Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Částka 8/2011
Platnost od 17.02.2011
Účinnost od 04.03.2011
Zrušeno k 01.01.2016 (401/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Vláda nařizuje k provedení § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 34 odst. 2, § 35 odst. 1, § 38 odst. 5 a 8 a § 39 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

a) v souladu s právem Evropské unie1) stanoví:

1. ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku,

2. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod,

3. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod,

4. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech,

5. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,

6. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů,

7. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání osob,

8. náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizace,

9. seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek,

1) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí. Směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb.
Směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979 o metodách stanovení a četnosti vzorkování a rozborů povrchových vod určených ve členských státech k odběru pitné vody.
Směrnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. března 1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslového odvětví elektrolýzy a alkalických hydroxidů.
Směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia.
Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z odvětví jiných než je elektrolýza alkalických hydroxidů.
Směrnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. října 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlorcyklohexanu.
Směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS.
Směrnice Rady 88/347/EHS ze dne 16. června 1988, kterou se mění příloha II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS.
Směrnice Rady 90/415/EHS ze dne 27. července 1990, kterou se mění příloha II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS.
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.
Směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998, kterou se mění směrnice Rady 91/271/EHS s ohledem na určité požadavky stanovené v příloze I uvedené směrnice.
Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.“.

2. V § 1 písm. b) se slova „Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „Evropské unie2)“.

3. V § 2 písm. b) se slova „s dešťovými“ nahrazují slovy „se srážkovými“.

4. V § 2 písm. c) se slovo „znečišťování“ nahrazuje slovem „znečištění“ a část věty první za středníkem včetně středníku se zrušuje.

5. V § 2 písmena g) až j) včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:

g) výrobkem označovaným CE, který je podstatnou součástí vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - domovní čistírna odpadních vod; tyto výrobky jsou rozděleny do kategorií stanovených v tabulce 1c přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

h) dobrým stavem vody ve vodním toku - stav vody ve vodním toku, který odpovídá ukazatelům uvedeným v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

i) požadavky na užívání vod - ukazatele a hodnoty přípustného znečištění zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, a ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání osob,

j) kombinovaným přístupem - způsob stanovení cílových emisních limitů při současném nepřekročení emisních standardů na základě ukazatelů vyjadřujících stav vody ve vodním toku, norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a cílového stavu vod ve vodním toku s přihlédnutím ke specifikaci nejlepších dostupných technik ve výrobě3) a nejlepších dostupných technologií zneškodňování městských odpadních vod podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení; při stanovení cílových emisních limitů vodoprávní úřad současně stanoví lhůtu, v níž má být cílových emisních limitů dosaženo, a podmínky, za nichž lze odpadní vody vypouštět do doby dosažení cílových emisních limitů; tyto podmínky vodoprávní úřad stanoví podle § 6 odst. 2.

3) § 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2009 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb.“.

6. V § 3 odst. 1 písmena b) a c) včetně poznámky pod čarou č. 9 znějí:

b) charakteristiku výrobní činnosti a její označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)9),

c) určení místa výpustí odpadních vod, pro kterou je povolení vydáno, s názvem vodního toku, číslem hydrologického pořadí povodí, s názvem a kódem vodního útvaru a uvedením kilometráže výpustí (staničení), popřípadě určení místa výpustí do kanalizace.

9) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).“.

7. V § 3 odst. 2 písm. b) se číslo „9“ nahrazuje číslem „12“.

8. § 4 zní:

㤠4

(1) Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod a podmínky jejich použití jsou uvedeny v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(2) Při stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových postupuje vodoprávní úřad podle odstavce 1 přiměřeně.“.

9. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

10. V § 5 odst. 3 se za slovo „látek“ vkládají slova „vyjádřených v jednotkách objemové aktivity“.

11. V § 6 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

12. V § 6 odst. 2 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

(2) Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem maximálně do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zároveň je vodoprávní úřad vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality uvedenými v příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení a hodnocením výhledového stavu10). Ovlivňují-li vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo kaprových vod, vodárenské nádrže nebo jiné zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, nebo úsek povrchových vod využívaných ke koupání osob, použije vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů požadavky na užívání vod uvedené v tabulce 1a v příloze č. 3 k tomuto nařízení. V případě, že kombinovaným přístupem vypočtené emisní limity nemohou být dosaženy ani za použití nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a z důvodu místních přírodních podmínek, stanoví vodoprávní úřad emisní limity ve výši nejpřísnějších limitů, kterých lze použitím nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo v místních přírodních podmínkách dosáhnout.

10) § 6 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V § 6 odst. 4 se slova „sloužící veřejné potřebě6a)“ nahrazují slovy „pro veřejnou potřebu6a)“.

14. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Není-li v tabulce 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení uvedena hodnota emisního standardu ukazatele znečištění, může vodoprávní úřad stanovit v povolení k vypouštění průmyslových odpadních vod v odůvodněných případech pouze způsob a četnost sledování tohoto ukazatele znečištění.“.

15. V § 6 odst. 8 se slova „ , imisním standardům, cílovému stavu jakosti vody ve vodním toku a k místním podmínkám“ zrušují.

16. V § 6 odst. 10 se slova „imisním standardům, cílovému stavu jakosti vody ve vodním toku“ nahrazují slovy „normám environmentální kvality, požadavkům na užívání vod“.

17. V § 6 odstavec 11 zní:

(11) Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek je stanoven v příloze č. 6 k tomuto nařízení.“.

18. V § 7 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

19. V § 8 odst. 1 se za slova „výrobní proces“ na konci odstavce 1 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na čištění odpadních vod prostřednictvím ohlášeného vodního díla.“.

20. V § 8 odst. 3 se za slova „nařízení.“ za větu první vkládá věta „V povolení k vypouštění městských odpadních vod z čistíren odpadních vod v kategoriích nad 10000 ekvivalentních obyvatel stanoví vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečištění v ukazateli N-NH4+ podle tabulky 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

21. V § 8 odst. 7 se věta poslední zrušuje.

22. V § 8 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na čištění odpadních vod prostřednictvím ohlášeného vodního díla.“.

23. V § 8 odst. 11 se za slova „jakosti vypouštěných odpadních vod“ vkládají slova „do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu“ a slova „(§ 92 odst. 1 zákona)“ se zrušují.

24. V § 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

25. V § 10 odst. 1 se slova „povrchové vody“ nahrazují slovy „útvary povrchových vod“.

26. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod

A.

Městské odpadní vody

(hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Tabulka 1a: Emisní standardy: přípustné hodnoty (p)3), maximální hodnoty (m)4) a hodnoty průměru5) koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l

Kategorie ČOV
(EO)1) 7)
CHSKCrBSK5NLN-NH4+Ncelk2),8),9)Pcelk.9)
p3)m4)p3)m4)p3)m4)průměr5)m4),6)průměr5)m4),6)průměr5)m4)
< 500 11)15022040805080------
500 - 2 000125180306040702040----
2 001 - 10 000120170255030601530--3 10 9)810 9)
10 001 - 100 0009013020402550--153026
> 100 0007512515302040--102013

1) Rozumí se kategorie čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikostní kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do čistírny odpadních vod během roku s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní.

U kategorií ČOV pod 2000 EO lze použít pro účel zařazení čistírny do velikostní kategorie (v tabulce 1a nebo 1b v příloze č. 1 a v tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení) výpočet z bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok na přítoku do čistírny vydělený koeficientem 18,7.

U nových ČOV se pro zařazení do velikostní kategorie v prvním roce po výstavbě (zkušební provoz) použije návrhový parametr v zatížení BSK5. Po prvotním provedení kategorizace je v případě změny zatížení další kategorizace prováděna až s ukončením platnosti povolení k vypouštění odpadních vod.

2) Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.

3) Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

4) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku uvedený v tabulce 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení v souladu se stanovením hodnoty „p“.

5) Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

6) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

7) Rozbory odtoků z biologických dočišťovacích nádrží, u nichž kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci do dne účinnosti tohoto nařízení, se provádějí ve filtrovaných vzorcích, koncentrace celkových nerozpuštěných látek však nesmí přesáhnout hodnotu 100 mg/l.

8) Požadavky na dusík je možno kontrolovat pomocí denních průměrů, jestliže se prokáže, že je takto zajištěna stejná úroveň ochrany vod. V tomto případě denní průměr nesmí přesáhnout 20 mg/l celkového dusíku pro všechny vzorky, jestliže teplota na odtoku biologického stupně čistírny odpadních vod je vyšší nebo rovná 12°C. Zohlednění požadavků na funkci biologického odstranění dusíku a plnění limitů při teplotách na odtoku nižších než 12°C může být nahrazeno zohledněním pro časově určené zimní období podle oblastních klimatických podmínek, které stanoví vodoprávní úřad u tohoto ukazatele znečištění.

9) Tento emisní limit stanoví vodoprávní úřad pro čistírnu odpadních vod vybavenou technologickým stupněm pro odstraňování fosforu. U ostatních čistíren odpadních vod stanoví tento limit v případě, že to tak vyplyne ze stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem.

Tabulka 1b: Emisní standardy: přípustná minimální účinnost čištění vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) 1), 2) v procentech

Kategorie ČOV (EO)CHSKCrBSK5N-NH4+Ncelk3)Pcelk
< 5007080---
500 - 2 000708050--
2 001 - 10 000758560-705)
10 001 - 100 0007585-7080
> 100 0007585-7080

1) Účinnost čištění vztažená k zátěži na přítoku do čistírny odpadních vod.

