Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 383/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou

Částka 133/2011
Platnost od 09.12.2011
Účinnost od 15.12.2011
Zrušeno k 01.01.2014 (431/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

383

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, k provedení § 79 odst. 3:


Čl. I

V příloze k vyhlášce č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou, články VI až XII včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

„VI. Povolování přípravků

1. Hodnocení vlastností přípravků mimo přípravky obsahující pouze účinnou látku charakteru mikroorganismů, feromonů, repelentů, látek na bázi potravinářských surovin, rostlinných extraktů, přípravků představujících nízké riziko a přípravků obsahujících jen základní látky, v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství

Položka Odborný úkon Výše náhrady
(Kč)
P 1 Souhrnné odborné hodnocení podkladových údajů o přípravku a posouzení jeho závěrů z hlediska jednotných zásad hodnocení a rozhodování uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1). Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o 39000 Kč u každého z těchto dílčích hodnocení: - chemické a fyzikální vlastnosti, - osud a chování v životním prostředí, - vliv na necílové organismy, necílové rostliny a rostlinné produkty - vliv na cílové rostliny a rostlinné produkty a účinnost na škodlivé organismy (dále jen "dílčí hodnocení"). 278100

2. Hodnocení vlastností přípravků obsahujících pouze účinnou látku charakteru mikroorganismů v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství

Položka Odborný úkonVýše náhrady (Kč)
P 2 Souhrnné hodnocení a rozhodování Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o 39000 Kč u každého z dílčích hodnocení.264300

3. Hodnocení vlastností přípravků obsahujících pouze účinné látky charakteru feromonů, repelentů, látek na bázi potravinářských surovin, rostlinných extraktů, základních látek a přípravků představujících nízké riziko, v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství

PoložkaOdborný úkon Výše náhrady (Kč)
P 3Souhrnné hodnocení a rozhodování Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o 11100 Kč u každého z dílčích hodnocení. 122400

VIL Hodnocení účinné látky, safeneru nebo synergentu

Položka Odborný úkon Výše náhrady
(Kč)
UL1 Kontrola úplnost dokumentačního souboru (všechny případy ÚL 2 - ÚL 6) 33400
UL2 Hodnocení účinné látky, safeneru nebo synergentu, při zpravodajství v rámci společného hodnocení pro účely jejího schválení nebo obnovy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1) mimo látek, představujících nízké riziko 1645000
UL3 Hodnocení látek představujících nízké riziko, při zpravodajství v rámci společného hodnocení před jejich schválením a nebo obnovou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1) 206400
UL4 Hodnocení účinné látky, safeneru nebo synergentu před jejím schválením nebo obnovou jejího schválení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1) mimo látky představující nízké riziko, při spoluzpravodajství 526400
UL5 Hodnocení opětovně předloženého dokumentačního souboru k účinné látce, safeneru nebo synergentu v případě předchozího negativního závěru (podle rozsahu možného využití závěrů předchozího hodnocení) při zpravodajství nebo spoluzpravodaj ství 519400
UL6 Hodnocení látky představující nízké riziko před jejím schválením nebo obnovou jejího schválení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1) nebo hodnocení opětovně předloženého dokumentačního souboru ktéto látce v případě předchozího negativního závěru (podle rozsahu možného využití závěrů předchozího hodnocení) při zpravodajství nebo spoluzpravodajství 185700

VIII. Udělení osvědčení o způsobilosti k provádění úředně uznaných zkoušek (§ 45 zákona)

PoložkaOdborný úkon Výše náhrady
(Kč)
O 1Provedení auditu 44500
O 2Opakovaný audit, opakované udělení osvědčení 27900

IX. Povolení souběžného obchodu

PoložkaOdborný úkon Výše náhrady
(Kč)
S 1Odborné posouzení podkladových údajů, včetně posouzení identity složení srovnávaných přípravků 11100

X. Zápis pomocných prostředků a adjuvantů do úředního registru (§ 54 zákona)

PoložkaOdborný úkon Výše náhrady (Kč)
DP 1Odborné zhodnocení podkladů 39000

XI. Další odborné úkony v oblasti přípravků [§ 79 odst. 1 písm. m) zákona]

Vzájemné uznávání povolení nebo změny povolení formou vzájemného uznávání povolení

Položka Odborný úkon Výše náhrady
(Kč)
P 12 Souhrnné odborné hodnocení podkladových údajů o přípravku a posouzení jeho závěrů z hlediska jednotných zásad hodnocení o rozhodování uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1) 72300

XII. Zápis mechanizačních prostředků do úředního registru, posuzování provozovny pro kontrolní testování mechanizačních prostředků, uznání způsobilosti technického zařízení, následná kontrola technického zařízení a uznání způsobilosti subjektu k označování dřevěných obalů (§ 63, 66, 68 a 69 zákona)

1. Odborné posouzení

Položka Odborný úkon Výše náhrady (Kč)
Ml Odborné posouzení mechanizačního prostředku (§ 63 zákona) v minulosti legálně uvedeného na trh v jiném členském státě Evropské unie při zápisu typu do úředního registru 3500
M2 Odborné posouzení mechanizačního prostředku (§ 63 zákona) jiného než podle položky Ml při zápisu typu do úředního registru 30000
M3 Odborné posouzení provozovny pro kontrolní testování mechanizačních prostředků (§ 66 zákona) 2500

2. Odborné ověření způsobilosti technického zařízení a způsobilosti subjektu k označování dřevěných obalů (§ 69 zákona)

Položka Odborný úkon Výše náhrady
(Kč)
M4 před prvním uznáním způsobilosti technického zařízení 4000
M5 před druhým a každým následným uznáním způsobilosti technického zařízení 3000
M6 odborné ověření způsobilosti subjektu pro označování dřevěných obalů 2500

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Byla-li podána žádost o provedení odborného úkonu podle čl. VI až XII přílohy k vyhlášce č. 175/2005 Sb. přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, účtují se žadateli náklady za provedení tohoto odborného úkonu podle vyhlášky č. 175/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a to i v případech, kdy se náklady staly splatnými až po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2011.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru