Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 309/2011 Sb.Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

Částka 108/2011
Platnost od 21.10.2011
Účinnost od 21.10.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

309

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2011

o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 75 odst. 3 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a) podmínky vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, včetně věkové hranice skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen,

b) výši částky, o kterou se zvyšuje náhrada nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa v případě prohlídky skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen.

§ 2

Podmínky vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii

(1) V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa se na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřuje skot starší 30 měsíců narozený ve státech nebo na územích neuvedených v příloze k této vyhlášce.

(2) V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, jde-li o zvířata nuceně poražená mimo jatky3), nebo zvířata, u nichž byly při prohlídce před porážkou pozorovány klinické příznaky nákazy4), se na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřuje

a) skot starší 24 měsíců narozený v České republice nebo ve státech neuvedených v příloze k této vyhlášce nebo na územích neuvedených v příloze k této vyhlášce, nebo

b) skot starší 48 měsíců narozený v členském státě Evropské unie uvedeném v příloze k této vyhlášce nebo na území uvedeném v příloze k této vyhlášce, s výjimkou České republiky.

§ 3

Zvýšení částky náhrady nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa v případě prohlídky skotu

V případě prohlídky skotu, který musí být v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa podle § 2 na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen, se výše náhrady nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa podle § 75 odst. 3 zákona zvyšuje o částku 750 Kč na každé zvíře.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.


Příloha k vyhlášce č. 309/2011 Sb.

SEZNAM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE A ÚZEMÍ, JIMŽ JE POVOLENO NEVYŠETŘOVAT SKOT NA BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATII V RÁMCI PROHLÍDKY JATEČNÝCH ZVÍŘAT A MASA

1. Belgie

2. Česká republika

3. Dánsko

4. Estonsko

5. Finsko

6. Francie

7. Irsko

8. Itálie

9. Kypr

10. Litva

11. Lotyšsko

12. Lucembursko

13. Maďarsko

14. Malta

15. Německo

16. Nizozemsko

17. Polsko

18. Portugalsko

19. Rakousko

20. Řecko

21. Slovensko

22. Slovinsko

23. Spojené království a Normanské ostrovy a Ostrov Man

24. Španělsko

25. Švédsko

Poznámky pod čarou

1) Rozhodnutí Komise 2009/719/ES ze dne 28. září 2009, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE, v platném znění.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.

3) Příloha III kapitola A část I bod 2. 1. první odrážka nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001. Příloha III oddíl I kapitola VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

4) Příloha III kapitola A část I bod 2. 1. druhá odrážka nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001. Příloha I oddíl II kapitola III bod 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

Přesunout nahoru