Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 125/2011 Sb.Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

Částka 48/2011
Platnost od 12.05.2011
Účinnost od 15.05.2011
Zrušeno k 01.08.2015 (174/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

125

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2011

o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 298/2009 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) informační povinnost příjemce některých živočišných produktů2) v místě určení3) (dále jen „příjemce“).

(2) Toto nařízení se nevztahuje na příjemce zvířat, příjemce živočišných produktů určených k výživě zvířat a příjemce rohů, parohů, paznehtů, kopyt, vlny, srsti a peří.

§ 2

Informační povinnost

(1) Příjemce informuje krajskou veterinární správu o

a) druhu živočišných produktů přicházejících na místo určení,

b) množství živočišných produktů přicházejících na místo určení,

c) členském státě a zařízení, z něhož jsou živočišné produkty odesílány na místo určení, včetně čísla schválení nebo registrace zařízení,

d) adrese místa určení a čísle schválení nebo registrace osoby provozující místo určení,

e) fyzikálním stavu nebo způsobu úpravy živočišných produktů přicházejících na místo určení,

f) předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě dodání nebo prodeje bez daně z přidané hodnoty4).

(2) Informace podle odstavce 1 příjemce oznámí krajské veterinární správě způsobem umožňujícím dálkový přenos dat prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy tak, aby je obdržela nejpozději 48 hodin před příchodem živočišných produktů na místo určení.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května 2011.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 212/2014 Sb. Čl. II

1. Pokud by lhůta pro informování krajské veterinární správy podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 125/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, uplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, postupuje se podle dosavadní právní úpravy.

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 2 nařízení vlády č. 125/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se nepoužije, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení příjemce některých živočišných produktů v místě určení učinil oznámení podle § 2 nařízení vlády č. 125/2011 Sb.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fuksa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.

2) § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

3) § 28 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru