Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 171/2011 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Částka 62/2011
Platnost od 29.06.2011
Účinnost od 01.07.2011
Zrušeno k 01.01.2013 (421/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

171

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2011,

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 4, § 102 odst. 4, § 105, § 237e odst. 1, § 260f odst. 1 a § 260m zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 187/2004 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb., a podle § 60 odst. 3 a § 237 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:


§ 1

Způsob provádění osobní prohlídky

(K § 48 odst. 4 celního zákona)

(1) Osobní prohlídka se provádí

a) v místnostech nebo vyhrazených prostorách, které jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou vybaveny na odkládání oděvu a věcí osoby, u které se osobní prohlídka provádí, a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umytí po provedené osobní prohlídce, a které jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob,

b) celníkem stejného pohlaví a za přítomnosti celníkem určené nezúčastněné osoby stejného pohlaví, pokud o přítomnost nezúčastněné osoby kontrolovaná osoba požádala.

(2) Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlídkou pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení. Má-li celník důvodné podezření, že se ukrývané zboží nachází v konkrétní části oděvu nebo obuvi, provede nejdříve prohlídku této části oděvu nebo obuvi.

(3) Po prohlídce pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení pokračuje celník prohlídkou prádla.

§ 2

Podmínky řízení o přidělení celně schváleného určení prováděného mimo celní prostor a výše nákladů za provedení tohoto řízení

(K § 102 odst. 4 celního zákona)

(1) Řízení o přidělení celně schváleného určení mimo celní prostor (dále jen „řízení mimo celní prostor“) se provede za podmínky, že

a) v době navržené deklarantem jsou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit,

b) řízení mimo celní prostor je odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li dopravu zboží, nebo je-li to jinak naléhavé,

c) řízení mimo celní prostor nebrání provozní podmínky celního úřadu, nebo

d) celní úřad neurčí, že dohled provede jen kontrolou dokladů a písemností, aniž musí být celnímu úřadu předloženo zboží.

(2) Za provedené řízení mimo celní prostor se stanoví náklady celního úřadu takto:

a) za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pracovní době celního úřadu 50 Kč,

b) za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pracovních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu 75 Kč, nebo

c) za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu 100 Kč.

(3) Náklady celního úřadu za provedené řízení mimo celní prostor jsou také

a) náklady celním úřadem prokázaných jízdních výdajů1), nebo

b) náhrada za používání silničních motorových vozidel celního úřadu při pracovních cestách1).

§ 3

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely

(K § 105 celního zákona)

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit

(K § 237e odst. 1 celního zákona)

Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Vzory

(K § 260m celního zákona)

§ 5

Vzor záruční listiny pro zajištění celního dluhu soubornou jistotou je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce

§ 6

Vzor osvědčení, jímž prokazuje uživatel údaje stanovené v rozhodnutí o povolení zajišťovat celní dluh soubornou jistotou, je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Oprávnění fyzické osoby činit úkony jménem uživatele souborné jistoty se v osvědčení potvrdí tak, že na zadní straně osvědčení v odstavci 10 se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor, které uživatel souborné jistoty opatří svým podpisem v odstavci 11. Nepoužité rubriky na zadní straně osvědčení může uživatel souborné jistoty proškrtnout, pokud je nepředpokládá využít pro další oprávnění. Do proškrtnutých rubrik nelze žádné údaje uvádět. Zápis o oprávnění osoby může uživatel souborné jistoty kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky „Zrušeno“. Předložením osvědčení prokazují oprávněné osoby, uvedené uživatelem souborné jistoty na jeho zadní straně, že jsou oprávněny za uživatele souborné jistoty jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jistotou.

(2) Osvědčení se vyplňuje psacím strojem, tiskem nebo jinak strojopisem, nikoliv ručně. Text zapsaný na přední straně osvědčení není přípustné po jeho vydání přepisovat, jinak měnit ani doplňovat. Do předepsaných odstavců v jednotlivých rubrikách na zadní straně lze zapisovat pouze vyhrazené údaje, které nelze přepisovat, jinak měnit ani doplňovat, pokud nejde o zápisy podle odstavce 1 věty čtvrté.

§ 8

Tiskopis osvědčení má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě modré, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.

§ 9

Vzor záruční listiny pro zajištění celního dluhu jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

(1) Byl-li ručitel schválen celními orgány, předává se celnímu úřadu jako doklad o zajištění celního dluhu jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu Záruční doklad jednotlivé jistoty (dále jen „Záruční doklad“), jehož vzor je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Tiskopis Záručního dokladu je formátu 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě zelené, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisů se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 55 g/m2. Tiskopis Záručního dokladu obsahuje název nebo značku tiskárny, označení tiskopisu a sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů.

§ 11

Vzor záruční listiny pro zajištění celního dluhu jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

Stanovení operací, při kterých může být celní dluh zajištěn soubornou jistotou

(K § 260f odst. 1 celního zákona)

Je-li zajištění celního dluhu soubornou jistotou dostatečné, může být toto zajištění použito u všech operací stanovených v záruční listině, u kterých je zajištění celního dluhu povinné nebo je celním úřadem požadováno.


§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.

2. Vyhláška č. 200/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.

3. Vyhláška č. 411/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.

4. Vyhláška č. 84/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely

Část I.

Obecná ustanovení

1. Doplňující náležitosti se uvádějí v tiskopisech celního prohlášení2) „Jednotný správní doklad“ (dále jen „Tiskopis“) a rovněž v tiskopisech doplňkových výtisků3) (dále jen „Doplňkový list“).

2. Je-li zásilka složena z více položek zboží, k Tiskopisu se přikládá jeden nebo více Doplňkových listů. Je-li na posledním přiloženém Doplňkovém listu deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Maximální počet položek v rámci jednoho celního prohlášení je 997. Při použití elektronické formy Tiskopisu a Doplňkových listů může celní úřad v povolení elektronické komunikace stanovit odlišný počet položek.

3. Při zobrazování evidenčního čísla Tiskopisu, popřípadě Doplňkového listuje možno vložit pomlčku mezi znaky na desáté a jedenácté pozici a mezi znaky na sedmnácté a osmnácté pozici.

4. Čerpá-li se dovozem nebo vývozem jedné zásilky určité zbývající množství zboží z více povolení (licencí k dovozu nebo licencí k vývozu zboží) vydaných jednomu deklarantovi na stejné zboží za stejných podmínek, je nutné v samostatných položkách uvést množství daného zboží z každého povolení (licence). Obsahuje-li zásilka například 300 kusů stejného zboží, přičemž dovozem nebo vývozem 100 kusů z nich se zcela vyčerpá jedno povolení (licence), uvede se toto množství do jedné položky, čerpá-li se dovozem nebo vývozem z dalšího povolení (licence) zbylých 200 kusů, uvede se toto množství do další položky.

5. Vyplňování Tiskopisu a Doplňkového listu rukou není povoleno. Výjimkou jsou případy, kdy je podáváno písemné celní prohlášení při dovozu nebo vývozu zboží pro osobní potřebu nebo jako dar, případně při technických problémech informačních nebo komunikačních systémů.

ČÁST II.

ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH TISKOPISU A DOPLŇKOVÉM LISTU

A. FORMALITY PRO VÝVOZ (ODESLÁNÍ) NEBO TRANZIT SPOLEČENSTVÍ, USKLADŇOVÁNÍ PŘEDFINANCOVANÉHO ZBOŽÍ V CELNÍM SKLADU PRO VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK A/NEBO PROKÁZÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ

Kolonka 2: Odesílatel/vývozce

6. Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesilatelů, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich identifikační číslo, název nebo obchodní firma nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresa místa trvalého pobytu, nebo adresa místa pobytu, nebo adresa místa podnikání.

Kolonka 3: Tiskopisy

7. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 4: Počet ložných listů

8. Do této kolonky se může uvést počet přiložených ložných listů.

Kolonka 8: Příjemce

9. Je-li zásilka určena pro více příjemců, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu místa pobytu, nebo adresu místa podnikání. Volitelně může být uvedeno identifikační číslo příjemce v této kolonce na Tiskopisu nebo identifikační čísla příjemců na přiloženém seznamu.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; čísla kontejnerů, počet a druh

10. Popis zboží musí být dostatečně přesný pro zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky společného celního sazebníku. Musí být uveden v českém jazyce a pro upřesnění může být doplněn o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně.

11. Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem4), označení zboží se doplní evidenčním číslem uvedeným v kolonce číslo 1 průvodního dokladu pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů3) [nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj. odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů6)] a kódem

„WZE“ - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů6); nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlasu7) uvede se za kód „WZE“ bez mezery příslušný kód (R1 až R13, resp. D1 až D13) z dokladu, který doprovází odpad5),

„WZL“ - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů 8),

„WAX“ - není-li zboží, které je odpadem4), zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

12. Podléhá-li deklarované zboží celním kvótám, uvede se do této kolonky kód „K“, lomítko, označení kvóty, lomítko, kód měrné jednotky dle seznamu kódů v části III. této přílohy, lomítko a množství zboží v této jednotce.

13. Do této kolonky se uvede kód „IN“, lomítko a čistá hmotnost základního produktu, na který bude požadována náhrada9). U složených výrobků nebo směsí se uvede čistá hmotnost pouze té ingredience, které přísluší náhrada, a nomenklatura této ingredience, je-li odlišná od údaje v kolonce 33 Tiskopisu nebo Doplňkového listu. Pokud je požadována náhrada pro více ingrediencí, uvádějí se tyto údaje na samostatném listě, připojeném ke každému listu Tiskopisu, popřípadě Doplňkového listu. Dále se uvede evidenční číslo prohlášení výrobce o složení výrobku. Výše uvedené údaje nemusí být v případě vývozu složených výrobků nebo směsí uvedeny, pokud jsou množství a povaha ingrediencí vzatých v úvahu pro výpočet náhrady určeny z analýzy vyváženého zboží.

14. Je-li to nutné, uvede deklarant do této kolonky zkratku „DPK:“ a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části IV. této přílohy.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

15. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 33: Zbožový kód

16. Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části IV. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou stanoveny v části IV. této přílohy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do odpovídající kolonky 31 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem uvedeným v bodu 14.

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

17. Při vývozu elektrické energie se do této kolonky uvede text „0,001“.

Kolonka 37: Režim

18. Do pravé části této kolonky se uvede kód vyjadřující požadavek na celní či daňovou úlevu, anebo upřesňující režim podle části VI. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód vyjadřující požadavek na celní či daňovou úlevu, anebo upřesňující režim, uvede se číselný kód „000“.

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)

19. Při vývozu radioaktivních látek a u elektrické energie se do této kolonky uvede text „0,001“.

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

20. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

Kolonka 44: Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení

21. Do této kolonky se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí a povolení na podporu celního prohlášení stanovené v části V. této přílohy, přičemž kódy předložených povolení (licencí) a jejich čísel vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo číslo zvláštního právního předpisu, kterým se vydává všeobecné vývozní povolení, popřípadě kód vyjadřující, že povolení (licence) není vyžadováno, se uvádějí v levém horním rohu. Do této kolonky se uvádějí také kódy certifikátů databáze TARIC CZ. Kódy o jiných dokladech, osvědčeních a povoleních (licencích) se uvádějí ve střední části této kolonky. Kódy o zajištění celního dluhu se uvádějí v levém dolním rohu. Údaje společné pro celou zásilku zboží se v této kolonce uvádějí pouze v Tiskopisu, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v této kolonce uvádějí u příslušné podpoložky zboží.

22. Do této kolonky, za kód stanovený v části V. této přílohy, se

a) uvede číslo předloženého povolení (licence), popřípadě číslo zvláštního právního předpisu,

b) neuvede žádný údaj, pokud se povolení (licence) nevyžaduje,

c) uvede číslo osvědčení o povolení užívat zajištění celního dluhu,

d) uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat zajištění celního dluhu soubornou jistotou obsaženy v informačním systému celní správy,

e) uvede částka převedená na účet celního úřadu v celých korunách českých, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení celní jistoty přidělen celním orgánem variabilní symbol, uvede se za částkou celní jistoty lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být celní jistota určena k opakovanému zajištění celního dluhu, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo, pod kterým je tato celní jistota evidována v informačním systému celní správy,

f) uvede číslo popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k Tiskopisu,

g) při vývozu zboží při využití náhrad v rámci společné zemědělské politiky uvede zkratka „SZP“, lomítko a za lomítko číslo licence a evidenční číslo kontrolního výtisku T5, oddělené čárkou.

23. Do této kolonky se za kód stanovený v části V. této přílohy, části Jistota uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat jistotu včetně převodu částky na účet celního orgánů obsaženy v informačním systému celní správy a celní úřad je má k dispozici. V ostatních případech se uvede evidenční číslo osvědčení o povolení užívat soubornou jistotu.

B. FORMALITY PŘI PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU, AKTIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU, DOČASNÉHO POUŽITÍ, PŘEPRACOVÁNÍ POD CELNÍM DOHLEDEM, USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU

Kolonka 2: Odesilatel/Vývozce

24. Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesílatelů, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu místa pobytu, nebo adresu místa podnikání. Volitelně může být uvedeno identifikační číslo odesílatele v této kolonce na Tiskopisu nebo identifikační čísla odesílatelů na přiloženém seznamu.

Kolonka 3: Tiskopisy

25. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 4: Počet ložných listů

26. Do této kolonky se volitelně uvede počet přiložených ložných listů.

Kolonka 8: Příjemce

27. Je-li v této kolonce

a) uvedena firma se sídlem mimo Společenství, která je v České republice pouze registrována u finančního úřadu pro Prahu 1, nebo

b) uvedeno sídlo firmy odlišné od místa dodání zboží, uvede se do této kolonky také firma, resp. osoba a adresa, kam bude zboží skutečně dodáno.

28. Je-li zásilka určena pro několik příjemců, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující kromě údajů o příjemci také údaje podle předchozího odstavce.

Kolonka 30: Umístění zboží

29. Uvede se místo, kde může být zboží kontrolováno, následujícím způsobem:

a) je-li celní řízení prováděno v celním prostoru celního úřadu, uvede se kód státu a šestimístný kód tohoto celního úřadu,

b) je-li celní řízení prováděno v prostoru dovozce/příjemce (například při místním řízení), uvede se identifikační číslo příjemce,

c) je-li zboží na základě povolení předloženo ke kontrole jinému celnímu úřadu, než kterému bylo předloženo celní prohlášení, uvede se kód státu a šestimístný kód celního úřadu, kterému je zboží předloženo nebo zpřístupněno k provedení kontroly.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; čísla kontejnerů, počet a druh

30. Popis zboží musí být dostatečně přesný pro zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky společného celního sazebníku. Musí být uveden v českém jazyce a pro upřesnění může být doplněn o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně.

31. Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem4) označení zboží se doplní evidenčním číslem uvedeným v kolonce číslo 1 průvodního dokladu pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů3) [nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj. odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů6)] a kódem

„WZE“ - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů6), nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlasu7), uvede se za kód „WZE“ bez mezery příslušný kód (R1 až R13, resp. D1 až D13) z dokladu, který doprovází odpad5),

„WZL“ - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů8),

„WAX“ - není-li zboží, které je odpadem4), zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

32. Podléhá-li deklarované zboží celním kvótám a je-li požádáno příslušným kódem v kolonce 39 o její přiznání, uvede se do této kolonky kód „K“, lomítko, kód měrné jednotky dle seznamu kódů v části III. této přílohy, lomítko a množství zboží v této jednotce.

33. Je-li to nutné, uvede deklarant do této kolonky zkratku „DPK:“ a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části IV. této přílohy.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

34. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.

Kolonka 33: Zbožový kód

35. Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části IV. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou uvedeny v části IV. této přílohy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do odpovídající kolonky 31 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem stanoveným v bodu 33.

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

36. Při dovozu elektrické energie se do této kolonky uvede text „0,001“. Kolonka

37: Režim

37. Do pravé části této kolonky se uvede také kód upřesňující režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přílohy 38 nebo části VI. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu, uvede se číselný kód „000“.

Kolonka 38: Vlastní hmotnost (kg)

38. Při dovozu radioaktivních látek nebo elektrické energie se do této kolonky uvede text „0,001“.

Kolonka 39: Kvóta

39. V případech, kdy jsou na dovážené stejné zboží vyhlášeny dvě a více celních kvót a deklarant žádá o všechny, uvede se do této kolonky číselné označení pouze jedné z nich a označení dalších se uvede do kolonky 44 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem stanoveným v bodu 32.

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

40. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.

Kolonka 43: Způsob hodnocení

41. V případech, kdy má být použita k určení celní hodnoty metoda převodní hodnoty dovezeného zboží, uvede deklarant do této kolonky kód „1“.

Kolonka 44: Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení

42. Do této kolonky se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí a povolení na podporu celního prohlášení stanovené v části V. této přílohy, přičemž kódy předložených povolení (licencí) a jejich čísel vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, popřípadě kód vyjadřující, že povolení (licence) není vyžadováno, se uvádějí v levém horním rohu. Do této kolonky se uvádějí také kódy certifikátů databáze TARIC CZ. Kódy o jiných dokladech, osvědčeních a povoleních (licencích) se uvádějí ve střední části této kolonky. Kódy o zajištění celního dluhu se uvádějí v levém dolním rohu. Údaje společné pro celou zásilku zboží se v této kolonce uvádějí pouze v Tiskopisu, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v této kolonce uvádějí u příslušné podpoložky zboží.

43. Do této kolonky, za kód stanovený v části V. této přílohy, se

a) uvede číslo předloženého povolení (licence),

b) neuvede žádný údaj, pokud se povolení (licence) nevyžaduje,

c) uvede číslo osvědčení o povolení užívat zajištění celního dluhu,

d) uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat zajištění celního dluhu soubornou jistotou obsaženy v informačním systému celní správy,

e) uvede částku převedenou na účet celního úřadu v celých korunách českých, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení celní jistoty přidělen celním orgánem variabilní symbol, uvede se za částkou celní jistoty lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být celní jistota určena k opakovanému zajištění celního dluhu, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo, pod kterým je tato celní jistota evidována v informačním systému celní správy,

f) uvede číslo, popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k Tiskopisu,

g) při dovozu zboží v rámci společné zemědělské politiky uvede zkratka „SZP“, lomítko a za lomítko číslo licence a evidenční číslo kontrolního výtisku T5, oddělené čárkou.

44. Do této kolonky se za kód stanovený v části V. této přílohy, části Jistota, uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat jistotu včetně převodu částky na účet celního orgánu obsaženy v informačním systému celní správy a celní úřad je má k dispozici. V ostatních případech se uvede evidenční číslo osvědčení o povolení užívat soubornou jistotu.

45. Jsou-li na dovážené zboží vyhlášeny dvě a více celních kvót a deklarant žádá o všechny, uvede do této kolonky pro každou požadovanou kvótu kód „K“, lomítko a za něj číselné označení té kvóty, která nebyla uvedena v kolonce 39 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu.

Kolonka 47: Výpočet poplatků

46. Vznikne-li propuštěním zboží do režimu volného oběhu, včetně aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh, daňová povinnost nebo povinnost k jiným poplatkům splatným v souvislosti s dovozem zboží, uvede se

a) do sloupce „Druh“ kód příslušné platby stanovený právním předpisem Společenství10),11), popřípadě bodem 48,

b) do sloupce „Zákl. pro vyměř. popl.“

1. prohlašovaná celní hodnota12) v celých korunách českých, zaokrouhlená směrem nahoru,

2. základ spotřební daně13); jsou-li dováženy tabákové výrobky, u nichž je předepsána dvousložková sazba daně13), uvede se nejprve základ pro pevnou část daně13) a pod něj základ pro procentní část daně13), a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami; základ spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

c) do sloupce „Sazba“ sazba spotřební daně pro příslušný vybraný výrobek; jsou- li dováženy tabákové výrobky, uvede se nejprve sazba pro pevnou část spotřební daně a pod ni sazba pro procentní část spotřební daně, a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami; sazbu spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

d) do sloupce „ZP“ kód způsobu placení, a to

A - Platba v hotovosti,

C - Platba šekem, jehož proplacení je zaručeno bankou,

E - Odklad platby,

H - Elektronický převod,

J - Platba prostřednictvím poštovního úřadu (poštovní zásilky) nebo jiné veřejné nebo vládní služby,

K - Úhrada cla započtením přeplatku na jiném clu,

R - Úhrada převodem ze složené celní jistoty.

47. Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 46, uvede deklarant pouze prohlašovanou celní hodnotu deklarované položky zboží. Celní hodnota se uvede do prvního řádku ve sloupci „Zákl. pro vyměř. popl.“.

48. Pro případ platby spotřební daně vyměřované a vybírané celním úřadem v souvislosti s dovozem zboží se stanoví kód „1SD“. Tento kód se ve sloupci „Druh“ uvede za poslední uváděný kód začínající písmenem „A“ a/nebo před první uváděný kód začínající písmenem „B“ stanovené právním předpisem Společenství11).

49. Základ pro vyměření příslušné platby se uvede do stejného řádku jako její kód ve sloupci „Druh“; jsou-li deklarovaným zbožím tabákové výrobky, uvede se základ pro pevnou část daně do stejného řádku jako její kód ve sloupci „Druh“ a základ pro procentní část daně pod něj. Základ pro vyměření příslušné platby, vyjma základu spotřebních daní, se uvede v celých jednotkách a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Základ spotřební daně se uvede podle skutečného množství dováženého zboží až na tři desetinná místa, k dalším případným místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.

50. Kód způsobu placení celního dluhu deklarant uvede do prvního řádku ve sloupci označeném „ZP“ v případech vyměření cla popřípadě daní. Při dovozu zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla neplátcem daně z přidané hodnoty14) se kód způsobu placení uvede ve sloupci označeném „ZP“ na úrovni řádku, na kterém je ve sloupci „Druh“ uveden kód platby „B00“.

ČÁST III.

SEZNAM MĚRNÝCH JEDNOTEK U KVÓTOVANÉHO ZBOŽÍ

KódPopis
01 kilogram
11 Euro
21000 ks
31000 párů
41 tuna
51 m2
61 hektolitr
71 hlava
81 m3
91 kus
A1 litr
B1 pár
C1 litr čistého alkoholu
Dhrubá hmotnost v tunách
Ehmotnost po odkapání v tunách
Fhrubá hmotnost v kilogramech
Ghmotnost po odkapání v kilogramech

Část IV.

SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ

(kolonka 33 Tiskopisu, Doplňkového listu - pátý pododdíl)

A. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Přídavný kód Význam podle zákona o dani z přidané hodnoty15)
R003Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: dětské pleny číselných kódů Harmonizovaného systému 4818, 6111, 6209.
R005Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: zdravotnické prostředky podle zvláštních právních předpisů16), včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných, číselných kódů Harmonizovaného systému 01-96, vyjma zboží kapitoly 24
R006Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, číselných kódů Harmonizovaného systému 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91:
- Braille papír
- Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
R007Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: dětské sedačky do automobilů, číselného kódu Harmonizovaného systému 94
R008Snížená sazba daně se uplatňuje u tepla a chladu, které se zařazují do podpoložek celního sazebníku podle nosičů
R009Snížená sazba daně se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností podle § 47 odst. 6 zákona
R012Snížená sazba daně z přidané hodnoty se uplatňuje u zboží: číselných kódů Harmonizovaného systému 01-05, 07-23,25 „Potraviny včetně nápojů [vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpisem17)] a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203 - 2208“. Na zboží číselného kódu Harmonizovaného systému 25 se vztahuje snížená sazba DPH, pokud je obvykle určeno k přípravě potravin, používáno jako doplněk nebo náhražka potravin nebo jako potravina či krmivo pro zvířata.
R013„Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví“, číselný kód Harmonizovaného systému 06.
R014Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: „radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely“, číselných kódů Harmonizovaného systému 28-30, 40, 48, 56, 61 a 62.
R015Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: knihy, brožury, letáky, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě, číselného kódu Harmonizovaného systému 49.
R016Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: „Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů“ - číselný kód Harmonizovaného systému 4401.
R999Zboží není podle zákona o dani z přidané hodnoty považováno za zboží

B. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ SPOTŘEBNÍCH DANÍ

Přídavný kódVýznam podle zákona o spotřebních daních13)
12
S101Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
S102Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova nad 0,013 g/l
S103Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona
S104Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona
S105Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona
S106Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona
S107Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona
S108Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) zákona
S112Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
S113Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
S114Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona
S115Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
S116Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
S121Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S122Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S123Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S124Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S125Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S126Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S127Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S128Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S141Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S142Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S143Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S144Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S145Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S146Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S147Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S148Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S161Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S162Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S163Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S164Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod přídavným kódem S104
S165Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S166Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S167Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S168Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S181Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S182Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S183Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S184Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S185Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S186Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S187Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S188Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S601 Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S602Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S603Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S604Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S605Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S606Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S607Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S608Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S621Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S622Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S623Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S624Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104
S625Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105
S626Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106
S627Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107
S628Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108
S631Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. 1) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101
S632Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. 1) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102
S633Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103
S201Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207
S202Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení
S203Líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení
S204Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury
S301Základní sazba daně z piva
S302Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary do 10000 hl výroby ročně
S303Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 10000 do 50000 hl výroby ročně
S304Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 50000 do 100000 hl výroby ročně
S305Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 100000 do 150000 hl výroby ročně
S306Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 150000 do 200000 hl výroby ročně
S411Šumivá vína podle § 93 odst. 2 zákona
S412Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona
S413Meziprodukty podle § 93 odst. 4 zákona
S501Cigarety
S504Doutníky, cigarillos
S511Tabák ke kouření - jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret
S512Tabák ke kouření - ostatní
S513Ostatní tabák určený k jiným účelům

C. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ

Přídavný
kód
Význam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
(dále jen „zákon o dani z plynu“)
12
Z111Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. a) zákona o dani z plynu
Z112Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. a) zákona o dani z plynu
Z113Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. a) zákona o dani z plynu
Z114Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. a) zákona o dani z plynu
Z121Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. b) zákona o dani z plynu
Z122Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. b) zákona o dani z plynu
Z123Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. b) zákona o dani z plynu
Z124Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. b) zákona o dani z plynu
Z131Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. c) zákona o dani z plynu
Z132Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. c) zákona o dani z plynu
Z133Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. c) zákona o dani z plynu
Z134Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. c) zákona o dani z plynu

D. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ Z PEVNÝCH PALIV

Přídavný
kód
Význam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
(dále jen „zákon o dani z pevných paliv“)
12
T101Pevná paliva uvedená v § 4 písm. a) zákona o dani z pevných paliv
T102Pevná paliva uvedená v § 4 písm. b) zákona o dani z pevných paliv
T103Pevná paliva uvedená v § 4 písm. c) zákona o dani z pevných paliv
T104Pevná paliva uvedená v § 4 písm. d) zákona o dani z pevných paliv

E. Seznam přídavných kódů daně z elektřiny

Přídavný
kód
Význam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
(dále jen „zákon o dani z elektřiny“)
12
V101Elektřina kód 2716 uvedená v § 4 zákona o dani z elektřiny

ČÁST V.

SEZNAM KÓDŮ NÁRODNÍCH DOKLADŮ, OSVĚDČENÍ, LICENCÍ A POVOLENÍ NA PODPORU CELNÍHO PROHLÁŠENÍ

(kolonka 44 Tiskopisu nebo Doplňkového listu)

KÓD Popis dokladu
JISTOTA:
9110Souborná jistota povolená v České republice
9120Souborná jistota povolená v jiném členském státě Evropské unie
92ZLJednotlivá jistota s použitím záruční listiny
93CJCelní jistota složením hotovosti na účet celního orgánu
9ZD1Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v České republice
9ZD2Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě Evropské unie
95ZPPoskytnutí jistoty zřízením zástavního práva podle daňového řádu
9N01Nepožadování jistoty podle čl. 51 nebo 88 celního kodexu18)
9NCKNepožadování jistoty podle čl. 189 celního kodexu18)
9NPHNepožadování jistoty při placení v hotovosti
9NPVNezajišťování celního dluhu při jeho vyměřování formou výměru
9NPPNepožadování jistoty při jeho úhradě před propuštěním zboží
9NJZNepožadování jistoty z jiného důvodu

ČÁST VI.

KÓDY CELNÍCH A DAŇOVÝCH ÚLEV

(kolonka 37 pravá část Tiskopisu nebo Doplňkového listu)

Použité zkratky:

SUB: vymezuje, zda o příslušnou úlevu může žádat neplátce nebo plátce DPH, takto:

0: o úlevu může žádat pouze neplátce DPH

1: o úlevu může žádat pouze plátce DPH

DPH: daň z přidané hodnoty

SPD: spotřební daň

Poznámka:

Při psaní kódů a symbolů „SUB“ nelze místo znaku „0“ (nula) použít písmeno „O“.

KódVýznam podle:
nařízení Rady (EHS) č. 2913/9218) (dále jen „Kodex“), nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (dále jen „NK2454“), nařízení Rady (ES) č. 1186/09 (dále jen „NR1186“), zákona o dani z přidané hodnoty15) (dále jen „zákon o DPH“), zákona o spotřebních daních13) (dále jen „zákon o SPD“) a celního zákona
SUB
123
01BVyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu (zušlechtěné výrobky vracené do členského státu, ve kterém bylo placeno clo); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
02BVyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu (propouštění zboží do volného oběhu po pasivním zušlechťovacím styku - záruční opravě); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
03BVyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu (propouštění zboží do volného oběhu po pasivním zušlechťovacím styku - záruční výměně); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
06BVyjadřuje nárok na Částečné osvobození od cla zpět dovážených zušlechtěných výrobků (nikoliv podle článku 591 NK2454).1
01CVyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku fyzických osob při přenosu obvyklého místa pobytu na celní území Společenství dle článku 3 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o DPH.0
02CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při příležitosti sňatku (výbava a vybavení domácnosti) dle článku 12 odst. 1 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona o DPH.0
03CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při příležitosti sňatku (dary obvykle darované při příležitosti sňatku) dle článku 12 odst. 2 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona o DPH.0
04CVyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku nabytého děděním dle článku 17 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o DPH.0
06CVyjadřuje nárok na osvobození od cla výbavy, studijních potřeb a vybavení domácnosti žáků nebo studentů dle článku 21 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.0
07CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek nepatrné hodnoty propouštěných do volného oběhu dle článků 23 a 24 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH.0
08CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilky odesílané soukromou osobou jiné soukromé osobě dle článků 25 až 27 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. a) zákona o DPH.0
09CVyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 28 NR1186 (přemístění podniku ze třetí země do Evropské unie); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. d) zákona o DPH.0
10CVyjadřuje nárok na osvobození od cla obchodního majetku a ostatního zařízení, které patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání a právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za účelem zisku dle článku 34 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. d) zákona o DPH.0
11CVyjadřuje nárok na osvobození od cla sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze 1 dle článku 42 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. c) zákona o DPH.0
12CVyjadřuje nárok na osvobození od cla sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze 11 dle článku 43 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. c) zákona o DPH.0
15CVyjadřuje nárok na osvobození od cla laboratorních zvířat a biologických nebo chemických látek určených k výzkumu dle článku 53 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 1 zákona o DPH.0
16CVyjadřuje nárok na osvobození od cla léčebných látek lidského původu a činidel k určování krevní skupiny a tkání dle článku 54NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 2 zákona o DPH.0
18CVyjadřuje nárok na osvobození od cla referenčních látek pro kontrolu jakosti léčivých přípravků dle článku 59 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 3 zákona o DPH.0
19CVyjadřuje nárok na osvobození od cla farmaceutických výrobků užívaných při mezinárodních sportovních událostech dle článku 60 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. e) bod 4 zákona o DPH.0
20CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží pro charitativní a dobročinné organizace dle článku 61 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 1 zákona o DPH.0
23CVyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro nevidomé dle článku 67 odst. 1 písm. b) NR1186 uvedených v příloze IV, dovážené určitými institucemi nebo organizacemi; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 2 zákona o DPH.0
25CVyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů pro ostatní zdravotně postižené osoby (jiné než nevidomé) dle článku 68 odst. 1 písm. b) NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 2 zákona o DPH.0
26CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof dle článku 74 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. f) bod 3 zákona o DPH.0
27CVyjadřuje nárok na osvobození od cla čestných vyznamenání a cen dle článku 81 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 1 zákona o DPH.0
28CVyjadřuje nárok na osvobození od cla darů obdržených v rámci mezinárodních vztahů dle článku 82 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 2 zákona o DPH.0
29CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného k užívání panovníky a hlavami států dle článku 85 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. g) bod 3 zákona o DPH.0
30CVyjadřuje nárok na osvobození od cla vzorků zboží nepatrné hodnoty dováženého k podpoře obchodní činnosti dle článku 86 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 1 zákona o DPH.0
31CVyjadřuje nárok na osvobození od cla tiskovin a reklamního materiálu dováženého k podpoře obchodní činnosti dle článku 87 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 2 zákona o DPH.0
32CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží používaného nebo spotřebovaného v průběhu výstavy nebo podobné události dle článku 90 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. h) bod 3 zákona o DPH.0
33CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
34CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek určených subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví dle článku 102 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 1 zákona o DPH.0
35CVyjadřuje nárok na osvobození od cla turistického propagačního materiálu dle článku 103 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 2 zákona o DPH.0
36CVyjadřuje nárok na osvobození od cla různých dokumentů a zboží dle článku 104 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona o DPH.0
37CVyjadřuje nárok na osvobození od cla materiálu k upevnění a ochraně zboží při přepravě dle článku 105 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o DPH.0
38CVyjadřuje nárok na osvobození od cla steliva, píce a krmiva určeného pro zvířata během jejich dopravy dle článku 106 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o DPH.0
39CVyjadřuje nárok na osvobození od cla pohonných hmot a maziva nacházejících se v silničních motorových vozidlech dle článku 107 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 71f zákona o DPH.0
40CVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného pro památníky nebo hřbitovy válečných obětí dle článku 112 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 7 zákona o DPH.0
41CVyjadřuje nárok na osvobození od cla rakví, uren a smutečních ozdob dle článku 113 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. j) bod 8 zákona o DPH.0
01DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených palet dle článku 556 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
02DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených kontejnerů dle článku 557 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
03DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených dopravních prostředků dle článku 558 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
04DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených osobních potřeb cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům dle článku 563 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
05DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených předmětů k uspokojování potřeb námořníků dle článku 564 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
06DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určeného k nápravě následků katastrof dle článku 565 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
07DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého lékařského, chirurgického a laboratorního zařízení dle článku 566 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
08DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených zvířat dle článku 567 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
09DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určené k tradičním činnostem v příhraničních oblastech dle článku 567 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
10DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených zvukových, obrazových nebo datových nosičů dle Článku 568 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
11DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého propagačního materiálu dle článku 568 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
12DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zařízení k výkonu povolání dle článku 569 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
13DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého pedagogického materiálu a vědeckého zařízení dle článku 570 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
14DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených obalů, plných, dle článku 571 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
15DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených obalů, prázdných, dle článku 571 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
16DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených forem, matric, šablon, nákresů, návrhů, měřících, kontrolních a zkušebních přístrojů a podobných předmětů dle odstavce 1 článku 572 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
17DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého speciálního nářadí a nástrojů dle odstavce 2 článku 572 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
18DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží, které má být předmětem zkoušek, dle článku 573 písm. a) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
19DVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého na základě kupní smlouvy o prodeji na zkoušku, které bylo těmto zkouškám podrobeno, dle článku 573 písm. b) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
20DVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého k provádění zkoušek, dle článku 573 písm. c) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
21DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených vzorků dle článku 574 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
22DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených náhradních výrobních prostředků dle článku 575 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
23DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určeného k vystavení nebo použití při veřejné akci dle článku 576 odst. 1 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
24DVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke schválení (dva měsíce) dle článku 576 odst. 2 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
25DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností dle článku 576 odst. 3 písm. a) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
26DVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého za účelem prodeje v dražbě dle článku 576 odst. 3 písm. b) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
27DVyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených náhradních dílů, příslušenství a vybavení dle článku 577 NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
28DVyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ve zvláštních situacích, které nemají hospodářský dopad dle článku 578 písm. b) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
29DVyjadřuje nárok na osvobození od cla u zboží dováženého příležitostně a na dobu kratší než tři měsíce dle článku 578 písm. a) NK2454; současně vyjadřuje, že nevzniká daňová povinnost při dovozu zboží podle § 23 zákona o DPH.0
01FVyjadřuje nárok na osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (článek 185 Kodexu); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
02FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v článku 844 odst. 1: zemědělské zboží); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
03FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v článku 846 odst. 2: oprava nebo uvedení do původního stavu); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona o DPH.0
21FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu (viz kód F21 přílohy č. 38 NK2454); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. f) zákona o DPH.0
22FVyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu (viz kód F22 přílohy č. 38 NK2454); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. f) zákona o DPH.0
010Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 zákona o SPD.1
020Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 odst. 3 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
030Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD.1
040Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
050Vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. d) zákona o SPD), jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu (§ 34 zákona o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD).1
070Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (článek 185 Kodexu), současně na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. d) z. o SPD), je-li zboží po propuštění do volného oběhu (§ 34 z. 0 SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 z. o SPD) i osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 z. o DPH.0
071Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (článek 185 Kodexu), současně na podmíněné osvobození od SPD (§ 3 písm. d) z. O SPD), je-li zboží po propuštění do volného oběhu (§ 34 z. o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 z. o SPD).1
080Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH při dovozu investičního zlata dle § 92 odst. 3 zákona o DPH.0
0D0Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.0
0M0Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 6 zákona o DPH (dovoz zlata ČNB).0
0N0Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 3 písm. g) zákona o DPH (dovoz plynu a dovoz elektřiny).0
0V0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 49 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
0W0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 zákona o SPD.1
0X0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 odst. 1 písm. i) zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
0Y0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 zákona o SPD.1
0Z0Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 odst. 4 zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
3C1Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD.1
3C3Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám, analýzám nebo pokusům dle článku 95 NR1186; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 71 odst. 2 písm. i) zákona o DPH.0
3F3Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 237a až 237f celního zákona (zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené zahraničním osobám, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. a) zákona o DPH.0
3G3Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 237a až 237f celního zákona (zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené zahraničním osobám, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. c) zákona o DPH.0
3H4Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 237g a 237h celního zákona (zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. d) zákona o DPH.0
3J4Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 237g a 237h celního zákona (zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky); současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. d) zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 písm. d) zákona o DPH.0
888Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla na základě ustanovení odst. 1 části 5 přílohy č. IV Aktu o přistoupení (zboží s prokázaným statusem Společenství).1
999Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech.1
9A9Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech.0

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.

CELNÍ PROHLÁŠENÍ zboží dováženého pro potřebu orgánů a osob požívajících výsad a imunit

CELNÍ PROHLÁŠENÍ zboží dováženého pro potřebu orgánů a osob požívajících výsad a imunit

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.

ZÁRUČNÍ LISTINA JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU

ZÁRUČNÍ LISTINA JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.

OSVĚDČENÍ O SOUBORNÉ JISTOTĚ V JINÝCH OPERACÍCH NEŽ REŽIM TRANZITU

OSVĚDČENÍ O SOUBORNÉ JISTOTĚ V JINÝCH OPERACÍCH NEŽ REŽIM TRANZITU

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.

ZÁRUČNÍ LISTINA JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU

(jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu)

ZÁRUČNÍ LISTINA JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.

ZÁRUČNÍ DOKLAD JEDNOTLIVÉ JISTOTY

pro jiné operace než režim tranzitu

ZÁRUČNÍ DOKLAD JEDNOTLIVÉ JISTOTY

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.

JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU ZÁRUČNÍ LISTINA

(jednotlivá jistota s použitím záruční listiny)

JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU ZÁRUČNÍ LISTINA

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

2) Přílohy č. 31 a č. 32 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

3) Přílohy č. 33 a č. 34 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

4) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Příloha IB nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.

6) Příloha III, IIIA, IIIB nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.

7) Čl. 3 odst. 4 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.

8) Příloha IV, IVA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.

9) Nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

10) Příloha IV nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění pozdějších předpisů.

11) Nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

12) Příloha č. 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

14) Články 28 až 36 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 235/2004 Sb.

16) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické prostředky in vitro.

17) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

18) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Přesunout nahoru