 0,509 0,605 0,604 0,592 0,243 0,328 0,674 0,460 1,324 1,607 1,664
do 1 000 obyvatel 0,524 0,710 0,812 1,142 0,290 0,607 0,908 0,625 1,422 1,703 1,788
Rakovník 0,512 0,939 0,753 0,916 0,414 0,294 1,443 0,562 1,108 1,358 1,320 1,021
nad 2 000 obyvatel 0,482 0,939 0,610 0,263 0,790 0,708 0,943 1,194 1,088 1,352 2,095
1 001 -2 000 0,374 0,618 0,650 0,399 0,268 0,356 0,484 0,452 1,118 1,239 1,143
do 1 000 obyvatel 0,375 0,510 0,567 0,262 0,201 0,378 0,534 0,541 1,159 1,295 1,090
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice 1 1,391 1,564 0,720 0,715 0,689 0,177 2,177 1,189 0,573 1,811 3,143 1,087
České Budějovice 2 0,939 1,044 0,501 0,555 1,308 0,353 1,527 0,661 1,071 1,207 0,997
České Budějovice 3 0,613 0,827 0,710 0,749 1,180 0,463 1,431 0,613 1,241 1,194 1,123
České Budějovice 4 0,734 0,856 0,705 0,500 0,680 0,257 0,850 0,564 1,028 1,014 1,154
nad 5 000 obyvatel 0,493 0,657 0,247 0,304 0,259 0,364 0,682 0,509 1,255 1,068 1,380
2 001 - 5 000 0,487 0,564 0,464 0,414 0,525 0,324 1,107 0,525 1,155 1,361 1,513
1 001 -2 000 0,716 0,766 1,211 0,485 0,457 0,407 0,768 0,685 1,271 1,406 1,928
do 1 000 obyvatel 0,568 0,420 0,712 0,640 0,621 0,385 0,555 0,595 1,228 1,440 1,721
Český Krumlov 0,522 1,537 0,893 0,829 0,370 0,689 1,067 0,923 0,524 1,243 1,697 0,961
nad 5 000 obyvatel 0,421 1,115 0,829 0,429 0,330 0,259 0,781 0,938 1,077 1,080 1,049
2 001 - 5 000 0,420 0,675 0,226 0,330 0,815 0,296 0,597 0,589 1,137 1,210 1,676
1 001 -2 000 0,619 0,851 0,466 0,456 0,096 0,501 0,964 0,702 1,000 1,155 1,865
do 1 000 obyvatel 0,342 0,984 0,785 0,289 0,124 0,491 0,485 0,609 1,003 1,256 2,020
Jindřichův Hradec 0,473 0,847 0,820 0,740 0,405 0,182 1,311 0,740 0,577 1,146 1,254 1,080
nad 5 000 obyvatel 0,454 1,021 0,639 0,637 0,451 0,344 0,962 0,902 1,407 1,348 1,272
2 001 - 5 000 0,358 0,553 0,783 0,426 0,516 0,304 0,546 0,417 0,957 1,098 1,016
1 001 -2 000 0,320 0,490 0,620 0,518 0,716 0,293 0,620 0,520 1,023 1,138 1,148
do 1 000 obyvatel 0,271 0,531 0,394 0,286 0,412 0,353 0,569 0,459 0,978 1,120 1,011
Písek 0,472 0,885 0,669 0,493 0,680 0,204 0,982 0,491 0,628 1,192 1,233 0,922
nad 5 000 obyvatel 0,417 0,780 0,601 0,582 0,582 0,193 0,975 0,358 1,142 1,173 0,909
2 001 - 5 000 0,506 0,737 0,617 0,625 0,551 0,171 0,347 0,223 1,099 1,022 1,291
1 001 -2 000 0,382 0,528 0,549 0,600 0,431 0,374 0,666 0,506 1,032 1,210 2,152
do 1 000 obyvatel 0,311 0,502 0,337 0,431 0,421 0,368 0,458 0,510 1,084 1,313 1,685
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prachatice 0,642 0,938 0,636 0,346 0,565 0,339 0,828 0,278 0,473 1,077 0,941 1,091
nad 5 000 obyvatel 0,271 0,593 0,081 1,005 0,306 0,166 0,948 0,526 1,070 0,903 0,965
2 001 - 5 000 0,422 0,442 0,924 0,673 0,401 0,461 1,190 0,562 1,054 1,063 0,938
1 001 -2 000 0,504 0,509 0,592 0,533 0,561 0,470 0,592 0,701 1,233 1,410 0,964
do 1 000 obyvatel 0,453 0,857 0,684 0,146 1,604 0,359 0,570 0,483 1,040 1,314 1,967
Strakonice 0,467 0,796 0,855 0,392 0,882 0,708 0,794 0,533 0,534 1,257 1,021 0,873
nad 5 000 obyvatel 0,527 0,604 0,736 0,544 0,314 0,182 0,838 0,496 1,175 1,038 1,396
2 001 - 5 000 1,104 0,586 0,511 0,396 0,509 0,857 0,744 0,655 0,957 1,089 1,361
1 001 -2 000 0,493 0,527 0,508 0,644 0,537 0,403 0,520 0,442 0,944 1,080 1,193
do 1 000 obyvatel 0,399 0,651 0,540 0,341 0,485 0,358 0,524 0,460 0,987 1,106 1,106
Tábor 0,485 0,866 0,650 0,497 0,720 0,302 1,450 0,848 0,759 1,216 1,305 1,608
nad 5 000 obyvatel 0,586 0,645 0,591 0,590 0,785 0,214 0,862 0,748 1,318 1,337 1,319
2 001 - 5 000 0,311 0,888 0,198 0,728 1,999 0,294 0,700 0,474 1,063 1,082 1,464
1 001 -2 000 0,442 0,438 0,426 0,529 0,492 0,351 0,234 0,441 1,086 1,359 1,545
do 1 000 obyvatel 0,544 0,516 0,863 0,510 1,023 0,361 0,750 0,543 1,170 1,236 1,619
Plzeňský kraj
Domažlice 0,423 0,836 0,625 0,864 0,544 0,434 1,103 0,694 0,864 1,279 1,228 0,953
nad 5 000 obyvatel 0,500 0,461 0,607 0,502 0,597 0,407 1,151 0,604 1,202 1,162 1,365
2 001 - 5 000 0,503 0,616 0,636 0,411 0,807 0,586 0,710 0,514 1,074 1,065 1,745
1 001 -2 000 0,234 0,996 0,413 0,496 0,522 0,273 0,561 0,546 0,987 0,988 0,664
do 1 000 obyvatel 0,210 0,551 0,375 0,389 0,196 0,309 0,310 0,424 0,861 1,052 1,101
Klatovy 1,007 0,971 0,485 1,225 0,880 0,241 1,288 0,714 0,665 1,121 1,130 0,877
nad 5 000 obyvatel 0,573 0,866 0,986 0,684 0,584 0,264 1,226 0,489 1,226 1,391 1,412
2 001 - 5 000 0,186 1,150 1,643 0,874 0,879 0,533 0,642 1,107 1,470 1,508 1,749
1 001 -2 000 0,318 0,665 0,814 0,971 0,623 0,336 0,646 0,545 0,988 1,265 1,223
do 1 000 obyvatel 0,851 0,675 0,234 0,464 0,792 0,310 0,491 0,510 1,106 1,431 1,469
Plzeň 1 0,556 1,140 0,738 0,881 0,873 0,412 1,766 0,726 0,652 1,170 1,454 1,161
Plzeň 2 0,723 0,598 0,549 0,525 0,733 0,221 1,088 0,605 1,298 1,248 1,341
Plzeň 3 0,862 0,320 0,709 0,727 1,038 0,398 0,731 0,734 0,947 1,132 1,278
nad 2 000 obyvatel 0,398 0,534 0,370 0,566 0,485 0,326 0,726 0,361 0,948 1,278 2,323
1 001 -2 000 0,308 0,349 0,807 0,913 0,504 0,462 0,581 0,300 1,255 1,882 2,139
do 1 000 obyvatel 0,663 0,460 0,654 0,670 0,433 0,463 0,583 0,409 1,556 1,712 1,204
Plzeň-jih
nad 5 000 obyvatel 0,402 0,787 1,165 1,190 0,319 0,338 1,016 0,521 0,886 1,065 1,077 1,270
2 001 - 5 000 0,349 0,716 0,463 0,554 0,442 0,446 1,533 0,693 1,084 1,199 1,677
1 001 -2 000 0,430 0,503 0,723 0,453 0,463 0,289 0,881 0,625 1,057 1,271 1,331
do 1 000 obyvatel 0,444 0,485 0,651 0,610 0,452 0,496 0,575 0,572 1,158 1,300 1,448
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Plzeň-sever
nad 5 000 obyvatel 1,058 0,790 0,738 0,715 0,196 0,333 0,606 0,827 0,413 1,231 1,219 1,556
2 001 - 5 000 0,529 0,671 0,715 0,889 0,702 0,398 0,690 0,596 1,270 1,390 1,409
1 001 -2 000 0,432 0,515 0,687 1,946 0,545 0,445 0,473 0,484 1,089 1,298 1,679
do 1 000 obyvatel 0,309 0,683 0,826 0,723 0,285 0,385 0,470 0,577 1,160 1,309 1,328
Rokycany 0,437 0,640 0,602 0,631 0,693 0,317 0,668 1,018 0,865 1,211 1,260 1,385
nad 2 000 obyvatel 0,409 0,535 0,940 0,202 0,710 0,311 0,477 0,523 1,137 1,523 1,762
1 001 -2 000 0,447 0,531 0,153 0,700 0,697 0,422 0,948 0,506 1,235 1,330 2,430
do 1 000 obyvatel 0,316 0,615 0,593 0,562 1,170 0,620 0,910 0,638 1,295 1,585 1,911
Tachov 0,469 0,625 0,606 0,842 0,486 0,375 0,699 0,514 0,735 0,916 0,854 0,873
nad 5 000 obyvatel 0,493 0,550 0,583 0,870 0,256 0,313 1,046 0,334 1,071 0,900 1,080
2 001 - 5 000 0,488 0,787 0,518 0,371 0,502 0,313 0,403 0,615 0,731 0,750 1,056
1 001 -2 000 0,310 0,506 0,640 0,438 0,499 0,267 0,585 0,525 0,888 0,882 1,393
do 1 000 obyvatel 0,420 0,479 0,640 0,369 0,173 0,438 0,609 0,584 0,911 0,935 1,392
Karlovarský kraj
Cheb 0,436 0,666 0,303 0,661 0,202 0,263 1,080 0,393 0,430 0,773 1,007 1,231
nad 5 000 obyvatel 0,518 0,501 0,562 0,714 0,322 0,088 0,848 0,531 0,923 0,972 1,327
2 001 - 5 000 0,326 0,509 0,969 0,525 0,996 0,205 0,715 0,416 0,899 0,883 0,931
1 001 -2 000 0,398 0,469 0,700 0,209 0,600 0,368 0,660 0,622 0,967 0,966 0,883
do 1 000 obyvatel 0,343 0,784 0,600 0,494 0,768 0,329 0,394 0,521 1,055 1,103 2,435
Františkovy Lázně 1 0,596 0,585 0,374 0,639 0,580 0,518 1,197 0,603 0,430 0,795 0,830 0,940
Františkovy Lázně 2 0,179 0,387 0,450 0,600 0,550 0,082 0,214 0,332 0,872 0,916 0,710
Jáchymov 0,1760,347 0,529 0,367 0,4250,292 0,724 0,232 0,474 0,623 0,657 1,361
Karlovy Vary 1 0,677 2,599 0,838 0,738 0,751 0,483 2,033 1,259 0,474 1,493 2,142 0,751
Karlovy Vary 2 0,276 1,132 0,549 0,382 0,388 0,300 1,422 0,486 1,103 1,565 1,164
Karlovy Vary 3 0,506 0,966 1,140 1,238 0,576 0,511 1,234 0,536 0,904 1,087 1,348
Karlovy Vary 4 0,568 0,565 0,796 0,908 0,535 0,183 1,099 0,343 0,969 0,996 1,034
nad 15 000 obyvatel 0,451 0,576 0,826 0,339 0,748 0,300 0,596 0,482 0,977 1,094 0,777
5 001 - 15 000 1,026 0,666 0,752 0,447 0,763 0,221 0,934 0,373 1,174 1,143 1,479
2 001 - 5 000 0,416 0,440 0,478 0,325 0,529 0,272 0,720 0,283 1,057 0,798 1,240
1 001 -2 000 0,577 0,888 0,540 0,230 0,617 0,479 0,653 0,423 1,108 1,237 1,902
do 1 000 obyvatel 0,674 0,735 0,335 0,355 0,683 0,307 0,888 0,439 1,086 1,137 1,390
Mariánské Lázně 1 1,473 1,103 0,621 0,641 0,566 0,232 1,725 0,362 0,430 1,175 0,815 0,846
Mariánské Lázně 2 0,517 1,184 0,710 0,168 0,978 0,138 1,099 0,460 1,276 0,990 0,722
Mariánské Lázně 3 0,348 0,462 0,700 0,160 0,600 0,247 0,555 0,265 0,602 0,683 0,826
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sokolov 0,896 0,557 0,321 0,178 0,439 0,385 0,832 0,459 0,495 0,914 0,954 0,958
nad 5 000 obyvatel 0,327 0,605 0,370 0,397 0,564 0,266 0,733 0,436 0,940 0,885 1,048
2 001 - 5 000 0,403 0,647 0,193 0,515 0,755 0,133 0,766 0,360 0,892 0,972 1,193
1 001 -2 000 0,325 0,606 0,248 0,493 0,544 0,207 0,475 0,493 0,860 1,066 1,636
do 1 000 obyvatel 0,350 0,458 0,563 0,609 0,339 0,195 0,838 0,422 0,974 1,127 1,270
Ústecký kraj
Děčín 0,443 0,902 0,593 0,787 0,388 0,224 1,428 0,592 0,616 0,984 0,949 0,719
nad 15 000 obyvatel 0,499 0,677 0,695 0,459 0,565 0,155 0,670 0,306 0,907 0,878 1,848
5 001 - 15 000 0,461 0,608 0,199 0,610 0,531 0,287 0,791 0,516 0,971 0,967 1,242
2 001 - 5 000 0,535 0,470 0,389 0,266 0,204 0,352 0,545 0,432 0,960 0,915 1,194
1 001 -2 000 0,542 0,259 0,125 0,210 0,301 0,278 0,341 0,327 0,909 1,121 1,806
do 1 000 obyvatel 0,367 0,730 0,651 0,664 0,665 0,336 0,507 0,542 1,183 1,381 1,644
Chomutov 0,656 0,506 0,392 0,879 0,926 0,486 0,680 0,656 0,533 1,085 1,057 0,888
nad 5 000 obyvatel 0,280 0,434 0,737 0,691 0,755 0,405 0,873 0,433 0,993 0,961 0,997
2 001 - 5 000 0,404 0,433 0,413 0,613 0,681 0,151 0,521 0,103 0,607 0,692 0,595
1 001 -2 000 0,516 0,441 0,556 0,545 0,680 0,236 0,490 0,376 0,905 0,955 1,088
do 1 000 obyvatel 0,279 0,666 0,550 0,116 0,553 0,188 0,209 0,324 0,945 0,953 1,159
Litoměřice 0,614 0,701 0,719 1,167 0,460 0,373 1,328 0,815 0,661 1,354 1,357 1,205
nad 5 000 obyvatel 0,524 0,845 0,279 0,672 0,691 0,510 1,062 0,559 1,108 1,203 1,403
2 001 - 5 000 0,439 0,561 0,239 0,617 0,511 0,295 0,568 0,392 0,932 1,098 1,515
1 001 -2 000 0,464 0,686 0,505 0,554 0,433 0,414 0,448 0,524 1,228 1,195 1,460
do 1 000 obyvatel 0,509 0,678 0,735 0,590 0,354 0,525 0,675 0,555 1,114 1,271 1,655
Louny 0,468 0,482 0,609 1,126 0,572 0,140 1,044 0,388 0,757 1,212 1,309 0,891
nad 15 000 obyvatel 0,274 0,674 0,605 0,783 0,539 0,334 0,890 0,412 1,280 0,955 1,035
5 001 - 15 000 0,563 0,804 0,592 0,479 0,285 0,156 0,862 0,299 1,008 0,779 1,084
2 001 - 5 000 0,219 0,289 0,553 0,527 0,571 0,188 0,459 0,353 0,820 0,921 1,598
1 001 -2 000 0,104 0,330 0,536 0,520 0,490 0,344 0,704 0,426 0,945 1,004 1,381
do 1 000 obyvatel 0,447 0,395 0,695 0,347 0,422 0,298 0,498 0,352 0,919 0,986 1,465
Most 1 0,803 0,189 0,711 0,427 0,691 0,412 0,956 0,817 0,556 0,869 1,419 1,358
Most 2 0,473 0,605 0,342 0,353 0,282 0,410 0,459 0,814 1,268 1,275 2,888
Most 3 0,461 0,308 0,700 0,420 0,884 0,562 0,279 0,607 0,701 1,148 2,016
nad 5 000 obyvatel 0,296 0,813 0,700 0,743 0,690 0,205 1,419 0,313 0,867 1,383 1,178
2 001 - 5 000 0,371 0,328 0,462 0,615 0,610 0,226 0,582 0,395 0,780 0,833 1,369
1 001 -2 000 0,459 0,255 1,037 0,465 0,585 0,205 0,355 0,819 0,715 1,088 1,757
do 1 000 obyvatel 0,807 0,985 0,421 0,568 0,511 0,264 0,646 0,727 0,711 1,083 1,389
Teplice 0,511 0,826 0,692 0,381 0,691 0,178 1,053 0,539 0,753 0,929 1,096 0,948
nad 15 000 obyvatel 1,148 0,506 0,855 0,560 0,946 0,075 0,597 0,402 0,974 0,931 1,232
5 001 - 15 000 0,522 0,503 0,744 0,396 0,490 0,258 0,745 0,396 0,860 1,019 1,209
2 001 - 5 000 0,400 0,409 0,545 0,466 0,535 0,237 0,820 0,459 1,007 1,348 1,139
1 001 -2 000 0,329 0,500 0,585 0,210 0,520 0,248 0,748 0,378 0,931 1,083 1,133
do 1 000 obyvatel 0,668 0,851 0,461 0,463 0,491 0,265 0,637 0,510 0,946 1,120 1,423
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ústí nad Labem 1 0,567 1,028 0,554 0,382 0,572 0,312 1,078 0,618 0,492 0,917 0,953 1,211
Ústí nad Labem 2 0,399 0,856 1,064 0,396 0,697 0,310 1,269 0,651 1,033 1,206 1,061
Ústí nad Labem 3 0,503 0,508 0,371 0,113 0,495 0,276 1,116 0,518 1,023 0,746 0,924
Ústí nad Labem 4 0,805 0,569 0,650 0,097 0,490 0,294 0,669 0,384 0,994 0,819 1,293
Ústí nad Labem 5 0,366 0,442 0,645 0,272 0,486 0,489 0,561 0,701 0,940 0,793 1,345
Ústí nad Labem 6 0,346 0,701 0,640 0,270 0,480 0,302 0,650 0,700 0,701 0,802 0,800
nad 2 000 obyvatel 0,592 0,544 0,632 0,338 0,859 0,247 0,867 0,617 1,075 1,154 1,418
1 001 -2 000 0,580 0,587 0,586 0,541 0,540 0,329 0,358 0,488 0,908 0,896 1,449
do 1 000 obyvatel 0,627 0,678 0,516 0,402 0,518 0,818 0,351 0,460 0,950 1,305 1,602
Liberecký kraj
Česká Lípa 0,352 0,761 1,017 0,417 0,609 0,191 0,836 0,539 0,458 0,988 1,027 1,076
nad 5 000 obyvatel 0,373 0,661 0,716 0,693 0,524 0,534 0,723 0,510 0,982 1,132 1,003
2 001 - 5 000 0,237 0,473 0,689 0,779 0,218 0,376 0,514 0,405 0,936 1,080 1,027
1 001 -2 000 0,465 0,451 0,209 0,249 0,372 0,456 0,312 0,603 1,171 1,144 1,809
do 1 000 obyvatel 0,386 0,477 0,638 0,199 0,331 0,402 0,716 0,419 1,192 1,352 1,549
Jablonec nad Nisou 0,484 0,875 0,731 0,473 0,618 0,519 1,283 0,557 0,408 1,210 1,177 1,564
nad 5 000 obyvatel 0,398 0,673 0,700 1,070 0,615 0,163 0,962 0,407 1,339 1,335 1,491
2 001 - 5 000 0,746 0,594 0,535 0,564 0,600 0,293 0,282 0,373 1,075 1,376 1,864
1 001 -2 000 0,720 0,712 0,520 0,713 0,538 0,334 0,357 0,381 1,074 1,872 2,592
do 1 000 obyvatel 0,379 0,956 0,509 1,024 0,773 0,259 0,685 0,344 1,078 1,974 2,102
Liberec 1 0,505 0,856 0,282 1,317 0,629 0,268 2,702 1,412 0,472 1,303 1,262 1,014
Liberec 2 0,524 0,824 0,861 0,542 0,588 0,285 0,974 0,937 1,007 1,042 1,253
Liberec 3 0,342 0,819 0,540 0,670 0,682 0,170 0,887 0,760 0,906 1,109 1,127
Liberec 4 0,387 0,587 0,514 0,643 0,620 0,236 0,730 1,084 1,051 1,072 1,250
Liberec 5 0,421 1,046 0,510 0,526 0,689 0,171 0,559 1,050 0,777 0,907 0,976
nad 5 000 obyvatel 0,439 0,879 0,957 0,410 0,285 0,413 1,212 0,323 1,066 1,048 1,121
2 001 - 5 000 0,392 0,464 0,647 0,275 0,435 0,248 0,760 0,542 0,991 0,994 1,678
1 001 -2 000 0,772 0,563 0,593 0,112 0,549 0,508 1,015 0,570 1,065 1,358 1,374
do 1 000 obyvatel 0,225 0,669 0,806 0,381 0,262 0,333 0,746 0,494 1,455 1,523 2,236
Semily 0,308 0,809 0,644 0,641 0,625 0,328 1,023 0,617 0,508 1,029 0,962 0,939
nad 5 000 obyvatel 0,789 0,853 0,640 0,796 0,677 0,292 1,249 0,697 1,172 1,380 1,635
2 001 - 5 000 0,359 1,074 0,623 0,704 0,500 0,128 1,738 0,623 1,337 2,333 2,404
1 001 -2 000 0,426 0,815 0,862 0,342 0,546 0,480 1,011 0,789 1,195 1,527 1,475
do 1 000 obyvatel 0,378 0,847 0,709 0,404 0,249 0,368 0,920 0,554 1,177 1,554 1,663
Královéhradecký kraj
Hradec Králové 1 0,999 1,087 0,562 0,839 0,571 0,247 2,009 0,664 0,655 1,168 1,316 1,303
Hradec Králové 2 0,607 1,025 0,562 0,616 0,590 0,540 1,497 0,899 1,220 1,406 1,247
Hradec Králové 3 0,902 0,718 0,560 1,018 0,615 0,173 1,305 0,970 1,123 1,192 1,361
Hradec Králové 4 0,721 0,368 0,558 0,600 0,610 0,142 0,762 0,863 1,023 1,119 1,062
Hradec Králové 5 0,484 0,623 0,555 0,335 0,605 0,231 0,827 0,342 1,118 1,153 1,796
nad 5 000 obyvatel 0,363 0,619 0,826 0,646 0,384 0,386 1,151 0,680 1,195 1,303 1,579
2 001 - 5 000 0,375 0,465 0,520 0,794 0,591 0,335 0,632 0,696 1,095 1,322 1,361
1 001 -2 000 0,640 0,380 0,497 0,551 0,578 0,290 1,147 0,613 1,164 1,372 1,821
do 1 000 obyvatel 0,466 0,496 0,444 0,778 0,891 0,389 1,057 0,567 1,178 1,327 2,049
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jičín 0,716 1,047 0,565 0,349 0,935 0,575 1,794 0,493 0,680 1,325 1,131 0,725
nad 5 000 obyvatel 0,517 0,887 0,605 0,673 0,505 0,178 1,934 0,614 1,146 1,181 1,702
2 001 - 5 000 0,320 0,432 0,544 0,485 0,333 0,337 1,058 0,411 1,216 1,251 1,378
1 001 -2 000 0,189 0,665 0,448 0,470 0,487 0,452 1,119 0,427 1,042 1,286 1,377
do 1 000 obyvatel 0,386 0,505 0,415 0,303 0,843 0,494 0,670 0,524 1,228 1,398 2,488
Náchod 0,482 0,678 0,669 0,579 0,610 0,848 0,939 0,584 0,525 1,020 0,963 1,188
nad 5 000 obyvatel 0,564 0,662 0,391 0,697 0,370 0,484 0,885 0,733 1,034 1,000 1,292
2 001 - 5 000 0,381 1,099 0,511 0,481 0,600 0,343 0,821 0,400 0,942 0,852 1,130
1 001 -2 000 0,883 0,682 0,433 0,437 0,534 0,306 0,728 0,634 1,036 0,961 1,050
do 1 000 obyvatel 0,678 0,548 0,373 0,521 0,411 0,362 0,763 0,527 0,906 1,088 1,503
Rychnov nad Kněžnou 0,421 0,698 0,753 0,726 0,453 0,657 0,764 0,273 0,434 1,011 0,875 0,613
nad 5 000 obyvatel 0,484 0,602 0,453 0,551 0,766 0,286 0,933 0,386 1,178 1,178 1,492
2 001 - 5 000 0,213 0,562 0,587 0,414 1,147 0,436 0,541 0,422 1,017 1,001 1,295
1 001 -2 000 0,317 0,395 0,481 0,342 0,449 0,295 1,154 0,658 1,123 1,069 0,947
do 1 000 obyvatel 0,321 0,637 0,555 0,268 0,099 0,250 0,523 0,357 0,992 1,206 1,147
Trutnov 0,320 0,582 0,720 0,244 0,741 0,140 0,832 0,369 0,670 0,960 0,877 1,015
nad 15 000 obyvatel 0,613 0,963 0,614 1,087 0,781 0,187 1,100 0,444 1,132 1,295 1,327
5 001 - 15 000 0,507 0,799 0,538 0,374 0,781 0,237 1,263 0,506 1,166 1,135 1,326
2 001 - 5 000 0,161 0,729 0,992 0,273 0,715 0,233 1,205 0,287 0,918 1,183 1,176
1 001 -2 000 0,570 1,234 0,728 0,509 1,636 0,318 1,677 0,569 1,171 1,384 1,558
do 1 000 obyvatel 0,330 1,253 0,492 0,664 0,125 0,298 0,949 0,484 1,200 1,377 1,557
Pardubický kraj
Chrudim 1,121 0,855 0,224 0,529 0,614 0,169 1,243 0,477 0,731 1,162 1,304 1,378
nad 5 000 obyvatel 0,562 0,579 0,603 0,187 0,587 0,176 1,110 0,794 1,107 1,175 1,318
2 001 - 5 000 0,296 0,518 0,465 0,337 0,462 0,244 1,083 0,605 0,991 1,116 1,654
1 001 -2 000 0,283 0,752 0,512 0,242 0,418 0,216 0,685 0,474 0,792 1,085 1,657
do 1 000 obyvatel 0,412 0,385 0,393 0,368 0,483 0,487 0,576 0,534 1,070 1,105 1,598
Pardubice 1 0,567 1,039 0,927 0,720 0,794 0,644 1,284 0,434 0,632 1,044 1,150 1,266
Pardubice 2 0,350 0,864 0,364 0,550 0,600 0,276 0,915 0,733 1,135 1,154 0,729
Pardubice 3 0,683 0,932 0,515 0,546 0,600 0,235 0,585 0,935 1,039 0,961 1,211
Pardubice 4 1,179 0,937 0,852 0,497 0,636 0,165 0,524 0,511 0,790 0,859 0,871
Pardubice 5 0,454 0,720 0,180 0,542 0,600 0,290 0,356 0,377 0,899 0,864 1,309
Pardubice 6 0,331 0,182 0,500 0,540 0,600 0,362 0,445 0,395 0,809 0,627 0,965
nad 5 000 obyvatel 0,313 0,988 0,521 0,690 0,337 0,101 0,894 0,474 1,167 1,272 1,337
2 001 - 5 000 0,314 0,733 0,507 0,318 0,438 0,420 1,949 0,666 1,119 1,268 1,612
1 001 -2 000 0,472 0,668 0,492 0,472 0,477 0,278 0,804 0,664 1,201 1,328 1,855
do 1 000 obyvatel 0,252 0,422 0,535 0,780 0,403 0,435 0,792 0,549 1,249 1,355 1,491
Svitavy 0,335 0,733 0,533 0,289 0,498 0,219 1,012 0,633 0,402 1,037 0,828 0,962
nad 5 000 obyvatel 0,351 0,921 0,512 0,802 0,401 0,310 1,340 0,395 1,178 1,234 1,027
2 001 - 5 000 0,126 0,471 0,388 0,452 0,486 0,179 0,702 0,406 0,914 0,791 0,895
1 001 -2 000 0,278 0,324 0,386 0,352 0,472 0,191 0,772 0,287 0,892 0,750 1,126
do 1 000 obyvatel 0,266 0,359 0,286 0,239 0,664 0,263 0,554 0,356 0,820 0,861 1,046
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ústí nad Orlicí 0,356 0,822 1,113 0,989 0,550 0,240 0,285 0,456 0,828 1,099 0,932 1,082
nad 15 000 obyvatel 0,696 0,727 0,545 0,550 0,550 0,350 0,549 0,393 1,102 0,810 0,987
5 001 - 15 000 0,557 0,826 0,500 0,405 0,587 0,317 0,818 0,450 1,146 1,069 1,195
2 001 - 5 000 0,254 0,408 0,350 0,225 0,586 0,435 0,465 0,434 0,829 0,850 0,789
1 001 -2 000 0,462 0,558 0,421 0,443 0,427 0,306 0,401 0,415 0,727 0,847 1,024
do 1 000 obyvatel 0,193 0,480 0,450 0,341 0,604 0,264 0,618 0,303 0,865 0,950 1,226
Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod 0,565 0,887 0,542 0,686 0,623 0,258 1,184 0,413 0,371 0,856 1,064 0,895
nad 5 000 obyvatel 0,580 0,685 0,331 0,941 0,672 0,175 0,851 0,454 1,131 1,133 1,409
2 001 - 5 000 0,362 0,487 0,539 0,229 0,598 0,156 1,000 0,251 0,874 0,898 1,415
1 001 -2 000 0,301 0,408 0,421 0,280 0,401 0,206 0,797 0,437 1,104 0,979 1,288
do 1 000 obyvatel 0,244 0,543 0,450 0,107 0,545 0,234 0,783 0,407 0,931 1,056 1,474
Jihlava 1 0,520 0,681 0,656 0,541 0,570 0,180 1,293 0,488 0,567 1,247 1,161 0,746
Jihlava 2 0,598 0,612 0,483 0,754 0,560 0,229 0,864 0,462 1,000 0,772 0,869
Jihlava 3 0,455 0,632 0,640 0,371 0,590 0,557 0,884 0,519 0,921 0,989 0,981
nad 5 000 obyvatel 0,291 0,567 0,644 0,398 0,287 0,224 0,980 0,496 1,015 1,003 1,052
2 001 - 5 000 0,456 0,539 0,572 0,291 0,550 0,346 1,024 0,416 0,848 0,926 1,280
1 001 -2 000 0,125 0,526 0,535 0,679 0,530 0,231 0,763 0,353 0,964 1,176 1,362
do 1 000 obyvatel 0,384 0,587 0,417 0,357 0,604 0,374 0,456 0,517 0,882 1,071 1,077
Pelhřimov 0,598 0,602 0,620 0,588 1,311 0,270 0,811 0,382 0,527 1,178 1,001 0,980
nad 5 000 obyvatel 0,359 0,856 0,319 0,279 0,481 0,167 1,011 0,433 1,077 1,105 1,229
2 001 - 5 000 0,288 0,519 0,460 0,431 0,325 0,126 0,343 0,283 0,911 0,958 1,116
1 001 -2 000 0,145 0,299 0,265 0,677 0,560 0,451 0,376 0,393 1,070 0,816 2,068
do 1 000 obyvatel 0,330 0,445 0,392 0,427 0,135 0,427 0,664 0,575 0,820 1,119 1,290
Třebíč 0,659 0,891 0,753 1,279 0,551 0,175 0,670 0,501 0,560 1,209 1,141 0,840
nad 5 000 obyvatel 0,388 0,603 0,732 0,299 0,399 0,150 1,082 0,443 1,104 1,023 1,019
2 001 - 5 000 0,439 0,491 0,358 0,351 0,505 0,147 0,610 0,294 0,909 0,808 0,899
1 001 -2 000 0,340 0,415 0,673 0,188 0,963 0,271 0,751 0,391 0,891 0,807 1,010
do 1 000 obyvatel 0,386 0,486 0,734 0,243 0,203 0,168 0,394 0,246 0,911 0,834 1,162
Žďár nad Sázavou 0,530 0,608 0,156 0,476 0,871 0,197 0,871 0,413 0,423 1,395 0,964 0,905
nad 5 000 obyvatel 0,426 0,668 0,779 0,439 0,455 0,355 0,785 0,429 1,135 0,909 0,931
2 001 - 5 000 0,995 0,612 0,650 0,592 0,528 0,309 0,276 0,327 0,983 1,056 0,933
1 001 -2 000 0,364 0,608 0,977 0,323 0,488 0,469 0,615 0,426 1,078 1,093 1,411
do 1 000 obyvatel 0,304 0,439 0,530 0,368 0,488 0,285 1,032 0,362 1,024 1,031 1,322
Jihomoravský kraj
Blansko 0,569 0,718 1,274 0,444 0,494 0,199 1,346 0,372 0,588 1,386 1,187 1,020
nad 5 000 obyvatel 0,465 0,800 0,628 0,617 0,301 0,291 1,403 0,424 1,214 1,189 1,314
2 001 - 5 000 0,334 0,441 0,600 0,488 0,316 0,220 0,954 0,462 1,065 1,102 1,511
1 001 -2 000 0,318 0,472 0,412 0,829 0,893 0,252 0,977 0,430 1,080 1,349 1,005
do 1 000 obyvatel 0,377 0,561 1,080 0,583 0,362 0,240 0,860 0,337 1,044 1,276 1,347
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brno 1 0,981 1,643 0,900 1,097 1,100 0,600 2,800 0,638 0,654 1,822 1,400 0,800
Brno 2 0,806 1,462 1,066 0,729 0,813 0,539 2,037 1,592 1,638 2,453 1,829
Brno 3 1,247 1,290 0,600 1,088 1,128 0,117 2,221 1,107 1,814 2,460 1,456
Brno 4 1,185 0,935 0,484 0,543 0,928 0,382 1,576 0,763 1,519 1,944 1,347
Brno 5 0,536 1,130 0,427 0,870 0,678 0,154 1,982 0,584 1,814 2,191 1,045
Brno 6 0,642 1,023 0,342 0,712 0,529 0,086 1,800 0,901 1,446 1,952 1,369
Brno 7 0,940 0,758 0,946 0,552 1,096 0,732 0,942 0,681 1,429 1,857 1,328
Brno 8 0,823 1,160 0,702 0,751 0,850 0,264 0,517 1,107 1,510 1,437 1,849
Brno 9 0,618 0,970 0,690 0,764 0,785 0,573 1,494 0,724 1,344 1,671 1,427
Brno-venkov
nad 5 000 obyvatel 0,661 0,886 0,698 0,386 0,624 0,282 1,433 0,694 0,734 1,347 1,581 1,376
2 001 - 5 000 0,542 0,704 0,531 0,515 0,598 0,405 1,533 0,808 1,153 1,673 1,328
1 001 -2 000 0,726 0,790 0,530 0,649 0,309 0,380 0,888 0,680 1,360 1,849 1,351
do 1 000 obyvatel 0,569 0,782 0,553 0,603 1,263 0,310 1,178 0,616 1,298 1,677 1,485
Břeclav 0,661 0,855 0,737 0,303 0,705 0,222 1,201 0,586 0,552 0,963 1,085 1,077
nad 5 000 obyvatel 0,590 0,988 0,420 0,718 0,530 0,690 1,110 0,815 1,150 1,620 1,091
2 001 - 5 000 0,443 0,535 0,260 0,519 0,861 0,374 0,958 0,473 0,970 0,969 0,967
1 001 -2 000 0,275 0,651 0,291 0,174 0,293 0,537 0,369 0,498 0,991 0,996 1,233
do 1 000 obyvatel 0,300 0,759 0,455 0,625 0,590 0,657 0,612 0,666 1,039 1,045 1,316
Hodonín 0,368 0,521 0,617 0,314 0,361 0,273 1,271 0,349 0,296 0,906 1,159 0,635
nad 5 000 obyvatel 0,518 0,645 0,482 0,449 0,226 0,178 1,036 0,441 1,045 0,991 0,927
2 001 - 5 000 0,316 0,596 0,459 0,353 0,257 0,245 0,537 0,399 0,931 0,825 1,113
1 001 -2 000 0,301 0,713 0,445 0,300 1,406 0,180 0,591 0,304 0,672 0,824 1,130
do 1 000 obyvatel 0,299 0,452 0,450 0,074 0,405 0,266 0,567 0,454 0,794 0,798 0,988
Vyškov 0,541 0,676 0,680 0,627 0,628 0,243 0,968 0,500 0,703 1,220 0,997 1,044
nad 5 000 obyvatel 0,426 0,581 0,406 0,469 0,620 0,231 0,359 0,613 1,098 1,320 1,080
2 001 - 5 000 0,407 0,478 0,510 0,871 0,887 0,278 1,231 0,401 1,091 1,246 0,985
1 001 -2 000 0,336 0,486 0,415 0,835 0,442 0,464 0,710 0,403 1,112 1,340 1,348
do 1 000 obyvatel 0,341 0,605 0,514 0,384 0,621 0,288 0,357 0,448 1,110 1,275 1,537
Znojmo 0,535 0,759 0,786 0,352 0,719 0,315 1,348 0,619 0,654 1,071 1,164 0,935
nad 5 000 obyvatel 0,572 0,200 0,110 0,550 0,151 0,114 0,668 0,238 1,203 0,789 0,499
2 001 - 5 000 0,219 0,711 0,618 0,564 0,659 0,394 0,746 0,432 0,949 0,835 1,144
1 001 -2 000 0,338 0,499 0,472 0,446 0,452 0,334 0,810 0,533 0,910 0,873 1,004
do 1 000 obyvatel 0,452 0,554 0,105 0,435 0,518 0,251 0,694 0,358 0,788 0,888 1,677
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Olomoucký kraj
Jeseník 0,224 0,682 0,751 0,517 0,587 0,239 1,174 0,318 0,407 0,916 0,910 0,573
nad 2 000 obyvatel 0,227 0,537 0,436 0,378 0,511 0,194 0,628 0,289 0,730 0,768 0,753
1 001 -2 000 0,188 0,487 0,331 0,335 0,343 0,361 0,607 0,281 0,737 0,773 1,245
do 1 000 obyvatel 0,434 0,572 0,420 0,188 0,221 0,169 0,327 0,228 0,573 0,727 2,012
Olomouc 1 0,557 1,486 0,380 0,843 0,740 0,108 1,712 0,386 0,622 1,206 1,904 1,001
Olomouc 2 0,620 0,734 0,680 0,820 0,710 0,781 1,316 0,480 1,205 1,175 1,440
Olomouc 3 1,075 0,825 0,583 1,953 0,664 1,022 1,706 0,632 1,346 1,554 0,966
Olomouc 4 0,666 0,618 0,660 0,736 0,720 0,117 0,883 0,185 1,114 1,038 1,159
nad 5 000 obyvatel 0,463 0,785 0,658 0,182 0,371 0,337 1,035 0,566 1,017 1,055 1,123
2 001 - 5 000 0,482 0,731 0,613 0,114 0,815 0,663 0,681 0,482 1,115 1,177 1,435
1 001 -2 000 0,446 0,553 0,637 0,341 0,716 0,383 0,761 0,443 1,049 1,130 1,805
do 1 000 obyvatel 0,410 0,480 0,573 0,480 0,558 0,415 1,124 0,460 0,551 1,116 1,706
Prostějov 0,536 0,837 0,313 0,620 0,650 0,542 1,272 0,604 0,380 1,337 1,256 0,967
nad 2 000 obyvatel 0,462 0,588 1,176 0,348 0,649 0,347 0,474 0,427 1,010 1,068 1,630
1 001 -2 000 0,726 0,652 0,600 0,140 0,521 0,453 0,922 0,491 1,110 1,114 1,552
do 1 000 obyvatel 0,314 0,365 0,500 0,332 0,478 0,235 0,490 0,304 0,940 0,921 1,352
Přerov 1 0,562 0,320 0,384 0,219 0,444 0,444 1,009 0,458 0,647 1,002 1,065 1,199
Přerov 2 0,561 0,883 0,380 0,076 0,350 0,254 0,342 0,286 0,969 0,947 1,246
Přerov 3 0,432 0,302 0,375 0,210 0,540 0,224 0,207 0,126 0,876 0,671 0,932
Přerov 4 0,560 0,665 0,370 0,205 0,530 0,157 0,316 0,234 0,912 0,824 0,969
Přerov 5 0,550 0,600 0,365 0,200 0,520 0,200 0,500 0,290 0,553 0,632 1,015
nad 15 000 obyvatel 0,339 0,801 0,153 0,125 0,383 0,222 0,974 0,403 1,225 0,979 1,604
5 001 - 15 000 0,508 0,556 0,461 0,268 0,214 0,226 1,125 0,341 1,034 0,885 1,005
2 001 - 5 000 0,307 0,414 0,450 0,434 0,371 0,102 0,328 0,147 0,986 0,887 0,793
1 001 -2 000 0,561 0,450 0,442 0,300 0,357 0,216 0,314 0,273 0,924 0,945 1,767
do 1 000 obyvatel 0,332 0,313 0,400 0,193 0,803 0,205 0,627 0,267 0,876 0,854 1,505
Šumperk 0,507 0,719 0,494 0,476 0,715 0,219 1,929 0,680 0,284 1,300 1,193 0,558
nad 5 000 obyvatel 0,360 0,755 0,258 0,814 0,654 0,592 1,066 0,466 1,128 0,921 1,532
2 001 - 5 000 0,409 0,559 0,178 0,440 0,881 0,419 0,740 0,402 1,080 0,976 1,370
1 001 -2 000 0,399 0,535 1,404 0,651 0,446 0,247 0,824 0,445 0,963 0,983 1,793
do 1 000 obyvatel 0,319 0,452 0,402 0,204 0,403 0,268 0,689 0,378 0,885 0,987 1,199
Zlínský kraj
Kroměříž 0,471 0,838 0,626 0,393 0,906 0,204 2,004 0,534 0,530 1,322 1,222 0,868
nad 5 000 obyvatel 0,508 0,604 0,785 0,399 0,664 0,259 1,401 0,364 1,132 1,123 0,973
2 001 - 5 000 0,319 0,423 0,836 0,219 0,277 0,186 0,815 0,309 0,914 0,955 1,240
1 001 -2 000 0,311 0,726 0,470 0,310 0,591 0,138 1,153 0,174 1,018 0,996 1,073
do 1 000 obyvatel 0,243 0,441 0,450 0,337 0,703 0,209 0,607 0,388 0,947 0,957 1,364
Luhačovice 1 0,790 1,076 0,699 0,489 2,387 0,292 1,462 0,837 0,495 1,397 1,430 1,172
Luhačovice 2 0,520 0,521 0,690 0,489 1,010 0,069 1,015 0,787 0,682 0,696 1,133
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uherské Hradiště 0,745 1,328 0,684 0,365 0,925 0,579 1,791 1,003 0,691 1,288 1,209 0,855
nad 15 000 obyvatel 0,572 0,939 0,769 0,641 0,830 0,227 0,701 0,644 1,149 1,081 0,705
5 001 - 15 000 0,491 1,014 0,648 0,624 0,594 0,401 1,166 0,986 1,238 1,319 0,543
2 001 - 5 000 0,354 0,624 0,630 0,615 0,582 0,305 0,650 0,430 0,973 0,975 1,114
1 001 -2 000 0,552 0,624 0,577 1,288 0,700 0,382 0,649 0,516 0,954 1,071 1,116
do 1 000 obyvatel 0,386 0,524 0,435 0,367 0,438 0,314 0,874 0,497 0,954 1,099 1,392
Vsetín 0,325 0,707 0,503 0,449 0,997 0,431 0,688 0,438 0,437 1,204 0,951 1,054
nad 25 000 obyvatel 0,549 0,556 0,495 0,296 0,129 0,445 1,121 0,384 1,118 1,030 1,190
15 001 - 25 000 0,668 0,917 0,441 0,566 0,762 0,643 1,357 0,592 1,484 1,392 2,426
5 001 - 15 000 0,313 0,449 0,491 0,434 0,453 0,419 0,447 0,372 1,050 1,267 1,605
2 001 - 5 000 0,418 0,531 0,321 0,194 0,422 0,419 0,727 0,566 1,084 1,293 1,496
1 001 -2 000 0,508 0,727 0,322 0,641 0,290 0,273 0,265 0,396 0,749 1,169 1,255
do 1 000 obyvatel 0,397 0,475 0,545 0,179 0,222 0,231 0,589 0,468 0,718 1,259 0,867
Zlín 1 0,862 1,163 0,588 0,714 0,617 0,317 2,213 0,456 0,495 1,628 2,604 0,924
Zlín 2 0,681 1,048 0,700 0,720 0,678 0,207 1,967 0,530 1,260 1,156 1,438
Zlín 3 0,524 0,847 0,700 0,859 0,310 0,165 0,698 0,811 1,390 1,147 1,439
nad 15 000 obyvatel 0,648 0,859 0,343 0,672 0,747 0,147 0,520 0,412 1,141 1,655 0,913
5 001 - 15 000 0,519 0,568 0,396 0,413 0,430 0,263 0,607 0,861 1,142 1,078 1,009
2 001 - 5 000 0,445 0,830 0,702 0,339 0,516 0,292 0,896 0,492 1,246 1,203 1,327
1 001 -2 000 0,861 0,892 0,405 0,430 0,362 0,357 0,305 0,511 1,275 1,344 1,349
do 1 000 obyvatel 0,503 0,497 0,550 0,292 0,904 0,333 0,279 0,652 1,139 1,260 1,314
Moravskoslezský kraj
Bruntál 0,363 0,467 0,547 0,312 0,335 0,274 0,565 0,213 0,385 0,967 0,771 0,838
nad 15 000 obyvatel 0,549 0,629 0,460 0,335 0,326 0,188 0,906 0,342 0,997 0,848 0,985
5 001 - 15 000 0,279 0,528 0,445 0,284 0,432 0,610 0,781 0,326 0,858 0,622 1,064
2 001 - 5 000 0,453 0,496 0,665 0,781 0,466 0,244 0,434 0,371 0,661 0,598 1,081
1 001 -2 000 0,286 0,496 0,480 0,301 0,569 0,289 0,356 0,431 0,769 0,741 1,155
do 1 000 obyvatel 0,185 0,804 0,512 0,417 0,540 0,280 0,515 0,380 0,696 0,745 1,237
Frýdek-Místek 0,470 0,878 0,629 0,815 0,916 0,496 1,133 0,342 0,587 1,339 0,984 1,216
nad 15 000 obyvatel 0,564 0,776 0,610 0,492 0,139 0,409 0,570 0,392 1,087 0,795 1,585
5 001 - 15 000 0,773 0,815 0,469 0,809 0,564 0,315 0,708 0,390 1,191 1,044 2,150
2 001 - 5 000 0,471 0,749 0,477 0,410 1,159 0,331 0,745 0,448 0,996 1,216 2,362
1 001 -2 000 0,453 0,655 0,293 1,008 0,439 0,428 0,664 0,490 1,141 1,280 2,065
do 1 000 obyvatel 0,257 0,737 0,516 0,506 0,398 0,365 0,716 0,698 1,295 1,538 2,078
Havířov 1 0,646 0,593 0,477 0,633 0,468 0,311 0,498 0,536 0,371 1,059 0,666 0,994
Havířov 2 0,383 0,729 0,874 0,496 0,460 0,176 0,530 0,484 1,042 0,792 1,052
Havířov 3 0,309 0,486 0,470 0,500 0,511 0,259 0,336 0,582 0,681 0,557 1,052
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava a spoje Školy a kultura Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské stavby Garáže Rodinné domy Chaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Karviná 0,567 0,801 0,550 0,776 0,453 0,371 0,750 0,260 0,371 1,032 0,726 1,398
nad 25 000 obyvatel 0,507 0,704 0,496 0,395 0,207 0,252 0,807 0,537 1,205 0,841 1,261
15 001 - 25 000 0,438 0,747 0,390 0,361 0,440 0,259 0,817 0,370 0,876 0,648 1,256
5 001 - 15 000 0,356 0,574 0,474 0,320 0,349 0,182 0,729 0,370 0,840 0,789 0,977
2 001 - 5 000 0,546 0,481 0,462 0,492 0,507 0,191 0,763 0,492 0,978 0,940 1,540
do 2 000 obyvatel 0,578 0,703 0,410 0,310 0,609 0,255 0,439 0,165 0,973 1,094 1,695
Nový Jičín 0,488 0,979 0,506 0,375 0,234 0,331 1,040 0,402 0,414 1,353 0,862 1,140
nad 15 000 obyvatel 0,471 0,880 0,569 0,563 0,555 0,430 0,094 0,423 1,466 0,919 1,446
5 001 - 15 000 0,634 0,635 0,436 0,486 0,460 0,315 0,758 0,430 0,981 0,810 1,719
2 001 - 5 000 0,460 0,695 0,643 0,225 0,485 0,270 0,534 0,468 1,242 1,101 1,569
1 001 -2 000 0,326 0,491 0,431 0,291 0,302 0,264 0,510 0,483 0,922 0,943 1,258
do 1 000 obyvatel 0,330 0,560 0,152 0,315 0,456 0,266 0,355 0,420 0,912 0,954 1,567
Opava 1 0,932 1,215 0,735 0,697 0,706 0,280 1,645 1,314 0,561 1,267 1,147 0,898
Opava 2 0,498 0,831 0,725 0,609 0,890 0,359 1,595 0,630 1,348 1,066 1,198
Opava 3 0,596 0,571 0,710 0,625 0,635 0,470 1,092 0,590 0,947 0,757 0,977
Opava 4 0,632 0,610 0,700 0,164 0,702 0,192 1,168 0,588 0,888 0,763 1,027
nad 5 000 obyvatel 0,450 0,632 0,477 0,457 0,751 0,281 0,818 0,799 1,021 0,904 1,818
2 001 - 5 000 0,296 0,518 0,575 0,501 1,187 0,266 0,830 0,502 1,031 0,893 1,083
1 001 -2 000 0,564 0,826 0,653 0,267 0,536 0,265 0,493 0,598 0,905 0,979 1,439
do 1 000 obyvatel 0,679 0,718 0,521 0,146 0,409 0,258 0,334 0,548 0,949 1,004 1,820
Ostrava 1 0,467 0,878 0,153 0,209 0,249 0,257 0,755 0,369 0,541 0,634 0,698 0,619
Ostrava 2 0,367 0,462 0,320 0,320 0,299 0,285 1,009 0,285 0,815 0,778 1,582
Ostrava 3 0,328 0,429 0,329 0,318 0,263 0,236 0,767 0,334 0,721 0,663 1,219
Ostrava 4 0,204 0,522 0,457 0,224 0,250 0,167 0,744 0,476 0,628 0,615 0,568
Ostrava 5 0,346 0,711 0,208 0,489 0,303 0,256 0,873 0,488 0,847 0,819 0,773
Ostrava 6 0,469 0,515 0,233 0,304 0,262 0,243 0,852 0,496 0,954 0,946 1,244
Ostrava 7 0,349 0,600 0,305 0,220 0,813 0,118 0,399 0,163 0,860 0,661 1,583
Ostrava 8 0,406 0,567 0,410 0,127 0,209 0,148 0,820 0,239 1,043 0,805 1,340
Ostrava 9 0,277 0,622 0,376 0,613 0,747 0,337 0,814 0,273 1,550 0,796 1,089
Ostrava 10 0,286 0,281 0,330 0,235 0,105 0,395 0,695 0,200 0,859 0,682 1,054
Ostrava 11 0,418 0,541 0,295 0,394 0,358 0,230 0,764 0,282 0,937 0,764 0,781
Ostrava 12 0,420 0,619 0,400 0,235 0,250 0,230 0,106 0,322 0,668 0,792 0,560
nad 5 000 obyvatel 0,578 0,540 0,469 0,498 0,536 0,449 1,063 0,409 1,002 0,929 1,144
2 001 - 5 000 0,356 0,668 0,588 0,300 0,634 0,147 1,163 0,465 0,722 1,071 1,879
1 001 -2 000 0,720 0,746 0,467 0,525 0,553 0,234 0,665 0,614 0,978 1,156 2,020
do 1 000 obyvatel 0,456 0,269 0,469 0,263 0,433 0,132 0,369 0,406 0,960 1,236 2,029

*) Koeficienty prodejnosti vyjadřují vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních smluv a jejich cen zjištěných podle vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň.

1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.

2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.

3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.

4. Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.

5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.

6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O, Z z přílohy č. 2 a stavbám typu K, L, M z přílohy č. 3.

7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2 a bytům nebo nebytovým prostorám v bytových domech typu J, K, oceňovaných podle § 13 a pozemku, na kterém je byt oceňovaný podle § 25.

8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.

9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4.

10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší rozestavěným stavbám oceňovaných podle § 8 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 24.

11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbám oceňovaným podle § 5 a bytům a nebytovým prostorám v rodinném domě, oceňovaných podle § 13 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26a.

12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26.

13. Koeficient prodejnosti pro stavby oceněné podle § 14 je roven 1,00.

14. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a 32 odst. 3 až 5 je roven 1,00.

15. Koeficient prodejnosti pro trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 je roven 1,00.

16. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okresu není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky

a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění města.

b) Pro určení koeficientu prodejnosti (Kp) je rozhodující katastrální území, v němž se oceněná nemovitost nachází.

c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí

Tabulky č. 2

Praha
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Benice 602582 12 57 Lysolaje 729931 8
2 Běchovice 601527 14 58 Malá Chuchle 729183 18
3 Bohnice 730556 8 59 Malá Strana 727091 1
4 Braník 727873 4 60 Malešice 732451 10
5 Břevnov 729582 6 61 Michle 727750 4
6 Březiněves 614131 15 62 Miškovice 731552 15
7 Bubeneč 730106 6 63 Modřany 728616 12
8 Čakovice 731561 15 64 Motol 728951 5
9 Černý Most 731676 19 65 Nebušice 729876 20
10 Čimice 730394 8 66 Nedvězí 702323 13
11 Ďáblice 730629 7 67 Nové Město 727181 1
12 Dejvice 729272 6 68 Nusle 728161 21
13 Dolní Chabry 730599 8 69 Petrovice 732613 11
14 Dolní Měcholupy 732541 11 70 Písnice 720984 13
15 Dolní Počernice 629952 14 71 Pitkovice 773417 12
16 Dubeč 633330 14 72 Podolí 728152 21
17 Háje 728233 11 73 Prosek 731382 9
18 Hájek u Uhříněvsi 773395 14 74 Přední Kopanina 734373 17
19 Hloubětín 731234 9 75 Radlice 728641 5
20 Hlubočepy 728837 5 76 Radotín 738620 16
21 Hodkovičky 727857 4 77 Ruzyně 729710 20
22 Holešovice 730122 3 78 Řeporyje 745251 16
23 Holyně 750573 18 79 Řepy 729701 18
24 Horní Měcholupy 732583 11 80 Satalice 746134 15
25 Horní Počernice 643777 19 81 Sedlec 730041 8
26 Hostavice 731722 19 82 Slivenec 750590 18
27 Hostivař 732052 11 83 Smíchov 729051 21
28 Hradčany 727121 1 84 Sobín 793256 17
29 Hrdlořezy 731765 10 85 Staré Město 727024 1
30 Chodov 728225 11 86 Stodůlky 755541 18
31 Cholupice 652393 13 87 Strašnice 731943 10
32 Jinonice 728730 5 88 Střešovice 729302 6
33 Josefov 727008 1 89 Střížkov 730866 8
34 Kamýk 728438 12 90 Suchdol 729981 8
35 Karlín 730955 3 91 Šeberov 762130 12
36 Kbely 731641 7 92 Stěrboholy 732516 11
37 Klánovice 665444 19 93 Točná 652407 13
38 Kobylisy 730475 8 94 Troja 730190 6
39 Koloděje 668508 14 95 Třebonice 770353 18
40 Kolovraty 668591 14 96 Třeboradice 731528 15
41 Komořany 728519 12 97 Uhříněves 773425 14
42 Košíře 728764 5 98 Újezd nad Lesy 773778 19
43 Královice 672629 13 99 Újezd u Průhonic 773999 12
44 Krč 727598 4 100 Veleslavín 729353 20
45 Křeslice 676071 12 101 Velká Chuchle 729213 18
46 Kunratice 728314 12 102 Vinohrady 727164 2
47 Kyje 731226 19 103 Vinoř 782378 15
48 Lahovice 729248 17 104 Vokovice 729418 20
49 Letňany 731439 7 105 Vršovice 732257 21
50 Lhotka 728071 4 106 Vyšehrad 727300 2
51 Libeň 730891 9 107 Vysočany 731285 9
52 Liboc 729795 20 108 Záběhlice 732117 10
53 Libuš 728390 12 109 Zadní Kopanina 745278 17
54 Lipany 668605 13 110 Zbraslav 791733 16
55 Lipence 683973 17 111 Zličín 793264 18
56 Lochkov 686425 17 112 Žižkov 727415 3
Brno
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Bohunice 612006 7 25 Město Brno 610003 1
2 Bosonohy 608505 7 26 Mokrá Hora 611701 8
3 Brněnské Ivanovice 612227 9 27 Nový Lískovec 610283 7
4 Bystrc 611778 4 28 Obřany 612553 6
5 Černá Pole 610771 3 29 Ořešín 712680 8
6 Černovice 611263 6 30 Pisárky 610208 3
7 Dolní Heršpice 612111 9 31 Ponava 611379 5
8 Dvorska 633895 9 32 Přízřenice 612146 9
9 Holásky 612243 9 33 Řečkovice 611646 4
10 Horní Heršpice 612065 9 34 Sadová 611565 4
11 Husovice 610844 6 35 Slatina 612286 7
12 Chrlice 654132 9 36 Soběšice 751910 4
13 Ivanovice 655856 4 37 Staré Brno 610089 2
14 Jehnice 658201 8 38 Starý Lískovec 612014 7
15 Jundrov 610542 4 39 Stránice 610330 2
16 Kníničky 611905 4 40 Štýřice 610186 5
17 Kohoutovice 610313 4 41 Trnitá 610950 5
18 Komárov 611026 6 42 Tuřany 612171 9
19 Komín 610585 4 43 Útěchov u Brna 775550 8
20 Královo Pole 611484 3 44 Veveří 610372 2
21 Lesná 610887 4 45 Zábrdovice 610704 5
22 Líšeň 612405 7 46 Žabovřesky 610470 3
23 Maloměřice 612499 6 47 Žebětín 795674 7
24 Medlánky 611743 4 48 Židenice 611115 6
České Budějovice
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 České Budějovice 1 621919 1 7 České Budějovice 7 622486 3
2 České Budějovice 2 621943 2 8 České Vrbné 622729 3
3 České Budějovice 3 622052 2 9 Haklovy Dvory 636797 4
4 České Budějovice 4 622222 3 10 Kaliště u Českých Budějovic 662208 3
5 České Budějovice 5 622281 3 11 Třebotovice 662216 4
6 České Budějovice 6 622346 3
Františkovy Lázně
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Dlouhé Mosty 768880 2 5 Krapice 634662 2
2 Františkovy Lázně 634646 1 6 Slatina u Františkových Lázní 634689 2
3 Horní Lomany 634654 2 7 Žírovice 634697 2
4 Jedličná 634638 2
Havířov
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Bludovice 637696 2 4 Havířov-Město 637556 1
2 Dolní Datyně 628905 3 5 Prostřední Suchá 637742 2
3 Dolní Suchá 637777 3 6 Šumbark 637734 2
Hradec Králové
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Březhrad 613878 4 12 Pouchov 726559 3
2 Hradec Králové 646873 1 13 Pražské Předměstí 647101 2
3 Kluky 647225 3 14 Roudnička 741825 3
4 Kukleny 647209 3 15 Rusek 743674 5
5 Malšova Lhota 691305 4 16 Slezské Předměstí 646971 2
6 Malšovice u Hradce Králové 646997 2 17 Slatina u Hradce Králové 749656 4
7 Nový Hradec Králové 647187 2 18 Svinary 760765 5
8 Piletice 726541 5 19 Svobodné Dvory 761125 3
9 Plácky 721204 4 20 Třebeš 647047 2
10 Plačice 721212 4 21 Věkoše 726583 3
11 Plotiště nad Labem 721930 5
Jihlava
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Antonínův Důl 757900 2 10 Kosov u Jihlavy 691372 2
2 Bedřichov u Jihlavy 659878 3 11 Pančava 659835 2
3 Helenín 659827 2 12 Pávov 659916 2
4 Henčov 648680 2 13 Pístov u Jihlavy 721000 2
5 Heroltice u Jihlavy 638421 2 14 Popice u Jihlavy 725765 2
6 Horní Kosov 643084 3 15 Sasov 659843 2
7 Hosov 643092 3 16 Staré Hory 659860 3
8 Hruškové Dvory 648698 3 17 Vysoká u Jihlavy 721018 3
9 Jihlava 659673 1 18 Zborná 791610 2
Karlovy Vary
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Bohatice 663581 3 9 Počerny 753831 4
2 Cihelny 631043 4 10 Rosnice u Staré Role 753840 4
3 Čankov 746746 4 11 Rybáře 663557 2
4 Doubí u Karlových Var 631051 4 12 Sedlec u Karlových Var 746754 4
5 Drahovice 663701 2 13 Stará Role 753858 3
6 Dvory 663549 3 14 Tašovice 631060 4
7 Karlovy Vary 663433 1 15 Tuhnice 663492 2
8 Olšová Vrata 663654 4
Kladno
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Dubí u Kladna 665169 3 5 Motyčín 764540 3
2 Hnidousy 764558 3 6 Rozdělov 664961 2
3 Kladno 665061 1 7 Vrapice 665177 3
4 Kročehlavy 665126 2
Liberec
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Dolní Hanychov 682268 2 14 Machnín 689823 5
2 Doubí u Liberce 631086 4 15 Nové Pavlovice 682161 2
3 Františkov u Liberce 682233 2 16 Ostašov u Liberce 682471 5
4 Hluboká u Liberce 631094 5 17 Pilínkov 631108 5
5 Horní Hanychov 682462 4 18 Radčice u Krásné Studánky 673650 5
6 Horní Růžodol 682250 2 19 Rochlice u Liberce 682314 2
7 Horní Suchá u Liberce 682489 5 20 Rudolfov 682446 5
8 Janův Důl u Liberce 682241 2 21 Ruprechtice 682144 2
9 Karlinky 682497 5 22 Růžodol I 682209 2
10 Kateřinky u Liberce 682438 5 23 Staré Pavlovice 682179 2
11 Krásná Studánka 673641 5 24 Starý Harcov 682390 2
12 Kunratice u Liberce 785628 5 25 Vesec u Liberce 780472 4
13 Liberec 682039 1 26 Vratislavice nad Nisou 785644 3
Luhačovice
poř. číslo katastrální území číslo oblasti poř. číslo katastrální území číslo oblasti
název kód název kód
1 Kladná-Žilín 664944 2 3 Polichno 725463 2
2 Luhačovice 688576 1 4 Řetechov 745341 2
Mariánské Lázně
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Chotěnov u Marián. Lázní 901903 3 3 Stanoviště u Marián. Lázní 691674 3
2 Mariánské Lázně 691585 1 4 Úšovice 691607 2
Most
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Čepirohy 619591 3 10 Pařidla 669342 3
2 Dřínov u Komořan 633097 3 11 Rudoltice nad Bílinou 699691 3
3 Ervěnice 668885 3 12 Skyřice 749206 3
4 Hořany 645010 3 13 Slatinice u Mostu 616559 3
5 Komořany u Mostu 668893 3 14 Souš 903337 3
6 Konobrže 669326 3 15 Střimice 699748 3
7 Kopisty 669334 3 16 Třebušice 770540 3
8 Most I 699357 1 17 Velebudice 749214 3
9 Most II 699594 2 18 Vtelno 787507 3
Olomouc
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Bělidla 710881 3 14 Neředín 710687 3
2 Černovír 710571 4 15 Nová Ulice 710717 3
3 Droždín 632635 2 16 Nové Sady u Olomouce 710814 3
4 Hejčín 710644 3 17 Nový Svět u Olomouce 710920 4
5 Hodolany 710873 3 18 Olomouc-město 710504 1
6 Holice u Olomouce 641227 3 19 Pavlovicky 710938 3
7 Chomoutov 652415 4 20 Povel 710784 3
8 Chválkovice 710911 3 21 Radíkov u Olomouce 737747 2
9 Klášterní Hradisko 710555 3 22 Řepčín 710946 3
10 Lazce 710598 3 23 Slavonín 750387 4
11 Lošov 686875 2 24 Svatý Kopeček 669288 2
12 Nedvězí u Olomouce 702358 4 25 Topolany u Olomouce 767760 4
13 Nemilany 703109 4 26 Týneček 772411 2
Opava
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Držkovice 777170 4 9 Opava-Město 711560 1
2 Jaktař 711730 3 10 Opava-Předměstí 711578 2
3 Jarkovice 783595 4 11 Palhanec 777188 5
4 Kateřinky u Opavy 711756 2 12 Podvihov 724637 4
5 Komárov u Opavy 711845 4 13 Suché Lazce 759180 4
6 Kylešovice 711811 3 14 Vávrovice 777196 4
7 Malé Hoštice 711870 4 15 Vlaštovičky 783609 4
8 Milostovice 695149 4 16 Zlatníky u Opavy 793230 4
Ostrava
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Antošovice 600393 2 21 Nová Ves u Ostravy 713937 4
2 Bartovice 715085 3 22 Petřkovice u Ostravy 720470 2
3 Dubina u Ostravy 798894 6 23 Polanka nad Odrou 725081 7
4 Heřmanice 714691 3 24 Poruba 715174 9
5 Hošťálkovice 646075 2 25 Poruba-sever 715221 9
6 Hrabová 714534 10 26 Proskovice 733474 7
7 Hrabůvka 714585 6 27 Přívoz 713767 5
8 Hrušov 714917 4 28 Pustkovec 715301 9
9 Koblov 667366 2 29 Radvanice 715018 3
10 Krásné Pole 673722 7 30 Slezská Ostrava 714828 5
11 Kunčice nad Ostravicí 714224 4 31 Stará Bělá 753661 7
12 Kunčičky 714241 4 32 Stará Plesná 721689 12
13 Lhotka u Ostravy 681458 2 33 Svinov 715506 8
14 Mariánské Hory 713830 5 34 Třebovice ve Slezsku 715433 8
15 Martinov ve Slezsku 715379 8 35 Vítkovice 714071 11
16 Michálkovice 714747 3 36 Výškovice u Ostravy 715620 6
17 Moravská Ostrava 713520 1 37 Zábřeh-Hulváky 713970 11
18 Muglinov 714941 3 38 Zábřeh nad Odrou 714305 6
19 Nová Bělá 704946 7 39 Zábřeh-VŽ 714089 11
20 Nová Plesná 721671 12
Pardubice
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Černá za Bory 619965 5 11 Pardubice 717657 1
2 Dražkovice 632252 4 12 Pardubicky 717835 2
3 Drozdice 619973 6 13 Popkovice 718068 4
4 Hostovice 645991 6 14 Rosice nad Labem 741205 3
5 Lány na Důlku 679071 6 15 Semtín 747386 5
6 Mnětice 619981 5 16 Staré Čívice 754170 5
7 Nemošice 703249 3 17 Staročernsko 619990 6
8 Nové Jesenčany 718084 2 18 Studánka 717843 2
9 Ohrazenice 709328 3 19 Svítkov 718033 4
10 Opočínek 679089 6 20 Trnová 717959 2
Plzeň
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Bolevec 722120 2 13 Lhota u Dobřan 680940 3
2 Božkov 722294 2 14 Litice u Plzně 722740 3
3 Bručná 722367 2 15 Lobzy 722618 2
4 Bukovec 722707 3 16 Malesice 690821 3
5 Černice 620106 3 17 Plzeň 721981 1
6 Červený Hrádek u Plzně 621081 2 18 Plzeň 4 722731 2
7 Dolní Vlkýš 690813 3 19 Radčice u Plzně 737411 3
8 Doubravka 722677 2 20 Radobyčice 620122 3
9 Doudlevce 722464 2 21 Skvrňany 722596 2
10 Hradiště u Plzně 722341 2 22 Újezd 722685 3
11 Koterov 671053 2 23 Valcha 722472 2
12 Křimice 676195 3
Poděbrady
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Kluk 666670 2 4 Přední Lhota u Poděbrad 734381 2
2 Poděbrady 723495 1 5 Velké Zboží 723550 2
3 Polabec 723541 2
Přerov
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Čekyně 619108 3 8 Penčičky 719064 4
2 Dluhonice 626708 5 9 Popovice u Přerova 782343 3
3 Henčlov 638277 4 10 Předmostí 734977 2
4 Kozlovice u Přerova 734985 3 11 Přerov 734713 1
5 Lověšice u Přerova 735001 4 12 Újezdec u Přerova 774073 3
6 Lýsky 782335 4 13 Vinary u Přerova 782351 3
7 Penčice 719056 4 14 Žeravice 796441 3
Ústí nad Labem
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Božtěšice 608955 4 14 Neštěmice 703869 3
2 Brná nad Labem 609901 4 15 Nová Ves 705616 5
3 Budov u Svádova 759805 5 16 Olešnice u Svádova 759813 5
4 Bukov 775096 2 17 Předlice 775002 3
5 Církvice 746410 5 18 Sebuzín 746428 5
6 Dělouš 775894 6 19 Skorotice u Ustí nad Labem 748480 4
7 Dobětice 757772 2 20 Strážky u Habrovic 636444 4
8 Habrovice 636436 4 21 Střekov 775258 2
9 Hostovice u Ustí nad Labem 645982 5 22 Svádov 759830 5
10 Klíše 775053 2 23 Tuchomyšl 771368 6
11 Kojetice u Malečova 690686 5 24 Ústí nad Labem 774871 1
12 Krásné Březno 775266 3 25 Vaňov 776807 4
13 Mojžíř 698164 3 26 Všebořice 775118 2
Zlín
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Jaroslavice u Zlína 635863 3 9 Mladcová 636177 3
2 Klečůvka 666041 3 10 Prštné 636142 2
3 Kostelec u Zlína 670138 3 11 Příluky u Zlína 635812 3
4 Kudlov 635898 3 12 Salaš u Zlína 745952 3
5 Lhotka u Zlína 636053 3 13 Štípa 670146 3
6 Louky nad Dřevnicí 636118 2 14 Velíková 778028 3
7 Lužkovice 795887 3 15 Zlín 635561 1
8 Malenovice u Zlína 635987 2

b) začlenění katastrálních území měst do oblastí

Hlavní město Praha
Oblast Katastrální území
1 Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město
2 Vinohrady, Vyšehrad
3 Holešovice, Karlín, Žižkov
4 Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle
5 Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice
6 Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Troja, Střešovice
7 Ďáblice, Kbely, Letňany
8 Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Kobylisy, Lysolaje, Sedlec, Střížkov, Suchdol
9 Libeň, Hloubětín, Prosek, Vysočany
10 Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice
11 Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Stěrboholy,
12 Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic
13 Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná
14 Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves
15 Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,
16 Radotín, Řeporyje, Zbraslav,
17 Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobín, Zadní Kopanina,
18 Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín,
19 Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy
20 Liboc, Nebušice, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice,
21 Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice
 
Brno
Oblast Katastrální území
1 Město Brno
2 Staré Brno, Stránice, Veveří
3 Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky
4 Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice
5 Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice
6 Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice
7 Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín
8 Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna
9 Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany
 
České Budějovice
Oblast Katastrální území
1 České Budějovice 1
2 České Budějovice 2, České Budějovice 3
3 České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic
4 Haklovy Dvory, Třebotovice
 
Františkovy Lázně
Oblast Katastrální území
1 Františkovy Lázně
2 Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice
 
Havířov
Oblast Katastrální území
1 Havířov - město
2 Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark
3 Dolní Datyně, Dolní Suchá
 
Hradec Králové
Oblast Katastrální území
1 Hradec Králové
2 Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš
3 Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše
4 Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce Králové
5 Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary
 
Jihlava
Oblast Katastrální území
1 Jihlava
2 Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Penčava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Sasov, Vysoká u Jihlavy, Zborná
3 Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory
 
Karlovy Vary
Oblast Katastrální území
1 Karlovy Vary
2 Drahovice, Rybáře, Tuhnice
3 Bohatíce, Dvory, Stará Role
4 Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role , Sedlec u Karlových Var, Tašovice
 
Kladno
Oblast Katastrální území
1 Kladno
2 Kročehlavy, Rozdělov
3 Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice
 
Liberec
Oblast Katastrální území
1 Liberec
2 Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Staré Pavlovice, Starý Harcov
3 Rochlice u Liberce, Vratislavice nad Nisou
4 Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce
5 Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov
 
Luhačovice
Oblast Katastrální území
1 Luhačovice
2 Kladná Žilín, Polichno, Řetechov
 
Mariánské Lázně
Oblast Katastrální území
1 Mariánské Lázně
2 Úšovice
3 Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní
 
Most
Oblast Katastrální území
1 Most I
2 Most II
3 Čepirohy, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hořany, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Pařidla, Rudoltice nad Bílinou, Skyřice, Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vtelno
 
Olomouc
Oblast Katastrální území
1 Olomouc - město
2 Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček
3 Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky, Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice
4 Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír
 
Opava
Oblast Katastrální území
1 Opava - město
2 Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí
3 Jaktař, Kylešovice
4 Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milotovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy
 
Ostrava
Oblast Katastrální území
1 Moravská Ostrava
2 Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy
3 Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice
4 Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy
5 Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava
6 Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
7 Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá
8 Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku
9 Poruba, Poruba - sever, Pustkovec
10 Hrabová
11 Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ
12 Nová Plesná, Stará Plesná
 
Pardubice
Oblast Katastrální území
1 Pardubice
2 Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová
3 Nemošice, Ohrazenice, Rosice
4 Dražkovice, Popkovice, Svítkov
5 Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice
6 Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko
 
Plzeň
Oblast Katastrální území
1 Plzeň
2 Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha
3 Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malesice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd
 
Poděbrady
Oblast Katastrální území
1 Poděbrady
2 Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží
 
Přerov
Oblast Katastrální území
1 Přerov
2 Předmostí
3 Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice
4 Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky
5 Dluhonice
 
Ústí nad Labem
Oblast Katastrální území
1 Ústí nad Labem
2 Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice
3 Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice
4 Božtěšice, Brná nad Labem, Habrovice, Skorotice u U. n. L., Srážky z Habrovic, Vaňov
5 Bukov u Svádova, Církvice, Hostovice u Ú.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov
6 Dělouš, Tuchomyšl
 
Zlín
Oblast Katastrální území
1 Zlín
2 Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné
3 Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru