Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 436/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Částka 151/2010
Platnost od 31.12.2010
Účinnost od 01.09.2011
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

436

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy.“.

2. V § 4 odst. 2 se slova „se rozhoduje“ nahrazují slovy „rozhoduje ředitel domova“.

3. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; termín se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

4. V § 5 odstavec 4 zní:

(4) Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.“.

5. V § 8 odst. 2 se slova „se rozhoduje“ nahrazují slovy „rozhoduje ředitel internátu“.

6. V § 11 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

7. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru