Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 274/2011 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

Částka 97/2011
Platnost od 23.09.2011
Účinnost od 23.09.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

274

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2011

o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

Česká národní banka stanoví podle § 35 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů k provedení § 7 odst. 7, § 8 odst. 3, § 10 odst. 5, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 14, § 17 odst. 1, § 18 odst. 2, § 21 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 33 odst. 7:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) počty tuzemských bankovek a mincí v souvislosti s požadavkem na jejich balení a způsob jejich balení (§ 7 odst. 7 zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“),

b) standardy zpracování tuzemských bankovek a mincí (§ 7 odst. 7 zákona),

c) popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh a způsob jejich předávání České národní bance (§ 8 odst. 3 zákona),

d) postup při zadržování podezřelých bankovek a mincí a nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí, náležitosti potvrzení o jejich zadržení a postup při jejich předávání České národní bance (§ 9 odst. 3 a § 12 odst. 6 zákona),

e) rozsah specifikace transakce provedené neanonymním zařízením (§ 11 odst. 3 zákona),

f) postup při výměně tuzemských bankovek, které nejsou celé nebo celistvé (§ 10 odst. 5 zákona),

g) podmínky, za kterých lze zhotovit nebo prodat reprodukce tuzemských nebo cizozemských bankovek nebo mincí a předměty úpravou je napodobující (§ 14 zákona),

h) vzor formuláře žádosti o povolení ke zpracování tuzemských bankovek a mincí a obsah jeho příloh, vzor formuláře oznámení změny a obsah jeho příloh (§ 17 odst. 1, § 18 odst. 2 zákona),

i) způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém úvěrové instituce provádějící pokladní operace a zpracovatele tuzemských bankovek a mincí v oblasti zpracování tuzemských bankovek a mincí (§ 21 odst. 5 zákona),

j) rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací o místech, v nichž zpracování tuzemských bankovek a mincí probíhá, o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí, o změnách těchto zařízení a o zpracování tuzemských bankovek a mincí (§ 23 odst. 3 zákona),

k) druhy a náplň kurzů, obsah závěrečných testů, organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů pověřenou osobou a náležitosti osvědčení (§ 33 odst. 7 zákona).

ČÁST DRUHÁ

ZPŮSOBY BALENÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ

§ 2

(1) Při předávání tuzemských bankovek a mincí České národní bance nebo úvěrové instituci provádějící pokladní operace se použijí postupy stanovené ve smlouvě uzavřené mezi plátcem a Českou národní bankou nebo úvěrovou institucí. Není-li takovéto smlouvy, použijí se postupy uvedené v odstavcích 2 až 4.

(2) Přesahuje-li množství předávaných tuzemských bankovek téže nominální hodnoty 100 kusů, sdružuje je plátce způsobem nepoškozujícím bankovky po 100 kusech do balíčků. Přesahuje-li množství předávaných tuzemských bankovek 1000 kusů, sdružuje je plátce po 10 balíčcích do svazků o 1000 kusech.

(3) Přesahuje-li množství předávaných tuzemských mincí do nominální hodnoty 5 Kč 1000 kusů, vkládá je plátce po 1000 kusech do sáčků podle jejich nominální hodnoty. Přesahuje-li množství předávaných tuzemských mincí od nominální hodnoty 10 Kč 500 kusů, vkládá je plátce do sáčků po 500 kusech podle jejich nominální hodnoty.

(4) Jsou-li předávány tuzemské bankovky a mince více nominálních hodnot najednou, uvede plátce počet kusů jednotlivých nominálních hodnot a úhrnnou částku.

ČÁST TŘETÍ

STANDARDY ZPRACOVÁNÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ

§ 3

Způsoby zpracování

(1) Tuzemské bankovky a mince je možné zpracovávat ručně nebo strojově.

(2) Ručním zpracováním se rozumí zpracování prováděné osobou, která je držitelem osvědčení o absolvování kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona nebo podle devizového zákona.

(3) Strojovým zpracováním se rozumí zpracování na zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí (dále jen „zařízení“) vyhovujícím podmínkám stanoveným v § 4 a 5. Zpracování tuzemských bankovek a mincí vytříděných zařízením z důvodu jejich nepravosti, neplatnosti nebo nevhodnosti pro další oběh je ručním zpracováním podle odstavce 2.

§ 4

Povinnosti osob při zpracování

(1) Česká národní banka, úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí (dále jen „povinná osoba“) při ručním zpracování

a) ověří počet, pravost a platnost tuzemských bankovek a mincí, a to při využití pomůcek usnadňujících identifikaci přítomnosti ochranných prvků tuzemských bankovek a mincí,

b) roztřídí a fyzicky oddělí tuzemské bankovky a mince podle jednotlivých nominálních hodnot a pravé a platné tuzemské bankovky a mince od tuzemských bankovek a mincí podezřelých nebo neplatných,

c) posoudí vhodnost tuzemských bankovek a mincí pro další oběh podle § 6 a 7 s tím, že lze vytřídit jako nevhodné pro další oběh i tuzemské bankovky a mince opotřebované a poškozené pod stanovenou míru, pokud bylo možné identifikovat opotřebení nebo poškození pouhým okem, a

d) roztřídí a fyzicky oddělí tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh a tuzemské bankovky a mince nevhodné pro další oběh.

(2) Pomůckami podle odstavce 1 písm. a) jsou alespoň pomůcky a přístroje používané k optickému zvětšování, na zobrazení prvků viditelných v ultrafialové a infračervené oblasti světelného spektra nebo přístroje na určování pravosti bankovek a mincí na základě těchto prvků.

(3) Povinná osoba při strojovém zpracování používá jednotlivé zařízení nebo jejich sestavu, které

a) ověří počet, pravost a platnost tuzemských bankovek a mincí,

b) roztřídí a fyzicky oddělí tuzemské bankovky a mince podle jejich nominálních hodnot a pravé a platné tuzemské bankovky a mince od podezřelých nebo neplatných tuzemských bankovek a mincí,

c) ověří vhodnost tuzemských bankovek a mincí pro další oběh podle § 6 a 7 a

d) roztřídí a fyzicky oddělí tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh a tuzemské bankovky a mince nevhodné pro další oběh.

§ 5

Při strojovém zpracování musí být použito zařízení nebo sestava zařízení úspěšně otestované Českou národní bankou jako zařízení splňující standardy zpracování.

ČÁST ČTVRTÁ

POPIS MÍRY OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ NEVHODNÝCH PRO DALŠÍ OBĚH A ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁVÁNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

§ 6

Popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek nevhodných pro další oběh

(1) Za tuzemskou bankovku nevhodnou pro další oběh se při ručním zpracování považuje tuzemská bankovka, která

a) je zašpiněná,

b) je popsaná, pomalovaná, přetištěná, potištěná, obarvená, odbarvená, poškozená hygienicky závadným materiálem,

c) je ohořelá nebo zetlelá,

d) je proděravělá alespoň jedním viditelným otvorem,

e) je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,

f) je složená ze 2 nebo více částí,

g) není celá,

h) je natržená,

i) pozbyla tuhost typickou pro bankovkový papír, nebo

j) je zmačkaná a i po ručním zpracování není její povrch rovný.

(2) Za tuzemskou bankovku nevhodnou pro další oběh se při strojovém zpracování považuje tuzemská bankovka, která

a) je zašpiněná tak, že zašpinění znemožňuje identifikaci měny, nominální hodnoty, její pravosti nebo platnosti,

b) je popsaná, pomalovaná, přetištěná, potištěná, obarvená nebo odbarvená, anebo poškozená hygienicky závadným materiálem a poškození na bankovce pokrývá alespoň 10 mm x 10 mm nepotištěné plochy nebo alespoň 15 mm x 15 mm její potištěné plochy,

c) je ohořelá nebo zetlelá,

d) je proděravělá na ploše větší než 10 mm2,

e) je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,

f) je složená ze 2 nebo více částí,

g) není celá a chybějící část činí nejméně 6 mm v délce nebo 5 mm v šířce,

h) je natržená a trhlina je větší než 4 mm v šířce a 8 mm v délce ve svislém směru nebo 4 mm v šířce a 15 mm v délce ve vodorovném směru nebo 4 mm v šířce a 18 mm v délce v úhlopříčném směru, měřeno po úsečce vedoucí od vrcholu trhliny k okraji tuzemské bankovky, ze kterého trhlina vychází, a svírající s trhlinou pravý úhel,

i) pozbyla tuhost typickou pro bankovkový papír,

j) je zmačkaná nebo přehnutá a následkem přehnutí je bankovka zkrácena nejméně o 6 mm na délku nebo nejméně o 5 mm na šířku, nebo

k) má ohnutý roh o velikosti větší než 130 mm2 a délka kratšího okraje je větší než 10 mm.

(3) Za tuzemskou bankovku nevhodnou pro další oběh se při strojovém nebo ručním zpracování považuje také tuzemská bankovka, která vykazuje jiné závažné odchylky, pro které nemůže projít zařízením nebo být detekována na pravost, platnost nebo vhodnost pro další oběh.

§ 7

Popis míry opotřebení a poškození tuzemských mincí nevhodných pro další oběh

(1) Za tuzemskou minci nevhodnou pro další oběh se při ručním zpracování považuje mince, která

a) je zašpiněná tak, že zašpinění znemožňuje identifikaci měny, nominální hodnoty, pravosti nebo platnosti,

b) není celá,

c) má nečitelný obrazec nebo reliéf, má deformovaný tvar, je nastřižená nebo proděravělá nebo je vyrobená z více částí a tyto části jsou odděleny,

d) je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži, nebo

e) je odřená, zkorodovaná, zašpiněná nebo jinak opotřebovaná nebo poškozená způsobem znemožňujícím její bezproblémové používání v peněžním oběhu, zejména stanovení pravosti a platnosti.

(2) Za tuzemskou minci nevhodnou pro další oběh se při strojovém zpracování považuje také tuzemská mince, která kromě charakteristik uvedených v odstavci 1 vykazuje jiné závažné odchylky, pro které nemůže projít zařízením nebo být detekována na pravost, platnost nebo vhodnost pro další oběh.

§ 8

Způsob předávání tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh České národní bance

(1) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace předává České národní bance tuzemské bankovky a mince opotřebované oběhem a běžně poškozené

a) vložením na účet vedený v České národní bance společně s tuzemskými bankovkami a mincemi vhodnými pro další oběh, není-li z poškození bankovek nebo mincí zjevné, že poškození bude působit problémy při jejich strojovém zpracování, například jsou-li bankovky slepované, necelé nebo polepené; takové bankovky nebo mince musí být předávány samostatně v obalu označeném „BĚŽNĚ POŠKOZENÉ BANKOVKY A MINCE NEVHODNÉ PRO STROJOVÉ ZPRACOVÁNÍ“ a nesmějí být nalepeny na mřížce podle § 12, nebo

b) výměnou na pokladně České národní banky za tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh.

(2) Zpracovatel tuzemských bankovek a mincí předává České národní bance tuzemské bankovky a mince opotřebované oběhem a běžně poškozené

a) prostřednictvím úvěrové instituce provádějící pokladní operace vložením na účet vedený v úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo výměnou na pokladně úvěrové instituce provádějící pokladní operace za tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh, nebo

b) výměnou na pokladně České národní banky za tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh.

(3) Právnická osoba neuvedená v odstavcích 1 a 2 a směnárník předávají České národní bance tuzemské bankovky a mince opotřebované oběhem a běžně poškozené

a) prostřednictvím úvěrové instituce provádějící pokladní operace vložením na účet vedený v úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo výměnou na pokladně úvěrové instituce provádějící pokladní operace za tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh,

b) výměnou na pokladně České národní banky za tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh, nebo

c) prostřednictvím zpracovatele tuzemských bankovek a mincí.

ČÁST PÁTÁ

POSTUPY PŘI ZADRŽOVÁNÍ PODEZŘELÝCH BANKOVEK A MINCÍ A NESTANDARDNĚ POŠKOZENÝCH TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ, NÁLEŽITOSTI POTVRZENÍ O JEJICH ZADRŽENÍ A POSTUP PŘI JEJICH PŘEDÁVÁNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

§ 9

Postupy pro zadržování podezřelých bankovek a mincí a nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí

(1) Potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí musí obsahovat

a) identifikační údaje toho, kdo podezřelé bankovky nebo mince předložil (dále jen „předložitel“), a to jméno nebo jména, příjmení, datum narození a státní příslušnost, jde-li o osobu fyzickou, a obchodní firmu nebo název předložitele, jde-li o osobu právnickou,

b) adresu trvalého pobytu předložitele, popřípadě adresu jeho dlouhodobého nebo trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o osobu fyzickou, a sídlo předložitele, jde-li o osobu právnickou; pokud předložitel nemá na území České republiky adresu dlouhodobého ani trvalého pobytu, popřípadě sídlo, anebo pokud lze důvodně předpokládat, že jeho pobyt na území České republiky bude ukončen do 3 týdnů od zadržení podezřelých bankovek nebo mincí, uvede se i adresa stálého bydliště, popřípadě sídla předložitele v zahraničí,

c) druh a číslo dokladu, podle kterého byla zjištěna totožnost předložitele,

d) měnu a nominální hodnotu zadržené podezřelé bankovky a její sérii a číslo nebo měnu a nominální hodnotu zadržené podezřelé mince a ročník její ražby, počet kusů jednotlivých druhů a nominálních hodnot zadržených podezřelých bankovek nebo mincí a úhrnnou částku,

e) místo a datum zadržení podezřelých bankovek nebo mincí,

f) identifikační údaje toho, kdo podezřelé bankovky nebo mince zadržel (dále jen „zadržitel“), a to jméno nebo jména, příjmení a adresu trvalého pobytu, jde-li o osobu fyzickou, a obchodní firmu nebo název a sídlo zadržitele, jde-li o osobu právnickou,

g) okolnosti, za kterých byly podezřelé bankovky nebo mince zadrženy, a

h) podpis předložitele, je-li přítomen vystavení potvrzení.

(2) Na žádost předložitele uvede zadržitel na potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí číslo účtu, na který lze převést částku odpovídající nominální hodnotě zadržených podezřelých bankovek nebo mincí, jestliže se ukáže, že tyto bankovky nebo mince jsou pravé.

(3) Zadržitel označí na potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí text „podezřelé bankovky nebo mince“.

(4) Zadržené podezřelé bankovky nebo mince vloží zadržitel spolu se stejnopisem potvrzení o jejich zadržení do obálky nebo jiného vhodného obalu, který zajistí vhodným způsobem před neoprávněným otevřením. Předložitel, je-li přítomen, potvrdí svou přítomnost při uložení zadržených podezřelých bankovek nebo mincí do obalu vlastnoručním podpisem přes přelep obalu. Svůj podpis přes přelep obalu připojí i zadržitel. Odmítne-li předložitel svůj podpis uvést, uvede zadržitel tuto skutečnost. Takto uložené podezřelé bankovky nebo mince předá zadržitel k odbornému posouzení České národní bance. Druhý výtisk potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí předá zadržitel předložiteli.

(5) Jestliže předložitel není znám, odmítne uvést některý z požadovaných údajů nebo potvrdit svou přítomnost při uložení zadržených podezřelých bankovek nebo mincí do obalu, uvede zadržitel tuto skutečnost na potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí.

(6) Vzor potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1.

(7) Při zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo nestandardně poškozených tuzemských mincí (dále jen „nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince“) se odstavce 1 a 4 až 6 použijí obdobně s tím, že

a) na žádost předložitele uvede zadržitel na potvrzení o zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí číslo účtu, na který lze převést částku odpovídající nominální hodnotě zadržených nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí, poskytne-li za ně Česká národní banka náhradu, a

b) zadržitel označí na potvrzení o zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí text „nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince“.

§ 10

Zvláštní ustanovení pro zadržení podezřelých bankovek v neanonymním zařízení

Při zadržení podezřelých bankovek v neanonymním zařízení se použije § 9 přiměřeně s tím, že zadržitel

a) jako místo zadržení bankovek uvede místo, kde je provozováno neanonymní zařízení,

b) jako datum zadržení uvede datum provedené transakce,

c) určí totožnost držitele karty, nebo není-li to možné, majitele účtu, a uvede jej jako předložitele a

d) na potvrzení zapíše typ, model a výrobní číslo nebo jiný vhodný identifikační údaj neanonymního zařízení.

§ 11

Výsledek odborného posouzení a postup v případě zjištění pravosti zadržených podezřelých bankovek nebo mincí

(1) Předložitele informuje o výsledku odborného posouzení na jeho žádost zadržitel.

(2) Zjistí-li Česká národní banka, že zadržené podezřelé bankovky nebo mince jsou pravé, informuje o výsledku zadržitele.

ČÁST ŠESTÁ

POSTUPY PŘI VÝMĚNĚ TUZEMSKÝCH BANKOVEK, KTERÉ NEJSOU CELÉ NEBO CELISTVÉ

§ 12

Celková plocha necelé tuzemské bankovky se určuje přiložením na mřížku, která rozděluje plochu bankovky stejným počtem svislých i vodorovných linek na 100 stejně velkých políček. Náhrada za necelou tuzemskou bankovku se poskytne, je-li

a) nejméně 51 políček mřížky zakryto více než z poloviny a zároveň je celková plocha necelé bankovky větší než 50 %, nebo

b) 50 políček mřížky zakryto ze 100 % a navíc je zakryto alespoň částečně i další políčko.

ČÁST SEDMÁ

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH LZE ZHOTOVIT REPRODUKCI TUZEMSKÉ NEBO CIZOZEMSKÉ BANKOVKY NEBO MINCE A PŘEDMĚTY ÚPRAVOU JE NAPODOBUJÍCÍ

§ 13

Reprodukce bankovky

(1) Zhotovit hmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo zhotovit předmět, který tuzemskou nebo cizozemskou bankovku úpravou napodobuje (dále jen „napodobenina“), lze, je-li

a) jednostranný a jeho délka při zachování poměru stran činí nejvýše 75 % délky nebo nejméně 125 % délky reprodukované nebo napodobované bankovky,

b) oboustranný a jeho délka při zachování poměru stran činí nejvýše 50 % délky nebo nejméně 200 % délky reprodukované nebo napodobované bankovky,

c) jednostranný, pokud jeho delší a kratší strana svírají úhel menší než 70 stupňů anebo větší než 110 stupňů, nebo

d) vyrobený z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhož je vyrobena reprodukovaná nebo napodobovaná bankovka.

(2) Zhotovit hmotnou reprodukci nebo napodobeninu částí tuzemské nebo cizozemské bankovky lze, jsou-li jednostranné a nepřesahují 33 % plochy bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo možné složit celou reprodukovanou nebo napodobovanou bankovku v rozporu s podmínkami stanovenými v odstavci 1.

(3) Zhotovit hmotnou reprodukci jednotlivého grafického prvku tuzemské nebo cizozemské bankovky lze, pokud není takový grafický prvek zobrazen na pozadí připomínajícím bankovku, na kterém se vyskytuje.

(4) Zhotovit nehmotnou reprodukci nebo nehmotnou napodobeninu tuzemské nebo cizozemské bankovky lze, jestliže má při zachování velikosti bankovky rozlišení nejvýše 72 obrazových bodů na palec (dpi) a je opatřena úhlopříčně ve vrstvě neoddělitelné od zobrazení bankovky nápisem „Specimen“ provedeným neprůhlednou barvou o délce nejméně 75 % delší strany bankovky a výšce nejméně 15 % kratší strany bankovky nebo jiným nápisem shodných rozměrů s obdobným významem.

(5) Za nehmotnou reprodukci nebo nehmotnou napodobeninu se nepovažují nehmotné podklady určené a použité pouze pro výrobu hmotných reprodukcí nebo napodobenin za podmínek stanovených v odstavci 1.

§ 14

Reprodukce mince

Zhotovit reprodukci tuzemské nebo cizozemské mince nebo zhotovit předmět, který úpravou napodobuje tuzemskou nebo cizozemskou minci, lze jen z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhož je reprodukovaná nebo napodobovaná mince vyrobena, nebo jako nehmotné zobrazení.

§ 15

Nezaměnitelný materiál

(1) V případě bankovky se nezaměnitelným materiálem rozumí materiál jiný než papír nebo plast.

(2) V případě mince se nezaměnitelným materiálem rozumí kov barevně odlišný od kovu, z něhož je reprodukovaná nebo napodobovaná mince vyrobena, pokud výrobek zhotovený z takového barevně odlišného kovu nemůže být vzhledem ke svým fyzikálním a chemickým vlastnostem použitelný místo mincí v anonymním nebo neanonymním zařízení, a materiál jiný než kov.

ČÁST OSMÁ

VZORY FORMULÁŘŮ A POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ

§ 16

(1) Žádost o povolení ke zpracování tuzemských bankovek a mincí se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy tohoto obsahu:

a) originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který nebyl ke dni žádosti proveden, a to včetně úplných výpisů, anebo dokumentů z obdobných evidencí v zahraničí,

b) doklad o bezúhonnosti osoby, která je statutárním orgánem žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, skutečným majitelem žadatele, a osoby, která bude řídit podnikání žadatele. Dokladem o bezúhonnosti je doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

c) seznam provozovaných zařízení nebo jejich sestav splňujících standardy zpracování, včetně typů zařízení a počtu provozovaných zařízení a adresy míst, v nichž jsou zařízení provozována,

d) návrh vnitřních předpisů upravujících řídicí a kontrolní systém v oblasti zpracování tuzemských bankovek a mincí.

§ 17

Zpracovatel tuzemských bankovek a mincí podává oznámení o změně údajů podle § 18 odst. 1 zákona na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou přílohy podle § 16 odst. 2 tyto změny dokládající.

§ 18

Požadavky na řídicí a kontrolní systém úvěrové instituce provádějící pokladní operace a zpracovatele tuzemských bankovek a mincí v oblasti zpracování tuzemských bankovek a mincí

Úvěrová instituce a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí zajistí, aby řídicí a kontrolní systém zahrnoval

a) stanovení a udržování funkčního a efektivního organizačního uspořádání včetně oddělení neslučitelných činností a zamezování vzniku možných střetů zájmů,

b) zabezpečení ochrany tuzemských bankovek a mincí před odcizením, poškozením nebo zničením,

c) vedení evidence tuzemských bankovek a mincí, které byly zpracovateli tuzemských bankovek a mincí svěřeny ke zpracování,

d) vymezení odpovědnosti za svěřené hodnoty,

e) procesy zpracování tuzemských bankovek a mincí,

f) postupy pro provádění jednotlivých činností včetně obsluhy technických zařízení,

g) systém vnitřní kontroly,

h) havarijní a krizový plán a

i) bezpečnostní zásady pro informační systémy.

ČÁST DEVÁTÁ

ROZSAH, STRUKTURA, FORMA, ZPŮSOB A LHŮTY POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ZAŘÍZENÍCH A O ZPRACOVÁNÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ

§ 19

Lhůty poskytování informací o zařízeních

(1) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace oznamuje 30 dní před zahájením zpracování České národní bance seznam provozovaných zařízení nebo jejich sestav splňujících standardy zpracování.

(2) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí oznamuje České národní bance veškeré změny zařízení nebo jejich sestav nejpozději ke konci kalendářního měsíce, ve kterém ke změnám došlo.

§ 20

Informace o zpracování tuzemských bankovek a mincí

(1) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace oznamuje České národní bance počet

a) zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně,

b) nezpracovaných tuzemských bankovek a mincí předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí nebo jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace a

c) tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované

1. neanonymním zařízením,

2. úvěrovou institucí provádějící pokladní operace,

3. Českou národní bankou,

4. zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí, nebo

5. jinou úvěrovou institucí provádějící pokladní operace.

(2) Zpracovatel tuzemských bankovek a mincí oznamuje České národní bance počet

a) tuzemských bankovek a mincí přijatých ke zpracování od úvěrových institucí provádějících pokladní operace,

b) tuzemských bankovek a mincí přijatých ke zpracování od osob, které nejsou úvěrovými institucemi provádějícími pokladní operace,

c) zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně, a

d) zpracovaných tuzemských bankovek a mincí vracených úvěrovým institucím provádějícím pokladní operace nebo České národní bance a počet zpracovaných tuzemských bankovek a mincí vracených jiným osobám.

(3) Úvěrové instituce provádějící pokladní operace a zpracovatelé tuzemských bankovek a mincí předkládají údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 České národní bance podle stavu za kalendářní rok v elektronické podobě, a to nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku.

(4) Údaje jsou vykazovány zvlášť za tuzemské bankovky a za tuzemské mince, v kusech a v členění podle nominálních hodnot.

ČÁST DESÁTÁ

KURZY O ROZPOZNÁVÁNÍ BANKOVEK A MINCÍ PODEZŘELÝCH Z PADĚLÁNÍ NEBO POZMĚŇOVÁNÍ

§ 21

Druhy a náplň kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování a obsah závěrečných testů

(1) Kurz pro osoby, které mohou lektorsky vést kurzy (dále jen „lektor“), je nejméně čtyřdenní a součástí závěrečného testu je prokázání teoretických znalostí celé problematiky i praktických schopností v rozpoznávání pravosti bankovek a mincí.

(2) Kurz pro osoby, které v úvěrových institucích provádějících pokladní operace a u zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí posuzují při příjmu, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost, je nejméně dvoudenní a součástí závěrečného testu je prokázání teoretických znalostí a praktických schopností v rozpoznávání pravosti bankovek a mincí.

(3) Kurz pro osoby, které u právnické osoby jiné, než je Česká národní banka, úvěrová instituce provádějící pokladní operace nebo zpracovatel tuzemských bankovek a mincí posuzují při příjmu, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost, je nejméně jednodenní a součástí závěrečného testu je prokázání základních znalostí v rozpoznávání pravosti bankovek a mincí.

(4) Odborná náplň musí být přizpůsobena jednotlivým druhům kurzů a zahrnuje zejména problematiku

a) legislativy v oblasti ochrany bankovek a mincí a navazující informace,

b) ochranných prvků souvisejících s bankovkovým papírem,

c) ochranných prvků souvisejících s tiskem bankovek,

d) výroby a padělání bankovek a mincí a

e) míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh.

(5) Obsah závěrečných testů musí odpovídat látce odpřednášené v průběhu daného druhu kurzu.

§ 22

Organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů pověřenou osobou

(1) Pověřená osoba je povinna zajistit, že každý účastník kurzu bude po dobu trvání kurzu vybaven lupou a UV lampou. Dále je pověřená osoba povinna zajistit, aby účastníci obdrželi sadu studijních bankovek, kterou budou sdílet nejvýše ve dvojicích. Všem účastníkům pověřená osoba připraví k dispozici i přístroje na rozpoznání prvků v infračervené oblasti světelného spektra.

(2) Počet účastníků kurzu je omezen na nejvýše 30 osob.

§ 23

Náležitosti osvědčení

(1) Osvědčení musí být vytištěno způsobem obvyklým při tisku cenin, musí být přiměřeně chráněno proti padělání a musí obsahovat

a) jméno nebo jména, příjmení a datum narození absolventa kurzu,

b) obchodní firmu, název nebo jméno nebo jména a příjmení osoby, která kurz pořádala,

c) identifikační číslo osoby, která kurz pořádala,

d) datum vystavení osvědčení,

e) podpis pověřené osoby nebo osoby, která je oprávněna jménem pověřené osoby nebo České národní banky jednat,

f) podpis lektora,

g) jedinečné číslo osvědčení a

h) fotografii absolventa kurzu.

(2) Tiskopisy osvědčení pověřeným osobám poskytuje Česká národní banka.


ČÁST JEDENÁCTÁ

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

§ 24

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a mincí oznamují České národní bance informace podle § 20 poprvé za rok 2013.

ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 274/2011 Sb.

VZOR

Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí

VZOR Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 274/2011 Sb.

Žádost o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí

Žádost o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 274/2011 Sb.

Oznámení zpracovatele tuzemských bankovek a mincí o změnách

Oznámení zpracovatele tuzemských bankovek a mincí o změnách

Přesunout nahoru