Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 321/2011 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 113/2011
Platnost od 09.11.2011
Účinnost od 01.12.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

321

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2011

o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Slatinná louka u Velenky (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Hradištko u Sadské. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a) zbytek polabské černavy na podloží sladkovodní křídy s lučními společenstvy střídavě vlhkých bezkolencových luk,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin lněnky bezlistenné (Thesium ebracteatum) a mečíku bahenního (Gladiolus palustris), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

c) měnit vodní režim pozemků,

d) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,

e) zřizovat nová myslivecká zařízení nebo slaniska,

f) přikrmovat zvěř, nebo

g) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému3), věcně a místně příslušných správních orgánů4), správců vodních toků při provádění správy vodních toků, vozidel potřebných pro zajištění péče o pozemky či porosty.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 321/2011 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky

Geometrický obrazec

Číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
28008180001 707611,70 1040043,86 1
28008180002 707585,25 1040063,92 2
28008180003 707555,18 1040095,10 3
28008180004 707592,96 1040129,66 4
28008180006 707613,57 1040154,80 5
28008180010 707683,74 1040244,93 6
28008180012 707696,28 1040266,98 7
28008180013 707713,22 1040303,98 8
28008180014 707724,21 1040334,91 9
28008180016 707729,46 1040373,54 10
28008180018 707723,39 1040442,07 11
28008180020 707714,24 1040480,64 12
28008180022 707708,67 1040513,32 13
28008180024 707715,17 1040578,57 14
28008180025 707722,46 1040600,86 15
28004450038 707733,79 1040620,98 16
28004450039 707740,11 1040633,11 17
28004450040 707757,62 1040659,63 18
28004450041 707771,32 1040676,45 19
28004450042 707792,95 1040709,40 20
28004450027 707788,06 1040688,26 21
28008180026 707771,32 1040610,13 22
28008180023 707763,23 1040547,68 23
28008180021 707754,95 1040510,34 24
28008180027 707754,01 1040494,16 25
28008180019 707753,62 1040474,37 26
28008180017 707758,65 1040426,64 27
28008180015 707749,81 1040363,17 28
28008180011 707726,81 1040270,94 29
28008180008 707711,50 1040231,12 30
28008180007 707674,01 1040166,21 31
28000000647 707658,83 1040141,64 32
28008180005 707621,02 1040068,61 33

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 321/2011 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

3) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

4) § 1 odst. 1, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Přesunout nahoru