Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 178/2011 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

Částka 64/2011
Platnost od 30.06.2011
Účinnost od 01.08.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

178

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2011

o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 1 odst. 2 zákona:


§ 1

Stanovenými výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, jsou pyrotechnické výrobky1) uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Vzor žádosti o povolení k dovozu pyrotechnických výrobků je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 178/2011 Sb.

Seznam stanovených výrobků, jejichž dovoz se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů
(podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona)

Podpoložka celního sazebníkuNázevMěrná jednotkaDoklad podle § 2 odst. 3 písm. a) zákonaDoklad podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona
3604 10 00Pyrotechnické výrobky zábavní pyrotechniky2) s výjimkou pyrotechnických výrobků zábavní pyrotechniky kategorie 1 nebo kategorie F1 (například bengálské ohně, bengálské zápalky, bengálské tyčinky, práskací granule, blikavky, fontány, pozemní víry, ruční prskavky, prskavky, žertovné zápalky, party petardy, hadi, práskací provázky, stolní bomby, bouchací kuličky).ksA/1B/1
3604 90 00Divadelní pyrotechnika a ostatní pyrotechnické výrobky3).ksA/1B/1

A/1 Certifikát vydaný podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nebo certifikát vydaný podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), nebo certifikát vydaný oznámeným subjektem v jiném členském státě Evropské unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh.

B/1 Smlouva na dovoz výrobku, nebo jiný obdobný dokument, například potvrzená objednávka, faktura, proformafaktura.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 178/2011 Sb.

Vzor žádosti o udělení povolení na dovoz pyrotechnických výrobků

Vzor žádosti o udělení povolení na dovoz pyrotechnických výrobků

Vysvětlivky k žádosti o udělení povolení na dovoz pyrotechnických výrobků

1. Identifikační údaje žadatele

název a sídlo právnické osoby, IČO, DIČ, pokud byly přiděleny

jméno, příjmení a místo podnikání fyzické osoby, IČO, DIČ, pokud byly přiděleny

2. Číslo jednací žadatele

3. Kontaktní osoba žadatele

jméno, příjmení, číslo telefonu nebo elektronická adresa osoby, kterou lze v souvislosti s vyřizováním žádosti kontaktovat

4. Navrhovaná doba platnosti dovozního povolení /max. 1 rok/

6. Výrobce

název firmy, adresa sídla a stát, jde-li o právnickou osobu

jméno a příjmení, popř. obchodní firma, bydliště nebo místo podnikání a stát, jde-li o fyzickou osobu

7. Zahraniční smluvní partner

identifikační údaje zahraničního smluvního partnera v rozsahu bodu 6

8. Konečný uživatel /odběratel/

identifikační údaje o konečném uživateli/odběrateli

název a sídlo právnické osoby, IČO, DIČ, pokud byly přiděleny

jméno, příjmení a místo podnikání fyzické osoby, IČO, DIČ, pokud byly přiděleny

9. Účel dovozu

např. velkoobchodní prodej, prezentace nebo předvedení výrobku

10. Země, odkud je výrobek dovážen název země a její číselný kód

11. Údaje o výrobku popis zboží

- druh výrobku: kulová fontána, raketa apod.

- typové číslo /kombinace číslic a písmen/

- název: konkrétní název výrobku /např. Flying Dragon apod./

12. Podpoložka celního sazebníku

osmimístný kód kombinované nomenklatury podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení

13. Množství

množství dováženého zboží v kusech

14. Hodnota zboží v CZK

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

2) § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.

3) § 4 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 206/2015 Sb.

Přesunout nahoru