Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 275/2011 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012

Částka 98/2011
Platnost od 26.09.2011
Účinnost od 01.01.2012
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

275

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2011

o Programu statistických zjišťování na rok 2012

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Program statistických zjišťování na rok 2012 je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

§ 2

Údaje o zpravodajské jednotce

(1) Kromě údajů charakterizovaných v přílohách č. 1 a 2 u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to:

a) u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo,

b) u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo podnikání.

(2) U obou typů zpravodajských jednotek obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, a nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, dále převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo, adresu elektronické pošty a údaje o její datové schránce. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiná osoba, uvede se též jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo, adresa elektronické pošty a údaje o její datové schránce.

(3) Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předsedkyně:

doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 275/2011 Sb.

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2012

I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem

1. P 3-04Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 6-04Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
3. P 5-01Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. Zem 1-12Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
5. Zem 7-02Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
6. Zem 3-01Roční výkaz o drůbeži
7. Zem 1-02Výkaz o chovu skotu
8. Zem 2-02Výkaz o chovu prasat
9. Zem 1-01Soupis hospodářských zvířat
10. Osev 3-01Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
11. Zem 6-01Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
12. Zem V 6 až 10Odhady sklizně zemědělských plodin
13. Les 8-01Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
14. Prům 1-12Měsíční výkaz v průmyslu
15. Prům 2-01Roční výkaz v průmyslu
16. Stav 1-12Měsíční výkaz ve stavebnictví
17. Stav 2-12Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
18. Stav 4-99Hlášení o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu
19. Stav 7-99Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
20. Stav 5-01Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
21. SP 1-12Měsíční výkaz v obchodě a službách
22. CR 1-12Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
23. CR 2-04Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
24. Zdp 3-04Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
25. Pen Poj 3-04Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
26. Pen 3c-04Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
27. Zdp 5-01Roční výkaz zdravotních pojišťoven
28. Poj 5a-01Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven
29. Poj 5b-01Roční výkaz penzijních fondů
30. Pen 5a-01Roční výkaz bankovních peněžních institucí
31. Pen 5b-01Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
32. VPI 3-04Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
33. NI 1-01Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
34. VI 1-01Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávních celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí
35. Granty 1-01Roční výkaz o čerpání prostředků ze zahraničí
36. Kult 7-01Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
37. Kult 8-01Roční výkaz o televizním vysílání
38. Práce 2-04Čtvrtletní výkaz o práci
39. ÚNP 4-01Výkaz o úplných nákladech práce
40. EPR 1-12Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
41. EPS 1-12Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
42. EP 5-01Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
43. EP 7-01Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
44. EP 8-01Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
45. EP 9-01Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
46. EP 10-01Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
47. Odp 5-01Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
48. ŽP 1-01Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
49. VTR 5-01Roční výkaz o výzkumu a vývoji
50. Lic 5-01Roční výkaz o licencích
51. ICT 1-01Dotazník o využívání informačních technologií ve veřejné správě
52. ICT 5-01Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
53. VH 8a-01Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
54. VH 8b-01Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
55.Obyv 1-12Hlášení o uzavření manželství
56. Obyv 2-12Hlášení o narození
57. Obyv 3-12Hlášení o úmrtí
58. Obyv 4-12Hlášení o rozvodu
59. Ceny Prům 1-12Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
60. Ceny Prům 1a-12Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
61. Ceny Prům 1b-12Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
62. Ceny Teplo 1-12Měsíční výkaz o cenách tepla
63. Ceny ZO 1-12Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
64. Ceny Zem 1-12Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
65. Ceny Zem 1-04Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
66. Ceny Zem 2-04Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství
67. Ceny Zem 3-04Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
68. Ceny Zem 4-04Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
69. Ceny Les 1-04Čtvrtletní výkaz o cenách dříví v lesním hospodářství
70. Ceny Vod 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství
71. Ceny Kom 1-12Měsíční výkaz o cenách poštovních, vydavatelských a telekomunikačních služeb
72. Ceny Sklad 1-12Měsíční výkaz o cenách skladovacích a podpůrných služeb v dopravě
73. Ceny Dop Ž 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě
74. Ceny Dop S 1-12Měsíční výkaz o cenách v silniční nákladní dopravě
75. Ceny Dop L 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě
76. Ceny Dop Ř 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vnitrozemské vodní nákladní dopravě
77. Ceny Dop P 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě
78. Ceny Psn 1-12Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí
79. Ceny Pss 1-12Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů
80. Ceny Psz 1-12Měsíční výkaz o cenách informačních služeb, programování a poradenství
81. Ceny Pso 1-12Měsíční výkaz o cenách ostatních podnikatelských služeb
82. Ceny Psa 1-12Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti pronájmu a leasingu motorových vozidel
83. Ceny Psi 1-12Měsíční výkaz o cenách architektonických a inženýrských služeb
84. Ceny Psu 1-12Měsíční výkaz o cenách služeb právních, účetnických, auditorských a daňového poradenství
85. Ceny Psr 1-12Měsíční výkaz o cenách za reklamní služby
86. Ceny Poj 1-12Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
87. Ceny Ban 2-12Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
88. Ceny Leas 1-12Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
89. Ceny ZO 2-12Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
90. Ceny ZO 2a-12Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
91. Ceny ZO 3-12Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
92. Ceny Stav 1-04Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
93. Ceny E 1-12Měsíční výkaz o cenách ropy
94. Ceny E 2-12Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
95. Ceny E 3-12Výkaz o cenách topných olejů
96. Ceny E 6-04Ceny zemního plynu pro malé, střední a velké odběratele
97. Ceny Elek 1-12Měsíční výkaz o cenách elektrické energie
98. Ceny Elek 11-01Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
99. ZO 1-04Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
100. Ceny Nájem 1-12Měsíční výkaz o nájemném z bytu
101. Ceny NB 1-04Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů
102. EV Prům 1-12Konjunkturální průzkum v průmyslu
103. EV Stav 1-12Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
104. EV S1 1-12Konjunkturální průzkum ve službách
105. EV Ob 1-12Konjunkturální průzkum v obchodě
106. EV Iv 1-02Konjunkturální průzkum o investicích
107. ZEMREG-99Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru Českého statistického úřadu
108. Sady 2012Šetření o sadech
109. TI 2012Dotazník o inovacích
110. RES 2012Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
111. REGISTR-99Dotazník pro podniky a podnikatele
112. přímé zjišťováníMěsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
113. přímé zjišťováníMěsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
114. přímé zjišťováníČtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí

II. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 3-04 (mutace a, b, c, d)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o finančních ukazatelích ekonomických subjektů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry. Získání údajů o počtu ujetých kilometrů nákladními a osobními vozidly bude využito k určení průměrného proběhu vozidel a k následnému odhadu dopravního výkonu. Výsledky pak budou využívány pro potřeby Ministerstva dopravy a zasílány do Eurostatu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výnosy, náklady a přidaná hodnota. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku a tržby z prodeje. Počet osobních a nákladních automobilů a počet kilometrů ujetých těmito vozidly.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností podle

CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 16. dubna 2012, za 2. čtvrtletí do 16. července 2012, za 3. čtvrtletí do 15. října 2012 a za 4. čtvrtletí do 15. ledna 2013 jednorázová příloha do 16. dubna 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 6-04 (mutace a, b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o finančních ukazatelích ekonomických subjektů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby dle složek, finanční majetek dle složek včetně poskytnutých záloh a časového rozlišení, pohledávky, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, dluhopisy a směnky, bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výnosy, náklady, přidaná hodnota, dotace na dlouhodobý majetek a výsledky hospodaření. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku podle druhu majetku a tržby z prodeje. Počet osobních a nákladních automobilů a počet kilometrů ujetých těmito vozidly.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností podle

CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).

Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a výši aktiv ekonomického subjektu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování dle stavu aktiv

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 30. dubna 2012, za 2. čtvrtletí do 30. července 2012, za 3. čtvrtletí do 31. října 2012 a za 4. čtvrtletí do 4. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o finančních ukazatelích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely, pro vládní, regionální, hospodářské a společenské instituce, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika ekonomického subjektu a doplňující informace. Počty zaměstnanců a mzdy. Identifikace subjektu se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového vlastníka. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv netto, zásoby bez poskytnutých záloh netto, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele finanční, výzkum, vývoj a licenční smlouvy. Finanční aktiva netto, pasiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, doplňkové ukazatele k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Specifikace pořízeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, tržní služby. Emisní povolenky. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA: tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, stavy zásob výrobků a stavy zásob nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a mladých a ostatních zvířat, tržby z prodeje zboží, náklady vynaložené na prodané zboží a stavy zásob zboží.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle

CZ-NACE 02, 03 (lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví, pojišťovnictví - pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé),

CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).

Zpravodajská povinnost ekonomických subjektů je přiřazena Českému statistickému úřadu na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. dubna 2013

V případě povinného auditu lze dohodnout s příslušným odborem statistického zpracování Českého statistického úřadu náhradní termín odevzdání výkazu.

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o porážkách hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a hmotnost poražených zvířat v živé hmotnosti nebo hmotnosti jatečně upravených těl v členění podle kategorií.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 7-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech a úrovni zásob vybraných rostlinných produktů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, k zabezpečení potravinové, krmivové a surovinové bilance, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele vybraných rostlinných produktů v členění podle zdrojů a užití.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o drůbeži

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji chovu drůbeže. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, roční snáška vajec, prodej jateční drůbeže.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o chovu skotu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vývoji chovu skotu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství; směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy skotu podle věkových skupin a účelu skotu, stavy krav, počty narozených a uhynulých telat, krmné dny krav, výroba mléka, prodej mléka celkem, prodej jatečního skotu celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o chovu prasat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 2-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vývoji chovu prasat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, stavy prasnic, počty narozených a uhynulých selat, krmné dny prasnic, počet zapuštěných a oprasených prasnic a prasniček, celkový prodej jatečních prasat.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: dvakrát ročně k 1. srpnu a k 31. prosinci

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. srpna 2012 a 8. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Soupis hospodářských zvířat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavech hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet hospodářských zvířat v kusech podle druhů věkových nebo hmotnostních kategorií, účelu chovu a pohlaví.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. dubna 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Osev 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě do úrovně jednotlivých komodit. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách osevů/výsadby podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně orné půdy neoseté, úhoru a zemědělské půdy celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. června 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, k bilancím komodit a analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výši sklizně zemědělských plodin, o počtu ovocných stromů/keřů, sklizňové ploše ovocných sadů a sklizni ovoce, údaje o spotřebě hnojiv.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. prosince 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhady sklizně zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté/osázené plochy, z jednoho ovocného stromu, počet stromů/keřů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

Zem V 6 do 20. června 2012

Zem V 7 do 16. července 2012

Zem V 8 do 15. srpna 2012

Zem V 9 do 17. září 2012

Zem V 10 do 15. října 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les 8-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů za lesnictví a související činnosti. Údaje budou využívány pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky, pro zhodnocení možnosti využívání potenciálu biomasy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské hospodářské komise OSN a Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, nahodilých těžbách, dodávkách dříví, ostatních lesnických produktech, obhospodařovaných plochách, pilařské přidružené výrobě a počtech zaměstnanců v lesnictví.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vývoji základních ukazatelů podle průmyslových odvětví, zabezpečení údajů o produkci vybraných průmyslových výrobků a průmyslových tržeb. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracování údajů, nařízení Komise (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Mezinárodního měnového fondu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží, z toho za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, tržby za přímý vývoz a z toho za vývoz do zemí Eurozóny, průmyslové zakázky nové a stornované v členění na zakázky ze zahraničí a z toho ze zemí Eurozóny. Nakoupená a prodaná energie, prodaná energie v členění na vývoz a z toho na vývoz do zemí Eurozóny.

Měsíční příloha „Produkce průmyslových výrobků a služeb“ ve fyzických měřicích jednotkách a korunách podle seznamu CZ-PRODCOM modifikovaného pro účely tohoto zjišťování.

Měsíční příloha „Doplňující ukazatele k procesorskému režimu výroby ropných produktů“ - hodnota a fyzický objem přepracované ropy, výše přepracovacího poplatku, tržby za výrobky vyrobené v procesorském režimu, spotřební daň odvedená za tyto výrobky.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíčně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o struktuře průmyslu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb ve fyzických jednotkách a v korunách, stav zásob ke konci roku, jejich tržby s vyčleněním tržeb za práci ve mzdě, tržby za přímý i nepřímý vývoz podle nomenklatury CZ-PRODCOM, tržby za neprůmyslové výrobky, stavební práce a neprůmyslové služby v korunách, tržby za zboží, náklady vynaložené na prodej zboží, stav zásob zboží ke konci roku podle nomenklatury CZ-CPA, produkce, tržby, zásoby, spotřeba materiálu, energie, nakupovaných služeb a spotřeba výrobků a energie vlastní produkce za stanovené souhrnné kontrolní agregáty.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39 a vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností s významným podílem průmyslové činnosti.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2013

e) Orgán provádějící statistické šetření

Český statistický úřad

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Získávání údajů o stavební produkci, zaměstnanosti, tržbách a zakázkách stavebních podniků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené vlastními pracovníky „ZSV“ v tuzemsku, rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství, a v zahraničí. Stavební práce „S“ podle dodavatelských smluv celkem. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy.

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží.

Čtvrtletní příloha „Stavební zakázky“: zakázky stavebních prací „S“ v členění na tuzemské a zahraniční. Tuzemské zakázky rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství a na veřejné a soukromé.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební podle CZ-NACE 41, 42, 43.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční se čtvrtletní přílohou

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, čtvrtletní příloha „Stavební zakázky“ za 1. čtvrtletí do 16. dubna 2012, za 2. čtvrtletí do 16. července 2012, za 3. čtvrtletí do 15. října 2012, za 4. čtvrtletí do 15. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o počtu a orientační hodnotě ohlášených nebo povolených staveb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pro posouzení očekávané investiční aktivity, počtu dokončených budov, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, počet a orientační hodnota ohlášených nebo povolených staveb v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) a stavby pro bydlení, pro ochranu životního prostředí a ostatní. Počet dokončených budov a bytů a jejich podlahová plocha v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy). Zrušené budovy a celé byty.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční kumulativní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 4-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o úbytku bytového fondu. Údaje budou využívány pro výkon státní správy, pro potřeby výpočtu kapitálové zásoby bytů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, údaje o stavbě, počet odstraněných budov nebo zrušených bytů, úbytek obytné a užitkové plochy zrušených bytů, rok výstavby, důvod odstranění budovy. Typy zrušených bytových prostor.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém dané rozhodnutí nabylo právní moci

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 7-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o nově postavených budovách a bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách/vestavbách již dříve dokončených bytových staveb, v domovech-penzionech a v domovech pro seniory, o nových bytech získaných změnami dokončených nebytových budov a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor včetně jejich obytné a užitkové plochy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, základní údaje o budovách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách/nákladech a o vybraných technických parametrech těchto objektů včetně jejich obytné a užitné plochy.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavební výrobě. Údaje budou využívány pro hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodnímu srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené v tuzemsku - jejich struktura podle druhu prací, směrů výstavby, Klasifikace stavebních děl CZ-CC a podle místa stavby.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební podle CZ-NACE 41, 42, 43.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz v obchodě a službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SP 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a o vývoji základních ukazatelů v odvětvích obchodu a služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, a další externí uživatele. Zabezpečení finančních ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství. Dále budou údaje využívány pro výpočet meziročních měsíčních indexů tržeb a stanovení struktury tržeb za zboží, stanovení počtu maloobchodních prodejen a zjištění formy a rozsahu maloobchodního prodeje, pro výkon státní správy (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz obchodu), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ekonomická aktivita ekonomických subjektů, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží.

Jednorázová příloha „Vstupní dotazník“: převažující činnost subjektu, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v předchozím roce.

Jednorázová příloha „Formy maloobchodního prodeje“: počty prodejen, formy prodejů a jejich rozsah, struktura tržeb za zboží prodané přes internet.

Měsíční příloha „Struktura tržeb“: struktura tržeb za zboží za prodej potravin a za nepotravinářské zboží.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, včetně fyzických osob, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a oprav motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, maloobchodu, ubytování, stravování, dopravy a skladování, informačních a komunikačních činností, nemovitostí, profesních, vědeckých a technických činností, administrativních a podpůrných činností a ostatních osobních služeb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, jednorázové přílohy „Vstupní dotazník“ a „Formy maloobchodního prodeje“ do 15. února 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, kategorie zařízení a jeho aktivita, počet příjezdů a přenocování hostů podle země stálého bydliště hosta, počet pokojů a lůžek, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, průměrná dosažená cena za pokoj, počet provozních dnů, počet realizovaných pokojodnů, počet míst pro stany a karavany, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující hotely, motely a botely sloužící cestovnímu ruchu zařazené do Seznamu ubytovacích zařízení.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: plošné zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, kategorie zařízení a jeho aktivita, počet příjezdů a přenocování hostů v členění podle země stálého bydliště hosta, počet pokojů a lůžek, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet provozních dnů, počet realizovaných pokojodnů, počet míst pro stany a karavany, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu zařazená do Seznamu ubytovacích zařízení.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdravotních pojišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době. Výnosy a tvorba fondů ve statistickém členění - tržby za prodej služeb, tržby z prodeje majetku, ostatní jiné a mimořádné výnosy. Náklady a čerpání fondů ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, odpisy, prodaný majetek, daně a poplatky, ostatní jiné a mimořádné náklady. Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky, včetně záloh, podle druhů, přechodné účty aktiv a jiná aktiva, pasiva včlenění na vlastní kapitál, rezervy, úvěry, půjčky, finanční výpomoci a závazky podle druhů. Výnosy z pojistného a příslušenství, náklady na zdravotní péči a preventivní programy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle složek majetku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotní pojišťovny bez ohledu na počet zaměstnanců.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 24. dubna 2012, za 2. čtvrtletí do 24. července 2012, za 3. čtvrtletí do 23. října 2012 a za 4. čtvrtletí do 24. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen Poj 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah:

Získávání údajů o odvětvích finančního zprostředkování. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku, pro analytické účely, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky, ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami, penzijními fondy. Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, holdingovými společnostmi, investičními společnostmi nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry s povolením k činnosti od České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.

Poznámka: Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných podílových fondů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 20. dubna 2012, za 2. čtvrtletí do 20. července 2012, za 3. čtvrtletí do 19. října 2012 a za 4. čtvrtletí do 18. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 3c-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ostatních finančních institucích (účtujících jako podnikatelé). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv a finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, výkony, náklady, přijaté splátky z finančního leasingu, přijaté splátky spotřebitelského úvěru a splátkového prodeje).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování a činností související se zprostředkováním, pojišťovnictvím a penzijním financováním - nebankovní instituce, účtující podle účetní osnovy pro podnikatele podle CZ-NACE 64.2, 64.9, 66.1, 66.2, 66.3, tj. leasingové společnosti, zastavárny, faktoringové společnosti, holdingové společnosti a investiční zprostředkovatelé registrovaní Českou národní bankou v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem, burzy, směnárny, pojišťovací zprostředkovatelé atd.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 20. dubna 2012, za 2. čtvrtletí do 20. července 2012, za 3. čtvrtletí do 19. října 2012 a za 4. čtvrtletí do 18. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zdravotních pojišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, k propočtu ročních makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních institucí, zejména Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o zaměstnancích a mzdách. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a tvorba fondů, náklady a čerpání fondů, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení, vyřazení, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zásoby, finanční aktiva a pasiva. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku strukturované dle území. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotní pojišťovny bez ohledu na počet zaměstnanců.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 5a-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o pojišťovnách a zajišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy nákladů, vybrané druhy výnosů, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, předepsané hrubé pojistné a náklady na pojistná plnění, doplňkové ukazatele, technické rezervy pojišťoven, předepsané hrubé pojistné v životním pojištění podle druhů, vybrané ukazatele přímých obchodů v životním a v neživotním pojištění, předepsané hrubé pojistné a zajistné podle území, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 5b-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o penzijních fondech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, náklady, výnosy, pasiva, celkové investice rozdělené podle měny, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a ložisek nerostných surovin, vybrané ukazatele penzijních fondů podle území, souhrnné ukazatele aktiv a vybrané ukazatele o pořízení majetku podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou penzijními fondy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz bankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 5a-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o bankovních peněžních institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy výnosů, vybrané druhy nákladů, pasiva, finanční aktiva, souhrnné ukazatele aktiv, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků, vybrané ukazatele podle typu produktu a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 5b-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nebankovních finančních institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, výnosy, náklady, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a ložisek nerostných surovin, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele a vybrané ukazatele podle typu produktu. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, holdingovými společnostmi, investičními společnostmi nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry s povolením k činnosti od České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.

Pozn.: Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných podílových fondů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VPT 3-04 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vybraných vládních a podobných institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, sestavení čtvrtletních národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin. Výnosy za hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a za zboží, změna stavu vnitřních organizačních zásob, aktivace, tržby z prodeje majetku, přijaté příspěvky, provozní dotace, ostatní výnosy, výsledek hospodaření před zdaněním, účetní přidaná hodnota a dotace na dlouhodobý majetek. Náklady na hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek, daň z příjmů a ostatní náklady. Aktiva ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky podle druhů a přechodné účty aktiv. Pasiva ve statistickém členění - vlastní zdroje, rezervy, dluhové cenné papíry, přijaté půjčky, závazky podle druhů a přechodné účty pasiv. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané vládní a podobné instituce - veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, Česká televize, Český rozhlas, Správa železniční dopravní cesty, Pozemkový fond České republiky, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Fond pojištění vkladů a vybrané ekonomické subjekty zabývající se činnostmi souvisejícími s finančním zprostředkováním, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Vybrané veřejné ekonomické subjekty, jejichž tržby pokrývají méně než 50% provozních nákladů, tj. nákladů na mezispotřebu, náhrady zaměstnanců (mzdy, příspěvky na sociální a zdravotní pojištění apod.), na spotřebu fixního kapitálu a daně z výroby - v souladu s nařízeními Evropské Unie. Zpravodajská povinnost je vázána na typ ekonomického subjektu, který přiřazuje Český statistický úřad na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 25. dubna 2012, za 2. čtvrtletí do 25. července 2012, za 3. čtvrtletí do 24. října 2012 a za 4. čtvrtletí do 28. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

NI 1-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o neziskových institucích, bytových družstvech a vybraných institucích. Údaje budou využívány k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely, pro sestavení národních účtů a satelitního účtu, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o právnické osobě, počet zaměstnanců a mzdy, ostatní osobní náklady, počet dobrovolných pracovníků a jimi odpracované hodiny. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (údaje o struktuře a pořízení), zásoby, finanční aktiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů, pasiva, doplňkové ukazatele (pořízení majetku, počet členů, užitková plocha všech bytů, počet bytů ve vlastnictví a ve správě, náklady na opravy a rekonstrukce společných částí domu, poskytnuté dary v naturální formě, mezispotřeba a mzdové náklady za veřejné vysoké školy), vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturovaného dle území. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické osoby zabývající se neziskovou činností - jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 95) a podle metodiky Organizace spojených národů k sestavení satelitního účtu neziskových institucí. Jedná se o politické strany apolitická hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, právnické osoby působící v oblasti tělovýchovy, kultury a rekreace, mezinárodní organizace a sdružení, školské právnické osoby a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Dále sem patří bytová družstva, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Český rozhlas, Česká televize, Rádio Svobodná Evropa, Vinařský fond, vybrané instituce zabývající se činnostmi souvisejícími s finančním zprostředkováním a zájmová sdružení právnických osob zařazených do sektoru 13, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky nebo na počet bytů ve vlastnictví a na právní formu organizace.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VI 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o jednotkách zatříděných do sektoru vládních institucí. Údaje budou využívány k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, sestavení národních účtů, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho pořízení a struktuře. Údaje o finančních aktivech. Struktura podle území za vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů, doplňkové ukazatele z příjmů, výdajů, výnosů a nákladů. Odvětvové členění pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Bezúplatné nabytí a převzetí dlouhodobého majetku, bezúplatné předání dlouhodobého hmotného majetku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Organizační složky státu, státní fondy, Pozemkový fond České republiky, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, PPP Centrum, PRISKO a.s., územní samosprávné celky, Regionální rady regionů soudržnosti, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace. Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o čerpání prostředků ze zahraničí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Granty 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši obdržených zahraničních finančních prostředků, především z fondů Evropské unie, jejich užití, o souvisejících závazcích a pohledávkách. Údaje budou využívány k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, sestavení národních účtů a pro analytické účely Ministerstva financí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele ve statistickém členění - zdroje finančních prostředků ze zahraničí, jejich užití, pohledávky a závazky vztahující se ke spolufinancování z prostředků Evropské unie.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Organizační složky státu, státní fondy, Pozemkový fond České republiky, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, PPP Centrum, územní samosprávné celky, Regionální rady regionů soudržnosti, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné organizace vládního sektoru, které čerpají pro svou investiční a neinvestiční činnost finanční prostředky ze zahraničí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult 7-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o rozhlasovém vysílání. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (účet kultury), pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony rozhlasu podle typu programu, programová skladba pořadů podle počtu odvysílaných hodin, převažující činnost, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o televizním vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult 8-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o televizním vysílání. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (účet kultury), pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Programová skladba pořadů podle počtu odvysílaných hodin a původu pořadu, převažující činnost, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd. Údaje budou využívány pro opatření vyplývající např. ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, apod. Údaje budou dále využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce, pro výkon státní správy (analýza trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty nepodnikatelské sféry, tj. zaměstnavatelé, uvedení v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a dále zaměstnavatelé, na které se vztahuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat prostřednictvím Informačního systému o platech a služebním příjmu, vedeného Ministerstvem financí. Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úplných nákladech práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ÚNP 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o celkové zaměstnanosti, mzdách a dalších nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích hospodářství, včetně sociálních nákladů práce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, nařízením Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1726/1999, pokud jde o definici a předávání informací o nákladech práce a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, pro výkon státní správy (analýzy trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti, sestavení ročních národních účtů, regionálních průřezů), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika ekonomického subjektu, počty zaměstnanců, pracujících majitelů firmy, osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, žáků/studentů konajících praktické vyučování/odbornou praxi, struktura mezd, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních a personálních nákladech práce, doplňující údaje z oblasti zaměstnávání osob, vybrané ukazatele o práci a mzdách strukturované podle území.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační složky státu. Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující činnost zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EPR 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech a biopalivech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Těžba/dobývání ropy, dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv, rafinérská výroba ropných produktů a výroba biopaliv v rafinériích a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností těžba/dobývání ropy, rafinérské zpracování ropy, výroba a recyklace ropných produktů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EPS 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. Údaje budou využívány ke splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými surovinami a produkty a biopalivy, dále subjekty s petrochemickou výrobou, skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných produktů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 5-01 (mutace a, b, c, d)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobách a spotřebě paliv a energií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů k provádění emisních inventur dle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu a dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba vybraných druhů paliv a energie v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty všech odvětví.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 7-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zdrojích, zásobách a rozdělení paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, nákup, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv odběratelům k přímé spotřebě a odběratelům k obchodní činnosti.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu, výroby a zpracování plynných a tuhých paliv, s velkoobchodní činností včetně zahraničního obchodu a ostatní ekonomické subjekty s činností hlavní i vedlejší prodej paliv, subjekty s maloobchodní činností.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytování údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 8-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, kapalná paliva). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností výroba briket, koksu, tlakové zplynování uhlí, výroba kovů (vysokopecní proces), zpracování ropy a další (výrobci generátorového plynu).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 9-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS, pro sestavení podkladů pro provádění inventur podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu, pro sestavení údajů o energetické náročnosti a celkové spotřebě paliv a energie některých výrob.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu včetně tranzitní dopravy plynu - kódy CZ-NACE 05, 06, 07, 10, 16, 17, 20 až 25, 35.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 10-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie. Údaje budou využívány pro sestavení podkladů pro provádění emisních inventur podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS, pro potřeby sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba elektřiny, vlastní spotřeba elektřiny na výrobu, počty a výkony elektrárenských soustrojí, výroba tepla, výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách. Spotřeba paliv na výrobu elektřiny a tepla. Dovoz, vývoz, ztráty, nákup a prodej elektřiny a tepla. Výroba elektřiny a tepla, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky podle kódů CZ-NACE 35.1 a 35.3 a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou podle ostatních kódů CZ-NACE - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odp 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve sledovaném období nakládáno a o druhotných surovinách a jejich spotřebě na výrobu vybraných výrobků. Údaje budou využívány pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jako podklad pro strategický a analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin dle usnesení vlády č. 1398/2009, pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů, směrnice (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Množství produkovaných, převzatých odpadů a odpadů odebraných ze skladu nebo dovezených ze zahraničí v členění dle platného Katalogu odpadů, vydaného Ministerstvem životního prostředí, způsob jejich využití nebo odstranění. Množství druhotných surovin a jejich spotřeba na výrobu vybraných výrobků podle klasifikace CZ-CPA.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle

CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),

CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),

CZ-NACE 37-39 (odpadní vody, sběr, úprava a odstraňování odpadů, sanace),

CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),

CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),

CZ-NACE 49 až 53, 59, 61 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),

CZ-NACE 84, 86, 87, 96 (veřejná správa, zdravotní a sociální péče, ostatní služby).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování u podnikové sféry a výběrové zjišťování u obcí

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ŽP 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí, o zdrojích financování dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí, o poplatcích a odvodech v oblasti životního prostředí a využívání výhradních práv k přírodním zdrojům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, pro posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich územním rozmístění a odvětvovém zaměření, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí - výdaje na jeho pořízení, výdaje na pořízení podle územního členění, zdroje financování; neinvestiční náklady vnitřní a vnější z hlediska firmy a ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí - vše podle jednotlivých domén. Využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, dále ekonomické subjekty s činností hlavní i vedlejší související s odpadními vodami, odpady a sanacemi podle CZ-NACE 37, 38, 39, obce s počtem obyvatel 500 a více, rozpočtové organizace, organizační složky státu, státní fondy, Fond národního majetku, Pozemkový fond České republiky, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR 5-01 (mutace a, b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje pro analýzu a tvorbu podkladů pro státní vědní politiku. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky a nařízení Komise (ES) č. 753/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES, pokud jde o statistiku v oblasti vědy a techniky, pro výkon státní správy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje včetně osob pracujících na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti v členění podle pohlaví, kvalifikace a zaměstnání. Struktura výdajů na vlastní výzkum a vývoj podle druhu nákladů, zdrojů jejich financování, typu výzkumné a vývojové činnosti, kódu výsledné produkce výzkumu a vývoje a ve vybraných oblastech. Nákupy služeb výzkumu a vývoje od jiných subjektů pro vlastní výzkum a vývoj. Výsledky výzkumu, vývoje a jejich komerční využití. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu podle krajů klasifikace CZ-NUTS a podle vědních oblastí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provádějící výzkum a vývoj bez ohledu na to, zda jde o jejich hlavní či vedlejší činnost. Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru a soukromého neziskového sektoru sloužící domácnostem vyplňují mutaci a, mutace b je určena pro vládní sektor, vysokoškolský sektor a fakultní nemocnice.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Lic 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o licencích na některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, know-how, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a ochranné známky). Údaje budou využívány pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména, Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodej licencí podle druhu licence, země smluvního partnera, kódu produkce pro zařazení licence, počet uzavřených licencí a inkasované licenční poplatky. Předpoklad poskytnutí nových licencí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, o kterých bylo zjištěno, že poskytly licenci na některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, know-how, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemen zvířat a ochranné známky).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. května 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o využívání informačních technologií ve veřejné správě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ICT 1-01 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které charakterizují významné jevy informační společnosti a e-governmentu. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (hodnocení výsledků státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko, hodnocení rozvoje e-governmentu) a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) a systémů (osobní počítač, elektronická pošta, internet a další počítačově propojené sítě, webové stránky, systém elektronické výměny dat, systémy a technologie na zabezpečení informačních systémů a další procesy související s elektronickým přenosem informací pomocí ICT využívaných organizacemi a jejich zaměstnanci). Náklady a investice do informačních technologií. Údaje o zaměstnancích používajících ICT, jejich kvalifikační předpoklady a dovednosti i další ukazatele týkající se zajištění lidských zdrojů pro oblast ICT. Služby poskytované občanům a firmám prostřednictvím ICT.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Organizační složky státu a územní samosprávné celky. Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je vázána zejména na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ICT 5-01 (mutace b, c)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které charakterizují některé významné jevy nové ekonomiky v souladu s metodologií Evropské unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1006/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti, pro výkon státní správy (hodnocení výsledků státní informační politiky a plnění programových cílů), a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) a systémů [systémy ICT a jejich používání v podnicích, používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích, elektronické obchodování, elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska, využívání ICT v podnicích k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická správa, e-government), schopnosti a potřeba dovedností v oblasti ICT v podnicích, překážky ve využívání ICT, internetu a ostatních elektronických sítí, elektronického obchodování a ostatních elektronických procesů v oblasti podnikání, výdaje na ICT a investice do ICT, bezpečnost a důvěryhodnost v oblasti ICT, využívání ICT a jejich vliv na životní prostředí (zelené ICT), přístup k internetu a dalším síťovým technologiím pro připojení předmětů a přístrojů (tzv. „Internet věcí“) a jejich využívání, přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání]. Údaje o zaměstnancích používajících ICT, jejich kvalifikační předpoklady a dovednosti i další ukazatele týkající se zajištění lidských zdrojů pro oblast ICT. Využívání podnikových a mezipodnikových elektronických procesů a jejich dopad na firmy. Referenčním/zjišťovaným obdobím je podle druhu ukazatele rok 2012 nebo leden 2013.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu a činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistická zjišťování

Český statistický úřad

53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH 8a-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vodních tocích a odběrech povrchové vody ve struktuře odběratelů pro hodnocení vývoje odvětví. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise č. 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o vodních tocích, odběrech a vypouštění vod podle odběratelů v technických jednotkách a korunách, znečištění vypouštěné do vodních toků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Státní podniky Povodí zřízené zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH 8b-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod pro hodnocení vývoje oboru vodovodů a kanalizací. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, pro potřeby Evropské unie a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o vodovodech a kanalizacích, výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů, údaje o odvádění a čištění odpadních vod, čistírnách odpadních vod a kalovém hospodářství.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé vodovodů a kanalizací.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 11. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o uzavření manželství. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů a Dětského fondu OSN, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o narození. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce a Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotnická zařízení a obecní úřady pověřené vedením matrik.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad Českému statistickému úřadu

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 3-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o úmrtí. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů, Eurostatu, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce a Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, příčině smrti, době trvání onemocnění.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 4-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o rozvodu. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce, Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ministerstvo spravedlnosti, okresní a obvodní soudy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách průmyslových výrobců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, nařízení Komise (ES) č. 656/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 586/2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, nařízení Komise (ES) č. 1178/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách a nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 a (ES) č. 657/2007 s ohledem na úpravu po revizi statistických klasifikací NACE a CPA, nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců, pro výkon státní správy a další externí uživatele, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); spotřební daň, tržby za prodej v tuzemsku za příslušné reprezentanty a šestimístné skupiny CZ-CPA za minulý rok, návrh záměn reprezentantů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1a-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o parametrickém porovnání užitných vlastností reprezentantů. Údaje budou využívány ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původně sledovaného výrobku výrobkem novým s odchylnými parametry, pro zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků, pro analytické účely, pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku (reprezentanta), cena za měřicí jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného reprezentanta.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí subjekt dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz je využíván zejména pro strojírenské výrobky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční v případě záměny cenového reprezentanta a pokud nebyl sestaven výkaz Ceny Prům 1b-12

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1b-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původně sledovaného výrobku výrobkem novým s odchylnými parametry, zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků, pro analytické účely, pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku (reprezentanta), cena a skutečné náklady na měřicí jednotku, specifikace materiálu, podrobný popis a významné jakostní a užitné znaky původního a nového reprezentanta.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí subjekt dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz se využívá zejména pro nestrojírenské výrobky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční v případě záměny cenového reprezentanta a pokud nebyl sestaven výkaz Ceny Prům 1a-12

Lhůta k doruční údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Teplo 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách tepla. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005 pozměňující nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, nařízení Komise (ES) č. 656/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 586/2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 a nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů. Údaje budou dále využívány ke zjištění cen tepla pro zpracování indexu cen průmyslových výrobců, pro výkon státní správy a dalších externích uživatelů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dvousložková cena tepla - cena za výkon bez daně z přidané hodnoty v Kč/MW.h/rok a cena za tepelnou energii bez daně z přidané hodnoty v Kč/GJ, koeficient využití výkonu teplárny, jednosložková cena tepla bez daně z přidané hodnoty v Kč/GJ, roční tržby v tuzemsku za reprezentanta.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla, rozvodem a prodejem tepelné energie.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách v zahraničním obchodě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách; nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů; nařízení Komise (ES) č. 1178/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách a nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 a (ES) č. 657/2007 s ohledem na úpravu po revizi statistických klasifikací NACE a CPA; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách; nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech; pro výpočet indexu cen vývozu a dovozu na základě sledování cenového vývoje komodit a zboží majících význam v zahraničním obchodě České republiky. Cenové indexy jsou počítány pro potřeby Ministerstva financí, České národní banky, Evropské unie, mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; hodnota dovozu či vývozu v tis. Kč za předchozí rok u sledovaných reprezentantů v členění podle zemí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zahraničněobchodní činností zapsané v obchodním nebo živnostenském rejstříku, případně registrované v České republice k dani z přidané hodnoty podle CZ-NACE 01 až 03, 05 až 08, 10 až 17, 19 až 32, 35, 38, 58 a 59.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách zemědělských výrobků. Údaje budou využívány pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců, pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků, pro analytické účely, účely mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny, prodané množství a tržby za prodej vybraných výrobků (reprezentantů) včetně vývozu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách osiv a sadby pro zemědělství. Údaje budou využívány pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu, pro účely mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství. Údaje budou využívány pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a přípravky na ochranu rostlin.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistického zjišťování

Český statistický úřad

67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách služeb pro zemědělství. Údaje budou využívány pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy bez veterinární péče a plemenářských služeb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 4-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství. Údaje budou využívány pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané výkony veterinární péče a plemenářské služby.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách dříví v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Les 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách dříví v lesním hospodářství. Údaje budou využívány pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství, pro surové dříví a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků, pro analytické účely, účely mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), prodané množství v m3, tržby za prodej surového dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které realizují prodej surového dříví pro odběratele v České republice.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Vod 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách ve vodním hospodářství. Údaje budou využívány pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů), pro analytické účely, účely mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny pitné vody a odkanalizované vody fakturované domácnostem a ostatním odběratelům bez daně z přidané hodnoty.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doruční údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách poštovních, vydavatelských a telekomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Kom 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách poštovních, kurýrních, vydavatelských a telekomunikačních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, pro výpočet indexu cen poštovních, kurýrních, vydavatelských a telekomunikačních služeb, který je součástí úhrnného indexu tržních služeb, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných poštovních, kurýrních, vydavatelských a telekomunikačních služeb (reprezentantů), tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti poštovních, kurýrních, vydavatelských a telekomunikačních služeb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách skladovacích a podpůrných služeb v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Sklad 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách skladovacích a podpůrných služeb v dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2., pro výpočet indexů cen ve skladovém hospodářství, za skladování zboží a za manipulaci se zbožím ve skladu a za podpůrné služby v dopravě, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby za skladování zboží a za podpůrné služby v dopravě, za manipulaci se zbožím reprezentanty ve skladu, tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností ve skladovém hospodářství a v podpůrných službách v dopravě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pop Ž 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2., pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny přepravného za vybrané druhy zboží (reprezentanty), tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České dráhy Cargo, a. s. a další ekonomické subjekty provozující vnitrostátní železniční přepravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pop S 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách v silniční nákladní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2., pro výpočet indexu cen v silniční nákladní dopravě, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v silniční nákladní dopravě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pop L 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Služby za přepravu vybraných zásilek (reprezentantů) vzduchem, tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České aerolinie, a. s. a další vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v nákladní letecké dopravě.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrozemské vodní nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ř 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách ve vnitrozemské vodní nákladní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, pro výpočet indexu cen ve vnitrozemské vodní nákladní dopravě, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané ekonomické subjekty zabývající se vnitrozemskou říční nákladní dopravou.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop P 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě, pro výkon státní správy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psn 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách služeb v oblasti nemovitostí. Údaje budou využívány pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb pro výkon státní správy, pro potřeby České národní banky a externích uživatelů, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pss 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů. Údaje budou využívány pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb pro výkon státní správy, pro potřeby České národní banky a externích uživatelů, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů,

tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů, zařízení a výrobků.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách informačních služeb, programování a poradenství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psz 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách informačních služeb, programování a poradenství. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti výpočetní techniky a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti informačních služeb, programování a poradenství, tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností v informačních službách a službách v oblasti programování a poradenství.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ostatních podnikatelských služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pso 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách ostatních podnikatelských služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, pro výpočet indexu cen ostatních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za ostatní podnikatelské služby - výstavní a veletržní služby, úklidové služby, bezpečnostní služby, překladatelské služby, služby v oblasti zaměstnání, služby průzkumu trhu a veřejného mínění, tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností v ostatních podnikatelských službách.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti pronájmu a leasingu motorových vozidel

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psa 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách služeb v oblasti pronájmu a leasingu motorových vozidel. Údaje budou využívány pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem a leasing motorových vozidel a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb pro výkon státní správy, pro potřeby České národní banky a externích uživatelů, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti pronájmu a leasingu motorových vozidel, tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností služeb v oblasti pronájmu motorových vozidel.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách architektonických a inženýrských služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psi 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách architektonických a inženýrských služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, pro výpočet indexu cen architektonických a inženýrských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za architektonické a inženýrské služby, tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností v architektonických a inženýrských službách.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ A JEHO OBSAH:

Měsíční výkaz o cenách služeb právních, účetnických, auditorských a daňového poradenství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psu 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách služeb právních, účetnických, auditorských a daňového poradenství. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, pro výpočet indexu cen služeb právních, účetnických, auditorských a daňového poradenství a sledování vývoje cen a cenové úrovně služeb, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za služby právní, účetnické, auditorské a daňové poradenství, tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností ve službách právních, účetnických, auditorských a daňového poradenství.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách za reklamní služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psr 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách za reklamní služby. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, pro výpočet indexu cen reklamních služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za reklamní služby, tržby za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty činností v reklamních službách.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Poj 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách v pojišťovnictví. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen služeb v pojišťovnictví, které jsou součástí indexu tržních služeb a spotřebitelských cen, pro výkon státní správy a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby pojistného a pojistné za vybrané reprezentanty - pojistné události, pojistné za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku jako pojišťovny.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Ban 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách ostatních bankovních služeb. Údaje budou využívány pro výpočet indexu cen finančních služeb, který je součástí úhrnného indexu tržních služeb, pro výkon státní správy a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny klientů, výnosy za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, kterým byla udělena licence České národní banky působit jako banky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Leas 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách služeb finančního leasingu. Údaje budou využívány pro výpočet indexu cen za finanční služby, který je součástí úhrnného indexu tržních služeb, pro výkon státní správy a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingových navýšení za minulý rok.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku jako leasingové společnosti.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční nákladní dopravy, pro výkon státní správy a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Za vybrané přepravní vzdálenosti, trasy a vozy s vytížením; tarifní ceny a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu, tarifní ceny tranzitu po území České republiky a mimo hranice České republiky, roční tržby.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České dráhy Cargo, a. s. podle CZ-NACE 49.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 2a-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční osobní dopravy, pro výkon státní správy a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic, roční tržby za jednotlivé reprezentanty a tržby celkové.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České dráhy, a. s. podle CZ-NACE 49.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 3-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách mezinárodní letecké dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní letecké dopravy, pro výkon státní správy a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané linky a druhy tarifů a sazeb, roční výnosy.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Společnosti zabývající se přepravou osob a nákladů letecky podle CZ-NACE 51.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o pohybu cen stavebních prací. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách; nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů; nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách; pro výpočet indexů cen stavebních prací a indexů cen stavebních děl, ke stanovení inflačních koeficientů ve stavebnictví, pro výkon státní správy (Ministerstvo financí), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, pro informování veřejnosti a podnikatelské sféry.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační/smluvní cena vybraných stavebních prací (reprezentantů) za stanovených podmínek.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty se stavební výrobou a vybrané specializované montážní podniky se zaměřením na montáže elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí podle CZ-NACE 25, 28, 33, 41, 42, 43 a 80.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

93. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ropy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách ropy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, pro výpočet agregátní ceny a specifikaci ropy, pro výkon státní správy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodané množství ropy z dovozu nebo z tuzemské těžby, hustota (API), obsah síry a cena CIF bez daní (za barely a tuny).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy podle CZ-NACE 6.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o spotřebitelských cenách pohonných hmot. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů a zpracování indexu spotřebitelských cen, pro výpočet průměrných spotřebitelských cen vybraných pohonných hmot, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství pohonných hmot, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční, týdenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: měsíční zjišťování do 20. kalendářního dne sledovaného období, týdenní zjišťování v pondělí do 14 hodin příslušného kalendářního týdne

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

95. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o cenách topných olejů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 3-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách topných olejů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, pro výpočet agregátních cen vybraných průmyslových a plynových topných olejů, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství průmyslových a plynových topných olejů, cena včetně i bez všech poplatků a daní, bez nákladů na dopravu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů a plynových topných olejů pro komunální vytápění a malé dodávky do průmyslu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční, týdenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: měsíční zjišťování do 20. kalendářního dne sledovaného období, týdenní zjišťování - první pracovní den v týdnu do 14 hodin

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

96. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny zemního plynu pro malé, střední a velké odběratele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 6-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách zemního plynu pro malé, střední a velké odběratele. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům, pro výpočet průměrných cen plynu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrná cena plynu včetně všech složek (přepravy, distribuce, uskladnění, obchodu aj.) za MW.h bez daně z přidané hodnoty podle pásem roční spotřeby plynu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obchodníci s plynem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

97. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách elektrické energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách silové elektřiny a elektřiny celkem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům, ke zpracování indexu cen průmyslových výrobců, k výpočtu cen elektřiny, k výpočtu průměrných cen elektrické energie, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Cena silové elektřiny a elektřiny celkem (silová elektřina a regulované platby) v Kč/MW.h za minulé a sledované období bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní, napěťová hladina, průměrné roční naměřené maximum v kW, roční využití v h, průměrný maximální odběr v kW, průměrný faktor zatížení v h, celková roční spotřeba v MW.h, tržby v korunách bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní a dodávky za silovou elektřinu v MW.h podle napěťových hladin.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé distribučních soustav, výrobci elektřiny, obchodníci s elektřinou.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (energetické rozvodné společnosti) a výběrové zjišťování (výrobci elektrické energie, obchodníci s elektrickou energií)

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

98. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 11-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům, ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců, v rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných Evropskou unií a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí - rozdělené podle dosaženého průměrného ročního naměřeného maxima v kW (tj. hodnota, která je průměrem ze všech 1/4hodinových hodnot za rok) a podle dosaženého ročního využití v h, počet odběratelů celkem.

Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítě nízkého napětí (maloodběr - podnikatelé, domácnosti) - rozdělené podle roční spotřeby v kW.h v určitých intervalech a podle roční spotřeby v GW.h celkem, počet odběratelů celkem.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé distribučních soustav, výrobci elektřiny, obchodníci s elektřinou.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (energetické rozvodné společnosti) a výběrové zjišťování (výrobci elektrické energie, obchodníci s elektrickou energií)

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

99. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZO 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o dovozu a vývozu služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pro sestavení platební bilance České republiky, pro výkon státní správy (řídící a vládní orgány), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Mezinárodní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Mezinárodní měnový fond, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kód služby, země původu a země určení, kód změny, fakturovaná částka.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty všech odvětví - právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, které dovážejí nebo vyvážejí služby.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 20. dubna 2012, za 2. čtvrtletí do 20. července 2012, za 3. čtvrtletí do 22. října 2012 a za 4. čtvrtletí do 21. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

100. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nájemném z bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Nájem 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o nájemném z bytu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, k měření vývoje cenové hladiny smluvního nájemného v důsledku uvolňování regulovaného nájemného, pro výpočet národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Nájemné z bytu zprostředkované realitní kanceláří.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se pronájmem nebo zprostředkováním pronájmu bytů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

101. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny NB 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenách nových bytů a nových rodinných domů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pro výpočet indexu cen bydlení vlastníků, který bude součástí národního indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny nových bytů a nových rodinných domů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem nových bytů a nových rodinných domů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

102. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Prům 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Výsledky jsou poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, produkce, stavu zásob, exportu, importu, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, finančních ukazatelů, využití kapacit, konkurenční pozice na tuzemském a zahraničních trzích, bariéry růstu produkce podle požadavků Evropské unie převážně v kvalitativních stupnicích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

103. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Stav 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, produkce, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, hodnocení kapacit vzhledem k zakázkám, finanční ukazatele, bariéry růstu produkce podle požadavků Evropské unie převážně v kvalitativních stupních.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

104. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV SI 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, poptávky, příjmů/tržeb, zaměstnanosti, cen, faktory limitující situaci firmy atd. převážně v kvalitativních stupnicích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti služeb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

105. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Ob 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, prodeje zboží, zásob zboží, příjmů/tržeb, zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniku, finanční ukazatele atd. převážně v kvalitativních stupních.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v oblasti obchodu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

106. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Iv 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu. Aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, typy a směry investování, faktory ovlivňující investiční rozhodnutí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. března 2012 a do 22. října 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

107. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru Českého statistického úřadu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZEMREG-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření správnosti údajů převzatých z administrativních zdrojů včetně doplnění chybějících údajů u nově vzniklých aktivních a poprvé zařazovaných zemědělských farem do zemědělského registru Českého statistického úřadu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační údaje, údaje o využití zemědělské půdy, o počtech chovaných hospodářských zvířat a počtech pěstovaných ovocných stromů a keřů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Nově vzniklé ekonomické subjekty, právnické i fyzické osoby, zabývající se zemědělskou prvovýrobou, zachycené v administrativních registrech ministerstva zemědělství, které dosud nejsou zařazeny v zemědělském registru Českého statistického úřadu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení výkazu

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

108. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření o sadech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Sady 2012

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkčním potenciálu ovocných sadů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 109/2001 ze dne 19. prosince 2001 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů určitých ovocných stromů, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Druh ovocného stromu či keře, počet stromů a keřů a jejich výměry, odrůdy jabloní, hrušní, broskvoní a meruněk, výměra v kategoriích stáří stromů a v kategoriích hustoty u jabloní, hrušní, broskvoní a meruněk, výměra podle kategorií stáří stromů u třešní, višní a slivoní.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Subjekty zabývající se pěstováním ovocných stromů a keřů s produkcí zcela nebo převážně pro komerční účely.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, administrativní zdroj

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. května 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

109. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o inovacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TI 2012

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o inovacích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 1450/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti inovací, pro kvantitativní a kvalitativní charakteristiku inovačního prostředí v podnikatelském sektoru České republiky a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Všeobecné údaje o ekonomickém subjektu; údaje o inovacích produktů a procesů, marketingových a organizačních inovacích, ekologických inovacích, inovacích řízených uživateli; údaje o zdrojích financování inovačních aktivit, inovační spolupráci, informačních zdrojích, faktorech bránících inovacím, cílech inovačních aktivit, právu duševního vlastnictví, kreativitě a dovednostech inovovat.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které podle své převažující činnosti dle CZ-NACE rev. 2 patří do sekce A až N. Vymezení je v souladu s metodikou unijního šetření o inovacích CIS 2012.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: každé 2 roky

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

110. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RES 2012

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření a získání údajů za nově vzniklé podniky pro Registr ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, způsob vzniku, účast zahraničního kapitálu, identifikační údaje o místních jednotkách, počet zaměstnanců a hlavní činnost místních jednotek.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané právnické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná v závislosti na vzniku podniků

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení dotazníku

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

111. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

REGISTR - 99 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření údajů za podniky a podnikatele pro Registr ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby z hlediska identifikace, charakteristiky vykonávané činnosti a místních jednotek.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do Registru ekonomických subjektů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytování údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení dotazníku

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

112. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenové úrovni vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, kterým je měřena inflace, pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující prodejny zboží a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty např. pojišťovny, banky, realitní kanceláře, plynárny, energetické a telekomunikační společnosti.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

113. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenové úrovni vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem v členění podle krajů. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (státních orgánů, zejména Ministerstva zemědělství, Ministerstva práce asociálních věcí a Ministerstva financí), pro analytické účely, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, pro výpočet harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném období.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem potravinářského zboží.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: úterý sledovaného týdne do 13 hodin

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

114. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o cenové úrovni a parametrech bytových nemovitostí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a indexu cen nemovitostí. Nepokrývá ceny bytových nemovitostí šetřených výkazem Ceny NB 1-04.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny a parametry bytových nemovitostí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Realitní kanceláře a jiné ekonomické subjekty zabývající se prodejem bytových nemovitostí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

Seznam zkratek používaných ve statistických zjišťováních prováděných Českým statistickým úřadem na rok 2012

APIAmerican Petroleum Institute (Americký ropný institut)
CIFCost, insurance, freight (výlohy, pojistné, dopravné)
CZ-CCnárodní verze mezinárodní Klasifikace stavebních děl
CZ-CPAnárodní verze mezinárodní Klasifikace produkce
CZ-NACEnárodní verze mezinárodní Klasifikace ekonomických činností (La Nomenclature des Activités économique des Communautés Européennes)
CZ-NUTSnárodní verze mezinárodní Klasifikace územních statistických jednotek
CZ-PRODCOMSeznam průmyslových výrobků a služeb pro Českou republiku odpovídající evropskému seznamu PRODCOM (La Production Communautaire)
EHSEvropské hospodářské společenství
ESEvropská společenství
EurostatStatistický úřad evropských společenství
EurozónaJe území Evropské unie, na kterém se užívá společná evropská měna euro.
ICTInformační a komunikační technologie
PPP CentrumPublic Private Partnerships (Partnerství veřejného a soukromého sektoru)
RWE TransgasEnergetická skupina RWE (Electricity Gas Water Recycling Services)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 275/2011 Sb.

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH MINISTERSTVY NA ROK 2012

I. Přehled statistických zjišťování prováděných ministerstvy

a) MINISTERSTVO DOPRAVY

1. Dop (MD) 1-12Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
2. Dop (MD) 6-04Čtvrtletní výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
3. Dop (MD) 1-01Roční výkaz o drážní dopravě
4. Dop (MD) 2-01Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
5. Dop (MD) 3-01Roční výkaz o železniční dopravní cestě
6. Dop (MD) 9-01Roční výkaz o intenzitě vlakové dopravy na hlavních železničních dopravních cestách
7. Dop (MD) 7-01Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici
8. Dop (MD) 2-04Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy
9. Dop (MD) 3-04Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě
10. Dop (MD) 10-01Roční výkaz o dopravní obslužnosti území kraje
11. Dop (MD) 4-04Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
12. Dop (MD) 1-04Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
13. Dop (MD) 5-04Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
14. Dop (MD) 4-01Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
15. Dop (MD) 7-12Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice
16. Dop (MD) 2-99Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. Kult (MK) 1-01Roční výkaz o divadle
2. Kult (MK) 5-01Roční výkaz o periodickém tisku
3. Kult (MK) 12-01Roční výkaz o knihovně
4. Kult (MK) 14-01Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
5. Kult (MK) 15-01Roční výkaz o neperiodických publikacích
6. Kult (MK) 16-01Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
7. Kult (MK) 17-01Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
8. Kult (MK) 18-01Roční výkaz o vydavateli
9. Kult (MK) 19-01Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
10. Kult (MK) 22-01Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
11. Kult (MK) 23-01Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech
12. Kult (MK) 24-01Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče
13. Kult (MK) 25-01Roční výkaz o hudebních tělesech
14. Kult (MK) 26-01Roční výkaz o kinu

c) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

1. CR (MMR) 1-01Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu
2. CR (MMR) 2-01Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří
3. CR (MMR) 3-01Zjišťování o kongresovém a incentivním cestovním ruchu

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. Zbroj (MPO) 1-02Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích
2. Eng (MPO) 1-12Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)
3. Eng (MPO) 2-12Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
4. Eng (MPO) 3-04Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
5. Eng (MPO) 4-01Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
6. Eng (MPO) 5-01Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
7. Eng (MPO) 6-12Měsíční výkaz o biopalivech
8. Crs (MPO) 1-01Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic
9. Crs (MPO) 2-02Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic
10. Hu (MPO) 1-02Pololetní výkaz hutního průmyslu
11. Hor (MPO) 1-01Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů
12. PO (MPO) 2-02Pololetní výkaz o vnitrostátních poštovních službách a o styku s cizinou držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence
13. PS (MPO) 1-01Roční výkaz o poštovních službách
14. Ocel (MPO) 1-01Roční výkaz ocelářského průmyslu

e) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. Soc (MPSV) V 1-01Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb
2. V (MPSV) 10-01Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči
3. V (MPSV) 19a-01Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb
4. V (MPSV) 19b-01Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, inspekce práce a mezinárodněprávní ochraně dětí
5. V (MPSV) 20-01Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
6. V (MPSV) 26-01Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
7. ISPV (MPSV) V 1-04Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku

f) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. Skol (MŠMT) V 6-99Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
2. Škol (MŠMT) V 11-01Výkaz o vysoké škole
3. Škol (MŠMT) V 21-01Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
4. Škol (MŠMT) P 1-04Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
5. Škol (MŠMT) P 1a-04Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za správní úřady a za ostatní přímo řízené organizace
6. Škol (MŠMT) P 1b-04Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. A (MZ) 1-01Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
2. E (MZ) 2-01Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích (s přílohou)
3. E (MZ) 3-01Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích
4. E (MZ) 4-01Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících
5. E (MZ) 5-01Roční výkaz o ekonomice nestátního ambulantního zdravotnického zařízení
6. E (MZ) 6-02Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení
7. H (MZ) 2-01Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
8. L (MZ) 1-02Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
9. L (MZ) 2-01Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
10. T (MZ) 1-01Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
11. V (MZ) 1-01Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci
12. Z (MZ) 1-99Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. Konzerv (MZe) 1-01Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků
2. Krmiva (MZe) 3-01Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv
3. Drůb (MZe) 4-12Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
4. Mlék (MZe) 6-12Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
5. Mlék (MZe) 6-01Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků dle právního předpisu Evropského společenství
6. Obil (MZe) 7-04Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2012/2013
7. Ozim (MZe) 9-01Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin
8. Les (MZe) 1-01Roční výkaz o hospodaření v lesích
9. Les (MZe) 2-01Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
10. Mysl (MZe) 1-01Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2012 do 31. března 2013
11. Líh (MZe) 1-04Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného
12. Líh (MZe) 2-04Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného
13. Líh (MZe) 3-04Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Geo (MŽP) V 3-01Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
2. Popl (MŽP) 1-01Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší -střední stacionární zdroje znečišťování
3. Popl (MŽP) 2-01Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
4. Popl (MŽP) 3-01Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
5. Popl (MŽP) 4-01Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - velké a zvláště velké stacionární zdroje znečišťování
6. Odv (MŽP) 1-01Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

II. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná ministerstvy

a) MINISTERSTVO DOPRAVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o přepravě osob a věcí v drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepravní výkony v drážní osobní a nákladní dopravě.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující drážní osobní a nákladní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o veřejné drážní osobní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 6-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých krajů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna, a podle jednotlivých druhů vlaků v rozsahu smluvní i nesmluvní dopravy. Údaje budou využívány jako podklad pro stanovení dotační politiky Ministerstva dopravy do veřejné drážní osobní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech, tržbách, hospodářském výsledku, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující veřejnou drážní osobní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 60. kalendářního dne po skončení 1. až 3. čtvrtletí a do 31. května 2013 za 4. čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozním parku drážních vozidel, o skladbě zaměstnanců a o dopravních výkonech.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující drážní osobní a nákladní dopravu na celostátní nebo regionální dráze podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravě osob a věcí v drážní dopravě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě osob v drážní dopravě podle vozových tříd. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a v rámci zemí Evropské unie na úrovni regionů nástupu nebo výstupu NUTS 2. Mimo Evropskou unii je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a země nástupu nebo výstupu mimo Evropskou unii. Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě věcí v drážní dopravě podle jednotlivých komodit. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a v rámci zemí Evropské unie na úrovni regionů nakládky nebo vykládky NUTS 2. Mimo Evropskou unii je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v České republice a země nakládky nebo vykládky mimo Evropskou unii. Údaje o množství přepravených nebezpečných věcí po železnici.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující veřejnou a neveřejnou osobní a nákladní drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o železniční dopravní cestě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o železniční dráze celostátní a regionální. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o parametrech a skladbě železniční dráhy celostátní a regionální a o skladbě zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující železniční dopravní cesty celostátní nebo regionální na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 181/2006 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o intenzitě vlakové dopravy na hlavních železničních dopravních cestách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 9-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o intenzitě vlakové dopravy podle jednotlivých druhů vlaků ve vlakových úsecích železniční sítě na území České republiky uvedené v rámci Evropské dohody o hlavních mezinárodních železničních magistrálách (AGC) z roku 1985 a dodatků 1-6 Dohody. Dále na tratích uvedených ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC). Vykazuje se i železniční doprava na té části transevropské dopravní sítě (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě; sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému), která není součástí AGC.

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, a pro potřeby mezinárodních organizací, Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o dopravě na hlavních mezinárodních železničních tratích podle jednotlivých kategorií vlaků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující železniční dopravní cestu na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 181/2006 Sb., která je zahrnuta v AGC, AGTC a v té části Transevropské dopravní sítě, která není součástí AGC.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 7-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o objemech kombinované dopravy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující veřejnou i neveřejnou nákladní drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na území České republiky podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o dopravcích provozujících vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.

Údaje budou využívány pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počet zaměstnanců a mzdy).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou autobusovou dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o dopravní obslužnosti území kraje

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 10-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o rozsahu dopravní obslužnosti organizované kraji a obcemi a o rozsahu finanční náročnosti podpory dopravní obslužnosti ve veřejném zájmu a ostatní dopravní obslužnosti. Údaje budou využívány pro výkon státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o rozsahu dopravní obslužnosti (ujeté kilometry podle jízdního řádu) a o objemu prostředků určených k úhradě prokazatelné ztráty dopravců zajišťujících dopravní obslužnost ve veřejném zájmu a ostatní dopravní obslužnost.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Kraje odpovědné za zajištění dopravní obslužnosti.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 4-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech městské hromadné dopravy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto údaje jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí, údaji o spotřebě pohonných hmot a trakční energie a počtem zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující městskou hromadnou dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o přepravě věcí vnitrozemskou vodní dopravou. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS, a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a druhu věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vodní dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 5-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky, komodit věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vnitrozemské přístavy na území České republiky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení

sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vodní dopravu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 7-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výkonech letišť. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, a pro výkon státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Statistické údaje o letecké přepravě cestujících, věcí a pošty, celkovém pohybu letadel na vykazujícím letišti, letových úsecích a nabízené kapacitě letadel.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Letiště s více než 10000 cestujícími odbavenými za předcházející rok.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 60. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o silniční nákladní dopravě, a to jak u dopravy provozované pro cizí potřeby (na cizí účet), tak u dopravy provozované pro vlastní potřeby (na vlastní účet). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a Mezinárodního fóra pro dopravu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o výkonech motorového a přípojného vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě (ujeté prázdné a ložené kilometry, způsob provozování dopravy - pro cizí a/nebo vlastní potřeby, země tranzitu u mezinárodní dopravy). Dále jsou zjišťovány údaje o zásilce - místo nakládky a vykládky (v České republice kód kraje, v zahraničí kód státu a název města či obce nebo poštovní směrovací číslo), hmotnost věcí, druh věcí podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku, způsob balení, třída nebezpečných věcí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí a/nebo vlastní potřeby a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové šetření

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů uvedených ve výkazu

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 1-01 (mutace a, b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o divadlech. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu, Mezinárodního divadelního ústavu, Evropské sítě informačních středisek múzických umění, Mezinárodní asociace divadelních kritiků a Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony a hospodaření divadla, prostory pro uměleckou činnost a počet zaměstnanců, možnost elektronického prodeje vstupenek.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Subjekty provozující pravidelně divadelní a taneční činnost zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o periodickém tisku. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah vydávání novin podle periodicity a jazyka vydání, časopisy podle periodicity, jazyka vydání a tematických skupin.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna České republiky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 12-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o knihovnách. Údaje budou využívány pro výkon státní (pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma knihovny, knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, elektronických službách, zveřejňování katalogu knih na internetu, knihovnická síť, hospodaření knihovny.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 14-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o muzeích a galeriích. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a Evropské skupiny pro muzejní statistiku.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony muzea, galerie nebo památníku, budovy, pobočky, počet a rozsah stálých expozic, počet a charakteristika sbírek a přechodných výstav, rozsah výstavních ploch, rozsah návštěvní doby, druhy redukovaného vstupného, počet dnů bezplatného vstupu, možnosti elektronického prodeje vstupenek, počet sbírkových předmětů včetně údajů o přírůstcích a úbytcích, výpůjčky, zápůjčky, informace o využívání internetu, počet odborných pracovníků a jejich činnost, počet zaměstnanců, hospodaření muzea nebo galerie, včetně nákladů na restaurování, konzervování a preparování, činnost knihovny při muzeu nebo galerii.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Muzea, galerie a památníky zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 15-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o neperiodických publikacích. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tituly vydaných neperiodických publikací podle tematických skupin, jazyka vydání a překlady z jiných jazyků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna České republiky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 16-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hvězdárnách, planetáriích a astronomických pozorovatelnách. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, činnost zařízení, počet návštěvníků zařízení a akcí, počet zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí, informace o využívání internetu, hospodaření hvězdárny, planetária nebo astronomické pozorovatelny.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi, vysokými školami, nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 17-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o památkových objektech s kulturním využitím. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, rozsah sítě nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, možnosti elektronického prodeje vstupenek, mobiliární fond, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, kulturní činnost a hospodaření památkového objektu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Památkové objekty s kulturním využitím zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vydavateli

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 18-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vydavatelích. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby

mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační údaje o vydavateli/nakladateli, včetně právní formy, údaje o typu vydavatele a činnosti, zasílání povinného výtisku, distribuci a vydávané produkci (počet vydaných titulů a jejich náklad). Počet zaměstnanců a hospodaření vydavatele.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací tištěných, netištěných i elektronických.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 19-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivity a právní forma subjektů zabývajících se výstavní činností v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, počet tvůrčích sympozií, prostor pro výstavní činnost, počet zaměstnanců, členů občanských sdružení, účastníků tvůrčích sympozií, informace o využívání internetu, hospodaření subjektů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Galerie a výstavní síně zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 22-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivita a právní forma subjektů zabývajících se kulturně výchovnou a zájmovou činností, kvantitativní data o vzdělávací činnosti, umělecké a mimoumělecké a o dalších aktivitách, včetně nákladovosti, počtu zaměstnanců, účastníků a návštěvníků provozovaných akcí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Kulturní domy a domy dětí a mládeže zřizované organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a nevládními neziskovými organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 23-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury), pro potřeby krajské a místní samosprávy a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění, Mezinárodní organizace pro lidové umění a Mezinárodní organizace folklorních sdružení.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivita a právní forma subjektů - pořadatelů festivalů, kvantitativní data charakterizující divadelní, filmové, hudební a taneční festivaly po stránce umělecké a organizační včetně nákladovosti, počet zaměstnanců, účastníků a návštěvníků festivalů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Pořadatelé divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 24-01 (mutace a, b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby krajské a místní samosprávy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet zaměstnanců v členění dle dosaženého vzdělání a úkony orgánů veřejné správy na úseku památkové péče členěné v souladu s ustanoveními relevantních právních předpisů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ

Roční výkaz o hudebních tělesech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE

Kult (MK) 25-01 (mutace a, b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hudebních tělesech. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro přípravu zákonů a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a Evropské hudební rady.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony a hospodaření hudebního tělesa, počet zaměstnanců, počet hostujících umělců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Hudební tělesa veřejně vystupující v České republice i v zahraničí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ

Roční výkaz o kinu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE

Kult (MK) 26-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o kinech. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (příprava zákonů a vyhlášek) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a Evropské audiovizuální observatoře.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, typ kina, počet sálů, jejich kapacita a technické vybavení, počet představení a návštěvníků, počet zaměstnanců, příjmy a výdaje z činnosti promítání filmů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující pravidelně činnosti kina.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

c) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR (MMR) 1-01 (mutace a,b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o sektoru individuálních ubytovacích zařízení cestovního ruchu a doplnění stávajících údajů o hromadných ubytovacích zařízeních. Údaje budou využívány pro zkvalitnění a doplnění Registru ubytovacích zařízení Českého statistického úřadu, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové organizace cestovního ruchu a Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybavenost objektu, existence stravovacího zařízení, počet zaměstnanců, počet hostů a počet přenocování a nabídka služeb.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující individuální a hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu s činností podle CZ-NACE 55 (ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních, ostatní ubytování).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: plošné šetření

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo pro místní rozvoj

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR (MMR) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro doplnění a aktualizaci interní databáze Ministerstva pro místní rozvoj. Údaje budou využívány pro potřeby Ministerstva vnitra, České národní banky a Asociace českých cestovních kanceláří, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové organizace cestovního ruchu a Eurostatu, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivita a zaměření subjektu, druhy turistiky, poskytnuté služby, počet provozoven a klientela (cílové skupiny).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující cestovní kancelář/ cestovní agentura s činností podle CZ-NACE 79.11 a 79.12.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: plošné šetření

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo pro místní rozvoj

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Zjišťování o kongresovém a incentivním cestovním ruchu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR (MMR) 3-01 (mutace a,b)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o subjektech kongresového a incentivního cestovního ruchu (organizátorech akcí tohoto typu cestovního ruchu a o poskytovatelích prostor). Údaje budou využívány pro potřeby České národní banky, české profesní asociace zaměřené na tento segment (Czech Convention Bureau, Prague Convention Bureau, Carlsbad Convention Bureau a další) a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet konaných akcí, počet účastníků podle velikosti akce, doby trvání, původu účastníků a smluvních partnerů, vybrané finanční ukazatele (struktura tržeb, cena za pronájem, atd.).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Organizátoři akcí kongresového a incentivního cestovního ruchu a poskytovatelé prostor pro akce kongresového a incentivního cestovního ruchu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, dotazník

Použitá metoda: plošné šetření

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14 dnů po obdržení dotazníku

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo pro místní rozvoj

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zbroj (MPO) 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zbrojní technice a vybraných výrobcích. Údaje budou využívány pro splnění požadavků vyplývajících z usnesení Bezpečnostní rady státu č. 138 ze dne 20. listopadu 2000 a pro výkon státní správy (pro analytické a bilanční účely Ministerstva průmyslu a obchodu, pro zpracování podkladů pro rozhodnutí vlády České republiky nebo Bezpečnostní rady státu a pro potřeby dalších resortů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v oblasti zbrojní techniky, počet zaměstnanců, oborová struktura produkce a prodejní umístění. Produkce a prodej v členění dle umístění jednotlivých vybraných zbrojních výrobků ve zvolených měřicích jednotkách, převážně v jednotkách množství, případně hmotnosti nebo i v peněžních jednotkách.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 10 až 33 s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v Seznamu vojenského materiálu, který je přílohou č. 1 vyhlášky č. 332/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a vybrané zbrojní výrobky uvedené v Seznamu vybraných zbrojních výrobků pro statistická zjišťování, vydaném Ministerstvo průmyslu a obchodu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 1-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů, vývozu a dovozu podle zemí.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby/produkce - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty realizující dodávky tuhých paliv.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 2-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů a užitých paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla, energetických plynů, o technologiích např. větrné a vodní elektrárny a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla a jejich parametrech.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva a neenergetické spotřebě paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby a neenergetická spotřeba paliv podle druhů a výhřevnosti použitých paliv, počet zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro hodnocení využívání obnovitelných a ostatních zdrojů, pro vyhodnocování dopadů dle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu,.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech zařízení využívajících obnovitelné a ostatní zdroje, jejich počtu, výrobě a dodávkách elektřiny a tepla konečným spotřebitelům, včetně rozdělení výroby podle krajů.

Údaje o spotřebě obnovitelných a ostatních paliv na produkci elektřiny a tepla a o parametrech těchto paliv.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a jejich vybraných technicko-ekonomických ukazatelích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných výkonech zařízení na produkci elektřiny a tepla podle použitých technologií např. větrné a vodní elektrárny a paliv.

Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla a energetických plynů, o použitých palivech a jejich parametrech.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele - druhy dodávek, počet odběratelů, počet zaměstnanců ve výrobě a rozvodu energií a plynů, průměrná cena tepla.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o biopalivech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 6-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o biopalivech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro hodnocení využívání biopaliv, pro potřeby mezinárodní srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výrobní kapacitě, výrobě, nákupu z tuzemských zdrojů, o zásobách, vývozu a dovozu podle zemí a dodávkách čistých biopaliv a směsí paliv a biopaliv.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 01 až 99.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Crs (MPO) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic, pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro plnění povinností dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek nebo elektřiny na pohon, vybavení, poskytovaných služeb a výtoče pohonných látek a prodej elektřiny pro pohon.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které provozují veřejné nebo neveřejné čerpací, plnicí nebo nabíjecí stanice nebo výdejní místa pohonných hmot.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Crs (MPO) 2-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o síti čerpacích, plnicích nebo nabíjecích stanic. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, pro hodnocení vývoje ekonomiky, pro plnění povinností dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby mezinárodního srovnání dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2001 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace sítě čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích nebo nabíjecích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek nebo elektřiny pro pohon, vybavení a výtoče pohonných látek a prodej elektřiny pro pohon.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku), které provozují veřejné nebo neveřejné čerpací, plnicí nebo nabíjecí stanice nebo výdejní místa pohonných hmot.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz hutního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Hu (MPO) 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o hutním průmyslu. Údaje budou využívány pro analýzy současného stavu a trendy vývoje hutního průmyslu, např. k propočtu zjevné domácí spotřeby ocelářských výrobků jak z hlediska jednotlivých sortimentů, tak i odběratelských odvětví průmyslu a stavebnictví. Uvedený propočet slouží mj. dle dokumentu Výboru pro ocel Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj DSTI/SU/SC (2007)5 pro plnění závazků vůči Evropské unie, zejména Evropské konfederace výrobců železa a oceli a Evropské asociace výrobců ocelových trubek, pro zpracování pravidelného konjunkturálního výhledu spotřeby oceli v rámci Evropské unie, dále pro Světové sdružení pro ocel a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a k dalšímu mezinárodnímu srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci, spotřebě surovin, paliv a energií, struktuře odbytu a zaměstnanců podle jednotlivých výrobních stupňů hutního průmyslu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru hutního průmyslu a výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků dle CZ-NACE 24 a 25 s počtem 20 a více zaměstnanců.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. pololetí do 31. července 2012, za 2. pololetí do 31. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Hor (MPO) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o objemu zásob ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů připravených k těžbě a dalších údajů, souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, dále jako podklad pro naplnění cílů surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro výkon vrchního dozoru státní báňské správy podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet zaměstnanců zabezpečujících těžbu a další činnosti prováděné v souvislosti s těžbou, objem zásob, těžba, rozsah ploch dotčených těžbou, rekultivace, tvorba a čerpání fondu na sanace a rekultivace a důlní škody.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, anebo jsou organizacemi ve smyslu § 3a a vykonávají činnosti uvedené v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o vnitrostátních poštovních službách a o styku s cizinou držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MPO) 2-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o vnitrostátních poštovních službách a o styku s cizinou držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství, a pro účely řízení a regulace poštovního trhu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počet úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných držitelem poštovní licence a zvláštní poštovní licence.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Česká pošta, s. p. a držitel zvláštní poštovní licence.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. července 2012 a do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poštovních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PS (MPO) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o rozsahu poštovních služeb poskytovaných provozovateli na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství, a pro účely řízení a regulace poštovního trhu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výnosy z poštovních služeb, provozní ukazatele o vnitrostátním poštovním styku, o službách do zahraničí a ze zahraničí, počet zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle CZ-NACE 53.20 (Ostatní poštovní a kurýrní činnosti).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. dubna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz ocelářského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ocel (MPO) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobách ocelového a litinového šrotu, o investicích, kapacitách, spotřebě paliv a elektrické energie podle jednotlivých skupin ocelářských výrobků. Údaje budou využívány k posouzení a ovlivňování budoucího vývoje sortimentní skladby ocelářského průmyslu a pro potřeby mezinárodního srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje, spotřeba a zásoby ocelového a litinového šrotu, spotřeba jednotlivých druhů paliv a elektrické energie podle technologických celků, celková bilance elektrické energie -zdroje, spotřeba podle provozů, prodej a ztráty, dlouhodobý hmotný majetek podle jednotlivých výrobních provozů, kapacita produkce a skutečná produkce podle sortimentních skupin ve sledovaném a minulém roce.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru výrobků podle CZ-CPA 24.1 až 24.3.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

e) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Soc (MPSV) V 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o způsobu zabezpečení a využití jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných v zařízeních sociálních služeb. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro analytickou a koncepční činnost, pro přípravu vyhlášek a zákonů) a pro potřeby mezinárodních institucí, zejména Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacita sociálních služeb, složení uživatelů sociálních služeb a jejich zdravotní stav, lékařská péče ve sledovaných sociálních službách, ekonomické ukazatele sociální služby včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, využití krizových lůžek a činnost intervenčního centra.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zařízení poskytující sociální služby podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 10-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o způsobu zabezpečení a využití sociálních služeb poskytovaných mimo zařízení sociálních služeb a uvedení základních evidenčních přehledů o úrovni poskytované sociální péče. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (např. pro analytickou a koncepční činnost, pro přípravu vyhlášek a zákonů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sociální služby zaměřené na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské a obecní úřady a další poskytovatelé nepobytových sociálních služeb poskytovaných mimo zařízení sociálních služeb.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v zařízeních sociálních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19a-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zaměstnancích a struktuře jejich platů v zařízeních sociálních služeb řízených územními samosprávními celky a Ministerstva práce a sociálních věcí. Údaje budou využívány pro výkon státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb řízených územními samosprávními celky a Ministerstva práce a sociálních věcí, počet zaměstnanců zařízení, včetně struktury jejich platů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zařízení sociálních služeb řízené územními samosprávními celky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, inspekce práce a mezinárodněprávní ochraně dětí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19b-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zaměstnancích a jejich platech na Ministerstvu práce a sociálních věcí, České správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce, Státním úřadu inspekce práce a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (podklady pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto úřadů a finanční dopady těchto úprav na státní rozpočet).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace a evidenční počet zaměstnanců působících v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, včetně struktury a výše jejich platů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, Státní úřad inspekce práce (včetně oblastních inspektorátů práce) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 20-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonu sociálně-právní ochrany dětí ze strany příslušných orgánů na úrovni obecních a krajských úřadů a šetření o kapacitě a činnostech v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro přípravu právních předpisů a rozpočtů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a LUMOS.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Případy evidované orgány sociálně-právní ochrany dětí; umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné péče a rozhodování o poručenství dětí; případy řešené kurátory pro mládež a struktura jejich klientů; počet dětí umístěných do náhradní rodinné péče; počet pěstounských rodin; žadatelé o náhradní rodinnou péči; sledování výchovy a výkonu dohledu, vykonané návštěvy a činnost sociálních pracovníků; podané návrhy (podněty) soudu, policii a státnímu zastupitelství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí; rozhodovací činnost obecních úřadů; zařízení sociálně-právní ochrany dětí; údaje vztahující se k týrání, zneužívání a zanedbávání dětí; přestupky a jiné správní delikty; počet zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí; počet dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou v ústavních zařízeních a počet dětí umístěných v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské a obecní úřady a zařízení sociálně-právní ochrany dětí.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 26-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o rozsahu a intenzitě sociální práce s příslušníky marginálních skupin. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro tvorbu právních předpisů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet evidovaných osob včetně osob propuštěných z vězení a ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc, personální zajištění (sociální kurátoři).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské a obecní úřady s rozšířenou působností.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ISPV (MPSV) V 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výdělkové úrovni a struktuře výdělků, odpracované a neodpracované době zaměstnanců. Úroveň a struktura výdělků se zjišťuje na základě průměrného výdělku definovaného zákoníkem práce a hrubého výdělku za sledované období. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (pro analytickou a koncepční činnost), pro plnění povinnosti vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Data o ekonomickém subjektu:

identifikační údaje (identifikační číslo, název, adresa, okres) souhrnné údaje o všech zaměstnancích za poslední čtvrtletí sledovaného období (hrubé mzdy a odměny, odpracovaná doba, přesčasy, neodpracované hodiny, průměrné počty zaměstnanců, ostatní osobní náklady, odměny a počet odpracovaných hodin na dohody o pracovní činnosti) a další údaje (většinový vlastník, typ kolektivní smlouvy).

Data o pracovních poměrech:

osobní charakteristiky (kód zaměstnance, rok narození, pohlaví, státní občanství, vzdělání, stupeň invalidního důchodu), pracovně právní vztah (postavení v zaměstnání, místo výkonu práce, klasifikace zaměstnání, vedení dalších zaměstnanců), informace o pracovní době (konto pracovní doby, doba zaměstnání, doba v evidenčním počtu zaměstnanců, stanovený a sjednaný fond pracovní doby, odpracovaná doba, přesčas, neodpracovaná doba, pracovní neschopnost, dovolená) a výdělkové ukazatele (mzda nebo plat a jejich složky, náhrady mzdy nebo platu, odměny za pracovní pohotovost, průměrný hodinový výdělek).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s alespoň jedním zaměstnancem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, dotazník

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování:

Data o ekonomickém subjektu: čtvrtletní

Data o pracovních poměrech: pololetní - za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

f) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 6-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přijímacím řízení ke studiu na vysoké škole pro hodnocení vývoje vzdělávací soustavy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (tvorba podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika uchazeče o vysokoškolské studium včetně rodného čísla, data narození a pohlaví, údajů o předchozím vzdělávání včetně státu předchozího vzdělávání, jedná-li se o zahraniční školu, charakteristika studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledků přijímacího řízení a zápisu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Veřejné i soukromé vysoké školy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2 x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. dubna 2012, do 15. listopadu 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 11-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vysokých školách pro hodnocení vývoje vzdělávací soustavy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (tvorba podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Studující ostatních forem studia (celoživotní vzdělávání), jazyková výuka studentů (studenti, učitelé).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Veřejné i soukromé vysoké školy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. listopadu 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vysokoškolské knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 21-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o činnosti vysokoškolských knihovnách pro hodnocení vývoje vzdělávací soustavy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (tvorba podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, uspořádání knihovny, zaměstnanci knihovny, otevírací doba, výpůjčky, návštěvy, přístup k informačním zdrojům, elektronické informační zdroje, technické vybavení, další služby knihovny.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Veřejné i soukromé vysoké školy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (potřeba hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání údajů o čerpání prostředků státního rozpočtu oblastními orgány státní správy pro sestavování závěrečného účtu kapitoly 333, získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců (pedagogických a ostatních pracovníků) podle druhů škol a školských zařízení, mzdové prostředky podle profesí zaměstnanců a druhů škol a školských zařízení. U organizací vyplácejících podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., evidenční počty zaměstnanců podle profesí a druhů škol a školských zařízení, mzdové prostředky (platy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek platu, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů škol a školských zařízení, počet přiznaných vybraných složek platu. Evidenční počty zaměstnanců podle platových tříd a stupňů, podle skupin profesí zaměstnanců. Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci na rodičovské dovolené.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za správní úřady a za ostatní přímo řízené organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1a-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zaměstnancích a mzdových prostředcích za správní úřady a za ostatní přímo řízené organizace. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (potřeba hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování a kontrole čerpání prostředků státního rozpočtu kapitoly 333 v ostatních přímo řízených organizacích resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy, platy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií a rozpočtové skladby. U správních úřadů a u organizací vyplácejících podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění č. 362/2007 Sb., evidenční počty zaměstnanců podle platových tříd a stupňů, mzdové prostředky (platy a ostatní výplaty fyzickým osobám podle jednotlivých složek mzdy) podle rozpočtové skladby a zdroje financování, počty přiznaných vybraných složek platu podle kategorií a podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci na rodičovské dovolené.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Organizační složky státu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kromě právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1b-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy. Údaje budou využívány pro výkon státní správy (potřeba hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování státního závěrečného účtu, získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců podle profesí, pohlaví a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií, zdroje financování a rozpočtové skladby. Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci na rodičovské dovolené.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Veřejné i soukromé vysoké školy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska potřeby a zajištění zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu obyvatelstva České republiky se zaměřením na dispenzární péči. Údaje budou využívány pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení, pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo, aktualizace struktury a kapacitních údajů Registru zdravotnických zařízení a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pracovníků ve zdravotnictví (zaměstnanci a zaměstnavatelé - fyzické osoby, přepočtené počty, smluvní pracovníci, průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem); počty ošetření - vyšetření, počty registrovaných pacientů u vybraných oborů a počty léčených pacientů v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče celkem a podle pohlaví; počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu nebo pacienti s vybraným chronickým onemocněním (podle pohlaví a věku) a doplňující údaje např. vybrané přístroje, v zařízeních lékárenské péče tržby za léčiva a zdravotnické prostředky.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každé zdravotnické zařízení bez ohledu na zřizovatele, které poskytuje ambulantní péči na odborných odděleních (pracovištích) v těchto oborech:

interní, kardiologie, revmatologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční lékařství, alergologie a klinická imunologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie včetně dětské, psychiatrie včetně dětské, sexuologie, dětské lékařství, angiologie, gynekologie a porodnictví, neonatologie, chirurgie včetně dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologie a intenzivní medicína, ortopedie, urologie včetně dětské, otorinolaryngologie včetně dětské, foniatrie, oftalmologie včetně dětské, stomatologie (všechny obory), dermatovenerologie včetně dětské, klinická onkologie včetně dětské, radiační onkologie, dorostové lékařství, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, korektivní dermatologie, nefrologie, klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, radiologie a zobrazovací metody, ortopedická protetika, rehabilitační a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, epidemiologie a lékařská mikrobiologie (pokud nejsou součástí orgánů ochrany veřejného zdraví), pracovní lékařství, popáleninová medicína, gerontopsychiatrie, hyperbarická a letecká medicína, ostatní oddělení ambulantní léčebné péče.

Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, zubního lékaře, gynekologa, logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci, zdravotnická záchranná služba, zařízení transfúzní služby, krevní banka, tkáňové zařízení, oddělení, kde se provádí hemodialýza, kojenecký ústav a dětský domov, krizové centrum, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, doprava raněných, nemocných a rodiček, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, AT ordinace (zajišťují péči o pacienty užívající psychoaktivní látky), záchytné stanice, pracoviště AIDS, operační sály a centrální příjem.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek. Údaje budou využívány pro výkon státní správy, samosprávy na území kraje v mzdové oblasti a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - systém zdravotnických účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení platu podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních plateb za provedenou práci a plateb z mimorozpočtových zdrojů a další doplňující údaje. Na příloze výkazu se sleduje struktura platu podle platových tříd za kategorie zaměstnanci celkem, lékaři a zubní lékaři a všeobecné sestry a porodní asistentky.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny organizační složky státu a příspěvkové organizace - právní subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče bez ohledu na jejich zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o platu. V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do právního subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Údaje budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - systém zdravotnických účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o vyplacených mzdách podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, ostatní osobní náklady, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult a o počtu přijatých absolventů zdravotnických nelékařských oborů, počet zaměstnanců s další dohodnutou prací přesčas, počet zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, rozpis mezd podle začleněných zařízení u zaměstnanců celkem a u vybraných kategorií zaměstnanců.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

a) Vybrané druhy nestátních zdravotnických zařízení ambulantní a lékárenské péče zřízených fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o mzdě; ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty včetně gynekologa praktického i odborného, ordinace zubního lékaře praktického i odborného, ordinace nelékaře, domácí zdravotní péče, samostatné laboratoře, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, sdružená ambulantní zařízení a zdravotní střediska.

b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace - bez ohledu na jejich zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o mzdě.

c) V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda:

výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče a u lékáren a výdejen zdravotnických prostředků,

vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních i nestátních sdružených ambulantních zařízení, zdravotních středisek a sdružení lékáren

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zaměstnanosti a o využívání počítačů ve zdravotnických zařízeních. Údaje budou využívány pro výkon státní správy, samosprávy na území kraje a managementu zdravotnických zařízení a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnavatelé a evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty, počty pracovníků, kteří pracují pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením) a počty smluvních pracovníků (přepočtené počty) v podrobném členění podle kategorií pracovníků. Používání počítače ve zdravotnických zařízeních a jeho připojení na internet. Využívání internetu pro komunikaci s jinými subjekty a pro získávání informací. Používání počítače pro vedení zdravotnické dokumentace v samostatných ordinacích lékařů a v lékárnách. Informace o zdravotnických zařízeních, která mají vlastní webové stránky a jejich využití k on-line objednávání pacientů a poskytování on-line konzultací. Uzavřené smlouvy zdravotnických zařízení s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, změny údajů o zdravotnickém zařízení a evidence dobrovolníků ve zdravotnickém zařízení.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele. Pokud se zdravotnické zařízení člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o ekonomice nestátního ambulantního zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 5-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů z oblasti nestátních ambulantních zdravotnických zařízení pro zhodnocení situace těchto druhů zařízení a pro potřeby analytických rozborů. Údaje budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pro nestátní ambulantní zdravotnické zařízení, které vede:

- daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů:

výdaje a příjmy dle položek a doplňující údaje ke konci roku; nesplacený úvěr nebo půjčka, odpisy, stav závazků a pohledávek, průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený),

- účetnictví:

dlouhodobý majetek nehmotný i hmotný, zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a doplňující údaje (přijaté dary, odpisy zdravotnické techniky, nesplacený úvěr a leasing, průměrný evidenční počet zaměstnanců-přepočtený), pohledávky a závazky z obchodního styku (celkem a po prošlé lhůtě splatnosti).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení s právní subjektivitou, která vedou daňovou evidenci resp. účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, samostatné ordinace lékařů v oboru gynekologie a porodnictví a zubních lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiologie a zobrazovacích metod, rehabilitační a fyzikální medicíny; samostatná zařízení nelékařů - rehabilitační; dále zařízení domácí zdravotní péče, lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných a rodiček.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování:

- výběrové zjišťování u vybraných druhů zdravotnických zařízení: samostatné ordinace lékařů, zubních lékařů a nelékařů, zařízení domácí zdravotní péče a lékárny,

- vyčerpávající zjišťování: zařízení pro dopravu raněných, nemocných a rodiček

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. července 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 6-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů od stanovených lůžkových zdravotnických zařízení pro sledování jejich ekonomické situace, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Údaje budou využívány pro potřeby státní správy, samosprávy na území kraje a managementu zdravotnických zařízení a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý majetek nehmotný i hmotný, zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, nesplacený úvěr a leasing, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku celkem i po prošlé lhůtě splatnosti, údaje z rozvahy a další doplňkové ukazatele.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Lůžková zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele, tj. nemocnice, odborné léčebné ústavy, léčebny pro dlouhodobě nemocné, nemocnice následné péče, hospice, lázeňské léčebny, sanatoria, ozdravovny, další lůžková zdravotnická zařízení a ostatní vybraná zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele. Pokud se zdravotnické zařízení (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. V případě, že je zdravotnické zařízení začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotní péče, pak je výkaz vyplňován pouze za toto zdravotnické zařízení.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po skončení sledovaného období, za celý rok do 14. 2. 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o správní činnosti krajských hygienických stanic na úseku ochrany veřejného zdraví a přehledu plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti ochrany veřejného zdraví. Údaje budou využívány pro metodickou a řídící činnost Ministerstva zdravotnictví vůči krajským hygienickým stanicím, k získávání podkladů pro zprávy a odborná sdělení centrálním orgánům a ostatním odborným organizacím, pro potřebu plánování a zajišťování ekonomických a personálních potřeb pro činnost orgánů ochrany veřejného zdraví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Správní činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v členění podle oborů ochrany veřejného zdraví. Počty zaměstnanců podle kategorií, jednotlivých oborů a pracovišť ochrany veřejného zdraví. Sankční činnost na úseku státního zdravotního dozoru a přirážky k pojistnému. Počet a výsledky kontrolní činnosti státního zdravotního dozoru v souvislosti s usnesením vlády ze dne 6. října 1999 č. 1047 - vybrané služby a vybrané výrobky.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské hygienické stanice.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 1-02

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Údaje budou využívány pro potřeby řízení zdravotní péče na úrovni krajů, republiky a Ministerstva zdravotnictví a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepočtený počet pracovníků - lékařů včetně smluvních a zdravotnických pracovníků nelékařů včetně smluvních, počet stanovených lůžek, počet pacientů - přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními, počet ošetřovacích dnů, počet dnů vyřazení lůžek; počet operačních sálů, počet operací a další upřesňující informace k vybraným oborům.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče bez ohledu na jejich zřizovatele, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení/pracovišť jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení/pracoviště.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o činnosti lázeňských zařízení a uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Údaje budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechna lázeňská zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o úrovni přístrojové vybavenosti zdravotnických zařízení, modernizaci přístrojového vybavení v souladu s rozvojem vědy a techniky a účelnosti vynaložení investičních prostředků ve vztahu k využívání sledovaných přístrojů. Údaje budou využívány pro výkon státní správy a pro potřeby mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků - přístrojů, stáří přístrojů, počet výkonů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele:

Všechna lůžková zařízení za každé své začleněné lůžkové zařízení, tj. pokud se zdravotnické zařízení (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné lůžkové zařízení zvlášť (ozdravovny a hospice výkaz nevyplňují).

Vybraná zdravotnická zařízení (fyzické nebo právnické osoby)

ambulantní zařízení: sdružená ambulantní zařízení, zdravotnická střediska, závodní zdravotnická zařízení, ordinace lékařů specialistů, samostatné odborné laboratoře, hemodialyzační střediska; všechna zařízení záchranné služby; všechna zařízení ochrany veřejného zdraví.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MZ) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o čerpání zdravotní péče cizinci. Údaje budou využívány jako podklady při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování zdravotní péče cizincům v akutních případech a její úhrady, pro kvantifikaci ekonomických dopadů na Českou republiku a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace - migrace pacientů v rámci Evropské unie.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče v členění podle počtu osob a výše celkových nákladů na léčbu.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každá nemocnice bez ohledu na zřizovatele.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 1-99

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni krajů i České republiky. Údaje budou využívány pro potřeby státní správy (změny ve struktuře sítě zdravotnických zařízení, včetně změn v počtu lékařů a lůžek, nabídka a rozsah lékařské péče poskytované ve zdravotnických zařízeních), samosprávy a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o všech zdravotnických zařízeních tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích, z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a formy hospodaření, z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři a nelékaři. Dále informace o kapacitách zdravotnického zařízení - počtu pracovníků podle kategorií, počtu míst a lůžek. Další specifické informace o zdravotnickém zařízení (specializovaná centra, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, akreditace, poskytování nadstandardní péče apod.).

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení, včetně lázeňského zařízení, bez ohledu na jeho zřizovatele a samostatně za každé začleněné zařízení, pokud takové zařízení má. Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, v organizační struktuře, skladbě zaměstnanců a identifikaci zdravotnického zařízení pracovišti Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5 dnů při vzniku nového zdravotnického zařízení nebo změně/zániku již zaregistrovaného zařízení

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Konzerv (MZe) 1-01

a. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování včetně nákupních cen a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně konzervárenské produkce, k analytickým účelům a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup jednotlivých druhů ovoce a zeleniny pro konzervaci z tuzemska a ze zahraničí v hmotnostních ukazatelích, nákupní ceny ovoce a zeleniny a produkce výrobků z ovoce a zeleniny.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním ovoce a zeleniny.

Odvětví podle CZ-NACE 10.32, 10.39 a 10.85.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Krmiva (MZe) 3-01

a. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě krmných směsí dle určení pro jednotlivé druhy zvířat a o spotřebě krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv pro výrobu krmných směsí. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně produkce průmyslových krmiv, k bilančním a analytickým účelům a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba krmných směsí dle jednotlivých druhů zvířat, užití krmných směsí, spotřeba krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv v hmotnostních ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou krmných směsí.

Odvětví podle CZ-NACE 10.91 a 10.92.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Drůb (MZe) 4-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně produkce drůbeže a drůbežích výrobků, k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích výrobků.

Odvětví podle CZ-NACE 10.12, 10.13 a 10.85.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mlék (MZe) 6-12

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení některých vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka v mlékárenském průmyslu.

Odvětví podle CZ-NACE 10.51 a 10.52.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků dle příslušného právního předpisu Evropského společenství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mlék (MZe) 6-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákupu a výrobě mlékárenských výrobků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající ze směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích a rozhodnutí Komise č. 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích a pro hodnocení úrovně produkce mléka a mlékárenských výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v hmotnostním vyjádření včetně tukové bilance. Technologicky zpracované výrobky v hmotnostním vyjádření včetně tukové bilance. Užití dalších mlékárenských výrobků včetně exportu do Evropské unie v hmotnostním vyjádření. Přepočet objemových jednotek na hmotnostní na základě daných koeficientů u jednotlivých kategorií výrobků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka v mlékárenském průmyslu.

Odvětví podle CZ-NACE 10.51 a 10.52.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2012/2013

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obil (MZe) 7-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech, skladbě a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití v marketingovém roce. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně -produkce a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin a řepky v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin a řepky, obchodem s nimi a jejich zpracováním, případně i pěstováním, včetně osivářských subjektů.

Odvětví podle CZ-NACE 01.6, 10.4, 10.6 až 11.0 a 46.21.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ozim (MZe) 9-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o plochách osevu vybraných ozimých plodin. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky, hodnocení úrovně krmivové základny živočišné výroby a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin k 30. listopadu 2012, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou.

Odvětví podle CZ-NACE 01.1 a 01.5.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. prosince 2012

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření v lesích. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně lesnické produkce, analýzy v ekonomice lesního hospodářství, objektivní rozhodování v dotační politice resortu, pro naplňování cílů státní lesnické politiky a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje od vlastníků/nájemců lesů o ploše obhospodařovaných lesních pozemků, realizovaných pěstebních, těžebních a ostatních výkonech, prodeji a těžbě dřeva, nákladech a výnosech v lesním hospodářství a o ziskovosti/ztrátách při obhospodařování lesů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví podle CZ-NACE odvětví 02 a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně lesnické produkce, analýzy v ekonomice lesního hospodářství, objektivní rozhodování v dotační politice resortu, pro naplňování cílů státní lesnické politiky a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy u podnikatelských subjektů u hlavních výkonů v lesnické činnosti a zisky/ztráty z podnikání.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které podnikají v lesnictví a u nichž převažuje lesnická činnost podle CZ-NACE odvětví 02 - vyplňují za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky/nájemce lesa.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2012 do 31. března 2013

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MZe) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o honitbách, stavu a lovu zvěře. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v České republice, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku a pro informování veřejnosti. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbách, početním stavu psů s loveckou upotřebitelností, početním stavu zařízení pro přikrmování zvěře, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované a minimální stavy zvěře a výměry honebních ploch podle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře a živočichů a jejich lov v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za kraj s výjimkou území národních parků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Krajské úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční - 1. dubna 2012 až 31. března 2013 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. května 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 1-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného, o spotřebě surovin na výrobu surového lihu kvasného. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně sektoru lihovarnictví a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití, spotřeba surovin dle jednotlivých druhů rostlinných produktů v objemových ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví.

Odvětví podle CZ-NACE 11.01 a 20.14.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 2-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně sektoru lihovarnictví a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví.

Odvětví podle CZ-NACE 11.01 a 20.14.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 3-04

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání údajů o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně sektoru lihovarnictví a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví.

Odvětví podle CZ-NACE 11.01 a 20.14.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Geo (MŽP) V 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavu a pohybu zásob výhradních ložisek nerostů ve vlastnictví České republiky, včetně ekonomických údajů pro potřeby Ministerstva životního prostředí ke zpracování souhrnné evidence a bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů, a k plnění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou využívány pro potřeby hodnocení vývoje, stavu a hospodaření se zásobami nerostných surovin, pro hodnocení makroekonomických údajů, pro tvorbu státní surovinové politiky a pro zabezpečení ochrany nerostného bohatství České republiky v působnosti Ministerstva životního prostředí. Bilance slouží k výkonu státní správy (vlády České republiky, Parlamentu České republiky, ministerstev, Státní báňské správy, krajských úřadů a vysokých škol).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační a základní údaje o ložisku; údaje o těžbě a úpravě, stavu a pohybu zásob; ekonomické údaje; doplňující údaje o ložisku, nových výpočtech zásob a změnách ve využívání a dobývání ložiska.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny právnické osoby včetně jejich organizačních složek a fyzické osoby zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území České republiky bez ohledu na vlastnické vztahy.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - střední stacionární zdroje znečišťování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popl (MŽP) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši předepsaných poplatků dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, které byly středním stacionárním zdrojům znečištění předepsány obecním úřadem obcí s rozšířenou působností. Údaje budou využívány odbornými útvary Ministerstva životního prostředí, akademickou sférou a odbornou veřejností k analýzám efektivnosti ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, k plánování příjmů Státního fondu životního prostředí České republiky apod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, množství zpoplatněných látek, předepsané poplatky celkem, počet odkladů, odklad poplatků, počet prominutí a prominutí poplatků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. července 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popl (MŽP) 2-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši poplatků za odnětí lesních pozemků dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které byly předepsány orgánem státní správy lesů na základě povolení o odnětí lesních pozemků. Údaje budou využívány odbornými útvary Ministerstva životního prostředí, akademickou sférou a odbornou veřejností k analýzám efektivnosti ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, k plánování příjmů Státního fondu životního prostředí České republiky apod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet plátců celkem, výměra lesních pozemků trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výše poplatků za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Orgány státní správy lesů.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popl (MŽP) 3-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši poplatků, které byly uloženy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za ukládání odpadů. Údaje budou využívány odbornými útvary Ministerstva životního prostředí, akademickou sférou a odbornou veřejností k analýzám efektivnosti ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, k plánování příjmů Státního fondu životního prostředí České republiky apod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poplatky a uhrazené poplatky za ukládání odpadů, počet plátců, množství uložených a množství zpoplatněných odpadů.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty a vybrané obce provozující skládky odpadu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - velké a zvláště velké stacionární zdroje znečišťování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popl (MŽP) 4-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši předepsaných poplatků dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, které byly velkým znečišťovatelům předepsány krajským úřadem. Údaje budou využívány odbornými útvary Ministerstva životního prostředí, akademickou sférou a odbornou veřejností k analýzám efektivnosti ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, k plánování příjmů Státního fondu životního prostředí České republiky apod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet velkých a počet zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, množství zpoplatněných látek, předepsané poplatky celkem, počet odkladů, odklad poplatků, počet prominutí a prominutí poplatků vždy za velké a za zvláště velké stacionární zdroje znečišťování ovzduší.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Krajské úřady.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. července 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odv (MŽP) 1-01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši odvodů za odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, které byly žadateli předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu na základě souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Údaje budou využívány odbornými útvary Ministerstva životního prostředí, akademickou sférou a odbornou veřejností k analýzám efektivnosti ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, k plánování příjmů Státního fondu životního prostředí České republiky apod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 76/2002 Sb., výměra zemědělských pozemků trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod a výše odvodů za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Orgány ochrany zemědělského půdního fondu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2013

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

Seznam používaných zkratek ve statistických zjišťováních prováděných ministerstvy na rok 2012

CZ-CPAnárodní verze mezinárodni Klasifikace produkce
CZ-NACEnárodní verze mezinárodní Klasifikace ekonomických činností (La Nomenclature des Activités économique des Communautés Européennes)
ESEvropská společenství
EurostatStatistický úřad evropských společenství
NUTS 2Úroveň 2 Klasifikace územních statistických jednotek (oblast)
NUTS 3Úroveň 3 Klasifikace územních statistických jednotek (kraj)
Přesunout nahoru