Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 170/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Částka 62/2011
Platnost od 29.06.2011
Účinnost od 15.12.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. června 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 8, § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 1 odst. 4 písm. e) bodech 1 až 3 a v příloze č. 2 části 1 A bodě 4 a části 1 B bodě 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů.“.

3. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti takové požadavky pro navrhování a konstrukci výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, jež směřují k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti osob a případně domácích zvířat a majetku, jakož i životního prostředí.“.

4. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti v souvislosti s ochranou životního prostředí se vztahují pouze na strojní zařízení uvedená v bodě 2.4. přílohy č. 1 k tomuto nařízení.“.

5. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

b) je provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a používáno pro účely, ke kterým je určeno, a za podmínek, které lze důvodně předvídat, neohrožovalo zdraví a bezpečnost osob a případně domácí zvířata a majetek, a pokud tak stanoví toto nařízení, ani životní prostředí.“.

6. V § 8 odst. 1 se slova „§ 1 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 1 odst. 1 písm. a) až f)“.

7. V příloze č. 1 části Obecné zásady se na konci bodu 4 doplňuje věta „Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti související s ochranou životního prostředí se vztahují pouze na strojní zařízení uvedená v bodě 2.4.“.

8. V příloze č. 1 části 2 úvodní části ustanovení se za slovo „vlastnostmi“ vkládají slova „a strojní zařízení pro aplikaci pesticidů“.

9. V příloze č. 1 části 2 se doplňuje bod 2.4., který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

„2.4. Strojní zařízení pro aplikaci pesticidů

2.4.1. Definice

Strojním zařízením pro aplikaci pesticidů se rozumí strojní zařízení speciálně určené k aplikaci přípravků na ochranu rostlin ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

2.4.2. Obecně

Výrobce strojních zařízení pro aplikaci pesticidů nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen zajistit provedení posouzení rizika neúmyslného vystavení životního prostředí pesticidům, v souladu s postupem posuzování a snižování rizika, jenž je uveden v obecné zásadě č. 1.

Strojní zařízení pro aplikaci pesticidů musí být navrženo a konstruováno při zohlednění výsledků posouzení rizika uvedeného v prvním odstavci tak, aby mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by došlo k neúmyslnému vystavení životního prostředí pesticidům.

Vždy musí být zabráněno úniku pesticidů.

2.4.3. Ovládání a sledování

Musí být možné snadno a přesně ovládat, sledovat a okamžitě zastavit aplikaci pesticidů ze stanovišť obsluhy.

2.4.4. Plnění a vyprazdňování

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se usnadnilo přesné plnění nezbytným množstvím pesticidů a zajistilo snadné a úplné vyprázdnění a aby se předešlo úniku pesticidů a zabránilo znečištění vodního zdroje během těchto činností.

2.4.5. Aplikace pesticidů

2.4.5.1. Aplikační dávka

Strojní zařízení musí být vybaveno prostředky pro snadné, přesné a spolehlivé nastavení aplikační dávky.

2.4.5.2. Distribuce, nános a úlet pesticidů

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zajistil nános pesticidů na cílové plochy a aby se co nejvíce snížily ztráty na jiné než cílové plochy a zabránilo se úletu pesticidů do životního prostředí. Případně se musí zajistit rovnoměrná distribuce a homogenní nános pesticidů.

2.4.5.3. Testy

Za účelem ověření toho, zda příslušné části strojního zařízení splňují požadavky stanovené v bodech 2.4.5.1. a 2.4.5.2., musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce u každého typu příslušného strojního zařízení provést odpovídající testy nebo provedení těchto testů zadat.

2.4.5.4. Ztráty při zastavení

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo ztrátám při zastavení funkce aplikace pesticidů.

2.4.6. Údržba

2.4.6.1. Čištění

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby je bylo možné snadno a důkladně čistit, aniž by bylo životní prostředí znečištěno.

2.4.6.2. Servis

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby bylo možné snadno vyměňovat opotřebené části, aniž by bylo životní prostředí znečištěno.

2.4.7. Kontroly

Musí být možné snadno připojit ke strojnímu zařízení potřebné měřicí přístroje za účelem ověření jeho správného fungování.

2.4.8. Označování trysek, sít a filtrů

Trysky, síta a filtry musí být označeny tak, aby bylo možné jednoznačně určit jejich typ a velikost.

2.4.9. Údaj o používaném pesticidu

V případě potřeby musí být strojní zařízení vybaveno zvláštním rámečkem, do něhož obsluha umístí název používaného pesticidu.

2.4.10. Návod k použití

Návod k použití musí obsahovat tyto údaje:

a) opatření, která je nutné přijmout při míchání, nakládání, aplikaci, vyprazdňování, čištění, servisu a přepravě, aby se předešlo znečištění životního prostředí,

b) podrobné podmínky používání pro různá předpokládaná provozní prostředí, včetně příslušné přípravy a nastavení, které jsou nezbytné, aby se zajistil nános pesticidů na cílové plochy při co největším snížení ztrát na jiné než cílové plochy, zabránilo se úletu do životního prostředí a případně zajistila rovnoměrná distribuce a homogenní nános pesticidů,

c) rozsah typů a velikostí trysek, sít a filtrů, které lze používat s daným strojním zařízením,

d) četnost kontrol a kritéria a postup pro výměnu částí vystavených opotřebení, které ovlivňují řádné fungování strojního zařízení, jako jsou trysky, síta a filtry,

e) podrobné údaje o kalibraci, denní údržbě, přípravě na zimu a dalších kontrolách nezbytných pro zajištění správného fungování strojního zařízení,

f) druhy pesticidů, které mohou způsobit nesprávné fungování strojního zařízení,

g) upozornění, že obsluha je povinna aktualizovat název používaného pesticidu uvedený na zvláštním rámečku podle bodu 2.4.9.,

h) připojení a používání jakéhokoli zvláštního zařízení či příslušenství a nezbytná opatření, která mají být učiněna,

i) upozornění, že strojní zařízení může podléhat vnitrostátním požadavkům na pravidelné kontroly prováděné určenými subjekty13),

j) zvláštní funkce strojního zařízení, které je třeba kontrolovat za účelem zajištění jeho správného fungování,

k) návod na připojení potřebných měřicích přístrojů.

13) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2011.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.

Přesunout nahoru