Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/2010 Sb.Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Částka 26/2010
Platnost od 24.03.2010
Účinnost od 01.06.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2010

o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška

a) stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení1) (dále jen „zařízení“), jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti,

b) se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů2),

c) byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

(1) Zařízeními jsou zařízení

a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,

b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

(2) Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší podmínky bezpečnosti zařízení jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

Zrušuje se:

a) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení.

b) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

c) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 553/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

d) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.


Ministr:

JUDr. Šimerka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.

Zařazení zařízení do tříd a skupin

Zařízení třídy I. Skupina AZařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Skupina BZařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace
Skupina CZařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních
Skupina DZařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob
Skupina EZařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D
Zařízení třídy II. Skupina AZařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW
Skupina BZařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW
Skupina CZařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru
Skupina DZařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem
Skupina EZařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech
Skupina FZařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob
Skupina GZařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce
Skupina HZvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy
Skupina IZařízení v zemědělských stavbách
Skupina JZařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená ve třídě I. skupině E

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.

Bližší podmínky bezpečnosti zařízení

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění3) vydaného organizací státního odborného dozoru.

2. Žádost k vydání oprávnění podle bodu 1, kromě náležitostí podle § 37 odst. 2 správního řádu, obsahuje:

a) druh a rozsah požadovaného oprávnění podle následujícího členění:

DRUH
AZařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu
BZařízení v objektech s nebezpečím výbuchu
ROZSAH
E1XZařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného
E2XZařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného
E3XZařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
E4XVyjmenovaná zařízení z položky podle E2X
Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení podle A nebo B, anebo pro oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B

b) podmínky potřebného technického vybavení k činnosti, pro kterou se oprávnění požaduje, nezbytné údaje o odborných předpokladech fyzických osob.

3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu5).

4. Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru.

5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska6) organizace státního odborného dozoru.

6. Zpráva o revizi obsahuje zejména

a) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení,

b) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika,

d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod,

e) další údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení,

f) závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení.

7. Splnění požadavků bezpečnosti se považuje za splněné u výrobků, které jsou výrobky stanovenými k posuzování shody podle jiného právního předpisu7).

Poznámky pod čarou

1) § 6b zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) § 349 odst. 1 zákoníku práce.

5) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

6) § 6a odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

Přesunout nahoru