Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 87/2010 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

Částka 31/2010
Platnost od 31.03.2010
Účinnost od 01.04.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2010

o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „platba“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“).

§ 2

Žadatel o platbu

Žadatelem o platbu (dále jen „žadatel“) je fyzická nebo právnická osoba, která chová krávy v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „dojnice“) na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona2) ke dni 31. března kalendářního roku, na který je platba požadována, a která doručí Fondu na jím vydaném formuláři žádost o platbu (dále jen „žádost“) pro příslušný kalendářní rok.

§ 3

Žádost o platbu

(1) Žádost je nutné doručit Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku3).

(2) Žádost kromě náležitostí stanovených předpisem Evropské unie4) obsahuje

a) seznam a výměru všech půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona o zemědělství), popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona o zemědělství) zemědělské půdy evidovaných v evidenci půdy na žadatele podle § 3a až 3k zákona o zemědělství,

b) seznam dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel a dat narození, systému chovu z hlediska tržní produkce mléka a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na dojnice je 1,

c) označení a způsob využití5) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a),

d) prohlášení žadatele o tom, že do žádosti uvedl veškerou zemědělskou půdu, kterou užívá a zavazuje se na ní dodržovat podmínky podmíněnosti6) po celý kalendářní rok.

(3) Nedílnou součástí žádosti je

a) zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle odstavce 2 písm. a) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1:10000 nebo podrobnějším,

b) formulář prokazující podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 písm. a) až e) zákona o zemědělství za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti; do celkových příjmů nebo výnosů se nezapočítávají příjmy nebo výnosy z provozu zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby energie a paliv z obnovitelných zdrojů, dotace a náhrady škodní události za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti,

c) kopie dokladů prokazující prodej mléka odběrateli za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti.

§ 4

Podmínky poskytnutí platby

(1) Fond platbu poskytne žadateli na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle seznamu dojnic podle § 3 odst. 2 písm. b), pokud podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 15 %.

(2) Fond poskytne platbu

a) v plné výši sazby, pokud podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 30 %, žadatel splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 5, nebo

b) v poloviční výši sazby, pokud podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 15 % a nižší než 30 %, žadatel splní podmínky stanovené tímto nařízením a dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 5.

(3) Fond poskytne platbu, jestliže celkový počet velkých dobytčích jednotek je nejméně 2 velké dobytčí jednotky.

(4) Fond platbu poskytne, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR1).

(5) Fond neposkytne platbu na krávu, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba na chov krav bez tržní produkce mléka8).

(6) Platbu podle odstavců 1 až 4 poskytne Fond pro žádosti podané v roce 2012 a v následujícím období podle jiného právního předpisu19).

§ 5

Snížení platby nebo zamítnutí žádostí

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po lhůtě stanovené v § 3, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené předpisem Evropské unie9), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisů Evropské unie9).

(2) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku je větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti, použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti.

(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku je nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti, platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisů Evropské unie10).

(4) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci skotu, platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisů Evropské unie11).

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 3 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie12), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %12),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %12),

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %12).

(6) Pokud je zjištěný podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti (dále jen „zjištěný podíl“) nižší než podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti uvedený v žádosti (dále jen „deklarovaný podíl“), a rozdíl mezi zjištěným podílem a deklarovaným podílem je

a) nejvýše 3 % zjištěného podílu, Fond sníží žadateli příslušnou platbu o 5 % na zjištěný podíl, na nějž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby,

b) vyšší než 3 % a nejvýše 30 % zjištěného podílu, Fond sníží žadateli příslušnou platbu o 20 % na zjištěný podíl, na nějž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby,

c) vyšší než 30 % zjištěného podílu, Fond platbu neposkytne.

§ 6

Zveřejnění výše plateb

Výši sazby plateb podle § 4 zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně v jednom celostátním deníku.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, s výjimkou bodu 11 přílohy k tomuto nařízení, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 369/2010 Sb. Čl. XXII

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 400/2013 Sb. Čl. XXII

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 18

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 49/2017 Sb. Čl. XVI

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína.

2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

3) Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

4) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

5) Čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

6) Hlava II kapitola 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Část II hlava III kapitola III nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

8) § 8 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů.

9) Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

10) Čl. 65 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

11) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

12) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

13) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.

14) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.

15) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

16) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

18) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

19) § 7 nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům.

Přesunout nahoru