Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 359/2011 Sb.Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Částka 126/2011
Platnost od 30.11.2011
Účinnost od 01.01.2012
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

359

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2011

o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanoví

a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,

b) způsob zápisu adresy,

c) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady,

d) způsob, jakým obce a Ministerstvo vnitra poskytují Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (dále jen „úřad“) lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,

e) způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,

f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,

g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) polygonem územního prvku plocha ohraničená lomenou čarou nebo i kruhovými oblouky určující tvar a polohu územního prvku v rovině,

b) generalizovanou hranicí územního prvku zjednodušené zobrazení průběhu hranice územního prvku,

c) samostatným vchodem část stavebního objektu, která má vlastní přístup z ulice a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční nebo jedno či více čísel orientačních.

(2) Zvláštními údaji pro doručování prostřednictvím poštovních služeb se rozumí údaje o poštovním směrovacím čísle, které přísluší danému územnímu prvku.

(3) Mluvnickými charakteristikami názvu územního prvku nebo územně evidenční jednotky jsou mluvnické tvary názvu ve druhém až sedmém pádu.

Způsob, forma a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů

§ 3

(1) Hranice územního prvku se vyjadřuje hranicí jeho polygonu. Polygon územního prvku se vytváří z údajů souboru geodetických informací katastru nemovitostí, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Polohová přesnost lokalizačních údajů o hranici pozemku a stavebního objektu je dána přesností souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy v digitální formě, ze kterých je vytvořen jeho polygon.

(3) Polohová přesnost lokalizačních údajů o hranici katastrálního území je dána přesností souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy v digitální formě, ze kterých je vytvořen jeho polygon. V katastrálních územích, ve kterých není katastrální mapa v digitální formě, není polohová přesnost hranice katastrálního území stanovena.

(4) Hranice polygonu území základní sídelní jednotky se vytváří na podkladě mapy základního státního mapového díla v měřítku 1 : 10000 nebo větším a její polohová přesnost odpovídá polohové přesnosti mapy 1 : 10000.

(5) Hranice polygonu území městské části hlavního města Prahy a hranice polygonu území městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, která není totožná s hranicí pozemku, se vytváří na základě příslušného statutu; její polohová přesnost odpovídá polohové přesnosti mapy státního mapového díla v měřítku 1 : 5000.

(6) Hranice polygonu území obce, vojenského újezdu a nadřazených prvků vytváří informační systém územní identifikace automatizovaně z hranic jim podřazených územních prvků.

(7) Hranice polygonu katastrálních území a nadřazených územních prvků je možno poskytovat generalizované, vždy však s údajem o stupni a mezi generalizace. Při generalizaci hranice se nahrazuje lomená čára úsečkou tak, aby v daném úseku vzdálenost lomových bodů původní hranice od generalizované hranice nepřesáhla zvolenou mez. Velikost této meze stanoví úřad v závislosti na stupni generalizace a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(8) Stupeň generalizace hranice se vyjadřuje hodnotami 1 až 5 pro vztažná měřítka 1 : 10000, 1 : 25000, 1 : 50000, 1 : 200000 a 1 : 1000000.

§ 4

Definiční bod územního prvku leží uvnitř tohoto územního prvku; pokud má územní prvek hranici, musí být definiční bod uvnitř polygonu územního prvku, zpravidla v blízkosti jeho těžiště. Pokud hranice územního prvku není spojitá, pak každá plocha územního prvku obsahuje vlastní definiční bod.

§ 5

(1) Definiční čára ulice se vyjadřuje úsečkou nebo lomenou čárou a umisťuje se tak, aby znázorňovala osu komunikace. Může být složena z více vzájemně nespojitých úseků nebo úseků spojených do uzavřeného obrazce.

(2) Polohová přesnost definiční čáry ulice je vyhovující, jestliže vzájemná poloha definiční čáry ulice a hranic stavebních objektů vedených v informačním systému územní identifikace odpovídá vzájemné poloze ulice a stavebních objektů v terénu. Vede-li ulice po pozemku se způsobem využití ostatní komunikace, umístí se definiční čára ulice do příslušné parcely.

§ 6

Způsob zápisu adresy

(1) Adresa se v registru územní identifikace vytvoří jako kombinace údajů o adresním místě, které zapíše obec nebo stavební úřad a kterému úřad zapíše poštovní směrovací číslo.

(2) Adresa se ve výstupech z registru územní identifikace sestavuje v řádcích uspořádaných za sebou oddělených čárkou nebo ve sloupci takto:

a) v prvním řádku se uvede název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační včetně dodatku9), přitom číslo orientační se uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem,

b) ve druhém řádku se uvede název části obce, v Praze název katastrálního území,

c) ve třetím řádku se uvede poštovní směrovací číslo a název obce, v Praze se za názvem obce uvede číslo městského obvodu.

(3) Jedná-li se o adresní místo v nepojmenované ulici, první řádek podle odstavce 2 písm. a) se neuvádí a za názvem části obce se uvede číslo popisné nebo evidenční.

(4) Název části obce podle odstavce 2 písm. b) se uvede pouze tehdy, není-li totožný s názvem obce.Pokud se název části obce ani název ulice neuvádí, před číslem popisným se uvádí text „č.p.“. Před číslem evidenčním se text „č.ev.“ uvádí vždy.

(5) Vzory sestavení adresy ve výstupech z registru územní identifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(6) Pro území vojenských újezdů se obcí rozumí vojenský újezd. Poštovní směrovací čísla jsou pro sídelní útvary vojenských újezdů určena ve vztahu k nejbližším poštovním úřadům.

Postup při zápisu údajů do registru územní identifikace, způsob poskytování lokalizačních údajů obcemi a způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt

§ 7

(1) Editor při zápisu údaje o územním prvku nebo územně evidenční jednotce uvede k příslušnému návrhu změny v informačním systému územní identifikace údaje o rozhodnutích nebo jiných podkladech, na jejichž základě byl zápis proveden.

(2) Při zápisu údaje, který editor sám zjišťuje, se místo údajů podle odstavce 1 uvede text „vlastní zjištění“.

§ 8

(1) Při zápisu ulice uvede editor identifikační údaje příslušné obce.

(2) Identifikačními údaji pro zápis ulice jsou

a) kód ulice, který přidělí informační systém územní identifikace, a

b) název ulice.

§ 9

(1) Údaje o definiční čáře ulice sdělí obec úřadu bezodkladně po svém rozhodnutí o vzniku ulice nebo o změně jejího průběhu.

(2) Sdělení podle odstavce 1 obsahuje

a) kód a název ulice,

b) výkres s vyznačením průběhu definiční čáry ulice na podkladu katastrální mapy nebo digitální mapy veřejné správy.

(3) Sdělení podle odstavců 1 a 2 zašle obec úřadu prostřednictvím datové schránky, přednostně ve formě vektorové kresby. Technické požadavky na formu sdělení zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Úřad zakreslí definiční čáru ulice v informačním systému územní identifikace tak, aby ji bylo možno napojit na síť komunikací vedenou v základní bázi geografických dat1).

(5) Zpřesnění průběhu definiční čáry ulice, zejména jejím posunem v rámci téže ulice, vložením lomového bodu nebo navázáním na síť komunikací vedenou podle jiného právního předpisu1), se nepovažuje za změnu a úřad je může provádět bez podkladu od obce.

(6) Při zániku ulice zruší informační systém územní identifikace definiční čáru ulice automatizovaně.

§ 10

(1) Identifikačním údajem pro zápis stavebního objektu je

a) kód stavebního objektu, který přidělí informační systém územní identifikace,

b) kód a název katastrálního území spolu s parcelním číslem pozemku, na kterém se nachází stavební objekt nebo jeho významná část,

c) číslo popisné nebo evidenční spolu s údajem o části obce, nebo údaj o tom, že se toto číslo nepřiděluje.

(2) Ke stavebnímu objektu editor zapíše typ stavebního objektu2) a vyznačí vazbu na městský obvod nebo městskou část, pokud existuje.

(3) Způsob využití stavebního objektu3) editor zapíše v souladu s účelem užívání, ke kterému je stavební objekt určen, zpravidla podle kolaudačního souhlasu, oznámení o záměru užívání stavby nebo dokumentace skutečného provedení stavby. Způsob využití stavebního objektu editor zapíše současně s ostatními referenčními údaji o stavebním objektu.

(4) Údaje o typu a způsobu ochrany stavebního objektu se automatizovaně přebírají z informačního systému katastru nemovitostí v rozsahu, ve kterém jsou v katastru nemovitostí vedeny.

§ 11

(1) Technickoekonomické atributy zapíše editor ke stavebnímu objektu současně se zápisem stavebního objektu.

(2) Pokud má stavební objekt více samostatných vchodů, zapíše k němu editor i v podrobnějším členění podle samostatných vchodů tyto technickoekonomické atributy:

a) počet bytů u stavebního objektu s byty,

b) počet nadzemních a podzemních podlaží,

c) druh svislé nosné konstrukce,

d) připojení na vodovod,

e) připojení na kanalizační síť,

f) připojení na rozvod plynu,

g) způsob vytápění.

§ 12

(1) Měsíc a rok dokončení stavebního objektu odpovídá měsíci a roku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí anebo měsíci a roku vydání kolaudačního souhlasu, kterým bylo povoleno užívání stavebního objektu, nebo měsíci a roku, který odpovídá třicátému dni od podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby, pokud do té doby stavební úřad užívání stavebního objektu nezakázal. U stavebního objektu, u kterého se rozhodnutí, kterým bylo povoleno jeho užívání, nezachovalo, zapíše editor poslední měsíc pravděpodobného roku dokončení stavby podle dokumentace skutečného provedení stavby ověřené stavebním úřadem.

(2) Údaje o zastavěné ploše4), obestavěném prostoru4), podlahové ploše4), počtu všech nadzemních a podzemních podlaží5) a o druhu svislé nosné konstrukce zapíše editor podle ověřené dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby.

(3) Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního objektu zapíše editor do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o odstranění stavebního objektu dozví.

§ 13

(1) Je-li stavební objekt zapisován obcí6), zjistí obec údaje o definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu, například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

(2) Hranice polygonu stavebního objektu se automatizovaně převezmou ze souboru geodetických informací katastru nemovitostí. U stavebních objektů, které se do katastru nemovitostí nezapisují, se v registru územní identifikace hranice neevidují.

(3) Vznikne-li současně se stavebním objektem adresní místo, zapíše editor adresní místo podle § 14.

§ 14

(1) Identifikačními údaji pro zápis adresního místa jsou

a) kód adresního místa, který přidělí informační systém územní identifikace,

b) přidělené číslo popisné nebo evidenční a

c) název ulice a číslo orientační včetně dodatku9), pokud existují.

(2) Úřad zapíše k adresnímu místu poštovní směrovací číslo.

(3) Nově zapisovaný nebo změněný definiční bod adresního místa se umístí uvnitř polygonu stavebního objektu v místě vchodu z ulice. V případě, že přístup z ulice ke stavebnímu objektu vhodný pro vjezd vozidel používaných složkami integrovaného záchranného systému (dále jen „příjezdové místo“) je umístěn odlišně od vchodu z ulice do stavebního objektu, lze uvést k adresnímu místu také souřadnice příslušného příjezdového místa. Parametry příjezdového místa jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Je-li adresní místo zapisováno obcí6), zjistí obec údaje o jeho definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu, zejména při přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

§ 15

(1) Změnu údajů o části obce sdělí obec Ministerstvu vnitra bezodkladně po vydání příslušného rozhodnutí. Obec vyhotoví sdělení v elektronické podobě a zašle je spolu s usnesením zastupitelstva obce, kterým bylo rozhodnuto o vzniku, změně nebo zániku části obce, Ministerstvu vnitra. Technické požadavky na formu sdělení zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Při vzniku nové části obce sdělí obec Ministerstvu vnitra název nové části obce, dále kód a název obce, o jejíž část se jedná, výčet stavebních objektů, které k nové části obce přísluší, a údaje o definičním bodu části obce. Součástí sdělení je grafická příloha s vyznačením souvislého území, ve kterém část obce leží, na podkladě mapy základního státního mapového díla v měřítku 1 : 10000 nebo větším či na podkladě digitální mapy veřejné správy. Dochází-li při vzniku nové části obce k přečíslování stavebních objektů, které dosud tvořily jinou část téže obce, zašle obec Ministerstvu vnitra též kopii rozhodnutí o jejich přečíslování. Stavební objekty, kterým se přidělují čísla popisná nebo evidenční v rámci nově vznikající části obce, musí ležet na území příslušné obce.

(3) Údaj o definičním bodu části obce sdělí obec Ministerstvu vnitra ve formě

a) souřadnic definičního bodu v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), nebo

b) zákresu definičního bodu v mapě státního mapového díla v měřítku 1 : 10000 nebo větším či v digitální mapě veřejné správy.

(4) Při změně názvu části obce sdělí obec Ministerstvu vnitra tyto údaje:

a) původní název části obce,

b) kód části obce,

c) nový název části obce.

(5) Při zániku části obce sdělí obec Ministerstvu vnitra název a kód zaniklé části obce. Dále sdělí, že všechny stavební objekty ze zanikající části obce již byly přečíslovány v registru územní identifikace do jiné části obce, nebo že tato část obce žádné očíslované budovy neobsahovala.

(6) Ministerstvo vnitra sdělí úřadu změnu údajů o části obce bezodkladně po doručení sdělení podle odstavce 1, a to s náležitostmi podle odstavců 1 až 5.

(7) Úřad zašle bezodkladně po doručení sdělení podle odstavce 6 Českému statistickému úřadu podklady pro přidělení kódu nové části obce s náležitostmi podle odstavců 1 až 3.

§ 16

(1) Změnu údajů o území městských obvodů nebo městských částí sdělí statutární město úřadu bezodkladně po jejich vzniku, změně nebo zániku. Statutární město vyhotoví sdělení v elektronické podobě a zašle je úřadu prostřednictvím datové schránky. Technické požadavky na formu sdělení zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Při vzniku nového městského obvodu nebo městské části sdělí statutární město úřadu název, údaje o hranicích a definičním bodu nového městského obvodu nebo městské části.

(3) Sdělení podle odstavců 1 a 2 obsahuje

a) zobrazení původního a nového průběhu hranic ve vektorové podobě na podkladě katastrální mapy v rozsahu dotčeném změnou; v úsecích, kde je změněná hranice totožná s hranicí katastrálního území, je možno nahradit vektorovou kresbu slovním popisem průběhu hranice,

b) souřadnice definičních bodů nových a měněných městských obvodů nebo městských částí v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) s kódy těchto územních prvků.

(4) Polygony území městských obvodů nebo městských částí musí být bezezbytku skladebné do polygonu území obce.

(5) Při změně názvu městského obvodu nebo městské části sdělí statutární město úřadu tyto údaje:

a) původní název městského obvodu nebo městské části,

b) kód městského obvodu nebo městské části,

c) nový název městského obvodu nebo městské části.

(6) Při změně hranice městského obvodu nebo městské části sdělí statutární město úřadu tyto údaje:

a) názvy a kódy městských částí nebo městských obvodů dotčených změnou,

b) údaje podle odstavce 3 o hranicích městských částí nebo městských obvodů.

(7) Při zániku městského obvodu nebo městské části sdělí statutární město úřadu tyto údaje:

a) název a kód zaniklého městského obvodu nebo městské části,

b) údaje podle odstavce 3 o souvisejících změnách hranic městských částí, do kterých bude rušená městská část nadále včleněna.

§ 17

Při změnách správních obvodů v hlavním městě Praze, území městských obvodů v hlavním městě Praze a území městských částí v hlavním městě Praze postupuje hlavní město Praha obdobně podle § 16.

§ 18

Úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace

(1) Údaje z registru územní identifikace jsou poskytovány bezúplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Na nosičích dat se poskytují údaje z registru územní identifikace ve formě exportních datových souborů, a to za úplatu 400 Kč za každý nosič.

§ 19

Způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek

(1) Kódy územních prvků jsou číselné údaje v případě

a) území státu o nejvýše 2 číslicích,

b) území regionu soudržnosti o nejvýše 3 číslicích včetně kontrolní číslice,

c) území vyššího územního samosprávného celku o 3 číslicích,

d) území kraje7) o nejvýše 2 číslicích,

e) území okresu o nejvýše 4 číslicích,

f) správního obvodu obce s rozšířenou působností8) o nejvýše 4 číslicích,

g) správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem8) o nejvýše 4 číslicích,

h) území obce o 6 číslicích včetně kontrolní číslice,

i) území vojenského újezdu o 6 číslicích včetně kontrolní číslice,

j) správního obvodu v hlavním městě Praze8) o nejvýše 3 číslicích,

k) území městského obvodu v hlavním městě Praze o nejvýše 3 číslicích,

l) území městské části v hlavním městě Praze o nejvýše 6 číslicích,

m) území městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města o nejvýše 6 číslicích,

n) katastrálního území o 6 číslicích včetně kontrolní číslice,

o) území základní sídelní jednotky o nejvýše 6 číslicích včetně kontrolní číslice,

p) stavebního objektu o nejvýše 9 číslicích,

q) adresního místa o nejvýše 9 číslicích,

r) volebního okrsku o nejvýše 5 číslicích10).

(2) Kódy územně evidenčních jednotek jsou číselné údaje v případě

a) části obce o nejvýše 6 číslicích,

b) ulice o nejvýše 7 číslicích.

(3) Název územního prvku nebo územně evidenční jednotky je textový údaj. Jestliže se sdělení podle § 43 zákona o základních registrech týká názvu nebo jeho změny, zahrnuje vždy i mluvnické charakteristiky tohoto názvu, jsou-li u územního prvku a územně evidenční jednotky vedeny.


§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 415/2016 Sb. Čl. II

Dodatky čísel orientačních, pro které byl použit přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky velký znak české abecedy, správce registru územní identifikace změní v registru územní identifikace na malé znaky české abecedy nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Předseda:

Ing. Večeře v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 359/2011 Sb.

Vzory sestavení adresy ve výstupech z registru územní identifikace

1. V Praze

a) v řádcích uspořádaných ve sloupci

Studentská 1903/14aulice, číslo popisné/číslo orientační s dodatkem, pokud byl použit
Dejvicekatastrální území
16000 Praha 6poštovní směrovací číslo, obec, číslo městského obvodu

b) v řádcích uspořádaných za sebou

Studentská 1903714a, Dejvice, 16000 Praha 6

2. V územně členěném statutárním městě

a) v řádcích uspořádaných ve sloupci

Koliště č.ev. 1ulice, označení čísla evidenčního, číslo evidenční
Brno-městočást obce
60200 Brnopoštovní směrovací číslo, obec

b) v řádcích uspořádaných za sebou

Koliště č.ev. 1, Brno-město, 60200 Brno

3. V místě, kde se užívá uliční systém a název obce není shodný s názvem části obce

a) v řádcích uspořádaných ve sloupci

Lhenická 1120/1ulice, číslo popisné/číslo orientační
České Budějovice 2část obce
37005 České Budějovicepoštovní směrovací číslo, obec

b) v řádcích uspořádaných za sebou

Lhenická 1120/1, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice

4. V místě, kde se užívá uliční systém a název obce je shodný s názvem části obce

a) v řádcích uspořádaných ve sloupci

Žamberecká 339ulice, číslo popisné
51601 Vamberkpoštovní směrovací číslo, obec

b) v řádcích uspořádaných za sebou

Žamberecká 339, 51601 Vamberk

5. V místě, kde se neužívá uliční systém a název obce a její části nejsou shodné

a) v řádcích uspořádaných ve sloupci

Dolní Adršpach 13část obce, číslo popisné
54957 Adršpachpoštovní směrovací číslo, obec

b) v řádcích uspořádaných za sebou

Dolní Adršpach 13, 54957 Adršpach

6. V místě, kde se neužívá uliční systém a název obce a její části jsou shodné

a) v řádcích uspořádaných ve sloupci

č.p. 111označení čísla popisného, číslo popisné
50333 Praskačkapoštovní směrovací číslo, obec

b) v řádcích uspořádaných za sebou

č.p. 111, 50333 Praskačka

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 359/2011 Sb.

Parametry příjezdového místa pro vjezd vozidel integrovaného záchranného systému

Složka integrovaného
záchranného systému
Průjezdná šířka Průjezdná výška
Hasičský záchranný sbor
České republiky
3,5 m 4,1 m
zdravotnická záchranná
služba a
Policie České republiky
3,0 m 3,0 m

Poznámky pod čarou

1) § 4a odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 319/2004 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb.

2) Příloha č. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.

3) Příloha č. 4 vyhlášky č. 26/2007 Sb.

4) ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů.

5) ČSN 73 4301 Obytné budovy.

6) § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb.

7) § 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 71/1969 Sb.

8) Sdělení Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP).

9) § 5 odst. 2 vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. a vyhlášky č. 147/2015 Sb.

10) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb.

Přesunout nahoru