2) Přípustná účinnost čištění může být v povoleném počtu jednotlivých stanovení nedosahována podle hodnot v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Pro stanovení hodnot minimální účinnosti čištění použije vodoprávní úřad typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

3) Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.

Tabulka 1c: Minimální přípustná účinnost čištění stanovená při certifikaci domovní čistírny odpadních vod v procentech1)(tato tabulka se vztahuje na vodní díla ohlašovaná podle § 15a zákona)

Třída DČOVCHSKCrBSK5NLN-NH4+Pcelk
I708090--
II75859075-
III7585958080

Účinnost čištění stanovená při certifikaci domovní čistírny odpadních vod dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod.

Třída I - DČOV určené pro obvyklé vypouštění do vod povrchových. S DČOV třídy I se uvažuje jako s obvyklým řešením pro většinu lokalit, ve kterých se využití DČOV předpokládá, a to zejména tam, kde se prokáže, že použitím zařízení této třídy nebudou překročeny normy environmentální kvality uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Příslušným certifikátem dle ČSN EN 12566-3 je doložena požadovaná úroveň odstranění uhlíkatého znečištění.

Třída II - DČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého znečištění a stabilní nitrifikace nutná vzhledem ke zvýšené ochraně recipientu, zejména tam, kde zvýšený obsah amoniaku může působit toxicky na vodní ekosystémy a tam, kde malá vodnatost toku nezaručuje dosažení norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení. DČOV musí garantovat při navrhovaném zatížení dostatečné aerobní stáří kalu tj. větší objem aktivace ve srovnání s třídou I nebo jiný konstrukční prvek zaručující zvýšení koncentrace vhodných mikroorganismů v systému např. nosič biomasy apod.

Třída III - DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV třídy II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění - chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.

V případě, že vyčištěná voda vypouštěná z DČOV bude znovu využívána (sprchování, mytí, zalévání) nebo bude vypouštěna do vod ke koupání, musí být taková DČOV vybavena i hygienickým zabezpečením (membránová filtrace, UV apod.).

B.

Průmyslové odpadní vody

Tabulka 2: Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví

CZ-NACEPrůmyslový obor/ukazatelJednotkaPřípustné hodnoty “p“ a)
01.00Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
01.46Chov prasat
CHSKCrmg/l500
BSK5mg/l100
NLmg/l140
N-NH4+mg/l60
N-NH4+ (Z)mg/l400
Ncelk.mg/l250
Ncelk. (Z)mg/l500
01.47Chov drůbeže
CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l50
NLmg/l80
N-NH4+mg/l20
N-NH4+ (Z)mg/l36
Ncelk.mg/l40
Ncelk. (Z)mg/l80
Pcelk.mg/l10
05.00Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
05.10Těžba a úprava černého uhlí
 pH-6-9
NLmg/l40
PAUmg/l0,01
Železomg/l3
Manganmg/l1
05.20Těžba a úprava hnědého uhlí a lignitu
pH-6-9
NLmg/l40
PAUmg/l0,01
Železomg/l3
Manganmg/l1
07.00Těžba a úprava rud
7.10 Těžba a úprava železných a ostatních neželezných rud 1)
7.29pH-6-9
NLmg/l40
C10 - C40mg/l3
Arsenmg/l0,5
Měďmg/l1
Olovomg/l0,5
Zinekmg/l3
Železomg/l5
07.21Těžba a úprava uranových a thoriových rud
pH-6-9
NLmg/l30
08.00Ostatní těžba a dobývání
8.11Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
NLmg/l40
C10 - C40mg/l3
10.00Výroba potravinářských výrobků
10.1Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l50
NLmg/l80
N-NH4+mg/l20
N-NH4+ (Z)mg/l36
Ncelk.mg/l30
Ncelk. (Z)mg/l50
Pcelk.mg/l10
Tuky a oleje dle ČSN 75 7509mg/l10
10.2Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
pH-6-8,5
CHSKCrmg/l250
BSK5mg/l50
N-NH4+mg/l10
Ncelk.mg/l25
Pcelk.mg/l2
Tuky a oleje dle ČSN 75 7509mg/l10
10.3Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
pH-6-8,5
CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l50
NLmg/l40
N-NH4+mg/l20
N-NH4+ (Z)mg/l36
Ncelk.mg/l30
Ncelk. (Z)mg/l50
Pcelk.mg/l10
Tuky a oleje dle ČSN 75 7509mg/l10
10.4Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
pH-6-8,5
CHSKCrmg/l250
BSK5mg/l50
NLmg/l40
Tuky a oleje dle ČSN 75 7509mg/l10
10.5Výroba mléčných výrobků
pH-6-8,5
CHSKCrmg/l120
BSK5mg/l30
NLmg/l50
N-NH4+mg/l10
N-NH4+ (Z)mg/l18
Ncelk.mg/l30
Ncelk. (Z)mg/l50
Pcelk.mg/l5
Tuky a oleje dle ČSN 75 7509mg/l10
AOXmg/l0,5
10.62Výroba škrobárenských výrobků
pH-6-8,5
CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l50
NLmg/l80
N-NH4+mg/l20
N-NH4+ (Z)mg/l36
Ncelk.mg/l30
Ncelk. (Z)mg/l50
Pcelk.mg/l10
10.81Výroba cukru (přírodního)
pH-6-8,5
CHSKCrmg/l160
BSK5mg/l40
NLmg/l80
N-NH4+mg/l10
N-NH4+ (Z)mg/l20
Ncelk.mg/l20
Ncelk. (Z)mg/l35
Pcelk.mg/l10
10.89Výroba droždí
ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 10.62 (Výroba škrobárenských výrobků)
10.91
10.92
Výroba průmyslových krmiv
pH-6-8,5
CHSKCrmg/l250
BSK5mg/l100
Pcelk.mg/l10
11.00Výroba nápojů
11.05
11.06
Výroba piva a sladu
pH-6-8,5
CHSKCrmg/l130
BSK5mg/l40
NLmg/l40
N-NH4+mg/l10
N-NH4+ (Z)mg/l18
Ncelk.mg/l20
Ncelk. (Z)mg/l34
Pcelk.mg/l5
AOXmg/l0,5
11.07Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba nealkoholických nápojů
pH-6-8,5
CHSKCrmg/l110
BSK5mg/l25
Pcelk.mg/l2
13.00Výroba textilií
13.1
13.2
13.3
13.9
Úprava a spřádání textilních vláken a příze, tkaní, úprava a výroba textilií2)
NLmg/l40
CHSKCrmg/l300
BSK5mg/l50
C10 - C40mg/l5
RASmg/l2000
Chrom (VI)mg/l0,3
Chrommg/l0,5
Měďmg/l0,5
Niklmg/l0,5
Zinekmg/l3
Železomg/l3
AOXmg/l5
15.00Výroba usní a souvisejících výrobků
15.11Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
 Koželužny s chromčiněním:
CHSKCrmg/l500
CHSKCr%80
BSK5mg/l50
NLmg/l40
RASmg/l5000
N-NH4+mg/l80
N-NH4+ (Z)mg/l150
Ncelk.mg/l100
Ncelk. (Z)mg/l175
Sulfidymg/l1,5
Chrommg/l1
Koželužny s jiným způsobem činění (třísločinění, aldehydické činění):
CHSKCrmg/l1000
CHSKCr%70
BSK5mg/l100
NLmg/l40
RASmg/l5000
N-NH4+mg/l100
N-NH4+ (Z)mg/l175
Ncelk.mg/l120
Ncelk. (Z)mg/l200
Sulfidymg/l2
16.00Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
16.1Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 3
16.2C10 - C40mg/l3
PAUmg/l0,01
17.00Výroba papíru a výrobků z papíru
17.11Výroba vlákniny
Výroba sulfitové buničiny:
CHSKCrmg/l400
CHSKCrkg/t70
BSK5mg/l40
BSK5kg/t20
NLmg/l60
AOXmg/l1
Výroba sulfátové buničiny:
CHSKCrmg/l300
CHSKCrkg/t60
BSK5mg/l30
BSK5kg/t5
NLmg/l40
AOXmg/l1
Bělení buničiny sloučeninami chloru:
AOXmg/l5
Bezchlorové bělení buničiny:
AOXmg/l1
17.12Výroba papíru a lepenky 4)
CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l40
NLmg/l40
AOXmg/l5
AOXkg/t0,5
19.00Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
19.1Výroba koksárenských produktů
pH-6-9
NLmg/l40
CHSKCrmg/l200
N-NH4+mg/l30
Fenolymg/l1
Kyanidy celkovémg/l1
PAUmg/l0,01
19.2Výroba rafinovaných ropných produktů
CHSKCrmg/l250
BSK5mg/l50
NLmg/l50
N-NH4+mg/l20
N-NH4+ (Z)mg/l40
C10 - C40mg/l5
PAUmg/l0,01
20.00Výroba chemických látek a chemických přípravků
20.12Výroba barviv a pigmentů 5)
pH-6-9
CHSKCrmg/l40
BSK5mg/l15
RLmg/l4000
RASmg/l3500
NLmg/l30
N-NH4+mg/l4
Fluoridymg/l9
Síranymg/l3000
Železomg/l8
Výroba organických barviv:
BSK5%40
CHSKCr%80
RASkg/t1250
20.13Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba oxidu titaničitého sulfátovým procesem:
pH-7-10
NLmg/l30
Železomg/l8
Síranykg/t800
Výroba sloučenin síry (mimo kyseliny sírové):
RASkg/t150
Amalgamová elektrolýza: 6)
RASkg/t Cl2100
20.14Výroba jiných základních organických chemických látek7)
Organické syntézy:
CHSKCrmg/l500
BSK5mg/l80
RASmg/l1000
Výroba epichlorhydrinu:
CHSKCrkg/t60
RASkg/t1800
AOXkg/t0,5
Výroba ethylalkoholu kvašením:
ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 10.62 (Výroba škrobárenských výrobků)
20.15Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Výroba hnojiv (kromě draselných): 8)
RASmg/l1500
RASkg/t85
N-NH4+mg/l30
N-NO3-mg/l50
Pcelk.mg/l10
Fluoridymg/l20
20.16Výroba plastů v primárních formách
Výroba organických pryskyřic:
CHSKCr%65
BSK5%90
RASkg/t170
20.3Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l30
20.4Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
CHSKCrmg/l250
BSK5mg/l50
Tenzidy aniontovémg/l10
Pcelk.mg/l3
20.52
20.59
Výroba klihů a želatiny 
pH-6-8,5
CHSKCrmg/l250
BSK5mg/l50
N-NH4+mg/l10
Ncelk.mg/l30
Pcelk.mg/l3
Tuky a oleje dle ČSN 75 7509mg/l10
20.6Výroba syntetických vláken (polyamidových, polyesterových, viskózových)
CHSKCrmg/l300
BSK5mg/l60
21.00Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
21.1
21.2
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
CHSKCrmg/l250
BSK5mg/l40
RASkg/t350
AOXmg/l0,5
PAUmg/l0,01
23.00Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
23.1Výroba skla a skleněných výrobků
CHSKCrmg/l150
NLmg/l40
Fluoridymg/l16
Arsenmg/l1,5
Olovomg/l1
Baryummg/l5
23.2Výroba žáruvzdorných výrobků
CHSKCrmg/l150
NLmg/l40
23.31

23.4
Výroba keramických obkládaček a dlaždic a výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků (kromě výrobků pro stavební účely)
CHSKCrmg/l150
NLmg/l40
23.99Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
Výroba termomechanických vláken:
CHSKCrmg/l250
CHSKCrkg/t50
BSK5mg/l40
BSK5kg/t15
NLmg/l50
Výroba chemitermomechanických vláken:
CHSKCrmg/l500
CHSKCrkg/t100
BSK5mg/l50
BSK5kg/t20
NLmg/l60
24.00Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
24.1Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla 9)
pH-6-9
NLmg/l40
C10 - C40mg/l3
Manganmg/l1
Železomg/l3
24.2Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla)
24.3Jiné hutní zpracování železa a oceli
ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla)
24.4Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů 10)
pH-6-9
NLmg/l30
C10 - C40mg/l3
AOXmg/l2
Hliníkmg/l3
Chrommg/l0,5
Měďmg/l0,5
Niklmg/l0,5
Olovomg/l0,5
Zinekmg/l2
Výroba kryolitu:
RASmg/l150
24.51Výroba odlitků z litiny
ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla)
24.52Výroba odlitků z oceli
ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla)
24.53Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ NACE 24.4 (Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů)
24.54Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů
ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ NACE 24.4 (Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů)
25.00Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
25.61Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Povrchová úprava kovů včetně plastů: 11)
pH-6-9
CHSKCrmg/l300
NLmg/l30
N-NO2-mg/l5
Pcelk.mg/l3
C10 - C 40mg/l2
AOXmg/l2
Fluoridymg/l20
Sulfidymg/l1
Kyanidy celkovémg/l1
Kyanidy snadno uvolnitelnémg/l0,1
Celkový zbytkový chlor
Arsenmg/l0,5
Cínmg/l2
Kobaltmg/l1
Hliníkmg/l2
Chrommg/l0,5
Chrom (VI)mg/l0,1
Měďmg/l0,5
Molybdenmg/l1
Niklmg/l0,8
Olovomg/l0,5
Rtuťmg/l0,05
Selenmg/l0,1
Stříbromg/l0,1
Zinekmg/l2
Železomg/l2
Tepelná úprava kovů:
pH-6-9
NLmg/l30
N-NO2-mg/l5
Pcelk.mg/l3
C10 - C40mg/l2
Kyanidy celkovémg/l1
Kyanidy snadno uvolnitelnémg/l0,1
Celkový zbytkový chlor
Baryummg/l2
Chrommg/l0,5
Chrom (VI)mg/l0,1
Železomg/l2
Smaltování:
pH-6-9
NLmg/l30
Pcelk.mg/l3
C10- C40mg/l2
AOXmg/l2
Baryummg/l2
Kadmiummg/l0,2
Kobaltmg/l1
Chrommg/l0,5
Chrom (VI)mg/l0,1
Měďmg/l0,5
Molybdenmg/l1
Olovomg/l0,5
Zinekmg/l2
Železomg/l2
Lakování:
pH-6-9
NLmg/l50
Pcelk.mg/l3
C10- C40mg/l2
AOXmg/l2
Baryummg/l2
Kadmiummg/l0,2
Chrommg/l0,5
Chrom (VI)mg/l0,1
Měďmg/l0,5
Olovomg/l0,5
Zinekmg/l2
Železomg/l2
25.62Všeobecné strojírenské činnosti
Obrábění:
pH-6-9
NLmg/l50
N-NH4+mg/l30
Pcelk.mg/l3
C10- C40mg/l2
AOXmg/l2
Kadmiummg/l0,2
Železomg/l2
27.00Výroba elektrických zařízení
 Výroba elektrických strojů a zařízení (elektrotechnická výroba) 12):
pH-6-9
CHSKCrmg/l300
NLmg/l20
N-NH4+mg/l30
N-NO2-mg/l2
Pcelk.mg/l3
C10- C40mg/l2
AOXmg/l2
Fluoridymg/l20
Sulfidymg/l1
Kyanidy celkovémg/l1
Kyanidy snadno uvolnitelnémg/l0,1
Celkový zbytkový chlor
Arsenmg/l0,5
Cínmg/l2
Kadmiummg/l0,2
Chrommg/l0,5
Chrom (VI)mg/l0,1
Měďmg/l0,5
Molybdenmg/l1
Niklmg/l0,5
Olovomg/l0,5
Rtuťmg/l0,05
Selenmg/l0,1
Stříbromg/l0,1
Zinekmg/l2
Železomg/l2
Mangan
Lithium
35.00Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
35.11
35.30.1
Výroba elektřiny a tepla 13)
pH-6-10
NLmg/l40
RASmg/l1500
C10- C40mg/l1
Odkaliště popele:
pH-6-10
NLmg/l40
RASmg/l2000
Čistírna odpadních vod z odsíření:
pH-6-10
NLmg/l40
RASmg/l15 000
38.00Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38.32Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Spalování odpadů: 14)
pH-6,5-8,5
NLmg/l30
Rtuťmg/l0,03
Kadmiummg/l0,05
Thalliummg/l0,05
Arsenmg/l0,15
Olovomg/l0,2
Chrommg/l0,5
Měďmg/l0,5
Niklmg/l0,5
Zinekmg/l1,5
Součet dioxinů a furanů 15)ng/10,3
52.00Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
52.10Skladování
Distribuční sklady ropných látek:
CHSKCrmg/l250
NLmg/l50
C10- C40mg/l5
PAUmg/l0,01
75.00Veterinární činnosti16)
 Kafilerie:
pH-6,5-8,5
CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l40
NLmg/l40
Tuky a oleje dle ČSN 75 7509mg/l10
N-NH4+mg/l40
N-NH4+ (Z)mg/l75
Ncelk.mg/l60
Ncelk. (Z)mg/l105
Pcelk.mg/l10
86.00
87.00
Zdravotní a sociální péče
Celkový zbytkový chlor-17)

a) Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

1) Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmia při těžbě zinku jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.1 této přílohy.

2) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného trichlorbenzenu jsou uvedeny v tabulce 3 bod 14.4 této přílohy.

3) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného pentachlorfenolu při ošetřování dřeva jsou uvedeny v tabulce 3 bod 6.5 této přílohy.

4) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.9. této přílohy.

5) Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmia při výrobě pigmentů jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.3 této přílohy.

6) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.1 této přílohy.

7) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěných zvlášť nebezpečných látek jsou uvedeny v tabulce 3 této přílohy.

8) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia při výrobě fosforečných hnojiv jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.7 této přílohy.

9) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti při výrobě oceli jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.10 této přílohy.

10) Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.7 a kadmia v tabulce 3 bod 2.1 této přílohy.

11) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia pro elektrolytické pokovování jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.6 této přílohy.

12) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia pro výrobu galvanických článků a baterií jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.5 této přílohy.

13) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti ze zařízení spalujících uhlí jsou uvedeny v tabulce 3, bod 1.2.11 této přílohy.

14) U spaloven odpadů se jedná o odpadní vody z čištění plynů. Limitní hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné, pokud:

- pro NL - 95% denně měřených hodnot nepřekročí limitní hodnotu a žádná hodnota nepřekročí 45 mg/l,

- pro těžké kovy a arsen - nanejvýš jedna z měsíčně měřených hodnot za rok překročí limitní hodnotu koncentrace,

- pro dioxiny a furany, měřené každých šest měsíců (první rok každé tři měsíce), nepřekročí žádná měřená hodnota limitní hodnotu koncentrace.

