Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 423/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 147/2010
Platnost od 30.12.2010
Účinnost od 30.12.2010
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

423

ZÁKON

ze dne 7. prosince 2010,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb. a zákona č. 179/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 53 odst. 1 písmeno k) zní:

k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a“.

2. V § 53 odst. 1 písmeno l) zní:

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.“.

3. V § 53 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

4. V § 125 odst. 2 se za slova „podle § 53 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až j)“.

5. V § 127 odst. 1 písm. a) se za slova „podle § 53 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až j)“.

6. V § 133 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l).“.

7. V § 138 odst. 1 se za slova „v plném rozsahu“ vkládají slova „vyjma prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru