Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 343/2011 Sb.Vyhláška o seznamu účinných látek

Částka 121/2011
Platnost od 29.11.2011
Účinnost od 29.11.2011
Zrušeno k 18.10.2016 (324/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

343

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2011

o seznamu účinných látek

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 3 odst. 2 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění zákona č. 297/2008 Sb. a zákona č. 342/2011 Sb.:


§ 1

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje seznam účinných látek, seznam účinných látek s nízkým rizikem a specifické podmínky pro povolování a používání biocidních přípravků a biocidních přípravků s nízkým rizikem obsahujících danou účinnou látku.

(2) Účinné látky pro použití v biocidních přípravcích jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce a účinné látky pro použití v biocidních přípravcích s nízkým rizikem jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Lhůta uvedená v příloze č. 1 k této vyhlášce, po které lze uvádět biocidní přípravek pro daný typ použití na trh pouze na základě povolení Ministerstva zdravotnictví, pokud jde o jeho účinné látky, se nevztahuje na:

a) biocidní přípravky s více než jednou účinnou látkou pro daný typ použití, pokud účinná látka není použita pro účely vědeckého výzkumu a vývoje, nebo aplikovaného výzkumu a vývoje, pro něž budou tyto lhůty stanoveny v posledním rozhodnutí o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky,

b) biocidní přípravky, které byly povoleny v jiném členském státě později než 120 dnů před touto lhůtou a zároveň byla podána úplná žádost o vzájemné uznání podle § 4 odst. 2 a 3 a § 10 zákona č. 120/2002 Sb. do 60 dní ode dne udělení povolení v jiném členském státě; v takových případech se tato lhůta prodlužuje o 120 dní ode dne podání úplné žádosti, nebo

c) biocidní přípravky, jež nesplňují podmínky § 7 odst. 1 zákona č. 120/2002 Sb. a u kterých Ministerstvo zdravotnictví hodlá omezit jejich uvedení na trh; v těchto případech se tato lhůta stanoví na 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí Evropské Komise přijatého podle čl. 4 odst. 4 druhého pododstavce směrnice 98/8/ES.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 343/2011 Sb.

SEZNAM ÚČINNÝCH LÁTEK S POŽADAVKY SCHVÁLENÝMI NA ÚROVNI EU PRO POUŽITÍ V BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVCÍCH

ČísloObecný název
Název podle IUPAC
Identifikační čísla
Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trhDatum zařazeníLhůta, po které lze uvádět přípravek pro daný typ použití na trh pouze na základě povolení Ministerstva zdravotnictví (s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou tyto lhůty stanoveny v posledním rozhodnutí o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)Datum skončení platnosti zařazeníTyp přípravkuSpecifické podmínky pro povolování a používání biocidních přípravků
1Sulfurylfluorid
sulfurylfluorid
č. ES: 220-281-5,
č. CAS: 2699-79-8
>994 g/kg1. 1. 200931. 12. 201031. 12. 201881) Biocidní přípravek lze prodávat pouze profesionálním uživatelům k tomuto účelu zaškoleným; přípravek mohou používat pouze tito profesionální uživatelé.
2) Při použití biocidního přípravku musí být zavedena opatření ke zmírnění rizik pro obsluhu a osoby v okolí.
3) Koncentrace sulfurylfluoridu ve vzdálené troposféře je ode dne 1. ledna 2009 držitelem povolení k uvádění biocidního přípravku na trh monitorována každých 5 let; zpráva o monitorování je předávána držitelem Komisi EU.
994 g/kg1. 7. 201130. 6. 201330. 6. 2021181) Biocidní přípravek lze prodávat pouze profesionálním uživatelům; přípravek mohou používat pouze tito profesionální uživatelé.
2) Je třeba přijmout vhodná opatření na ochranu osob provádějících fumigaci a odvětrávání dotyčných staveb a jiných uzavřených prostor.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku musí být uvedeno, že všechny potraviny musí být odstraněny z místnosti před její fumigaci.
4) Kontroluje se koncentrace sulfurylfluoridu ve vzdálené troposféře. Meze detekce pro analýzu pro potřeby kontroly je alespoň 0,5 ppt (ekvivalent 2,1 ng sulfurylfluoridu/m3 ve vzdálené troposféře).
5) Zpráva o kontrole podle bodu 4 je každým pátým rokem počínaje posledními 5 lety po vydání povolení k uvedení biocidního přípravku na trh držiteli tohoto povolení předávána Komisi EU.
2Dichlofluanid
N- [(dichlorfluor methyl)sul- fanyl]-N-fenyl-N',N'- dimethylsulfamid
č. ES: 214-118-7,
č. CAS: 1085-98-9
> 960 g/kg1. 3. 200928. 2. 201128. 2. 201981) Biocidní přípravek povolený pro průmyslové nebo profesionální použití musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní prostředí musí být při používání biocidního přípravku přijata vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany tohoto prostředí.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým ztrátám do půdy, a že unikající biocidní přípravek se musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
3Klothianidin
E)-1-(2-chloro-1,3 -thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin
č. ES: 433-460-1,
č. CAS: 210880-92-5
950 g/kg1.2. 201031. 1. 201231. 1. 202081) S ohledem na riziko zjištěné u půdního prostředí a prostředí povrchové a podzemní vody musí z dokumentů, které jsou součástí žádosti o povolení uvedení biocidního přípravku na trh, vyplývat průkazný závěr, že rizika lze snížit na přijatelnou úroveň a že přípravek splňuje požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb., případně použití vhodných opatření ke zmírnění rizik.
2) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým ztrátám do půdy, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
4Difethialon
3-[3-(4'-brom[1,1'- bifenyl]-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl] -4-hydroxybenzopyran-2-on/bromadiolon
č. ES: 600-594-7,
č. CAS: 104653-34-1
976 g/kg1. 11. 200931. 10. 201131. 10. 2014141) Jmenovitá koncentrace účinné látky v biocidním přípravku nepřekročí 25 mg/kg. Povoleny jsou pouze nástrahy k přímému použití.
2) Biocidní přípravek musí obsahovat averzivní přísadu (a v případě potřeby i barvivo).
3) Biocidní přípravek se nepoužije jako sledovací prášek.
4) Přímá, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik, zejména
a) omezením použití biocidního přípravku pouze pro profesionální použití,
b) stanovením horní hranice velikosti balení a
c) stanovením povinnosti používat bezpečnostní staničky odolné proti neoprávněnému otevření.
5Etofenprox
3 -fenoxylbenzyl-2- (4-etoxyfenyl)-2-metylpropyleter č. ES: 407-980-2, č. CAS: 80844-07-1
970 g/kg1. 2. 201031. 1. 201231. 1. 202081) Biocidní přípravek nelze používat celoročně, pokud údaje o absorpci kůží neprokazují, že nehrozí nepřijatelná rizika chronické expozice.
2) Biocidní přípravek určený pro průmyslové použití musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky.
6Tebukonazol
1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1 -yl)methyl]pentan-3-ol
č. ES: 403-640-2,
č. CAS: 107534-96-3
950 g/kg31. 3. 20121. 4. 201031. 3. 202081) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí musí být přijata vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany těchto prostředí.
2) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
3) Biocidní přípravek nelze povolit pro uvedení na trh pro účely ošetřování dřeva in situ ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno trvalému působení vody; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
7Oxid uhličitý
Oxid uhličitý
č. ES: 204-696-9,
č. CAS 124-38-9
990 ml/l1. 11. 200931. 10. 201131. 10. 201914Z dokumentů, které jsou součástí žádosti o povolení uvedení biocidního přípravku na trh, musí vyplývat průkazný závěr, že rizika lze snížit na přijatelnou úroveň.
990 ml/l1. 11. 201231. 10. 201431. 10. 2022181) Biocidní přípravek lze prodávat pouze profesionálním uživatelům; přípravek mohou používat pouze tito profesionální uživatelé.
2) Ke snížení rizika musí být přijata příslušná opatření na ochranu pracovníků obsluhy, zahrnující dostupnost osobních ochranných pracovních prostředků.
3) Musí být přijata příslušná opatření na ochranu osob v okolí, jako například vykázání z ošetřovaných prostor během fumigace.
8Propikonazol
1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol č. ES: 262-104-4, č. CAS: 60207-90-1
930 g/kg1. 4. 201031. 3. 201231.3. 202081) Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika, musí být biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí musí být přijata vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany těchto prostředí.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
4) Biocidní přípravek nelze povolit pro účely ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
9Difenakum
3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxykumarin
č. ES: 259-978-4,
č. CAS: 56073-07-5
960 g/kg1. 4. 201031. 3. 201231. 3. 2015141) Jmenovitá koncentrace účinné látky v biocidním přípravku nepřekročí 75 mg/kg. Povoleny jsou pouze nástrahy určené k přímému použití.
2) Biocidní přípravek musí obsahovat averzivní látku, případně i barvivo.
3) Biocidní přípravek se nepoužije jako sledovací prášek.
4) Přímá, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí bude minimalizována prostřednictvím zvážení, popř. přijetí všech dostupných opatření ke zmírnění rizik. Ta zahrnují kromě jiného
a) omezení použití přípravku pouze pro profesionální použití,
b) stanovení horní hranice na velikost balení a
c) stanovení povinnosti používat nástrahu pouze v deratizačních staničkách odolných proti neoprávněnému otevření.
10K-HDO
Cyklohexyl(hydroxy)diazen -1-oxid, draselná sůl č. ES: 6013-953-8,
č. CAS: 66603-10-9 (Tento záznam zahrnuje i hydratované formy K-HDO)
977 g/kg1. 7. 201030. 6. 201230. 6. 202081) S ohledem na možná rizika pro životní prostředí a pracovníky nelze biocidní přípravek používat v jiných než průmyslových, plně automatizovaných a uzavřených systémech; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
2) Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika musí být přípravky používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
3) Vzhledem k rizikům pro děti do 3 let nelze biocidní přípravek používat při ošetřování dřeva, které může přijít do přímého kontaktu s dětmi do 3 let.
11IPBC
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát
č. ES: 259-627-5,
č. CAS:55406-53-6
980 g/kg1. 7. 201030. 6. 201230. 6. 202081) Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika, musí být biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí je třeba přijmout vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany obou prostředí.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
12Chlorofacinon
Chlorofacinon
č. ES: 223-003-0,
č. CAS: 3691-35-8
978 g/kg1. 7. 201130. 6. 201330. 6. 2016141) Jmenovitá koncentrace účinné látky v biocidním přípravku jiném než sledovací prášek nepřekročí 50 mg/kg. Povoleny jsou pouze nástrahy k přímému použití.
2) Biocidní přípravek, který se má používat jako sledovací prášek, se uvede na trh s výhradou používání profesionálními uživateli.
3) Biocidní přípravek musí obsahovat averzivní činidlo, případně i barvivo.
4) Přímá, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik, zejména
a) omezením použití biocidního přípravku pouze pro profesionální použití,
b) stanovením horní hranice velikosti balení a
c) stanovením povinnosti používat bezpečnostní staničky odolné proti neoprávněnému otevření.
13Thiabendazol
2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazol
č. ES: 205-725-8,
č. CAS: 148-79-8
985 g/kg1. 7. 201030. 6. 201230. 6. 202081) Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika musí být biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití s ohledem na dvojnásobné odsávání a namáčení používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí je třeba přijmout vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany obou prostředí.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění
4) Biocidní přípravek nelze povolit pro účely ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
14Thiamethoxam
Thiamethoxam
č. ES: 428-650-4,
č. CAS: 153719-23-4
980 g/kg1. 7. 201030. 6. 201230. 6. 202081) Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika, musí být biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí je třeba přijmout vhodná opatření na zmírněni rizika za účelem ochrany obou prostředí.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění
4) Biocidní přípravek nelze povolit pro účely ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
14aThiamethoxam,
Thiamethoxam
č. ES: 428-650-4
č. CAS 153719-23-4
980 g/kg1.2.201531.1.201731.1.2025181) Přípravky nelze povolit pro aplikaci nátěrem, ledaže byly předloženy údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb., v případě potřeby s použitím přiměřených opatření ke zmírnění rizik.
2) U přípravků obsahujících thiametoxam, které by mohly způsobit vznik reziduí v potravinách či krmivu, se ověřuje nutnost stanovit nové a/nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 a/nebo s nařízením (ES) č. 396/2005, v platném znění. Současně se přijmou vhodná opatření ke zmírnění rizik s cílem zajistit, aby platné maximální limity reziduí nebyly překročeny.
3) Přípravky používané takovým způsobem, že vypouštění do čistíren odpadních vod nelze zabránit, nelze povolit, s výjimkou případů, kdy jsou předloženy údaje prokazující, že přípravek splnil požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb., a to v případě potřeby za použití náležitých opatření ke zmírnění rizik.
4) Přípravky povolené pro profesionální použití musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
5) U přípravků obsahujících látku thiametoxam musí být přijata opatření na ochranu včel medonosných.
15α-chloralosa
(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethyliden)-a-D-glukofuranosa
č. ES: 240-016-7,
č. CAS: 15879-93-3
825 g/kg1.7. 201130. 6. 201330. 6. 2021141) Jmenovitá koncentrace účinné látky v biocidním přípravku nepřesáhne 40 g/kg.
2) Biocidní přípravek musí obsahovat averzivní činidlo a barvivo.
3) Budou povoleny pouze nástrahy, které musí být používány v deratizačních staničkách odolných proti neoprávněnému otevření.
4) Biocidní přípravek nelze povolit zejména pro venkovní použití; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
16Brodifakum
3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
č. ES: 259-980-5,
č. CAS:56073-10-0
950 g/kg1. 2. 201231. 1. 201431. 1. 2017141) Jmenovitá koncentrace účinné látky v biocidním přípravku nepřekročí 50 mg/kg. Povoleny jsou pouze nástrahy k přímému použití.
2) Biocidní přípravek musí obsahovat averzivní přísadu, popř. i barvivo.
3) Biocidní přípravek se nepoužije jako sledovací prášek.
4) Přímá, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik, zejména
a) omezením použití biocidního přípravku pouze pro profesionální použití,
b) stanovením horní hranice velikosti balení a
c) stanovením povinnosti používat bezpečnostní staničky odolné proti neoprávněnému otevření.
17Bromadiolon
3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
č. ES: 249-205-9,
č. CAS: 28772-56-7
969 g/kg1. 7. 201130. 6. 201330. 6. 2016141) Jmenovitá koncentrace účinné látky v biocidním přípravku nepřekročí 50 mg/kg. Povoleny jsou pouze nástrahy k přímému použití.
2) Biocidní přípravek musí obsahovat averzivní činidlo, případně barvivo.
3) Biocidní přípravek se nepoužije jako sledovací prášek.
4) Přímá, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik, zejména
a) omezením použití biocidního přípravku pouze pro profesionální použití,
b) stanovením horní hranice velikosti balení a
c) stanovením povinnosti používat bezpečnostní staničky odolné proti neoprávněnému otevření.
18Thiakloprid
{(Z)-3-[(6-chlor-3-pyridyl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-yliden}kyanamid
č. ES: není uvedeno,
č. CAS: 111988-49-9
975 g/kg1. 1. 2010není uvedeno31. 12. 201981) Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika, musí být biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí je třeba přijmout vhodná opatření ke zmírnění rizik za účelem ochrany obou prostředí.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
4) Biocidní přípravek nelze povolit pro ošetřování v místě jeho použití v blízkosti vody, při kterém nelze zabránit přímému proniknutí do vodního prostředí, nebo pro dřevo, které bude ve styku s povrchovými vodami; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
19Indoxakarb
(reakční směs enantiomerů (S) a (R) v poměru 75:25)

Reakční směs methyl-(4aS)-a methyl-(4aR)-7-chlor-2-{(methoxykarbonyl) [4-(trifiuormethoxy)fenyl]karb amoyl}-2,3,4a,5-tetrahydroindeno [1,2-e] [1,3,4]oxadiazin-4a-karboxylátu
(Tato položka zahrnuje reakční směs enantiomerů (S) a (R) v poměru 75:25) č. ES: 605-683-4, č. CAS: enantiomer (S): 173584-44-6 a enantiomer (R): 185608-75-7)
796 g/kg1. 1. 2010není uvedeno31. 12. 2019181) Je třeba přijmout vhodná opatření na zmírnění rizika, aby se snížila na minimum potenciální expozice lidí, necílových druhů a vodního prostředí.
2) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu povoleného biocidního přípravku musí být zejména uvedeno:
a) Biocidní přípravek nesmí být umístěn v místech dostupných pro děti a domácí zvířata.
b) Biocidní přípravek nesmí být umístěn v blízkosti externí kanalizace.
c) Nepoužitý biocidní přípravek musí být řádně zneškodněn a nesmí být vypuštěn do kanalizace.
3) Pro neprofesionálni využití lze povolit pouze biocidní přípravek připravený k použití.
20Fosfid hlinitý uvolňující fosfin
Fosfid hlinitý
č. ES: 244-088-0,
č. CAS: 20859-73-8
830 g/kg1. 9. 201131. 8. 201331. 8. 2021141) Biocidní přípravek lze prodávat pouze profesionálním uživatelům; přípravek mohou používat pouze tito profesionální uživatelé.
2) Vzhledem ke zjištěným rizikům pro uživatele musí být uplatněna vhodná opatření ke zmírnění rizik. Mezi tato opatření patří používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků, používání aplikátorů a prezentace přípravku ve formě snižující expozici uživatele na přijatelnou úroveň.
3) Vzhledem ke zjištěným rizikům pro suchozemské necílové druhy musí být uplatněna vhodná opatření na zmírnění rizik. Mezi tato opatření patří nepoužívání přípravků v místech, kde se vyskytují savci žijící v norách jiní než cílové druhy.
4) Biocidní přípravek nelze povolit zejména pro použití ve vnitřních prostorách; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
830 g/kg1. 2. 201231. 1. 201431. 1. 2022181) Biocidní přípravek lze dodávat pouze profesionálním uživatelům, kteří jsou jejich jedinými uživateli, a to ve formě výrobků připravených na použití.
2) Vzhledem ke zjištěným rizikům pro uživatele musí být uplatněna vhodná opatření ke zmírnění rizik. Mezi uvedená opatření mimo jiné patří používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků a prostředků na ochranu dýchacích orgánů, používání aplikátorů a nabízení přípravku ve formě snižující expozici obsluhy na přijatelnou úroveň. Pro použití ve vnitřních prostorách patří mezi uvedená opatření i ochrana obsluhy a pracovníků během fumigace, ochrana pracovníků při opětovném vstupu (odvětrání po ukončení fumigace) a ochrana okolí (ostatních/nezúčastněných osob) před únikem plynu. 3) V případě biocidního přípravku obsahujícího fosfid hlinitý, který může způsobit výskyt reziduí v potravinách nebo v krmivech, musí být na štítku a/nebo bezpečnostním listu povoleného přípravku uveden návod k použití, jako je dodržování ochranných lhůt v souladu s ustanoveními článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005.
21Fenpropimorf
(+/-cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin
č. ES: 266-719-9,
č. CAS: 67564-91-4
930 g/kg1. 7. 201130. 6. 201330. 6. 202181) Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika, musí být biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí je třeba přijmout vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany obou prostředí.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
22Kyselina boritá
Kyselina boritá
č. ES: 233-139-2,
č. CAS: 10043-35-3
990 g/kg1. 9. 201131. 8. 201331. 8. 202181) Biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí nelze biocidní přípravek povolit pro účely ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
23Oxid boritý
Oxid boritý
č. ES: 215-125-8,
č. CAS: 1303-86-2
975 g/kg1. 9. 201131. 8. 201331. 8. 202181) Biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí nelze biocidní přípravek povolit pro účely ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
24Tetraboritan disodnýTetraboritan disodný
č. ES: 215-540-4,
č. CAS (bezvodý) 1330-43-4,
č. CAS (pentahydrát) 12179-04-3,
č. CAS (dekahydrát) 1303-96-4
990 g/kg1. 9. 201131. 8. 201331. 8. 202181) Biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí nelze biocidní přípravek povolit pro účely ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedeni biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
25Oktaboritan disodný tetrahydrát
Oktaboritan disodný tetrahydrát
č. ES: 234-541-0,
č. CAS: 12280-03-4
975 g/kg1. 9. 201131. 8. 201331. 8. 202181) Biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí nelze biocidní přípravek povolit pro účely ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
26Fosfid hořečnatý uvolňující fosfín
Fosfid hořečnatý
č. ES: 235-023-7,
č. CAS: 12057-74-8
880 g/kg1. 2. 201231. 1. 201431. 1. 2022181) Biocidní přípravek lze dodávat pouze profesionálním uživatelům, kteří jsou jejich jedinými uživateli, a to ve formě výrobků připravených k použití.
2) Vzhledem ke zjištěným rizikům pro uživatele musí být uplatněna vhodná opatření ke zmírnění rizik. Mezi uvedená opatření mimo jiné patří používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků včetně prostředků na ochranu dýchací orgánů, používání aplikátorů a nabízení přípravku ve formě snižující expozici obsluhy na přijatelnou úroveň. Pro použití ve vnitřních prostorách patří mezi uvedená opatření i ochrana obsluhy a pracovníků během fumigace, ochrana pracovníků při opětovném vstupu (odvětrání po ukončení fumigace) a ochrana okolí (okolních/nezúčastněných osob) před únikem plynu.
3) V případě biocidního přípravku obsahujícího fosfid hořečnatý, který může způsobit výskyt reziduí v potravinách nebo v krmivech, je nutné, aby na štítku a/nebo bezpečnostním listu povoleného biocidního přípravku byl uveden návod k použití, jako je dodržování ochranných lhůt v souladu s ustanoveními článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005.
27Dusík
Dusík
č. ES: 231-783-9,
č. CAS: 7727-37-9
999 g/kg1. 9. 201131. 8. 201331. 8. 2021181) Biocidní přípravek lze prodávat pouze profesionálním uživatelům; přípravek mohou používat pouze tito profesionální uživatelé.
2) Za účelem minimalizace rizika musí být zavedeny bezpečné pracovní postupy a systémy bezpečnosti práce, včetně dostupnosti osobních ochranných pracovních prostředků, bude-li to nezbytné.
28Kumatetralyl
Kumatetralyl
č. ES: 227-424-0,
č. CAS: 5836-29-3
980 g/kg1. 7. 201130. 6. 201330. 6. 2016141) Jmenovitá koncentrace účinné látky v biocidním přípravku jiném než sledovací prášek nepřekročí 375 mg/kg a povolí se pouze přípravky určené k přímému použití.
2) Biocidní přípravek musí obsahovat averzivní přísadu, popř. i barvivo.
3) Přímá, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik, zejména
a) omezením použití biocidního přípravku pouze pro profesionální použití,
b) stanovením horní hranice velikosti balení a
c) stanovením povinnosti používat bezpečnostní staničky odolné proti neoprávněnému otevření.
29Tolylfluanid
N-[(dichlorfluonnethyl)sulfan yl]-N',N'-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid č. ES: 211-986-9, č. CAS: 731-27-1
960 g/kg1. 10. 201130. 9. 201330. 9. 202181) Biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí nelze biocidní přípravek povolit pro účely ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
30Akrylaldehyd
Akrylaldehyd
č. ES: 203-453-4,
č. CAS: 107-02-8
913 g/kg1. 9. 2010Nepoužije se31. 8. 2020121) Odpadní vody obsahující akrylaldehyd jsou před vypouštěním monitorovány, pokud nelze prokázat, že rizika pro prostředí lze snížit jiným způsobem. Je-li to s ohledem na rizika pro mořské prostředí nezbytné, uchovávají se odpadní vody ve vhodných cisternách nebo nádržích, nebo jsou před vypouštěním náležitě upraveny.
2) Biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití musí být používán s příslušnými osobními ochrannými pracovní prostředky a se zavedením bezpečných provozních postupů, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
31Flokumafen
4-hydroxy-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)p henyl]-1-naphthyl]kumarin,
č. ES: 421-960-0,
č. CAS: 90035-08-8
955 g/kg1. 10. 201130. 9. 201330. 9. 2016141) Jmenovitá koncentrace účinné látky v biocidním přípravku nepřekročí 50 mg/kg a povolí se pouze nástrahy určené k přímému použití.
2) Biocidní přípravek musí obsahovat averzivní přísadu, popř. i barvivo.
3) Biocidní přípravek se nepoužije jako sledovací prášek.
4) Přímá, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik, zejména
a) omezením použití biocidního přípravku pouze pro profesionální použití,
b) stanovením horní hranice velikosti balení a
c) stanovením povinnosti používat bezpečnostní staničky odolné proti neoprávněnému otevření.
32Warfarin
(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)kumarin
č. ES: 201-377-6,
č. CAS: 81-81-2
990 g/kg1. 2. 201231. 1. 201431. 1. 2017141) Jmenovitá koncentrace účinné látky v biocidním přípravku nepřekročí 790 mg/kg a povolí se pouze nástrahy k přímému použití.
2) Biocidní přípravek musí obsahovat averzivní přísadu, popř. i barvivo.
3) Přímá, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik, zejména
a) omezením použití biocidního přípravku pouze pro profesionální použití,
b) stanovením horní hranice velikosti balení a
c) stanovením povinnosti používat bezpečnostní staničky odolné proti neoprávněnému otevření.
33Warfarin, sodná sůl
Sodium 2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-4-olate
č. ES: 204-929-4,
č. CAS: 129-06-6
910 g/kg1. 2. 201231. 1. 201431. 1. 2017141) Jmenovitá koncentrace účinné látky v biocidním přípravku nepřekročí 790 mg/kg a povolí se pouze nástrahy k přímému použití.
2) Biocidní přípravek musí obsahovat averzivní přísadu, popř. i barvivo.
3) Přímá, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik, zejména
a) omezením použití biocidního přípravku pouze pro profesionální použití,
b) stanovením horní hranice velikosti balení a
c) stanovením povinnosti používat bezpečnostní staničky odolné proti neoprávněnému otevření.
34Dazomet
3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinan-2-thion
č. ES: 208-576-7,
č. CAS: 533-74-4
960 g/kg1. 8. 201231. 7. 201431. 7. 20228Biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
35N,N-diethyl-m- toluamid
N,N-diethyl-3-methylbenzamid
č. ES: 205-149-7,
č. CAS: 134-62-3
970 g/kg1. 8. 201231. 7. 201431. 7. 2022191) Přímá expozice lidí se minimalizuje posouzením a použitím vhodných opatření ke zmírnění rizik, v případě potřeby také pokyny k rozsahu a četnosti aplikace přípravku na lidskou pokožku.
2) Na štítku biocidního přípravku určeného k aplikaci na lidskou pokožku, vlasy nebo oblečení musí být uvedeno, že přípravek je u dětí ve věku od 2 do 12 let určen pouze k omezenému použití a že není určen k použití u dětí do 2 let věku; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb.
3) Přípravky musí obsahovat denaturační přísady.
36Metofluthrin
RTZ izomer: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl-(lR,3R)-2,2-dřmethyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyclopropankarboxylát č. ES: není uvedeno, č. CAS: 240494-71-7 Součet všech izomerů: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2- dimethyl-3-prop-1-enylcyclopropankarboxylát č. ES: není uvedeno, č. CAS: 240494-70-6
Účinná látka musí splňovat obě tyto hodnoty minimální čistoty: RTZ izomer 754 g/kg Součet všech izomerů930 g/kg1. 5. 2011Neuvádí se30. 4. 202118Bez specifických podmínek
37Spinosad
č. ES: 434-300-1,
č. CAS: 168316-95-8
Spinosad je směsí 50-95 %
spinosynu A a 5-50 %
spinosynu D.

Spinosyn A (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14 R,16aS, 16bR)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O- methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]- 13-{[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) -6-methyltetrahydropyran-2-yl] oxy}-9-ethyl-14-methyl-2,3,3a,5a, 5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b- tetradekahydro-1H-as-indaceno [3,2-d]oxacyklododecin-7,15-dion č. CAS: 131929-60-7
Spinosyn D (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14 R,16aS, 16bS)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O- methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]- 13-{[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)-6-methyltetrahydropyran-2-yl]oxy}-9-ethyl-4,14-dimethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13 ,14, 16a, 16b-tetradekahydro-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyklododecin-7,15-dion č. CAS: 131929-63-0
850 g/kg1. 11. 201231. 10. 201431. 10. 2022181) Z dokumentů, které jsou součástí žádosti o povolení uvedení biocidního přípravku na trh, musí vyplývat průkazný závěr, že rizika lze vhodným opatřením snížit na přijatelnou úroveň. Biocidní přípravek povolený pro profesionální aplikaci postřikem se používá s příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení přípravku vyplývá, že rizika pro profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) U biocidního přípravku obsahujícího spinosad, který by mohl způsobit vznik reziduí v potravinách či krmivu, se ověřuje nutnost stanovit nové a/nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 a/nebo nařízením (ES) č. 396/2005. Současně se přijmou vhodná opatření ke zmírnění rizik s cílem zajistit, aby platné maximální limity reziduí nebyly překročeny.
38Bifenthrin
(2-methylbifenyl-3-yl)methyl-cis-(lRS)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát
č. ES: 617-373-6,
č. CAS: 82657-04-3
911 g/kg1. 2. 201331. 1. 201531. 1. 202381) Biocidní přípravek lze povolit pouze pro průmyslové nebo profesionální uživatele, ledaže z žádosti o povolení vyplývá, že rizika pro neprofesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň v souladu s § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a přílohou vyhlášky č. 304/2002 Sb.
2) Biocidní přípravek povolený pro průmyslové a/nebo profesionální použití musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
3) Musí být přijata vhodná opatření ke zmírnění rizika pro ochranu půdního a vodního prostředí. Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží (nebo obě tyto podmínky), aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
4) Biocidní přípravek nelze povolit pro ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro ošetřování dřeva, které bude trvale vystaveno povětrnostním vlivům, nebo bude před těmito vlivy chráněno, avšak bude často vystaveno vlhkosti; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
39(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát
(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-yl-acetát
č. ES: 608-490-3,
č. CAS: 30507-70-1
977 g/kg1. 2. 201331. 1. 201531. 1. 2023191) Pouze pro nástrahy obsahující maximálně 2 mg účinné látky (Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát pro použití ve vnitřních prostorách.
2) Na štítku biocidního přípravku obsahujícího (Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát musí být uvedeno, že tento přípravek nesmí být používán v prostorách, kde se skladují nezabalené potraviny nebo krmiva.
40Fenoxykarb
Ethyl-N- [2-(4-fenoxyfenoxy) ethyl]karbamát
č. ES: 276-696-7,
č. CAS: 72490-01-8
960 g/kg1. 2. 201331. 1. 201531. 1. 202381) Musí být přijata vhodná opatření ke zmírnění rizika pro ochranu půdního a vodního prostředí. Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží (nebo obě tyto podmínky), aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
2) Biocidní přípravek nelze povolit pro ošetřování dřeva, které bude použito ve venkovních stavbách v blízkosti vody nebo nad vodou; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazujicí, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
41Kyselina nonanová, kyselina pelargonová
Kyselina nonanová
č. ES: 203-931-2,
č. CAS: 112-05-0
896 g/kg1. 2. 201331. 1. 201531. 1. 202319Bez specifických podmínek
41aKyselina nonanová, kyselina pelargová
Kyselina nonanová č. ES: 203-931-2 č. CAS 112-05-0
896 g/kg1.10.201430.9.201630.9.20242Biocidní přípravky pro neprofesionální použití musí být baleny tak, aby expozice uživatele byla omezena na nejnižší možnou míru, ledaže z žádosti o povolení k uvedení přípravku na trh vyplývá, že rizika pro lidské zdraví lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
42Imidakloprid
(2E)-1- [(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-7V-nitroimidazolidin-2-imin
č ES: 428-040-8,
č CAS: 138261-41-3
970 g/kg1. 7. 201330. 6. 201530. 6. 2023181) Biocidní přípravek nelze povolit pro použití v zařízeních na ustájení zvířat, v nichž nelze zabránit emisím do čistírny odpadních vod nebo přímým emisím do povrchových vod, to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
2) Z dokumentů, které jsou součástí žádosti o povolení uvedení biocidního přípravku na trh, musí vyplývat průkazný závěr, že rizika lze vhodným opatřením snížit na přijatelnou úroveň, zejména s cílem minimalizovat možnou expozici dětí.
3) U biocidního přípravku obsahujícího imidakloprid, který by mohl způsobit vznik reziduí v potravinách či krmivu, se ověřuje nutnost stanovit nové a/nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 a/nebo nařízením (ES) č. 396/2005. Současně se přijmou vhodná opatření ke zmírnění rizik s cílem zajistit, aby platné maximální limity reziduí nebyly překročeny.
43Abamektin
Abamektin je směsí avermektinu B1a a avennektinu B1b
Abamektin
Název podle IUPAC: není uvedeno
č. ES: není uvedeno,
č. CAS: 71751-41-2

Avermektin B1a
Název podle IUPAC: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,1 3S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5', 11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyldo[15.6.1.14,8 020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'- dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-a-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosid č. ES: 265-610-3, č. CAS: 65195-55-3

Avermektin B1b
Název podle IUPAC: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,1 3S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22- tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8 020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'- dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-a-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L- arabino-hexopyranosid č. ES: 265-611-9, č. CAS: 65195-56-4
Účinná látka splňuje všechny následující hodnoty pro čistotu: Abamektin: nejméně 900 g/kg Avermektin B1a:
nejméně 830 g/kg Avermektin B1b: nejvýše 80 g/kg
1. 7. 201330. 6. 201530. 6. 2023181) Biocidní přípravek používaný takovým způsobem, že úniku do čistíren odpadních vod nelze zabránit, nelze povolit pro aplikační dávky, u nichž posouzení rizik na úrovni Evropské unie zjistilo nepřijatelná rizika; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
3) Z dokumentů, které jsou součástí žádosti o povolení uvedení biocidního přípravku na trh, musí vyplývat průkazný závěr, že rizika lze vhodným opatřením snížit na přijatelnou úroveň, zejména s cílem minimalizovat možnou expozici dětí.
444,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)- on
4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on č. ES: 264-843-8, č. CAS: 64359-81-5
950 g/kg1. 7. 201330. 6. 201530. 6. 202381) Pro biocidní přípravek povolený pro průmyslové nebo profesionální využití musí být stanoveny bezpečné provozní postupy a tyto přípravky musí být používány s příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
3) Biocidní přípravek nelze povolit pro ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro ošetřování dřeva, které bude trvale vystaveno povětrnostním vlivům, nebo bude před těmito vlivy chráněno, avšak bude často vystaveno vlhkosti, nebo je ve styku se sladkou vodou; to neplatí, vyplývají-li z dokumentace předložené v žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh údaje prokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
45Kreosot
Kreosot
č. ES: 232-287-5,
č. CAS: 8001-58-9
kreosot třídy B nebo C podle evropské normy EN 13991:20031. 5. 201330. 4. 201530. 4. 201881) Kreosot lze použít pouze za podmínek uvedených v bodu 2 druhého sloupce položky č. 31 v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
2) Kreosot nelze používat k ošetřování dřeva pro účely uvedené v bodu 3 druhého sloupce položky č. 31 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.
3) Přijmou se vhodná opatření ke zmírnění rizika na ochranu pracovníků, včetně následných uživatelů, před expozicí při ošetřování dřeva a manipulaci s ním, v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS).
4) Přijmou se vhodná opatření ke zmírnění rizika pro ochranu půdního a vodního prostředí. Na štítku a/nebo bezpečnostním listu biocidního přípravku musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, (nebo s využitím obou těchto metod skladování), aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
5) Biocidní přípravek obsahující kreosot lze povolit pouze pro použití, u nichž na základě žadatelem dodané analýzy technické a ekonomické proveditelnosti náhrady, jakož i na základě veškerých dalších informací, jež má k dispozici, dojde k závěru, že nejsou dostupné vhodné alternativy. O takto povolených přípravcích pro použití na území České republiky podá Ministerstvo zdravotnictví zprávu Komisi EU. Zpráva předávaná Ministerstvem zdravotnictví Komisi EU obsahuje odůvodnění jeho závěru, že neexistují vhodné alternativy, a informace o tom, jakým způsobem se podporuje vývoj alternativ; zpráva se předá nejpozději do 31. července 2016.
46Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14,kmenAM65-52
Nepoužije se.
Žádné relevantní nečistoty1. 10.201330.9.201530. 9. 2023181) Přípravky povolené pro profesionální použití musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro profesionálního uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) U přípravků obsahujících látku Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, kmen AM65-52, u nichž se mohou vyskytovat rezidua v potravinách či krmivech, se ověřuje nutnost stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 nebo nařízením (ES) č. 396/2005. Současně se přijmou vhodná opatření ke zmírnění rizik s cílem zajistit, aby použité maximální limity reziduí nebyly překročeny.
47fipronil (±)-5-amino-l-[(2,6-dichlor-a,a,a-(trifluor-methyl)fenyl]-4-[(trifluormethyl) sulfinyl]pyrazol- 3-karbonitril (1:1) č. ES: 424-610-5
č. CAS: 120068-37-3
950 g/kg1. 10.201330.9.201530. 9. 202318Bez specifických podmínek
48lambda-cyhalothrin reakční směs (R)-[(3-fenoxyfenyl) kyanmethyl]-(1S,3S)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-triíluorpropenyl] -2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylátu a (S)- [(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1R,3R)- 3-[(Z)-2-chlor-3,3,3 -trifluorpropenyl] -2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylátu (1:1)č. ES: 415-130-7
č. CAS: 91465-08-6
900 g/kg1. 10.201330.9.201530. 9. 2023181) Přípravky, při jejichž použití nelze zabránit vypouštění do čistíren odpadních vod, nelze povolit s výjimkou případů, kdy jsou předloženy údaje prokazující, že přípravek splnil požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb., a to v případě potřeby za použití náležitých opatření ke zmírnění rizik.
2) Přípravky povolené pro profesionální použití musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
3) U přípravků obsahujících lambda-cyhalothrin, u nichž se mohou vyskytovat rezidua v potravinách či krmivech, se ověřuje nutnost stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 nebo nařízením (ES) č. 396/2005. Současně se přijmou vhodná opatření ke zmírnění rizik s cílem zajistit, aby použité maximální limity reziduí nebyly překročeny.
49deltamethrin [(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát
č. ES: 258-256-6
č. CAS: 52918-63-5
985 g/kg1. 10.201330.9.201530. 9. 202318Přípravky nelze povolit k bariérovému ošetření ve vnitřních prostorách, při kterém se může dostat do čistíren odpadních vod takové množství emisí, u kterých posouzení rizik na úrovni Evropské unie zjistilo nepřijatelná rizika, s výjimkou případů, kdy jsou předloženy údaje dokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb., v případě potřeby s použitím přiměřených opatření ke zmírnění rizik.
50Hydroxid měďnatý
hydroxid měďnatý
č. ES: 243-815-9
č. CAS: 20427-59-2
965 g/kg1.2.201431. 1.201631. 1.202481) Přípravky nelze povolit pro používání namáčením, pokud se v žádosti o povolení přípravku neposkytnou údaje, kterými se prokáže, že používání vyhovuje požadavkům v souladu s § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb., v případě potřeby uplatněním vhodných opatření ke zmírnění rizika.
2) Pro přípravky povolené pro průmyslové použití musí být stanoveny bezpečné provozní postupy a tyto přípravky musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu (je-li přiložen) biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží (nebo obě tyto podmínky), aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
4) Přípravky nelze povolit pro účely ošetřování dřeva, které bude použito ve venkovních stavbách v blízkosti vody nebo nad vodou, s výjimkou případů, kdy předložené údaje prokazují, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
51Oxid měďnatý
oxid měďnatý
č. ES: 215-269-1
č. CAS: 1317-38-0
976 g/kg1.2.201431. 1.201631. 1.202481) Pro přípravky povolené pro průmyslové použití musí být stanoveny bezpečné provozní postupy a tyto přípravky musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu (je-li přiložen) biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží (nebo obě tyto podmínky), aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
3) Přípravky nelze povolit pro účely ošetřování dřeva, které bude použito ve venkovních stavbách v blízkosti vody nebo nad vodou nebo pro ošetření dřeva ve styku se sladkou vodou, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
52Zásaditý uhličitan měďnatý
hydroxid-uhličitan měďnatý (1:1)
č. ES: 235-113-6
č. CAS: 12069-69-1
957 g/kg1.2.201431. 1.201631. 1.202481) Přípravky nelze povolit pro používání namáčením, pokud se v žádosti o povolení přípravku neposkytnou údaje, kterými se prokáže, že používání vyhovuje požadavkům podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb., v případě potřeby uplatněním vhodných opatření ke zmírnění rizika.
2) Pro přípravky povolené pro průmyslové použití musí být stanoveny bezpečné provozní postupy a tyto přípravky musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
3) Na štítku a/nebo bezpečnostním listu (je-li přiložen) biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží (nebo obě tyto podmínky), aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
4) Přípravky nelze povolit pro účely ošetřování dřeva, které bude použito ve venkovních stavbách v blízkosti vody nebo nad vodou, nebo pro ošetření dřeva v přímém styku se sladkou vodou, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb. s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
53bendiokarb 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl-methylkarbamát
č. ES: 245-216-8
č. CAS: 22781-23-3
970 g/kg1.2.201431. 1.201631. 1.2024181) Přípravky nelze povolit pro použití k ošetřování ploch, které jsou často podrobeny mokrému čištění, kromě ošetření prasklin a trhlin nebo skvrn, pokud nebudou předloženy údaje dokazující, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb., v případě potřeby s použitím přiměřených opatření ke zmírnění rizik.
2) Přípravky povolené pro průmyslové a/nebo profesionální použití musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže z žádosti o povolení k uvedení přípravku na trh vyplývá, že rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
3) U přípravků obsahujících látku bendiokarb musí být přijata opatření k zabránění přístupu včel létavek do ošetřených hnízd tím, že se odstraní plástve nebo se zahradí vstup do hnízd.
4) Na štítku a v bezpečnostním listu (je-li přiložen) povoleného přípravku se uvede, že se musí zamezit ztrátám do odtokových kanálů, pokud je to prakticky proveditelné.
54methyl(nonyl)keton undekan-2-on
č. ES: 203-937-5
č. CAS: 112-12-9
975 g/kg1.5.201430.4.201630. 4. 202419Bez specifických podmínek
55Výtažek margosy
Název podle IUPAC: nepoužije se.
č. ES: 283-644-7
č. CAS: 84696-25-3
Popis: výtažek margosy z jader rostliny Azadirachta indica extrahovaný vodou a dále zpracovaný organickými rozpouštědly
1000 g/kg1.5.201430.4.201630. 4. 202418Přípravky obsahující výtažek margosy lze povolit pouze tehdy, pokud budou přijata vhodná opatření ke zmírnění rizik za účelem ochrany povrchových vod, sedimentů a necílových členovců.
56kyselina chlorovodíková
kyselina chlorovodíková
č. ES: 231-595-7
č. CAS: nepoužije se.
999 g/kg1.5.201430.4.201630. 4. 20242Přípravky obsahující kyselinu chlorovodíkovou určené pro neprofesionální použití lze povolit pouze tehdy, pokud použité obaly přípravku jsou navrženy tak, aby se minimalizovala expozice uživatele, ledaže ze žádosti o povolení přípravku vyplývá, že lze snížit riziko pro lidské zdraví na přijatelnou úroveň pomocí jiných prostředků.
57Flufenoxuron l-[4(2-chlor-4-trifluormethyl- fenoxy)-2-fluorfenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)-močovina
č. ES: 417-680-3
č. CAS: 101463-69-8
960 g/kg1.2.201431. 1.201631. 1.201781) Přípravky lze povolit pouze pro účely ošetření dřeva určeného pro použití ve vnitřních prostorách.
2) Pro přípravky povolené pro průmyslové nebo profesionální použití musí být stanoveny bezpečné provozní postupy a tyto přípravky musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže ze žádosti o povolení přípravku vyplývá, že lze rizika pro průmyslové a/nebo profesionální uživatele snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby. 3) Musí být přijata vhodná opatření ke zmírnění rizika pro ochranu půdního a vodního prostředí. Zejména na štítcích a v bezpečnostních listech (jsou-li přiloženy) povolených přípravků musí být uvedeno, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží (nebo obě tyto podmínky), aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se přípravek unikající při použití musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
59(Z)-trikos-9-en (Muscalure)
(Z)-trikos-9-en
č. ES: 248-505-7
č. CAS: 27519-02-4
801 g/kg1.10.201430.9.201630.9.202419U přípravků obsahujících (Z)-trikos-9-en, které by mohly způsobit vznik reziduí v potravinách či krmivu, se ověřuje nutnost stanovit nové a/nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 a/nebo s nařízením (ES) č. 396/2005, v platném znění. Současně se přijmou vhodná opatření ke zmírnění rizik s cílem zajistit, aby platné maximální limity reziduí nebyly překročeny.
60Kyanovodík
Kyanovodík
č. ES: 200-821-6
č. CAS: 74-90-8
976 g/kg1.10.201430.9.201630.9.20248,14, 181) Biocidní přípravky lze povolit pouze pro použití profesionálními uživateli, kteří získali osvědčení o odborné způsobilosti podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.
2) Musí být stanoveny bezpečné provozní postupy při fumigaci a odvětrávání pro obsluhu i ostatní přítomné osoby.
3) Biocidní přípravek musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, v případě potřeby včetně autonomního dýchacího přístroje a plynotěsného oděvu.
4) Opětovný vstup do fumigovaných prostor je zakázán do doby, než koncentrace ve vzduchu pomocí větrání dosáhne bezpečných úrovní pro obsluhu i ostatní přítomné osoby.
5) Expozice během větrání a po jeho skončení nesmí překročit bezpečné úrovně pro obsluhu ani ostatní přítomné osoby, čehož se dosáhne vytvořením kontrolované zóny, která je pod dohledem.
6) Před zahájením fumigace musí být veškeré potraviny a porézní materiály, které by mohly absorbovat účinnou látku, kromě dřeva, které má být ošetřeno, buď odstraněny z prostoru, ve kterém má být provedena fumigace, nebo přiměřenými prostředky chráněny před absorpcí. Prostor, ve kterém má být provedena fumigace, musí být rovněž chráněn proti náhodnému vznícení.
61Didecyldimethylamoniumchlorid; DDAC
N,N-didecyl-N,N-dimethylamoniumchlorid
č. ES: 230-525-2
č. CAS: 7173-51-5
Hmotnost v sušině: 870 g/kg1.2.201531.1.201731.1.202581) Pro průmyslové nebo profesionální uživatele musí být stanoveny bezpečné provozní postupy a tyto přípravky se smějí používat pouze s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky; to neplatí v případě, že žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika mohou být snížena na přijatelnou úroveň jiným způsobem.
2) Biocidní přípravek nesmí být používán při ošetřování dřeva, se kterým mohou přijít do přímého kontaktu děti, to neplatí v případě, že žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika mohou být snížena na přijatelnou úroveň.
3) Na štítcích a v bezpečnostních listech (jsou-li přiloženy) povolených přípravků musí být uvedeno, že průmyslová aplikace nebo profesionální použití se smí provádět pouze v uzavřeném prostoru nebo na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem a dále, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že všechny úniky při použití přípravku se shromažďují pro opětovné využití nebo zneškodnění.
4) Přípravky nelze povolit pro ošetřování dřeva, které bude ve styku se sladkou vodou nebo bude použito ve venkovních stavbách v blízkosti vody nebo nad vodou, které bude trvale vystaveno povětrnostním vlivům nebo bude často vystaveno vlhkosti, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb., v případě potřeby s použitím přiměřených opatření ke zmírnění rizik.
62Pyriproxyfen
(4-fenoxyfenyl)[(2RS)-2-
(2-pyridyloxy)propyl]ether
č. ES: 429-800-1
č. CAS: 95737-68-1
970 g/kg1.2.201531.1.201731.1.2025181) U přípravků obsahujících pyriproxyfen, které by mohly způsobit vznik reziduí v potravinách či krmivu, se ověřuje nutnost stanovit nové a/nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 a/nebo s nařízením (ES) č. 396/2005, v platném znění. Současně se přijmou vhodná opatření ke zmírnění rizik s cílem zajistit, aby platné maximální limity reziduí nebyly překročeny.
2) Přípravky povolené pro profesionální použití musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, ledaže ze žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro profesionální uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
3) Přípravky nelze povolit k přímému použití do povrchových vod; to neplatí v případě, že žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika mohou být snížena na přijatelnou úroveň.
4) Pro přípravky určené k použití v zařízení na zpracování odpadu musí být stanovena vhodná opatření ke zmírnění rizika, aby se zabránilo kontaminaci oblasti mimo místo zpracování odpadů.
63Diflubenzuron
1-(4-chlorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina
č. ES: 252-529-3
č. CAS: 35367-38-5
960 g/kg1.2.201531.1.201731.1.2025181) U přípravků obsahujících diflubenzuron, které by mohly způsobit vznik reziduí v potravinách či krmivu, se ověřuje nutnost stanovit nové a/nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 a/nebo s nařízením (ES) č. 396/2005, v platném znění, se zvláštním ohledem na metabolit 4-chloranilin genotoxický in vivo. Současně se přijmou vhodná opatření ke zmírnění rizik s cílem zajistit, aby platné maximální limity reziduí nebyly překročeny.
2) Povolené přípravky musí splňovat tyto podmínky, ledaže ze žádosti o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vyplývá, že rizika pro vodní a suchozemské ekosystémy lze snížit na přijatelnou úroveň:
a) Přípravky povolené pro profesionální použití musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky.
b) Na štítcích nebo v příbalových letácích povolených přípravků musí být uvedeno, že přípravek je určen pouze pro použití na suchý hnůj, který musí projít před aplikací na ornou půdu kompletním profesionálně provedeným aerobním kompostováním.
c) Přípravky nelze povolit k používání ve vodních systémech.
64Alkyl (C12-16)
dimethylbenzylamoniumc hlorid;C12-16 ADBAC
Název podle IUPAC:
není uvedeno
č. ES: 270-325-2
č. CAS: 68424-85-1
Hmotnost v suchém stavu: 940 g/kg1.2.201531.1.201731.1.202581) Pro průmyslové nebo profesionální uživatele musí být stanoveny bezpečné provozní postupy a tyto přípravky se smějí používat pouze s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky; to neplatí v případě, že žádost 0 povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jiným způsobem.2) Biocidní přípravek nesmí být používán při ošetřování dřeva, se kterým mohou přijít do přímého kontaktu děti; to neplatí v případě, že žádost 0 povolení přípravku prokazuje, že rizika mohou být snížena na přijatelnou úroveň.
3) Na štítcích a v bezpečnostních listech (jsou-li přiloženy) povolených přípravků musí být uvedeno, že průmyslová aplikace nebo profesionální použití se smí provádět pouze v uzavřeném prostoru nebo na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem a dále, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že všechny úniky při použití přípravku se shromažďují pro opětovné využití nebo zneškodnění. 4) Přípravky nelze povolit pro ošetřování dřeva, které bude ve styku se sladkou vodou nebo bude použito ve venkovních stavbách v blízkosti vody nebo nad vodou, které bude trvale vystaveno povětrnostním vlivům nebo bude často vystaveno vlhkosti, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 zákona č. 120/2002 Sb. a podle přílohy vyhlášky č. 304/2002 Sb., v případě potřeby s použitím přiměřených opatření ke zmírnění rizik.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/2011 Sb.

SEZNAM ÚČINNÝCH LÁTEK S NÍZKÝM RIZIKEM S POŽADAVKY SCHVÁLENÝMI NA ÚROVNI EU PRO POUŽITÍ V BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVCÍCH S NÍZKÝM RIZIKEM

ČísloObecný název
Název podle IUPAC Identifikační čísla
Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trhDatum zařazeníLhůta, po které lze uvádět přípravek pro daný typ použití na trh pouze na základě povolení Ministerstva zdravotnictví (s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou tyto lhůty stanoveny v posledním rozhodnutí o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)Datum skončení platnosti zařazeníTyp přípravkuSpecifické podmínky pro povolování a používání biocidních přípravků s nízkým rizikem
1Oxid uhličitýOxid uhličitý
č. ES: 204-696-9,
č. CAS: 124-38-9
990 ml/l1. 11. 200931. 10. 201131. 10. 201914Pouze pro použití v hotových plynových kanystrech se záchytným zařízením.
2(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát (9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-yl-acetát
č. ES: 608-490-3,
č. CAS: 30507-70-1
977 g/kg1. 2. 201331. 1. 201531. 1. 2023191) Pouze pro nástrahy obsahující maximálně 2 mg účinné látky (Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát pro použití ve vnitřních prostorách.
2) Na štítku biocidního přípravku obsahujícího (Z,E)- tetradeka-9,12-dienyl-acetát musí být uvedeno, že tento přípravek lze používat pouze ve vnitřních prostorách a nesmí být používán v prostorách, kde se skladují nezabalené potraviny nebo krmiva.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh.
Směrnice Komise 2006/140/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2007/20/ES ze dne 3. dubna 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dichlofluanid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2007/69/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difethialon do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2007/70/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy IA uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/15/ES ze dne 15. února 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky klothianidin do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/16/ES ze dne 15. února 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky etofenprox do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/75/ES ze dne 24. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/77/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiamethoxam do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/78/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky propikonazol do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/79/ES ze dne 28. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky IPBC do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/80/ES ze dne 28. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky cyklohexyl(hydroxy)diazen-1-oxid, draselná sůl (K-HDO) do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/81/ES ze dne 29. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difenakum do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/85/ES ze dne 5. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiabendazol do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/86/ES ze dne 5. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tebukonazol do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/84/ES ze dne 28. července 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/85/ES ze dne 29. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kumatetralyl do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/86/ES ze dne 29. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fenpropimorf do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/87/ES ze dne 29. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky indoxakarb do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/88/ES ze dne 30. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiakloprid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/89/ES ze dne 30. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dusík do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/91/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tetraboritan disodný do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/92/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bromadiolon do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/93/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky α-chloralosa do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/94/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kyselina boritá do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/95/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfid hlinitý uvolňující fosfin do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/96/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oktaboritan disodný tetrahydrát do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/98/ES ze dne 4. srpna 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxid boritý do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/99/ES ze dne 4. srpna 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky chlorofacinon do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/150/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flokumafenu do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/151/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tolylfluanidu do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/5/EU ze dne 8. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/7/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfidu hořečnatého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/8/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin, sodná sůl, do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/9/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem rozšíření zařazení účinné látky fosfidu hlinitého uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice jako přípravek typu 18, jak je definován v příloze V uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/10/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky brodifakum do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/11/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/50/EU ze dne 10. srpna 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dazomet do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/51/EU ze dne 11. srpna 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky N,N-diethyl-m-toluamid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/71/EU ze dne 4. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky metofluthrin do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/72/EU ze dne 4. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky spinosad do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2010/74/EU ze dne 9. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 18.
Směrnice Komise 2011/10/EU ze dne 8. února 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bifenthrin do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/11/EU ze dne 8. února 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky (Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát do příloh I a IA uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/12/EU ze dne 8. února 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fenoxykarb do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/13/EU ze dne 8. února 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kyselina nonanová do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/66/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/67/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky abamektin do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/69/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky imidakloprid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/71/EU ze dne 26. července 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kreosot do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/78/EU ze dne 20. září 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, kmen AM65-52 do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/79/EU ze dne 20. září 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fipronil do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/80/EU ze dne 20. září 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky lambda-cyhalothrin do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2011/81/EU ze dne 20. září 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky deltamethrin do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/2/EU ze dne 9. února 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu měďnatého (II), hydroxidu měďnatého (II) a zásaditého uhličitanu měďnatého do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/3/EU ze dne 9. února 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bendiokarb do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/14/EU ze dne 8. května 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky methyl(nonyl)keton do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/15/EU ze dne 8. května 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení výtažku margosy jako účinné látky do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/16/EU ze dne 10. května 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení kyseliny chlorovodíkové jako účinné látky do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/20/EU ze dne 6. července 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flufenoxuron pro typ přípravku 8 do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/22/EU ze dne 22. srpna 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyl-(dimethyl)amonium-karbonát do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/38/EU ze dne 23. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky (Z)-trikos-9-en do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/40/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se opravuje příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.
Směrnice Komise 2012/41/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky kyselina nonanová do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 2.
Směrnice Komise 2012/42/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kyanovodík do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/43/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění některá záhlaví v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES.
Směrnice Komise 2013/3/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky thiamethoxam do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 18.
Směrnice Komise 2013/4/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyldimethylamoniumchlorid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2013/5/EU ze dne 14. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky pyriproxyfen do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2013/6/EU ze dne 20. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky diflubenzuron do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2013/7/EU ze dne 21. února 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky alkyl(C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid do přílohy I uvedené směrnice.

Přesunout nahoru