Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 284/2011 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Částka 101/2011
Platnost od 30.09.2011
Účinnost od 01.10.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

284

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. září 2011

o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky (dále jen „úvěr“).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) nájemním bytem byt postavený s využitím úvěru podle tohoto nařízení určený k zajištění bytové potřeby,

b) výstavbou

1. novostavba, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty,

2. stavební úpravy1), kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,

3. nástavba nebo přístavba1), kterou vznikne nájemní byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,

4. stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, v němž dosud žádný byt není způsobilý k bydlení,

5. stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení,

c) upravitelným bytem byt, který splňuje požadavky na bezbariérové bydlení podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na bezbariérové užívání staveb2),

d) podlahovou plochou nájemního bytu součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu,

e) čistým měsíčním příjmem příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro účely životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu,

f) průměrnou mzdou průměrná hrubá měsíční mzda za národní hospodářství celkem zjišťovaná a zveřejňovaná Českým statistickým úřadem.

§ 3

Žadatel o úvěr

Žadatelem o úvěr (dále jen „žadatel“) může být obec nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, která má své sídlo nebo místo trvalého pobytu na území

a) některého z členských států Evropské unie,

b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo

c) Švýcarské konfederace.

§ 4

Podmínky poskytnutí a použití úvěru

Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve výlučném vlastnictví žadatele; na pozemku nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu,

b) budova, ve které bude provedena výstavba podle § 2 písm. b) bodů 2 až 4, je ve výlučném vlastnictví žadatele a na budově nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu,

c) byt, ve kterém budou provedeny stavební úpravy podle § 2 písm. b) bodu 5, je ve výlučném vlastnictví žadatele a na bytu nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu,

d) výstavba je povolena nebo odsouhlasena podle stavebního zákona,

e) úvěr musí být použit v souladu s finančním projektem,

f) žadatel nemá ke dni podání žádosti o úvěr splatný nedoplatek ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,

g) úvěr je dostatečně zajištěn zástavním právem, popřípadě dalším zajištěním,

h) žadatel nesmí být ke dni podání žádosti o úvěr v úpadku nebo v likvidaci,

i) zhotovitel stavby má zaveden systém řízení jakosti podle českých technických norem,

j) podlahová plocha nájemního bytu bude minimálně 25 m2, avšak nepřesáhne 90 m2,

k) z každých započatých 5 bytů musí být 1 byt upravitelným bytem,

l) jde-li o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 4, musí výstavba splňovat požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle vyhlášky upravující energetickou náročnost budov,

m) výstavba musí být dokončena a schopna užívání nejdéle do 3 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru,

n) výstavba musí probíhat mimo záplavová území3).

§ 5

Podmínky uzavírání nájemních smluv

(1) Příjemce úvěru může uzavřít nájemní smlouvu k nájemnímu bytu pouze s fyzickou osobou, která prokáže, že

a) průměrný čistý měsíční příjem osob, které budou užívat byt, v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl limit stanovený v odstavci 5,

b) je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby4) nebo invalidní ve třetím stupni5),

c) byla připravena o možnost bydlení v důsledku živelní pohromy,

d) je osobou zletilou mladší 30 let, nebo

e) je starší 65 let.

(2) Příjemce úvěru uzavře nájemní smlouvu s osobou uvedenou v odstavci 1 pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, není členem bytového družstva s právem nájmu družstevního bytu ani neužívá právem nájmu nebo věcného břemene jiný byt nebo rodinný dům; tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet. Fond udělí výjimku z omezení podle věty první v případech hodných zvláštního zřetele, zejména pokud nájemce nebo člen jeho domácnosti vlastní pouze byt nebo rodinný dům nevhodný pro jeho dlouhodobé bydlení, a to na základě písemné žádosti příjemce, ve které důvody zvláštního zřetele doloží. Výjimka podle věty druhé se uděluje nejdéle na dobu 1 roku a nájemní vztah, ke kterému byla tato výjimka udělena, se uzavírá na dobu trvání této výjimky.

(3) Příjemce úvěru nepodmíní uzavření nájemní smlouvy k bytu složením finančních prostředků na úhradu nákladů na výstavbu ani jiným peněžním plněním, s výjimkou finančních prostředků složených k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem, které nepřesáhnou trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

(4) Příjemce úvěru uzavře nájemní smlouvu k bytu

a) s osobou uvedenou v odstavci 1 písm. a) až d) na dobu určitou, nejdéle však na dobu 2 let. Tato osoba může požádat nejpozději 3 měsíce před skončením této doby o prodloužení nájmu, musí však nadále splňovat k datu podání žádosti podmínku uvedenou v odstavci 1 a řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Příjemce úvěru nájemní smlouvu prodlouží, vždy však nejdéle na 2 roky,

b) s jakoukoliv fyzickou osobou na dobu určitou, nejdéle však na dobu 1 roku, přičemž této osobě nelze nájemní smlouvu prodloužit nebo s ní tuto smlouvu uzavřít opakovaně; uzavřít nájemní smlouvu s jakoukoliv fyzickou osobou podle části věty před středníkem je možné v případě, že obec, ve které se nájemní byty nacházejí, nenavrhne příjemci úvěru v přiměřené lhůtě po jeho oznámení o volných nájemních bytech, aby uzavřel nájemní smlouvu s fyzickou osobou splňující podmínky podle § 5 odst. 1, nebo fyzická osoba uvedená v § 5 odst. 1 nájemní smlouvu v přiměřené lhůtě odmítne uzavřít nebo k uzavření nájemní smlouvy neposkytne součinnost.

(5) Limit pro určení příjmů podle odstavce 1 písm. a) činí

a) 0,75násobek průměrné mzdy, jedná-li se o jednočlennou domácnost,

b) průměrnou mzdu, jedná-li se o domácnost se 2 členy,

c) 1,2násobek průměrné mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,

d) 1,5násobek průměrné mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,

e) 1,8násobek průměrné mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

(6) Pokud domácnost netvoří pouze osoby uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), příjmy domácnosti se zjišťují podle odstavce 5.

(7) Bude-li nájemní smlouva k nájemnímu bytu uzavřena s osobou uvedenou v odstavci 1 písm. a) v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem této osoby nebo čistý měsíční příjem její domácnosti porovnáván s průměrnou mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok.

(8) Příjemce úvěru neuzavře nájemní smlouvu k nájemnímu bytu, je-li

a) fyzickou osobou, s osobou blízkou6) této fyzické osobě,

b) právnickou osobou,

1. se statutárním orgánem této právnické osoby nebo jeho členem,

2. s členem dozorčího nebo řídícího orgánu této právnické osoby,

3. se společníkem této právnické osoby, nebo

4. se zakladatelem této právnické osoby.

§ 6

Podmínky pro nakládání s nájemními byty

(1) Podmínky pro nakládání s nájemním bytem postaveným s využitím úvěru podle tohoto nařízení platí po celou dobu splácení tohoto úvěru, minimálně však po dobu 10 let od dokončení výstavby.

(2) Příjemce úvěru není oprávněn po dobu, po kterou nájemní byt slouží účelu podle tohoto nařízení, převést vlastnické právo k nájemnímu bytu na jinou osobu bez souhlasu Fondu, provést změnu užívání nájemního bytu k jiným účelům než k bydlení, dát souhlas s přenecháním nájemního bytu nebo jeho části do podnájmu7), umožnit užívání nájemního bytu jinak než k nájemnímu bydlení, zatížit nájemní byt zástavním právem ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva státu nebo státního fondu, dal-li k tomu Fond předchozí souhlas.

(3) V případě přechodu vlastnického práva k nájemnímu bytu v době, kdy slouží k účelu podle tohoto nařízení, oznámí osoba, na kterou vlastnické právo přešlo, tuto skutečnost Fondu.

(4) Po dobu výstavby podle § 2 písm. b) bodu 1 nesmí být pozemek nebo rozestavěná stavba bez souhlasu Fondu převedena na třetí osobu; na rozestavěné budově nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu.

§ 7

Výše úrokové sazby

(1) Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie8) a může být nižší nebo rovna základní referenční sazbě Evropské unie zvýšené o příslušnou rizikovou přirážku9) podle bonity klienta a zajištění úvěru.

(2) Pokud je úroková sazba nižší než základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity klienta a zajištění úvěru, je fixní po celou dobu splácení úvěru. Pokud je úroková sazba rovna základní referenční sazbě Evropské unie zvýšené o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity klienta a zajištění úvěru, je fixní na dobu maximálně 5 let. Pro přepočet úrokové sazby se použije základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity klienta a zajištění úvěru platná k datu přepočtu úrokové sazby.

§ 8

Výše úvěru

(1) V případě, že úroková sazba je nižší než základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity klienta a zajištění úvěru, výše úvěru je omezena v souladu s pravidly poskytování podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie10).

(2) V případě, že úroková sazba je rovna základní referenční sazbě Evropské unie zvýšené o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity klienta a zajištění úvěru, nejedná se o veřejnou podporu; limit pro výši úvěru stanoví výbor Fondu.

(3) Výše úvěru nesmí přesáhnout 90 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru.

(4) Výdaje rozhodné pro určení výše úvěru zahrnují investiční výdaje na výstavbu a mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, případně stávající budovy zjištěné znalcem. Část ceny pozemku nesmí překročit 10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru.

§ 9

Žádost o úvěr

(1) Žádosti o úvěr se podávají Fondu v listinné podobě.

(2) Žádost o úvěr obsahuje

a) jméno, případně jména, příjmení, adresu místa trvalého bydliště a datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba,

b) jméno, případně jména, příjmení, obchodní firmu, případně místo podnikání, liší-li se od adresy trvalého pobytu, je-li žadatelem podnikající fyzická osoba,

c) obchodní firmu nebo název a sídlo, je-li žadatelem právnická osoba.

(3) K žádosti o úvěr žadatel přiloží

a) doklad o vlastnictví pozemku, případně budovy nebo rozestavěné budovy,

b) doklad, že žadatel nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky, nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

c) prohlášení žadatele, že v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti není a nebyl v úpadku či likvidaci ani mu úpadek nehrozí, nebyl a není proti žadateli veden výkon rozhodnutí, proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný hospodářský čin nebo trestný čin proti majetku,

d) finanční projekt obsahující rozpočtové náklady na výstavbu nájemních bytů, údaje dokládající cenu pozemku a cenu budovy v případě stavebních úprav, finanční krytí celkových rozpočtových nákladů včetně předpokládaného úvěru, počet a podlahovou plochu jednotlivých nájemních bytů a podlahovou plochu nebytových prostor,

e) souhrnnou technickou zprávu s údajem o počtu nájemních bytů a půdorysy jednotlivých podlaží s označením všech nájemních bytů, vyznačením upravitelných bytů a údajem o třídě energetické náročnosti,

f) čestné prohlášení o čerpání podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie za poslední 3 roky.

(4) Fond si může podle potřeby vyžádat další doklady, které slouží k posouzení účelu úvěru a schopnosti žadatele úvěr splácet.

(5) Není-li žádost o úvěr úplná, vyzve Fond žadatele ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti o úvěr, aby ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, smlouvu o poskytnutí úvěru nelze uzavřít.

(6) Po předběžném vyhodnocení žádosti žadatel na výzvu Fondu doloží

a) pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, oznámený certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, souhlas s provedením ohlášené stavby, nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

b) smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel,

c) u výstavby podle § 2 písm. b) bodu 4 posudek autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, znalecký posudek zpracovaný znalcem v oboru pozemní stavby, nebo posudek autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb dokládající nezpůsobilost bytového domu k bydlení,

d) doklad o tom, že zhotovitel stavby má zaveden systém řízení jakosti podle českých technických norem,

e) vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že pozemek, na kterém se má výstavba nájemních bytů realizovat, se nenachází v záplavovém území.

§ 10

Smlouva o poskytnutí úvěru

(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí úvěru finanční prostředky, může předložit žadateli nejpozději do 60 dnů od přijetí úplné žádosti návrh smlouvy o poskytnutí úvěru.

(2) Smlouva o poskytnutí úvěru musí obsahovat ujednání o smluvní pokutě především pro případ, že příjemce je v prodlení se zaplacením splátek úvěru ve sjednané výši, popřípadě nedodrží podmínky uvedené v § 4 až 6.

(3) Pokud Fond neposkytne úvěr, sdělí žadateli tuto skutečnost písemně a bez zbytečného odkladu.

§ 11

Čerpání a splácení úvěru

(1) Příjemce úvěru musí zahájit čerpání úvěru do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru.

(2) Souběh s ostatními investičními podporami bydlení je omezen pravidly pro poskytování podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie10).

(3) Úvěr je splatný nejdéle do 30 let ode dne ukončení výstavby.

(4) Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku na účet uvedený ve smlouvě o poskytnutí úvěru.

(5) Na žádost příjemce může Fond upravit dobu splácení úvěru.

(6) Fond může odstoupit od smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené podle tohoto nařízení,

a) je-li příjemce úvěru v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši a neuhradí-li tyto dlužné částky nejdéle do 30 dnů od doručení písemné výzvy Fondu k zaplacení, nebo

b) nedodrží-li příjemce úvěru podmínky uvedené v § 4 až 6 nebo vyjde-li najevo, že žadatel porušil nebo sdělil nepravdivé nebo neúplné údaje podle § 9.

(7) V případě, že Fond odstoupí od smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené podle tohoto nařízení, vyzve příjemce úvěru k okamžitému splacení dlužné částky a nevyplatí nevyčerpanou část úvěru.


§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2011, s výjimkou ustanovení § 4 písm. k), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 268/2012 Sb. Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí dosavadními právními předpisy.

2. žádosti o podporu podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb. podané do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 78/2016 Sb. Čl. II

1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 284/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V případě žádosti o úvěr podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb. podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení platí pro uzavření smlouvy o úvěru a pro poskytnutí úvěru podmínky stanovené nařízením vlády č. 284/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 481/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Právo požádat o změnu smlouvy o poskytnutí dotace podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 481/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, zůstává obci zachováno a postupuje se podle § 3 odst. 2 a 3 nařízení vlády č. 481/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

5. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 146/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

6. Právo požádat o uzavření dohody o změně podmínek poskytnutí dotace podle § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, zůstává obci zachováno a postupuje se podle § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

7. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Jankovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2) Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

3) § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území.

4) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7) § 2275 občanského zákoníku.

8) Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, ve znění nařízení Komise (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 2008, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.

9) Sdělení komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).

10) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Přesunout nahoru