Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Částka 20/2010
Platnost od 26.02.2010
Účinnost od 01.04.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

ze dne 12. února 2010,

kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova „odst. 2“ vkládá slovo „školského“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „školském zařízení“ vkládají slova „zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů“.

3. V § 2 odst. 4 se slova „nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení“ nahrazují slovy „není uveden v odstavci 1“.

4. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu

a) pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo

b) v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.“.

5. V § 3 odst. 4 se slova „inspektorátu bezpečnosti práce“ nahrazují slovy „oblastnímu inspektorátu práce“.

6. V § 4 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

7. V § 4 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 písm. c) se slova „příslušnému inspektorátu České školní inspekce“ nahrazují slovy „České školní inspekci“.

8. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „§ 3“ vkládají slova „nebo aktualizaci záznamu podle § 2 odst. 6 písm. b)“.

9. V § 4 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Škola a školské zařízení zasílají záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na základě jeho písemné výzvy.

(4) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje, jedná-li se o aktualizaci záznamu o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a). Škola nebo školské zařízení vždy k 30. září vyrozumí Českou školní inspekci o aktualizacích záznamů o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a) v uplynulém školním roce. Vyrozumění podle věty druhé obsahuje pořadové číslo a školní rok vyhotovení každého záznamu o úrazu, který byl v uplynulém školním roce aktualizován, a údaj o důvodu aktualizace.

(5) Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích záznamů o úrazu podle odstavce 4 se zasílá České školní inspekci v elektronickém formuláři.“.

10. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 64/2005 Sb.

Vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka a studenta
Vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka a studenta
“.

Čl. II

Podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje od 1. května 2010.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, s výjimkou čl. I bodu 7, který nabývá účinnosti dnem 1. května 2010.


Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.

Přesunout nahoru