Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 169/2011 Sb.Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku

Částka 61/2011
Platnost od 28.06.2011
Účinnost od 28.06.2011
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

169

VYHLÁŠKA

ze dne 7. června 2011

o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku

Česká národní banka stanoví podle § 38 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 139/2011 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1) a upravuje pravidla tvorby čísla účtu v souladu s pravidly mezinárodní standardizace (IBAN) obsaženými v normě ISO 13616 Financial services - International bank account number (IBAN) (dále jen „mezinárodní norma“).

§ 2

Číslo účtu

(1) Číslo účtu je jedinečným identifikátorem podle § 2 odst. 3 písm. h) zákona o platebním styku, který slouží v platebním styku k jednoznačné identifikaci účtu klienta vedeného poskytovatelem platebních služeb působícím v České republice, který užívá pro tento účet číslo v souladu s mezinárodní normou2).

(2) Číslo účtu se používá

a) v národním formátu,

b) ve formátu IBAN.

§ 3

Číslo účtu v národním formátu

Číslo účtu v národním formátu je tvořeno identifikátorem účtu klienta (§ 5) a kódem platebního styku (§ 6).

§ 4

Číslo účtu ve formátu IBAN

Číslo účtu ve formátu IBAN je tvořeno 24 alfanumerickými znaky, kdy

a) první a druhý znak jsou písmena CZ,

b) třetí a čtvrtý znak obsahují kontrolní číslice definované mezinárodní normou,

c) pátý až osmý znak obsahují číslice kódu platebního styku (§ 6) a

d) devátý až dvacátý čtvrtý znak obsahují číslice identifikátoru účtu klienta (§ 5).

§ 5

Identifikátor účtu klienta

(1) Identifikátor účtu klienta obsahuje nejvýše 16 číselných znaků a je členěn na

a) první část, která obsahuje nejvýše 6 číselných znaků s tím, že úvodní nuly jsou bez významu; první část identifikátoru účtu klienta nemusí být v čísle účtu obsažena,

b) druhou část, která obsahuje nejméně 2 a nejvýše 10 číselných znaků s tím, že alespoň dva z nich nesmějí být nulové a úvodní nuly jsou bez významu.

(2) První a druhá část identifikátoru účtu klienta musí být vytvořeny tak, aby vyhovovaly kontrole, jejíž algoritmus je uveden v příloze k této vyhlášce.

(3) První a druhá část identifikátoru účtu klienta v čísle účtu v národním formátu musí být v písemné podobě zřetelně odděleny.

§ 6

Kód platebního styku

(1) Kód platebního styku obsahuje 4 číselné znaky a musí být od identifikátoru účtu klienta v písemné podobě zřetelně oddělen.

(2) Česká národní banka uveřejňuje kódy platebního styku, které poskytovateli platebních služeb přidělila, v Číselníku kódů platebního styku v České republice, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování, se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 169/2011 Sb.

Algoritmus kontroly pro účely vytvoření jednotlivých částí identifikátoru účtu klienta

První část a druhá část identifikátoru účtu klienta se vytvářejí tak, aby každá samostatně vyhovovala kontrolnímu algoritmu s váhami uvedenými v následující tabulce:

Váhy pro kontrolní algoritmus
Číslice části identifikátoruABCDEFGHIJ
n10987654321
Váhy63791058421

kde n je pozice číslice v příslušné části identifikátoru účtu klienta (počítáno zprava).

Váhy se k číslicím na jednotlivých pozicích příslušné části identifikátoru účtu klienta přiřazují zprava. Příslušná část identifikátoru účtu klienta ABCDEFGHIJ je správně vytvořena, pokud je součet S beze zbytku dělitelný 11, přičemž

S = J × 1 + I × 2 + H × 4 + G × 8 + F × 5 + E × 10 + D × 9 + C × 7 + B × 3 + A × 6.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001.

2) § 38 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 139/2011 Sb.

Přesunout nahoru