Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 41/2011
Platnost od 26.04.2011
Účinnost od 31.08.2011
Zrušeno k 01.01.2019 (310/2018 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb. a vyhlášky č. 11/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno q) zní:

q) 1 dítě, 1 žák ve školní družině, kteří jsou přijati k pravidelné denní docházce,“.

2. V § 2 odst. 3 písm. a) se za slova „žáka v základní škole,“ vkládají slova „dítě nebo“.

3. V § 3 odst. 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) 1 dítě ve školní družině, které se zároveň vzdělává ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

4. V § 3 odst. 6 písmeno g) zní:

g) 1 dítě, 1 žáka ve školní družině v oddělení, které je tvořeno pouze účastníky se zdravotním postižením, nejedná-li se o dítě podle písmene e) nebo žáka podle písmene f),“.

5. V § 3 odst. 7 a 9 se slova „písm. a) až c) a e) až g)“ nahrazují slovy „písm. a) až c) a e) až h)“.

6. V § 3 odst. 14 se slova „písm. h)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

7. V § 7 odst. 4 se slova „písm. a) až g)“ nahrazují slovy „písm. a) až h)“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2011.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru