Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 198/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 71/2011
Platnost od 15.07.2011
Účinnost od 15.07.2011
Zrušeno k 24.11.2015 (295/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

198

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011,

kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 7 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 33/2011 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb., vyhlášky č. 169/2010 Sb. a vyhlášky č. 336/2010 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Směrnice Komise 2008/76/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech.
Směrnice Komise 2008/82/ES ze dne 30. července 2008, kterou se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o krmiva určená pro podporu ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti.
Směrnice Komise 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky.
Směrnice Komise 2009/141/ES ze dne 23. listopadu 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L.
Směrnice Komise 2010/6/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o rtuť, volný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuka.“.

2. § 2 se zrušuje.

3. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V odkazu pod nadpisem § 4 se slova „odst. 9 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. a) a b)“.

5. V odkazu pod nadpisem § 5 se slova „odst. 9 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. c)“.

6. V části třetí se hlava I včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje.

7. § 11 a 12 se zrušují.

8. V odkazu pod nadpisem § 13 se slova „odst. 9 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. d)“.

9. V odkazu pod nadpisem § 14 se slova „odst. 9 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. e)“.

10. § 15 a 16 se zrušují.

11. § 17 až 19 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 12 zrušují.

12. § 20 včetně nadpisu zní:

㤠20

Krmiva pro zvířata neurčená k produkci potravin

Seznam kategorií krmných surovin, které lze uvést místo jednotlivých krmných surovin v označení krmiva pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat, je uveden v příloze č. 4 části E.“.

13. § 21 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5b zní:

㤠21

Označování krmiv určených ke zvláštním účelům výživy

Požadavky na označování krmiv určených ke zvláštním účelům výživy jsou stanoveny přímo použitelným předpisem Evropské unie5b). Další povinné údaje v označení včetně deklarace a použití jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

5b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, a o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES.“.

14. V § 24 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Homogenitou se rozumí vlastnost, která vyjadřuje stejnorodé rozptýlení jednotlivých složek v premixu nebo krmivu obecně. Účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogenitu, prokazuje provozovatel ústavu dokladem, který obsahuje“.

15. V § 25 písm. b), c) a d) se slova „určitých proteinových krmiv“ a „a zpracování určitých proteinových krmiv“ zrušují.

16. V § 28 odst. 4 se slova „určitých proteinových krmiv“ zrušují.

17. V § 28 se odstavec 5 zrušuje.

18. V § 30 odst. 1 se slova „určitých proteinových krmiv“ zrušují.

19. Příloha č. 1 se zrušuje.

20. V příloze č. 4 se části A až D zrušují. V nadpisu části E se slova „domácí zvířata“ nahrazují slovy „zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat“.

21. Přílohy č. 5 až 8 se zrušují.

22. V příloze č. 11 části B Konzervanty se položka „E 490 Propan-1,2-diol“ zrušuje.

23. V příloze č. 11 části B Emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky se položky „E 440 Pektiny“, „E 470 Na-, K- nebo Ca- soli jedlých mastných kyselin samotné nebo ve směsích, odvozené z jedlých tuků nebo z destilovaných jedlých mastných kyselin“, „E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin“, „E 472 Mono- a diglyceridy jedlých mastných kyselin esterifikovaných kyselinou octovou, vinnou, citronovou, mléčnou nebo mono- a diacetylvinnou“ a „E 490 Propan-1,2-diol“ zrušují.

24. V příloze č. 11 části B Pojiva, protispékavé látky a koagulanty se položky „E 470 Sodné, draselné a vápenaté steatity“ a „E 516 Síran vápenatý, dihydrát“ zrušují.

25. V příloze č. 11 části B Regulátory kyselosti se položky „E 170 Uhličitan vápenatý“, „E 339 (i) Na-dihydrogen-orto-fosforečnan“, „E 339 (ii) Na-hydrogen-orto-fosforečnan“, „E 339 (iii) Na-orto-fosforečnan“, „E 341 (i) Ca-tetrahydrogen-orto-fosforečnan“, „E 341 (ii) Ca-hydrogen-orto-fosforečnan“, „E 450a (iii) Na-difosforečnan“, „E 450b (i) Na-trifosforečnan“, „E 500 (i) Uhličitan sodný“, „E 500 (ii) Hydrogenuhličitan sodný“ a „E 540 Difosforečnan vápenatý“ zrušují.

26. V příloze č. 11 části B Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky se položka „Vitamin E jako přípravky vitaminu E“ zrušuje.

27. V příloze č. 11 se část C zrušuje.

28. Příloha č. 16 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fuksa v. r.

Přesunout nahoru