Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 120/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Částka 46/2011
Platnost od 06.05.2011
Účinnost od 06.05.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

120

VYHLÁŠKA

ze dne 29. dubna 2011,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 11, § 13 odst. 5, § 17 odst. 9, § 19 odst. 10 a § 36 odst. 7 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 9 části 2 v tabulce č. 1 řádek 32 zní:

„32.Uhlovodíky C10-C40C10-C40mg/l“ .

2. V příloze č. 9 části 2 se v tabulce č. 1 doplňují řádky č. 50 a 51, které znějí:

„50.Pesticid jednotlivý1)PJmg/l
51.Hliník1)Almg/l“.

3. V příloze č. 9 části 2 v tabulce č. 1 text poznámek pod tabulkou č. 1 zní:

„Poznámky k tabulce č. 1:

1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22.
Prokázaným výskytem se rozumí hodnota koncentrace překračující limit uvedený v příloze č. 13 k této vyhlášce v tabulce č. 1 pro kategorii A1.

Pořadové číslo ukazatele:

Ukazatel 33 je vyjádřen jako součet koncentrací: (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)berylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren.

Ukazatel 34 je vyjádřen jako součet pesticidů, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v daném zdroji. Jedná se o pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to podle používaných pesticidů v daném území.

Ukazatel 50: sledují se všechny pesticidy s pravděpodobným výskytem. Aldrin, dieldrin, heptachlor a hektachlorepoxid mají limit stanovený podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V příloze č. 9 části 2 v tabulce č. 4 text poznámek pod tabulkou č. 4 zní:

„Poznámky k tabulce č. 4:

1. Stanoví se podle použitého koagulantu nebo výskytu v surové vodě.

Rozšíření rozsahu rozborů surové vody a zařazení dalších ukazatelů do monitorovacího a provozního rozboru:

1. Zjistí-li se při úplném rozboru vyrobené vody podle tabulky č. 2 výskyt některého ukazatele s hodnotou vyšší než 75 % limitní hodnoty pro pitnou vodu dodávanou spotřebiteli, musí být o tento ukazatel rozšířen monitorovací rozbor surové a vyrobené vody (tabulka č. 3), případně provozní rozbor (tabulka č. 4). Četnost sledování tohoto ukazatele je shodná s předepsanou četností monitorovacího rozboru podle této vyhlášky.

2. Pravidelné sledování mikroskopického obrazu při zvýšeném biologickém oživení surové povrchové vody bude probíhat v závislosti na délce tohoto období a na charakteru tohoto biologického oživení vody.“.

5. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

I. BYTOVÝ FOND

byty

1.na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok15 m3
2.na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok25 m3
3.na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok35 m3

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.

Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.

rodinné domy

na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

rekreační chaty (chalupy)

na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2 a 3 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.

snížení množství m3 odpadní vody pro stočné

nárok na snížení množství odpadní vody pro stočné podle § 19 odst. 7 zákona prokazuje odběratel technickým propočtem daným rozdílem odebrané, vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveného podle položek č. 1 a 2 v odběru pro bytový fond (je-li důvodem kropení) nebo množstvím stanoveným odborným výpočtem (je-li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod.). Pokud je snížení množství pro stočné přiznáno s podmínkou měření vody pro kropení (zvláštním vodoměrem), nebo v případě vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) měření (zvláštním vodoměrem) množství pitné vody odebíraného pro bytový fond, je takto stanovované množství pro stočné přiznáno na celou dobu kdy měření probíhá, tedy i v případě, že snížené množství v některém z roků nedosáhne 30 m3 za rok.

II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

a)  je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;

b)  v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20;

c)  ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.

kancelářské budovy
(bez stravování)

na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok
4.WC, umyvadla8 m3
5.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda14 m3
6.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování18 m3

školy
(bez stravování)

na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok
7.WC, umyvadla3 m3
8.WC a tekoucí teplá voda5 m3

mateřské školy a jesle s celodenním provozem
(bez stravování)

na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok
9.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda8 m3
10.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování16 m3

III.  HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY
(směrná čísla pouze pro ubytování)

na jedno lůžko za rok
hotely a penziony
11.většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou45 m3
12.většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě23 m3
13.restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20
14.pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:
denní připouštění bazénu10 m3
sauna, welnes10 m3
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.
internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny
15.většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou25 m3
16.v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě15 m3
17.stravování podle položek č. 18, 19 a 20.
stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)
na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok
18.dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla3 m3
19.vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla8 m3
20.bufet, občerstvení1 m3

IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda

na 1 pracovníka v denním průměru za rok
zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace
21.na jednoho pracovníka18 m3
lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice
22.na jednoho pracovníka18 m3
zubní střediska s celoročním provozem, ordinace
23.na jednoho pracovníka20 m3
ošetřovaná osoba
24.na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok2 m3
rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna
25.na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle příslušné
normy pro provoz využívaného zařízení
26.na jednoho pracovníka18 m3
na jedno lůžko za rok
nemocnice
(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)
27.na jedno lůžko50 m3
léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců
(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)
28.na jedno lůžko45 m3

V.  KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem
(vybavení WC, umyvadla)
při plné obsazenosti za rok
29.na jedno sedadlo a jedno představení denně1 m3
přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea
(vybavení WC, umyvadla)
na jednoho stálého pracovníka za rok
30.14 m3
na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
31.na jednoho návštěvníka2 m3
tělocvična, sportoviště, fitness centrum
(vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)
na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
32.na jednoho návštěvníka20 m3
na 1 hřiště za rok
33.kropení antukových hřišť krytých230 m3
34.kropení antukových hřišť nekrytých460 m3
na 100 m2 za provozní den
35.kropení travnatých hřišť20 m3
za rok
36.golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť a ferveje22500 m3
na 1 návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů) za rok
37.WC, umyvadla1 m3
Poznámka: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet
stanoví jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky.
zimní stadion
38.pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy
nebo technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)

VI. RESTAURACE, VINÁRNY
(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)

Restaurace, vinárny, kavárny
na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok
(zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)
39.pouze výčep50 m3
40.výčep, podávání studených jídel60 m3
41.výčep, podávání studených jídel a teplých jídel80 m3
Vybavení na mytí skla:
(připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)
42.výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. za jednu směnu450 m3
43.mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu60 m3

VII. PROVOZOVNY

na jednoho pracovníka v jedné směně za rok
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě
44.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda18 m3
45.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování26 m3
46.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny
30 m3
holičství a kadeřnictví
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok (zahrnuje i zákazníky)
47.v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou50 m3
samostatné prádelny (zakázkové)
48.na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)1 m3
49.na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46

VIII. PRODEJNY

prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
50.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda18 m3
prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
51.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda20 m3
52.na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51)34 m3
na 100 kg živých ryb
53.prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých ryb6 m3
potravinářské výrobny místního významu
(např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC, umyvadla)
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
54.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování26 m3
Poznámka: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny.

IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ

hospodářská zvířata
na jeden kus v průměru za rok
55.dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů36 m3
56.býk18 m3
57.tele, ovce, koza, vepř6 m3
58.prasnice8 m3
59.kůň14 m3
60.pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)1 m3
drůbež
na 100 kusů v průměru za rok
61.slepice, perličky11 m3
62.husy, kachny, krůty36 m3

X. ZAHRADY

v průměru za rok
63.venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m216 m3
Poznámka: neplatí pro výpočet snížení stočného podle § 19 odst. 9 zákona.
64.sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m23 m3
65.pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny podle čidel na určení vlhkosti12 m3
66.průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro jednotlivá
zařízení (automatizované kropení) se určí potřeba množství podle
příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu

XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ

v průměru za rok
67.osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)
- předpokládá se mytí 10 x ročně- předpokládá se mytí 10 x ročně
1 m3
Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace,
popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,
výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit.
“.

6. Příloha č. 13 zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY

ČÁST 1

UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU

Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti (A1, A2, A3).

Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat další mikroorganizmy, parazity a látky jakéhokoliv druhu (tj. včetně všech ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb.) v počtu nebo koncentraci, které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit veřejné zdraví.

POVRCHOVÁ VODA

Tabulka č. 1a

Pořadové čísloUkazatelJednotkaA1A2A3
meznímeznímezní
1.Reakce vodypH6,5-9,55-6,5 9,5-10< 5 nebo < 10
2.Barvamg/l Pt20100200
3.Nerozpuštěné látky suš.mg/l10
4.Teplota°C202525
5.*KonduktivitamS /m125125125
6.Pachstupeň258
7.Dusičnanymg/l505050
8.Fluoridymg/l1,51,51,5
9.Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)mg/l0,010,020,03
10.Železo celkovémg/l0,212
11.Manganmg/l0,050,51,5
12.Měďmg/l0,050,050,1
13.Zinekmg/l355
14.Bormg/l111
15.Beryliummg/l0,0020,0020,002
16.Niklmg/l0,020,030,03
17.Arsenmg/l0,010,010,02
18.Kadmiummg/l0,0050,0050,005
19.Chrom veškerýmg/l0,050,050,05
20.Olovomg/l0,010,0250,05
21.Selenmg/l0,010,010,01
22.Rtuťmg/l0,0010,0010,001
23.Kyanidy veškerémg/l0,050,050,05
24.*Síranymg/l250250250
25.*Chloridymg/l100100250
26.Tenzidy aniontovémg/l0,20,20,5
27.Uhlovodíky C10-C40mg/l0,050,050,5
28.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)µg/l0,10,10,2
29.Pesticidní látky celkemµg/l0,50,50,5
30.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/l31015
31.Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) při 20° C s vyloučením nitrifikacemg/l357
32.Amonné iontymg/l0,513
33.Celkový organický uhlík (TOC)mg/l5710
34.Huminové látkymg/l2,55,08,0
35.Koliformní bakterieKTJ/100 ml50500050000
36.Termotolerantní koliformní bakterieKTJ/ 100 ml20200020000
37.Fekální streptokoky (Enterokoky)KTJ/ 100 ml20100010000
38.Mikroskopický obrazjedinci/ml503000
5001)
10000
1 0001)
39.Pesticid jednotlivý2)µg/l0,10,10,5
40.Hliníkmg/l0,21,02,0

1) Obtížně odstranitelné organismy jednostupňovou či vícestupňovou úpravou.

2) Limitní hodnota platí pro každý jednotlivý pesticid s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachlor a heptachlorepoxidu, kde platí limitní hodnota 0,03 µg/l.

* U ukazatelů pořadové číslo 5, 24 a 25 by voda neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací.

Vysvětlivky k tabulce č. 1a:

1) M - mezní, povinné hodnoty.

2) Ukazatel pořadové číslo 6 (pach): v případě zvýšeného pachu (> stupeň 5), který bude charakterizován jako pach po chlorfenolech, případně dalších obdobných, je nutné provést detailní analýzu na podezřelé organické sloučeniny (zvláště fenoly) a posoudit jejich závadnost a koncentrace.

3) Ukazatel pořadové číslo 9 (AOX): není nutné stanovit a kategorizovat v případech, když jsou stanoveny specifické chlorované organické látky v rozsahu úplného rozsahu pitné vody a vyhovují předepsaným limitním hodnotám podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

4) Ukazatel pořadové číslo 12 (měď): limit je dán možností organoleptických závad při koncentracích nad 100 µg/l. V případě, že nejsou žádné organoleptické závady, platí pro kategorii A3 limit 1,0 mg/l (jako pitná voda).

5) Ukazatel pořadové číslo 27: změna metodiky stanovení a původního názvu z nepolární extrahovatelné látky „(NEL)“ na „uhlovodíky C10-C40“. Mezní hodnoty se nemění do doby, kdy bude provedeno na centrální úrovni vyhodnocení vazeb těchto dvou stanovení.

