Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Částka 20/2010
Platnost od 26.02.2010
Účinnost od 26.02.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

58

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2010,

kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 2i odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, se mění takto:

1. V nadpisu § 2 se slova „písm. a)“ zrušují.

2. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

㤠4

Rozsah poskytování informací o pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona]

(1) Údaje poskytované uživateli půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nacházejícího se ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny v § 5, fyzickou nebo právnickou osobou, která hodlá pěstovat v příslušném kalendářním roce na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku geneticky modifikovanou odrůdu3), jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně místa podnikání a adresa místa trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická osoba,

b) název nebo obchodní firma a právní forma, včetně sídla, popřípadě umístnění organizační složky na území České republiky, je-li oznamovatelem právnická osoba,

c) název plodiny,

d) identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu4),

e) identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém bude pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

f) předpokládaná výměra plochy, na které bude pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

g) předpokládané datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

h) informace o tom, zda bude provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu.

(2) Údaje poskytované Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) fyzickou nebo právnickou osobou, která pěstuje v příslušném kalendářním roce geneticky modifikovanou odrůdu3) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně místa podnikání a adresa místa trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická osoba,

b) název nebo obchodní firma a právní forma, včetně sídla, popřípadě umístnění organizační složky na území České republiky, je-li oznamovatelem právnická osoba,

c) identifikační číslo, pokud je přiděleno,

d) registrační číslo uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, podle evidence půdy podle uživatelských vztahů, pokud je přiděleno,

e) název plodiny,

f) identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu4),

g) identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

h) výměra plochy, na které je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

i) zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1:10000 nebo v měřítku podrobnějším, v případě, že se plocha pěstování geneticky modifikované odrůdy neshoduje s půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku,

j) datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

k) informace o tom, zda bylo provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu.

(3) Údaje podle odstavce 2 lze podat na formuláři vydaném ministerstvem.

4) Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.“.

3. V § 5 se za slova „geneticky modifikovanou odrůdou,“ vkládají slova „nebo od místa pěstování geneticky modifikované odrůdy téže plodiny s odlišným identifikačním kódem4),“.

4. V nadpisu § 6 se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

5. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 89/2006 Sb.

Vzdálenosti, lhůty a rozsah obsetí stanovené pro jednotlivé plodiny při pěstování geneticky modifikované odrůdy

PlodinaBramborKukuřiceSója
Vzdálenost mezi půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku, při poskytování informací, v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělstvído 20 mdo 140 mdo 20 m
Vzdálenost mezi půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku, při poskytování informací, v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělstvído 40 mdo 400 mdo 40 m
Lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdydo 1.3. příslušného kalendářního rokudo 1.3. příslušného kalendářního rokudo 1.3. příslušného kalendářního roku
Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy, v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělství, a mezi stejnými plodinami s odlišným identifikačním kódem4)3m;
na počátku i na konci sázené partie nejméně 10 m v šíři sazeče
70 m10 m
Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy, v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělství20 m200 m20 m
Rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělství-1 řada obsetí v minimální šíři 0,7 m nahrazuje 2 m minimální vzdálenosti-
Rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělství-1 řada obsetí v minimální šíři 0,7 m nahrazuje 2 m minimální vzdálenosti; nejvíce však lze nahradit 100 m minimální vzdálenosti-

“.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Přesunout nahoru