Limitní hodnoty musejí být dodrženy v místě, ve kterém jsou odpadní vody ze zařízení na čištění spalin obsahující uvedené látky vypouštěny ze spalovacího nebo spolu-spalovacího zařízení. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny mimo spalovací nebo spolu-spalovací zařízení v čistírně odpadních vod určené k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplatňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými odpadními vodami, musejí být limitní hodnoty bilančně přepočteny.

V povolení se stanoví provozní kontinuální kontrolní měření odpadních vod, a to alespoň pH, teploty a průtoku.

15) Součet dioxinů a furanů je součet množství jednotlivých látek, násobený těmito koeficienty ekvivalentu toxicity:

2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin (TCDD)1
1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin (PeCDD)0,5
1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin (HxCDD)0,01
oktachlordibenzodioxin (OCDD)0,001
2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF)0,1
2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)0,5
1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)0,05
1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuran(HxCDF)0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzofuran(HxCDF)0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)0,1
2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran(HxCDF)0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran(HpCDF)0,01
1,2,3,4,7,8,9-heptachlordibenzofuran(HpCDF)0,01
oktachlordibenzofuran (OCDF)0,001

16) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti ze stomatologických zařízení jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.13.1. této přílohy.

17) Pouze sledovat.

Značky a zkratky:

CZ-NACEklasifikace ekonomických činností vydaná Českým statistickým úřadem
CHSKCrchemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou
BSK5biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace
NLnerozpuštěné látky
RASrozpuštěné anorganické soli
C10 - C40uhlovodíky c10 - c40
ELextrahovatelné látky
N-NH4+amoniakální dusík
N-NO2-dusitanový dusík
N-NO3-dusičnanový dusík
Ncelk.celkový dusík
Pcelk.celkový fosfor
AOXadsorbovatelné organicky vázané halogeny
PAUpolycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet koncentrací šesti sloučenin: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-cd]pyren. Pro účely ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 126 odst. 6 zákona se uvádějí i koncentrace jednotlivých výše uvedených látek.
Zhodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně nižší než 12°C; teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za nižší než 12°C, pokud z 5 měření provedených v průběhu dne byly alespoň ve 2 měřeních zjištěny teploty nižší než
%minimální účinnost čištění
kg/troční poměrné množství vypouštěného znečištění v kg na tunu vyrobeného produktu

C.

Odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek

Tabulka 3: Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek:

1. rtuť, 2. kadmium, 3. hexachlorcyklohexan (HCH), 4. Tetrachlormethan (CCl4), 5. DDT, 6. pentachlorfenol (PCP) a jeho soli, 7. aldrin, dieldrin, endrin a isodrin (driny), 8. hexachlorbenzen (HCB), 9. hexachlorbutadien (HCBD), 10. trichlormethan (chloroform, CHCl3 ), 11. 1,2-dichlorethan (EDC), 12. trichlorethen (trichlorethylen, TRI), 13. Tetrachlorethen ( perchlorethylen, PER), 14. Trichlorbenzen (TCB)

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a)
g/tmg/l b)
1.Rtuť (chemický prvek rtuť a rtuť obsažená ve všech jejích sloučeninách a směsích
1.1Výroba chloru a alkalických hydroxidů elektrolýzou
1.1.1Technologie s recyklovanou solankou3)
Výpusti z výroby chloru1)
měsíční průměr0,5
denní průměr2
Odpadní vody 2)
měsíční průměr10,05
denní průměr40,2
1.1.2Technologie se „ztracenou“ solankou3)
Odpadní vody 2)
měsíční průměr50,05
denní průměr200,2
1.2Výroby jiné než 1.1
1.2.1Použití rtuti jako katalyzátoru při výrobě vinylchloridu4)
měsíční průměr0,10,05
denní průměr0,20,1
1.2.2Použití rtuti jako katalyzátoru ve výrobách chemického průmyslu (mimo 1.2.1)5)
měsíční průměr5 0000,05
denní průměr10 0000,1
1.2.3měsíční průměr7000,05
denní průměr14000,1
1.2.4Výroba organických a anorganických sloučenin rtuti (mimo 1.2.3)5)
měsíční průměr500,05
denní průměr1000,1
1.2.5Výroba galvanických článků obsahujících rtuť5)
měsíční průměr300,05
denní průměr600,1
1.2.6Závody na regeneraci rtuti a metalurgie barevných kovů
měsíční průměr0,05
denní průměr0,1
1.2.7Extrakce a rafinace neželezných kovů
měsíční průměr0,05
denní průměr0,1
1.2.8Úpravny toxických odpadů s obsahem rtuti
měsíční průměr0,05
denní průměr0,1
1.2.9Výroba papíru6)
měsíční průměr0,05
denní průměr0,1
1.2.10Výroba oceli6)
měsíční průměr0,01
denní průměr0,02
1.2.11Elektrárny spalující uhlí6)
měsíční průměr0,01
denní průměr0,02
1.2.12Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, neuvedené v tab. 2a a 2b, s vypouštěním nad 7,5 kg/rok6)
měsíční průměr0,05
denní průměr0,1
1.2.13Malé a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním pod 7,5 kg/rok
1.2.13.1Stomatologická zařízení
Hg95 %7)
1.2.13.2.Ostatní malé průmyslové zdroje
přípustná hodnota „p“0,05

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Hodnoty platné pro rtuť obsaženou ve výpusti z výrobní jednotky chloru.

2) Hodnoty platné pro celkové množství rtuti ve všech rtuť obsahujících vodách vypouštěných z lokality závodu.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t instalované výrobní kapacity chloru. Množství rtuti vypouštěné za měsíc se počítá jako součet denních množství v daném měsíci.

4) Přípustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t instalované výrobní kapacity vinylchloridu.

5) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t zpracované rtuti.

6) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

7) Minimální procento účinnosti separátoru amalgamu stanovené výrobcem separátoru.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnotya)
g/tmg/l b)
2.Kadmium (chemický prvek kadmium a kadmium obsažené ve všech jeho sloučeninách a směsích)
2.1Těžba zinku, rafinace olova a zinku a metalurgie kadmia a neželezných kovů
měsíční průměr0,2
denní průměr0,4
2.2Výroba sloučenin kadmia1)
měsíční průměr5000,2
denní průměr1 0000,4
2.3Výroba pigmentů1)
měsíční průměr3000,2
denní průměr6000,4
2.4Výroba stabilizátorů1)
měsíční průměr5000,2
denní průměr1 0000,4
2.5Výroba galvanických článků a baterií1)
měsíční průměr1 5000,2
denní průměr3 0000,4
2.6Galvanické pokovování1)
měsíční průměr3000,2
denní průměr6000,4
2.7Výroba kyseliny fosforečné a/nebo fosforečných hnojiv z fosfátových hornin
měsíční průměr0,2
denní průměr0,4
2.8Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, neuvedené v tabulce 2a a 2b, s pouštěním nad 10 kg/rok 2)
měsíční průměr0,2
denní průměr0,4

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu (tj. spotřebovaného kadmia). Jestliže nelze zjistit množství zpracovaného kadmia, může být monitorovací postup založen na výrobní kapacitě kadmia stanoveném v povolení. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství kadmia jsou uvedeny v g/t zpracovaného kadmia.

2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a), 1)
g/tmg/l b), c)
3.Hexachlorcykohexan (HCH)2)
3.1Výroba HCH3)
měsíční průměr22
denní průměr44
3.2Extrakce lindanu 4), 5)
měsíční průměr42
denní průměr84
3.3Výroba HCH s extrakcí lindanu3)
měsíční průměr52
denní průměr104
3.4Zpracování lindanu6), 7)
měsíční průměr00
denní průměr00

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

c) Mezní hodnoty koncentrace (měsíční průměr koncentrace HCH vážený průtokem).

1) Přípustné hodnoty se vztahují na celkové množství všech izomerů HCH obsažených ve všech odpadních vodách pocházejících z místa průmyslového závodu.

2) HCH značí izomery 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexanu.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t vyrobeného HCH.

4) Lindan je produkt obsahující nejméně 99% γHCH; extrakce je separace lindanu ze směsi izomerů HCH.

5) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t zpracovaného HCH.

6) Zpracování lindanu na prostředky pro ochranu rostlin, dřeva a lan při respektování nejlepších dostupných technik ve výrobě.

7) Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a)
g/tmg/l b)
4.Tetrachlormethan (CCl4)1)
4.1Výroba tetrachlormethanu perchlorací s promýváním 2)
měsíční průměr401,5
denní průměr803
4.2Výroba tetrachlormethanu perchlorací bez promývání 2)
měsíční průměr2,51,5
denní průměr53
4.3Výroba chlormethanů chlorováním methanu3) a z methanolu 4)
měsíční průměr101,5
denní průměr203
4.4Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů)5), 6)
měsíční průměr201
denní průměr402
4.5Závody používající tetrachlormethan jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad 30 g/rok 5), 7)
měsíční průměr201
denní průměr402
4.6Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním pod 30 kg/rok 5), 8), 9)
přípustná hodnota „p“1

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti tetrachlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem tetrachlormethanu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlormethanu a tetrachlorethenu.

3) Včetně vysokotlakého elektrolytického vyvíjení chloru.

4) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.

5) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

6) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíků.

7) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby tetrachlormethanu.

8) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

9) Jedná se zejména o použití tetrachlormethanu jako rozpouštědla v průmyslových prádelnách a čistírnách.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druhPřípustné hodnoty a), 1)
výrobyg/tmg/l b)
5.DDT2)
5.1.1Výroba DDT
měsíční průměr80,7
5.1.2denní průměr161,3
Zpracování DDT na místě výroby3)
měsíční průměr40,2
denní průměr80,4
5.2Zpracování DDT mimo místo výroby3), 5)
měsíční průměr00
denní průměr00
5.3Průmyslová výroba dikofolu 4), 5)
měsíční průměr10,2
denní průměr20,4

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) U nových závodů již musejí nejlepší dostupné techniky ve výrobě umožnit dosáhnout emisních standardů nižších než 1 g/t vyrobených látek.

2) Přípustné hodnoty se vztahují na sumu izomerů a kongenerů DDT: 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan, 1,1,1-trichlor-2-(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)ethan, 1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethen a 1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t vyrobeného nebo zpracovaného DDT.

4) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t vyrobeného dikofolu.

5) Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a)
g/tmg/l b)
6.Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli
6.1Výroba pentachlorfenolátu sodného hydrolýzou hexachlorbenzenu1)
měsíční průměr251
denní průměr502
6.2Výroba pentachlorfenolátu sodného zmýdelňováním1), 2)
měsíční průměr251
denní průměr502
6.3Výroba pentachlorfenolu chlorací 2), 3)
měsíční průměr251
denní průměr502
6.4Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok 2)
měsíční průměr1
denní průměr2
6.5Použití pentachlorfenolu a jeho solí k ošetřování dřeva, s vypouštěním pod 3 kg/rok
přípustná hodnota „p“1

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené mezní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolátu sodného.

2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolu.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a),1)
g/tmg/l b) c)
7.Aldrin 2), dieldrin3), endrin 4) a isodrin5) (dřiny)
7.1Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu včetně zpracování těchto látek na stejném místě6)
měsíční průměr30,002
denní průměr150,01 8)
7.2Zpracování těchto látek mimo místo výroby 7)
měsíční průměr30,002
denní průměr150,01

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

c) U těchto hodnot se počítá s celkovým množstvím vod prošlého zařízením (výrobní jednotkou).

1) Uvedené přípustné hodnoty platí pro celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestliže odpadní voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahují též isodrin, uplatní se přípustné hodnoty na celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.

2) Aldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).

3) Dieldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).

4) Endrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).

5) Isodrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).

6) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity drinů.

7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

8) Denní přípustné hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a)
g/tmg/l b)
8.Hexachlorbenzen (HCB)
8.1Výroba a zpracování hexachlorbenzenu 1)
měsíční průměr101
denní průměr202
8.2Výroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chlorací 2)
měsíční průměr1,51,5
denní průměr33
8.3Výroba trichlorethenu a/nebo tetrachlorethenu jinými procesy 3)
měsíční průměr1,51,5
denní průměr33
8.4Výroba quintozenu a tecnazenu 4),5)
měsíční průměr101,5
denní průměr203
8.5Výroba chloru elektrolýzou alkalických chloridů s použitím grafitových elektrod 4), 6)
měsíční průměr1
denní průměr2
8.6Závody na zpracování technické pryže, s vypouštěním nad 1 kg/rok 4), 6)
měsíční průměr3,5
denní průměr7
8.7Závody na výrobu pyrotechnických výrobků s vypouštěním nad 1 kg/rok 4), 7)
měsíční průměr201
denní průměr402
8.8Závody na výrobu vinylchloridu 4), 8)
měsíční průměr21
denní průměr42
8.9Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 1 kg/rok 4), 6)
měsíční průměr1
denní průměr2

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity hexachlorbenzenu.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.

3 Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.

4) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

5) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity quintozenu a tecnazenu.

6) Přípustné hodnoty koncentrace AOX jsou uvedeny v mg/l.

7) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity pyrotechnických výrobků.

8) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a)
g/tmg/l b)
9.Hexachlorbutadien (HCBD)
9.1Výroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chlorací 1)
měsíční průměr1,51,5
denní průměr33
9.2Výroby trichlorethenu a tetrachlorethenu jinými procesy 2)
měsíční průměr1,51
denní průměr33
9.3Závody používající hexachlorbutadien pro technické účely s vypouštěním nad 1 kg/rok 3), 4)
měsíční průměr21
denní průměr42
9.4Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 1 kg/rok 3), 5)
měsíční průměr1,5
denní průměr3

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethanu.

3) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

4) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby hexachlorbutadienu.

5) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a)
g/tmg/l b)
10.Trichlormethan (chloroform, CHCl3) 1)
10.1Výroba trichlormethanu z methanolu a ze směsi methanolu s methanem 2)
měsíční průměr101
denní průměr202
10.2Výroba chlormethanů chlorací methanu 2)
měsíční průměr7,51
denní průměr152
10.3Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů)3), 4)
měsíční průměr201
denní průměr402
10.4Výroba vinyl chloridu pyrolýzou dichlorethanu3), 5)
měsíční průměr21
denní průměr42
10.5Výroba bělené buničinypodle tabulky 2a bod 8.2 této přílohy
10.6Provozy používající trichlormethan jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad 30 kg/rok3), 6)
měsíční průměr210
denní průměr420
10.7Závody, kde se chlorují chladicí nebo odpadní vody3),7)
měsíční průměr0,5
denní průměr1
10.8Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok 3), 7)
měsíční průměr1
denní průměr2

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti trichlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlormethanu v kontaktu s ovzduším, se vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.

3) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

4) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíků.

5) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.

6) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby trichlormethanu.

7) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a)
g/tmg/l b)
11.l,2-dichlorethan(EDC) 1)
11.1Výroba 1,2-dichlorethanu, bez zpracování a používání na místě 2), 3)
měsíční průměr2,51,25
denní průměr52,5
11.2Výroba 1,2-dichlorethanu včetně zpracování a používání na místě (mimo 11.5) 3), 4)
měsíční průměr52,5
denní průměr105
11.3Přepracování 1,2-dichlorethanu na jiné látky než vinyl chlorid 3),5),6)
měsíční průměr2,51
denní průměr52
11.4Užití 1,2-dichlorethanu k odmašťování kovů (mimo 11.2), s vypouštěním nad 30 kg/rok
měsíční průměr0,1
denní průměr0,2
11.5Užití 1,2-dichlorethanu při výrobě iontoměničů7), 8)
měsíční průměr210
denní průměr420
11.6Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok 7), 9),
měsíční průměr0,2
denní průměr0,4
11.7Užití 1,2-dichlormethanu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok7), 9)
přípustná hodnota „p“0,5

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti 1,2-dichlorethanu a kzamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem 1,2-dichlorethanu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t čisté výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2 m3/t rafinační výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu.

3) Čistá výrobní kapacita 1,2-dichlorethanu zahrnuje tu část 1,2-dichlorethanu, která není zpracovávána na vinylchlorid v příslušném provozu výrobního závodu, a která je recyklována. Výrobní nebo zpracovatelská kapacita je úředně stanovená kapacita nebo nejvyšší roční množství vyrobené nebo zpracované ve čtyřech letech předcházejících udělení povolení. Úředně stanovená kapacita by se neměla příliš lišit od běžné výroby.

4) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t čisté výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu. Překročí-li však zpracovatelská kapacita kapacitu výrobní, vztahují se přípustné hodnoty na celkovou výrobní a zpracovatelskou kapacitu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m3/t výrobní a zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.

5) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t spotřeby 1,2-dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m3/t zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.

6) Zejména jedná-li se o výrobu ethylendiaminu, ethylenpolyaminu, 1,1,1-trichlorethanu, trichlorethenu, a tetrachlorethenu.

7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

8) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity iontoměničů.

9) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a)
g/tmg/l b)
12.Trichlorethen (trichlorethylen, TRI) 1)
12.1Výroba trichlorethenu a tetrachlorethenu 2), 3)
měsíční průměr2,50,5
denní průměr51
12.2Užití trichlorethenu k odmašťování kovů, s vypouštěním nad 30 kg/rok
měsíční průměr0,1
denní průměr0,2
12.3Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok4), 5)
měsíční průměr0,2
denní průměr0,4
12.4Užití trichlorethenu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok 4),5),6)
přípustná hodnota „p“0,5

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti trichlorethenu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlorethenu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 5 m3/t výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.

3) Pro stávající závody užívající proces dehydrochlorace tetrachlorethanu je výrobní kapacita rovna kapacitě TRI-PER a poměr TRI/PER se bere za 1 : 3.

4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

5) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

6) Užití trichlorethenu zejména jako rozpouštědla pro chemické čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů a podobně.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a)
g/tmg/l b)
13.Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER) 1)
13.1Výroba trichlorethenu a tetrachlorethenu (technologie TRI-PER) 2)
měsíční průměr2,50,5
denní průměr51
13.2Výroba tetrachlormethanu a tetrachlorethenu (technologie TETRA-PER) 3)
měsíční průměr2,51,25
denní průměr52,5
13.3Užití tetrachlorethenu k odmašťování kovů, s vypouštěním nad 30 kg/rok
měsíční průměr0,1
denní průměr0,2
13.4Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů)4), 5)
měsíční průměr210
denní průměr420
13.5Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok4), 6)
měsíční průměr0,2
denní průměr0,4
13.6Užití tetrachlorethenu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok 4),6),7)
přípustná hodnota „p“0,5

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti tetrachlorethenu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem tetrachlorethenu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 5 m3/t výrobní kapacity trichlorethenu + tetrachlorethenu.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlormethanu a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2 m3/t výrobní kapacity tetrachlormethanu + tetrachlorethenu.

4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

5) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíků.

6) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

7) Užití tetrachlorethenu zejména jako rozpouštědla pro chemické čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů a podobně.

PořadíLátka, průmyslové odvětví a druh výrobyPřípustné hodnoty a)
g/tmg/l b)
14.Trichlorbenzen (TCB) 1)
14.1Výroba trichlorbenzenu dehydrochlorací hexachlorcyklohexanu a zpracování trichlorbenzenu 2)
měsíční průměr101
denní průměr202
14.2Výroba chlorbenzenů chlorací benzenu a/nebo jejich zpracování 3)
měsíční průměr0,50,05
denní průměr10,1
14.3Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok 4), 5)
měsíční průměr1
denní průměr2
14.4Použití trichlorbenzenu, s vypouštěním pod 3 kg/rok 4),5),6)
přípustná hodnota „p“1

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Trichlorbenzen je tvořen směsí tří izomerů: 1,2,3-trichlorbenzenu, 1,2,4-trichlorbenzenu a 1,3,5-tri-chlorbenzenu. Ustanovení se vztahují na sumu těchto tří izomerů.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorbenzenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m3/t výrobní kapacity TCB.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní nebo zpracovatelskou kapacitu mono a dichlorbenzenů. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m3/t výrobní nebo zpracovatelské kapacity mono a dichlorbenzenů.

4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

5) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

6) Užití o trichlorbenzenu zejména jako rozpouštědla a nosiče barviv v textilním průmyslu, jako složky transformátorových olejů a podobně.“.

27. Nadpis přílohy č. 2 zní: „Ukazatele vyjadřující dobrý stav vody ve vodním toku“.

28. V příloze č. 2 bodě 5 se slova „(zejména izomerů a kongenerů DDT, drinů (aldrinu, dieldrinu, endrinu, isodrinu), hexachlorbenzenu, hexachlorbutadienu, pentachlorfenolu, trichlorbenzenů, rtuti, kadmia a izomerů hexachlorcyklohexagenu)“ zrušují.

29. V příloze č. 2 se body 6 a 9 zrušují.

Dosavadní body 7 a 8 se označují jako body 6 a 7.

30. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod

A.

Povrchové vody

Tabulka 1a: Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod a požadavky na užívání vod pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda.

UkazatelZnačka, zkratka nebo číslo CASA)JednotkaPožadavky pro užívání vody (průměrná hodnota)B) C)Norma environmentální kvalityC)
vodárenské účely (§ 31 zákona)D)koupání (§ 34 zákona)E)lososové vody (§ 35 zákona)F)kaprové vody (§ 35 zákona)G)NEK-RP (průměrná hodnota)B)H)NEK-NPH (nejvyšší přípustná hodnota)I)
Všeobecné ukazatele J)
rozpuštěný kyslíkO2mg/l    >9 
biochemická spotřeba kyslíkuBSK5mg/l  2 3,8 
chemická spotřeba kyslíkuCHSKCrmg/l    26 
celkový organický uhlíkTOCmg/l8   10 
celkový fosforPcelk.mg/l0,05 l)0,05 2)  0,15 
celkový dusíkNcelk.mg/l    6 
amoniakální dusíkN-NH4+mg/l  0,030,160,23 
dusitanový dusíkN-NO2-mg/l  0,090,14  
dusičnanový dusíkN-NO3-mg/l    5,4 
teplota vodyt°C     29
reakce vodypH-    6-9 4) 
rozpuštěné látky sušenéRL105mg/l    750 
rozpuštěné látky žíhanéRL550mg/l    470 
nerozpuštěné látkyNL105mg/l    20 
chloridyCl-mg/l140   150 
síranySO42-mg/l180   200 
Prioritní látky K) L)
alachlor15972-60-8μg/l    0,30,7
anthracen*120-12-7μg/l    0,10,4
atrazin1912-24-9μg/l    0,62
benzen71-43-2μg/l1,5   1050
brómovaný difenylether 5) *32534-81-9μg/l    0,0005 
chlorované alkany*C10-C13
85535-84-8
μg/l    0,41,4
chlorfenvinfos470-90-6μg/l    0,10,3
chlorpyrifos2921-88-2μg/l    0,030,1
cyklodienové pesticidy *      ∑=0,01
aldrin *309-00-2μg/l    
endrin *72-20-8μg/l    
dieldrin *60-57-1μg/l    
isodrin *465-73-6μg/l    
DDT * 6)S-DDTμg/l    0,025 
p,p'-DDT *50-29-3μg/l    0,01 
1,2-dichlorethan107-06-2μg/l2   10 
dichlormethan75-09-2μg/l    20 
di(2-ethylhexyl)ftalátDEHP
117-81-7
μg/l    1,3 
diuron330-54-1μg/l    0,21,8
endosulfan* 7)115-29-7μg/l    0,0050,01
fluoranthen206-44-0μg/l    0,11
hexachlorbenzen *HCB
118-74-1
μg/l    0,010,05
hexachlorbutadien*HCBUT
87-68-3
μg/l    0,10,6
hexachlorcyklohexan* 8)608-73-1μg/l    0,020,04
isoproturon34123-59-6μg/l    0,31
naftalen91-20-3μg/l    2,4 
nonylfenol (4- nonylfenol)*104-40-5μg/l    0,32
oktylfenol (4-(1,1',3,3'-tetramethylbutyl)-fenol)140-66-9μg/l    0,1 
pentachlorbenzen *608-93-5μg/l    0,007 
pentachlorfenol *PCP
87-86-5
μg/l    0,41
polycyklické aromatické uhlovodíky*:        
benzo[a]pyren*50-32-8μg/l0,036   0,050,1
benzo[b] fluoranthen*205-99-2μg/l    ∑=0,03 
benzo [k] fluoranthen*207-08-9μg/l     
benzo[ghi]perylen*191-24-2μg/l    ∑=0,002 
indeno[1,2,3-cd]pyren*193-39-5μg/l     
simazin122-34-9μg/l    14
tetrachlorethen *PCE (PER)
127-18-4
μg/l    10 
tetrachlormethan *56-23-5μg/l   12 
1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen) *TCE (TRI)
79-01-6
μg/l    10 
tributylstannan kationt (kationt tributylcínu)*36643-28-4μg/l    0,00020,0015
trichlorbenzeny * 9)234-413-4μg/l    0,4 
trichlormethan (chloroform) *TCM 67-66-3μg/l    2,5 
trifluralin1582-09-8μg/l    0,03 
kadmium a jeho sloučeniny* -rozpuštěné
(v závislosti na třídách tvrdosti vody)10)11)
Cd-rozp
7440-43-9
μg/l    ≤ 0,08 (třída 1)
0,08 (třída 2)
0,09 (třída 3)
0,15 (třída 4)
0,25 (třída 5)
≤ 0,45 (třída 1)
0,45 (třída 2)
0,6 (třída 3)
0,9 (třída 4)
1,5 (třída 5)
nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěné 10)Ni-rozp
 7440-02-0
μg/l    20 
olovo a jeho sloučeniny -rozpuštěné 10)Pb-rozp
7439-92-1
μg/l    7,2 
rtuť a její sloučeniny * - rozpuštěné 10)Hg-rozp
7439-97-6
μg/l    0,050,07
Znečišťující organické látky
1,2-cis-dichlorethen156-59-2μg/l    1 
2,4-dichlorfenol120-83-2μg/l    5 
3,4-dichloranilin95-76-1μg/l   0,2 
anilín62-53-3μg/l    5 
adsorbovatelné organicky vázané halogenyAOXμg/l    25 
bis(1,3 - dichlor-2-prophyl)ether63283-80-7μg/l    0,1 
bis(2,3 - dichlor-1-prophyl)ether7774-68-7μg/l    0,1 
1,3 - dichlor-2-prophyl (2,3-dichlor-1-prophyl) ether59440-90-3μg/l    0,1 
bisfenol A80-05-7μg/l    0,035 
ethylbenzen100-41-4μg/l    1 
fenantren85-01-8μg/l    0,03 
fluoridyF-mg/l    0,8 
chlorbenzen108-90-7μg/l    1 
isopropylbenzen98-82-8μg/l    0,7 
kyanidy snadno uvolnitelnéCN-mg/l    0,005 
kyanidy celkovéCNcelk.mg/l0,02   0,3 
kyselina ethylendiamintetraoctováEDTA
 60-00-04
μg/l    5 
kyselina nitrilotrioctováNTA
139-13-9
μg/l    5 
nitrobenzen98-95-3μg/l    3 
sulfanH2Smg/l    0,05 
suma dichlorbenzenů 12)S-DCBμg/l    0,25 
suma polycyklických aromatických uhlovodíků 13)S-PAUμg/l0,03   0,1 
suma polychlorovaných bifenylů 14)S-PCBμg/l    0,007 
tenzidy aniontovéMBASmg/l    0,3 
toluen108-88-3μg/l    5 
uhlovodíky C10-C40C10-C40mg/l    0,1 
vinylchlorid75-01-4μg/l0,5   1 
Jednotlivé prvky K)
antimonSbμg/l10   250 
arsenAsμg/l5   11 
baryumBaμg/l    180 
beryliumBeμg/l    0,5 
borBμg/l    300 
cínSnμg/l    25 
hliníkAIμg/l450   1 000 
hořčíkMgmg/l    120 
chromCrμg/l15   18 
kadmiumCdμg/l    0,3 
kobaltCoμg/l    3 
manganMnmg/l    0,3 
měď ^Cuμg/l    14 
molybdenMoμg/l    18 
niklNiμg/l    20 
olovoPbμg/l   7,2 
rtuťHgμg/l    0,05 
selenSeμg/l    2 
stříbroAgμg/l    3,5 
uranUμg/l9   24 
vanadVμg/l    18 
vápníkCamg/l    190 
zinek 15)Znμg/l    92 
železoFemg/l0,55   1 
Mikrobiologické ukazatele
escherichia coliECOLIKTJ/100 ml100 16)900 17)   2500 17) 18)
termotolerantní (fekální) koliformní bakterieFCKTJ/100 ml200 16)    4000 17) 18)
intestinální (střevní) enterokokyENTKTJ/100 ml200 16)330 17)   2000 17) 18)
Ukazatele radioaktivity
celková objemová aktivita alfacαBq/l0,2 19)   0,20,3 19)
celková objemová aktivita betacβBq/l    0,51 19)
celková objemová aktivita beta opravená na 40Kcβ-40KBq/l0,5 19)   0,30,5 19)
radium 226226RaBq/l    0,10,3 19)
tritium3HBq/l100 19)   7003 500
stroncium 9090SrBq/l    0,21
cesium 137137CsBq/l    0,10,5

Tabulka 1b: Normy environmentální kvality pro vybrané ukazatele určené pouze k hodnocení ekologického stavu/potenciálu

UkazatelZnačka, zkratka nebo číslo CASA)JednotkaNorma environmentální kvality
NEK-RP (průměrná hodnota)H)
Znečišťující organické látky
1,2-trans-dichlorethen156-60-5μg/l6,8
2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina2,4-D 94-75-7μg/l0,1
1,2,4,5-tetrachlorbenzen95-94-3μg/l0,32
acetochlor a jeho metabolity34256-82-1μg/l0,4
AMPA1066-51-9μg/l250
bentazon25057-89-0μg/l4,5
benzo(a)antracen56-55-3μg/l0,03
desethylatrazin6190-65-4μg/l0,3
dibenzo(a,h)antracen53-70-3μg/l0,016
dichlorprop7547-66-2μg/l0,1
dimethachlor50563-36-5μg/l0,09
epoxiconazol106325-08-0μg/l0,4
fenitrothion122-14-5μg/l0,01
fenol108-95-2μg/l3
fenthion55-38-9μg/l0,01
fluoren86-73-7μg/l0,1
galaxolid1222-05-5μg/l6,8
glyfosát1071-83-6μg/l36
hexazinon51235-04-2μg/l0,048
chlorotoluron15545-48-9μg/l0,4
chrysen218-01-9μg/l0,1
kyselina 1,3- diaminopropantetraoctováPDTA
1939-36-2
μg/l10
lindanγ-HCH
58-89-9
μg/l0,01
malathion121-75-5μg/l0,01
MCPA26544-20-7μg/l0,1
MCPB94-81-5μg/l0,1
MCPP7085-19-0μg/l0,1
mecoprop-P16484-77-8μg/l0,1
metabolity alachloru 20)-μg/l0,1
metazachlor67129-08-2μg/l0,4
metolachlor a jeho metabolity 21)51218-45-2μg/l0,2
parathion-ethyl56-38-2μg/l0,002
parathion-methyl298-00-0μg/l0,005
perfluoroktansulfonanPFOS
1763-23-1
μg/l25
pyren129-00-0μg/l0,024
suma xylenů 22)S-XYLENYμg/l 
o-xylen95-47-6μg/l3,2
(m + p)-xylen108-38-3 + 106-42-3μg/l4
terbuthylazine a jeho metabolity 23)5915-41-3μg/l0,5
terbutryn886-50-0μg/l0,1
tonalide21145-77-7μg/l3,5
tributylstannan (tributylcín)688-73-3μg/l0,0005
trifenylstannan (trifenylcín)668-34-8μg/l0,0002
chlorofyl A 24)chlo aμg/l25

A) CAS: Chemical Abstracts Service.

B) Průměrná hodnota je roční aritmetický průměr.

C) Tam, kde není všeobecný požadavek nebo NEK-RP vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota, se neuplatňuje kombinovaný přístup.

D) Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje užívání pro úpravu na pitnou, se využijí rovněž ustanovení vyhlášky č. 428/2001 Sb.

E) Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje užívání pro koupání, se využijí rovněž ustanovení vyhlášky č. 135//2004 Sb.

F) Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje podmínkám pro lososové vody, se využijí rovněž ustanovení nařízení vlády č. 71/2003 Sb.

G) Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje podmínkám pro kaprové vody, se využijí rovněž ustanovení nařízení vlády č. 71/2003 Sb.

H) NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.

I) NEK-NPH: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

J) V případě všeobecných ukazatelů jsou limitní hodnoty vyjádřeny jako obecné požadavky a požadavky pro užívání vody.

K) V případě kovů je potřeba zohlednit jejich přirozené pořadí.

L) Prioritní látky označené symbolem „*“ jsou zvlášť nebezpečné závadné látky

1) Zpřísněný požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou jako zdroj pitné vody.

2) Zpřísněný požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou ke koupání.

3) Přírůstek teploty v toku na konci mísící zóny vlivem vypouštěných oteplených vod nesmí být vyšší než 3°C. Konec mísící zóny je místo, kde se teploty vody u obou břehů vyrovnají.

4) Limit je dán minimální a maximální hodnotou. Standard je dodržen, pokud se každá hodnota ročního počtu vzorků nachází v intervalu minimální a maximální limitní hodnoty.

5) Limitní hodnota stanovená pro sumu kongenerů bromovaných difenyletherů s čísly 28, 47, 99, 100, 153 a 154.

6) Suma DDT zahrnuje součet izomerů: p,p'-DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan, číslo CAS 50-29-3), o,p-DDT (1,1,1-trichlor-2-(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)-ethan, číslo CAS 789-02-6), p,p'-DDD (1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethen, číslo CAS 72-55-9) a p,p'-DDE (1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan, číslo CAS 72-54-8).

7) Endosulfan zahrnuje sumu α-endosulfanu a β-endosulfanu.

8) Suma hexachlorcyklohexanů zahrnuje: α-HCH, β-HCH, γ-HCH a δ- HCH.

9) Suma trichlorbenzenů zahrnuje: 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen a 1,3,5-trichlorbenzen.

10) V případě kadmia, olova, rtuti a niklu se hodnoty NEK vztahuji ke koncentraci rozpuštěných látek, tj. k rozpuštěné fázi vzorku vody získané filtrací filtrem s otvory 0,45 μm nebo jinou rovnocennou předúpravou.

11) Pro kadmium a jeho sloučeniny se hodnoty NEK-PR a NEK-NPH liší v závislosti na tvrdosti vody vymezené pomocí pěti tříd. Tvrdost vody je vyjádřena jako celoroční průměrná hodnota pomocí pěti druhů tříd: třída 1: < 40 mg CaCO3/l, třída 2: 40 až < 50 mg CaCO3/l, třída 3: 50 až < 100 mg CaCO3/l, třída 4: 100 až < 200 mg CaCO3/l a třída 5: ≥ 200 mg CaCO3/l.

12) Suma dichlorbenzenů zahrnuje: 1,2-dichlorbenzen,1,3-dichlorbenzen a 1,4-dichlorbenzen.

13) Suma PAU zahrnuje: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a ideno[1,2,3-cd]pyren.

14) Suma PCB zahrnuje: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 a PCB 180.

15) Pro lososové a kaprové vody koncentrace v rozpuštěné formě.

16) Limitní hodnota vyjádřena jako koncentrace C90. Hodnota je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10 %.

17) Limitní hodnota vyjádřena jako percentil P90. Hodnota je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10 %.

18) Indikativní hodnota, při překročení se zjišťuje příčina, respektive zdroj znečištění.

19) Indikativní hodnota, při překročení se zjišťuje příčina, respektive zdroj radioaktivního znečištění.

20) Metabolity alachloru zahrnují OA, ESA.

20) NEK pro metolachlor a jeho metabolity: OA, ESA, vyjádřená jako metolachlor.

22) Suma xylenů zahrnuje: o-xylen, m-xylen a p-xylen.

23) NEK pro terbuthylazin a jeho metabolity: terbuthylazin-2-hydroxid a terbuthylazin-desethyl, vyjádřená jako terbuthylazin.

24) Koncentrace chlorofylu A se týká vod určených pro vodárenské účely. Pro vody vymezené jakou koupací se použije hodnota 50μg/l.

B.

Sedimenty a biota

Tabulka 2: Normy environmentální kvality pro hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod - pevné matrice

Č. látkyA)Název látkyČíslo CASB) nebo zkratkaJednotkaNEK-RPC) pro sedimentNEK-RPC) pro biotuD)
2)anthracen120-12-7μg/kg31033000
3)atrazin1912-24-9 5,2E)
5)PBDE l)32534-81-9μg/kg3101000
6)kadmium 2)7440-43-9μg/kg2300160
7)C 10-1385535-84-8μg/kg1000
12)DEHP117-81-7μg/kg1000003200
15)fluoranthen206-44-0μg/kg17511500
16)HCB118-74-1μg/kg1720
17)HCBD87-68-3μg/kg49055
18)HCH608-73-1μg/kg10 3)333), 67 4)
20)olovo 2)7439-92-1μg/kg530001000
21)rtuť 2)7439-97-6μg/kg470206)
23)nikl7440-02-0μg/kg3000F)
24)nonylfenol
(4-nonylfenol)
104-40-5μg/kg180F)
25)oktylfenol
(4-(1,1',3,3'-tetramethylbutyl)-fenol
140-66-9μg/kg34F)
26)pentachlorobenzen608-93-5μg/kg400370
26)pentachlorfenol87-86-5μg/kg119E)
28)PAU 5)PAUμg/kg2500E)
29)simazin122-34-9μg/kg15F)
30)TBTTBTμg/kg0,02230

A) Číslo látky dle Přílohy č. 6 k nařízení

B) CAS: Chemical Abstracts Service.

C) NEK: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota pro sušinu, týká se zrnitostní frakce pod 2 mm pro stanovení organických látek a pod 20 μm pro stanovení kovů. Pro biotu je vyjádřená jako hodnota pro mokrou váhu. Pro porovnání s NEK se koncentrace v sedimentu a plaveninách normalizuje na obsah organického uhlíku ve vzorku pomocí přepočtu uvedeného v metodickém pokynu k tomuto nařízení.

D) Sledují se zástupci: makrozoobentos - v Hydropsyche sp., Erpobdella sp., Gammarus sp., ichtyofauna - Leuciscus cephalus

E) Pouze se sleduje.

1) Limitní hodnota stanovená pro sumu kongenerů bromovaných difenyletherů s čísly 28, 47, 99, 100, 153 a 154.

2) V případě kovů je možno zohlednit jejich přirozené pořadí.

3) Zahrnuje γ-HCH (Lindan).

4) Zahrnuje α-HCH, β-HCH, γ-HCH a δ- HCH.

5) Zahrnuje benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a ideno[1,2,3-cd]pyren.

Pro prioritní látky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení pod čísly 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 a 30 platí, že jejich koncentrace se nesmí v sedimentu nebo příslušné biotě výrazně v čase zvyšovat.“.

31. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění

Tabulka 1: Minimální roční četnosti odběrů vypouštěných městských odpadních vod

Velikost zdroje znečištění (EO) 1)Typ vzorku 2)BSK5CHSKCrNLN-NH4+NcelkPcelkTOC
< 500 4)A 3)444----
500-2 000A 3)12121212---
2 001 - 10 000B 3)121212121212-
10 001 - 100 000C262626262626-
> 100 000C52525252525252

1) Je-li zdrojem znečištění čistírna odpadních vod je velikost zdroje znečištění určena postupem uvedeným v poznámce 1) k Tabulce 1a přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

2) Typ vzorku stanoví vodoprávní úřad takto:

typ A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,

typ B - 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,

typ C - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.

3) Pro čistírny odpadních vod s diskontinuálním vypouštěním odpadních vod stanoví vodoprávní úřad způsob odběru vzorku individuálně.

4) V kategorii zdrojů znečištění do 50 EO, kde vodní dílo nebylo ohlášeno dle § 15a, může vodoprávní úřad stanovit menší četnost odběrů, než je uvedeno pro kategorii do 500 EO.

Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.

Tabulka 2: Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování

LátkaRoční množství (kg)
Rtuť7,5
Kadmium10
Hexachlorcyklohexan 1) (suma)3
Tetrachlormethan30
DDT 1) (suma)1
Driny (suma) (aldrin, dieldrin, eldrin, isodrin) 1)1
Pentachlorfenol3
Hexachlorbenzen1
Hexachlorbutadien1
Trichlormethan30
1,2-dichlorethan30
Tetrachlorethen30
Trichlorethen30
Trichlorbenzen (suma)3

1) Hodnoty se vztahují zejména na sledování průsakových vod z odkališť, ze skládek odpadů či kontaminovaných zemin a jiných ekologických zátěží.

Zvlášť nebezpečné látky musí být sledovány denními 24 hodinovými směsnými vzorky vody při současném měření denního množství odpadních vod. Jednodušší postup sledování je možno zvolit při vypouštěném množství menším než je uvedeno v tabulce 2 této přílohy.“.

32. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek

Číslo látkyČíslo CAS a)Číslo EU b)Název prioritní látky c)Identifikována jako prioritní nebezpečná látka
115972-60-8240-110-8Alachlor 
2120-12-7204-371-1AnthracenX
31912-24-9217-617-8Atrazin 
471-43-2200-753-7Benzen 
5nepoužije senepoužije seBrómovaný difenylether 1)X 2)
32534-81-9nepoužije sePentabromdifenylether
(kongenery s čísly 28, 47, 99, 100,153 a 154)
 
67440-43-9231-152-8Kadmium a jeho sloučeninyX
785535-84-8287-476-5ChloralkanyC10-13 l)X
8470-90-6207-432-0Chlorfenvinfos 
92921-88-2220-864-4 CChlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl) 
10107-06-2203-458-11,2-dichlorethan 
1175-09-2200-838-9Dichlormethan 
12117-81-7204-211-0Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) 
13330-54-1206-354-4Diuron 
14115-29-7204-079-4EndosulfanX
15206-44-0205-912-4Fluoranthen 3) 
16118-74-1204-273-9HexachlorbenzenX
1787-68-3201-765-5HexachlorbutadienX
18608-73-1210-158-9HexachlorcyklohexanX
1934123-59-6251-835-4Izoproturon 
207439-92-1231-100-4Olovo a jeho sloučeniny 
217439-97-6231-106-7Rtuť a její sloučeninyX
2291-20-3202-049-5Naftalen 
237440-02-0231-111-14Nikl a jeho sloučeniny 
2425154-52-3246-672-0NonylfenolX
 104-40-5203-199-4(4-nonylfenol)X
251806-26-4217-302-5Oktylfenol 
140-66-9nepoužije se4-(1,1',3,3'-tetramethylbutyl)-fenol 
26608-93-5210-172-5PentachlorbenzenX
2787-86-5231-152-8Pentachlorfenol 
28nepoužije senepoužije sePolycyklické aromatické uhlovodíkyX
50-32-8200-028-5Benzo[a]pyrenX
205-99-2205-911-9Benzo [b] fluoranthenX
191-24-2205-883-8Benzo [g,h,i]perylenX
207-08-9205-916-6Benzo [k] fluoranthenX
193-39-5205-893-2Indeno[l,2,3-cd]pyrenX
29122-34-9204-535-2Simazin 
30nepoužije senepoužije seSloučeniny tributylcínuX
36643-28-4nepoužije seKationt tributylcínuX
3112002-48-1234-413-4Trichlorbenzeny 
3267-66-3200-663-8Trichlormethan (chloroform) 
331582-09-8216-428-8Trifluralin 

a) CAS: Chemical Abstracts Service.

b) Číslo EU: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (EINECS) nebo Evropský seznam oznámených chemických látek (ELNICS).

c) V případech, kdy byly vybrány skupiny látek, jsou uvedeni jednotliví typičtí zástupci skupiny jako směrné parametry (v závorkách a bez čísla). Pro tyto skupiny látek musí být směrný parametr definován analytickou metodou.

1) Tyto skupiny látek obvykle zahrnují značný počet jednotlivých sloučenin. V současnosti nelze uvést vhodné směrné parametry.

2) Pouze pentabrombifenylether (číslo CAS 32534-81-9). Pod tímto CAS je míněna suma kongenerů 28, 47, 99, 100, 153 a 154.

3) Fluoranthen je na seznamu jako ukazatel dalších, nebezpečnějších polyaromatických uhlovodíků.“.

33. Doplňuje se příloha č. 7, která zní:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití

Tabulka 1: Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod (pro uvedené hodnoty analogicky platí poznámky uvedené pod tabulkami 1a a 1b přílohy č. 1 k nařízení)

Kategorie ČOV [EO]Nejlepší dostupná technologieCHSKCrBSK5NLN-NH4+NcelkPcelk
koncentraceúčinnost [%]koncentraceúčinnost [%]koncentracekoncentraceúčinnost [%]koncentraceúčinnost [%]koncentraceúčinnost [%]
p mg/lm mg/lp mg/lm mg/lp mg/lm mg/lprům. mg/lm mg/lprům. mg/lm mg/lprům. mg/lm mg/l
< 500Nízko až středně zatěžovaná aktivace nebo biofilmové reaktory110170753050854060---------
500 - 2000Nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací75140752230852530122075------
2001 -10 000Nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací a se simultánním srážením fosforu + mikrosíta či jiná filtrace7012080182590203081580---2575
10 001 - 100 000Nízko zatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů +terciární stupeň včetně srážení fosforu eventuelně dávkování externího substrátu60100801420901825---1425701,5380
> 100 000Nízko zatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů + terciární stupeň včetně srážení fosforu, dávkování externího substrátu5590851015951420---1016750,7285
“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Přesunout nahoru