Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka 22/2010
Platnost od 05.03.2010
Účinnost od 20.03.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

VYHLÁŠKA

ze dne 23. února 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 5 a 7 a § 7a odst. 10 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 23/2006 Sb. a zákona č. 293/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb., vyhlášky č. 355/2001 Sb., vyhlášky č. 29/2003 Sb. a vyhlášky č. 407/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se slova „9,5 %“ nahrazují slovy „8 %“.

2. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Způsob výpočtu dorovnávání úrokových rozdílů

(K § 7a odst. 10 zákona)

(1) Úrokový rozdíl se vypočítává podle vzorce takto:

JÚ × RfixDsJÚ × (Rt + Mb)Ds
ÚR = ———— × ——-——————— × —— ,
100360100360

kde

ÚR - úrokový rozdíl

JÚ - jistina úvěru

Rfix - pevná úroková sazba

Ds - počet dní úročeného salda jistiny úvěru v zúčtovacím období

Rt - pohyblivá úroková sazba

Mb - odměna banky vývozce.

(2) Pro účely stanovení pevné úrokové sazby se použije pevná referenční úroková sazba vyhlašovaná měsíčně Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a to

a) platná v den podpisu úvěrové smlouvy mezi bankou vývozce a dlužníkem, nebo

b) platná v den fixace úrokové sazby bankou vývozce v období do 120 dní před podpisem úvěrové smlouvy a navýšena o 0,20 % ročně, pokud se banka vývozce prokazatelně k takové sazbě v uvedené lhůtě zavázala.

(3) Pro účely stanovení pohyblivé úrokové sazby se použije při poskytnutí úvěru v eurech sazba EURIBOR, respektive při poskytnutí úvěru v amerických dolarech sazba LIBOR pro šestiměsíční depozita na mezibankovním trhu, zveřejněná agenturou Reuters a platná pro první den čerpání úvěru, respektive první den splácení úvěru, dle příslušné smlouvy o vývozním úvěru, a pro první den každého šestiměsíčního období čerpání či splácení úvěru.

(4) Pro účely stanovení jistiny úvěru se použije v období

a) čerpání vývozního úvěru vážený průměr výše úvěru čerpaného za příslušné nejdéle šestiměsíční období,

b) splácení vývozního úvěru hodnota jistiny k rozhodnému dni, a to

1. k datu zahájení splácení vývozního úvěru s tím, že banka vývozce je pro první splátkové období oprávněna provést konsolidaci dosud nesplacených úroků a jejich případnou kapitalizaci do jistiny, a

2. k prvnímu dni každého šestiměsíčního splátkového období je stanovena hodnota jistiny pro toto splátkové období.

(5) Pro účely přepočtu úrokového rozdílu na české koruny se použije kurz devizového trhu České národní banky pro eura nebo americké dolary platný k poslednímu dni příslušného úrokového období, ze kterého se úrokový rozdíl počítá. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé tisíce.

(6) Vzor způsobu výpočtu dorovnání úrokových rozdílů je uveden v příloze č. 2.“.

3. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a

Odměna banky vývozce

Odměna banky vývozce se stanovuje přirážkou ve výši 0,50 % ročně k pohyblivé úrokové sazbě pro exportní úvěry o hodnotě jistiny nad 10 milionů eur nebo jejich ekvivalentu v amerických dolarech a ve výši 0,70 % ročně pro všechny exportní úvěry o hodnotě jistiny do 10 milionů eur včetně, nebo jejich ekvivalentu v amerických dolarech.“.

4. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 278/1998 Sb.

Výpočet dorovnání úrokových rozdílů

e - Podatelna Ministerstva financí / Datová schránka: ;

Název a sídlo banky:

Identifikace kontraktu:

Identifikace úvěru:

Použitá pevná úroková sazba:

Šestiměsíční sazba EURIBOR, respektive LIBOR:

Odměna banky vývozce (0,50 % nebo 0,70 % ročně dle hodnoty úvěru):

Poř. č. podáníDatumJistina úvěruČerpání úvěruSplátky jistinySaldo jistiny úvěruPočet dníÚrok na bázi pevné úrokové sazbyÚrok dle 6M-IBOR + odměna bankyÚrokový rozdíl EUR/USD
123456 = 3 + 4 - 578910 = 8 - 9

Úrokový rozdíl kurzem.............v tis. Kč:

Záporný rozdíl - dorovnání rozdílu bance ze státního rozpočtu:

Kladný rozdíl - odvod korunové protihodnoty do státního rozpočtu:

Celkem saldo za obchodní případ (dorovnání - odvod):

Jméno, funkce a podpis osoby oprávněné jednat za banku vývozce/resp. elektronický podpis:

Datum:....................

Komentář k výpočtu úhrady úrokových rozdílů

sloupec 1- pořadové číslo podání v rámci jednoho úvěru

sloupec 2 - datum uskutečněného čerpání a splátky úvěru

sloupec 3 - jistina úvěru na začátku zúčtovacího období

sloupec 4 - výše čerpání úvěru jednotlivého a/nebo celkového, k datu výpočtu dorovnání úrokových rozdílů

sloupec 5- splátka úvěrové jistiny sloupec

sloupec 6 - saldo jistiny úvěru

sloupec 7 - počet dní, po které bylo saldo úvěru ve výši uvedené ve sl. 6

sloupec 8 - hodnota úroku v eurech, resp. americký dolarech s pevnou úrokovou sazbou

sloupec 9 - hodnoty úroku v eurech, resp. americký dolarech sazbou EURIBOR, resp. LIBOR

sloupec 10 - kladný rozdíl - odvod korunové protihodnoty do státního rozpočtu

záporný rozdíl - dorovnání rozdílu bance ze státního rozpočtu“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


Ministr:

Ing. Janota v. r.

Přesunout nahoru