Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 122/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.

Částka 47/2011
Platnost od 12.05.2011
Účinnost od 01.06.2011
Zrušeno k 09.11.2018 (253/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

VYHLÁŠKA

ze dne 2. května 2011,

kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje množství a druhy přídatných látek, podmínky jejich použití při výrobě potravin, stanoví potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, a upravuje podmínky a požadavky na použití extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

1) Přílohy I, II, III, IV a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách.
Přílohy I, II, III, IV, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla, ve znění směrnice 96/85/ES, směrnice 98/72/ES, směrnice 2001/5/ES, směrnice 2003/52/ES, směrnice 2003/114/ES, směrnice 2006/52/ES a směrnice 2010/69/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise 2009/163/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, pokud jde o neotam.
Směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise 2010/69/EU ze dne 22. října 2010, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla.

2) Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.
Nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě.
Nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Rady (ES) č. 527/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů). Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.
Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.“.

2. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e) rozpouštědlem látka používaná k rozpouštění potravin nebo jejich součástí včetně všech kontaminujících látek, které se vyskytují v potravinách nebo na jejich povrchu,

f) extrakčním rozpouštědlem rozpouštědlo, které se používá při extrakčním procesu během zpracování surovin, potravin nebo jejich součástí nebo složek a jež se odstraňuje, které však může vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo ve složkách potravin.“.

3. Příloha č. 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam dalších přídatných látek povolených při výrobě potravin a skupin potravin s výjimkou barviv a sladidel a podmínky jejich použití

Číslo EPřídatná látkaPotravina nebo skupina potravinNPM# mg.r-1 resp. mg.kg-1
E 297Kyselina fumarovánáplně a sladké desertní omáčky (toppingy) pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky2500
cukrovinky1000
gelovité deserty4000
deserty s ovocnou příchutí4000
práškové směsi pro přípravu desertů4000
práškové výrobky pro přípravu nápojů na bázi ovoce1000
instantní výrobky pro přípravu aromatizovaného čaje a aromatizovaných instantních bylinných čajů1000
žvýkačky2000
Podle uvedených aplikací mohou být nejvyšší množství kyseliny fosforečné a fosforečnanů E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 a E 452 přidána jednotlivě nebo v kombinaci (vyjádřeno jako P2O5)
E 338Kyselina fosforečná ochucené nealkoholické nápoje700
sterilované a UHT mléko1000
proslazené ovoce800
ovocné přípravky800
E 339Fosforečnany sodné
(i) dihydrogen-fosforečnan sodný
(ii) monohydrogen-fosforečnan sodný
(iii) fosforečnan sodný
zahuštěné mléko do 28 % sušiny1000
zahuštěné mléko s obsahem sušiny 28 % a více1500
sušené mléko a sušené odtučněné mléko2500
E 340Fosforečnany draselné
(i) dihydrogen-fosforečnan draselný
(ii) monohydrogen-fosforečnan draselný
(iii) fosforečnan draselný
pasterovaná, sterilovaná a UHT smetana5000
šlehaná smetana a její náhrady s obsahem rostlinného tuku5000
nápoje pro sportovce a balené stolní vody500
E 341Fosforečnany vápenaté
(i) dihydrogen-fosforečnan vápenatý
(ii) monohydrogen-fosforečnan vápenatý
(iii) fosforečnan vápenatý
nápoje na bázi čokolády a sladu2000
nápoje s obsahem rostlinných bílkovin20000
alkoholické nápoje (mimo piva a vína)1000
nápoje na bázi kávy pro prodejní automaty2000
E 343Fosforečnany hořečnaté
(i) dihydrogen-fosforečnan hořečnatý
(ii) hydrogen-fosforečnan hořečnatý
instantní čaje a bylinné čaje2000
nezrající sýry (kromě sýra „Mozzarella“)2000
tavené sýry a analogy tavených sýrů20000
masné výrobky5000
E 450Difosforečnany
(i) dihydrogen-difosforečnan sodný
(ii) monohydrogen-difosforečnan sodný
(iii) difosforečnan sodný
(v) difosforečnan draselný
(vi) difosforečnan vápenatý
(vii) dihydrogendi-fosforečnan vápenatý
sůl, náhrady soli10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů30000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů pro prodejní automaty50000
mražené krémy, zmrzliny1000
deserty s výjimkou mražených krémů a zmrzlin3000
práškové směsi pro přípravu desertů7000
E 451Trifosforečnany
(i) trifosforečnan sodný
(ii) trifosforečnan draselný
sušené práškové potraviny10000
těstoviny2000
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením12000
výrobky z brambor (včetně zmrazených, chlazených a sušených) a zmrazené a předsmažené brambory5000
mouka2500
E 452Polyfosforečnany
(i) polyfosforečnan sodný
(ii) polyfosforečnan draselný
(iii) polyfosforečnan sodnovápenatý
(iv) polyfosforečnan vápenatý
mouka s kypřícím práškem do pečiva20000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky20000
sladké desertní omáčky (toppingy) a podobné výrobky3000
studené omáčky5000
polévky a vývary3000
žvýkačkyNM
obilné snídaně5000
snacky5000
surimi1000
zmrazené rybí filé (nezpracované)5000
pasty z ryb a korýšů5000
zmrazení měkkýši a korýši, zpracovaní a nezpracovaní5000
konzervované výrobky z korýšů1000
cukrovinky5000
moučkový cukr10000
tekutá vejce (bílek, žloutek nebo vaječné obsahy)10000
leštící látky pro masné a zeleninové výrobky4000
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky5000
mlékárenské máslo se smetanovým zákysem2000
rozprašovací vodní emulze na bázi vody pro potírání pečících plechů30000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. 4) v pevné forměNM
potraviny pro zvláštní výživové účely5000
aromata40000
kypřící prášekNM
„soda bread“20000
sportovní nápoje s obsahem syrovátkových bílkovin4000
E 353Kyselina metavinnávíno100
„Made wine“100
E 355E 356 E 357 Kyselina adipováAdipát sodný Adipát draselný náplně a sladké desertní omáčky (toppingy) pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky2000
jako kyselina adipová
gelovité deserty6000
jako kyselina adipová
deserty s ovocnou příchutí1000
jako kyselina adipová
práškové směsi pro přípravu desertů1000
jako kyselina adipová
nápoje v prášku10000
jako kyselina adipová
E 363Kyselina jantarovádeserty6000
polévky a vývary5000
nápoje v prášku3000
E 385Dvojsodno-vápenatásůl kyseliny ethylen-diamintetraoctové (synonymum: kalciumdinatriumEDTA) studené emulgované omáčky75
sterilované luštěniny, sterilovaná lusková zelenina, žampióny a artyčoky250
sterilované výrobky z korýšů a měkkýšů75
sterilované výrobky z ryb75
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nejvýše 41 % podle nařízení Rady (ES) č. 1234/20072)100
zmrazení a hluboko zmrazení korýši75
Libamáj, egészben és tömbben250
E 405Propan 1,2-diol-alginát (synonymum:
propylenglykol-alginát)
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky3000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky2000
náplně, sladké desertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky a deserty s výjimkou mražených vodových krémů a zmrzlin5000
cukrovinky1500
mražené vodové krémy a zmrzliny3000
snacky na bázi obilovin či brambor3000
studené omáčky8000
žvýkačky5000
ovocné a zeleninové přípravky5000
ochucené nealkoholické nápoje300
emulzní likéry10000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.3)1200
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě1000
pivo100
cider kromě „cidre bouché“100
E 416Guma karayasnacky na bázi obilovin či brambor5000
polevy na ořechová jádra10000
náplně, sladké desertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
deserty6000
studené emulgované omáčky10000
vaječné likéry10000
žvýkačky5000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
aromata50000
E 420Sorbitol
(i) sorbitol
(ii) sorbitolový sirup
potraviny obecně (kromě nápojů a potravin uvedených v § 4 odst. 3, potravin pro zvláštní kojeneckou a dětskou výživu a potravin uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce)NM
jiný účel než sladidla
E 421Mannitol
E 953Isomalt
E 965Maltitol
(i) maltitol
(ii) maltitolový sirup
zmrazené nezpracované ryby, korýši, měkkýši a hlavonožciNM
jiný účel než sladidla
E 966Laktitol
E 967Xylitol likéryNM
jiný účel než sladidla
E 968Erytritol
E 425Konjak*
i) konjaková guma
ii) konjakový glukomannan jednotlivě nebo v kombinaci
potraviny obecně (kromě potravin uvedených v § 4 odst. 3, potravin pro zvláštní kojeneckou a dětskou výživu, potravin uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, a želé cukrovinek včetně „minicups“)10000
E 426Sójová hemicelulosanápoje na bázi mléka určené pro maloobchodní prodej5000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb.1500
emulgované omáčky30000
balené jemné pekařské zboží určené pro maloobchodní prodej10000
balené hotové orientální nudle určené pro maloobchodní prodej10000
balená hotová rýže určená pro maloobchodní prodej10000
balené zpracované produkty z brambor a rýže (včetně zmrazených, hluboce zmrazených, chlazených a sušených produktů) určené pro maloobchodní prodej10000
sušené, zahuštěné, zmrazené nebo hluboce zmrazené vaječné výrobky10000
želé cukrovinky, kromě želé cukrovinek ve tvaru minipohárků10000
E 427Kasiová gumapotravinářský a nápojový led2500
fermentované mléčné výrobky s výjimkou živých fermentováných mléčných výrobků bez příchuti2500
deserty na bázi mléka a obdobné výrobky2500
náplně, sladké omáčky (toppingy) a polevy pro jemné pekárenské výrobky a deserty2500
zpracované sýry2500
omáčky a salátové zálivky (dressingy)2500
dehydrované polévky a vývary2500
tepelně ošetřené masné výrobky1500
E 432Polyoxyethylen-sorbitanmonolaurá (synonymum: Polysorbate 20) jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky3000
E 433Polyoxyethylen-sorbitanmonooleá (synonymum: Polysorbate 80)roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro pekařské účely 10000
E 434Polyoxyethylen-sorbitanmono-palmitát (synonymum: Polysorbate 40)nemléčné náhrady mléka a smetany5000
mražené krémy, zmrzliny1000
deserty s výjimkou mražených krému a zmrzlin3000
cukrovinky1000
studené emulgované omáčky5000
E 435Polyoxyethylen-sorbitanmonostearát (synonymum: Polysorbate 60)polévky1000
žvýkačky5000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.1000
E 436Polyoxyethylen-sorbitantristearát (synonymum: Polysorbate 65) jednotlivě nebo v kombinacidoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
aromata kromě tekutých kouřových aromat a látek na bázi oleoresinů z koření***10000
potraviny obsahující tekutá kouřová aromata a aromata na bázi oleoresinů z koření1000
E 442Amonné soli fostatidových kyselin (synonymum: Emulgátor RM, Emulgátor LM)kakaové a čokoládové výrobky včetně náplní, cukrovinky na bázi těchto výrobků10000
E 444Acetát isobutyrát-sacharosynealkoholické ochucené zakalené nápoje300
ochucené alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu nižším než 15 % V/V300
E 445Glycerolester borovicové pryskyřicenealkoholické ochucené zakalené nápoje100
alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu 15 % V/V a více100
alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu méně než 15 % V/V100
ošetření povrchu citrusových plodů50
E 459Beta-cyklodextrinpotraviny ve formě tablet a potahovaných tabletNM
aromata zapouzdřená v těchto potravinových skupinách:
- ochucené čaje a ochucené instantní práškové nápoje500
- ochucené snacky1000
v potravinách určených k přímé spotřebě nebo připravovaných podle návodu výrobce
E 468Zesíťovaná sodná sůl karboxy-methylcelulosydoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě30000
E 473Estery sacharosys mastnými kyselinami (z jedlých tuků) (synonymum: Cukroestery) konzervovaný výluh z kávy1000
tepelně opracované masné výrobky5000
v přepočtu na tuk
E 474Cukroglyceridy jednotlivě nebo v kombinaciroztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro pekařské účely10000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů20000
mražené krémy, zmrzliny5000
cukrovinky5000
deserty5000
studené omáčky10000
polévky a vývary2000
čerstvé ovoce (k ošetření povrchu)NM
alkoholické nápoje (kromě piva a vína)5000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů10000
nápoje na bázi mléka5000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.5000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
žvýkačky10000
nealkoholické nápoje na bázi anýzu5000
nealkoholické nápoje na bázi kokosu a mandlí5000
nemléčné náhrady smetany a mléka5000
trvanlivá smetana a trvanlivá smetana se sníženým obsahem tuku5000
E 475Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (z jedlých tuků)jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky10000
emulzní likéry5000
výrobky z vajec1000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů500
žvýkačky5000
emulgované tuky5000
nemléčné náhrady mléka a smetany5000
cukrovinky2000
deserty2000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.5000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
obilné snídaně typu „Granola“10000
E 476Polyglycerol-polyricin-oleátmlékárenské máslo, roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem tuku nejvýše 41 %, podobné roztíratelné výrobky s obsahem tuku méně než 10 %4000
dresingy4000
čokoláda, čokoládové bonbony a cukrovinky na bázi čokolády nebo kakaa5000
E 477Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami(z jedlých tuků) jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
emulgované tuky pro pekařské účely10000
nemléčné náhrady mléka a smetany5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů1000
mražené krémy, zmrzliny3000
cukrovinky5000
deserty s výjimkou mražených krému a zmrzlin5000
přípravky nahrazující smetanu ke šlehání30000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.1000
E 479bSměsný produkt interakce tepelně oxidovaného sojového oleje s mono-a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tukůroztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky pro smažení5000
E 481Stearoyl-2-laktylát sodnýjemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
E 482Stearoyl-2-laktylát vápenatý jednotlivě nebo v kombinacipředvařená rýže4000
obilné snídaně5000
emulzní likéry8000
snacky na bázi obilovin2000
žvýkačky2000
roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky10000
deserty5000
cukrovinky5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů3000
snacky na bázi obilovin a brambor5000
masové konzervy z mletého a mělněného masa4000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů2000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.2000
chléb (kromě druhů uvedených v části 2)3000
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu méně než 15 % (V/V)8000
„Mostarda di frutta“2000
E 483Stearyltartarátpečivo (kromě druhů uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce)4000
deserty5000
E 491Sorbitanmonostearát jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky10000
E 492Sorbitantristearátsladké desertní omáčky (toppingy) a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky5000
E 493Sorbitanmonolaurát rosoly (pouze E 493)25
E 494Sorbitanmonooleát roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté emulgované tuky10000
E 495Sorbitanmonopalmitát(jednotlivě nebo v kombinaci) nemléčné náhrady mléka a smetany5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů5000
tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty výluhů z ovoce a z bylin500
mražené krémy, zmrzliny500
deserty s výjimkou mražených krémů a zmrzlin5000
cukrovinky na bázi cukru5000
čokoláda a cukrovinky na bázi čokolády a kakaa (pouze E 492)10000
emulgované studené omáčky5000
droždíNM
žvýkačky5000
potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.5000
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
E 512Chlorid cínatýkonzervovaný bílý chřest v plechovkách a sklenicích25
jako cín
E 520Síran hlinitývaječný bílek30
E 521Síran sodno-hlinitýproslazené, v cukru obalené nebo glazované ovoce a zelenina200
jako hliník
E 522Síran draselno-hlinitý
E 523Síran amonno-hlinitý jednotlivě nebo v kombinaci
E 535Hexakyanoželeznatan sodný (synonymum: ferrokyanid sodný)sůl a náhrady soli20
jako ferrokyanid draselný
E 536Hexakyanoželeznatan draselný (synonymum: ferrokyanid draselný)
E 538Hexakyanoželeznatan vápenatý (synonymum: ferrokyanid vápenatý) jednotlivě nebo v kombinaci
E 541Hydrogenfosforečnan sodnohlinitýjemné pečivo (pouze „scones“ a piškotové pečivo)1000
jako hliník
E 551Oxid křemičitýaromata (pouze E 551)50000
E 552Křemičitan vápenatýrýže (pouze E 553 b)NM
E 533aKřemičitany hořečnaté
(i) křemičitan hořečnatý
(ii) trisilikát hořečnatý
(prostý azbestu)
suché práškovité potraviny
(včetně cukrů)
10000
jedlá sůl a náhrady soli10000
plátkované nebo strouhané tvrdé, polotvrdé a tavené sýry10000
E 553 bTalek (prostý azbestu)
(synonymum: Mastek)
plátkované nebo strouhané náhrady sýra a náhrady taveného sýra10000
E 554Křemičitan sodnohlinitýžvýkačky (pouze E 553 b)NM
drobné masné výrobky (pouze E 553 b a pouze k ošetření povrchu)NM
E 555Křemičitan draselnohlinitý
E 556Křemičitan vápenatohlinitýkoření30000
E 559Křemičitan hlinitý (synonymum: Kaolin)cukrovinky kromě čokolády (pouze k ošetření povrchu)NM
výrobky pro vymazání pečicích plechů tukem30000
tabletované potravinyNM
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
E 579Glukonát železnatýolivy ztmavlé oxidací150
jako železo
E 585Mléčnan železnatýolivy ztmavlé oxidací150
jako železo
E 620Kyselina glutamovápotraviny obecně
(kromě nápojů a potravin uvedených v § 4 odst. 3, potravin pro zvláštní kojeneckou a dětskou výživu a potravin uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce)
10000
jako kyselina glutamová
E 621Glutamát sodný
E 622Glutamát draselný
E 623Glutamát vápenatý
E 624Glutamát amonný
E 625Glutamát hořečnatý jednotlivě nebo v kombinaci
kořenící a ochucovací přípravky NM
E 626Kyselina guanylovápotraviny obecně (kromě potravin uvedených v části 1 oddíle C odstavci 3, části 2 a 3)500
jako kyselina guanylová
E 627Guanylát sodnýkořenící a ochucovací přípravkyNM
E 628Guanylát draselný
E 629Guanylát vápenatý
E 630Kyselina inosinová
E 631Inosinát sodný
E 632Inosinát draselný
E 633Inosinát vápenatý
E 634Vápenaté soli 5'-ribonukleotidů
E 635Sodné soli 5'-ribonukleotidů jednotlivě nebo v kombinaci
E 650Octan zinečnatýžvýkačky1000
E 900Dimethylpolysiloxandžemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky z ovoce, zahuštěné zeleninové protlaky včetně těchto výrobků se sníženou energetickou hodnotou10
polévky a vývary10
tuky a oleje pro smažení10
cukrovinky (kromě čokolády)10
nealkoholické ochucené nápoje a nápojové koncentráty k jejich přípravě10
ananasová šťáva10
sterilované ovoce a zelenina10
směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování potravin před smažením10
žvýkačky100
aromata10
cider kromě „cidre bouché“10
„Sod... Saft“10
E 901Včelí vosk bílý a žlutýcukrovinky (pouze k leštění povrchu)NM
E 902Kandelilový voskčokoláda a drobné jemné a trvanlivé pečivo s čokoládovou polevo (pouze k leštění povrchu)NM
E 904Šelaksnacky (pouze k leštění povrchu)NM
ořechová jádra (pouze k leštění povrchu)NM
zrnková káva (pouze k leštění povrchu)NM
čerstvé ovoce (skupina citrusových plodů, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy) (pouze k ošetření povrchu)NM
aromata pro nealkoholické ochucené nápoje (pouze u E 901)200
v ochucených nápojích
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
balené oplatky ke zmrzlině (pouze u E 901 a pouze pro leštění povrchu)NM
E 903Karnaubský voskvařená vejce ve skořápce (k ošetření povrchu)NM
leštící látka pouze pro:
- cukrovinky (včetně čokolády)500
1200
(jen pro žvýkačky)
- drobné jemné a trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou200
- snacky200
- ořechová jádra200
- zrnková káva200
- doplňky stravy200
- čerstvé citrusové ovoce, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy (pouze k ošetření povrchu)200
E 905Mikrokrystalický voskleštící látka pouze pro
- cukrovinky (včetně čokolády)
500
1200
(jen pro žvýkačky)
- drobné jemné a trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou200
- snacky200
E 912Estery montanových- ořechová jádra200
E 914kyselin Oxidovaný polyetylénový vosk- zrnková káva200
E 927 bMočovina (synonymum: Carbamid)- doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb.200
E 943 aButan - čerstvé citrusové ovoce, melouny, jablka, hrušky, broskve, ananasy (pouze k ošetření povrchu)200
E 943 bIsobutanemulgované spreje na bázi vodyNM
E 944Propan
E 950Acesulfam Kžvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**800
E 951Aspartamžvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**2500
E 957Thaumatinžvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**10
ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody (pouze pro zvýraznění chuti)0,5
deserty na bázi mléka nebo bez mléka (pouze pro zvýraznění chuti)5
E 959Neohesperidin DCžvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**150
margariny a směsné emulgované tuky (pouze pro zvýraznění chuti)5
masné výrobky (pouze pro zvýraznění chuti)5
ovocné rosoly (pouze pro zvýraznění chuti)5
výrobky z rostlinných bílkovin (pouze pro zvýraznění chuti)5
E 961Neotamochucené nápoje na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť)2
mléčné nápoje a nápoje na bázi mléka nebo ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou a bez přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť)2
snacky v podobě ochucených balených suchých výrobků na bázi škrobu a ořechů s polevou (látka zvýrazňující chuť)2
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť)3
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť)3
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí bez přidaného cukru (látka zvýrazňuiící chuť)3
žvýkačky s přidaným cukrem (látka zvýrazňující chuť)3
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou (látka zvýrazňující chuť)2
omáčky (látka zvýrazňující chuť)2
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě (látka zvýrazňující chuť)2
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě (látka zvýrazňující chuť)2
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. na bázi vitaminů nebo minerálních látek a dodávané ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet (látka zvýrazňující chuť)2
E 999Extrakt z kvilajeochucené nealkoholické nápoje na bázi vody200
jako bezvodý extrakt
cider kromě „cidre bouché“200
jako bezvodý extrakt
E 1201 Polyvinylpyrrolidondoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tablet a potahovaných tabletNM
E 1202Polyvinylpoly-pyrrolidon
E 1203Polyvinylalkoholdoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tablet a tobolek18000
E 1204Pullulandoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tablet a potahovaných tabletNM
mikrocukrovinky na osvěžení dechu ve formě plátkůNM
E 1452Škrobový oktenyl-sukcinát hlinitý (SAOS)vitaminové přípravky stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tobolek v doplňcích stravy35000
doplňku stravy
E 1505Triethylcitrátsušený vaječný bílekNM
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tobolek a tablet3500
E 1518Trioctan glycerinu (triacetin)žvýkačkyNM
E 907Hydrogenovaný poly-1-decenleštící látka pouze pro
- cukrovinky
2000
- sušené ovoce2000
E 1505Triethylcitrátaromata3000
ze všech zdrojů v potravinách určených k přímé spotřebě nebo k přípravě podle návodu výrobce, jednotlivě nebo v kombinaci
E 1517Glyceryl-diacetát (diacetin)
E 1518Glyceryl-triacetát (triacetin)
E 1520Propandiol (propylenglykol)
E 1519Benzylalkoholaromata pro
- likéry, aromatizovaná vína, nápoje na bázi aromatizovaného vína a míchané nápoje obsahující aromatizované víno
100
- cukrovinky včetně čokolády a jemné trvanlivé pečivo250
ze všech zdrojů v potravinách určených k přímé spotřebě nebo k přípravě podle návodu výrobce
E 1520Propandiol
(propylenglykol)
nápoje1000
E 1521Polyethylenglykoldoplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě tablet a tobolek10000

Poznámka:

# Nejvyšší povolené množství.
## Nezbytné množství.

* Tyto látky nelze použít pro výrobu dehydratovaných potravin určených k rehydrataci při spotřebě.

** Při použití přídatných látek E 950, E 951, E 957 a E 959 k výrobě žvýkaček v kombinaci musí být množství každé z látek úměrně sníženo tak, aby jejich celkové množství nepřekročilo nejvyšší povolené množství.

*** Oleoresiny z koření jsou definovány jako směs těkavého oleje a pryskyřičnatých látek vyextrahovaných z koření po odpaření extrakčního rozpouštědla.

4) Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb.“.

4. V příloze č. 3 položka „Balené polotovary z čerstvě mletého masa“ zní:

„Balené polotovary z čerstvě mletého masaE 261octan draselnýNM
E 262 (i)octan sodnýNM
E 262 (ii)hydrogenoctan sodnýNM
E 300kyselina askorbováNM
E 301askorbát sodnýNM
E 302askorbát vápenatýNM
E 325mléčnan sodnýNM
E 326mléčnan draselnýNM
E 330kyselina citrónováNM
E 331citráty sodnéNM
E 332citráty draselnéNM
E 333citráty vápenatéNM.“.

5. V příloze č. 3 se na konci tabulky doplňuje nová položka „Neochucené kysané smetanové výrobky s živou kulturou a náhražky o obsahu tuku nižším než 20 %“, která zní:

„Neochucené kysané smetanové výrobky s živou kulturou a náhražky o obsahu tuku nižším než 20%E 406agarNM
E 407karagenanNM
E 410karubinNM
E 412guma guarNM
E 415xanthanNM
E 440pektinyNM
E 460celulosaNM
E 466karboxymethylcelulosaNM
E 471mono- a diglyceridy mastných kyselinNM
E 1404oxidovaný škrobNM
E 1410fosfát škrobuNM
E 1412zesíťovaný fosfát škrobuNM
E 1413fosfát zesíťovaného fosfátu škrobuNM
E 1414acetylovaný zesíťovaný fosfát škrobuNM
E 1420acetylovaný škrobNM
E 1422acetylovaný zesíťovaný adipát škrobuNM
E 1440hydroxypropylether škrobuNM
E 1442hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobuNM
E 1450sodná sůl oktenylsukcinátu škrobuNM
E 1451acetylovaný oxidovaný škrobNM.“.

6. V příloze č. 6 se na konci tabulky č. 2 doplňují nové položky, které znějí:

„Analogy výrobků z ryb na bázi mořských řas1000500----
Pivo v KEG sudech obsahující více než 0,5 % přidaného fermentovatelného cukru a/nebo ovocné šťávy či koncentrátů200200-400--
Neloupané čerstvé citrusové plody (pouze k ošetření povrchu)20-----
Doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v sušené formě s obsahem přípravků vitaminu A a kombinací vitaminu A a D---1000 ve výrobku určeném k přímé spotřebě--.“.

7. V příloze č. 6 se na konci tabulky č. 4 doplňují nové položky, které znějí:

„borůvky (pouze Vaccinium corymbosum)10
skořice (pouze Cinnamomum ceylanicum)150.“.

8. V příloze č. 6 tabulka č. 5 zní:

„Tabulka č. 5

Seznam dalších konzervantů povolených při výrobě potravin nebo skupiny potravin a podmínky jejich použití

Číslo EKonzervantPotravina nebo skupina potravinNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 234nisin*pudinky ze semoliny a tapioky a podobné výrobky3
zrající sýry a tavené sýry12,5
Clotted cream10
Mascarpone10
tekutá pasterizovaná vejce (bílek, žloutek nebo celá vejce)6,25
E 235natamycin (synonymum: pimaricin)sýry přírodní tvrdé, polotvrdé, poloměkké - jen k ošetření povrchu1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
trvanlivé salámy a trvanlivé masné výrobky sušené studeným kouřem -jen k ošetření povrchu1 mg.dm-2 nepřítomnost v hloubce 5 mm
E 239hexamethylentetraminsýr „Provolone“25
zbytkové množství jako formaldehyd
E 242dimethyldiuhličitanochucené nealkoholické nápoje250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
tekuté čajové koncentráty250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
nealkoholické víno250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
jablečné víno (cider), hruškové víno (poiré), ovocná vína250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
vína s nízkým obsahem alkoholu250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
ochucené nápoje na bázi vína a výrobky z oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 1601/912)250
dávkování při výrobě, residua nesmí být detekovatelná
E 280kyselina propionovábalený plátkový chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů a žitný chléb3000
jako kyselina propionová
E 281propionát sodnýchléb se sníženým obsahem energie s trvanlivostí delší než 5 dnů2000
jako kyselina propionová
E 282propionát vápenatýpředpečený balený chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů2000
jako kyselina propionová
E 283propionát draselnýbalené jemné pečivo, cukrářské výrobky z mouky s trvanlivostí delší než 5 dnů s vodní aktivitou vyšší než 0,65 a balené výrobky „rolls“, „buns“ a „pitta“2000
jako kyselina propionová
balený chléb s trvanlivostí delší než 5 dnů1000
jako kyselina propionová
„Christmas pudding“1000
jako kyselina propionová
balený „polsebrod“, „boiler“ a „dansk flutes“2000
jako kyselina propionová
sýr a analogy sýra (pouze k ošetření povrchu)NM
E 284kyselina boritákaviár4000
E 285tetraboritan sodnýkaviár4000
jako kyselina boritá
E 1105lysozymsýr přírodní zrajícíNM
víno v souladu s nařízením Komise (ES) č. 606/20092)NM

Poznámka:

* Tato látka se může nacházet v některých sýrech v důsledku procesu fermentace.“.

9. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam antioxidantů povolených při výrobě potravin a podmínky jejich použití

Číslo EAntioxidantPotravina nebo skupina potravinNPM
mg.kg-1
E 310Propylgaláttuky a oleje pro výrobu tepelně opracovaných potravin200*
(galáty, TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci)100*
(BHA) obojí vyjádřeno na tuk
E 311Oktylgalátoleje a tuky na smažení, kromě oleje z olivových výlisků
E 312Dodecylgalátsádlo; rybí tuk; hovězí lůj, drůbeží tuk a skopový lůj
E 319Terciární butyl-hydrochinon (TBHQ)
E 320Butylhydroxyanisol (BHA)
E 321Butylhydroxytoluen (BHT)
směsi pro přípravu moučníků200
(galáty,TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci) vyjádřeno na tuk
snacky na bázi obilovin
sušené mléko pro prodejní automaty
sušené polévky a vývary
omáčky
sušené maso
zpracovaná ořechová jádra
předvařené obiloviny
kořenící a ochucovací přípravky200
(galáty, a BHA jednotlivě nebo v kombinaci) vyjádřeno na tuk
sušené brambory25
(galáty,TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci)
žvýkačky400
(galáty, TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci)
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb.400
(galáty, TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci
vonné silice1000
(galáty, TBHQ, BHT a BHA jednotlivě nebo v kombinaci)
látky určené k aromatizaci jiné než vonné silice100*
(galáty jednotlivě nebo v kombinaci)200
(TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci)
E 315 Kyselina erythorbová (synonymum: kyselina isoaskorbová)masné výrobky nasolené či naložené do solící směsi a masné konzervy500
(jako kyselina erythorbová)
rybí konzervy a polokonzervy1500
(jako kyselina erythorbová)
E 316Erythorban sodný (synonymum: isoaskorbát sodný)zmrazené a hluboce zmrazené ryby s červenou kůží1500
(jako kyselina erythorbová)
E 392Rozmarýnové extraktyrostlinné oleje (kromě panenských olejů a olivových olejů) a tuky s obsahem polynenasycených mastných kyselin vyšším než 15 % hmotnostních z celkového množství mastných kyselin pro použití v tepelně neošetřených potravinářských výrobcích30
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
rybí oleje a olej z mořských řas50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
hovězí a ovčí lůj, drůbeží a vepřový tuk50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
tuky a oleje pro profesionální výrobu tepelně ošetřených potravin50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
fritovací oleje a fritovací tuk, kromě olivového oleje a oleje z výlisků oliv50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
snacky na bázi obilovin, brambor nebo škrobu50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
omáčky100
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
jemné pekárenské výrobky200
(jako součet Karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb.400
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
sušené brambory200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vaječné výrobky200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
žvýkačky200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
mléko v prášku pro použití v prodejních automatech200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
koření a ochucovadla200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
zpracované ořechy200
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
dehydrované polévky a vývary50
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
sušené maso150
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
masné a rybí výrobky, kromě sušeného masa a sušených masných výrobků150
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
vyjádřeno na tuk
sušené masné výrobky100
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
potravinářská aromata1000
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
sušené mléko pro výrobu zmrzliny30
(jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny)
E 5864-hexylresorcinolčerství, zmrazení a hluboko zmrazení korýši2
zbytkové množství v mase korýšů

Poznámka:

Pokud jsou galáty, TBHQ, BHA a BHT použity v kombinaci, musí být jejich jednotlivá množství úměrně snížena tak, aby jejich celkové množství nepřekročilo nejvyšší povolené množství.“.

10. V příloze č. 8 položka „Polyethylenglykol 6000“ zní:

„E 1521Polyethylenglykolsladidla.“.

11. V příloze č. 9 se na konci tabulky č. 4 doplňuje nová položka, která zní:

„E920L-cysteinsušenky pro kojence a malé děti1000.“.

12. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam extrakčních rozpouštědel povolených při výrobě potravin a podmínky jejich použití

Tabulka č. 1

Seznam extrakčních rozpouštědel povolených při výrobě potravin a podmínky jejich použití

LátkaPodmínky použitíNPM reziduí rozpouštědla v extrahované potravině mg.kg-1
Hexan*Výroba nebo frakcionace tuků a olejů, výroba kakaového másla1
v tuku, oleji či kakaovém prášku
Výroba či frakcionace bílkovinných produktů a odtučněných mlýnských výrobků10
v bílkovinném produktu či mlýnském výrobku
30
v odtučněném sojovém produktu při prodeji spotřebiteli
Výroba odtučněných obilních klíčků5
v odtučněných klíčcích
MethylacetátVýroba kávy a čaje bez kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů20
v kávě a čaji
Výroba cukru z melasy1
v cukru
Ethylmethyl-keton, synon. butan-2-onFrakcionace tuků a olejů5
v tuku či oleji
Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů20
v kávě a čaji
DichlormethanVýroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů2
v pražené kávě
5
v čaji
MethanolVýroba potravin10
v potravině
Propan-2-ol synon. isopropylalkoholVýroba potravin10
v potravině
DimethyletherVýroba odtučněných bílkovinných potravin živočišného původu0,009
v odtučněné bílkovinné potravině

Poznámka:

* Hexanem se ve smyslu této vyhlášky rozumí směs acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících 6 uhlíkových atomů, a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C.

Tabulka č. 2

Nejvyšší povolená množství reziduí extrakčních rozpouštědel v potravině

LátkaNPM reziduí rozpouštědla v potravině při použití extrakčních rozpouštědel při přípravě látek určených k aromatizaci z přírodních aromatických surovin mg.kg-1
diethylether2
hexan*1
methylacetát1
butan-1-ol1
butan-2-ol1
ethylmethylketon1
dichlormethan0,02
1,1,1,2-tetrafluorethan0,02
propanol1
cyklohexan1
methanol1,5
propan-2-ol1

Poznámka:

* Hexanem se ve smyslu této vyhlášky rozumí směs acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících 6 uhlíkových atomů, a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2011.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Přesunout nahoru