Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 189/2011 Sb.Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

Částka 70/2011
Platnost od 15.07.2011
Účinnost od 15.07.2011
Zrušeno k 19.08.2013 (242/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

189

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2011

o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení vlády upravuje ve vztahu ke speciálnímu fondu kolektivního investování (dále jen „speciální fond“)

a) náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací (dále jen „sdělení“),

b) podmínky a způsob průběžné aktualizace sdělení a lhůty pro jeho uveřejňování,

c) podmínky, za kterých lze statut speciálního fondu (dále jen „statut“) a sdělení poskytnout na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, a

d) podmínky, za kterých lze statut a sdělení poskytnout pouze na internetových stránkách investiční společnosti, která obhospodařuje speciální fond, nebo speciálního fondu, který je investičním fondem a který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování.

ČÁST DRUHÁ

OBECNÉ POŽADAVKY

§ 2

Obsah sdělení

Sdělení obsahuje pouze údaje a informace, které toto nařízení stanoví nebo připouští.

§ 3

Struktura sdělení

(1) Sdělení se označí názvem „Klíčové informace pro investory“.

(2) Sdělení se člení na 8 částí odpovídajících jednotlivým písmenům tohoto odstavce a jejich pořadí, přičemž jednotlivé části sdělení obsahují údaje v rozsahu vyplývajícím z jednotlivých paragrafů části třetí tohoto nařízení; jednotlivé části sdělení obsahují tyto údaje:

a) základní údaje týkající se sdělení, speciálního fondu a údaje týkající se investiční společnosti, která obhospodařuje speciální fond (§ 6),

b) popis investičních cílů a způsobu investování (§ 7),

c) rizikový profil (§ 8),

d) informace o poplatcích a nákladech speciálního fondu (§ 9),

e) informace o historické výkonnosti (§ 10 a 11),

f) informace o depozitáři a další doplňující informace o speciálním fondu (§ 12),

g) informace o povolení k činnosti nebo vytvoření speciálního fondu (§ 13) a

h) datum uveřejnění sdělení (§ 14).

§ 4

Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení

(1) Sdělení musí být

a) zpracováno čitelně, zejména pokud jde o velikost použitého písma, a

b) vyjádřeno způsobem, který investorovi neznesnadňuje pochopení jeho obsahu, přičemž zejména jeho jazyk musí být jasný a srozumitelný, nelze používat žargonu a odborný pojem, pokud je to možné, musí být nahrazen obecně známým výrazem srovnatelného významu.

(2) Užití barev nesmí omezovat jasnost a srozumitelnost obsahu sdělení po jeho zachycení mechanickými prostředky na papír.

(3) Grafická úprava loga [§ 6 písm. b) a d)] nesmí odvádět pozornost investora od obsahu sdělení ani obsah sdělení překrývat.

(4) Název sdělení, jakož i obchodní firma nebo název speciálního fondu, musí být provedeny výrazně větším typem písma než ostatní text sdělení.

§ 5

Listinná forma sdělení

Po zachycení sdělení mechanickými prostředky na papír má sdělení rozměry 2 stran jednoho listu, v případě strukturovaného speciálního fondu (§ 17) 3 stran, formátu A4 na výšku nebo na šířku a je lemováno okrajem širokým nejméně 3 mm, na němž není uveden žádný text.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

HLAVA I

NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ

§ 6

Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond

Název části první sdělení zní: „Základní údaje“; tato část sdělení obsahuje

a) úvodní ustanovení tohoto znění: „V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje se s tímto sdělením seznámit.“,

b) obchodní firmu nebo název a identifikační číslo osoby speciálního fondu, popřípadě také název konsolidačního celku, do něhož je tento speciální fond zahrnut, nebo logo speciálního fondu,

c) údaj o tom, že jde o speciální fond, a údaj o jeho druhu z hlediska toho, do jakého majetku převážně investuje1), a

d) obchodní firmu a identifikační číslo osoby investiční společnosti, která obhospodařuje speciální fond, popřípadě také název konsolidačního celku, do něhož je tato investiční společnost zahrnuta, nebo logo této investiční společnosti.

§ 7

Investiční cíle a způsob investování

(1) Název části druhé sdělení zní: „Investiční cíle a způsob investování“; tato část sdělení obsahuje

a) hlavní druhy majetku, do kterého speciální fond investuje nebo hodlá investovat a, investuje-li nebo hodlá investovat do dluhopisů, potom také druh těchto dluhopisů podle jejich emitenta, například státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi, popřípadě jiné druhy dluhopisů, a hodnocení kvality dluhopisů (rating),

b) odkupuje-li speciální fond jím vydávané cenné papíry, poučení o právu investora na odkoupení těchto cenných papírů, včetně údaje o termínech, ve kterých speciální fond tyto cenné papíry odkupuje,

c) údaj o určitém odvětví národního hospodářství nebo jeho části, určité zeměpisné oblasti nebo určité části finančního trhu, ve kterých speciální fond hodlá koncentrovat nebo koncentruje své investice, nebo určitém druhu majetku, do kterého speciální fond hodlá koncentrovat či koncentruje své investice,

d) údaj o tom, zda speciální fond zamýšlí sledovat nebo sleduje určitý index nebo ukazatel (benchmark); z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index nebo ukazatel se jedná a jakým způsobem nebo v jaké míře jej speciální fond sleduje,

e) údaj o tom, zda speciální fond kopíruje určitý index; z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index se jedná a v jaké míře je index kopírován,

f) informace o použití výnosů z hospodaření s obhospodařovaným majetkem,

g) označení speciálního fondu podle rizika, které představuje druh majetku, do kterého převážně investuje,

h) údaj, zda speciální fond používá finanční deriváty2) nebo jiné techniky za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů, a

i) je-li ve sdělení speciálního fondu uvedena přibližná doba, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu (odstavec 2), upozornění, že tento speciální fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka přibližné doby, po kterou by měla být investice držena; totéž platí, je-li tato přibližná doba uvedena ve statutu nebo propagačním sdělení speciálního fondu.

(2) Část druhá sdělení může dále obsahovat přibližnou dobu, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu.

(3) Část druhá sdělení může obsahovat i další údaje a informace, jsou-li důležité pro správné pochopení investičních cílů a způsobu investování speciálního fondu investorem.

(4) Informace uvedené v části druhé sdělení musí jednoznačně rozlišovat mezi jednotlivými investicemi, jestliže by jinak informace o investičních cílech a způsobu investování speciálního fondu mohly být zavádějící nebo klamavé.

§ 8

Rizikový profil

Název části třetí sdělení zní: „Rizikový profil“; tato část sdělení obsahuje

a) zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel představující veličinu získanou na základě vyhodnocení rizik uvedených v písmeni b) sestavenou postupem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, stručné zdůvodnění zařazení speciálního fondu do příslušné skupiny podle tohoto ukazatele a upozornění, že

1. hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena návratnost původně investované částky,

2. zařazení speciálního fondu do příslušné skupiny se může měnit a

3. zařazení speciálního fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika,

b) v závislosti na zvoleném způsobu investování popis rizik, jsou-li spojena se zvoleným způsobem investování a může-li se s nimi investor setkat v souvislosti se svou investicí do speciálního fondu, a to

1. úvěrového rizika spočívajícího v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek,

2. rizika nedostatečné likvidity spočívajícího v tom, že určitý majetek speciálního fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že speciální fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení cenných papírů vydávaných speciálním fondem, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydávaných speciálním fondem,

3. rizika vypořádání spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě,

4. tržního rizika vyplývajícího z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku v majetku speciálního fondu,

5. rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí (operačního rizika) a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek speciálního fondu nebo cenné papíry vydávané speciálním fondem, a

6. rizika souvisejícího s investičním zaměřením speciálního fondu na určité odvětví národního hospodářství nebo jeho část, určitou zeměpisnou oblast, určitou část finančního trhu nebo určitý druh majetku.

§ 9

Poplatky a náklady speciálního fondu

(1) Název části čtvrté sdělení zní: „Poplatky a náklady speciálního fondu“; část čtvrtá sdělení obsahuje tabulku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení, přičemž

a) do položky „vstupní poplatek“ se uvede maximální výše úplaty, kterou lze investorovi účtovat před uskutečněním jeho investice,

b) do položky „výstupní poplatek“ se uvede maximální výše úplaty, kterou lze investorovi účtovat po ukončení jeho investice,

c) do položky „celková nákladovost“ se uvede celková výše nákladů hrazených z majetku speciálního fondu a

d) do položky „výkonnostní poplatek“ se uvede celková výše úplaty, kterou lze hradit z majetku speciálního fondu v případě, že jeho výkonnost přesáhne stanovený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost srovnávána, pokud tato úplata není zahrnuta v položce uvedené v písmeni c).

