Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Částka 41/2011
Platnost od 26.04.2011
Účinnost od 31.08.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

VYHLÁŠKA

ze dne 11. dubna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 121 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, se mění takto:

1. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálních“.

2. V § 9 odstavec 2 zní:

(2) K pravidelné denní docházce lze přijímat i děti z přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně základní školy speciální, žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. K pravidelné denní docházce nemohou být přijati žáci, kteří jsou přijati k činnosti klubu.“.

3. V § 9 odst. 3 se za slovo „žáci“ vkládají slova „nebo děti“.

4. V § 10 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

(3) Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky se zdravotním postižením, je nejvyšší počet účastníků v oddělení shodný s nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením stanoveným zvláštním právním předpisem2).

2) § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.“.

5. V § 10 odst. 5 se za slova „činnosti účastníků“ vkládají slova „a jejich případné speciální vzdělávací potřeby“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2011.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru