Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 320/2011 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 113/2011
Platnost od 09.11.2011
Účinnost od 01.12.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

320

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2011

o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Polabská černava (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Mělnická Vrutice a Jelenice u Mělníka. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Mělnická Vrutice a Velký Borek. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a) polabská černava na podloží sladkovodní křídy a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a lučními společenstvy vzácných mokřadních makrofyt, zejména vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou asociace Cladietum marisci, slatinná společenstva svazu Caricion davallianae, střídavě vlhké bezkolencové louky, vegetace polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích, slatinná společenstva asociace Juncetum subnodulosi na přechodu k pcháčovým a bezkolencovým loukám, vegetace vysokých ostřic nebo tužebníkových lad a jasanovo-olšové lužní porosty,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů hořečku nahořklého jazykovitého (Gentianella amarella subsp. lingulata), pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora), mařice pilovité (Cladium mariscus), sítiny slatinné (Juncus subnodulosus), šášiny rezavé (Schoenus ferrugineus), šášiny načernalé (Schoenus nigricans), třtiny pestré (Calamagrostis varia), tučnice obecné (Pinguicula vulgaris) a vstavače vojenského (Orchis militaris), včetně jejich biotopů,

c) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu vrkoč útlý (Vertigo angustior), včetně jeho biotopu.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením3),

c) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,

d) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,

e) měnit vodní režim pozemků,

f) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

h) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska,

i) přikrmovat zvěř,

j) rozdělávat ohně, nebo

k) vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému4), věcně a místně příslušných správních orgánů5), správců vodních toků při provádění správy vodních toků, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně a vozidel provozovatele regionální dráhy a dopravce na této dráze při provozování dráhy nebo odstraňování následků mimořádných událostí.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 320/2011 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Polabská černava

Geometrický obrazec č. 1

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
074000640039 730642,29 1016080,36 1
074001790242 730522,89 1016052,12 2
074001790245 730521,74 1016037,00 3
032004784004 730510,09 1016037,82 4
074000650211 730505,33 1015986,47 5
074001790300 730481,79 1015982,89 6
074000590226 730445,40 1015977,35 7
074000590191 730346,65 1015962,22 8
074000590173 730288,86 1015954,21 9
074000590172 730286,59 1015953,53 10
074000590354 730285,11 1015953,44 11
074000590353 730278,12 1015953,02 12
074000590153 730277,44 1015962,00 13
074000590149 730275,14 1015977,15 14
074000590148 730272,41 1015974,47 15
074000590155 730273,73 1015960,68 16
074000590147 730274,09 1015953,04 17
074000590142 730212,41 1015944,53 18
074000590356 730105,80 1015930,01 19
074000590043 730087,28 1015927,49 20
074000590042 730084,46 1015928,14 21
074000600008 730001,87 1015915,40 22
074000590041 729994,45 1015912,25 23
074000600047 729897,49 1015894,83 24
074000600868 729836,39 1015886,34 25
074000600102 729802,78 1015881,66 26
074000600101 729799,51 1015878,29 27
074000600094 729762,38 1015872,60 28
074000600092 729765,69 1015875,26 29
074000600078 729762,19 1015881,65 30
074000600080 729784,34 1015892,12 31
074000600081 729796,60 1015903,19 32
074000600030 729826,52 1015926,94 33
074000600870 729834,83 1015931,22 34
074000600027 729843,92 1015942,05 35
074000600025 729855,34 1015949,61 36
074000600024 729862,05 1015962,63 37
074000600021 729888,68 1015987,88 38
074000600020 729902,16 1015996,98 39
074000650006 729931,11 1016003,46 40
074000660141 729959,22 1016025,88 41
032004780081 729964,02 1016029,47 42
032004780080 729978,95 1016033,12 43
032004780123 729990,72 1016035,17 44
032004780122 730006,93 1016041,48 45
032004780072 730021,02 1016052,90 46
032004780074 730043,96 1016064,44 47
032004780121 730055,18 1016070,11 48
032004780120 730088,33 1016072,93 49
032004780091 730104,81 1016059,14 50
032004780003 730139,06 1016075,77 51
032004780119 730145,56 1016076,20 52
032004780004 730162,67 1016083,23 53
032004780118 730171,47 1016094,20 54
032004780006 730170,42 1016110,73 55
032004780117 730195,52 1016121,01 56
032004780116 730194,00 1016130,33 57
032004780009 730198,26 1016144,56 58
032004780115 730206,17 1016155,00 59
032004780114 730224,07 1016162,33 60
032004780113 730235,26 1016156,37 61
032004780112 730239,83 1016158,91 62
032004780015 730242,54 1016170,68 63
032004780111 730258,50 1016182,54 64
032004780110 730270,74 1016182,36 65
032004780109 730282,46 1016199,48 66
032004780108 730282,83 1016223,55 67
032004780107 730289,33 1016235,31 68
032004780023 730303,18 1016232,34 69
032004780106 730312,18 1016233,92 70
032004780105 730316,39 1016241,21 71
032004780104 730313,17 1016251,08 72
032004550001 730315,61 1016264,42 73
032004780033 730320,38 1016292,13 74
032004780034 730324,25 1016298,57 75
032004780035 730340,86 1016314,06 76
032004780036 730354,13 1016312,66 77
032004780039 730368,76 1016316,00 78
032004780038 730379,23 1016330,48 79
032004780040 730389,57 1016342,65 80
032004780042 730408,25 1016357,78 81
032004780047 730432,49 1016361,08 82
032004780103 730452,64 1016371,43 83
032004780054 730468,32 1016383,73 84
032004780102 730485,30 1016396,53 85
032004780058 730497,49 1016391,47 86
032004780101 730511,52 1016395,84 87
032004780063 730535,48 1016418,68 88
032004780083 730538,08 1016421,22 89
032004780065 730543,79 1016422,01 90
032004780066 730549,52 1016423,42 91
032004780064 730553,23 1016432,38 92
032004780067 730563,50 1016440,18 93
074000650166 730573,85 1016441,30 94
074000650168 730579,81 1016436,71 95
074000650169 730584,98 1016436,15 96
074000650178 730587,78 1016437,60 97
074000650181 730594,01 1016442,01 98
074000650183 730608,38 1016448,66 99
074000650194 730621,45 1016451,11 100
074000650185 730629,38 1016452,60 101
074001790160 730632,56 1016453,25 102
074001790149 730650,12 1016456,81 103
074000640008 730651,91 1016457,17 104
074000640041 730661,38 1016452,74 105
074000640011 730667,32 1016449,97 106
074000640013 730683,45 1016445,89 107
074000640015 730694,60 1016441,91 108
074001790126 730696,96 1016441,22 109
074000640035 730720,76 1016434,25 110
074000640033 730738,38 1016430,50 111
074000640031 730743,58 1016426,05 112
074000640028 730746,47 1016414,47 113
074000640027 730753,45 1016412,09 114
074000640026 730753,45 1016409,06 115
074001793067 730744,60 1016326,06 116
074001790108 730743,83 1016321,35 117
074001793068 730739,55 1016294,96 118
074001793070 730733,36 1016257,58 119
074001793069 730729,14 1016230,11 120
074001793215 730728,04 1016223,94 121
074000640042 730702,77 1016230,59 122
074001793077 730664,40 1016240,70 123
074000640040 730663,80 1016238,20 124
074001793012 730663,47 1016234,47 125
113002952374 730660,51 1016214,64 126
074001793212 730656,30 1016186,40 127
113002952390 730645,38 1016103,46 128
074001793216 730645,06 1016101,01 129
074001790154 730642,78 1016084,01 130

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 320/2011 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Polabská černava

Geometrický obrazec č. 2

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
074001793216 730645,06 1016101,01 1
113002952390 730645,38 1016103,46 2
074001793212 730656,30 1016186,40 3
113002952374 730660,51 1016214,64 4
074001793012 730663,47 1016234,47 5
074000640040 730663,80 1016238,20 6
074001793077 730664,40 1016240,70 7
074000640042 730702,77 1016230,59 8
074001793215 730728,04 1016223,94 9
113002770016 730738,08 1016220,27 10
113000910146 730740,45 1016219,40 11
113002952304 730735,14 1016198,02 12
113000910135 730734,65 1016196,05 13
113002952305 730734,87 1016195,99 14
113000910136 730744,66 1016193,22 15
113000910359 730735,08 1016138,08 16
113000910357 730729,17 1016113,74 17
113000910351 730724,24 1016091,17 18
113002770003 730723,25 1016091,30 19
113002770002 730718,91 1016091,89 20
113000910513 730698,15 1016094,69 21
113002952359 730681,63 1016096,66 22

Geometrický obrazec č. 3

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
074000660141 729959,22 1016025,88 1
074000650006 729931,11 1016003,46 2
074000600020 729902,16 1015996,98 3
074000600021 729888,68 1015987,88 4
074000600024 729862,05 1015962,63 5
074000600025 729855,34 1015949,61 6
074000600027 729843,92 1015942,05 7
074000600870 729834,83 1015931,22 8
074000600030 729826,52 1015926,94 9
074000600081 729796,60 1015903,19 10
074000600080 729784,34 1015892,12 11
074000600078 729762,19 1015881,65 12
074000600077 729755,68 1015875,82 13
074000600189 729654,05 1015857,49 14
074000600220 729568,74 1015845,17 15
074000600265 729543,77 1015839,48 16
074000600264 729516,10 1015830,45 17
074000600263 729485,10 1015817,11 18
074000600292 729462,05 1015803,82 19
074000600318 729454,85 1015800,95 20
074000600293 729449,46 1015796,65 21
074000600296 729441,84 1015801,70 22
074000600306 729432,40 1015835,76 23
074000600307 729432,67 1015837,11 24
074000600426 729435,93 1015838,38 25
074000600425 729433,70 1015842,16 26
074000600309 729431,41 1015840,81 27
074000600310 729430,76 1015841,15 28
074000600427 729430,29 1015846,01 29
074000600421 729412,01 1015928,18 30
074000600561 729408,49 1015938,87 31
074000600462 729407,84 1015940,00 32
074000600463 729406,91 1015941,96 33
074000600564 729406,26 1015943,44 34
074000600572 729403,57 1015948,57 35
074000600573 729397,57 1015955,59 36
074000600467 729398,98 1015955,95 37
074000600468 729404,64 1015971,07 38
074000600474 729420,50 1015985,10 39
074000600857 729433,60 1015986,11 40
074000600856 729434,87 1015976,64 41
074000600855 729450,71 1015978,40 42
074000600477 729449,64 1015987,52 43
074000600495 729492,38 1015988,35 44
074000600508 729537,91 1015991,64 45
074000660007 729584,14 1016000,16 46
074000660017 729654,45 1016015,63 47
074000660138 729684,24 1016019,34 48
074000660018 729699,29 1016016,98 49
074000660019 729702,29 1016016,51 50
074000660151 729720,88 1016018,17 51
074000660137 729729,07 1016018,90 52
074000660024 729732,49 1016010,78 53
074000660023 729756,29 1016013,94 54
074001790841 729758,02 1016019,95 55
074000660136 729758,47 1016021,52 56
074000660135 729795,32 1016024,80 57
074000660030 729804,83 1016027,57 58
074000660150 729847,49 1016040,01 59
074000660039 729863,64 1016045,73 60
074000660146 729893,94 1016058,46 61
074000980004 729898,09 1016060,20 62
074000980001 729900,36 1016054,87 63
074001790731 729918,73 1016011,67 64
074000980006 729922,08 1016003,78 65
074001790727 729926,96 1016006,86 66
074001790722 729934,32 1016015,85 67
074001790713 729944,44 1016019,64 68
074001790709 729947,78 1016018,70 69

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 320/2011 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Polabská černava a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Polabská černava a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

3) § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.

4) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 1 odst. 1, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Přesunout nahoru