Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 253/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Částka 89/2011
Platnost od 30.08.2011
Účinnost od 01.10.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

253

ZÁKON

ze dne 22. července 2011,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 16d odstavce 1 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 6f znějí:

(1) Členy výboru volí z řad svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti, a to nejpozději do 90 dnů ode dne, ve kterém se konalo ustavující zasedání zastupitelstva kraje, nebo ode dne, kdy došlo k zániku funkce člena výboru podle odstavce 2. Je-li region soudržnosti tvořen jedním krajem, má výbor 15 členů. Je-li region soudržnosti tvořen více kraji, je každý kraj ve výboru zastoupen 8 členy. Zastupitelstvo kraje může člena výboru odvolat.

(2) Funkce člena výboru zaniká

a) zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje,

b) odvoláním, nebo

c) odstoupením.

(3) Nezvolí-li příslušné zastupitelstvo kraje člena výboru ve lhůtě stanovené v odstavci 1, může ministr pro místní rozvoj na neobsazené místo ve výboru jmenovat náhradníka z řad zaměstnanců Ministerstva. Náhradník má práva a povinnosti člena výboru, a to do doby, než ho nahradí příslušné zastupitelstvo kraje nově zvoleným členem výboru.

(4) Funkce člena výboru je veřejnou funkcí6f). Člen výboru je povinen se zúčastňovat zasedání výboru a plnit úkoly, které mu výbor uloží.

(5) Výbor rozhoduje usnesením. V případě regionu soudržnosti tvořeného jedním krajem je výbor usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru. K přijetí usnesení je v tom případě třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.

6f) § 5, 200 a 201 zákoníku práce.“.

2. V § 16e odst. 1 písmena a) a b) znějí:

a) programový dokument a prováděcí dokument Regionálního operačního programu, včetně změn těchto dokumentů,

b) výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo dokumentace k jednotlivým výzvám,“.

3. V § 16e odstavec 2 zní:

(2) Výboru je vyhrazeno schvalování rozpočtu Regionální rady, rozpočtového výhledu Regionální rady a závěrečného účtu Regionální rady. Závěrečný účet Regionální rady spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok projedná výbor do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě případných nedostatků.“.

4. V § 16f odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „V případě regionu soudržnosti tvořeného více kraji se počet místopředsedů stanoví tak, aby každý kraj měl ve výboru své zastoupení buď na místě předsedy, nebo místopředsedy.“.

5. V § 17 odst. 5 se za slova „rozpočet úřadu“ vkládají slova „jako součást rozpočtu Regionální rady“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru