Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 369/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 129/2011
Platnost od 06.12.2011
Účinnost od 01.04.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

369

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. I

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009, zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova „je na základě tohoto zákona poskytována zdravotní péče“ nahrazují slovy „jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby“)“.

2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 49 zní:

(2) Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení jinak49).

49) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.

3. V § 7 odst. 1 písm. d) se za slova „mateřské a“ vkládají slova „osoby na“.

4. V § 8 odst. 1 písm. f) bodě 2 se slova „nebyla poskytnuta zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „nebyly poskytnuty hrazené služby“.

5. V § 8 odst. 4 větě třetí se slova „úhradu péče hrazené zdravotním pojištěním“ nahrazují slovy „poskytování hrazených služeb“.

6. V § 11 odst. 1 písmena a) až d) znějí:

a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku; přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě. Ode dne vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ode dne zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou nebo ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny19) vyhlásí ve sdělovacích prostředcích, jsou pojištěnci takové zdravotní pojišťovny oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, a to vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanovenému v tomto ustanovení. Žádá-li pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto ustanovením, je zdravotní pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna není oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení,

b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce,

c) na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny,

d) na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu,“.

7. V § 11 odst. 1 písm. e) se slovo „zařízení“ nahrazuje slovem „poskytovatel“.

8. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

9. V § 11 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách,“.

Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena h) až l).

10. V § 11 odst. 1 písm. i) se slova „zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „poskytovatel je povinen“.

11. V § 11 odst. 1 písm. j) se slovo „zařízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelem“, slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovatel“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „povinen“.

12. V § 11 odst. 1 se čárka na konci písmene k) nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

13. V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách.“.

14. Poznámky pod čarou č. 22 a 23 se zrušují.

15. V § 11 odst. 3 se věty druhá až čtvrtá zrušují.

16. V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravotnickým zařízením uvedeným ve větě druhé a třetí, která je částečně hrazena“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytnutých poskytovatelem stanoveným zvláštním právním předpisem upravujícím služební poměr vojáků z povolání, které jsou částečně hrazeny“.

17. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

18. V § 11 odst. 5 se slovo „lékaře“ nahrazuje slovem „poskytovatele“ a slovo „dopravní“ se nahrazuje slovy „zdravotnické dopravní“.

19. V § 12 písmeno d) zní:

d) poskytnout součinnost při poskytování zdravotních služeb a kontrole průběhu individuálního léčebného postupu a dodržovat poskytovatelem stanovený léčebný režim,“.

20. V § 12 písm. h) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „a prostředků zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy „ , potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků“.

21. V § 12 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ; pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (dále jen „bydliště“),“.

22. V § 12 písm. m) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

23. V § 12 písm. n) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“, slovo „péči“ se nahrazuje slovem „služby“ a slova „poskytnuté zdravotní péče a výší úhrady“ se nahrazují slovy „poskytnutých zdravotních služeb a výší úhrady“.

24. Nadpis části páté zní: „PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB“.

25. Nadpis § 13 zní: „Hrazené služby“.

26. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „péče poskytnutá“ nahrazují slovy „služby poskytnuté“.

27. V § 13 odst. 1 písm. a) se slovo „odpovídá“ nahrazuje slovem „odpovídají“, slovo „jejím“ se nahrazuje slovem „jejich“ a slovo „bezpečná“ se nahrazuje slovem „bezpečné“.

28. V § 13 odst. 1 písm. a) a b) se slovo „je“ nahrazuje slovem „jsou“.

29. V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo „její“ nahrazuje slovy „o jejich“ a slovo „jejího“ se nahrazuje slovem „jejich“.

30. V § 13 odstavec 2 zní:

(2) Hrazenými službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem

a) zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách,

b) poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,

c) přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů,

d) odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),

e) přeprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů,

f) přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,

g) přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů,

h) prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy,

i) pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,

j) zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem; tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel.“.

31. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

32. V § 13 odst. 3 až 8 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

33. V § 13 odst. 3 ve větě první se slova „péči uvedenou“ nahrazují slovy „služby uvedené“ a ve větě druhé slovo „takové“ se nahrazuje slovem „takových“.

34. V § 13 odst. 4 se slova „péči, která je takto označena“ nahrazují slovy „služby, které jsou takto označeny“ a slova „péči, kterou“ se nahrazují slovy „služby, které“.

35. V § 13 odst. 5 se slovo „kterou“ nahrazuje slovem „které“, slova „zdravotnické zařízení povinno“ se nahrazují slovy „poskytovatel povinen“, slova „zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatele“, slova „zveřejněn ve zdravotnickém“ se nahrazují slovy „poskytovatelem zveřejněn v prostorách zdravotnického“ a za slovy „přístupném místě a“ se vkládá slovo „dále“.

36. V § 13 odst. 6 až 8 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“.

37. V § 13 odst. 6 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „povinen“.

38. V § 13 odst. 8 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“, slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovateli“, slova „odst. 3“ se nahrazují slovy „odst. 2“, slovo „vynaložilo“ se nahrazuje slovem „vynaložil“ a slovo „zabránilo“ slovem „zabránil“.

39. V § 14 se slova „péče poskytnutá“ nahrazují slovy „služby poskytnuté“ a slova „nutné a neodkladné léčení, jehož“ se nahrazují slovy „neodkladnou zdravotní péči, jejíž“.

40. V § 15 odst. 2 se za slova „pojištění se“ vkládá slovo „dále“.

41. V § 15 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:

(3) Hrazené služby zahrnují zdravotní péči poskytnutou na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, a to nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život“.

42. V § 15 odst. 5 větě čtvrté, § 16a odst. 2 písm. b) a f), § 16a odst. 4 a v § 22 písm. c) se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“.

43. V § 15 odst. 6 písmeno f) zní:

f) které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu.“.

44. V § 15 odst. 7 se slova „zdravotní péče poskytovaná“ nahrazují slovy „zdravotní služby poskytované“.

45. V § 15 odst. 10 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a na konci textu odstavce se doplňuje slovo „poskytovatele“.

46. V § 15 odst. 14 větě druhé se slova „Hrazená péče dále nezahrnuje“ nahrazují slovy „Hrazené služby dále nezahrnují“ a ve větě třetí se slovo „výkonů“ nahrazuje slovem „služeb“, slovo „výkony“ se nahrazuje slovem „služby“, slovo „financí26)“ se nahrazuje slovem „zdravotnictví“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zdravotní služby poskytnuty“.

47. Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

48. V § 15 odstavec 15 zní:

(15) Zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí též zdravotnická záchranná služba, s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28.“.

49. V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.“.

50. V § 16 odst. 2 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

51. V § 16a odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souvislosti s poskytováním hrazených služeb hradit poskytovateli, který hrazené služby poskytl, regulační poplatek ve výši“.

52. V § 16a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře“ nahrazují slovy „u lékaře poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u lékaře poskytovatele v oboru zubní lékařství“.

53. V § 16a odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „poskytujícího specializovanou ambulantní péči“ nahrazují slovy „poskytovatele specializované ambulantní péče“.

54. V § 16a odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

3. návštěvní službu poskytnutou lékařem poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost,“.

55. V § 16a odst. 1 písmeno e) zní:

e) 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“) v pracovní dny v době od 17 do 7 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinační dobou poskytovatele zajišťujícího pohotovostní službu; regulační poplatek za využití pohotovostní služby se neplatí, pokud dojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče,“.

56. V § 16a odst. 1 písm. f) se slova „ústavní péče (§ 23), komplexní lázeňská péče nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách (§ 34)“ nahrazují slovy „lůžková péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

57. V § 16a odst. 3 písm. e) se za slovo „lékařem“ vkládá slovo „poskytovatele“.

58. V § 16a odst. 5 se slova „příjmem zdravotnického zařízení, které“ nahrazují slovy „příjmem poskytovatele, který“, slovo „vybralo“ se nahrazuje slovem „vybral“ a slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ se nahrazují slovy „Poskytovatel je povinen“.

59. V § 16a odstavec 6 zní:

(6) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. a) až e) se platí poskytovateli v souvislosti s poskytováním hrazených služeb. Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. f) se platí poskytovateli nejdéle do 8 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace, s výjimkou případů, kdy je pojištěnec hospitalizován po dobu delší než 30 dní; v takovém případě se regulační poplatek hradí vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, výše regulačního poplatku, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala, a jde-li o poskytovatele lékárenské péče, též s uvedením názvu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a výše doplatku, který se započítává do limitu podle § 16b odst. 1.“.

60. V § 16a odst. 7 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel je povinen“ a slova „poskytnuté zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

61. V § 16a odst. 8 se slova „Zařízení lékárenské péče je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel lékárenské péče je povinen“ a slova „limitu podle odstavce 1“ se nahrazují slovy „limitu podle § 16b odst. 1“.

62. V § 16a odst. 9 větě první se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel je povinen“, slova „nebo 3“ se nahrazují slovy „až 4“ a ve větě druhé se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

63. V § 16a odst. 10 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“, slova „hrazené péče, která“ se nahrazují slovy „hrazených služeb, které“, slovo „nepodléhá“ se nahrazuje slovem „nepodléhají“, slova „porušování tohoto zákona“ se nahrazují slovy „porušování této povinnosti“ a slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovateli“.

64. V § 16a odst. 11 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.

65. V § 16a odst. 11, § 39a odst. 2 písm. b), § 39a odst. 3 písm f), § 39b odst. 2 písm. d), § 39d odst. 1, § 39f odst. 6 písm. f) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

66. V § 16b odst. 2 větě první a druhé se za slovo „doplatků“ vkládají slova „započitatelných do limitu“ a slova „zdravotnickými zařízeními“ se nahrazují slovem „poskytovateli“.

67. V § 17 odstavec 1 zní:

(1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování hrazených služeb pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle jiného právního předpisu28), smlouvy s poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených služeb. Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb lze uzavřít pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn poskytovat. Smlouvy se nevyžadují při poskytování

a) neodkladné péče pojištěnci,

b) zdravotních služeb pojištěncům ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence poskytovatelem určeným Vězeňskou službou,

c) zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu ochranného léčení nařízeného soudem, jde-li o zdravotní služby poskytované v souvislosti s onemocněním, pro které je pojištěnec povinen se léčení podrobit.“.

68. V § 17 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

69. V § 17 odst. 2 větě první se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“ a slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“, ve větě druhé se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“ a ve větě poslední se slova „poskytované zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytovaných hrazených služeb“, slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „poskytované péče“ se nahrazují slovy „poskytovaných hrazených služeb“ a slova „poskytování zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“.

70. V § 17 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

71. V § 17 odstavec 3 zní:

(3) Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené služby jsou povinni ve vyúčtováních zdravotním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců, kterým hrazené služby poskytli.“.

72. V § 17 odst. 5 větě první se slova „Hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“, ve větě páté se slovo „výsledku“ nahrazuje slovem „dohodě“, slova „zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ se nahrazují slovy „hrazených služeb a regulační omezení“, ve větě poslední se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatel“.

73. V § 17 odst. 6 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“ a slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovatelů“.

74. V § 17 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „hrazené služby“.

75. V § 17 odst. 7 písm. a) bodě 1 se slovo „zařízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelům“, slova „prostředky zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy „zdravotnické prostředky“ a slova „se zařízením“ se nahrazují slovy „s poskytovatelem“.

76. V § 17 odst. 7 písm. a) bodech 2 a 3 se slovo „zařízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelům“.

77. V § 17 odst. 7 písm. b) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.

78. V § 17 odst. 7 písm. c) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“ a slova „prostředky zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy „zdravotnické prostředky“.

79. V § 17 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) předloženého účtu v souladu s prováděcím právním předpisem a cenovým předpisem osobám oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví, přepravu těla zemřelého pojištěnce k pitvě a z pitvy.“.

80. V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo podle zákona o zdravotních službách vydáno osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého poskytovatele, má po dobu 90 dnů ode dne vydání tohoto osvědčení právo na úhradu poskytnutých zdravotních služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi zemřelým poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.“.

81. V § 17a větě první se slova „a rehabilitační zdravotní“ zrušují, slova „s pobytovými službami“ se nahrazují slovy „poskytujících pobytové sociální služby“, slova „s těmito zařízeními“ se nahrazují slovy „s poskytovateli“ a ve větě druhé se slova „o to zařízení“ nahrazují slovy „o to poskytovatel“, slova „a rehabilitační zdravotní“ se zrušují a slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovatele“.

82. § 18 včetně nadpisu zní:

㤠18

Podmínky poskytování hrazených služeb

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující lékař“).

(2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí

a) lékař registrujícího poskytovatele,

b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče,

c) lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo

d) lékař se specializovanou způsobilostí poskytovatele lůžkové péče.“.

83. § 19 až 21 se včetně nadpisů zrušují.

84. V § 22 úvodní části ustanovení se slova „Hrazenou péčí“ nahrazují slovy „Hrazenými službami“.

85. V § 22 písm. a) se slova „registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost“ nahrazují slovy „registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“.

86. V § 22 písm. e) se slova „a rehabilitační zdravotní“ zrušují, za slovo „zařízeních“ se vkládá slovo „pobytových“ a slova „tato zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatelé pobytových sociálních služeb“.

87. Nadpis § 22a zní: „Zvláštní lůžková péče“.

88. V § 22a se slovo „Léčba“ nahrazuje slovy „Hrazenými službami je i léčba“.

89. § 23 a 24 se včetně nadpisů zrušují.

90. § 25 a 26 včetně nadpisů znějí:

㤠25

Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči

(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem

a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo

b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce,

je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.

(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.

§ 26

Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace

(1) Hrazenými službami je i vybavení pojištěnce léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely a zdravotnickými prostředky po ukončení hospitalizace na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další, nezbytně nutnou dobu.

(2) Pokud je pojištěnec propuštěn do domácího ošetření na propustku, není poskytovatel po dobu trvání propustky oprávněn účtovat zdravotní pojišťovně náklady za lůžkovou péči, s výjimkou léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kterými pojištěnce na dobu trvání propustky vybaví.“.

91. § 27 se včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33 zrušuje.

92. § 28 včetně nadpisu zní:

㤠28

Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby

(1) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci zdravotnické záchranné služby.

(2) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci pohotovostních služeb, a to i tehdy, pokud byly neodkladné zdravotní výkony provedeny lékařem mimo jeho odbornost.“.

93. V § 29 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

94. V § 29 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Hrazenými službami jsou také preventivní prohlídky, které se provádějí“.

95. V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nejdříve však 18 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky“.

96. V § 29 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „stomatologie“ nahrazuje slovy „zubní lékařství“.

97. V § 29 odst. 3 se za slovo „gynekologie“ vkládají slova „a porodnictví“.

98. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.

99. V § 30 odst. 1 se slova „Hrazená péče zahrnuje:“ nahrazují slovy „Hrazenými službami jsou“ a slova „hrazené péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.

100. V § 30 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Hrazenými službami dále jsou“.

101. V § 30 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „úhradu“ nahrazuje slovem „úhrada“.

102. V § 30 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:

3. proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem upravujícím očkování proti infekčním nemocem, včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní,“.

103. V § 30 odst. 2 písm. b) bodě 4 se slova „v léčebnách dlouhodobě nemocných“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče“.

104. V § 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zní:

5. proti pneumokokovým infekcím, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,“.

105. V § 30 odst. 2 písm. b) se závěrečná část ustanovení zrušuje.

106. V § 30 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje bod 6, který zní:

6. proti lidskému papilomaviru třemi dávkami očkovací látky, a to pro dívky, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.“.

107. V § 30 odst. 2 písm. c) se slova „v zařízeních“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele“.

108. V § 30 odst. 2 písm. d) se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelů“.

109. V § 30 odst. 2 písm. e) úvodní části ustanovení se slovo „diagnostiku“ nahrazuje slovem „diagnostika“ a slova „v zařízeních léčebně“ se nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů“.

110. V § 30 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Hrazenými službami nejsou“.

111. V § 30 odst. 3 písm. c) se slovo „diagnostiku“ nahrazuje slovem „diagnostika“.

112. V § 31 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „hrazené péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

113. V § 31 odst. 2 se slova „jeho registrující lékař“ nahrazují slovy „lékař registrujícího poskytovatele“.

114. V § 31 se odstavec 3 zrušuje.

115. Nadpis § 32 zní: „Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků“.

116. V § 32 odst. 1 a 3 se slova „prostředků zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „zdravotnických prostředků“.

117. V § 32 odst. 3 se slova „prostředky zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „zdravotnické prostředky“ a slova „zdravotní dokumentace“ se nahrazují slovy „zdravotnické dokumentace“.

118. V § 32 odst. 4 se slova „Zdravotnické zařízení oprávněné“ nahrazují slovy „Poskytovatel oprávněný“.

119. V § 32 odst. 5 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

120. V § 32 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Za porušení povinností podle odstavce 4 se nepovažuje poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení peněžního či nepeněžního plnění, výhody nebo daru majetkové či nemajetkové povahy, které poskytne poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky současně se snížením nároku ze zdravotního pojištění poskytovatele oprávněného vydávat léčivé přípravky, které vyplývá z platné úhrady léčivého přípravku příslušné zdravotní pojišťovně. Uvedené se však nevztahuje na případy, kdy ke snížení ceny léčivého přípravku dojde tím, že poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky neuplatní plnou výši regulované ceny a obchodních výkonů, tedy v případě snížení prodejní ceny léčivého přípravku.“.

121. Nadpis § 33 zní: „Léčebně rehabilitační péče“.

122. V § 33 odstavec 1 zní:

(1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti.“.

123. V § 33 odst. 2 se za slovo „lázeňskou“ a za slovo „lázeňské“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“.

124. V § 33 odst. 3 až 7 se za slovo „lázeňská“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“.

125. V § 33 odst. 4 větě první se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkovou“, ve větě třetí se za slovo „lázeňské“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“, ve větě čtvrté se slovo „Pacient“ nahrazuje slovem „Pojištěnec“, za slovo „lázeňskou“ se vkládají slova „léčebně rehabilitační“, slova „zařízení lázeňské péče“ se nahrazují slovy „zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče“ a slova „zařízení ústavní péče“ se nahrazují slovy „zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče“.

126. V § 33 odst. 5 větě druhé se slova „Zdravotní pojišťovna hradí“ nahrazují slovy „Hrazenými službami jsou“.

127. V § 33 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař neposuzuje.“.

128. V § 34 odst. 1 větě druhé se slovo „předtištěném“ zrušuje a ve větě třetí se slova „z nemocnice“ nahrazují slovy „z hospitalizace“.

129. V § 34 odst. 2 větě druhé se slova „v lázeňských léčebnách“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče“ a slova „v lázeňském zařízení“ se nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

130. V § 34 odst. 3 se slova „v dětské lázeňské“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

131. § 35 se včetně nadpisu zrušuje.

132. V § 35a se za slova „Odběr tkání“ vkládají slova „ , buněk a“, za slovo „tkáněmi“ se vkládá slovo „ , buňkami“ a slova „ , jejímž pojištěncem je příjemce“ se nahrazují slovem „dárce“.

133. V nadpise § 36 se slovo „Doprava“ nahrazuje slovem „Přeprava“.

134. V § 36 odstavec 1 zní:

(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.“.

135. V § 36 odst. 2 se slovo „Dopravu“ nahrazuje slovem „Přepravu“, slova „zdravotnického zařízení, které je schopno“ se nahrazují slovy „poskytovatele, který je schopen“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „zdravotnickou dopravní službu“.

136. V § 36 odst. 3 písm. b) se slovo „dopravci“ nahrazuje slovy „poskytovateli zdravotních služeb“ a slovo „dopravě“ se nahrazuje slovem „přepravě“.

137. V § 36 odst. 3 písm. c) se slovo „doprava“ nahrazuje slovem „přeprava“, slovo „dopravu“ se nahrazuje slovem „přepravu“ a slovo „dopravě“ se nahrazuje slovem „přepravě“.

138. V § 36 odst. 4 se slovo „dopravu“ nahrazuje slovem „přepravu“ a za slovo „tkání“ se vkládá slovo „ , buněk“.

139. V § 37 odst. 1 se slovo „doprava“ nahrazuje slovem „přeprava“.

140. V § 37 odst. 2 se slovo „dopravu“ nahrazuje slovem „přepravu“, za slovo „vozidlem“ se vkládají slova „řízeným jinou osobou“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout“.

141. V § 38 se slova „Hrazená péče zahrnuje“ nahrazují slovy „Hrazenou službou je i“.

142. § 39 včetně nadpisu zní:

㤠39

Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva

Hrazenou službou je i prohlídka zemřelého pojištěnce, pitva, přeprava k pitvě a přeprava z pitvy do místa, kde k úmrtí došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li toto místo stejně vzdálené nebo bližší než místo, kde osoba zemřela. Hrazenou službou není anatomická pitva a soudní pitva a přeprava k takovýmto pitvám a z nich.“.

143. Poznámky pod čarou č. 41 a 42 se zrušují.

144. V § 39a odst. 2 písmeno a) zní:

a) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“), které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše,“.

145. V § 39b se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu, je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c)“.

146. V § 39b odst. 13 písmeno a) zní:

a) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu,“.

147. V § 39b odst. 14 písm. d) se slova „použití postupů podle § 39b až 39i pro stanovení nebo změnu“ nahrazují slovy „postup při stanovení nebo změně“.

148. V § 39b odst. 14 písm. e) se slova „u vysoce inovativních léčivých přípravků“ nahrazují slovy „léčivým přípravkům“.

149. V § 39b se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) postup při stanovení úhrady léčivých přípravků včetně vysoce inovativních přípravků.“.

150. V § 39c odst. 11 písmeno a) zní:

a) požadované vlastnosti léčivého přípravku pro postup podle odstavce 2 písm. a),“.

151. V § 39c odst. 11 se na konci textu písmene h) doplňují slova „včetně požadovaných vlastností nejméně nákladného léčivého přípravku“.

152. V § 39d odstavec 1 zní:

(1) Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2), Ústav rozhodne o výši a podmínkách dočasné úhrady vysoce inovativního přípravku, u něhož není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi, a to pouze tehdy, odůvodňují-li dostupné údaje dostatečně průkazně přínos vysoce inovativního přípravku pro léčbu a splňuje-li vysoce inovativní přípravek ostatní podmínky pro stanovení úhrady a je-li hrazen z veřejných prostředků alespoň ve 2 zemích referenčního koše. Při stanovení základní úhrady Ústav postupuje podle § 39c obdobně.“.

153. V § 39f se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Za předmět obchodního tajemství lze u vysoce inovativních přípravků označit vybrané části smluvních ujednání uzavřených mezi osobami podle odstavce 2, které upravují limitaci dopadu úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění nebo které mohou mít vliv na nákladovou efektivitu, včetně údajů uvedených v odstavci 11 písm. c), f) a i).“.

154. V § 39g se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Odvolací orgán není vázán důvody odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení nezabývá.“.

155. V § 40 odstavec 2 zní:

(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě jiným subjektům uvedeným v § 17 odst. 7, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1. Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li zdravotní pojišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit, uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1.“.

156. V § 40 odst. 3 písm. a) se slova „hrazené péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „nebo hlášeného pobytu“ se nahrazují slovy „pobytu nebo k místu bydliště“, slova „jiný právní předpis“ se nahrazují slovem „zákon“ a slova „doporučenou rychlostí. Doporučenou rychlostí se pro účely tohoto zákona rozumí rychlost,“ se nahrazují slovem „rychlostí“.

157. V § 40 odst. 3 písm. b) se slova „hrazené péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „poskytnutí hrazené péče“ se nahrazují slovy „poskytnutí neodkladných a akutních hrazených služeb“, slovo „její“ se nahrazuje slovem „jejich“, slova „u neodkladné a akutní zdravotní péče“ se zrušují a slova „plánované hrazené péče“ se nahrazují slovy „plánovaných hrazených služeb“.

158. V § 40 odstavec 6 zní:

(6) Zdravotní pojišťovny vedou

a) seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam, který neobsahuje údaje uvedené v písmenu b), je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých smluvních poskytovatelů v členění lékař, zubní lékař a zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „nositel výkonu“); za tímto účelem jsou poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 30 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; poskytovatel tuto povinnost splní i tehdy, pokud zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.“.

159. V § 42 odstavec 1 zní:

(1) Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání a poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality, včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců.“.

160. V § 42 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „prostředků zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „ , potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků“ a slova „lázeňského pobytu“ se nahrazují slovy „lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

161. V § 42 odst. 3 písmeno a) zní:

a) poskytnuté hrazené služby odpovídají hrazeným službám vyúčtovaným zdravotní pojišťovně,“.

162. V § 42 odst. 3 písm. b) se slova „prostředky zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „ , potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky“.

163. V § 42 odst. 3 písm. c), § 46 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 46 odst. 2 písm. d) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

164. V § 42 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „takovou péči“ se nahrazují slovy „takové služby“, slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovateli“ a slova „zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovem „poskytovatelem“.

165. V § 42 odst. 4 větě třetí se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“.

166. V § 42 odst. 7 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele“.

167. V § 43 odst. 2 větě první se slova „zdravotní péči poskytnutou“ nahrazují slovy „hrazené služby poskytnuté“ a ve větě druhé se slova „zdravotní péči uhrazené“ nahrazují slovy „hrazených službách uhrazených“.

168. V § 44 odst. 4 se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“, slova „domácího řádu ústavního zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovy „vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.

169. V § 44 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Za opakované porušení povinnosti stanovené pro poskytovatele v § 11 odst. 1 písm. d) uloží příslušná zdravotní pojišťovna poskytovateli pokutu až do výše 1000000 Kč; při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno; pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo; opakované uložení pokuty je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb bez uplatnění výpovědní lhůty podle § 17 odst. 2.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

170. V § 44 odst. 6 se za slovo „Pokuta“ vkládají slova „uložená podle odstavců 1 až 5“.

171. V § 45 odst. 1 se slovo „péči“ nahrazuje slovem „služby“.

172. V § 45 odst. 5 se slova „Zdravotnická zařízení, která jsou oprávněna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé, kteří jsou oprávněni“ a slovo „povinna“ se nahrazuje slovem „povinni“.

173. V § 45a odstavec 1 zní:

(1) Zdravotní pojišťovně, která nepostupuje v souladu s § 17 odst. 1, 2, 5 až 7, § 46 odst. 1 a § 52 odst. 2, může Ministerstvo zdravotnictví uložit pokutu až do výše 10000000 Kč. Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Zdravotní pojišťovna je povinna hradit pokutu z jejího provozního fondu.“.

174. § 45b se zrušuje.

175. Nadpis části deváté zní: „SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB“.

176. V § 46 odstavec 1 zní:

(1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“).“.

177. V § 46 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

178. V § 46 odst. 2 písmeno b) zní:

b) je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba,“.

179. V § 46 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

180. V § 46 odst. 2 písm. d) se slova „poskytované zdravotní péče.“ nahrazují slovy „poskytovaných hrazených služeb.“.

181. V § 46 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče.“.

182. V § 46 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.

(4) Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna nebo uchazeč. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče.“.

183. V § 47 odst. 1 se slova „místem provozování zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „místem poskytování zdravotních služeb“ a slova „ústavní a lázeňské zdravotní“ se nahrazují slovy „lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační“.

184. V § 47 odst. 2 písm. a) se slova „rozsah zdravotní péče“ nahrazují slovy „rozsah hrazených služeb“ a slova „má být poskytována“ se nahrazují slovy „mají být poskytovány“.

185. V § 47 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) lhůtu, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení.“.

186. V § 48 odst. 1 písm. d) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „uchazečem“.

187. V § 48 odst. 3 se slova „zdravotnických zařízeních, účastnících se výběrového řízení,“ nahrazují slovy „tom, které osoby se zúčastnily výběrového řízení“.

188. V § 50 odst. 1 se slova „je oprávněn poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru“ nahrazují slovy „splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení“.

189. V § 51 odstavec 1 zní:

(1) Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k dobré pověsti uchazeče, k praxi uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.“.

190. V § 52 odstavec 2 zní:

(2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.“.

191. § 54 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48 zrušuje.

192. Nadpis § 55 zní: „Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci“.

193. V § 55 odst. 1 až 5 se slova „péči hrazenou ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazené služby“.

194. V § 55 odst. 2 větě první se slova „zdravotnická zařízení povinna“ nahrazují slovy „poskytovatelé povinni“ a slova „poskytla zdravotní péči“ se nahrazují slovy „poskytli hrazené služby“.

195. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK

Seznam použitých zkratek a symbolů

Označení, symbolVysvětlení
ODBodbornost
KATkategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění - symboly N, Z, W - viz dále
Nvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “N“ - zdravotní výkon zásadně nehrazený ze zdravotního pojištění, výjimkou může být předchozí povolení revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)
Wvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “W - zdravotní výkon plně hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním lékařem
Zvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “Z“ - zdravotní výkon plně hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení revizním lékařem
dg-diagnóza
poř. č.pořadové číslo výkonu
ODBNázev
001Všeobecné praktické lékařství
002Praktické lékařství pro děti a dorost
014Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - stomatolog
015Ortodoncie
201Rehabilitační a fyzikální medicína
401Pracovní lékařství
404Dermatovenerologie
504Cévní chirurgie
601Plastická chirurgie
603Gynekologie a porodnictví
605Orální a maxilofaciální chirurgie
606Ortopedie
701Otorinolaryngologie
705Oftalmologie
706Urologie
808Soudní lékařství
809Radiologie a zobrazovací metody
903Klinická logopedie
911Všeobecná sestra
999Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost

Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

Poř.č.ODBNázev zdravotního výkonuKATPodmínka úhrady
1.001Zdravotně výchovná činnostN
2.002Zdravotně výchovná činnostN
3.014Pečetění fisury - zubN
4.014Koferdam - jedna čelistN
5.014Trepanace alveoluN
6.014Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařstvíN
7.014Provizorní můstek zhotovený v ordinaciN
8.014Oprava fixní náhrady v ordinaciN
9.015Odborná ortodontická konzultace na žádost pacientaN
10.504Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony pro vaskulární impotenciN
11.603Rekanalizace vejcovodu po předchozí sterilizaciN
12.701Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanuN
13.706Implantace penilních protézN
14.706Penis - kavernosometrieN
15.706KavernosografieN
16.903Logopedické preventivní vyšetření - depistáž v terénuN
17.001Setření na pracovišti prováděné závodním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti
18.014Injekční anestézieWVýkon bude hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie
19.014Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele v oboru zubní lékařWVýkon bude hrazen pouze při převzetí pojištěnce do péče při registraci pojištěnce Hrazeno dvakrát ročně
20.014Kontrola ústní hygieny - profylaktickáW
21.014Odstranění zubního kamene prořylaktickéWHrazeno jedenkrát ročně
22.014Lokální fluoridace s vysušenímWHrazeno při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče
23.014Výplň stálého zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku)WHrazeno pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymeruj ícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně
24.014Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku a dostavby plastické)WHrazeno u dětí do dovršení 18 let v rozsahu špičáků včetně
25.014Endodontické ošetřeníWHrazeno při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu
26.014Přechodná dlaha bez preparace - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
27.014Přechodná dlaha s preparací - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
28.201Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konferenceWHrazen jedenkrát během léčby
29.401Setření na pracovišti pojištěnce z hlediska rizika profesionálního poškozeníWVýkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení
30.601Modelace a přitažení odstálého boltceWPlná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí
31.701Testy na agravaci a simulaciWV případě prokázané simulace nehrazen
32.705Aplikace kontaktní čočkyWVýkon bude hrazen po operaci katarakty
33.808Konzultace nálezu soudním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu
34.911Komplexní posouzení zdravotního stavu pojištěnce v jeho prostředíWVýkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře při převzetí pojištěnce do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti
35.911Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
36.911Ošetřovatelská intervence jednoduchá v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
37.911Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
38.999Psychoterapie podpůrná - prováděná lékařem nepsychiatremWVýkon bude hrazen jen na jednoho pojištěnce jedenkrát ročně v jednom oboru po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
39.999Rozhovor lékaře s rodinouWVýkon bude hrazen na jednoho pojištěnce ve věku do 15 let maximálně dvakrát ročně, u dospělého jedenkrát ročně po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
40.999Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinouWHrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně ve zdravotnické dokumentaci a stvrzené podpisem eduko váného nebo jeho zákonného zástupce
41.999Konzilium lékařem poskytovatele specializované ambulantní péčeWVýkon hrazen jen pokud je na žádost praktického lékaře
42.404Epilace á 30 minutZVýkon bude hrazen pouze u dg. E00 - E07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 - E 14 (diabetes mellitus), E 20 - E 35 (diencefalo-hypofyzární poruchy)
43.601Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí (výrůstky před boltcem)Z
44.601XanthelasmaZ
45.601Operace ptózy obličeje - horní, dolníZ
46.601Operace ptózy obličeje - celková (smas lifting)Z
47.601Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční poruchuZ
48.601Rinoplastika - měkký nosZ
49.601Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru)Z
50.601RinofymaZ
51.601Operace gigantomastieZ
52.601Ablace prsu se zachováním dvorceZ
53.601Rekonstrukce areomamilárního komplexuZ
54.601Kapsulotomie pouzdra implantátuZ
55.601Odstranění implantátu prsu s kapsulektomiíZ
56.601Implantace tkáňového expanderuZ
57.605Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézouZ
60.605Subperiostální implantát - jedna čelistZ
61.605Korekce bradyZ
62.606Osteotomie proximálního femuruZ
63.606Prodloužení, zkrácení dlouhé kostiZ
64.701SeptoplastikaZ
65.705Laserová iridotomieZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
66.705Dermatoplastika jednoho víčka nebo blepharochalasis - exize z jednoho víčka + odstranění tuku a záhybuZ
67.705Laserová koagulace sítniceZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
68.705Plastická operace kůže víčka otočným lalokem nebo posunemZ
69.706Transuretrální termoterapie prostatyZ
70.706Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látekZ
71.706Ligatura vas deferens - vazektomieZ
72.999Vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízeníZ

“.

196. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK

Číslo skupinyNázev skupiny léčivých látek
1protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, perorální podání
2prokinetika, perorální podání
3antiemetika ze skupiny setronů
4protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, perorální podání
5protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, rektální aplikace
6mikronizované multienzymové pankreatické přípravky
7insuliny krátkodobě působící
8insuliny střednědobě působící
9insuliny dlouhodobě působící
10perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů
11perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey
12vitamin D a jeho analoga, perorální podání
13vitamin D a jeho analoga, parenterální podání
14soli vápníku, perorální podání
15soli draslíku, perorální podání
16antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
17antithrombotika ze skupiny heparinu
18antithrombotika působící prostřednictvím anti-Xa (nízkomolekulární hepariny a obdobná léčiva)
19antiagregancia - kromě kyseliny acetylsalicylové
20antifibrinolytika, perorální podání
21antifibrinolytika, parenterální aplikace
22hemostatika (vitamin K), perorální podání
23koagulační faktor VIII
24koagulační faktor IX
25soli železa, perorální podání
26soli železa v kombinaci s kyselinou listovou, perorální podání
27soli železa, parenterální aplikace
28erytropoetin a ostatní léčiva s obdobným mechanizmem účinku
29substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
30substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
31úplná parenterální výživa (složky pro systémy all in one)
32intravenozní roztoky fysiologického roztoku
33intravenozní roztoky glukózy
34roztoky k peritoneální dialýze
35roztoky k hemodialýze
36srdeční glykosidy, perorální podání
37antiarytmika třída I a III, perorální podání
38adrenalin
39nitráty a molsidomin pro chronické perorální podání
40nitráty pro akutní léčbu
41antihypertenziva - antiadrenergní látky, perorální podání
42léčiva pro plicní hypertenzi
43diuretika s nižším diuretickým účinkem, perorální podání
44diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
45diuretika s vysokým účinkem, parenterální aplikace
46diuretika šetřící draslík, perorální podání
47selektivní beta-blokátory, perorální podání
48blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů působící déle než 24 hodin, perorální podání
49blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící méně než 24 hodin
50blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící déle než 24 hodin
51ACE-inhibitory působící déle než 24 hodin
52léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inibitorů
53hypolipidemika ze skupiny statinů
54hypolipidemika ze skupiny fibrátů
55antimykotika k lokálnímu použití
56antipsoriatika k lokálnímu použití
57antibiotika k lokálnímu použití
58kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 1. a 2. generace
59kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 3. a 4. generace
60kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 1. a 2. generace
61kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 3. a 4. generace
62léčivé látky proti akné k lokálnímu použití
63gynekologická antimykotika, antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu použití
64léčiva zvyšující tonus dělohy
65léčiva snižující tonus dělohy
66inhibitory prolaktinu
67mužské pohlavní hormony
68ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání
69ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, parenterální aplikace
70ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
71gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
72ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů
73močová spasmolytika
74léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty
75hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
76hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
77hormony hypotalamu a jejich analoga
78kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
79kortikosteroidy pro celkové použití, parenterální aplikace
80hormony štítné žlázy
81tyreostatika
82glukagon
83homeostatika vápníku
84tetracyklinová antibiotika, perorální podání
85peniciliny se širokým spektrem a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání
86peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
87jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
88sulfonamidy a trimetoprim, perorální podání
89makrolidová antibiotika, perorální podání
90linkosamidová antibiotika, perorální podání
91aminoglykosidová antibiotika
92chinolonová chemoterapeutika, perorální podání
93imidazolová a nitrořuranová chemoterapeutika, perorální podání
94antimykotika pro systémové užití, perorální podání
95antimykobakteriální látky
96systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí, perorální podání
97antiretrovirotika
98imunoglobuliny, normální lidské
99lidské imunoglobuliny proti tetanu
100lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
101ostatní lidské specifické imunoglobuliny
102cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání
103cytostatika ze skupiny alkylačních látek, parenterální aplikace
104antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání
105antimetabolity - analoga listové kyseliny, parenterální aplikace
106antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání
107antimetabolity - analoga purinů, parenterální aplikace
108antimetabolity - analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace
109alkaloidy z rodu vinca a analoga
110deriváty podofylotoxinu, perorální podání
111deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
112taxany
113antracykliny a jejich deriváty
114cytotoxická antibiotika
115platinová cytostatika
116cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání
117cytostatika - monoklonální protilátky
118hormonální léčiva s cytostatickým účinkem, parenterální podání
119antagonisté hormonů - antiestrogeny, perorální podání
120antagonisté hormonů - antiandrogeny, perorální podání
121inhibitory aromatáz
122interferony používané v onkologii
123interferony a glatiramer acetát používané v neurologii
124interferony používané v hepatologii
125imunosupresivní léčiva - inhibitory m-TOR, perorální podání
126imunosupresivní léčiva - inhibitory kalcineurinu, perorální podání
127imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa
128nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání
129nesteroidní protizánětlivá léčiva, rektální podání
130centrální svalová relaxancia, perorální podání
131antiuratika, perorální podání
132léčiva působící na mineralizaci kostí - bisfosfonáty, perorální podání
133lokální anestetika ze skupiny amidů
134analgetika - silné opioidy, perorální podání
135analgetika - silné opioidy, transdermální aplikace
136analgetika - morfin, parenterální podání
137analgetika - slabé opioidy, perorální podání
138analgetika - silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti
139analgetika - antipyretika, perorální podání
140antimigrenika
141antiepileptika ze skupiny barbiturátů
142antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů
143antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
144antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
145anticholinergní antiparkinsonika
146dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů
147antiparkinsonika ze skupiny agonistů dopaminu
148antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
149antipsychotika - neuroleptika klasická, I. třídy, perorální podání
150antipsychotika - neuroleptika klasická, II. třídy, perorální podání
151antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, perorální podání
152Antipsychotika - antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů
153Antipsychotika - multireceptoroví antagonisté
154lithium
155antipsychotika, neuroleptika parenterální aplikace - depotní přípravky
156anxiolytika, perorální podání
157anxiolytika, rektální podání
158antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
159antidepresiva - selektivní inhibitory působící najeden transmiterový systém, perorální podání
160antidepresiva - selektivní inhibitory působící na dva transmiterové systémy, perorální podání
161centrální stimulancia - perorální podání
162léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy)
163parasympatomimetika, perorální podání
164léčiva používaná při léčbě závratí, perorální podání
165antimalarika
166anthelmintika
167nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
168inhalační sympatomimetika
169inhalační kortikosteroidy
170inhalační anticholinergika
171antileukotrieny, perorální podání
172nesedativní antihistaminika
173oftalmologika - antibiotika
174oftalmologika - chemoterapeutika
175oftalmologika - antivirotika
176oftalmologika - kortikosteroidy
177oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
178antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik
179antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
180antiglaukomatika ze skupiny prostaglandinů a prostanoidů
181mydriatika a cykloplegika
182oftalmologika - antialergika
183terapeutické extrakty alergenů standardizované, neinjekční podání
184terapeutické extrakty alergenů standardizované, injekční podání
185základní antidota
186antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání
187antidota používaná při léčbě cytostatiky, parenterální podání
188definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu
189definované směsi aminokyselin bez vybraných aminokyselin (kromě fenylalaninu) pro další poruchy metabolismu
190individuálně připravovaná rádiofarmaka pro diagnostiku
191individuálně připravovaná rádio farmaka pro terapii
192erytrocytární přípravky
193trombocytární přípravky
194přípravky z plazmy
195leukocytární přípravky

Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

ODDÍL A

Seznam použitých zkratek a symbolů

V seznamu zdravotnických prostředků nehrazených z prostředků zdravotního pojištění a v seznamu zdravotnických prostředků hrazených z prostředků zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb mají použité zkratky a symboly tento význam:

a) skupina

1 obvazový materiál, náplasti

2 pomůcky pro inkontinentní

3 pomůcky stomické

4 ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné

5 ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

6 kompresní punčochy a návleky

7 vozíky invalidní včetně příslušenství

8 sluchadla včetně příslušenství

9 brýle a optické pomůcky

10 pomůcky respirační a inhalační

11 pomůcky pro diabetiky

12 kompenzační pomůcky pro tělesně postižené

13 dále nespecifikované pomůcky

14 kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

15 kompenzační pomůcky pro sluchově postižené

16 obuv ortopedická

17 pomůcky pro laryngektomováné

b) zkratka

dB decibel

DPT dioptrie

K. T. kompresní třída

PVC polyvinylchlorid

SRT práh slovní srozumitelnosti

c) zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť

ALG alergologie a klinická imunologie

CHR chirurgie

DIA endokrinologie a diabetologie

DRV dermatovenerologie

FON foniatrie

GER geriatrie

J16 odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou

NEU neurologie, dětská neurologie

OHM onkologie a hematologie

OPH oftalmologie

ORP ortopedická protetika

ORT ortopedie

OTO otorinolaryngologie

PED dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost

PRL všeobecné praktické lékařství

REH rehabilitační a fyzikální medicína

53 lékař vlastnící osvědčení Společnosti ORL opravňující jej k předpisu a vydávání sluchadel hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění

54 odborná pracoviště oftalmologická pro výdej speciálních optických pomůcek

S5 zvláštní režim zdravotní pojišťovny, pro schválení revizním lékařem

TRA traumatologie

TRN pneumologie a ftizeologie

TVL tělovýchovné lékařství

URL urologie a nefrologie

ODDÍL B

Seznam zdravotnických prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb

PoložkaSkupinaNázev druhu (typu) zdravotnického prostředkuPoznámka
11náplastis výjimkou hypoalergických náplastí
21náplasti na kuří oka
32plena PVC
42podložky PVC
54návlek tenisový
64ortézy sportovní
77příslušenství ke kočárku - pracovní deska
87příslušenství ke kočárku - odkládací košík
97příslušenství ke kočárku - pláštěnka
107příslušenství k vozíku - pracovní deska
117příslušenství k vozíku - pláštěnka
127příslušenství k elektrickým vozíkům - ovládání pro doprovod
1311proužky diagnostické na stanovení cholesterolu
1412příslušenství k chodítkům, která jsou nad rámec jejich funkce
1513kapátko oční
1613tyčinka oční
1713odsávačka mateřského mléka
1813prst technický pryžový
1913lůžko zdravotní
2013nitroděložní tělísko
2113polštář včetně povlaku
2216neortopedické vložky do bot
23opravy zdravotnických prostředků kromě vozíků a kočárků a individuálně vyráběných ortopedicko protetických výrobků a oprav zvedáků a polohovacích postelí

ODDÍL C

Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních služeb

PoložkaSkupinaNázev druhu (typu) zdravotnického prostředkuOmezeníLimitace výše úhrady
11prostředky pro klasické hojení ranmax. rozměr 10 x 10 cm100 %; max. 4 Kč za 1 ks; A
21netkaná textiliemax. rozměr 10 x 10 cm; max. 100 ks za měsíc; pouze pro stomiky100 %; max. 50 Kč za 100 ks; A
31prostředky pro vlhké hojení ranmax. rozměr 20 x 20 cm; po předepsání CHR, DRV, J16; při léčbě delší než 9 měsíců po schválení revizním lékařem100 %; max. 200 Kč za 1 ks; A
41náplasti hypoalergickédo 18 let, pouze pro stomiky a diabetiky100 %; max. 30 Kč za balení; A
51obinadlo elastickémax. rozměr 14 cm x 5 m100 %; max. 50 Kč za 1 ks; A
61obinadlo hydrofilní sterilnímax. rozměr 12 cm x 5 m100 %; max. 15 Kč za 1 ks; A
71obinadlo pružné hadicové100 %; max. 30 Kč za 1 ks; A
81tampóny vinutémax. 1.000 ks za rok; po předepsání DIA100 %; max. 70 Kč za 1.000 ks; A
91vata buničitámax. 500 g100 %; max. 50 Kč za 500 g; A
102absorpční prostředky pro inkontinentní - vložky pro lehkou inkontinencimax. 150 ks za měsíc100 %; max. 450 Kč za 150 ks; A
112absorpční prostředky pro střední inkontinenci - vložné plenymax. 150 ks za měsíc100 %; max. 900 Kč za 150 ks; A
122absorpční prostředky pro těžkou inkontinenci - plenkové kalhotkymax. 150 ks za měsíc100%; max. 1.700 Kč za 150 ks; A
132fixace absorpčních prostředků pro vložné plenymax. 24 ks za rok100 %; max. 190 Kč za 24 ks; A
142kondomy urinálnímax. 30 ks za měsíc100 %; max. 700 Kč za 30 ks; A
152sáčky sběrné urinálnímax. 10 ks za měsíc100 %; max. 500 Kč za 10 ks; A
163podložky kolostomickémax. 10 ks za měsíc100%; max. 3.000 Kč za 10ks; B
173podložky ileostomickémax. 15 ks za měsíc100 %; max. 4.500 Kč za 15ks; B
183podložky urostomickémax. 15 ks za měsíc100 %; max. 4.500 Kč za 15ks; B
193krytky stomickémax. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem100%; max. 3.100 Kč za 30 ks; B
203zátky stomickémax. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem100%; max. 3.100 Kč za 30 ks; A
213systémy kolostomické dvoudílné uzavřené - sáčkymax. 60 ks za měsíc100 %; max. 4.000 Kč za 60 ks; B
223systémy kolostomické jednodílné uzavřené - sáčky (včetně podložky)max. 60 ks za měsíc100 %; max. 7.500 Kč za 60 ks; B
233systémy ileostomické dvoudílné výpustné - sáčkymax. 30 ks za měsíc100 %; max. 9.000 Kč za 30 ks; B
243systémy ileostomické jednodílné výpustné - sáčky (včetně podložky)max. 30 ks za měsíc100 %; max. 8.500 Kč za 30 ks; B
253systémy urostomické dvoudílné - sáčkymax. 30 ks za měsíc100 %; max. 5.500 Kč za 30 ks; B
263systémy urostomické jednodílné - sáčky (včetně podložky)max. 30 ks za měsíc100 %; max. 9.000 Kč za 30 ks; B
273pásy a přídržné prostředky pro stomikymax. 2 ks za rok; po schválení revizním lékařem100 %; max. 600 Kč za 2 ks; A
283systémy stomické irigační - sety a příslušenstvímax. 2 sety včetně příslušenství za rok; po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.800 Kč za 2 sety; A
293systémy stomické - na dočasnou kontinenci stomiemax. 1 systém (10 ks podložek, 60 ks uzavřených sáčků a 15 ks zařízení na dočasnou kontinenci stomie) za měsíc; po schválení revizním lékařem100 %; max. 13.000 Kč za 1 systém; A
303podložky stomické - drenážnímax. 10 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem100%; max. 3.000 Kč za 10ks; B
313systémy stomické - drenážní jednodílné - sáčky (včetně podložky)max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem100 %; max. 8.500 Kč za 30 ks; B
323systémy stomické - drenážní dvoudílné - sáčkymax. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem100 %; max. 7.000 Kč za 30 ks; B
333prostředky stomické - vyplňovaní a vyrovnávací100 %; A
343prostředky stomické - zahušťovacímax. 30 ks za měsíc; pro ileostomiky100 %; max. 360 Kč za 30 ks; A
353prostředky stomické - čistící100 %; max. 350 Kč za měsíc; A
363odstraňovače stomické podložky100 %; max. 300 Kč za měsíc; A
373prostředky stomické - ochranné100%; max. 1.000 Kč za měsíc; A
383prostředky stomické - deodoračnípo schválení revizním lékařem100 %; max. 350 Kč za měsíc; A
394ortéza sériově vyráběnámax. 1 ks za rok; po předepsání ORT,ORP REH, CHR, NEU, TRA, TVL100 %; A
404návlek pahýlovýmax. 8 ks za rok100 %; A
414suspenzormax. 2 ks za rok100 %; max. 130 Kč za 2 ks; A
424epitéza mamárnímax. 1 ks za 2 roky; po předepsání CHR, OHM, PRL100%; max. 1.800 Kč za 1 ks; A
434epitéza mamární samolepicímax. 1 ks za 2 roky; při lymfatickém otoku; po předepsání OHM, J16100%; max. 3.000 Kč za 1 ks; A
444epitéza mamární pooperačnímax. 1 ks v rámci 1 operace; po předepsání CHR, OHM100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A
454kompresivní podprsenkamax. 1 ks za rok; při lymfatickém otoku; po předepsání CHR, OHM100%; max. 1.300 Kč za 1 ks; A
46iortéza individuálně zhotovenápo předepsání ORP, ORT, REH, CHR, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; A
475epitéza individuálně zhotovenámax. 1 ks za 2 roky; po předepsání CHR, ORP, ORT a po schválení revizním lékařem100 %; A
485protézy horních a dolních končetin - základní provedenímax. 1 ks za 2 roky; po předepsání ORP, REH, ORT100 %; A
495protézy modulární horních a dolních končetin, které jsou zhotoveny ze stavebnicových polotovarů a sestav, včetně tahových protéz horních končetinmax. 1 ks za 2 roky; po předepsání ORP, REH, ORT a po schválení revizním lékařem100 %; A
505protézy myoelektrické, ztráta obou horních končetin, nebo jednostranná amputace s funkčním postižením druhé horní končetinymax. 1 ks za 5 let (v případě postižení obou končetin 1 pár za 5 let); po předepsání ORP, REH, ORT a po schválení revizním lékařem S5100 %; A
516kompresní elastické punčochy lýtkové II. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16100 %; max. 820 Kč za 2 páry; A
526kompresní elastické punčochy lýtkové III. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100 %; max. 900 Kč za 2 páry; A
536kompresní elastické punčochy lýtkové IV. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100 %; max. 2.000 Kč za 2 páry; A
546kompresní elastické punčochy polostehenní II. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16100%; max. 1.050 Kč za 2 páry; A
556kompresní elastické punčochy polostehenní III. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100%; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
566kompresní elastické punčochy polostehenní IV. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100 %; max. 2.600 Kč za 2 páry; A
576kompresní elastické punčochy stehenní II. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16100%; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
586kompresní elastické punčochy stehenní III. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100%; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
596kompresní elastické punčochy stehenní IV. K. Tmax. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16100%; max. 3.000 Kč za 2 páry; A
606kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase II. K. Tmax. 2 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A
616kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase III. K. Tmax. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100 %; max. 750 Kč za 2 ks; A
626kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase IV. K. Tmax. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16100 %; max. 800 Kč za 2 ks; A
636kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské II. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.900 Kč za 2 ks; A
646kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské III. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.000 Kč za 2 ks; A
656kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské IV. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.000 Kč za 2 ks; A
666kompresní elastické punčochové kalhoty těhotenské II. K. T.max. 1 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 950 Kč za 1 ks; A
676kompresní elastické punčochové kalhoty těhotenské III. a IV. K. T.max. 1 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.300 Kč za 1 ks; A
686pažní návlek komplet II. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, JI6, OHM a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.000 Kč za 2 ks; A
696pažní návlek komplet III. a IV. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16, OHM100%; max. 1.000 Kč za 2 ks; A
706kompresní elastické punčochy a návleky II., III. a IV. K. T. - individuálně zhotovené technologií kruhového pletenímax. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
716kompresní elastické punčochy a návleky II., III. a IV. K. T. - individuálně zhotovené technologií plochého pletenímax. 2 ks za rok; po předepsání J16 a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 15.000 Kč za 2 ks; A
726kotníkový díl a kolenní díl II. a III. K. T.max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, ORT, REH, PRL, DRV, J16100 %; max. 260 Kč za 2 ks; A
736pomůcka pro navlékání kompresivních elastických punčoch II., III. a IV. K. T.max. 1 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
74/kočárek zdravotnímax. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
757kočárek zdravotní - příslušenstvímax. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 5.000 Kč za 1 ks; A
767vozík mechanický - základnímax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem100 %; max. 9.000 Kč za 1 ks; A
777vozík mechanický - odlehčenýmax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem100 %; max. 19.000 Kč za 1 ks; A
787vozík mechanický - aktivnímax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
797vozík mechanický - dětskýmax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
807vozík mechanický - speciální s ohledem na míru a závažnost zdravotního postiženímax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 55.000 Kč za 1 ks; A
817vozík mechanický - příslušenstvímax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem100 %; A
827rukavice kožené pro vozíčkáře (k mechanickému vozíku)max. 2 páry za rok100 %; max. 300 Kč za 2 páry; A
83/vozík s elektrickým pohonem - pro provoz obvykle v exteriérumax. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 136.000 Kč za 1 ks; A
84/vozík s elektrickým pohonem - standardní pro lehký provoz obvykle v interiérumax. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 115.000 Kč za 1 ks; A
857vozík elektrický - příslušenstvímax. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem100 %; A
867opravy vozíku mechanického, elektrického a zdravotního kočárkupo schválení revizním lékařem90%
878sluchadlo pro vzdušné vedení - pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB SRTmax. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON100 %; max. 10.600 Kč za 2 ks; A
888sluchadlo pro vzdušné vedení - pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT výše, zbytky sluchu, hluchotamax. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON100 %; max. 11.600 Kč za 2 ks; A
898sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronický výtok ze středouší, stavy po kofochirugických operacích, neřešitelná alergie na tvarovku, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedenímax. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 22.000 Kč za 2 ks; A
908sluchadlo pro vzdušné vedení - pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB SRTmax. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 10.600 Kč za 2 ks; A
918sluchadlo pro vzdušné vedení - pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT, zbytky sluchu, hluchotamax. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 5.800 Kč za 2 ks; A
928sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatném efektu sluchadla na vzdušné vedenímax. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 6.800 Kč za 2 ks; A
938sluchadlo pro vzdušné vedení - pro středně těžkou nedoslýchavost od 40 dB do 59 dB SRTmax. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 2.700 Kč za 1 ks; A
948sluchadlo pro vzdušné vedení - pro těžkou nedoslýchavost od 60 dB do 79 dB SRTmax. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3100%; max. 3.900 Kč za 1 ks; A
958sluchadlo pro vzdušné vedení - pro velmi těžkou nedoslýchavost, ztráty od 80 dB SRT, zbytky sluchu, hluchotamax. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3100%; max. 5.100 Kč za 1 ks; A
968sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatném efektu sluchadlamax. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 6.800 Kč za 1 ks; A
978baterie ke sluchadlumax. 4 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 80 Kč za 4 ks; A
988brýlový adaptér k závěsnému sluchadlumax. 1 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 90 Kč za 1 ks; A
998ušní tvarovka - individuálně zhotovenámax. 2 ks za 1 rok; do 18 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A
1008ušní tvarovka - individuálně zhotovenámax. 1 ks za 5 let; od 18 let;
max. 2 ks za 5 let - pouze pro hluchoslepé; po předepsání FON, OTO S3
100 %; max. 350 Kč za 1 ks; A
1018ušní tvarovka ochranná - individuálně zhotovenámax. 1 ks za 2 roky; od 18 let; stavy s otevřeným středouším; po předepsání OTO a po schválení revizním lékařem100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A
1028ušní tvarovka - sériově vyráběnámax. 1 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3100 %; max. 20 Kč za 1 ks; A
1039obruba brýlovámax. 3 ks za rok - do 6 let;
max. 1 ks za rok - od 6 do 15 let; dvoje brýle při refrakční vadě +-3 DPT do dálky; po předepsání OPH
100 %; max. 300 Kč za 1 ks
1049obruba brýlovámax. 1 ks za 3 roky - od 15 let; dvoje brýle při refrakční vadě +-3 DPT do dálky; po předepsání OPH100 %; max. 150 Kč za 1 ks
1059čočka brýlová sférická, torickámax. 3x za rok - do 6 let;
max. lx za rok - od 6 do 15 let;
max. lx za 3 roky - bod 15 let;
bez změny korekce;
epileptikům, jednookým - vždy tvrzená úprava;
po předepsání OPH
100 %; A
1069čočka brýlová lentikulárnímax. 3x za rok - do 6 let;
max. lx za rok - od 6 do 15 let;
max. lx za 3 roky - od 15 let; bez změny korekce;
nad +-10 DPT; do 3 let u afakie;
po předepsání OPH
100 %; A
1079čočka brýlová vysokoindexovámax. 3x za rok - do 6 let;
max. 1x za rok - od 6 do 15 let;
max. 1x za 3 roky - od 15 let;
bez změny korekce; myopie nad - 10 DPT;
poruchy centrálního zorného pole;
po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem
100 %; A
1089čočka brýlová bifokální, franklinova, zatavovaná, vybrušovaná, silikát, plastmax. 2x za rok - do 6 let;
max. 1x za rok - od 6 do 18 let;
bez změny korekce;
strabismus; afakie;
po předepsání OPH;
od 18 letnehrazeno
100 %; A
1099čočka brýlová prismatickámax. 3x za rok - do 6 let;
max. lx za rok - od 6 do 15 let;
max. lx za 3 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
diplopie; strabismus;
po předepsání OPH
100 %; A
1109prismatické folie - měkké, tvrdémax. 3x za rok - do 6 let;
max. lx za rok - od 6 do 15 let;
max. lx za 3 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
diplopie; strabismus;
po předepsání OPH
100 %; A
1119čočka brýlová plastová - sférická, torickámax. 2x za rok - do 6 let;
max. lx za rok - od 6 do 15 let;
max. lx za 3 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
od 15 let nad+-10 DPT;
do 15 let nad +-3 DPT;
po předepsání OPH
100 %; A
1129absorpční vrstvy na brýlové čočkymax. 3x za rok - do 6 let;
max. lx za rok - od 6 do 15 let;
max. lx za 3 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
afakie, pseudoafakie, choroby a vady provázené světloplachostí;
po předepsání OPH
100 %; A
1139čočka brýlová hyperokulárnímax. 2x za rok - do 18 let;
max. lx za 3 roky - od 18 let;
bez změny korekce;
po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem
100 %; A
1149čočka kontaktní měkkámax. 2x za rok - do 15 let;
max. lx za rok - od 15 let;
bez změny korekce;
refrakce; nad +-10 DPT;
afakie alespoň u jednoho oka, astigmatismus irregularis, anisometropie 3 DPT a více;
po předepsání OPH
100 %; A
1159čočka kontaktní tvrdámax. 2x za rok - do 15 let;
max. lx za 2 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let u afakie;
po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem
100 %; A
1169čočka kontaktní tvrdá - individuálně zhotovenámax. 2x za rok - do 15 let;
max. 1x za 2 roky - od 15 let;
bez změny korekce;
keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let u afakie;
po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem
100 %; A
1179čočka kontaktní stenopeutická, barevná, terapeutickámax. 2x za rok - do 15 let;
max. lx za rok - od 15 let;
bez změny korekce;
pouze závažné choroby rohovky, duhovky nebo kombinace; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem
100 %; A
1189okluzor gelový, náplasťový, plastovýpo předepsání OPH100 %; A
1199dalekohledový systém na dálku i na blízko, s příslušenstvímmax. 1 ks za 7 let; po předepsání OPH S4 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 8.000 Kč za 1 ks; A
1209lupa asferická zvětšující 4x a vícemax. 1 ks za 5 let; po předepsání OPH S4 a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.500 Kč za 1 ks; A
1219lupa sférická zvětšující do 4xmax. 1 ks za 5 let; po předepsání OPH100 %; max. 100 Kč za 1 ks; A
1229protéza oční skleněnámax. 2 ks za rok; po předepsání OPH100 %; max. 800 Kč za 1 ks; A
1239protéza oční akrylátová - individuálně zhotovenámax. 2 ks za 3 roky; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
12410aplikátory aerosolových přípravkůpo předepsání TRN, ALG, OTO, PED; od 18 let po schválení revizním lékařem100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A
12510inhalátor kompresorovýmax. 1 ks za 5 let; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem100 %; max. 4.500 Kč za 1 ks; A
12610inhalátor ultrazvukovýmax. 1 ks za 10 let; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem100 %; max. 4.500 Kč za 1 ks; A
12710koncentrátor kyslíkupo předepsání TRN a po schválení revizním lékařem S5100 %; A
12810prostředky pro aplikaci práškových inhalačních forem léčivmax. 1 ks za 2 roky; po předepsání dle preskripčního omezení léčiva100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
12910přístroj CPAPpo předepsání TRN, NEU a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 40.000 Kč za 1 ks; A
13010přístroj BPAPpo předepsání TRN, NEU a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 60.000 Kč za 1 ks; A
13110spirometr osobnípo předepsání TRN, ALG a po schválení revizním lékařem100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
13210nebulizátor k inhalátoru (nástavec)max. 1 ks za 2 roky; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem100%; max. 600 Kč za 1 ks; A
13311aplikátor inzulínu - inzulínové peromax. 1 ks za 3 roky; max. 2 ks za 3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu; po předepsání DIA100%; max. 1.500 Kč za 1 ks; A
13411aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkoumax. 1 ks za 3 roky; po předepsání DIA100%; max. 1.200 Kč za 1 ks; A
13511aplikátor odběru krve pomocí lancetmax. 1 ks za 5 let; po předepsání DIA100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A
13611glukometr - pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu denněmax. 1 ks za 10 let; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.000 Kč za 1 ks; A
13711jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínupo předepsání DIA100 %; max. 120 Kč za 100 ks; A
13811jehly k inzulínovým perůmmax. 200 ks za rok; po předepsání DIA100 %; max. 530 Kč za 200 ks; A
13911jehly k neinzulínovým perůmmax. 100 ks za rok; po předepsání DIA100 %; max. 270 Kč za 100 ks; A
14011komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou)po předepsání DIA100 %; max. 370 Kč za 100 ks; A
14111lancety pro odběr krvemax. 100 ks za rok; po předepsání DIA100 %; max. 300 Kč za 100 ks; A
14211proužky diagnostické na stanovení glukózymax. 400 ks za rok; po předepsání DIA100%; max. 3.200 Kč za 400 ks; A
max. 1.000 ks za rok; pro pacienty léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem100 %; max. 8.000 Kč za 1.000 ks; A
max. 1.800 ks za rok - do 18 let a pro těhotné diabetičky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem,100 %; max. 14.400 Kč za 1.800 ks; A
14311pumpa inzulínovámax. 1 ks nebo sada 2 ks za 4 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 100.000 Kč za 1 ks nebo 1 sadu; A
14411sety inřusní kovové k inzulínové pumpěpo předepsání DIA100 %; max. 160 Kč za 1 set; A
14511sety inřusní teflonové k inzulínové pumpěpo předepsání DIA a po schválení revizním lékařem100 %; max. 300 Kč za 1 set; A
14611stříkačka injekční k aplikaci inzulínupo předepsání DIA100 %; max. 230 Kč za 100 ks; A
14712berle podpažnímax. 1 pár za 2 roky100 %; max. 400 Kč za 1 pár; A
14812berle předloketnímax. 1 pár nebo 1 ks za 2 roky100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
14912chodítkomax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, NEU, ORP a po schválení revizním lékařem100 %; max. 7.000 Kč za 1 ks; A
15012hůlmax. 1 ks za 3 roky100 %; max. 130 Kč za 1 ks; A
15112lůžko polohovací s možností elektrického nastavenímax. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem S5100 %; max. 30.000 Kč za 1 ks; A
15212křeslo klozetovémax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER100 %; max. 4.000 Kč za 1 ks; A
15312nástavec na WCmax. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER100%; max. 1.200 Kč za 1 ks; A
15412sedačka do vany a pod sprchumax. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
15512zařízení polohovacímax. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 60.000 Kč za 1 ks; A
15612příslušenství k polohovacímu zařízenímax. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 10.000 Kč za 1 ks; A
15712zvedák mechanický, elektrický, hydraulickýmax. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 30.000 Kč za 1 ks; A
15812lůžko polohovací s možností mechanického nastavenímax. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; max. 15.000 Kč za 1 ks; A
15913parukamax. 1 ks za rok; po předepsání OHM, DRV, INT100%; max. 1.000 Kč za 1 ks
16013podložka antidekubitnímax. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem100 %; A
16113přilba ochrannámax. 1 ks za 2 roky; po předepsání REH, NEU, PSY a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.500 Kč za 1 ks; A
16213katetr pro intermitentní katetrizaci - potahovanýmax. 150 ks za měsíc; po předepsání URL a po schválení revizním lékařem100 %; max. 7.500 Kč za 150 ks; A
16313katetr pro intermitentní katetrizaci - nepotahovanýmax. 150 ks za měsíc; po předepsání URL a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.300 Kč za 150 ks
16414hůl bílá slepeckámax. 3 ks za rok; po předepsání OPH, PRL100 %; A
16514kompenzační pomůcky pro nevidomémax. 1 ks za 7 let; po předepsání OPH, PRL a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
16615indukční set zesilovačemax. 1 ks za 7 let; po předepsání FON, OTO S3100%; max. 1.000 Kč za 1 ks; A
16715kompenzační pomůcky pro sluchově postiženémax. 1 ks za 7 let; po předepsání FON, OTO S3 a po schválení revizním lékařem100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
16816obuv ortopedická dětská - individuálně zhotovenámax. 3 páry za rok; po předepsání REH, ORT,ORP a po schválení revizním lékařem100 %; max. 6.000 Kč za 3 páry
16916obuv ortopedická dětská - sériově vyráběnámax. 3 páry za rok; po předepsání REH, ORT,ORP a po schválení revizním lékařem100%; max. 3.000 Kč za 3 páry
17016obuv ortopedická - individuálně zhotovená - jednoduchámax. 1 pár za 2 roky; po předepsání REH, ORT, ORP50%
17116obuv ortopedická - individuálně zhotovená - složitější a velmi složitámax. 1 pár za 2 roky; po předepsání REH, ORT, ORP90%
17216obuv pro diabetikymax. 1 pár za 2 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.000 Kč za 1 pár
17316vložka ortopedická - individuálně zhotovenámax. 1 pár za rok; po předepsání REH, ORT, ORP100 %; max. 100 Kč za 1 pár
17416vložka ortopedická - individuálně zhotovená - dětskámax. 2 páry za rok; po předepsání REH, ORT, ORP100 %; max. 600 Kč za 2 páry
17516vložka ortopedická - speciálnímax. 2 páry za rok; po předepsání REH, ORT, ORP80%
17617tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovumax. 3 ks za rok; do 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 10.500 Kč za 3 ks; A
17717tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovumax. 2 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání OTO, FON100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
17817tracheostomická kanyla silikonová pediatrickámax. 3 ks za rok; do 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 10.500 Kč za 3 ks; A
17917tracheostomická kanyla silikonovámax. 2 ks za rok; od 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
18017odsávačka elektrická, mechanickámax. 1 ks za 5 let; po předepsání OTO, TRN a po schválení revizním lékařem100 %; max. 4.000 Kč za 1 ks; A
18117příslušenství k odsávačce - cévky odsávacímax. 150 ks za rok; po předepsání OTO, TRN a po schválení revizním lékařem100%; max. 1.000 Kč za 150 ks; A
18217příslušenství ke kanyle tracheostomickémax. 1 x za rok; po předepsání OTO, FON100 %; max. 2.000 Kč za 1 balení kompletního příslušenství; A
18317příslušenství k hlasové protézemax. 1 x za rok; po předepsání OTO, FON a schválení revizním lékařem100 %; max. 12.500 Kč za 1 balení kompletního příslušenství; A
18417elektrolaryngmax. 1 ks za 10 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 15.500 Kč za 1 ks; A
18517akumulátor k elektrolaryngumax. 1 ks za 2 roky; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem100 %; max. 700 Kč za 1 ks; A
Symboly úhradových limitů

A - Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení (dále jen „ekonomicky nejméně náročná varianta“); cenu ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.

B - Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého systému složeného ze zdravotnických prostředků skupiny č. 3 tohoto oddílu.“.

197. V příloze č. 4 Oddílu A v části „Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků v základním provedení“ se v tabulce slova „Wiron 99“ nahrazují slovy „chromniklová slitina pro keramické a pryskyřičné fasety“, slova „Koldan, Konstrulit“ se nahrazují slovy „stříbrocínová, stříbroměděná náhradní slitina“ a slova „Oralium, Kdynium (K1)“ se nahrazují slovy „chromkobaltová, chromkobaltmolybdenová slitina pro skelety“.

198. V příloze č. 4 Oddílu A v části „Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků v základním provedení“ se text „Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve výrobku „oprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.“ nahrazuje textem „Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve výrobku „oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.“.

199. V příloze č. 4 Oddílu A v odstavci „Zdravotní pojišťovna nehradí“ se slova „odstranění závad v zákonné záruční lhůtě“ nahrazují slovy „odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka“.

200. V příloze č. 4 Oddílu C se nadpis nad tabulkou „Opravy snímacích náhrad, rebaze“ nahrazuje nadpisem „Opravy a úpravy snímacích náhrad, rebaze“.

201. V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72320, 76080, 76081, 82320, 86080 a 86081 ve sloupci „Název stomatologického výrobku“ za slovo „Oprava“ vkládají slova „nebo úprava“.

202. V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72331, 72332, 82331 a 82332 ve sloupci „Název stomatologického výrobku“ slovo „Oprava“ nahrazuje slovem „Úprava“.

203. V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72351, 72352, 72353, 72354, 82351, 82352, 82353 a 82354 ve sloupci „Název stomatologického výrobku“ slovo „Rebaze“ nahrazuje slovy „Úprava - rebaze“.

204. V příloze č. 4 Oddílu C v části „Ortodontické výrobky“ se text

„76036Clony, skluzná stříškabP965,-
76037Clony, skluzná stříškacP603,-“

nahrazuje textem

„76037Clony, skluzná stříškabP965,-
76038Clony, skluzná stříškacP603,-“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí lze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona provést pouze tehdy, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla podána žádost o změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí, následujícího po dni podání žádosti.

2. Při poskytování zdravotní péče podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jsou splněny podmínky v něm stanovené.

3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosud platné a účinné úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají. Řízení o nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.

4. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. III

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 se slova „poskytovanou zdravotní péči“ nahrazují slovy „poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „hrazené služby“)“.

2. V § 20 odst. 1 se slova „zdravotní péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

3. V § 21a odst. 1 se slovo „byla“ nahrazuje slovem „byly“ a slova „uhrazena zvlášť nákladná zdravotní péče (dále jen „nákladná péče“)“ se nahrazují slovy „uhrazeny zvlášť nákladné hrazené služby (dále jen „nákladné hrazené služby“)“.

4. V § 21a odst. 2 se slova „Nákladnou péčí se rozumí zdravotní péče hrazená veřejným zdravotním pojištěním poskytnutá“ nahrazují slovy „Nákladnými hrazenými službami se rozumí hrazené služby poskytnuté“ a slovo „níž“ se nahrazuje slovem „nichž“.

5. V § 21a odst. 3 se slova „nákladná péče“ nahrazují slovy „nákladné hrazené služby“.

6. V § 21a odst. 4, 6, 7 a 11 se slova „nákladné péče“ nahrazují slovy „nákladných hrazených služeb“.

7. V § 21a odst. 5 se slova „nákladnou péči“ nahrazují slovy „nákladné hrazené služby“.

8. V § 21a odst. 11 větě poslední se slova „se zdravotnickými zařízeními, která nákladnou péči poskytla“ nahrazují slovy „s poskytovateli zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel“), kteří nákladné hrazené služby poskytli“ a slova „zdravotnická zařízení jsou povinna“ se nahrazují slovy „poskytovatelé jsou povinni“.

9. V § 21a odstavec 12 zní:

(12) Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna sdělit správci účtu neprodleně případy, kdy na základě kontroly snížila poskytovateli úhradu nákladných hrazených služeb a výši tohoto snížení. V případech, kdy má zdravotní pojišťovna podle zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na náhradu nákladů za hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci, je oprávněna uplatnit nárok podle odstavce 3 až po vyřešení náhrady nákladů, a to pouze u nákladů, které touto náhradou nebyly pokryty.“.

10. Poznámka pod čarou č. 40b se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Čl. IV

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 4 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

3. V § 5 písmeno a) zní:

a) platby za poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) podle smluv uzavřených s osobami oprávněnými poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel“),“.

4. V § 5 písm. b) se slovo „zdravotní “ nahrazuje slovem „hrazené“.

5. V § 5 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

6. V § 6 odst. 6 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „hrazených služeb hrazených“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“ a slova „úhradě zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“.

7. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

8. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

9. V § 7 odstavec 2 zní:

(2) Pojišťovna může vytvářet fond prevence. Z fondu prevence lze nad rámec hrazených služeb hradit zdravotní služby s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, jsou-li poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem Pojišťovny, a finanční prostředky podle § 6 odst. 7.“.

10. Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

11. V § 7 odst. 6 se slova „zdravotnické zařízení5)“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

12. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

13. V § 8 odst. 2 se slova „poskytnuté zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

14. V § 8 odst. 3 se slovo „zdravotnických“ nahrazuje slovem „hrazených“.

15. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.

16. V § 24 odstavec 3 zní:

(3) Pojišťovna je povinna ze svého informačního systému podávat na základě písemné žádosti registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost informace o hrazených službách, které byly poskytnuty jejím pojištěncům, kteří jsou u takového poskytovatele registrováni, jinými poskytovateli včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; tyto informace Pojišťovna poskytuje bezplatně.“.

17. V § 24b odst. 1 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

18. Poznámka pod čarou č. 8b se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Čl. V

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

a) osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel“),“.

2. V § 4 odst. 1 písm. b) a c) a § 22b odst. 3 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

3. V § 6 odst. 4 větě poslední se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.

4. V § 6a odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Při výkonu této působnosti provádí zejména úhrady poskytovatelům, popřípadě dalším subjektům, které poskytly pojištěncům likvidované zdravotní pojišťovny zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „hrazené služby“).“.

5. V § 6a odst. 3 větě třetí se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

6. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Zaměstnanecká pojišťovna provádí veřejné zdravotní pojištění.“.

7. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

8. V § 8 odst. 2 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

9. V § 10 odst. 12 větě druhé se slova „úhradě zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“ a slova „poskytování zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování hrazených služeb“.

10. V § 12 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

11. V § 13 písmeno a) zní:

a) platby za hrazené služby podle smluv uzavřených s poskytovateli,“.

12. V § 13 písm. b) se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovem „hrazené“.

13. V § 13 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

14. V § 15 odst. 3 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytovaných“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“ a slova „úhradě zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“.

15. V § 16 odst. 2 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

16. V § 16 odst. 3 se slova „preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

17. V § 16 odstavec 4 zní:

(4) Zaměstnanecká pojišťovna může vytvářet fond prevence. Z fondu prevence lze nad rámec hrazených služeb hradit zdravotní služby, u nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu kladného hospodářského výsledku po zdanění stanoveného statutárním orgánem zaměstnanecké pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění zaměstnanecká pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem zaměstnanecké pojišťovny, a příjmy podle § 19 odst. 1.“.

18. Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

19. V § 17 odst. 1 se slova „zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

20. V § 18 odst. 1 větě čtvrté se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

21. V § 19 odst. 3 se slova „zdravotnické zařízení13)“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

22. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

23. V § 21 odstavec 3 zní:

(3) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna ze svého informačního systému podávat na základě písemné žádosti registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost informace o hrazených službách, které byly poskytnuty jejím pojištěncům, kteří jsou u takového poskytovatele registrováni, jinými poskytovateli včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; tyto informace zaměstnanecká pojišťovna poskytuje bezplatně.“.

24. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

25. V § 22a odst. 2 se slova „zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytnutých poskytovateli“ a slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“.

26. V § 22b odst. 1 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a slova „zdravotní péče, kterou“ se nahrazují slovy „hrazených služeb, které“.

27. V § 22b odst. 2 písm. a) se slova „zdravotní péče praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost“ nahrazují slovy „hrazených služeb registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost“.

28. V § 22b odst. 2 písm. b) se slova „ambulantní zdravotní péče odbornými lékaři“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytovatelem v jiném oboru, než je uvedeno v písmenu a)“.

29. V § 22b odst. 2 písm. c) se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“.

30. V § 22c se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelů“.

31. V § 23 odst. 1 se slova „je poskytována zdravotní péče na základě zákona o všeobecném zdravotním pojištění,8)“ nahrazují slovy „jsou poskytovány hrazené služby,“.

32. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Zůstatky fondů pro úhradu závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zdravotní pojišťovny převedou do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jako mimořádný příděl základního fondu zdravotního pojištění.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru