Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 206/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka 73/2011
Platnost od 19.07.2011
Účinnost od 19.07.2011
Zrušeno k 18.10.2016 (323/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

206

ZÁKON

ze dne 17. června 2011,

kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 písm. c) a v § 3 odst. 6 písm. b) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

2. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

(5) Má-li být provedena registrace fyzické osoby, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku a které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí Česká národní banka identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob23).

23) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

3. V § 3d odst. 3 se na konci textu písmen b) a c) doplňuje slovo „osoby“.

4. § 17 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 13c zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru