Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 5/2011
Platnost od 31.01.2011
Účinnost od 31.01.2011
Zrušeno k 01.01.2019 (310/2018 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Změna vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb. a vyhlášky č. 8/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. t) bodě 1 se slovo „ve“ nahrazuje slovy „v základní škole,“.

2. V § 2 odst. 5 se slovo „celkovému“ zrušuje.

3. V § 2 odst. 5 na konci textu věty první a v § 7 na konci odstavce 5 se doplňují slova „v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky“.

4. V § 4 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 17 až 19 zní:

(1) Základní částka se z ukazatelů uvedených v § 2 odst. 1 stanoví vztahem

a) u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými pracovníky:

1/Np x PP x 12 x 1,Proc + 1/No x Po x 12 x 1,Proc + ONIV,

b) u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými pracovníky:

1/Np x PP x 12 x 1,Proc + ONIV,

c) u školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky:

1/No x Po x 12 x 1,Proc + ONIV,

kde Proc je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17), jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance18), a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb19).

17) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

19) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru