Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 433/2010 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Částka 150/2010
Platnost od 31.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

433

ZÁKON

ze dne 15. prosince 2010

o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2011 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1055700908000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1190700908000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 135000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 131589908000 Kč,

b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 5501092000 Kč,

c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 2091000000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 117120995000 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 35250000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1074348000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 9183550000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 966264000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 250000000000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 1000000000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2010, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 nebo vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2010, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2011 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2010. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění pozdějších předpisů, na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2010, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2011.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“, „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ a „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“, rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2010 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2010 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

§ 3

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2011 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

v z. John v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 433/2010 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv tisících Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem*)1 055 700 908
Výdaje státního rozpočtu celkem*)1 190 700 908
z toho:finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1 074 348
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích9 183 550
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy966 264
Schodek-135 000 000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů131 589 908
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů5 501 092
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv*)-2 091 000

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 2 k zákonu č. 433/2010 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy*)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie**)
301Kancelář prezidenta republiky60
302Poslanecká sněmovna Parlamentu26 000
303Senát Parlamentu4 000
304Úřad vlády České republiky62 34839 648
305Bezpečnostní informační služba138 000
306Ministerstvo zahraničních věcí550 00050 000
307Ministerstvo obrany12 0892 319 3422 061 638306 993104 987
308Národní bezpečnostní úřad2 2891 989
309Kancelář veřejného ochránce práv0
312Ministerstvo financí1 470 034600 743533 9942 476 800408 326
313Ministerstvo práce a sociálních věcí656 000362 735 741322 431 7705 076 6144 325 764
314Ministerstvo vnitra11 0006 849 0056 088 0042 748 3101 987 777
315Ministerstvo životního prostředí90013 701 37313 522 373
317Ministerstvo pro místní rozvoj1 00028 357 00928 342 409
321Grantová agentura České republiky0
322Ministerstvo průmyslu a obchodu26 8503 648 6383 335 488
327Ministerstvo dopravy80 00021 043 85120 969 977
328Český telekomunikační úřad50 000982 24837 248
329Ministerstvo zemědělství6 20037 183 50736 168 532
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy4006 153 0216 037 469
334Ministerstvo kultury10559 708328 420
335Ministerstvo zdravotnictví9 1001 091 329819 429
336Ministerstvo spravedlnosti783 858696 7631 951 740189 681
343Úřad pro ochranu osobních údajů65 44865 448
344Úřad průmyslového vlastnictví75 00087 7117711
345Český statistický úřad236 792233 692
346Český úřad zeměměřický a katastrální53 000380 078180 078
348Český báňský úřad4 3031 703
349Energetický regulační úřad1 0000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže4 5009 7739 073
355Ústav pro studium totalitních režimů0
358Ústavní soud0
361Akademie věd České republiky1 978719
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání4 5007 700
374Správa státních hmotných rezerv130 000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost3004 0543 054
377Technologická agentura České republiky0
381Nejvyšší kontrolní úřad564
396Státní dluh5 635 826
397Operace státních finančních aktiv***)1 400 0002 791 000
398Všeobecná pokladní správa538 752 0344 329 237
CELKEM543 163 917373 288 689331 812 169139 248 302117 120 995
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1 055 700 908

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 3 k zákonu č. 433/2010 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky339 045
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1 081 439
303Senát Parlamentu508 516
304Úřad vlády České republiky706 654
305Bezpečnostní informační služba1 166 001
306Ministerstvo zahraničních věcí5 571 259
307Ministerstvo obrany43 878 417
308Národní bezpečnostní úřad244 671
309Kancelář veřejného ochránce práv93 800
312Ministerstvo financí15 188 284
313Ministerstvo práce a sociálních věcí483 781 377
314Ministerstvo vnitra52 877 539
315Ministerstvo životního prostředí17 090 710
317Ministerstvo pro místní rozvoj32 217 793
321Grantová agentura České republiky2 460 890
322Ministerstvo průmyslu a obchodu24 849 907
327Ministerstvo dopravy42 570 979
328Český telekomunikační úřad628 313
329Ministerstvo zemědělství51 336 986
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy127 086 415
334Ministerstvo kultury7 294 982
335Ministerstvo zdravotnictví6 820 824
336Ministerstvo spravedlnosti20 058 532
343Úřad pro ochranu osobních údajů187 689
344Úřad průmyslového vlastnictví166 966
345Český statistický úřad1 133 685
346Český úřad zeměměřický a katastrální2 962 497
348Český báňský úřad126 217
349Energetický regulační úřad100 725
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže138 868
355Ústav pro studium totalitních režimů150 968
358Ústavní soud145 771
361Akademie věd České republiky4 865 777
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání54 253
374Správa státních hmotných rezerv1 843 605
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost335 669
377Technologická agentura České republiky849 477
381Nejvyšší kontrolní úřad535 640
396Státní dluh78 491 134
397Operace státních finančních aktiv*)2 100 000
398Všeobecná pokladní správa158 658 634
CELKEM1 190 700 908

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60
Výdaje celkem339 045
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky97 833
v tom:náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)2 286
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky95 547
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány208 712
Celkové výdaje na lesní hospodářství32 500
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci54 046
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)17 616
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb495
Platy zaměstnanců v pracovním poměru49 441
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem63 167

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem26 000
Výdaje celkem1 081 439
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem26 000
Specifické ukazatele - výdaje
Kapitálové výdaje30 000
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci172 459
Ostatní běžné výdaje celkem878 980
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci335 421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)113 978
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 567
Platy zaměstnanců v pracovním poměru156 662
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem30 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 000
Výdaje celkem508 516
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR508 516
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci162 041
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)55 094
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb867
Platy zaměstnanců v pracovním poměru86 699
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem14 771

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem62 348
Výdaje celkem706 654
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem62 348
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem39 648
příjmy z prostředků finančních mechanismů15 300
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 400
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR706 654
v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR474 209
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády232 445
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci231 751
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)78 799
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 952
Platy zaměstnanců v pracovním poměru196 863
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)49 418
v tom:ze státního rozpočtu celkem49 418
v tom:institucionální podpora celkem3)39 315
účelová podpora celkem3)10 103
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)10 103
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Program protidrogové politiky80 988
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity60 575
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem46 646
v tom:ze státního rozpočtu6 998
podíl rozpočtu Evropské unie39 648
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem18 000
v tom:ze státního rozpočtu2 700
podíl prostředků finančních mechanismů15 300
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem33 882

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem138 000
Výdaje celkem1 166 001
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem138 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1 166 001
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem101 000

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem600 000
Výdaje celkem5 571 259
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)550 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí5 571 259
v tom:transformační spolupráce50 000
humanitární pomoc73 000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1 255 000
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí14 868
zahraniční vysílání rozhlasu30 000
vrcholné návštěvy0
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech0
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán57 600
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí4 090 791
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci640 220
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)217 675
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 340
Platy zaměstnanců v pracovním poměru633 989
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)13 404
v tom:ze státního rozpočtu celkem13 404
v tom:institucionální podpora celkem3)13 404
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)6 692
Zahraniční rozvojová spolupráce475 093
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 500
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem150 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 638 424
Výdaje celkem43 878 417
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)12 089
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2 319 342
v tom:pojistné na důchodové pojištění2 061 638
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti257 704
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem306 993
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem104 987
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem202 006
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení činnosti Armády ČR22 281 021
Výdaje na zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v působnosti Ministerstva obrany11 288 558
Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek Ministerstva obrany3 210 346
Dávky důchodového pojištění4 138 050
Ostatní sociální dávky2 864 994
Výdaje na sportovní reprezentaci95 448
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 215 332
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3 148 273
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb91 758
Platy zaměstnanců v pracovním poměru2 490 556
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru6 685 189
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)366 744
v tom:ze státního rozpočtu celkem366 744
v tom:institucionální podpora celkem3)98 387
účelová podpora celkem3)268 357
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)268 357
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)60 949
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality6 003
Program protidrogové politiky3 003
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 207
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem277 726
v tom:ze státního rozpočtu172 739
podíl rozpočtu Evropské unie104 987
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem9 131 376

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 289
Výdaje celkem244 671
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 289
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 989
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem300
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu244 671
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci119 769
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)40 722
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 185
Platy zaměstnanců v pracovním poměru118 457
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2 340
v tom:ze státního rozpočtu351
podíl rozpočtu Evropské unie1 989
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem22 474

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem93 800
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv93 800
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci46 902
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)15 947
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb417
Platy zaměstnanců v pracovním poměru41 690
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem12 970

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 547 577
Výdaje celkem15 188 284
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)1 470 034
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti600 743
v tom:pojistné na důchodové pojištění533 994
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti66 749
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 476 800
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem408 326
příjmy z prostředků finančních mechanismů42 653
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 025 821
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány7 440 880
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu1 929 759
Daňová správa zajišťovaná celními orgány4219 131
v tom:sociální dávky589 012
výdaje na činnost celní správy3 630 119
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1 598 514
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci7 523 575
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)2 557 903
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb74 684
Platy zaměstnanců v pracovním poměru5 719 805
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru1 694 563
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů54 160
Zahraniční rozvojová spolupráce4 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.453
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem480 386
v tom:ze státního rozpočtu72 060
podíl rozpočtu Evropské unie408 326
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem49 931
v tom:ze státního rozpočtu7 278
podíl prostředků finančních mechanismů42 653
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 201 191

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem368 468 355
Výdaje celkem483 781 377
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)656 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti362 735 741
v tom:pojistné na důchodové pojištění322 431 770
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti40 303 971
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5 076 614
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4 325 764
příjmy z prostředků finančních mechanismů850
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)750 000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění354 700 000
Dávky státní sociální podpory38 253 140
Dávky nemocenského pojištění21 700 000
Ostatní sociální dávky6 000
Podpory v nezaměstnanosti14 300 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem6 305 337
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.700 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů240 000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením2 600 000
Transfery územním rozpočtům na dávky24 877 178
v tom:transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách17 767 178
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým7 110 000
Ostatní výdaje organizací státní správy12 421 756
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)310 974
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci40 100
Neinvestiční nedávkové transfery7 253 256
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti73 636
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 242 697
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)1 835 538
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb50 893
Platy zaměstnanců v pracovním poměru5 087 988
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)32 159
v tom:ze státního rozpočtu celkem32 159
v tom:institucionální podpora celkem3)955
účelová podpora celkem3)31 204
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)31 204
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Program protidrogové politiky0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5 875 159
v tom:ze státního rozpočtu1 549 395
podíl rozpočtu Evropské unie4 325 764
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem1 000
v tom:ze státního rozpočtu150
podíl prostředků finančních mechanismů850
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 287 054

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 91 945 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 358 992 tis. Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9 608 315
Výdaje celkem52 877 539
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)11 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6 849 005
v tom:pojistné na důchodové pojištění6 088 004
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti761 001
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 748 310
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 987 777
příjmy z prostředků finančních mechanismů62 533
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem698 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR28 606 551
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR6 857 953
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra4 887 371
Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra1 945 014
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem2 072 850
Výdaje na sportovní reprezentaci47 092
Dávky důchodového pojištění4 435 199
Ostatní sociální dávky4 025 509
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci24 048 734
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)8 027 102
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb235 053
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4 099 301
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru19 393 862
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)481 248
v tom:ze státního rozpočtu celkem481 248
v tom:institucionální podpora celkem3)60 763
účelová podpora celkem3)420 485
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)420 485
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)54 584
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce26 582
Program sociální prevence a prevence kriminality56 256
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 166
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2 313 655
v tom:ze státního rozpočtu325 878
podíl rozpočtu Evropské unie1 987 777
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem73 571
v tom:ze státního rozpočtu11 038
podíl prostředků finančních mechanismů62 533
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 464 698

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem13 702 273
Výdaje celkem17 090 710
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)900
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem13 701 373
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13 522 373
příjmy z prostředků finančních mechanismů4 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem175 000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny2 624 183
Technická ochrana životního prostředí7 690 796
Ochrana klimatu a ovzduší2 949 431
Ostatní činnosti v životním prostředí3 826 300
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci635 043
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)215 915
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 256
Platy zaměstnanců v pracovním poměru625 525
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)331 589
v tom:ze státního rozpočtu celkem331 589
v tom:institucionální podpora celkem3)222 853
účelová podpora celkem3)108 736
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)108 736
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)109 309
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 078
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13 815 220
v tom:ze státního rozpočtu292 847
podíl rozpočtu Evropské unie13 522 373
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem7 000
v tom:ze státního rozpočtu3 000
podíl prostředků finančních mechanismů4 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem14 187 761

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem28 358 009
Výdaje celkem32 217 793
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)1 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem28 357 009
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem28 342 409
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem14 600
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu31 009 074
Podpora bydlení462 365
Územní plánování a stavební řád49 244
Ostatní činnosti resortu697 110
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci272 762
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)91 705
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 616
Platy zaměstnanců v pracovním poměru261 106
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)23 458
v tom:ze státního rozpočtu celkem23 458
v tom:institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)23 458
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)23 458
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem29 891 268
v tom:ze státního rozpočtu1 548 859
podíl rozpočtu Evropské unie28 342 409
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 162 671

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem2 460 890
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR93 204
Dotace jiným subjektům2 367 686
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)6 043
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb107
Platy zaměstnanců v pracovním poměru10 733
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)2 460 890
v tom:ze státního rozpočtu celkem2 460 890
v tom:institucionální podpora celkem3)93 204
účelová podpora celkem3)2 367 686
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 675 488
Výdaje celkem24 849 907
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)26 850
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 648 638
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3 335 488
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem313 150
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání8 656 458
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje1 996 200
Výdaje spojené s další činností resortu2 497 249
Dotace na obnovitelné zdroje energie11 700 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci673 496
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)226 171
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 413
Platy zaměstnanců v pracovním poměru641 332
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)3 848 106
v tom:ze státního rozpočtu celkem3 848 106
v tom:institucionální podpora celkem3)581 973
účelová podpora celkem3)3 266 133
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)3 266 133
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)172 980
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce34 968
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4 908 581
v tom:ze státního rozpočtu1 573 093
podíl rozpočtu Evropské unie3 335 488
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem274 078

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem21 123 851
Výdaje celkem42 570 979
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)80 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21 043 851
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem20 969 977
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem73 874
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava9 440 071
Pozemní komunikace483 763
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury28 143 977
v tom:dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR18 073 977
financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb.0
dotace na projekty spolufinancované z EIB0
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury10 070 000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu4 503 168
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci353 796
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)120 283
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 443
Platy zaměstnanců v pracovním poměru344 280
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)9 115
v tom:ze státního rozpočtu celkem9 115
v tom:institucionální podpora celkem3)1 336
účelová podpora celkem3)7 779
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)7 779
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.8 450
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem21 092 998
v tom:ze státního rozpočtu123 021
podíl rozpočtu Evropské unie20 969 977
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 051 301

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 032 248
Výdaje celkem628 313
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)50 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem982 248
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem37 248
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem945 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu628 313
v tom:výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny124 939
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady90 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu413 374
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci155 288
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)52 798
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 484
Platy zaměstnanců v pracovním poměru148 453
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.80
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem43 821
v tom:ze státního rozpočtu6 573
podíl rozpočtu Evropské unie37 248
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem100 276

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem37 189 707
Výdaje celkem51 336 986
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)6 200
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem37 183 507
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem210 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem35 958 532
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 014 975
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu43 009 750
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu41 101 504
ostatní výdaje1 908 246
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1 400 000
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu1 283 000
ostatní výdaje117 000
Podpora lesního hospodářství350 000
Podpora vodního hospodářství400 000
Podpora neziskových organizací50 000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost6 127 236
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 750 627
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)595 212
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb17 364
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 736 248
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)812 133
v tom:ze státního rozpočtu celkem812 133
v tom:institucionální podpora celkem3)408 078
účelová podpora celkem3)404 055
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)404 055
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)58 101
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně2 500
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 200
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem277 500
v tom:ze státního rozpočtu67 500
podíl rozpočtu Evropské unie210 000
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem41 101 504
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu18 604 000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu0
podpora venkova - ze státního rozpočtu3 500 000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie18 589 000
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu144 972
Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie263 532
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem889 776

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 153 421
Výdaje celkem127 086 415
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)400
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 153 021
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 037 469
příjmy z prostředků finančních mechanismů10 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem105 552
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy35 870 934
v tom:vysoké školy22 423 938
výzkum, vývoj a inovace13 446 996
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací82 832 690
Podpora činnosti v oblasti mládeže202 150
Podpora činnosti v oblasti sportu1 899 160
v tom:sportovní reprezentace1 061 536
všeobecná sportovní činnost837 624
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum, vývoj a inovace4 112 970
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu2 168 511
v tom:zahraniční rozvojová spolupráce143 523
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchova16 485
ostatní2 008 503
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci838 684
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)277 212
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 766
Platy zaměstnanců v pracovním poměru575 887
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství59 865 045
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)13 446 996
v tom:ze státního rozpočtu celkem10 446 996
v tom:institucionální podpora celkem3)6 919 034
účelová podpora celkem3)3 527 962
podíl prostředků zahraničních programů2)3 000 000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)1 962 650
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)941 698
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)2 775 804
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)661 402
Zahraniční rozvojová spolupráce143 523
Program sociální prevence a prevence kriminality8 778
Program protidrogové politiky13 252
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity21 887
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8 877 261
v tom:ze státního rozpočtu2 839 792
podíl rozpočtu Evropské unie6 037 469
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem13 309
v tom:ze státního rozpočtu3 309
podíl prostředků finančních mechanismů10 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 602 130

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem559 718
Výdaje celkem7 294 982
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)10
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem559 708
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem328 420
příjmy z prostředků finančních mechanismů2 541
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem228 747
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem211 570
Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností1 400 753
v tom:platy duchovních včetně pojistného1 304 000
provozní náklady církví a náboženských společností74 745
opravy církevního majetku22 008
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských společností0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury277 901
v tom:činnost úřadu236 848
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury8 000
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo informační systém programového financování) celkem21 600
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války7 988
ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 20073 465
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury4 182 986
v tom:příspěvek na provoz2 882 693
Program péče o národní kulturní poklad412 290
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení883 798
Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví0
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování)4 205
ostatní dotace na reprodukci majetku0
Kulturní služby, podpora živého umění485 000
v tom:Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů70 000
Kulturní aktivity178 000
Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí177 000
Veřejné informační služby knihoven60 000
Záchrana a obnova kulturních památek686 772
v tom:Program záchrany architektonického dědictví235 000
Havárie střech památek80 772
Program restaurování movitých kulturních památek13 000
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón137 000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny15 000
Podpora záchranných archeologických výzkumů4 000
Program podpory pro památky UNESCO7 000
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností150 000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví45 000
Podpora kultury národnostních menšin40 000
v tom:Podpora kulturních aktivit národnostních menšin9 524
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1 905
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin28 571
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení10 000
Podpora filmové produkce0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci126 104
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)41 534
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 126
Platy zaměstnanců v pracovním poměru112 527
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)211 570
v tom:ze státního rozpočtu celkem211 570
v tom:institucionální podpora celkem3)70 365
účelová podpora celkem3)141 205
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)141 205
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)40 175
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1 905
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem475 346
v tom:ze státního rozpočtu146 926
podíl rozpočtu Evropské unie328 420
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem9 991
v tom:ze státního rozpočtu7 450
podíl prostředků finančních mechanismů2 541
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 314 088

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 100 429
Výdaje celkem6 820 824
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)9 100
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 091 329
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem819 429
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem271 900
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu1 705 359
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1 075 904
Ústavní péče1 060 596
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1 637 256
Zdravotnické programy992 709
Ostatní činnosti ve zdravotnictví349 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 047 591
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)356 184
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 169
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 016 814
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)1 075 904
v tom:ze státního rozpočtu celkem1 075 904
v tom:institucionální podpora celkem3)377 789
účelová podpora celkem3)698 115
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)698 115
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)209 690
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality40
Program protidrogové politiky5 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.7 000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)1 000 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem923 695
v tom:ze státního rozpočtu104 266
podíl rozpočtu Evropské unie819 429
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 600 725

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 735 598
Výdaje celkem20 058 532
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti783 858
v tom:pojistné na důchodové pojištění696 763
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti87 095
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 951 740
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem189 681
příjmy z prostředků finančních mechanismů1 700
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 760 359
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část12 537 621
v tom:platy soudců2 895 737
platy státních zástupců1 011 271
ostatní výdaje justiční části8 630 613
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část7 520 911
v tom:dávky důchodového pojištění696 910
ostatní sociální dávky757 770
ostatní výdaje vězeňské části6 066 231
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci9 840 976
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3 345 932
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb98 410
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3 664 564
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru2 083 596
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 011 271
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)6 873
v tom:ze státního rozpočtu celkem6 873
v tom:institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)6 873
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)6 873
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Program sociální prevence a prevence kriminality4 460
Program protidrogové politiky2 774
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem301 121
v tom:ze státního rozpočtu111 440
podíl rozpočtu Evropské unie189 681
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem2 000
v tom:ze státního rozpočtu300
podíl prostředků finančních mechanismů1 700
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem520 295

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem65 448
Výdaje celkem187 689
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem65 448
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem65 448
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů187 689
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci46 298
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)15 742
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb424
Platy zaměstnanců v pracovním poměru34 244
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8 165
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem76 974
v tom:ze státního rozpočtu11 526
podíl rozpočtu Evropské unie65 448
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem82 935

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem162 711
Výdaje celkem166 966
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)75 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem87711
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7711
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem80 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví166 966
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci75 456
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)25 655
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb746
Platy zaměstnanců v pracovním poměru74 673
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9 171
v tom:ze státního rozpočtu1 460
podíl rozpočtu Evropské unie7 711
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem38 633

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem236 792
Výdaje celkem1 133 685
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem236 792
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem233 692
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 100
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1 133 685
v tom:výdaje na volby a referenda0
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1 133 685
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci512 901
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)173 989
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 730
Platy zaměstnanců v pracovním poměru471 266
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 554
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem278 691
v tom:ze státního rozpočtu44 999
podíl rozpočtu Evropské unie233 692
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem273 380

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem433 078
Výdaje celkem2 962 497
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)53 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem380 078
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem180 078
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem200 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního2 962 497
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 422 399
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)483 617
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb14 273
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 419 851
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)34 391
v tom:ze státního rozpočtu celkem34 391
v tom:institucionální podpora celkem3)34 391
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)21 685
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem212 729
v tom:ze státního rozpočtu32 651
podíl rozpočtu Evropské unie180 078
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem786 537

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 303
Výdaje celkem126 217
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 303
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 703
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 600
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu126 217
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci78 991
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)26 438
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb764
Platy zaměstnanců v pracovním poměru76 385
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2 003
v tom:ze státního rozpočtu300
podíl rozpočtu Evropské unie1 703
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem7 043

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 000
Výdaje celkem100 725
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)1 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu100 725
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci44 137
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)15 008
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb430
Platy zaměstnanců v pracovním poměru41 475
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů1 569
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem18 710

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem14 273
Výdaje celkem138 868
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)4 500
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9 773
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9 073
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem700
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže138 868
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52 041
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)17 694
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb502
Platy zaměstnanců v pracovním poměru44 832
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů5 394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10 674
v tom:ze státního rozpočtu1 601
podíl rozpočtu Evropské unie9 073
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem18 052

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem150 968
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů85 567
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek65 401
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci73 744
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)24 985
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb715
Platy zaměstnanců v pracovním poměru71 067
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem145 771
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu145 771
v tom:platy soudců20 266
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)3 501
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu122 004
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci70 499
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)23 970
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb696
Platy zaměstnanců v pracovním poměru49 272
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem15 980

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 978
Výdaje celkem4 865 777
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 978
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem719
příjmy z prostředků finančních mechanismů759
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem500
Specifické ukazatele - výdaje
Programy výzkumu401 592
Infrastruktura výzkumu4 464 185
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci39 212
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)12 917
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb369
Platy zaměstnanců v pracovním poměru36 960
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)4 865 777
v tom:ze státního rozpočtu celkem4 864 299
v tom:institucionální podpora celkem3)4 462 707
účelová podpora celkem3)401 592
podíl prostředků zahraničních programů2)1 478
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)177 833
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)1 848 801
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)982
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem846
v tom:ze státního rozpočtu127
podíl rozpočtu Evropské unie719
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem1 614
v tom:ze státního rozpočtu855
podíl prostředků finančních mechanismů759

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12 200
Výdaje celkem54 253
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)4 500
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 700
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem54 253
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci23 910
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)8 131
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb135
Platy zaměstnanců v pracovním poměru13 492
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem130 000
Výdaje celkem1 843 605
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130 000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130 000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy1 813 605
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil30 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci119651
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)40 049
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 174
Platy zaměstnanců v pracovním poměru117 423
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 813 605
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem47 262

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 354
Výdaje celkem335 669
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)300
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 054
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3 054
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost335 669
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci86 474
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)29 330
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb860
Platy zaměstnanců v pracovním poměru85 965
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 070
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3 593
v tom:ze státního rozpočtu539
podíl rozpočtu Evropské unie3 054
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem110 021

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem849 477
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR69 375
Dotace jiným subjektům780 102
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci29 184
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)4 864
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb76
Platy zaměstnanců v pracovním poměru7 584
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)849 477
v tom:ze státního rozpočtu celkem849 477
v tom:institucionální podpora celkem3)69 375
účelová podpora celkem3)780 102
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)780 102

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem564
Výdaje celkem535 640
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem564
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu535 640
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci239 004
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)81 262
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 187
Platy zaměstnanců v pracovním poměru218 700
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem43 791

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 635 826
Výdaje celkem78 491 134
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů131 589 908
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů5 501 092
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)-2 091 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5 635 826
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu72 990 042
Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí5 501 092
Průřezové ukazatele

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 191 000
Výdaje celkem2 100 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy9)1 400 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10)2 791 000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol1 597 000
v tom:transfery pro výdaje státu na sociální politiku0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku100 000
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření0
transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření530 000
ostatní transfery do jiných kapitol967 000
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady141 000
Ostatní výdaje362 000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem543 081 271
Výdaje celkem158 658 634
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)538 752 034
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 329 237
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva3 539 494
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100 000
Stavební spoření13 100 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky16 419 030
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace9 163 392
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51 074 348
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 69 183 550
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7966 264
Další prostředky pro územní samosprávné celky1 480 590
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně52 997 346
Ostatní výdaje10 540 942
Odvody do rozpočtu Evropské unie35 250 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem743 678
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu4 000 000
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příloha č. 5 k zákonu č. 433/2010 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v tis. Kč
KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkemÚhrn
Středočeský117 892117 892
Jihočeský80 74580 745
Plzeňský72 31872 318
Karlovarský51 89651 896
Ústecký91 37691 376
Liberecký62 87562 875
Královéhradecký74 65074 650
Pardubický68 61268 612
Vysočina68 36368 363
Jihomoravský115281115281
Olomoucký76 22676 226
Zlínský76 22276 222
Moravskoslezský117 892117 892
Úhrn1 074 3481 074 348

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- Výchozí základnou pro výpočet příspěvku na výkon státní správy pro rok 2011 byl objem příspěvku v roce 2010, do něhož byl promítnut pouze vliv změny počtu sociálních služeb na základě aktualizovaných údajů předložených Ministerstvem práce a sociálních věcí (počet služeb v jednotlivých krajích podle Registru poskytovatelů sociálních služeb)

- Pro rok 2011 je tato výše příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s vládou schválenými úsporami ve státním rozpočtu na rok 2011 (usnesení vlády č. 563 ze dne 11. srpna 2010) násobena koeficientem 0,91327

Příloha č. 6 k zákonu č. 433/2010 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v tis. Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
příspěvek na školstvídotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
**)
dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím
Středočeský177 5111 070 5002 5421 250 553
Jihočeský93 996520 70431 940646 640
Plzeňský79 4799 307493 31410 374592 474
Karlovarský44 186239 04012 739295 965
Ústecký124 098614 12540 849779 072
Liberecký66 0297 445336 813471410 758
Královéhradecký81 927455 35923 280560 566
Pardubický79 218432 6809 755521 653
Vysočina79 168447 1100526 278
Jihomoravský161 49611 1681 026 39433 7441 232 802
Olomoucký91 702496 04721 120608 869
Zlínský86 629475 12344 803606 555
Moravskoslezský181 2597 725962 38101 151 365
Úhrn1 346 69835 6457 569 590231 6179 183 550

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2011

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 433/2010 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v tis. Kč
Příspěvek na školství142 063
Příspěvek na výkon státní správy *)824 201
Úhrn966 264

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výchozí výše příspěvku (P) se vypočte podle níže uvedeného vzorce2).

Vzorec 1:

B
P = ———— × SO
A + √SO

Výše příspěvku3) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)4) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy (např. obec, která je matričním a současně stavebním úřadem a není obcí s pověřeným obecním úřadem, pro stanovení výše příspěvku dosadí koeficienty A, B odpovídající řádku 3 a SO odpovídající velikosti správního obvodu stavebního úřadu) a na celkovém objemu finančních prostředků pro danou kategorii obcí a činí:

ř.Kategorie obcí podle dosažené úrovně výkonu státní správyAB
1Obce se základní působností (5004 obcí)51,6162365112684324,19
2Obce s matričním úřadem (623 obcí)188,155031548570595,28
3Obce s působností stavebního úřadu (230 obcí)52,3642504222938153,03
4Obce s pověřeným obecním úřadem (183 obcí)62,8394353036351461,19

Výchozí částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se násobí koeficientem 0,824. Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé stokoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahy) pro rok 2011.

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) do vzorce 1 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u obcí se základní působností, jejichž správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 300 obyvatel

3) pro rok 2011 došlo k zohlednění růstu počtu obyvatel v ČR; současně byla pro rok 2011 provedena modifikace koeficientů tak, aby byla dosažena lepší adekvátnost výše příspěvku ve vztahu k vykonávanému rozsahu působnosti u obcí se základní působností a obcí s matričním úřadem

4) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2010, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

B) Obce s rozšířenou působností5)

Výchozí výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. 6) 7) 8) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C), případně části D).

Vzorec 1:

B
P1=——— × SO
A + √SO

Vzorec 2:

(SC)
P2 = C × 1 − —— × SO
SO

Výše příspěvku je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)4) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)4) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost51,616236511273345,1950
Matriční působnost188,15503157477287,3235139,847748
Působnost stavebního úřadu52,364250425839070,9249503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu62,839435310673207,7212115,63996
Působnost obce s rozšířenou působností3,2561888134866317,54329827,05584

5) pro rok 2011 je princip výpočtu (včetně příslušných koeficientů) shodný s rokem 2010; pro rok 2011 došlo k zohlednění růstu počtu obyvatel v ČR

6) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

7) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají

8) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)4 470 867
Černo šice9)4 470 867
Nýřany9)4 470 867
Šlapanice9)4 470 867
Brno 10) 11)215 034 057
Ostrava10)155 343 880
Plzeň10)31 406 681

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech

11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

D) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem

ObecVýše příspěvku v Kč
Jablunkov771 761
Jeseník1 404 089

12) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou působností v souvislosti s přechodem na novou metodika, částka je stejná jako pro rok 2010

Celková výchozí částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem podle bodů B), C) a D) se násobí koeficientem 0,824. Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé stokoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností (s výjimkou hl. m. Prahy) pro rok 2011.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze13)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výchozí základnou pro výpočet příspěvku na výkon státní správy pro rok 2011 byl objem příspěvku v roce 2010, do něhož byl promítnut pouze vliv změny počtu sociálních služeb na základě aktualizovaných údajů předložených Ministerstvem práce a sociálních věcí (počet služeb v jednotlivých krajích podle Registru poskytovatelů sociálních služeb).

Výchozí částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se násobí koeficientem 0,824.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území.

Sazba pro rok 2011 je stanovena ve výši 74 105 Kč (výrazný nárůst paušálu na 100 obyvatel proti předchozím letům zohledňuje fakt, že do výše sazby bylo promítnuto navýšení provedené v roce 2010 k redukci disproporcí v krytí výkonu státní správy).

Výchozí částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se násobí koeficientem 0,824.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2011.

13) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 a způsobu kontroly jejich využití“ (dále jen „pravidla“) se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr1),

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) (neobsazeno)

f) (neobsazeno)

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření2),

h) úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu3) (dále jen „plán“) pro účely státní správy lesů,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) (neobsazeno)

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců2).

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech4),

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu5),

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g), h) a i) a současně se jedná o pozemky neuvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odst. 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl6), nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(5) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí. Souhlas s poskytnutím příspěvku není nutný k žádosti podle písmene g).

(6) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(7) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky“) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky“). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se u sazbových příspěvků neprokazují.

(8) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(9) Příspěvek se neposkytne v případě, že

a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku podle části 2. písmen A, B, C, D a I nehospodaří podle platného plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy,

b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.

(10) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí

a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany,

c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby; v případě příspěvku dle části 2, písm. H je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část lesního hospodářského celku (LHC), pro který je zpracován lesní hospodářský plán,

d) u příspěvku podle odst. 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.

(11) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(12) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zařazení žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(13) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

(14) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3 pro jednotlivá písmena příspěvků .

(15) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení7),8). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(16) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a K po splnění podmínek a po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G odstavec 2 a písmene I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací a po přiznání příspěvku.

(17) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

(18) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona.

(19) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů9).

(20) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu10).

(21) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu11).

(22) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(23) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

(24) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřeviny12)Kč/haAa115 00015 000
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11212
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb288
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAc199
Kč/poloodrostekAc23030
Kč/odrostekAc34040
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc477
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeníKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyššímKč/kmAe170 00070 000
6.Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf12 0002 000

Kritéria příspěvku:

- pásmo ohrožení A13),

- pásmo ohrožení B 13).

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření 11.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 30. června 2011,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2010 po 30. září 2010 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2011,

- žádosti roku 2011 podané podle těchto pravidel po 30. září 2011 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2012.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě20),

- výchova lesních porostů:

e) přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných20) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24), lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23)

- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2009 (lesy restituční).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

Skupina1.2.3.
Soubory lesních typů -„SLT“9Z, 9R, 9K, 9Y
8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8G8V, 80, 8F, 8A
7Z, 7T, 7R, 7M7K, 7N, 7Q, 7Y7V, 7S, 7P, 70, 7G, 7F, 7B
6M6L, 6Z, 6Y, 6T6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 60, 6N, 6K, 61, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A
5M, 5L5T, 5Q, 5R, 5Z, 5Y5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 50, 5N, 5K, 5J, 51, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A
4Z4P, 4M, 4C, 4Q, 4X, 4Y4W, 4V, 4S, 4R, 40, 4N, 4K, 41, 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A
3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, 3R3P, 3C, 3T, 3X3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 30, 3J, 31, 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A
2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, 2C, 2Y2A, 21, 2S, 2Q, 2P2W, 2V, 20, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B
1Z, 1X, 1Q, 1N, 1M, 1K, 1C, 1G, 1T, 1W1A, 1B, 1H, 11, 1J, 1S1V, 1U, 1P, 10, 1L, 1D
0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, OK, 0C, 0T00, 0G, 0N, 0P

Sazba příspěvku:

Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceKategorie lesůLesy restituční “R“
ochranné “O“zvláštního určení - “U“hospodářské - “H“
Skupina SLTSkupina SLT
1.2.3.1.2.3.
Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112 00012 00012 00012 00012 00012 00012 000-
- základní dřeviny13)Kč/haBa210 00010 00010 00010 00010 00010 000--
Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb19999999-
- základní dřevinyKč/sazeniciBb2665465--
Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1-------9
Kč/poloodrostekBc230303030303030-
Kč/odrostekBc340404040404040-
- základní dřevinyKč/sazeniciBc4-------7
Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd134 00034 00026 50020 00034 00026 50020 000-
- základní dřevinyKč/haBd220 00020 00016 0008 00020 00016 000--
Přeměna porostů, rekonstrukceKč/haBe110 00010 00010 00010 00010 00010 00010 000-
Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf14 0004 0004 0004 0004 0004 0004 000-
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf23 2003 2003 2003 2003 2003 2003 200-

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření 11.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- u předmětu příspěvku „Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě“, bude procento melioračních a zpevňujících dřevin dodrženo ve výši stanovené právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích i v době zajištění, u zajištěné kultury se vykazuje redukovaná plocha pro danou dřevinu v době jejího zajištění,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu25),

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 30. června 2011,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2010 po 30. září 2010 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2011,

- žádosti roku 2011 podané podle těchto pravidel po 30. září 2011 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2012.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- příspěvek je poskytován v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,

- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2011,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2011 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické jednotkyIndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k1. lednu 2011, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružení není podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C 244/02),

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa,

- čestné prohlášení podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. března 2011.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24), lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
OUH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)]Kč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)]Kč/m3Db1303020
3.Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi [viz písm. c)]Kč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/haDd1120001200012000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější,

- výše příspěvku nepřekročí vzhledem k ploše na níž se žadatel zavazuje ekologické a šetrné technologie uplatňovat maximální platbu dle nařízení (ES) č. 1698/2005, tj. 200 EUR/ha.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2010 po 30. září 2010 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2011,

- žádosti roku 2011 podané podle těchto pravidel po 30. září 2011 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2012.

E. neobsazeno

F. neobsazeno

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Předmět příspěvku:

Příspěvky poskytované sazbou

a) zlepšování životního prostředí zvěře

- založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,1 ha a maximální výměra 1 ha,

- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů26) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 kusů na 1 ha vodní plochy,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.

b) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu (v případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění po zakomorování),

- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy.

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen)

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům

- výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks/100ha,

- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech, v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.

e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře

- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením.

Nákladové příspěvky

- veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.

Výše příspěvku a způsob výpočtu:

Příspěvky poskytnuté sazbou:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěřKč/haGa15 000
Zřizování napajedel pro zvěřKč/ksGa21 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové noryKč/ksGa32 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízeníKč/ksGa41 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptákyKč/ksGa5500
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divokáKč/ksGa64 000
2.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušecKč/ksGb17 000
- tetřívek obecnýKč/ksGb25 000
- koroptev polníKč/ksGb3100
Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptveKč/ksGb4200
3.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárovéKč/ksGc11 500
- bílého jelenaKč/ksGc21 000
4.Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budekKč/ksGd1250
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půděKč/ksGd240
5.Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěřeKč/kgGe1200

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (ha, ks, kg); u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Nákladové příspěvky:

- výše příspěvku se stanoví na 80% skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,

- příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2011 předložen podacímu místu.

písm. b)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu27), všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu pěti let,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,

- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr 1:4 ve prospěch slepic,

- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let.

písm. c)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201128),

- žadatel vede evidenci chovaných jedinců,

písm. d)

- příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2011 předložen podacímu místu.

písm. e)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201 128).

Nákladové příspěvky:

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201128).

Žadatel:

- uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, nebo se založením nebo údržbou zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),

- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000; v případě instalace betonové nory, lapacího zařízení, hnízdní budky nebo odchytového zařízení též se zřetelným označením rozmístění těchto zařízení v minulých letech (byl-li na ně poskytnut příspěvek),

- v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- v případě pořízení, výroby a instalace nových zařízení technická dokumentace,

písm. b)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře pravomocný souhlas či výjimku29),

- v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě, kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. c)

- koncepce podpory vzácného druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2011.

písm. d)

- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, nebo loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek nebo berliček do mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. e)

- protokol o laboratorním vyšetření,

- kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu

- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 201 128).

Termín podání žádosti o příspěvek:

- žadatel podává jednu žádost za každou honitbu do 31. května 2011.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku u nákladového příspěvku do 31. října 2011.

H. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu pro účely státní správy lesů

Předmět příspěvku:

- vyhotovení digitální formy plánu v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství (ISLH).

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě,

- příspěvek je poskytován v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH11300

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k lesnímu hospodářskému plánu (LHP).

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2010, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2010 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem),

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.,

- čestné prohlášení podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle těchto pravidel po 30. září 2011 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2012.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) náklady související s uznáváním, zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin -genových základen, uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu porostů fenotypové třídy A a uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu porostů fenotypové třídy B u jedle bělokoré, buku lesního, dubu zimního a dubu letního,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů).

Výše příspěvku:

- 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. května 2011.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací do 30. listopadu 2011.

J. neobsazeno

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce30) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/zkouškaKa12 000
- český fousekKč/zkouškaKa22 000
2.Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesníKč/ksKb17 000
- sokol stěhovavýKč/ksKb25 000
- raroh velkýKč/ksKb35 000
- orel skalníKč/ksKb45 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (počet zkoušek, počet kusů).

Podmínky přiznání příspěvku:

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 1 do 7 měsíců.

Žadatel:

- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.

U příspěvků podle písm. a)

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu.

U příspěvků podle písm. b)

- osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů31),

- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,

- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

Termín podání žádosti o příspěvek: do 31. října 2011.

3. Vzory formulářů

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

1) Finanční podpora v rámci čl. 2 Příspěvky, C. Příspěvky na sdružování vlastníků lesů malých výměr, je udělována podle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

2) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

3) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

7) Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

9) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

13) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

14) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

18) Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb.

19) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) Zákon č. 449/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

24) § 9 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

25) § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 45 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

27) § 56 zákona č. 114/1992 Sb. § 5 zákona č. 449/2001 Sb.

28) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.

29) § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

30) § 44 zákona č. 114/1992 Sb.

31) § 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Příloha č. 10 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2011 a způsobu kontroly jejich užití
[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2011 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2011, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu zvyšování funkčnosti vodních děl, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

e) podporu zemědělských vodních toků v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů 1),

f) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny neprodleně doložit.

(5) Podpora je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje, včetně výdajů na výkupy pozemků ve výši stanovené podle oceňovacího předpisu3).

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu4).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, nebude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem5). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti. V případě odlišného znění dokumentace programů vypracované podle zvláštních předpisů^ a znění závazných pravidel, platí znění závazných pravidel.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí, které vydává Ministerstvo zemědělství. Na toto Rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení6). O neposkytnutí dotace Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“, 2D „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“, 2 E „Podpora zemědělských vodních toků a hlavních odvodňovacích zařízení“ na základě zvláštních právních předpisů7),

b) pro účastníky podpory dle části 2 F „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštních právních předpisů8).

(18) Výdaje, které jsou kryty z poskytnuté podpory, vede příjemce podpory v účetnictví na samostatných účtech a tyto výdaje prokazuje účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství a podporu vrátit. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů9) může být důvodem k neposkytnutí dotace podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 E povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem10).

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu5). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušnými územními finančními orgány předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu11). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle daňových předpisů v souladu s daňovým řádem v platném znění. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí7), nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené výdaje na přípravu akce v plné výši a výdaje vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 30. listopadu 2011 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2011, a na níž podal žádost dle části 2 A až 2 E, vydána registrace akce, bude dotace zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(28) V případě, že bude v průběhu roku 2011 zrušena nebo novelizována vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů nebo oceňovací předpis3), Ministerstvo zemědělství se zmocňuje zveřejnit na svých internetových stránkách metodický pokyn pro žadatele s instrukcemi pro podávání a administraci žádostí o podporu podle nové vyhlášky a zároveň upravit tato závazná pravidla podle znění nové vyhlášky. Dále se Ministerstvo zemědělství zmocňuje k vydání Metodického pokynu zpřesňujícího postup administrace žádostí.

(29) Tato závazná pravidla se nevztahují na poskytování podpory v programu 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“. Ministerstvo zemědělství se zmocňuje upravit Pravidla č.j. 10009/2010-10000, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotací z programu 129 160 - podprogramu 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“.

(30) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, zejména při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel, je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí. Z důvodu transformace ZVHS se Ministerstvo zemědělství zmocňuje vydat metodický pokyn upravující způsob administrace nových žádostí, administrace změnových Rozhodnutí a administrace závěrečných vyhodnocení u žádostí vydaných v minulých letech.

(31) V případě rozpočtového provizoria na rok 2012 bude postupováno podle těchto závazných pravidel, s výjimkou termínů pro podání žádostí o dotaci, i v roce 2012. Ministerstvo zemědělství se zmocňuje stanovit termíny pro podání žádostí v roce 2012.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124):

- se zaměřením na snížení rizika vzniku zvláštních povodní (§ 64 odst. 1 vodního zákona);

d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125):

Pro všechny akce v jedné oblasti povodí12) bude v podprogramu 129 125 podávána jedním žadatelem jedna souhrnná žádost.

e) Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích (podprogram 129 126):

- výstavba a obnova suchých nádrží (poldrů),

- výstavba stavebních objektů území určených k rozlivům povodní,

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků, kde byla obec určena správcem drobného vodního toku13) (pouze společně s výstavbou a obnovou poldrů nebo s výstavbou stavebních objektů území určených k rozlivům povodní).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na investiční a neinvestiční výdaje.

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c), d) a e) je poskytována podpora na investiční výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporuje:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí14), Lesy České republiky, státní podnik a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí14),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí14),

d) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e): obce.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2011 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2011 a do 30. listopadu 2011 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2012. Tento termín pro podání žádostí o podporuje konečný.

- žádosti vycházející z návrhů navrhovatelů v souladu s článkem X části 2 A Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a 2008 podávají žadatelé průběžně,

- místem podání žádosti o podporu je odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a e):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry, anebo možný vznik velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených výdajů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do plánů oblastí povodí,

- posudek strategického experta programu, kterým je stanoven koeficient poměrné efektivity větší než 1. Přednostně budou poskytovány podpory pro akce s vyšší efektivitou.

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na akce převzaté od navrhovatelů), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici),

- posudek strategického experta programu, kterým je stanoven koeficient poměrné efektivity větší než 1 pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c).

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí14) a Lesů České republiky, státní podnik: úhrada do výše 100% výdajů realizovaných v období od data schválení dokumentace programu na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti včetně posudku environmentálního experta, výkupy pozemků3) a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15). Předmět podpory dle části 2 A odst. I, písm. c) se vztahuje pouze na státní podniky Povodí14),

- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odstavce 2 vodního zákona: úhrada do výše 80% výdajů realizovaných v období od data schválení dokumentace programu na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15),

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100% výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e):

- u obcí úhrada do výše 100% výdajů na:

související investorské a inženýrské činnosti včetně posudku environmentálního experta, výkupy pozemků3) a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva (formulář D v části 3),

- pro stavební akce pravomocné územní rozhodnutí a doklad o smluvním zajištění pozemků pro realizaci,

- vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (formulář U v části 3),

- doklad, že žadatel je minimálně 3 roky správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona (týká se pouze podpory dle části 2 A odst. 1 písm. a) a b),

- doklad o registraci k dani z přidané hodnoty (je-li žadatelem správce drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství podle § 48 vodního zákona, a je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce povodí16) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí nebo Lesy České republiky, státní podnik),

- posudek strategického experta,

- výpočet ukazatele dluhové služby vypočtený dle formuláře L v části 3 (je-li žadatelem obec),

- formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16017).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F 1 v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

- návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení (nevztahuje se na projektovou dokumentaci),

- posudek environmentálního experta (neplatí pro podprogram 129 125) - zajišťuje žadatel u některého ze subjektů, které mají oprávnění Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky,

- formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F 1 v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře U v části 3.

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona.

Podpora se poskytuje v rámci programů:

a) 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“,

b) 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území prostřednictvím:

a) programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“ pouze tak, že:

- v roce 2011 budou přijímány žádosti pouze v podprogramu 229 117 „Odstranění následků povodní roku 2010“,

- akce podprogramů 229 116 „Odstranění následků povodní roku 2009“ a 229 117 „Odstranění následků povodní roku 2010“ s vydaným Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce z předchozích let, se řídí závaznými pravidly platnými v roce podání žádosti,

b) programu 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“, k odstranění povodňových škod při povodních od roku 2011, prostřednictvím podprogramu, který bude vytvořen, pokud rozsah případných povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti jednotlivých povodí12) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí14) a Lesy České republiky, státní podnik.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

Žádosti o podporu na akce

a) podprogramu 229 117 dle části 2 B odst. I. písm. a) budou přijímány do 30. 11.2011,

b) programu vyhlášeného dle části 2 B odst. I. písm. b) se podávají v termínech stanovených Ministerstvem zemědělství.

Místem podání žádosti o podporu je odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

a) omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

b) snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

c) ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

d) ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

e) snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

f) vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.

VI. Způsob výpočtu podpory:

Úhrada ve výši do 100% u škod v případě vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity18)a do výše 70% u vyhlášeného 2. stupně povodňové aktivity19) výdajů stavebních prací a technologických dodávek. Na škody vzniklé v důsledku prvního povodňového stupně není podpora poskytována.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

a) prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

b) technická zpráva dle formuláře E v části 3,

c) protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,

d) odhad případných následných škod,

e) doložení historie realizovaných opatření (např. opravy povodňových škod, zkapacitnění toku podle programu 129 120, údržby investičního charakteru apod.) v dotčeném úseku vodního toku v období předchozích sedmi kalendářních let před vznikem povodňové škody;

f) doklad o vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity,

g) vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

h) u akcí státních podniků Povodí a Lesů České republiky, státní podnik, platné územní rozhodnutí nebo ohlášení,

i) u drobných vodních toků vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu k investičnímu záměru, zdali bude akce podléhat vydání územního rozhodnutí nebo ohlášení,

j) zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

k) situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

l) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16017).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F 2 v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

b) návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),

c) pravomocné stavební povolení nebo ohlášení, pokud nebylo součástí žádosti o zařazení do programu,

d) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).

IX. Podmínky přiznání podpory:

a) doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

b) dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

c) doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F 2 v části 3),

d) doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

e) doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

f) zajištění využití efektivních postupů pro optimalizaci vynaložených výdajů v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona.

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

V rámci podprogramu 129 132 „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“:

a) obnova (opětovné vybudování v minulosti zaniklých rybníků a vodních nádrží) a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimo produkčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem.

V rámci podprogramu 129 133 „Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží“:

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2011 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb20) (nevztahuje se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)), a že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona o zemědělství, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,

- Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658),

- Českou zemědělskou univerzitou v Praze,

- organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory (nevztahuje se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)).

Z podprogramu 129 132 nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2011,

- žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- právnické osoby podávají žádost na odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov, příslušnou podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov, podle adresy trvalého pobytu zapsané v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha (a to i v případě, kdy rybník nebo nádrž této katastrální výměry dosáhne realizací navrhovaného opatření), u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře minimálně 2 ha (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném povodí III. řádu (základní povodí), a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních a na sebe navazujících katastrálních územích, avšak v působnosti jednoho stavebního úřadu, v součtu o katastrální výměře větší než 2 ha), na pozemcích, které jsou nebo po realizaci akce budou výhradně ve vlastnictví žadatele, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

- efektivnost vynaložených výdajů,

- posudek strategického experta,

- pro podprogram 129 132 podíl investičních výdajů akce ve výši minimálně 50%.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100% výdajů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a na zajištění posudku environmentálního experta, a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků (na výkupy realizované od data schválení dokumentace programu 129 130) nutných pro realizaci stavby. Úhrada výdajů na odbahnění (tj. odtěžení sedimentu včetně prací na odvodnění sedimentu, naložení sedimentu a jeho doprava na úložiště) se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Do tohoto limitu se nezapočítávají výdaje na rozprostření na zemědělský půdní fond. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu15).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- technická zpráva (formuláře I v části 3),

- úředně ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb20), podle zákona o zemědělství, (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle obchodního zákoníku), nebo

- zřizovací listina, respektive její úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb20) mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku), nebo jeho úředně ověřená kopie,

- úředně ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

- doklad evidence rybářského hospodaření žadatele na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisu20), podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba) nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),

- úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu (nikoli podnájmu) nebo jiném právním vztahu (za jiný právní vztah je považováno hospodaření podle § 11 zákona o rybářství) k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu20), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích) nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),

- doklad evidence o hospodaření žadatele na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu20), prokázaný za roky 2009 a 2010 podepsaný žadatelem (je- li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a) v případě obnovy zaniklého, nebo nefunkčního rybníka nebo vodního díla. Tehdy doloží žadatel úředně ověřený doklad místně příslušného vodoprávního úřadu o nefunkčnosti rybníka nebo vodní nádrže, nebo nemožnosti hospodaření na předmětu podpory s objektivním odůvodněním. V případě nevystavení tohoto odkladu místně příslušným vodoprávním úřadem, doloží účastník stanovisko příslušného správce povodí. Dále se nepředkládá pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití -rybník nebo vodní nádrž umělá. V případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) doklad o vlastnictví k pozemkům dotčeným stavbou, doložený originálem výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví), nebo jeho úředně ověřenou kopií a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce, případně kupní smlouvou nebo smlouvou o budoucí smlouvě kupní,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí16) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu21), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení (v případě, že předmět podpory - vodní dílo - zasahuje do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, stanovisko vydá vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část vodního díla)22),

- dokumentaci pro územní řízení, případně pravomocné územní rozhodnutí, lze předložit na Ministerstvo zemědělství - odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod do 30. června 2011, pokud je žadatel nepředložil současně při podání žádosti (v případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody23), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,

- souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu o trvalém vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu (v případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu (dle § 61 vodního zákona) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor24) rybníka či vodní nádrže,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou25) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16017).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (zadaných podle § 27 zákona o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu, upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou25) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb podle § 8 vodního zákona (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni26)), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou25),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení a údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,

- posudek environmentálního experta,

- formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace výdajů,

- kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

- trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru24) o velikosti minimálně 10% z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru24) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

- u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží. V případě doložení propočtu hydrologických dat vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem, je Ministerstvo zemědělství zmocněno v odůvodněných případech od tohoto ustanovení ustoupit,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

- žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou25) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad o zřízení vodočetné latě,

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou25), že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) - pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka,

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- závazek, že bez písemného souhlasu Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky vlastník předmětu podpory nezmění vlastnická práva k předmětu podpory,

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2011 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu27) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost najeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě nové žádosti, každou najeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou najeden rybník,

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2011 podat jednu novou žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží,

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen,

- žadatel o podporu nesmí být zároveň zhotovitelem akce, na kterou je podpora poskytnuta.

X. Obecná ustanovení:

Posloupnost administrace přijatých žádostí se odvíjí od termínu podání kompletní žádosti na příslušný odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov. Za žádost se považuje taková, která obsahuje veškeré náležitosti stanovené v odst. VII. této části závazných pravidel. Nekompletní žádost nelze přijmout.

Nedostatky formálního charakteru (např. chybějící podpis či otisk razítka, případně chybně či neúplně vyplněné formuláře ISPROFIN - EDS/SMVS apod.) nejsou důvodem pro nepřijetí žádosti. K odstranění nedostatků formálního charakteru bude žadatel písemně vyzván.

Při poskytování podpory v rámci programu 129 130 Ministerstvo zemědělství posuzuje, zda na předmět podpory není uplatňováno zástavní právo, dále posuzuje i skutečnost, zda žadatel o podporuje zároveň i pronajímatelem rybníků jiným subjektům, které jsou zároveň žadateli o podporu z tohoto dotačního titulu.

XI. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2010 příslib podpory pro rok 2011, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2011 platnost požadavku pro rok 2011 na formuláři M v části 3. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2011, nesouvisí s přísliby z r. 2010. Z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou financovány ty akce s předmětem podpory dle odst. I. b), které byly administrovány v programu v roce 2010.

2 D. Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl

podle § 102 odst. 1 písm. f) a g) vodního zákona.

Podpora v rámci programu 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“ se v roce 2011 vztahuje pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu v roce 2009. Nové žádosti z důvodu nedostatku finančních prostředků nebudou v roce 2011 přijímány.

2 E. Podpora zemědělských vodních toků

podle § 102 odst. 1 písm. b), f), h) vodního zákona.

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 190 „Podpora zemědělských vodních toků“ na podprogram 129 192 „Příprava Operačního programu Životní prostředí“.

I. Předmět podpory:

V rámci podprogramu 129 192 „Příprava Operačního programu Životní prostředí“ poskytování finančních prostředků na výdaje, které nejsou uznány jako způsobilé z hlediska Operačního programu Životní prostředí, na přípravu a zabezpečení akcí, včetně zpracování projektové dokumentace, výdaje související s realizací a dokončením akcí, na předfinancování uznatelných výdajů a na zajištění finanční spoluúčasti investora u akcí financovaných z operačního programu Životní prostředí. Pro ostatní krajinotvorné programy bude zajištěno financování výdajů spojených s přípravou, realizací a dokončením akcí, které nejsou hrazeny Ministerstvem životního prostředí.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí14).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 E odst. I. se podávají do 30. listopadu 2011,

- místem podání žádosti o podporu je odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Splnění parametrů a podmínek Operačního programu Životní prostředí nebo dalších krajinotvorných programů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

Podpora se poskytuje:

na úhradu výdajů na přípravu, realizaci a dokončení akcí, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu, pro předmět podpory dle části 2 E odst. I.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory dle části 2 E odst. I. (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva (formulář O v části 3),

- stanovisko místně příslušné Agentury ochrany přírody a krajiny (u přípravy financování projektové dokumentace),

- územní a stavební rozhodnutí pro financování realizace akce,

- kopie žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, podané na Ministerstvo životního prostředí,

- formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16017).

- u podpory dle části 2 E odst. I. splnění parametrů a podmínek Operačního programu Životní prostředí nebo krajinotvorných programů,

- doklad, že se jedná o opatření na státním vodohospodářském majetku.

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář P v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- doklady o průběhu a výsledcích zadávacího řízení na veřejné zakázky u zpracování projektové dokumentace a realizaci akce (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo u zpracování projektové dokumentace, u realizace akce včetně položkového rozpočtu,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení u realizace akce,

- formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky,

- kopie protokolu Ministerstva životního prostředí o schválení akce v Operačním programu Životní prostředí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář P v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3) a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí.

2 F. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), f), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci neinvestičních výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory je zejména:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona nebo státní podniky, jejichž předmětem podnikání nebo předmětem činnosti je správa drobných vodních toků,

- pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b) - subjekty podle § 56 odst. 6 vodního zákona.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- průběžně do 31. března 2011,

- místem podání žádosti o podporuje odbor programu odstraňování povodňových škod a vody v krajině Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 F odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty apod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích, pro činnosti dle části 2 F odst. I. písm. b) -údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora dle části 2 F odst. I. písm. a) se poskytuje do 65% a podpora dle části 2 F odst. I. písm. b) se poskytuje do 100% výdajů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu15).

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. a):

- žádost (formulář Q v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář C v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře R v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace výdajů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení,

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona,

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce,

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 obchodního zákoníku nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle obchodního zákoníku), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci,

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- výpočet ukazatele dluhové služby vypočtený dle formuláře L v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b):

- žádost (formulář S v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (formulář C v části 3).

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace výdajů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář T v části 3),

b) pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace výdajů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář T v části 3).

3. Vzory formulářů

Formulář A strana 1

Žádost o poskytnutí podpory / Investiční záměr

Formulář A strana 1 Žádost o poskytnutí podpory / Investiční záměr

Formulář B strana 1

Žádost o poskytnutí podpory / Investiční záměr

Formulář B strana 1 Žádost o poskytnutí podpory / Investiční záměr

Formulář C

Prohlášení žadatele

Formulář C Prohlášení žadatele

Formulář D

Obsah technické zprávy

Formulář D Obsah technické zprávy

Formulář E

Obsah technické zprávy

Formulář E Obsah technické zprávy

Formulář F1

Doplněk žádosti pro projednání (vydání rozhodnutí) registrované akce

Formulář F1 Doplněk žádosti pro projednání (vydání rozhodnutí) registrované akce

Formulář F2

Doplněk žádosti pro projednání (vydání rozhodnutí) registrované akce

Formulář F2 Doplněk žádosti pro projednání (vydání rozhodnutí) registrované akce

Formulář G

Žádost o poskytnutí podpory

Formulář G Žádost o poskytnutí podpory

Formulář H

Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory

Formulář H Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory

Formulář I

Obsah technické zprávy

Formulář I Obsah technické zprávy

Formulář J

Doplněk žádosti pro projednání (vydání rozhodnutí) registrované akce

Formulář J Doplněk žádosti pro projednání (vydání rozhodnutí) registrované akce

Formulář K

Čestné prohlášení o množství vytěženého sedimentu při odbahnění rybníka nebo vodní nádrže

Formulář K Čestné prohlášení o množství vytěženého sedimentu při odbahnění rybníka nebo vodní nádrže

Formulář L

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Formulář L Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Formulář M

Prohlášení žadatele

Formulář M Prohlášení žadatale

Formulář N

Žádost o poskytnutí podpory / Investiční záměr

Formulář N Žádost o poskytnutí podpory / Investiční záměr

Formulář O

Obsah technické zprávy

Formulář O Obsah technické zprávy

Formulář P

Doplněk žádosti pro projednání (vydání rozhodnutí) registrované akce

Formulář P Doplněk žádosti pro projednání (vydání rozhodnutí) registrované akce

Formulář Q

Žádost o poskytnutí podpory na akci

Formulář Q Žádost o poskytnutí podpory na akci

Formulář R

Obsah technické zprávy

Formulář R Obsah technické zprávy

Formulář S

Žádost o poskytnutí podpory na akci

Formulář S Žádost o poskytnutí podpory na akci

Formulář T

Protokol o vzniku havarijní situace a o způsobu prvotního zásahu

Formulář T Protokol o vzniku havarijní situace a o způsobu prvotního zásahu

Formulář U

Formulář předkládaný při žádosti o podporu / závěrečném vyhodnocení akce programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II"

Formulář U Formulář předkládaný při žádosti o podporu / závěrečném vyhodnocení akce programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II"

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 13 odst. 3 písmena a) až d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 151/1997/Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

4) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) § 25 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.

13) § 48 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

15) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 54 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17) Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18) § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19) § 70 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

21) § 15 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22) § 115, odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

24) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

25) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

26) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

27) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru