Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 425/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 147/2010
Platnost od 30.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

425

ZÁKON

ze dne 16. prosince 2010,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Čl. I

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova „ , a naturální plnění“ zrušují.

2. V § 3 odst. 3 se slovo „trojnásobek“ nahrazuje slovem „2,5násobek“.

3. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisů znějí:

㤠3a

Platová základna představitelů v letech 2011 až 2014

Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2014 činí platová základna pro představitele 51731 Kč.

§ 3b

Platová základna soudců v letech 2011 až 2014

(1) Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 činí platová základna pro soudce 54005 Kč.

(2) Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 činí platová základna pro soudce 56849 Kč.“.

4. V § 6 odst. 1 písm. j) na konci se čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

5. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „jednoúčelová“ nahrazuje slovem „víceúčelová“ a za slova „písm. b)“ se vkládají slova „a c)“.

6. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova „d), e), h) a ch)“ nahrazují slovy „e), h) a ch)“, text za středníkem se zrušuje a středník se nahrazuje čárkou.

7. V § 10 odst. 1 se slova „ , ch) a k)“ nahrazují slovy „a ch)“.

8. V § 19 odst. 1 se slova „ , d) a k)“ nahrazují slovy „a d)“.

9. § 33b se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o platu a některých náležitostech státních zástupců

Čl. II

Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 279/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 418/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slovo „2,7násobek“ nahrazuje slovem „2,25násobek“.

2. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a

Platová základna v roce 2011

Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 činí platová základna 46557 Kč.“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru