Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Částka 17/2010
Platnost od 17.02.2010
Účinnost od 17.02.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

VYHLÁŠKA

ze dne 5. února 2010,

kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

(10) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze tehdy, jestliže nevykazuje napadení škodlivými organismy4). Reprodukční materiál, u kterého bylo zjištěno napadení škodlivými organismy4) podléhajícími mimořádným rostlinolékařským opatřením, musí být z dalšího použití prokazatelně vyloučen.

4) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 odst. 2 větě druhé a v § 2 odst. 3 větě druhé se slova „kódem oblasti provenience a číselným kódem výškového pásma“ nahrazují slovy „pětimístným kódem, kde na prvním místě je znak 9 a další čtyři místa jsou tvořena pořadovým číslem nově vzniklého oddílu, přiděleným osobou pověřenou ministerstvem“.

3. V § 2 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 5 odst. 4 zákona, je přípustné sloučit oddíly uvnitř kategorie identifikovaného reprodukčního materiálu nebo uvnitř kategorie selektovaného reprodukčního materiálu pocházejícího z jediné uznané jednotky rozdílného roku zrání, přičemž je zapotřebí uvést příslušné roky zrání a podíl reprodukčního materiálu připadajícího na jednotlivé roky.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 3 odst. 2 se číslo „14“ nahrazuje číslem „14a“.

5. V § 3 odst. 3 se věta první zrušuje.

6. V § 5 odst. 5 se slova „Části B průvodního listu (průvodní štítky)“ nahrazují slovy „Obě části průvodního listu“.

7. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

(6) Pokud je dodavatel oprávněn k vystavování rostlinolékařských pasů podle jiného právního předpisu4), slouží průvodní list a průvodní štítek jako rostlinolékařský pas5a) u rodů nebo druhů dřevin stanovených tímto předpisem.

5a) § 15 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 13 odst. 2 větě první se slovo „obnovy“ nahrazuje slovem „osnovy“.

9. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Kód označení genové základny přiděluje pověřená osoba.“.

10. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova „jméno a příjmení“ vkládají slova „ , datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, místo a okres narození,“.

11. V § 14 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

12. V § 14 odst. 2 písm. f) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, místo a okres narození“.

13. V § 14 odst. 2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

14. V § 15 odst. 4 písm. c) a odst. 5 písm. b) se slova „15. listopadu“ nahrazují slovy „30. listopadu“.

15. V § 15 odst. 6 úvodní část ustanovení zní: „O každém oddílu reprodukčního materiálu, který má v držení do 30. listopadu kalendářního roku nebo který uvedl do oběhu do 30. listopadu kalendářního roku, předkládá dodavatel pověřené osobě do 15. prosince tohoto kalendářního roku záznamy o“.

16. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Parametry výsadby schopného sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti

  Semenáčky Sazenice Poloodrostky
Číselný znak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rozpětí výšky nadzemní části (cm) 10-14 15-25 26-50 51-80 15-25 26-35 36-50 51-70 51-80 81-120
  Tloušťka a) Max. věk Tloušťka a) Max. věk Tloušťka a) Max. věk Tloušťka a) Max. věk Tloušťka a) Max
věkb)
Tloušťka a) Max. věkb) Tloušťka a) Max. věkb) Tloušťka a) Max. věkb) Tloušťka a) Max. věkb) Tloušťka a) Max. věkb)
Borovice černá 3 2 ------4 2 5 3 6 4   8 4 --
Borovice kleč --------- 4 - 5 --  ----
Borovice lesní 3 2 4 2 ----4 3 5 3 6 3   7 4 --
Douglaska tisolistá --3c) 2 ------ 4 3 5 3   7 4 --
Jedle bělokorá - - - - - - - - 5 5 6 6 7 6   8 7 --
Jedle obrovská ---------- 6 4 7 5   8 5 --
Modřín opadavý - - 3 1 4 2 - - - - 4 3 5 3 6 4 7 4 8 5
Smrk ztepilý f) - - 4c) 2 - - - - - - 5e) 5 6 5 7 5 8 5 10 5
Buk lesní, habr obecný, duby - - - - 5d) 2 - - 4 2 5 4 6 4 7 4 9 5 11 6
Lípy - - - - 6 2 - - - - 7 3 8 4 9 4 10 5 11 6
Javory, jasany, jilmy - - - - 4 2 - - 4 2 5 4 6 4 7 4 9 5 10 6
Olše, břízy, jeřáby - - - - 3 2 4 3 - - 4 2 5 3 6 3 7 3 10 4
POZNÁMKY:
Výška nadzemní části - U semenáčků a sazenic o minimální výšce 10 cm, resp. 15 cm (číselný znak 1, 2 a 5) je tolerance výšky nadzemní části až o 5 cm povolena pouze směrem nahoru s výjimkou borovice lesní a borovice černé, kde se připouští tolerance výšky nadzemní části také směrem dolů, a to až o 3 cm. U všech ostatních rozpětí výšky nadzemní části je povolena tolerance směrem nahoru i dolů až o 5 cm.
Tloušťka kořenového krčku - U všech rozpětí výšek nadzemní části při splnění ostatních parametrů kvality, určených pro dané výškové rozpětí, je u nejmenší tloušťky kořenového krčku povolena 10 % tolerance směrem dolů s výjimkou krytokořenných semenáčků z výsevů do pěstebních obalů, pěstovaných po dobu maximálně jednoho roku (s vyloučením nepřípustných vad dle Přílohy č. 5), u nichž je povolena tolerance nejmenší tloušťky kořenového krčku směrem dolů až o 1 mm. Obojí uvedené tolerance nejsou povoleny v případech, kdy je minimální tloušťka kořenového krčku stanovena na 3 mm.
 
ODKAZY A JEJICH SPECIFIKACE:
a) nejmenší tloušťka kořenového krčku v mm
b) při pěstování sadebního materiálu z 8. a 9. lesního vegetačního stupně lze zvýšit maximální věk o 1 rok
c) pouze krytokořenné semenáčky, prostokořenné semenáčky se nepřipouští
d) při výšce nadzemní části do 35 cm se u prostokořenných semenáčků připouští tloušťka kořenového krčku 4 mm
e) u krytokořenných sazenic smrku ztepilého z výsevů do pěstebních obalů, pěstovaných po dobu maximálně dva roky (s vyloučením nepřípustných vad dle Přílohy č. 5), se připouští nejmenší tloušťka kořenového krčku 4 mm bez další tolerance směrem dolů
f) Vzhledem ke geneticky podmíněné růstové variabilitě je u sazenic smrku ztepilého původem z 8. lesního vegetačního stupně hlavním kritériem výsadbyschopnosti tloušťka kořenového krčku při dodržení ostatních parametrů kvality. U všech rozpětí výšek nadzemní části sazenic se připouští tolerance 10 cm nahoru i dolů.
 
“.

17. V příloze č. 3 se pro dřeviny dub, buk, javor a jasan u sazenic o výšce nadzemní části 15 - 35 cm text „2 : 1“ nahrazuje textem „1:1“.

18. V příloze č. 4 se text „50+“ nahrazuje textem „100+“.

19. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Vzorec označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu

Způsob pěstování je označen graficky, kde první číslo značí počet vegetačních období před školkováním, podřezáváním nebo přesazením do obalu, druhé číslo značí počet vegetačních období po tomto zásahu (obojí s přesností na 0,5 roku). Součet čísel ve vzorci udává dobu pěstování ve školce s výjimkou řízkovanců topolu, u nichž byla seříznuta nadzemní část.

Symboly grafického označení:

+ je označeno školko vání nebo přesazení do obalu;- je označeno podřezání kořenů;

f pěstování v umělém krytu (fóliovník, skleník, pařeniště);

k pěstování v obalu (krytokořenný sadební materiál);p přirozené zmlazení;

z zakořeňování;r řízkovanec;

t řízkovanec topolu;s štěpovanec (roubovanec nebo očkovanec);

e explantát (in vitro).Příklady označení sadebního materiálu:

PŘÍKLAD 1

0,5 - 0,5 je jednoletá prostokořenná sazenice vypěstovaná v nekryté minerální půdě; prostokořennému semenáčku byl v průběhu vegetačního období podřezán kořenový systém

PŘÍKLAD 2

f1 + k1 je dvouletá krytokořenná sazenice; jednoletý prostokořenný semenáček vypěstovaný v umělém krytu byl přesazen do obalu, ve kterém byla rostlina pěstována 1 rok

PŘÍKLAD 3

r1 + k1 je dvouletá krytokořenná sazenice získaná vegetativním množením řízkováním; jeden rok zakořeňovaná rostlina byla přesazena do obalu, ve kterém byla pěstována 1 rok

PŘÍKLAD 4

fk1 + 2 - 1 + k1 je pětiletý krytokořenný odrostek; jednoletý krytokořenný semenáček vypěstovaný v umělém krytu byl přeškolkován do nekryté minerální půdy, po dvou letech byl rostlině podřezán kořenový systém, po třech letech byla rostlina vyzvednuta a přesazena do obalu, ve kterém byla pěstována 1 rok

PŘÍKLAD 5

2 + 0 je dvouletý prostokořenný semenáček vypěstovaný v nekryté minerální půdě

PŘÍKLAD 6

p + 0 je semenáček vyzvednutý z přirozeného zmlazení (věk neuvádíme)

PŘÍKLAD 7

t1 + 2 je prostokořenná sazenice topolů získaná řízkováním s jednoletou nadzemní částí (po prvním roce seříznutá) a dvouletou podzemní částí

PŘÍKLAD 8

p + z1 je prostokořenná sazenice; semenáček, který byl vyzvednut z přirozeného zmlazení, 1 rok zakořeňoval (věk neuvádíme)

PŘÍKLAD 9

p + 2 je prostokořenná sazenice; semenáček vyzvednutý z přirozeného zmlazení byl na dva roky zaškolován (věk neuvádíme)

PŘÍKLAD 10

f1 + 0 je jednoletý prostokořenný semenáček pěstovaný v umělém krytu“.

20. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
“.

21. Příloha č. 11a se zrušuje.

22. Přílohy č. 12 až 14 znějí:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
“.

23. Za přílohu č. 14 se doplňuje příloha č. 14a, která zní:

„Příloha č. 14a k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
Příloha č. 14a k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
“.

24. Přílohy č. 16 až 18 znějí:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
“.

25. V příloze č. 19 se doplňují body 6 a 7, které znějí:

6. Porosty fenotypové třídy C

Porosty fenotypové třídy C vykazují průměrné hospodářské hodnoty a méně uspokojivý zdravotní stav. U dřevin vyjmenovaných v § 3 odstavec 2 zákona se z porostů této kategorie nesklízí osivo (tyto porosty je však možno obnovovat přirozenou obnovou), u ostatních dřevin se sbírá, jsou-li uznány jako zdroj identifikovaný.

7. Porosty fenotypové třídy D

Porosty fenotypové třídy D jsou geneticky a hospodářsky nevhodné (podprůměrné hospodářské hodnoty), případně porosty se zřetelně zhoršeným zdravotním stavem nebo se znatelně zhoršenou stabilitou. Nesklízí se z nich osivo a není je možno obnovovat přirozenou obnovou; tyto porosty je nutno postupně obnovovat a nahrazovat je porosty geneticky hodnotnějšími.“.

26. V příloze č. 20 bod 4.) se slova „hodnoty znaku: dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb. -trojmístný znak“ nahrazují slovy „maximálně trojmístný znak přidělený pověřenou osobou“.

27. V příloze č. 20 bod 9.) zní:

„9.) Označení uznaných jednotek nacházejících se v genové základně (hodnoty označení: G = symbol genové základny, 999-1 = pětimístný kód přidělený pověřenou osobou).“.

28. Příloha č. 21 zní:

„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
Příloha č. 21 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
“.

29. V příloze č. 22 se doplňuje bod 6, který zní:

6. Druhová čistota:

V případě úzce spřízněných druhů dřevin (např. porosty dubu letního a zimního) se posuzuje druhová čistota (zastoupení jednotlivých druhů v porostu).“.

30. Příloha č. 24 zní:

„Příloha č. 24 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
Příloha č. 24 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.
“.

31. V příloze č. 25 se část „Příloha k žádosti o uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu“ včetně vysvětlivek zrušuje.

32. Příloha č. 26 zní:

„Příloha č. 26 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Požadavky pro uznání zdrojů k produkci kvalifikovaného reprodukčního materiálu

1. Semenné sady

(1) Dokumentace (lokalizace sadu, druh dřeviny, kvalita výchozích jedinců - ortetů, cíl, plán křížení a polohové schéma, komponenty a údaje o jejich provenienci, izolace, stanovištní podmínky) a jakákoliv změna těchto parametrů musí být schváleny a registrovány pověřenou osobou.

(2) Příslušné klony jsou vybírány pro své výjimečné znaky, zvláštní pozornost je věnována kritériím:

a) Věk a vývojový stupeň: porosty musí být složeny ze stromů, jejichž věk a vývojový stupeň umožňují použití výběrových kritérií.

b) Přizpůsobivost: musí být zřejmé, že porost je přizpůsoben ekologickým podmínkám v oblasti provenience.

c) Zdravotní stav a odolnost: stromy v porostech nesmí být napadeny škodlivými organismy a musí být odolné vůči nepříznivým stanovištním a klimatickým podmínkám v místě výskytu, s výjimkou škod způsobených znečištěním životního prostředí.

d) Objem produkce: pro uznání vybraných porostů musí být objem produkce dřevní hmoty v normálním případě vyšší než je střední hodnota platná pro srovnatelné ekologické a hospodářské podmínky.

e) Jakost dřeva: v některých případech může být podstatným kritériem při výběru.

f) Tvar a habitus: stromy v porostech musí vykazovat obzvlášť dobré morfologické znaky, zejména přímost a kruhovitost kmene, dobrý tvar a velikost větví a dobrou schopnost přirozeného vyvětvování. Nadto vidlicovité a spirálovitě rostlé kmeny by se měly vyskytovat v malé míře.

(3) Příslušné klony nebo rodiny musejí nebo musely být vysázeny podle plánu schváleného pověřenou osobou a vypracovaného tak, aby každá jeho komponenta byla určena.

(4) Výchovné zásahy v semenných sadech musí být popsány společně s výběrovými kritérii, která při nich byla použita, a registrovány pověřenou osobou.

(5) Semenné sady je nutno obhospodařovat a reprodukční materiál v nich sklízet tak, aby bylo dosaženo cíle semenného sadu. V případě semenných sadů určených k produkci umělých kříženců je třeba analýzou prokázat procentuální podíl kříženců na reprodukčním materiálu.

2. Rodiče rodiny

(1) Rodiče rodiny jsou vybírány pro své výjimečné znaky, zejména kritéria uvedená v bodu 1 odst. 2, nebo pro svou kombinační schopnost.

(2) Cíl, plán křížení, metoda opylení, komponenty, izolace, místo a jakákoliv změna těchto parametrů musí být schváleny a registrovány pověřenou osobou.

(3) Identita, počet a podíl rodičů ve směsi musí být schváleny a registrovány pověřenou osobou.

(4) V případě rodičů rodiny určených k produkci umělých kříženců je třeba analýzou prokázat procentuální podíl kříženců na reprodukčním materiálu.

3. Klony

(1) Ortety používané k produkci klonů jsou vybírány pro své výjimečné znaky, zejména kritéria uvedená v bodu 1 odst. 2.

(2) Klony musí být identifikovatelné na základě rozlišovacích znaků schválených a registrovaných pověřenou osobou.

(3) Kvalita klonů se stanoví na základě zkušeností nebo byla prokázána dostatečně dlouho trvajícími pokusy.

(4) Uznávání klonů členským státem je omezeno maximálním počtem let nebo maximálním počtem vegetativních potomků (ramet).

4. Směsi klonů

(1) Směsi klonů musí splňovat požadavky stanovené v bodu 3 odst. 1, 2 a 3.

(2) Identita, počet a podíly klonů obsažených ve směsi, výběrová metoda a výchozí klony musí být schváleny a registrovány pověřenou osobou. Každá směs klonů musí vykazovat dostatečnou genetickou různorodost.

(3) Uznávání členským státem je omezeno maximálním počtem let nebo maximálním počtem vegetativních potomků (ramet).“.

33. Příloha č. 27b zní:

„Příloha č. 27b k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Příloha k žádosti o uznání rodičovského stromu (klonu) za zdroj kvalifikovaného reprodukčného materiálu
Příloha k žádosti o uznání rodičovského stromu (klonu) za zdroj kvalifikovaného reprodukčného materiálu
“.

34. Příloha č. 31 zní:

„Příloha č. 31 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Žádost o udělení licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu
Žádost o udělení licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu
“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Přesunout nahoru