Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 252/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 89/2011
Platnost od 30.08.2011
Účinnost od 30.08.2011
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

252

ZÁKON

ze dne 22. července 2011,

kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 288/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb. a zákona č. 150/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až m), která znějí:

j) celním informačním systémem společný automatizovaný informační systém Evropské unie pro celní účely, umožňující rychlejší zpřístupňování údajů, které posiluje účinnost postupů spolupráce a kontroly celních orgánů členských států při předcházení závažným porušením právních předpisů a jejich vyšetřování a stíhání,

k) identifikační databází celních spisů zvláštní databáze v rámci celního informačního systému, umožňující orgánům členských států příslušným k celnímu šetření, pokud zahajují nebo provádějí vyšetřování určitých osob, jakož i Europolu a Eurojustu zjišťovat, které příslušné orgány ostatních členských států vedou nebo vedly vyšetřování určitých osob,

l) závažným porušením právních předpisů porušení právních předpisů, za které může být uložen trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody s horní hranicí nejméně 1 rok nebo peněžitá sankce ve výši odpovídající částce nejméně 15000 EUR,

m) vyšetřovacím spisem správní nebo trestní spis vedený příslušným orgánem v souvislosti s podezřením ze závažného porušení právních předpisů nebo jeho zjištěním.“.

2. V § 3 odst. 4 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

h) odpovídá za řádné fungování celního informačního systému v České republice a přijímá opatření nezbytná pro zajištění dodržování příslušných právních předpisů při jeho využití a pro zachování jeho bezpečnosti,

i) zadává údaje do celního informačního systému, má přímý přístup k údajům v něm obsaženým, nahlíží do těchto údajů, pořizuje z nich kopie a provádí změnu, doplnění, opravu nebo výmaz údajů, které jím byly do celního informačního systému zadány,“.

Dosavadní písmena h) až m) se označují jako písmena j) až o).

3. V § 5c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Při uplatnění výjimky podle odstavce 1 ve vztahu k osobním údajům obsaženým v celním informačním systému se zohlední oprávněné zájmy dotčené osoby.“.

4. Za § 5l se vkládají nové § 5m až 5s, které včetně nadpisu znějí:

„Celní informační systém

§ 5m

(1) Generální ředitelství cel zadává do celního informačního systému výlučně údaje nezbytné k plnění jeho účelu, včetně osobních údajů, a to údaje o

a) zboží,

b) dopravních prostředcích,

c) fyzických a právnických osobách,

d) způsobech provádění podvodů,

e) dostupnosti odborných znalostí,

f) zajištěném, zabraném nebo propadlém zboží,

g) zajištěné, zabrané nebo propadlé hotovosti.

(2) Do celního informačního systému se zadávají údaje podle

a) odstavce 1 písm. a) až f) pouze pro účely pozorování a zpravodajství, skrytého sledování, zvláštních kontrol a strategické nebo operativní analýzy,

b) odstavce 1 písm. g) pouze pro účely strategické nebo operativní analýzy.

(3) Součástí údajů zadaných do celního informačního systému pro účely podle odstavce 2 mohou být osobní údaje pouze v případě, že existují skutečné poznatky, zejména na základě předchozí protiprávní činnosti, že se daná osoba dopustila, dopouští nebo hrozí, že se bude dopouštět závažného porušení právních předpisů. Součástí údajů zadaných do celního informačního systému však nesmějí být osobní údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženském nebo filosofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotním stavu nebo sexuálním životě osob.

(4) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. d) nesmějí být osobní údaje.

(5) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. a) až c) mohou být osobní údaje pouze v rozsahu

a) příjmení, rodné příjmení, jméno, popřípadě jména, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,

b) datum a místo narození,

c) státní příslušnost,

d) pohlaví,

e) číslo, místo a datum vydání dokladu totožnosti, kterým se rozumí cestovní pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz,

f) adresa místa pobytu,

g) zvláštní objektivní a trvalá tělesná znamení,

h) důvod pro zadání údajů,

i) navrhovaná opatření,

j) výstražné kódy upozorňující na předchozí zkušenosti týkající se ozbrojení, násilí nebo útěku,

k) registrační značka dopravního prostředku.

(6) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. e) mohou být osobní údaje pouze v rozsahu příjmení a jméno, popřípadě jména odborníků.

(7) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. f) a g) mohou být osobní údaje pouze v rozsahu

a) příjmení, rodné příjmení, jméno, popřípadě jména, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,

b) datum a místo narození,

c) státní příslušnost,

d) pohlaví,

e) adresa místa pobytu.

§ 5n

(1) Údaje získané z celního informačního systému může využívat

a) Generální ředitelství cel pro správní nebo jiné účely pouze s předchozím souhlasem členského státu, který tyto údaje do celního informačního systému zadal, a za podmínek jím stanovených,

b) pověřený celní orgán pro účely policejní spolupráce za podmínek podle písmene a) a v souladu s ustanoveními tohoto zákona o zpracování osobních údajů v rámci policejní spolupráce,

c) národní člen v Eurojustu, jeho zástupce nebo jeho asistent v rozsahu potřebném k plnění úkolů v Eurojustu.

(2) Generální ředitelství cel může předat

a) jiným orgánům, třetím zemím a mezinárodním nebo regionálním organizacím údaje získané z celního informačního systému, které jsou nezbytné pro výkon jejich působnosti podle zvláštního právního předpisu, pouze s předchozím souhlasem členského státu, který tyto údaje do celního informačního systému zadal, a za podmínek jím stanovených,

b) členskému státu, který do celního informačního systému údaje zadal, informace o skutečnostech zjištěných při činnostech uvedených v § 5m odst. 2; součástí těchto informací mohou být pouze údaje týkající se

1. nalezení zboží, dopravních prostředků a právnických nebo fyzických osob,

2. místa, času a důvodu provedení kontroly,

3. trasy a cíle cesty osob nebo dopravních prostředků,

4. osob doprovázejících dotčenou osobu nebo užívajících dopravní prostředky,

5. použitých dopravních prostředků,

6. převáženého zboží.

(3) Zjistí-li Generální ředitelství cel, že údaje, které jím byly do celního informačního systému zadány, nesplňují podmínky stanovené tímto zákonem, bezodkladně tyto údaje změní, doplní, opraví nebo zlikviduje a o provedených opatřeních informuje ostatní členské státy, Europol a Eurojust. V případě zjištění těchto nedostatků v údajích, které byly do celního informačního systému zadány jiným členským státem, bezodkladně o nich informuje tento členský stát.

(4) Pokud jsou údaje zjišťované národním členem v Eurojustu, jeho zástupcem nebo asistentem zaznamenány v celním informačním systému, vyrozumí národní člen v Eurojustu bez zbytečného odkladu o této skutečnosti stát, který údaje do celního informačního systému zadal. Do jiného než členského státu lze zjištěné údaje předat pouze se souhlasem státu uvedeného ve větě první.

§ 5o

(1) Generální ředitelství cel zadává do identifikační databáze celních spisů výlučně údaje z vyšetřovacích spisů nezbytné k plnění jejího účelu, včetně osobních údajů, a to

a) údaje o fyzických a právnických osobách, o kterých je nebo byl příslušným orgánem veden vyšetřovací spis a

1. které jsou podezřelé ze závažného porušení právních předpisů nebo z účasti na tomto jednání,

2. u kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů podle bodu 1, nebo

3. jimž byl za porušení právních předpisů podle bodu 1 soudem uložen trest nebo příslušným správním orgánem uložena sankce,

b) údaje o oblasti, které se vyšetřovací spis týká,

c) název, státní příslušnost a kontaktní spojení na orgán členského státu příslušného k celnímu šetření,

d) spisová značka celního spisu.

(2) Údaje podle odstavce 1 se do datového záznamu zadávají pro každou osobu zvlášť. Vytváření vzájemných odkazů mezi těmito datovými záznamy je zakázáno.

(3) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. a), jde-li o údaje o fyzických osobách, mohou být osobní údaje pouze v rozsahu

a) příjmení, rodné příjmení, jméno, popřípadě jména, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,

b) datum a místo narození,

c) státní příslušnost,

d) pohlaví.

(4) Součástí údajů podle odstavce 1 písm. a), jde-li o údaje o právnické osobě, může být pouze

a) obchodní firma nebo název, popřípadě i jiné označení používané při její činnosti,

b) adresa sídla,

c) daňové identifikační číslo.

(5) Generální ředitelství cel do identifikační databáze celních spisů údaje podle odstavce 1 nezadá, pokud by

a) tím byl narušen veřejný pořádek nebo byly poškozeny jiné důležité zájmy, zejména bezprostředně a závažně ohrožena bezpečnost České republiky, jiného členského státu nebo třetího státu, nebo ohrožen jejich jiný důležitý veřejný zájem, nebo

b) tyto údaje mohly vážně poškodit práva fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnit probíhající vyšetřování.

§ 5p

(1) Údaje obsažené v celním informačním systému jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který do něj byly zadány.

(2) Osobní údaje zadané do celního informačního systému jiným členským státem z něj nesmějí být kopírovány do jiných vnitrostátních informačních systémů, s výjimkou pořízení kopií pro účely podle § 5n odst. 1 a pro účely analýzy rizik.

(3) Osobní údaje zkopírované z celního informačního systému jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly kopie pořízeny, nejvýše však po dobu 10 let.

(4) Generální ředitelství cel přezkoumává alespoň jednou ročně potřebu uchování údajů, které jím byly do celního informačního systému zadány. Na základě výsledku tohoto přezkumu může rozhodnout o uchování údajů do dalšího přezkumu, je-li to nutné k dosažení účelu, pro který byly zadány.

(5) Generální ředitelství cel přezkoumává alespoň jednou ročně potřebu uchování osobních údajů, jejichž kopie jím byly z celního informačního systému pořízeny. Osobní údaje, které nejsou nezbytné k operativní analýze, okamžitě zlikviduje nebo z nich odstraní veškeré prvky umožňující identifikaci osob.

(6) Údaje obsažené v identifikační databázi celních spisů jsou uchovávány pouze po dobu, která počíná běžet ode dne zapsání údajů do spisu a která je nezbytná k dosažení účelu, pro který byly údaje do této databáze zadány, nejvýše však po dobu

a) 3 let, týkají-li se údaje probíhajících celních šetření, u nichž dosud nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů; Generální ředitelství cel zlikviduje údaje, které jím byly do identifikační databáze celních spisů zadány, před uplynutím 3 let, uplynulo-li od posledního vyšetřovacího úkonu 12 měsíců,

b) 6 let, týkají-li se údaje celních šetření, která vedla k prokázání porušení právních předpisů, ale dosud nevedla k odsouzení nebo k uložení peněžité sankce,

c) 10 let, týkají-li se údaje šetření, která vedla k odsouzení nebo k uložení peněžité sankce.

(7) Generální ředitelství cel zlikviduje údaje, které jím byly do identifikační databáze celních spisů zadány, jakmile zjistí, že odpadl důvod, pro který byly do této databáze zadány.

§ 5r

Výše možného peněžitého trestu v české měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu euro směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni založení vyšetřovacího spisu, který se týká podezření ze závažného porušení nebo zjištění závažného porušení právních předpisů, za která může být tento trest uložen.

§ 5s

Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na ochranu výměny údajů zadaných do celního informačního systému nebo z něj získaných ustanovení tohoto zákona o zpracování osobních údajů v rámci policejní spolupráce.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru