Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 326/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb.

Částka 114/2011
Platnost od 11.11.2011
Účinnost od 26.11.2011
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

326

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na prvky a součásti evropského železničního systému“ nahrazují slovy „Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví technické požadavky na součásti interoperability“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.“.

2. V § 1 se za slovo „subsystémů“ vkládají slova „drah a kolejových vozidel“.

3. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) „Kolejovým vozidlem“ se pro účely této vyhlášky rozumí drážní vozidlo způsobilé k provozu na dráhách evropského železničního systému.“.

4. V nadpisu části druhé se slova „PRVKY A SOUČÁSTI PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PROPOJENOSTI“ nahrazují slovy „SOUČÁSTI INTEROPERABILITY A SUBSYSTÉMY EVROPSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU“.

5. V části druhé se označení hlav I a II včetně nadpisů zrušuje.

6. § 2 a 3 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15 znějí:

㤠2

Dráhy a kolejová vozidla konvenčního železničního systému

(1) Dráhy konvenčního železničního systému tvoří tyto typy drah a jejich strukturální součásti:

a) dráhy určené pro osobní dopravu,

b) dráhy určené pro nákladní dopravu,

c) dráhy určené pro smíšenou dopravu (osobní a nákladní),

d) stanice a terminály osobní dopravy,

e) terminály nákladní dopravy včetně překladišť mezi jednotlivými druhy dopravy a

f) dráhy spojující výše uvedené typy drah navzájem a dráhy spojující výše uvedené typy drah se stanicemi a terminály osobní a nákladní dopravy.

(2) Vozidlový park konvenčního železničního systému zahrnuje kolejová vozidla, která jsou způsobilá k provozu na dráhách konvenčního železničního systému, zejména

a) motorové nebo elektrické vozy a jednotky s vlastním pohonem,

b) motorové nebo elektrické lokomotivy,

c) speciální vozidla, konstruovaná pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy a odstraňování následků mimořádných událostí,

d) vozy osobní dopravy a

e) vozy nákladní dopravy včetně kolejových vozidel určených pro přepravu silničních vozidel.

(3) Každý z druhů kolejových vozidel podle odstavce 2 se dále rozděluje na

a) kolejová vozidla pro mezinárodní drážní dopravu a

b) kolejová vozidla pro vnitrostátní drážní dopravu.

§ 3

Dráhy a kolejová vozidla vysokorychlostního železničního systému

(1) Dráhy vysokorychlostního železničního systému tvoří:

a) dráhy vybudované pro provoz dosahující rychlosti alespoň 250 km/h,

b) dráhy modernizované pro provoz dosahující rychlosti vyšší než 200 km/h a

c) modernizované dráhy napojené na dráhy podle písmen a) a b), na nichž provoz nedosahuje rychlosti 200 km/h, zejména z technických, provozních a geografických důvodů, včetně spojovacích tratí mezi dráhami vysokorychlostního a konvenčního železničního systému, průjezdů stanicemi a přístupu do terminálů.

(2) Vozidlový park vysokorychlostního železničního systému zahrnuje kolejová vozidla

a) s rychlostí přesahující 300 km/h, jsou-li zkonstruována pro provoz na dráhách podle odstavce 1 písm. a),

b) dosahující rychlosti alespoň 200 km/h na dráhách uvedených v odstavci 1 a

c) nedosahující rychlosti 200 km/h, pokud splňují požadavky příslušných technických specifikací interoperability15) pro bezpečný provoz kolejových vozidel ve vysokorychlostním železničním systému a jsou provozována na dráhách uvedených v odstavci 1.

15) Rozhodnutí Komise 2002/730/ES ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Údržba“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES.
Nařízení Komise 2006/62/ES ze dne 23. prosince 2005 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě evropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2006/679/ES ze dne 28. března 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2006/860/ES ze dne 7. listopadu 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2006/861/ES ze dne 28. července 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy“ transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2006/920/ES ze dne 11. srpna 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne 20. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Bezpečnost v železničních tunelech“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému.
Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému.
Rozhodnutí Komise 2008/217/ES ze dne 20. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Infrastruktura“ transevropského vysokorychlostního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2008/231/ES ze dne 1. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Provoz“ transevropského vysokorychlostního železničního systému přijaté podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2002/734/ES ze dne 30. května 2002.
Rozhodnutí Komise 2008/232/ES ze dne 21. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla“ transevropského vysokorychlostního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2008/284/ES ze dne 6. března 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie“ transevropského vysokorychlostního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2008/386/ES ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2009/107/ES ze dne 23. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES a 2006/920/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystémů transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne 22. července 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystemů transevropského konvenčního železničního systému a transevropského vysokorychlostního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2010/640/EU ze dne 21. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2010/691/EU ze dne 15. listopadu 2010, kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice - České Budějovice.
Rozhodnutí Komise 2011/229/EU ze dne 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk“ transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie“ transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „infrastruktura“ transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2011/314/EU ze dne 12. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému.
Nařízení Komise EU 2011/454/EU ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému.“.

7. V § 4 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Technická dokumentace staveb dráhy, technické podmínky technologických zařízení dopravní cesty dráhy nebo technické podmínky kolejových vozidel vymezí základní parametry interoperability. Pokud nestanoví technické specifikace interoperability15) jinak, základními parametry pro dosažení interoperability jsou:“.

8. Poznámka pod čarou č. 3 se včetně odkazů na ni v § 4 odst. 1 a § 15 odst. 1 zrušuje.

9. V § 4 odst. 2 se slovo „prvků“ nahrazuje slovy „součástí interoperability“.

10. V § 5 odst. 1 se věta první zrušuje.

11. V § 5 odst. 2 se slova „prvky součástí dráhy a kolejových vozidel, na kterých přímo či nepřímo závisí interoperabilita evropského železničního systému (dále jen „součásti interoperability“),“ nahrazují slovy „součásti interoperability“.

12. V § 5 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

13. V § 6 odst. 1 písm. a) body 3 a 4 znějí:

3. traťové řízení a zabezpečení,

4. palubní řízení a zabezpečení,“.

14. V § 6 odst. 1 písm. b) se vkládá nový bod 1, který zní:

1. provozování dráhy a organizování drážní dopravy,“.

Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 2 a 3.

15. V § 6 odst. 2 se slova „příloze této vyhlášky“ nahrazují slovy „předpisech Evropské unie upravujících technické specifikace interoperability15)“.

16. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „umělými“ zrušuje.

17. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:

b) energie obsahující elektrická napájecí zařízení včetně trolejového vedení a traťovou část systému měření spotřeby elektrické energie, podmínky napájecích systémů a zásobování elektřinou a jinými energiemi,“.

18. V § 7 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládá slovo „traťové“ a za slovo „veškeré“ se vkládá slovo „stabilní“.

19. V § 7 odst. 1 písmeno d) zní:

d) palubní řízení a zabezpečení, tj. všechna zařízení na kolejových vozidlech nezbytná k zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly pohybu vozidel oprávněných k jízdě po dráze,“.

20. V § 7 odst. 1 písm. e) se slova „struktura vozidlového parku“ nahrazují slovy „konstrukční uspořádání“.

21. V § 7 odst. 1 písm. e) se za slova „kolejových vozidlech,“ vkládají slova „sběrače proudu,“ a za slova „přeměnu energie,“ slova „palubní vybavení pro měření spotřeby elektrické energie,“.

22. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slova „k zajištění“ vkládají slova „provozuschopnosti a“.

23. V § 7 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) provozování dráhy a organizování drážní dopravy, přičemž se tento subsystém skládá ze dvou prvků:

1. postupy a při nich používaná zařízení umožňující nepřetržitou činnost různých strukturálních subsystémů jak během řádného, tak mimořádného provozování systému, zejména při plánování, organizaci a řízení dopravy,

2. odborná způsobilost provozovatele dráhy a odborná způsobilost provozovatele drážní dopravy,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

24. V § 8 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 4 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 15.

25. V § 8 odst. 2 se slova „kolejových obvodů“ nahrazují slovy „zabezpečovacího zařízení“.

26. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Parametry brzdových zařízení musí umožňovat zastavení vlaku ve stanovené zábrzdné vzdálenosti16) i při nejvyšší povolené rychlosti.“.

Poznámka pod čarou č. 16 zní:

16) § 8 a § 37 odst. 8 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb. a vyhlášky č. 174/2000 Sb.“.

27. V § 13 odst. 4 se za slova „V tunelech“ vkládají slova „a na mostech“.

28. V § 18 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Přehled technických provozních požadavků na konstrukční provedení kolejového vozidla, nezahrnutých v technických specifikacích interoperability, stanoví příloha této vyhlášky.“.

29. V nadpisu části čtvrté se za slovo „SOUČÁSTÍ“ vkládají slova „SUBSYSTÉMŮ DRAH A KOLEJOVÝCH VOZIDEL“.

30. V § 21 odst. 2 se slova „dráhy a registrů“ nahrazují slovy „součástí subsystémů drah a“.

31. V § 21 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

(3) Registr kolejových vozidel používaných na dráze celostátní nebo regionální je veden způsobem stanoveným rozhodnutími Evropské unie upravujícími společné specifikace celostátního registru vozidel17) a obsahuje informace v nich uvedené.

17) Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2011/107/EU ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel.“.

32. V nadpisu části páté se na začátek vkládají slova „SPOLEČNÁ A“.

33. V § 22 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Součásti interoperability a subsystémy evropského železničního systému musí být v souladu s

a) technickými specifikacemi interoperability15), byly-li vydány,

b) harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy5), nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, nebo

c) příslušnými normami5) zahrnujícími české nebo zahraniční technické normy nebo vyhláškami Mezinárodní železniční unie v případě, že v příslušné oblasti technické specifikace interoperability ani harmonizované technické normy neexistují.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

34. V § 22 odst. 2 se slovo „drážních“ nahrazuje slovem „kolejových“.

35. V § 22 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Součásti interoperability a subsystémy evropského železničního systému se uvedou do souladu s ustanoveními technických specifikací interoperability15) v termínech v nich stanovených.“.

36. V § 22 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

(4) Do doby účinnosti technických specifikací interoperability stanovujících údaje, které musí být zařazovány do registrů součástí subsystémů drah18) a kolejových vozidel17), se do registru součástí subsystémů drah uvádějí údaje vztahující se k parametrům dopravní cesty dráhy podle § 4 odst. 1 a do registru kolejových vozidel údaje podle § 21 odst. 3.

18) Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne 15. září 2011 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury.“.

37. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 352/2004 Sb.

Přehled technickoprovozních požadavků na konstrukční provedení kolejového vozidla nezahrnutých v technických specifikacích interoperability

1. Obecná dokumentace

Obecná dokumentace (včetně popisu nového, renovovaného nebo modernizovaného kolejového vozidla a jeho plánovaného použití, jakož i dokumentace o vozidle, opravách, provozu a údržbě).

2. Konstrukce a mechanické díly

Stav spojení mezi kolejovými vozidly (včetně tažného ústrojí a nárazníků, přechodových můstků), pevnost konstrukce vozidla a vybavení (například sedadel), nosnost, pasivní bezpečnost (včetně vnitřní a vnější odolnosti vůči nárazu).

3. Vzájemné působení s kolejemi a obrys kolejových vozidel

Mechanická rozhraní vůči infrastruktuře (včetně statického a dynamického chování, vůlí a uložení, rozchodu a pojezdového ústrojí).

4. Brzdové zařízení

Položky související s brzdovým zařízením (včetně zařízení protismyku, ovládání brzd a účinnosti brzd v provozu, nouzových a parkovacích režimů).

5. Položky týkající se cestujících

Zařízení pro cestující a prostředí pro cestující (včetně oken a dveří pro cestující, klimatizace, hygienického zařízení a požadavků týkajících se osob s omezenou pohyblivostí).

6. Environmentální podmínky a aerodynamické účinky

Vliv okolního prostředí na kolejové vozidlo a vliv vozidla na okolní prostředí (včetně aerodynamických podmínek a rozhraní jak mezi vozidlem a traťovou částí železničního systému, tak rozhraní mezi vozidlem a okolním prostředím).

7. Požadavky na venkovní informační systémy, označení, funkce a integritu softwaru

Venkovní informační panely, označení, integrita softwaru a funkce související s bezpečností s dopadem na provoz vlaku včetně komunikačního systému vlaku.

8. Palubní napájení a řídící systémy

Palubní pohonné, napájecí a řídící systémy včetně rozhraní mezi kolejovým vozidlem a napájecí infrastrukturou a všech aspektů elektromagnetické kompatibility.

9. Zařízení, rozhraní a prostředí pro zaměstnance

Palubní zařízení, rozhraní, pracovní podmínky a prostředí pro zaměstnance (včetně kabin strojvůdce a rozhraní mezi strojvůdcem a strojem).

10. Požární bezpečnost a evakuace

11. Palubní zařízení a rozhraní pro služby (včetně informačních zařízení, klimatizace a audiovizuální techniky)

12. Palubní řízení a zabezpečení

Veškeré palubní zařízení nutné pro zajištění bezpečnosti a pro ovládání a řízení pohybu kolejových vozidel a jeho účinky na traťovou část železničního systému.

13. Zvláštní požadavky na provoz

Zvláštní požadavky na provoz kolejových vozidel (včetně provozu za zhoršených povětrnostních podmínek a odtahování vozidel).

14. Položky týkající se nákladu

Položky týkající se nákladu a životního prostředí (včetně zvláštních zařízení nutných pro přepravu nebezpečných věcí).“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Údaje o kolejových vozidlech uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky musí být v registru vozidel vedeny v rozsahu podle § 21 odst. 3 vyhlášky č. 352/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději od 1. ledna 2012.

(2) Schvalování kolejového vozidla, jež bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru