Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Částka 29/2010
Platnost od 29.03.2010
Účinnost od 01.04.2010
Zrušeno k 01.02.2016 (16/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2010,

kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Změna vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.“.

2. V § 2 písm. a) bodě 1 se čárka za slovem „zapojení“ zrušuje.

3. V § 2 písm. a) bodě 2 se za slovo „odběrné“ vkládají slova „místo nebo předávací“.

4. V § 2 písmeno b) zní: „b) rezervovaným výkonem

1. hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě přenosové soustavy v MW v základním zapojení snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla,

2. hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě distribuční soustavy v kW snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny, nebo

3. hodnota výkonu v MW sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy pro předávací místo distribuční soustavy nebo sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy pro předávací místo jiné distribuční soustavy,“.

5. V § 2 se písmena c) a e) včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c) a písmena f) a g) se označují jako písmena d) a e).

6. V § 2 písm. d) se za slovo „odběrné“ vkládá slovo „elektrické“.

7. V § 2 písm. e) se slova „výrobny elektřiny nebo jiného“ zrušují.

8. § 3 a 4 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 a 2 znějí:

㤠3

Podmínky připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

(1) Podmínkami připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě jsou

a) podání žádosti o připojení,

b) předložení studie připojitelnosti za podmínek podle § 4a,

c) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení1).

(2) Žadatel podává pouze žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo změnu stávající smlouvy o připojení, pokud nedochází ke změně technických podmínek připojení při

a) změně držitele licence provozujícího zařízení bez přerušení připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, nebo

b) nahrazení nebo úpravě výrobny elektřiny, kdy nedochází k překročení stávající sjednané výše rezervovaného výkonu při zachování standardních podmínek přenosu nebo distribuce elektřiny.

(3) Při první změně dodavatele elektřiny se při uzavírání smlouvy o připojení postupuje podle Pravidel trhu s elektřinou2), které stanovují termíny a postup při změně dodavatele elektřiny.

(4) Úhrada podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu (dále jen „podíl na oprávněných nákladech“) se neuplatňuje v případech podle odstavce 2 nebo 3 nebo byl-li podíl na oprávněných nákladech již uhrazen jinou fyzickou nebo právnickou osobou. To neplatí, pokud uplynula doba rezervace příkonu podle § 7 odst. 7 až 9.

(5) Žádá-li o připojení žadatel, který je souběžným držitelem licencí na distribuci elektřiny a výrobu elektřiny, má se za to, že žádá o připojení distribuční soustavy, pokud se technickou dokumentací neprokáže, že připojované zařízení má charakter výrobny elektřiny. Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou, který je souběžným držitelem licencí na distribuci elektřiny a výrobu elektřiny, již připojeno k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, má se za to, že je připojena distribuční soustava, pokud se technickou dokumentací neprokáže, že připojené zařízení má charakter výrobny elektřiny.

(6) Výrobnu elektřiny je rovněž možné připojit v odběrném místě. O připojení výrobny elektřiny v odběrném místě žádá zákazník. Při připojování výrobny elektřiny do předávacího místa jiné výrobny elektřiny se postupuje jako v případě připojení výrobny elektřiny v odběrném místě.

(7) Žádá-li o připojení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě žadatel, který je držitelem licence na distribuci elektřiny nebo licence na výrobu elektřiny, rezervuje se pro předávací místo rezervovaný příkon i rezervovaný výkon.

§ 4

Žádost o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

(1) Žádost se podává pro každé odběrné nebo předávací místo zvlášť. Žádost o připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě se podává

a) před výstavbou nebo připojením nového zařízení,

b) před zvýšením rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího připojeného zařízení,

c) před změnou charakteru odběru podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

d) v případě změny druhu výrobny elektřiny,

e) v případě změny místa připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě.

(2) Náležitosti žádosti o připojení výrobny elektřiny nebo její části k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Součástí žádosti o připojení výrobny elektřiny je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny elektřiny na jeho nemovitosti a dále v případě výrobny elektřiny s instalovaným výkonem

a) od 30 kW do 5 MW včetně územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je zřejmé, zda je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací,

b) nad 5 MW připojované k distribuční soustavě a výrobny elektřiny připojované k přenosové soustavě územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí,

c) nad 0,5 MW harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny.

(4) Harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny obsahuje seznam rozhodnutí, stanovisek a vyjádření orgánů veřejné správy a předpokládané termíny jejich vydání, zejména pokud jde o závěry zjišťovacího řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, umístění stavby, integrované povolení, povolení stavby a kolaudační souhlas, která jsou nezbytná k realizaci výstavby výrobny elektřiny.

(5) Náležitosti žádosti o připojení zařízení distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(6) Náležitosti žádosti o připojení odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě z napěťové hladiny zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí a vysokého napětí jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Náležitosti žádosti o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

1) § 50 odst. 3 energetického zákona.

2) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a

Studie připojitelnosti

(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může od žadatele vyžádat zpracování studie připojitelnosti,

a) je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zařízení, o jehož připojení žadatel žádá, bude mít vliv na spolehlivost provozu přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo

b) žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších.

(2) Žádá-li žadatel o připojení distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu v předávacím místě mezi distribuční a přenosovou soustavou, zajišťují zpracování studie připojitelnosti společně provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy.

(3) Předmětem studie připojitelnosti výrobny elektřiny nebo odběrného elektrického zařízení je posouzení očekávaných vlivů připojení zařízení na spolehlivost provozu přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. Předmětem studie připojitelnosti distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě je dále posouzení možných variant požadovaného připojení z hlediska jejich nákladovosti.

(4) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může vyžádat zpracování studie připojitelnosti do 30 dnů od podání žádosti o připojení. Zároveň musí vymezit požadovaný rozsah studie připojitelnosti.

(5) Požádá-li žadatel provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy o podklady pro zpracování studie připojitelnosti nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti o její zpracování, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy poskytne žadateli podklady nezbytné pro zpracování studie připojitelnosti do 15 dnů od jejich vyžádání. Nepožádá-li žadatel provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy o podklady pro zpracování studie připojitelnosti do 30 dnů po obdržení žádosti o její zpracování, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žádost o připojení neposuzuje.

(6) Nevyžádá-li provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zpracování studie připojitelnosti ve lhůtě podle odstavce 4 nebo neposkytne-li žadateli podklady nezbytné pro zpracování studie připojitelnosti, má se za to, že zpracování studie připojitelnosti nevyžaduje.

(7) Žadatel o připojení zařízení k distribuční soustavě předá provozovateli distribuční soustavy studii připojitelnosti do 90 dnů ode dne, kdy provozovatel distribuční soustavy předal žadateli podklady nezbytné pro zpracování studie. Žádá-li žadatel o připojení zařízení k přenosové soustavě, předá žadatel provozovateli přenosové soustavy studii připojitelnosti do 180 dnů ode dne, kdy provozovatel přenosové soustavy předal žadateli podklady nezbytné pro zpracování studie, pokud se žadatel s provozovatelem přenosové soustavy nedohodnou jinak.

(8) Není-li studie připojitelnosti zpracována v rozsahu vymezeném provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, může provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy vyžádat její doplnění nebo rozšíření. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může vyžádat doplnění nebo rozšíření studie připojitelnosti nejpozději do 30 dnů od předání studie připojitelnosti.

(9) Vyžádá-li provozovatel přenosové soustavy doplnění nebo rozšíření studie připojitelnosti, předá žadatel doplněnou nebo rozšířenou studii připojitelnosti do 90 dnů ode dne, kdy obdržel vyžádání provozovatele přenosové soustavy, nedohodnou-li se jinak. Pro zpracování a předání nové studie připojitelnosti se odstavec 7 použije obdobně.

(10) Vyžádá-li provozovatel distribuční soustavy doplnění nebo rozšíření studie připojitelnosti, žadatel předá doplněnou nebo rozšířenou studii připojitelnosti do 30 dnů ode dne, kdy obdržel vyžádání provozovatele distribuční soustavy. Pro zpracování a předání nové studie připojitelnosti se odstavec 7 použije obdobně.“.

10. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zní:

㤠5

Posuzování žádosti o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy posuzuje žádost o připojení zařízení s ohledem na

a) místo a způsob požadovaného připojení,

b) velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh zatížení,

c) spolehlivost dodávky elektřiny,

d) charakter zpětného působení zařízení žadatele na přenosovou nebo distribuční soustavu,

e) plánovaný rozvoj soustavy,

f) pořadí podaných žádostí a

g) limity připojitelného výkonu do elektrizační soustavy stanovených provozovatelem přenosové soustavy.

(2) Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, vyzve provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována.

(3) Byl-li žadatel vyzván k doplnění poskytnutých údajů podle odstavce 2 a žadatel tak neučinil, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žádost neposuzuje. Tuto skutečnost sdělí žadateli bez zbytečného odkladu.

(4) Nejsou-li dány důvody stanovené energetickým zákonem, pro které nelze zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě připojit3), předloží provozovatel distribuční soustavy žadateli do 30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno, návrh smlouvy o připojení nebo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. V případě zařízení připojovaného do přenosové soustavy činí lhůta pro předložení návrhu smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení 90 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy určí v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nebo smlouvy o připojení lhůtu pro přijetí návrhu smlouvy v délce 30 dnů, jedná-li se o připojení zařízení k napěťové hladině nízkého napětí, nebo 60 dnů, jedná-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí nebo vyšších.

(5) Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodů stanovených energetickým zákonem3), provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy písemně sdělí tuto skutečnost žadateli do 30 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zároveň uvede konkrétní důvody, pro které nelze zařízení žadatele připojit. Je-li však možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek a z obsahu žádosti nebo z okolností, za nichž byla žádost podána, lze předpokládat, že žadatel bude mít na takovém připojení zájem, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy písemně takovou skutečnost žadateli sdělí, včetně důvodů, pro které nelze zařízení za požadovaných podmínek připojit, a předloží žadateli návrh smlouvy podle odstavce 4.

(6) Smlouva o smlouvě budoucí o připojení se uzavírá zpravidla tehdy, pokud připojení zařízení žadatele vyžaduje stavebně technická opatření v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, jejichž realizace vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas podle stavebního zákona.

(7) Je-li pro posouzení žádosti o připojení nezbytné provést měření nebo u sítě o napětí 110 kV ověření chodu sítě, prodlužuje se termín podle odstavce 4 nebo 5 o dobu potřebnou pro měření nebo ověření chodu sítě, nejvýše o 30 dnů. O nezbytnosti provedení měření nebo ověření chodu sítě a prodloužení lhůty informuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o připojení.

(8) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy navrhne připojení zařízení tak, aby technické provedení připojení zařízení vycházelo z plánovaného rozvoje soustavy při současném zohlednění zájmu žadatele na minimalizaci nákladů na připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě.

(9) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rezervuje žadateli požadovaný výkon nebo příkon od okamžiku předložení návrhu smlouvy podle odstavce 4.

(10) Pokud žadatel nepřijme návrh smlouvy do 30 dnů pro připojení k napěťové hladině nízkého napětí nebo do 60 dnů pro připojení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších, rezervace výkonu nebo rezervace příkonu zaniká.

3) § 24 odst. 10 písm. a) a § 25 odst. 11 písm. a) energetického zákona.“.

11. V § 6 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

(1) Krátkodobým připojením se rozumí připojení prozatímního zařízení podle české technické normy4) k distribuční soustavě na dobu určitou.

4) ČSN 33 2000-1.“.

12. V § 6 odst. 3 se slova „vydávání stanoviska k žádosti o“ zrušují a slova „ustanovení § 5“ se nahrazují slovy „§ 4 až 5 a § 7“.

13. V § 6 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „Podíl na oprávněných nákladech podle § 10a se nehradí.“.

14. V § 6 odstavec 5 zní:

(5) Po ukončení smlouvy o připojení zaniká rezervace příkonu; § 7 odst. 7 až 9 se nepoužijí.“.

15. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Vznikne-li z důvodu realizace krátkodobého připojení k distribuční soustavě potřeba navýšení rezervovaného příkonu v předávacích místech mezi distribuční soustavou, ve které k realizaci krátkodobého připojení došlo, a jinou distribuční soustavou, postupuje se podle odstavce 4.“.

16. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

(1) Připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení.

(2) Smlouva o připojení jednoho žadatele může zahrnovat více odběrných nebo předávacích míst, pokud je každé z nich ve smlouvě samostatně uvedeno.

(3) Žadatel hradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, a to ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, nejvýše však 50000000 Kč. Žadatel uhradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení.

(4) Neuhradí-li žadatel zálohu na podíl na oprávněných nákladech podle odstavce 3 ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy z tohoto důvodu ukončí smlouvu o připojení nebo smlouvu o smlouvě budoucí o připojení, rezervace výkonu nebo rezervace příkonu zánikem smluvního vztahu zaniká.

(5) Nevyžaduje-li připojení zařízení žadatele provedení stavebně technických opatření v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, sjednají provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy a žadatel termín připojení výrobny elektřiny využívající sluneční záření tak, aby výrobna elektřiny byla připojena nejpozději do 180 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení, v případě výrobny elektřiny využívající sluneční záření s instalovaným výkonem nad 30 kW do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o připojení.

(6) Pokud žadatel ve lhůtách podle odstavce 5 prokáže, že přes veškeré vynaložené úsilí nedošlo ve sjednaném termínu připojení k realizaci výrobny elektřiny z důvodů, které nastaly nebo existují nezávisle na jeho vůli, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy sjedná s žadatelem prodloužení termínu připojení o nezbytně nutnou dobu.

(7) Je-li sjednáno snížení hodnoty hlavního jističe před měřicím zařízením na hodnotu nižší, než odpovídá rezervovanému příkonu místa připojení zařízení zákazníka po dobu delší než 24 měsíců, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu na tuto hodnotu.

(8) Pokud po dobu 60 měsíců od termínu poslední změny rezervovaného příkonu nedošlo ke sjednání rezervované kapacity ve výši alespoň 90 % rezervovaného příkonu, hodnota rezervovaného příkonu se snižuje na hodnotu, která je dána nejvyšší sjednanou velikostí rezervované kapacity v období 60 měsíců od poslední změny rezervovaného příkonu.

(9) V případě zániku smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny trvá rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 60 měsíců ode dne zániku smlouvy. Jestliže smlouva o přenosu nebo distribuci elektřiny nebyla uzavřena do 60 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.“.

17. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Náklady spojené s připojením zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu

(1) Pokud žadatel podle této vyhlášky hradí náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu v plné výši, lze do nákladů hrazených žadatelem zahrnout pouze náklady podle odstavců 2 až 4.

(2) Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu zahrnují nezbytně nutné vynaložené oprávněné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení jeho zařízení. Pořízení, výstavba nebo úpravy přenosové soustavy nebo distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím hodnotě příkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení jeho zařízení.

(3) Do nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se zahrnují náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetická zaměření, věcná břemena a ostatní bezprostředně související investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy.

(4) Do nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se nezahrnují náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, které svým rozsahem přesahují nezbytně nutnou míru odpovídající hodnotě příkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení jeho zařízení.

(5) Výstavba a úprava přenosové soustavy je vymezena od místa připojení zařízení žadatele do nejbližšího místa v přenosové soustavě, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustavě byl k dispozici požadovaný rezervovaný příkon nebo výkon.

(6) Výstavba a úprava distribuční soustavy je vymezena od místa připojení zařízení žadatele do nejbližšího místa v distribuční soustavě na shodné napěťové hladině, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustavě byl k dispozici požadovaný rezervovaný příkon nebo výkon.“.

18. § 9 se včetně nadpisu zrušuje.

19. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10

Podíl žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě na oprávněných nákladech

(1) Podíl žadatele na oprávněných nákladech se vypočítá jako součin měrného podílu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a žadatelem požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu.

(2) V případě připojování výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě hradí vývodové vedení do místa připojení žadatel v plné výši.

(3) Je-li souběžně rezervován příkon a výkon jednoho žadatele v jednom místě připojení, stanoví se podíl na oprávněných nákladech zvlášť pro rezervaci příkonu a pro rezervaci výkonu. Žadatel hradí vyšší z obou stanovených podílů na oprávněných nákladech.“.

20. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

㤠10a

Opětovné připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

Připojuje-li provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odběrné elektrické zařízení zákazníka, kterému byla omezena nebo přerušena dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného odběru, přenosu nebo distribuce elektřiny, hradí zákazník podíl na oprávněných nákladech ve výši

a) 1500 Kč při připojení na napěťové hladině nízkého napětí,

b) 3500 Kč při připojení na napěťové hladině vysokého napětí nebo vyšších.“.

21. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11

Zvláštní požadavky žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

(1) Žádá-li žadatel o připojení nad rámec standardních připojení zařízení nebo žádá-li o specifický způsob stavebního nebo technického provedení připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, hradí žadatel oprávněné náklady spojené s realizací nadstandardního připojení nebo specifického stavebního nebo technického provedení připojení v plné výši.

(2) Rezervovaný příkon na hladině nízkého napětí je možné převádět v rámci jedné nemovitosti nebo více sousedících nemovitostí, jen pokud je to technicky možné a realizace převodu rezervovaného příkonu nevyvolá dodatečné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami distribuční soustavy. Obdobně se postupuje při převodu rezervovaného příkonu na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí v rámci jedné uzlové oblasti příslušné napěťové hladiny.

(3) Žádá-li žadatel o připojení zařízení na jiné napěťové hladině, než ke které je zařízení připojeno, a požadovaná změna připojení není vynucena změnou technických podmínek připojení, hradí žadatel náklady na oprávněných nákladech spojené s touto změnou v plné výši. V takovém případě se do výše původního rezervovaného příkonu nebo výkonu nehradí podíl na oprávněných nákladech podle § 10. Ustanovení § 7 odst. 7 až 9 se nepoužijí.“.

22. V nadpisu § 12 se slovo „domácnostem“ zrušuje.

23. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

(3) Pro posouzení, zda se jedná o elektrickou přípojku v zastavěném nebo mimo zastavěné území podle stavebního zákona5), je rozhodující umístění připojované nemovitosti.

5) § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.“.

24. Přílohy č. 1 až 6 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

3. Název nebo jméno a příjmení (vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním rejstříku).

4. Datum narození (vyplňuje žadatel - fyzická osoba).

5. Sídlo v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje žadatel - fyzická osoba podnikající).

6. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy statutárního orgánu (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

7. Adresa místa pobytu v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční (vyplňuje žadatel - fyzická osoba nepodnikající).

8. Spojení - telefon, e-mail.

9. Adresa pro doručování.

10. Informace o datové schránce, pokud byla zřízena.

11. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - údaje o zařízení

1. Umístění výrobny elektřiny - kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž je výrobna elektřiny situována, číslo popisné,případně číslo evidenční.

2. Druh výrobny elektřiny.

3. Charakter výroby elektřiny.

4. Požadovaný termín připojení.

5. Základní údaje o výrobně elektřiny:

5.1. zapojení výrobny elektřiny do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy (napěťová hladina, předpokládaná lokalita připojení, jednopólové schéma, územní varianty jednotlivých variant připojení),

5.2. popis výrobny elektřiny [celkový instalovaný výkon elektrárny, dosažitelný výkon elektrárny, výkon jednotlivých bloků, elektrické schéma bloků, typ bloku (uhelný, paroplynový, vodní, jiný), druh zdroje (špičkový, základní), vyrobená energie za rok, jmenovitý účiník, odhadovaná spolehlivost bloku],

5.3. popis blokového transformátoru (typ, instalovaný výkon, jmenovité napětí, napětí nakrátko, zapojení vinutí, převod, rozsah odboček, ztráty nakrátko a ztráty naprázdno, zkratová odolnost apod.),

5.4. popis generátoru (typ, instalovaný výkon zdánlivý i činný, jmenovité napětí, zapojení, typ budiče, vypínač, dynamické konstanty, jako jsou náhradní reaktance, časové konstanty, konstanty setrvačnosti),

5.5. popis vlastní spotřeby (celkový instalovaný příkon, jmenovité napětí, účiník, záběrový proud).

6. Požadovaná spolehlivost vyvedení výkonu.

Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údajů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

3. Název nebo jméno a příjmení (vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním rejstříku).

4. Sídlo v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje žadatel - fyzická osoba podnikající).

5. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy statutárního orgánu (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

6. Spojení - telefon, e-mail.

7. Adresa pro doručování.

8. Informace o datové schránce, pokud byla zřízena.

9. Identifikační číslo.

10. Daňové identifikační číslo.

Část B - údaje o zařízení

1. Požadovaný termín připojení.

2. Základní údaje pro zapojení do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy:

2.1. předávací místo,

2.2. nejvyšší napěťová hladina,

2.3. jednopólové schéma,

2.4. katastrální mapa území s umístěním předávacího místa.

3. Údaje o odběru:

3.1. požadovaná hodnota rezervovaného příkonu a rezervovaného výkonu,

3.2. stávající hodnota rezervovaného příkonu a rezervovaného výkonu,

3.3. charakter odběru,

3.4. časový průběh zatížení,

3.5. účiník a kompenzace,

3.6. plánovaný odběr energie za rok.

4. Požadavky na spolehlivost dodávky (maximální doba přerušení dodávky).

5. Možnosti zpětného ovlivnění napájecí sítě.

Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údajů.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Z NAPĚŤOVÉ HLADINY ZVLÁŠŤ VYSOKÉHO NAPĚTÍ, VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ A VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

3. Název nebo jméno a příjmení (vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním rejstříku).

4. Datum narození (vyplňuje žadatel - fyzická osoba).

5. Sídlo v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje žadatel - fyzická osoba podnikající).

6. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy statutárního orgánu (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

7. Adresa místa pobytu v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční (vyplňuje žadatel - fyzická osoba nepodnikající).

8. Spojení - telefon, e-mail.

9. Adresa pro doručování.

10. Informace o datové schránce, pokud byla zřízena.

11. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - údaje o zařízení žadatele

1. Požadovaný termín připojení.

2. Základní údaje pro zapojení zařízení žadatele do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy:

2.1. odběrné/předávací místo,

2.2. nejvyšší napěťová hladina odběrného elektrického zařízení,

2.3. jednopólové schéma,

2.4. katastrální mapa území s umístěním odběrného místa.

3. Údaje o odběru:

3.1. požadovaná hodnota rezervovaného příkonu,

3.2. stávající hodnota rezervovaného příkonu,

3.3. charakter odběru,

3.4. typ a odběr připojovaných spotřebičů (zejména počet a výkon motorů, elektrické pece a topení, elektrické svářecí zařízení, pohony apod.),

3.5. časový průběh zatížení,

3.6. účiník a kompenzace,

3.7. informace o tom, zda bude v odběrném místě instalován záložní zdroj a v kladném případě jeho parametry a předpokládaný způsob provozu.

4. Požadavky na spolehlivost dodávky (maximální doba přerušení dodávky).

5. Možnosti zpětného ovlivnění napájecí sítě.

6. Údaje o výrobně připojované nebo již připojené do odběrného zařízení.

Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údajů.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Z NAPĚŤOVÉ HLADINY NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

3. Název nebo jméno a příjmení (vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním rejstříku).

4. Datum narození (vyplňuje žadatel - fyzická osoba).

5. Sídlo v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje žadatel - fyzická osoba podnikající).

6. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy statutárního orgánu (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

7. Adresa místa pobytu v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční (vyplňuje žadatel - fyzická osoba nepodnikající).

8. Spojení - telefon, e-mail.

9. Adresa pro doručování.

10. Informace o datové schránce, pokud byla zřízena.

11. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - údaje o zařízení žadatele

1. Požadovaný termín připojení.

2. Základní údaje o zapojení zařízení žadatele do distribuční soustavy:

2.1. odběrné/předávací místo (např. provozovna, rod. domek, chata),

2.2. katastrální mapa území s umístěním odběrného místa.

3. Údaje o odběru:

3.1. požadovaná hodnota rezervovaného příkonu,

3.2. stávající hodnota rezervovaného příkonu,

3.3. charakter odběru,

3.4. typ a odběr připojovaných spotřebičů (připojení jednotlivých spotřebičů se jmenovitým příkonem 5 kW a vyšším, zejména počet a výkon motorů, elektrické pece a topení, elektrické svářecí zařízení, pohony apod.),

3.5. informace o tom, zda bude v odběrném místě instalován záložní zdroj a v kladném případě jeho parametry a předpokládaný způsob provozu.

4. Požadavky na spolehlivost dodávky.

5. Možnosti zpětného ovlivnění napájecí sítě.

6. Typ a výkon tepelných čerpadel.

7. Údaje o výrobně připojované nebo již připojené do odběrného zařízení.

Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údajů.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O KRÁTKODOBÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

3. Název nebo jméno a příjmení (vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním rejstříku).

4. Datum narození (vyplňuje žadatel - fyzická osoba).

5. Sídlo v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční (vyplňuje žadatel - fyzická osoba podnikající).

6. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy statutárního orgánu (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

7. Adresa místa pobytu v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční (vyplňuje žadatel - fyzická osoba nepodnikající).

8. Spojení - telefon, e-mail.

9. Adresa pro doručování.

10. Informace o datové schránce, pokud byla zřízena.

11. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - údaje o zařízení žadatele

1. Požadovaný datum a doba trvání připojení.

2. Základní údaje o zapojení zařízení žadatele do distribuční soustavy.

3. Odběrné/předávací místo.

4. Lokalita odběrného elektrického zařízení.

5. Údaje o odběru:

5.1. požadovaná hodnota rezervovaného příkonu/velikost hlavního jističe,

5.2. charakter odběru.

Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údajů.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

MĚRNÝ PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ NA OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADECH SPOJENÝCH S PŘIPOJENÍM A ZAJIŠTĚNÍM POŽADOVANÉHO PŘÍKONU A VÝKONU

ZA REZERVACI PŘÍKONU

Místo připojení k napěťové hladiněZpůsob připojeníMěrný podíl žadatele
přenosová soustava200000 Kč/MW
distribuční soustava VVNTyp A600000 Kč/MW
distribuční soustava VVNTyp B150000 Kč/MW
distribuční soustava VNTyp A800000 Kč/MW
distribuční soustava VNTyp B1200000 Kč/MW
distribuční soustava NN3 fázové připojení500 Kč/A
distribuční soustava NN1 fázové připojení200 Kč/A

ZA REZERVACI VÝKONU

Místo připojení k napěťové hladiněZpůsob připojeníMěrný podíl žadatele
přenosová soustavav místě připojení podle stanoviska provozovatele přenosové soustavy500000 Kč/MW
distribuční soustava WNTyp A1200000 Kč/MW
distribuční soustava VVNTyp B150000 Kč/MW
distribuční soustava VNTyp A640000 Kč/MW
distribuční soustava VNTyp B150000 Kč/MW
distribuční soustava NN3 fázové připojení500 Kč/A
distribuční soustava NN1 fázové připojení200 Kč/A

Připojení Typu A je takové připojení, kdy provozovatel distribuční soustavy rozšíří distribuční soustavu až do předávacího místa, kterým je např. trafostanice nebo rozvodna žadatele o připojení.

Připojení Typu B je takové připojení, které nesplňuje podmínky připojení typu A.

Připojení Typu B1 je takové připojení kdy není nutná výstavba nové kobky a přípojnic a jsou pouze nutné úpravy technického rázu (např. doplnění vyzbrojení kobky)

V případě požadavku na připojení nebo navýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu v objektech již připojených je pro určení výše podílu na oprávněných nákladech rozhodující stávající způsob připojení.“.

25. Doplňuje se příloha č. 7, která zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

CHARAKTER ODBĚRU

1. Odběrné místo typu „T1“ - odběrné místo s elektrickým vybavením standardními spotřebiči do 16 A, které mají označení shody v smyslu zákona č. 22/1997 Sb. - osvětlení a elektrické spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA.

2. Odběrné místo typu „T2“ - odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu „T1“ , kde se pro ohřev vody používá elektrická energie (mimo průtokové ohřívače).

3. Odběrné místo typu „T3“ - odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu „T1“ nebo „T2“, kde se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA.

4. Odběrné místo typu „T4“ - odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu „T1“, „T2“ nebo „T3“, kde se pro vytápění (akumulační, přímotopné, tepelné čerpadlo) nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba je měřena u jednotlivých odběratelů.

5. Odběrné místo typu „T5“ - odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu „T3“ nebo „T4“, které jsou vybaveny dalšími elektrickými spotřebiči, které mohou ovlivnit chod sítě.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dobu závaznosti stanoviska k žádosti o připojení vydaného podle vyhlášky č. 51/2006 Sb. nelze prodloužit.

2. Požádal-li žadatel přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky o uzavření smlouvy o připojení a lhůta pro uzavření smlouvy o připojení neuplynula přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, provozovatel přenosové soustavy předloží žadateli do 60 dnů nebo provozovatel distribuční soustavy do 30 dnů návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nebo návrh smlouvy o připojení v souladu s touto vyhláškou a stanoviskem k žádosti o připojení vydaným podle vyhlášky č. 51/2006 Sb.

3. Požádá-li žadatel v době závaznosti stanoviska k žádosti o připojení zařízení po dni nabytí účinnosti této vyhlášky o uzavření smlouvy o připojení, provozovatel přenosové soustavy předloží žadateli do 60 dnů nebo provozovatel distribuční soustavy do 30 dnů návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nebo návrh smlouvy o připojení v souladu s touto vyhláškou a stanoviskem k žádosti o připojení vydaným podle vyhlášky č. 51/2006 Sb.

4. Došlo-li k prodloužení doby závaznosti stanoviska k žádosti o připojení podle § 5 odst. 5 vyhlášky ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky a prodloužená doba závaznosti stanoviska trvá za účinnosti této vyhlášky, žadatel požádá v době závaznosti, nejpozději však do 3 měsíců po nabytí účinnosti této vyhlášky, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nebo návrh smlouvy o připojení v souladu s touto vyhláškou. Provozovatel přenosové soustavy předloží žadateli do 60 dnů nebo provozovatel distribuční soustavy do 30 dnů návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nebo návrh smlouvy o připojení v souladu s touto vyhláškou a stanoviskem k žádosti o připojení vydaným podle vyhlášky č. 51/2006 Sb. Nepožádá-li žadatel o uzavření smlouvy v souladu s tímto ustanovením, rezervace příkonu nebo výkonu zaniká.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Přesunout nahoru