Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 384/2011 Sb.Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb.

Částka 133/2011
Platnost od 09.12.2011
Účinnost od 15.12.2011
Zrušeno k 25.01.2020 (6/2020 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

384

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011

o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2011 Sb., (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA O TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A O OZNAČOVÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBALOVÉHO MATERIÁLU

§ 1

Předmět

Tato vyhláška upravuje

a) náležitosti a vzor značky pro označování dřevěného obalového materiálu (dále jen „značka“),

b) způsob označování dřeva nebo dřevěného obalového materiálu,

c) technické a technologické požadavky na technické zařízení a náležitosti technologického postupu,

d) technologické požadavky na označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu.

§ 2

Náležitosti a vzor značky

[K § 69a odst. 5 písm. a) zákona]

(1) Vzor značky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Pozice symbolů musí odpovídat vzorům uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce. Provedení značky musí být takové, aby byla viditelná a čitelná bez použití vizuálních pomůcek.

(3) Značka nesmí obsahovat uvnitř ohraničeného prostoru žádné jiné informace.

§ 3

Způsob označování, technologické požadavky pro označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu

[K § 69a odst. 5 písm. a) a c) zákona]

(1) Označení dřevěného obalového materiálu musí být čitelné, trvalé, nepřenosné a být umístěno na viditelném místě, nejméně na dvou protilehlých stranách obalu. Nesmí být napsáno ručně ani provedeno červenou nebo oranžovou barvou.

(2) Způsoby označování dřevěného obalového materiálu jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Technologické požadavky pro označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu obsahuje příloha č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Technické a technologické požadavky na technické zařízení a náležitosti technologického postupu

[K 69a odst. 5 písm. b) zákona]

(1) Technické zařízení musí být konstrukčně i funkčně způsobilé k provedení ošetření.

(2) Technické zařízení musí být schopno dosáhnout stanovené hodnoty teploty, uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Technické zařízení musí být vybaveno záznamovým zařízením pro získávání, ukládání a uchovávání dat, která prokazují splnění minimálních požadavků a která prokazují splnění požadavků na dosažení minimální teploty a doby stanovených pro ošetření technickými požadavky uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Technologický postup pro ošetřování dřevěného obalového materiálu musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Technické a technologické požadavky na technické zařízení pro ošetřování dřevěného obalového materiálu jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(6) Pro výrobu ošetřeného dřevěného obalového materiálu je možné použít pouze dřevo, na kterém se nenachází žádná kůra, s výjimkou jakéhokoliv množství vizuálně oddělených jasně zřetelných malých kousků kůry, pokud jsou

a) užší než 3 cm (bez ohledu na délku), nebo

b) širší než 3 cm s celkovou plochou samostatného kousku kůry menšího než 50 cm2.


ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 5zrušeno


ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2011.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2011 Sb.

Náležitosti a vzor značky a způsoby označování dřevěného obalového materiálu

Značka

1. Značka pro označování dřevěného obalového materiálu obsahuje tyto symboly:

a) Symbol IPPC - vzhled symbolu musí být dodržen dle uvedeného vzoru níže, musí být umístěn nalevo od ostatních součástí značky a oddělen svislou dělící linkou.

b) Kód země - je dvoupísmenný ISO kód země (ve vzoru uveden jako „CZ“), ve které jsou osoby používající způsobilé technické zařízení nebo osoby způsobilé k označování dřevěného obalového materiálu zaregistrovány, nebo dřevěné obaly vyráběny a označovány. Kód země musí být oddělen pomlčkou od kódu osoby.

c) Kód osoby (ve vzoru uveden jako „000“) používající způsobilé technické zařízení nebo osoby způsobilé k označování dřevěného obalového materiálu je číselný kód přidělený rostlinolékařskou správou.

d) Kód ošetření (ve vzoru uveden jako „HT“) je uveden po kombinaci kódů země a kódu osoby. Musí být uveden na samostatném řádku, nebo samostatně za pomlčkou, je-li uveden na stejném řádku jako ostatní uvedené kódy. Pro Českou republiku je kód ošetření „HT“.

2. Značka musí mít tvar obdélníku nebo čtverce a musí obsahovat uvnitř ohraničení vertikální linku oddělující symbol IPPC od dalších součástí a symbolů značky. Grafické ztvárnění značky musí odpovídat vzoru mezinárodně uznávané značky podle bodu 3.

3. Vzory mezinárodně uznávané značky

Vzor č. 1

Vzor č. 1

Vzor č. 2

Vzor č. 2

Vzor č. 3

Vzor č. 3

Při použití šablony mohou být přítomny malé mezery v ohraničující lince, ve vertikální lince a jinde mezi součástmi značky podle vzoru č. 4

Vzor č. 4

Vzor č. 4

Vzor č. 5

Vzor č. 5

Vzor č. 6

Vzor č. 6

Způsoby označování dřevěného obalového materiálu

A. Označování nových ošetřených dřevěných obalů

1. Značení dřevěného obalového materiálu je prováděno z jeho vnější strany. Značení se provádí vypálením, vyražením, natištěním, nástřikem nebo nátěrem barvou.

2. Je-li dřevěný obal složen z různorodých součástí, výsledný složený celek se považuje za jediný komplet pro označení značkou. Na složeném kompletu dřevěného obalového materiálu vyrobeného z ošetřeného dřeva i zpracovaného dřevěného materiálu, který nevyžaduje ošetření, může být značka umístěna na částech zpracovaného dřevěného materiálu tak, aby bylo zajištěno, zeje značka na viditelném místě a v dostatečné velikosti. Tento postup použití značky se využívá pouze u kompletních celků dřevěných obalů.

B. Označování pomocného dřeva

Možnosti značení pomocného dřeva:

- použití značky na kusech pomocného dřeva po celé jejich délce ve velmi krátkých odstupech tak, aby jedna celá značka byla umístěna na každém komponentu tohoto dřeva po jeho nařezání na konečnou délku,

- dodatečné použití značky na ošetřeném pomocném dřevě po jeho nařezání může být provedeno pouze v případě, že osoba provádějící tuto činnost odpovídá požadavkům § 69 zákona.

C. Označování opravovaného nebo znovuzpracovaného dřevěného obalového materiálu

1. Pro potřeby oprav (náhrada až jedné třetiny komponentů dřevěného obalu) a použití znovuzpracovaných (náhrada více jak jedné třetiny komponentů dřevěného obalu) dřevěných obalů je možné použití nejvýše tří značek různých osob, oprávněných provádět značení.

2. Pokud je k opravě použit ošetřený dřevěný obalový materiál, každý přidaný nebo vyměněný komponent musí být samostatně označen podle § 3. Pokud je k opravě použito dřevo neošetřené, postupuje se dále podle bodu 3.

3. Pokud je při opravě nebo znovuzpracování dřevěných obalů použit neošetřený dřevěný obalový materiál, musí být jakékoliv předchozí značky z něho odstraněny. Takový dřevěný obal musí být podroben předepsanému ošetření a poté označen značkou odpovídající vzoru uvedenému v této příloze.

4. V případě, že vyměněné komponenty neodpovídají požadavkům na ošetření dřevěného obalového materiálu nebo je obtížné zjistit původ dřevěného obalového materiálu nebo jeho komponentů, musí být celý dřevěný obal znovu ošetřen, jeho původní značky odstraněny (např. zatřením barvou nebo vybroušením) a dřevěný obal označen značkou novou odpovídající vzoru uvedenému v této příloze.

D. Výše uvedené způsoby se nepoužívají u nového materiálu, který nepodléhá požadavkům na označení. Jedná se o:

a) dřevěný obalový materiál vyrobený výhradně z tenkého dřeva o tloušťce 6 mm nebo méně,

b) dřevěný obalový materiál vyrobený zcela ze zpracovaného dřevěného materiálu, jako je překližka, dřevotřískové desky, OSB desky nebo dýha, které byly vyrobeny za použití lepidla, tepla nebo tlaku, nebo jejich kombinací,

c) sudy na víno a lihoviny, které byly zahřívány během výroby, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána1),

d) dárkové krabice na víno, doutníky a další komodity vyrobené ze dřeva, které bylo zpracováno nebo vyrobeno způsobem, který je učiní prostými škodlivých organismů, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána1),

e) piliny, hobliny a dřevitá vlna, nebo

f) dřevěné součásti trvale připojené k dopravním prostředkům a kontejnerům.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2011 Sb.

Technologické požadavky pro označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu

1. Technologické požadavky pro označování dřevěného obalového materiálu:

Označit lze pouze dřevěné obaly vyrobené z dřevěného obalového materiálu ošetřeného osobami oprávněnými provádět tepelné ošetřování tohoto materiálu nebo vyrobené dřevěné obaly, které byly ošetřeny pouze u těchto osob.

2. Náležitosti technologického postupu pro označování dřevěného obalového materiálu:

a) identifikace výrobce dřevěného obalového materiálu v rozsahu § 87 odst. 4 písm. a) až c) zákona,

b) druh vyráběných dřevěných obalů,

c) popis výroby a označování dřevěného obalového materiálu ze dřeva, které bylo ošetřeno proti škodlivým organismům a bylo buď označeno nebo opatřeno dokladem o provedeném ošetření provozovatelem způsobilého technického zařízení a jeho uskladnění,

d) popis způsobu a délky uchovávání dokladů o nákupu takto ošetřeného dřeva, které prokazují, že osoba způsobilá k označování dřevěného obalového materiálu použil na jeho výrobu pouze dřevo, které bylo ošetřené podle požadavků stanovených zákonem,

e) popis způsobu, času a místa označení dřevěného obalového materiálu,

f) datum vypracování technologického postupu a podpis odpovědné osoby.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2011 Sb.

Technické a technologické požadavky na technické zařízení a náležitosti technologického postupu pro ošetřování dřevěného obalového materiálu

1. Technické požadavky na technické zařízení:

1.1 Minimální hodnota teploty, která musí být technickým zařízením dosažena je 56 °C při minimální době trvání 30 minut. Tato teplota musí být dosažena nepřetržitě v celém profilu dřeva, a to včetně jeho jádra.

1.2 Technické zařízení musí být vybaveno záznamovým zařízením k měření teploty jádra dřeva, minimálně s jednou teplotní sondou k měření teploty vnitřního prostoru technického zařízení a minimálně jednou teplotní sondou k měření teploty ve dřevě (v jeho jádru). Záznamové zařízení může být buďto součástí řídící jednotky technického zařízení nebo jako doplňková výbava technického zařízení použitá k uvedenému účelu podle jeho návodu k obsluze.

2. Technologické požadavky na technické zařízení:

2.1 Teplotní sonda k měření teploty dřeva v jádru se umisťuje do nejchladnějšího místa komory technického zařízení nebo v co největší blízkosti tohoto místa. Nejchladnější místo v komoře je určeno na základě výsledku kontrolního měření rostlinolékařské správy.

2.2 Odměřování minimální požadované doby ošetřování (tj. 30 minut) je zahájeno od okamžiku, kdy je na teploměru záznamového zařízení zaznamenána hodnota 56 stupňů. Po tuto minimální dobu nesmí teplota klesnout pod tuto stanovenou hodnotu.

2.3 V případě, kdy je technické zařízení vybaveno více teplotními sondami, je měření zahájeno v okamžiku, kdy teplota na všech sondách dosáhne 56 stupňů, dále se postupuje podle bodu 2.2.

3. Náležitosti technologického postupu pro ošetřování dřevěného obalového materiálu:

a) identifikace provozovatele technického zařízení v rozsahu § 87 odst. 3 písm. a) až c) zákona,

b) stručný popis technického zařízení,

c) způsob označení technického zařízení a jeho umístění,

d) popis ošetřovaného materiálu (řezivo, dřevěný obalový materiál, obaly),

e) popis měřidla ke sledování teploty dosažené v jádru ošetřovaného dřevěného obalového materiálu,

f) počet sond ke sledování teploty a jejich umístění v technickém zařízení,

g) způsob řízení průběhu ošetřování,

h) popis způsobu získávání, ukládání a uchovávání dat, které prokazují splnění minimálních požadavků (např. druh, počet sond), dosažení minimální teploty 56 °C dosažených nepřetržitě v celém profilu dřeva alespoň po dobu 30 minut, způsob, čas a místo značení dřevěného obalového materiálu (po ošetření, při expedici, u příjemce),

i) skladování dřevěného obalového materiálu po ošetření,

j) datum vypracování technologického postupu a podpis odpovědné osoby.

Poznámky pod čarou

1) Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin revidovaná a schválená rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997.

Přesunout nahoru