6) Ukazatel pořadové číslo 28 (PAU): je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fmoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1, 2, 3 - cd) pyren.

7) Ukazatel pořadové číslo 29: je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí stanovitelnosti) všech stanovených pesticidů. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou v daném zdroji vyskytovat.

8) Podmínky měření hodnot ukazatelů jakosti a referenční metody jsou uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Laboratoře, které používají jiné metody, musí zaručit, že obdržené výsledky jsou rovnocenné nebo srovnatelné v porovnání s metodami uvedenými v příloze č. 14 k této vyhlášce.

PODZEMNÍ VODA

Tabulka č. 1b

UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ PODZEMNÍ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU

Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu kromě dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity:

UkazatelJednotkaA1A2A3
Železomg/l0,2520
Manganmg/l0,051,02,0
Sulfanmg/lplatí limity pachu

ČÁST 2

STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY

Tabulka č. 2

Pro kategoriiTypy úprav
A1Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení jakosti.
A2Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody.
A3Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně.
Vyšší koncentrace než jsou uvedeny pro kategorii A3Podle § 13 odst. 2 zákona lze vodu této jakosti výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody.

Poznámka: Vyjmenované typy úpravy pro danou kategorii surové vody je možné využívat i pro jakost surové vody zařazené do horší jakostní kategorie (např. typ úpravy A1 pro kategorii A2.

ČÁST 3

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ VODY DO KATEGORIÍ

1) Základní zařazení nového zdroje surové vody

a) Základní zařazení nového zdroje surové vody do kategorie se provádí vyhodnocením ukazatelů jakosti surové vody uvedeným v tabulkách č.1a a 1b, a to s četnosti minimálně 12 vzorků v průběhu dvou let (§ 22 odst. 4 a 5).

b) Surová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro odpovídající kvalitu vody, a to u 95% odebraných vzorků.

c) Každý ukazatel je svými výsledky zařazen do vlastní kategorie. Výsledná kategorie je určena podle nejhorší kategorie jednotlivého ukazatele.

d) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1, A2 i A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 bude ukazatel zařazen mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací) tj. > A3.

e) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1 a A2 a vyšší pro kategorii A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 je ukazatel zařazen do kategorie A3.

2) Upřesnění kategorie

a) Stávající kategorie surové vody se upřesňuje každý rok (§ 22 odst. 6) podle výsledků prováděných rozborů v rámci plánu kontroly jakosti rozborů surové vody podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. K hodnocení budou použity výsledky všech monitorovacích a úplných rozborů za hodnocené období včetně zařazení dalších ukazatelů podle poznámky uvedené u tabulky č. 3 přílohy č. 9 k této vyhlášce.

b) Ukazatel, jehož zjištěná hodnota je vyšší než mezní hodnota určená pro kategorii A3 a je potvrzena opakovaným nálezem, pak je i při nižším počtu odebraných vzorků než 12 zařazen zdroj mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací).

c) Pro upřesnění kategorie platí uvedené zásady v bodě 1b) a c) Základní zařazení nového zdroje surové vody.

d) Pro povrchovou vodu se pro upřesnění kategorie vychází z hodnot ukazatelů a četnosti odběrů získaných za období posledních 2 let. V případě podzemní vody se vychází z hodnot získaných za období posledních 2 až 5 let.

3) Od požadavků uvedených v odstavci 1 a 2 je možné se odchýlit:

a) v případech povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo abnormálních povětrnostních podmínek (při výpočtu procent podle odstavce 1b) nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší, pokud budou důsledkem těchto podmínek);

b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přírodnímu obohacování určitými látkami, které může mít za důsledek překročení limitů stanovených v tabulce č. 1a této přílohy pro kategorie A1, A2 a A3. Přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v nich obsažené. Zařazení se provede do nejbližší nižší kategorie;

c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých nádržích u ukazatelů železo, mangan, chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn), nasycení kyslíkem, BSK5;

Odchylka platí pouze pro nádrže s hloubkou do 20 m, s výměnou vody v nádrži kratší než jeden rok a bez přítoku odpadních vod, dále při odběrech z různých horizontů;

d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota přesahuje mezní hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1 popř. A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory. Pokud výsledek technologické zkoušky prokáže, že lze tuto vodu upravit jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.

4) Vyloučení vzorků podle odstavce 3 posoudí provozovatel s ohledem na četnost jejich výskytu.

5)  V případě značného kolísání jakosti surové vody v průběhu roku, kdy zdroj nelze jednoznačně zařadit do kategorie, určí se výsledná kategorie dále uvedeným výpočtem průměrného indexu upravitelnosti podle vybraného ukazatele se zvláště proměnlivými výsledky. Index upravitelnosti zaokrouhlený výše se rovná kategorii surové vody pro daný ukazatel.

6) Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce 1 a 2 s využitím tabulky 1b) této přílohy.

ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

1. Pro potřebu určení typu úpravy a technologického zařízení úpraven vod, kdy vzhledem k většímu kolísání jakosti surové vody nejde v průběhu roku zdroj zařadit jednoznačně do jedné kategorie, může provozovatel určit průměrný index upravitelnosti (Iu,p) vybraných ukazatelů podle vztahu:

Iu,p = Iu1a+ Iu2b+ Iu3c+ Iu4d
—— —— —— ——
100100100100

kde a, b, c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1, A2, A3 a kde je četnost výskytu ukazatele v kategorii větší než A3.

2. Index upravitelnosti (Iu) je číslo odpovídající kategoriím A1 až A3 (Iu1= 1, u2 = 2, Iu3= 3). Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3 je Iu4 = 4. Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější typ úpravy podle tabulky č. 2 v části 2.

3. V případě, že hodnota vypočteného indexu upravitelnosti (Iu) vychází mezi celými čísly, tak rozhodnutí o odpovídajícím typu úpravy musí akceptovat vzrůstající náročnost úpravy pro ukazatel s nejvyšší a nejvíce proměnlivou hodnotou.“.

7. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

PODMÍNKY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ JAKOSTI SUROVÉ VODY A REFERENČNÍ METODY

Tabulka č. 1

MEZE STANOVITELNOSTI, PŘESNOST A SPRÁVNOST

UkazatelJednotkaMez stanovitelnostiPřesnost
+/-
Správnost
+/-
1.Reakce vody0.10.2
2.Barvamg/l Pt210%20%
3.Nerozpuštěné látkymg/l310%20%
4.Teplota°C5%10%
5.KonduktivitamS/m5%10%
6.Pachstupeň
7.Dusičnanymg/l210%20%
8.Fluoridymg/l0,210%20%
9.Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)mg/l0,0120%25%
10.Železo celkovémg/l0,0510%20%
11.Manganmg/l0,0115%25%
12.Měďmg/l0,0115%25%
13.Zinekmg/l0,0115%25%
14.Bormg/l0,0510%20%
15.Beryliummg/l0,000520%30%
16.Niklmg/l0,00120%30%
17.Arsenmg/l0,00120%30%
18.Kadmiummg/l0,000520%30%
19.Chrom veškerýmg/l0,00120%30%
20.Olovomg/l0,00120%30%
21.Selenmg/l0,00120%30%
22.Rtuťmg/l0,000220%30%
23.Baryummg/l0,0115%25%
24.Kyanidy veškerémg/l0,00520%25%
25.Síranymg/l1010%20%
26.Chloridymg/l1010%10%
27.Tenzidy aniontovémg/l0,0210%20%
28.Fenoly jednosytnémg/l0,00220%25%
29.Uhlovodíky C10-C40mg/l0,120%25%
30.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)µg/l0,0230%50%
31.Pesticidní látky celkemµg/l0,130%50%
32.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/l0,510%20%
33.Nasycení kyslíkem%10%20%
34.Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) při 20° C s vyloučením nitrifikacemg/l10%20%
35.Amonné iontymg/l0,0510%20%
36.Celkový organický uhlík (TOC)mg/l110%20%
37.Huminové látkymg/l0,510%20%
38.Koliformní bakterieKTJ/100ml
39.Termotolerantni koliformní bakterieKTJ/100ml
40.Fekální streptokoky (Enterokoky)KTJ/100ml
41.SalmonelyKTJ/1000ml KTJ/5000ml
42.Mikroskopický obrazjedinci/ml
43.Pesticid jednotlivýµg/l0,0130%50%
44.Hliníkmg/l0,00520%25%

Pro účely této tabulky se rozumí:

a) mezí stanovitelnosti minimální hodnota ukazatele, kterou je možno stanovit s přijatelnou přesností a správností;

b) správností rozsah, v němž se nachází 95 % výsledků měření dosažených u jednotlivého vzorku při použití stejného postupu;

c) přesností rozdíl mezi skutečnou hodnotou šetřeného ukazatele a průměrnou hodnotou získanou měřením.

Tabulka č. 2

REFERENČNÍ METODY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ POVRCHOVÉ SUROVÉ VODY

UkazatelJednotkaPracovní postup podle
1.Reakce vodyČSN ISO 10523
2.Barvamg/l PtČSN EN ISO 7887
3.Nerozpuštěné látkymg/lČSN EN 872
4.Teplota°CČSN 75 7342
5.KonduktivitamS/mČSN EN 27888
6.PachstupeňČSN EN 1622
7.Dusičnanymg/lČSN ISO 7890-3
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 13395
ČSN 75 7455
8.Fluoridymg/lČSN ISO 10359-1
ČSN EN ISO 10304-1
9.Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)mg/lČSN EN ISO 9562
10.Železo celkovémg/lČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11885
ČSN ISO 6332
11.Manganmg/lČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11885
12.Měďmg/lČSN ISO 8288
ČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11885
13.Zinekmg/lČSN ISO 8288
ČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11885
14.Bormg/lČSN ISO 9390
ČSN EN ISO 11 885
15.Beryliummg/lČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11885
16.Niklmg/lČSN ISO 8288
ČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11885
17.Arsenmg/lČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11969
ČSN EN ISO 11885
18.Kadmiummg/lČSN EN ISO 5961
ČSN ISO 8288
ČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11885
19.Chrom veškerýmg/lČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11885
ČSN EN 1233
20.Olovomg/lČSN ISO 8288
ČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11885
21.Selenmg/lČSN EN ISO 15586
ČSN EN ISO 11885
ČSN ISO 9965
22.Rtuťmg/lČSN 75 7440
ČSN EN 1483
ČSN ISO 5666-2
ČSN EN 12338
23.Baryummg/lČSN EN ISO 11885
24.Kyanidy veškerémg/lCSN EN ISO 14403
25.Síranymg/lČSN ISO 10 304-1
26.Chloridymg/lČSN ISO 9297
ČSN EN ISO 15682
ČSN EN ISO 10304-1
27.Tenzidy aniontovémg/lČSN EN 903
28.Fenoly jednosytnémg/lČSN ISO 6439
ČSN EN ISO 14402
ČSN ISO 8165-1
29.Uhlovodíky C10-C40mg/lČSN EN ISO 9377-2
30.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)µg/lČSN 75 7554
ČSN EN ISO 17993
31.Pesticidní látky celkemµg/lČSN EN ISO 6468
ČSN EN ISO 10695
32.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/lČSN EN ISO 8467
33.Nasycení kyslíkem%ČSN EN 25 813
ČSN EN 25 814
34.Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) při 20° C s vyloučením nitrifikacemg/lČSN EN 1899-1
ČSN EN 1899-2
35.Amonné iontymg/lČSN ISO 7150-1
ČSN EN ISO 11732
36.Celkový organický uhlík (TOC)mg/lČSN EN 1484
37.Huminové látkymg/lČSN 75 7536
38.Koliformní bakterieKTJ/100mlČSN EN ISO 9308-1
39.Termotolerantní koliformní bakterieKTJ/100mlČSN 75 7835
40.Fekální streptokoky (Enterokoky)KTJ/100mlČSN EN ISO 7899-1 ČSN EN ISO 7899-2
41.SalmonelyKTJ/1000ml KTJ/5000mlČSN ISO 19250
42.Mikroskopický obrazjedinci/mlČSN 75 7712
43.Pesticid jednotlivýµg/lČSN EN ISO 6468
ČSN EN ISO 10695
ČSN EN ISO 11369
44.Hliníkmg/lČSN EN ISO 15 586
ČSN ISO 10 566
ČSN EN ISO 12020
ČSN EN ISO 11885“.

8. V příloze č. 15 se za bod 5 doplňuje bod 6, který zní:

6. Ukazatele a koncentrační limity uvedené v tabulce se používají podle metodiky ministerstva také pro výpočet zvýšených nákladů na čištění odpadních vod s nadstandardním znečištěním.“.

9. V příloze č. 15 v tabulce Orientační ukazatele pro stanovení přípustné míry znečištění pro vypouštěné průmyslové odpadní vody do kanalizace (koncentrační limity) se slova

„Nepolární extrahovatelné látkyNEL10“.

nahrazují slovy

„Uhlovodíky C10-C40C10-C4010“.

10. Příloha č. 18 zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

A. Právnická osoba:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
Statutární orgán:

B. Fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Obchodní firma:
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
Místo podnikání:

2.  Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona:

4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací:

Č.j.:

Datum schválení:

Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce:

Poř. č.Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidenceHodnota jako součet hodnot položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence v mil.Kč na 2 desetinná místaVyhodnocení stavu majetku vyjádřené v% opotřebení. Výsledek Impairmentu v %Teoretická doba akumulace prostředků v počtu rokůDélka potrubí v roce schválení plánu v kmFinanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa
201120122013201420152016-2020
123456789101112
2Vodovody přiváděcí řady
3+ rozvodná vodovodní síť
4Úpravny vody0
5+ zdroje bez úpravy
6Kanalizace, přiváděcí stoky
7+ stoková síť
8Čistírny odpadních vod0+
9
10Vodovody celkem
11Kanalizace celkem
12CELKEM
13Celkem řádky 2, 4, 6, 8 ++
14Celkem řádky 3, 5, 7, 9 ++

* Obnovou je pro tento účel myšlena taková výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, ČOV, kterou lze vymezit samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence (VÚME), případně jako inventárně vymezenou a sledovanou část majetku vlastníka, za účelem získání nové životnosti stavby i technologie a tím i zachování dobrého stavu celého systému vodovodu nebo kanalizace.

+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelově určené pro obnovu tímto plánem.

++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.)

Sloupce

1. Pořadové číslo řádku - pro orientaci v tabulce.

2. Skupiny majetku podle § 5 zákona, popřípadě i ve členění po identifikačních číslech majetkové evidence (IČME).

3. Hodnota jako součet hodnot uvedených u jednotlivých položek ve vybraných údajích majetkové evidence. Zadává se celková hodnota majetku k 1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen. Tímto rokem je rok předcházející prvnímu roku plánovacího desetiletého období. Hodnota majetku se zadává sumárně pro skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod nebo po IČME. Majetek se ocení v cenách stanovených ministerstvem podle dlouhodobého sledování cen investic v oboru vodovodů a kanalizací. Tyto ceny jsou ministerstvem nejméně každých pět let aktualizovány. Zařazení majetku do sumárních skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí dle pravidel a metodiky majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává hodnota v mil. Kč na dvě desetinná místa.

4. Vlastník si dle vlastního uvážení (metodiky) stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence popřípadě položky. Určení % za větší celky se provede váženým (podle ceny) průměrem. Způsob stanovení procent opotřebení se popíše v komentáři plánu. Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti Vyhodnocení je možné i jako výsledek Impairmentu.

5. Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100 * (100 - opotřebení v %); zaokrouhluje se na celé roky. Doporučuje se uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let; úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let; kanalizační síť 90 let; čistírny odpadních vod 40 let.

6. Pro vodovody - přiváděcí řady + rozvodnou vodovodní síť a kanalizaci - přiváděcí stoky + stokovou síť se uvádí délka v km na dvě desetinná místa. Délka se uvádí podle vybraných údajů majetkové evidence.

7. až 11. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, samostatně na kalendářní rok.

12. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, jako souhrn na 5 kalendářních roků.

5. Pravidla k vyplnění tabulky podle bodu 4 (pravidla pro zpracování tabulky plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací):

A. majetek vodovodů nebo kanalizací se uvádí v členění na skupiny podle § 5 zákona a podle § 6 odst. 2. Jednotlivé položky podle vybraných údajů majetkové evidence je možné uvádět samostatně, popřípadě členit na části podle technického hlediska, provozního hlediska nebo ve vazbě na realizaci obnovy, vždy se však uvádí součet pro skupinu položek podle vybraných údajů majetkové evidence. V případě členění plánu financování obnovy pouze na skupiny, je třeba uvést pod tabulkou k jednotlivým skupinám všechna identifikační čísla majetků do skupiny náležejících. V případě, že vlastník rozčlení skupinu pro vybrané údaje majetkové evidence přímo podle identifikačních čísel majetku, použije pro označení řádku číslování s lomítkem (např. při členění vodovodních sítí 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 úpraven vod 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, kanalizačních sítí 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, a u čistíren odpadních vod 8/1, 9/1, 8/2, 9/2 atd.), součty za celou skupinu se uvedou do řádků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

B. K jednotlivým položkám plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací nebo jejich součtům se přiřazují vypočtené aktuální pořizovací ceny, uvedené v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, to je ve vybraných údajích majetkové evidence. Hodnota majetku se zadává souhrnně pro skupiny: vodovodní řady; kanalizační stoky; stavba pro úpravu vody a čistírna odpadních vod nebo po jednotlivých IČME. Aktuální hodnota se podle cen uvedených v metodickém pokynu ministerstva stanovených na základě dlouhodobého sledování cen investic v oboru vodovodů a kanalizací; tyto ceny jsou nejméně každé 3 roky aktualizovány. Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává „hodnota“ v mil. Kč na dvě desetinná místa (jedná se o sloupec 3 tabulky).

C. Vlastník si podle vlastního uvážení (metodiky) stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence popřípadě položky. Určení procent za větší celky se provede váženým průměrem podle aktuální hodnoty. Způsob stanovení procent opotřebení se popíše v komentáři podle bodu 8. Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti podle § 30 a 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k dalším aspektům - například zatížení provozem, povrchy nebo použité materiály. Vyhodnocení je možné vyjádřit i jako výsledek „Impairmentu“.

D. Potřeba finančních prostředků se uvede na základě údajů uvedených v bodech B a C do časového harmonogramu na 5 let samostatně, jedná se o sloupce 7, 8, 9, 10, 11 a dalších 5 let v souhrnu do sloupce 12, ve členění na prostředky získané z vodného a stočného a prostředky ostatní jako jsou úvěry, dotace a další zdroje z jiných příjmů.

6. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací s popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení stavu tohoto majetku, odůvodnění výše položek finančních prostředků získaných z vodného a stočného a ostatních ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické důsledky.

7. Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací statutárním orgánem vlastníka.

8. Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří vyúčtování podle § 36 odst. 5 zákona a seznam realizovaných akcí obnovy včetně nákladů.

9. Č. j. a datum schválení:

10. Otisk razítka a podpis vlastníka:“.

11. V příloze č. 19 v tabulce č. 2a v řádku 11.b sloupci 2 se číslo „12“ nahrazuje číslem „11“ a za řádek 11.b se vkládá řádek 11.c, který zní:

„11.cProstředky uvedené v plánu financování obnovy a skutečnost jejich čerpánímil. Kč“.

12. V příloze č. 19 v tabulce č. 2a v řádku 13 sloupci 2b se text „řádku D, F + H“ doplňuje o číslici „I*“ a pod tabulkou č. 2a se doplňují slova „* Pouze pro případy kalkulace a skutečnosti ceny u vody odpadní převzaté k čištění.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:

Ing. Fuksa v. r.

Přesunout nahoru