Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 436/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Částka 151/2010
Platnost od 31.12.2010
Účinnost od 01.09.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

436

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy.“.

2. V § 4 odst. 2 se slova „se rozhoduje“ nahrazují slovy „rozhoduje ředitel domova“.

3. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; termín se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

4. V § 5 odstavec 4 zní:

(4) Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.“.

5. V § 8 odst. 2 se slova „se rozhoduje“ nahrazují slovy „rozhoduje ředitel internátu“.

6. V § 11 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

7. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru