Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 319/2011 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatřeních

Částka 112/2011
Platnost od 31.10.2011
Účinnost od 01.11.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

319

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2011

o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Stanovení ochranných pásem

(K § 21, 22 a 23 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje minerální vody LL-1 (dále jen „zdroj“), nacházejícího se na pozemkové parcele č. 2568/7 katastrálního území městyse Buchlovice, část Smraďavka, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje. Ochranné pásmo I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce.

(3) V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno pásmo fyzické ochrany zdroje. Má tvar obdélníku o rozměrech 10 x 7 m, přičemž jeho delší strana je orientována ve směru od severozápadu k jihovýchodu. Zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany.

(4) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně infiltračního území. Je graficky vyznačeno na mapě v měřítku 1 : 10000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce.

(5) Vymezení ochranných pásem I. a II. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 a základní mapy České republiky v měřítku 1 : 10000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Krajském úřadě Zlínského kraje a na Úřadě městyse Buchlovice.

Vymezení konkrétních ochranných opatření

§ 2

(K § 22 a 23 lázeňského zákona)

(1) V ochranném pásmu I. stupně je zakázáno:

a) budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých se manipuluje se závadnými látkami1),

b) provádět terénní úpravy2) trvale narušující souvislý půdní pokryv; jde-li o práce a úpravy související s ochranou a využíváním zdroje, postupuje se podle § 37 lázeňského zákona,

c) provozovat zemědělskou činnost s výjimkou údržby trvalého travního porostu, chov hospodářských zvířat a zvěře3),

d) zacházet se zvlášť nebezpečnými látkami nebo závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody; jde-li o zacházení, které je nutné v zájmu ochrany a využívání zdroje, postupuje se podle vodního zákona,

e) aplikovat statková a průmyslová hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin4),

f) provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem5) bez povolení Ministerstva zdravotnictví,

g) volně tábořit v přírodě,

h) vypouštět odpadní vody do vod podzemních a zneškodňovat obsah žump a močůvkových jímek6).

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno:

a) zacházet se zvlášť nebezpečnými látkami nebo závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody,

b) vypouštět nečištěné odpadní vody do vod podzemních a zneškodňovat obsah žump a močůvkových jímek6),

c) zřizovat trvalé skladové prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,

d) zřizovat a provozovat objekty průmyslových a velkokapacitních zemědělských staveb, jejichž provozování může negativně ovlivnit fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje,

e) provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem5) bez povolení Ministerstva zdravotnictví.

§ 3

Pásmo fyzické ochrany zdroje se oplotí pevným plotem.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2011.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 319/2011 Sb.

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje Buchlovice

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 319/2011 Sb.

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje Buchlovice

Poznámky pod čarou

1) § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.

2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb. a nařízení vlády č. 108/2008 Sb.

5) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.

Přesunout nahoru