(2) Výše poplatků a celkové nákladovosti se uvede v procentním vyjádření spolu se základem, ze kterého výpočet vychází. Celková nákladovost se uvede za předchozí účetní období.

(3) Část čtvrtá sdělení dále obsahuje informaci o tom, že

a) poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku speciálního fondu slouží k zajištění správy majetku speciálního fondu, včetně vydávání nebo prodeje a odkupování cenných papírů vydávaných speciálním fondem, a že tyto poplatky a náklady snižují potenciální výnosnost investice pro investora, a

b) detailní přehled a popis poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu obsahuje statut.

(4) Namísto údajů uvedených v odstavci 1 se

a) u speciálních fondů, které účtují paušální poplatek zahrnující veškeré poplatky a další náklady účtované investorům, uvede tento paušální poplatek a

b) u speciálních fondů, které stanoví maximální účtovatelnou výši poplatku, uvede tato maximální účtovatelná výše, pokud se investiční společnost obhospodařující speciální fond zároveň zaváže tuto výši dodržet a uhradit jakékoli další náklady ze svého.

(5) Nelze-li jinak, určí se výše celkové nákladovosti uvedené v odstavci 1 písm. c) kvalifikovaným odhadem. V takovém případě se údaj o odhadu doplní o upozornění, že výše celkové nákladovosti představuje pouze odhad, a o informaci, kde a kdy se může investor s výší celkové nákladovosti, která již není odhadem, seznámit.

§ 10

Historická výkonnost

(1) Název části páté sdělení zní: „Historická výkonnost“; část pátá sdělení obsahuje

a) upozornění, že se použité údaje týkají minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů,

b) údaje o vlivu poplatků a nákladů na výkonnost speciálního fondu a

c) historickou výkonnost v podobě sloupcového diagramu znázorňujícího roční výnosy po zdanění za posledních alespoň 10 po sobě následujících let, zobrazeného v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(2) V případě, že speciální fond existuje po dobu kratší než 10 let, avšak po dobu delší než 1 rok, uvedou se roční výnosy za všechny roky jeho existence. Pokud za některé období nejsou údaje k dispozici, vyznačí se v příslušné části sloupcového diagramu datum bez záznamu výkonnosti. Pokud od vzniku nebo vytvoření speciálního fondu uplynulo méně než 1 rok, uvede se upozornění na nedostatek údajů, které by investorovi mohly poskytnout informace o historické výkonnosti speciálního fondu.

(3) Údaje o historické výkonnosti musí být doplněny vysvětlivkou, zda výpočet výnosů zohledňuje i poplatky spojené s vydáváním nebo úpisem a odkupováním cenných papírů vydávaných speciálním fondem, popřípadě jiné poplatky nebo náklady.

(4) Část pátá sdělení může dále obsahovat

a) srovnání historické výkonnosti stanovené podle písmene b) s vývojem indexu nebo ukazatele (benchmarku) sledovaného speciálním fondem v případě, že speciální fond takový index nebo ukazatel (benchmark) sleduje; srovnání se uvede v podobě sloupcového diagramu zachycujícího srovnávané údaje,

b) celkovou průměrnou historickou výkonnost za období zvolených posledních po sobě následujících let, pokud speciální fond po takové období existuje, a za období jeho existence, pokud existuje po dobu kratší než 10 let, nebo

c) srovnání celkové průměrné výkonnosti za období zvolených posledních po sobě následujících let, pokud speciální fond po takovou dobu existuje, s vývojem indexu nebo ukazatele (benchmarku) sledovaného speciálním fondem, a za období jeho existence, pokud existuje po dobu kratší než 10 let.

(5) Sloupcový diagram musí být zobrazen čitelně a nesmí po zachycení sdělení mechanickými prostředky na papír přesáhnout rozměry délky a šířky 1 strany formátu A5; sloupcový diagram se doplní upozorněním na

a) svou omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost speciálního fondu,

b) poplatky a náklady, které byly zahrnuty do výpočtu historické výkonnosti speciálního fondu a které byly z výpočtu vyloučeny,

c) rok, od kterého speciální fond existuje, a

d) měnu, v níž je historická výkonnost speciálního fondu počítána.

(6) Sdělení nesmí obsahovat údaje o výkonnosti speciálního fondu za rok, v němž se sdělení uveřejnilo nebo má uveřejnit.

(7) Výpočet historické výkonnosti speciálního fondu vychází z hodnoty vlastního kapitálu speciálního fondu a z předpokladu, že veškeré rozdělitelné výnosy speciálního fondu byly znovu investovány.

§ 11

Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování

Pokud během období zobrazovaného ve sloupcovém diagramu podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo podle § 10 odst. 2 došlo k podstatné změně investičních cílů nebo způsobu investování speciálního fondu, které ovlivnily jeho výkonnost, uvede se ve sloupcovém diagramu i období předcházející této změně. Údaj vztahující se k tomuto období se doplní vysvětlivkou, že dané výkonnosti bylo dosaženo za jiných okolností.

§ 12

Informace o depozitáři a další doplňující informace

Název části šesté sdělení zní: „Další praktické informace“; tato část sdělení obsahuje

a) název depozitáře speciálního fondu,

b) informaci o právu na poskytnutí dalších dokumentů, týkajících se speciálního fondu3),

c) údaj o kontaktním místě, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, zahrnující adresu, telefon, e-mailovou adresu a internetovou adresu tohoto kontaktního místa, a

d) informaci o tom, že speciální fond a investiční společnost, která speciální fond obhospodařuje, odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení, jsou-li nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi uvedenými ve statutu.

§ 13

Informace o povolení

Část sedmá sdělení je bez názvu a obsahuje, jde-li o

a) speciální fond, který je podílovým fondem, text tohoto znění: „Povolení k vytvoření tohoto podílového fondu bylo vydáno v České republice. Investiční společnost, která obhospodařuje tento podílový fond, podléhá dohledu České národní banky.“ a

b) speciální fond, který je investičním fondem, text tohoto znění: „Povolení k činnosti tohoto investičního fondu bylo vydáno v České republice. Tento investiční fond podléhá dohledu České národní banky.“.

§ 14

Údaj o uveřejnění

Část osmá sdělení je bez názvu a obsahuje datum uveřejnění sdělení, kterému předchází text tohoto znění: „Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni“.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ

§ 15

Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů

Sdělení speciálního fondu fondů4) dále obsahuje

a) v části druhé stručný popis jeho investičních cílů a způsobu investování, pokud se jedná o investice do cenných papírů vydávaných jinými fondy kolektivního investování, a

b) v části třetí popis rizik plynoucích z každého fondu kolektivního investování vydávajícího cenné papíry, do kterých speciální fond fondů investuje, pokud z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že tato rizika mají nebo mohou mít podstatný vliv na speciální fond fondů jako celek.

§ 16

Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí

Sdělení speciálního fondu nemovitostí5) obsahuje v části třetí namísto stupnice syntetického ukazatele podle § 8 písm. a) stručný popis existujících rizik souvisejících s konkrétní nemovitostí v majetku speciálního fondu nemovitostí, nebo s konkrétní účastí speciálního fondu nemovitostí v nemovitostní společnosti6), například riziko vyplývající ze stavební závady takové nemovitosti nebo z její ekologické zátěže.

§ 17

Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu

(1) Strukturovaný speciální fond je speciální fond, který investorům k určitému pevně stanovenému datu vyplácí peněžité plnění, jehož výše odpovídá výsledku zjištěnému podle matematického vzorce, který zohledňuje jako svou základní proměnnou změnu veličiny, jejíž hodnota se vztahuje k určité majetkové hodnotě, souboru majetkových hodnot, finančním indexům nebo jiným kvantitativně vyjádřeným ukazatelům.

(2) Sdělení strukturovaného speciálního fondu v části druhé, kromě náležitostí uvedených v § 7, dále obsahuje

a) vysvětlení způsobu výpočtu výše peněžitého plnění vypláceného strukturovaným speciálním fondem podle odstavce 1 a

b) alespoň 3 modelové příklady znázorňující změnu výše peněžitého plnění podle odstavce 1 v závislosti na různých tržních podmínkách, doplněné o upozornění, že se jedná o modelové příklady, které nejsou ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

(3) Sdělení strukturovaného speciálního fondu neobsahuje část pátou.

§ 18

Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky

V případě speciálního fondu, z jehož statutu vyplývá rozdílné zacházení s podílníky7), musí informace obsažené ve sdělení zohledňovat toto rozdílné zacházení.

ČÁST ČTVRTÁ

PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ

§ 19

Aktualizace sdělení

(1) Speciální fond a investiční společnost obhospodařující speciální fond průběžně a vždy nejméně jednou za 12 měsíců ověřují aktuálnost sdělení a v případě potřeby sdělení bez zbytečného odkladu aktualizují; ve sloupcovém diagramu zachycujícím historickou výkonnost se vždy zohlední výkonnost speciálního fondu v předcházejícím roce.

(2) Aktuálnost sdělení se vždy ověřuje v souvislosti se schválenou změnou statutu nebo stanov.

§ 20

Uveřejnění aktualizovaného sdělení

(1) Pokud bylo sdělení aktualizováno, speciální fond nebo investiční společnost aktualizované sdělení bez zbytečného odkladu uveřejní.

(2) Pokud bylo sdělení aktualizováno v souvislosti se změnou stanov nebo statutu, uveřejní se aktualizované sdělení vždy přede dnem, kdy změna stanov nebo statutu nabývá účinnosti.

(3) Sdělení obsahující zohlednění výkonnosti speciálního fondu v přecházejícím kalendářním roce se uveřejní nejpozději 35. pracovní den následujícího kalendářního roku.

ČÁST PÁTÁ

POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM

§ 21

Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu

Sdělení nebo statut lze investorům poskytnout na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, jestliže

a) jejich poskytnutí na tomto nosiči informací je přiměřené okolnostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi investiční společností, která obhospodařuje speciální fond, nebo speciálním fondem a investorem, a

b) osoba, které se sdělení nebo statut poskytují, si při volbě mezi listinnou podobou a nosičem informací, který nemá listinnou podobu, výslovně zvolila tento nosič informací.

§ 22

Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách

Sdělení nebo statut lze investorům poskytnout pouze na internetových stránkách investiční společnosti, která obhospodařuje speciální fond, nebo na internetových stránkách speciálního fondu, který je investičním fondem, jestliže

a) je jejich poskytnutí na internetových stránkách přiměřené okolnostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi investiční společností, která obhospodařuje speciální fond, nebo investičním fondem a investorem; podmínka přiměřených okolností je splněna zejména tehdy, pokud investor může sdělení nebo statut na internetových stránkách získat,

b) s jejich poskytnutím pouze na internetových stránkách udělil investor souhlas,

c) investorovi byla elektronicky sdělena internetová adresa včetně údaje, kde na ní může investor příslušné sdělení nebo statut nalézt, a

d) investor má kdykoliv možnost využívat sdělení nebo statut po dobu přiměřenou jejich účelu.


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 23

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr financí:

Ing. Kalousek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 49 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb.

2) § 2 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 Sb.

3) § 84b odst. 1 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 Sb.

4) § 55 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

5) § 53 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

6) § 53c zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

7) § 8 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 189/2011 Sb.

Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel

1. Syntetický ukazatel se promítne do jedné ze skupin na stupnici. Stupnici tvoří souvislé pořadí skupin označených celými čísly ve vzestupném pořadí od 1 do 7 zleva doprava.

2. Na stupnici musí být uvedeno, že nižší riziko znamená potenciálně nižší výnosy a vyšší riziko znamená potenciálně výnosy vyšší.

3. Skupina, do níž je zařazen speciální fond, je zvýrazněna.

4. Pro odlišení jednotlivých skupin na stupnici nelze užít výlučně barev.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 189/2011 Sb.

Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku speciálního fondu se zobrazí v tabulce s následující strukturou:

Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění investice
Vstupní poplatek[ ]%
Výstupní poplatek[ ]%
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice.
Náklady hrazené z majetku speciálního fondu v průběhu roku
(Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)
Celková nákladovost[ ]%
Jedná se o údaj za předchozí účetní období.
Náklady hrazené z majetku speciálního fondu za zvláštních podmínek
(Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)
Výkonnostní poplatek[ ] % ročně z výnosů, jež speciální fond dosáhne nad rámec výkonnosti ukazatele (benchmarku) pro tento poplatek, kterým je [uveďte název ukazatele]

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 189/2011 Sb.

Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti

Sloupcový diagram zobrazující historickou výkonnost splňuje tato kritéria:

1. stupnice osy Y sloupcového diagramu je lineární, nikoli logaritmická,

2. stupnice je přizpůsobena rozsahu zobrazených sloupců, přičemž sloupce nesmí být stlačené do té míry, aby možnost rozpoznat výkyvy ve výnosnosti byla ztížena,

3. osa X je umístěna na úrovni 0 % míry výnosnosti,

4. u každého sloupce je vyznačena dosažená výnosnost v procentním vyjádření a

5. hodnoty historické výkonnosti jsou zaokrouhleny najedno desetinné místo.

Přesunout nahoru