Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 403/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Částka 144/2010
Platnost od 28.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zrušeno k 01.01.2015 (5/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

403

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně komentáře“.

2. V § 4 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

3. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „§ 4 odst. 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 písm. c) a d)“.

4. V § 6 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) výkazu o zaměstnanosti regulované vládou stanoví příloha č. 6 této vyhlášky,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

5. V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Vstupní údaje výkazů jsou předkládány do centrálního systému účetních informací státu v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.“.

6. V § 7 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

7. V § 7 se slova „ , a to ve Finančním zpravodaji č. 12 roku předcházejícího a“ zrušují.

8. Přílohy č. 1 až 8 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy

1. Organizační složky státu předkládají do centrálního systému účetních informací státu

1.1 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12 U;

1.2 čtvrtletně

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U,

b) chronologický přehled rozpočtových opatření ROP 1-04 U,

c) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04;

1.3 ročně výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu).

2. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu

2.1 čtvrtletně výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04;

2.2 ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje ROZP SPO 1-01.

3. Ministerstvo financí - správce centrálního systému účetních informací státu

3.1 zajistí sestavení sumárních údajů finančních výkazů a doplňujících údajů (dále jen „sumáře“) podle jiného právního předpisu1);

3.2 vytvoří sestavu “Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“;

3.3 schvaluje sumář za kapitoly v centrálním systému účetních informací státu.

4. Správce kapitoly

4.1 ověřuje v centrálním systému účetních informací státu správnost sumáře za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi;

4.2 zajišťuje v případě zjištění nedostatků opravu předávaných údajů u příslušných organizačních složek státu nebo státních příspěvkových organizací;

4.3 schvaluje sumář za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly;

4.4 vytiskne z centrálního systému účetních informací státu dva opisy sumářů - měsíčně k výkazu NAR 1-12 U - Část I., čtvrtletně k výkazu FIN 2-04 U a k výkazu ROP 1-04 U, ke kontrolním účelům v řádu tis. Kč na dvě desetinná místa, a po schválení a podepsání statutárním zástupcem je předá příslušnému odboru Ministerstva financí;

4.5 předkládá čtvrtletně komentář k výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U a přílohu ke komentáři “Limity a zůstatky na účtech v České národní bance“, obojí v elektronické podobě příslušnému odboru Ministerstva financí;

4.6 předkládá čtvrtletně komentář k chronologickému přehledu rozpočtových opatření v elektronické podobě příslušnému odboru Ministerstva financí;

4.7 vytiskne čtvrtletně z centrálního systému účetních informací státu sestavu “Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“ ke kontrolním účelům v řádu tis. Kč na dvě desetinná místa, a podpisem a kulatým razítkem potvrdí její správnost a odevzdá sestavu příslušnému odboru Ministerstva financí.

5. Státní fondy

5.1 předkládají do centrálního systému účetních informací státu čtvrtletně výkaz FIN 2-04 U s tím, že položka KAPITOLA obsahuje číslo přidělené státnímu fondu podle níže uvedeného seznamu:

502 Státní fond životního prostředí České republiky

504 Státní fond kultury České republiky

505 Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

506 Státní fond dopravní infrastruktury

507 Státní fond rozvoje bydlení

511 Státní zemědělský intervenční fond

5.2 schvalují v centrálním systému účetních informací státu čtvrtletně výkaz FIN 2-04 U na úrovni státního fondu.

6. Způsob předložení údajů

6.1 formát, strukturu, přenos, zabezpečení, rozsah a četnost předávání finančních údajů do centrálního systému účetních informací státu jsou stanoveny jiným právním předpisem1);

6.2 organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají výkaz v elektronické podobě správci centrálního systému účetních informací státu, podmínky jsou stanoveny jiným právním předpisem1).

7. Termíny předložení údajů:

7.1 výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12 U předkládají organizační složky státu nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce;

7.2 opisy sumáře výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12 U - část I předkládají správci kapitol nejpozději poslední pracovní den před 20. kalendářním dnem následujícího měsíce;

7.3 výkaz FIN 2-04 U a chronologický přehled rozpočtových opatření ROP 1-04 U předkládají organizační složky státu nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.4 výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 předkládají organizační složky státu a státní příspěvkové organizace nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.5 opisy sumáře výkazu FIN 2-04 U a sumáře chronologického přehledu rozpočtových opatření ROP 1-04 U včetně komentáře za kapitolu celkem předkládají správci kapitol a výkaz státního fondu předkládají státní fondy nejpozději poslední pracovní den před 20. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.6 výkaz FIN 2-04 U s rozpisem schváleného rozpočtu předkládají organizační složky státu nejpozději poslední pracovní den před 25. březnem;

7.7 opisy sumáře výkazu FIN 2-04 U za kapitolu s rozpisem schváleného rozpočtu předkládají správci kapitol nejpozději poslední pracovní den před 31. březnem, pokud usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný rok nestanoví jinak;

7.8 přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů za kapitolu celkem předkládají správci kapitol v termínu podle usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok;

7.9 údaje části IX. výkazu FIN 2-04 U za období leden až listopad předkládají organizační složky státu do centrálního systému účetních informací státu nejpozději poslední pracovní den před 15. prosincem ve standardním formátu souboru vstupních dat podle jiného právního předpisu1);

7.10 pro předložení finančních výkazů za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku a opisů jejich sumářů za kapitolu za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 1. únorem následujícího roku.

8. Ministerstvo financí poskytuje

8.1 všem správcům kapitol, uskutečňujícím transfery a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně, “Přehled o čerpání dotací prostřednictvím vybrané banky v třídění podle správců kapitol, programů, jednotlivých investorů a jmenovitých akcí“, a to po 10. dni následujícího měsíce;

8.2 všem krajům čtvrtletně přehled uvedený v bodě 8.1 doplněný o třídění podle jednotlivých krajů.

9. Ministerstvo financí předává neprodleně správcům kapitol a státním fondům čtvrtletní přehledy přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí a regionálními radami k předběžné kontrole jimi vykazovaných údajů o poskytnutých transferech a půjčkách v části IX. sumářů finančních výkazů.

10. Správce kapitoly a státní fondy v případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými dotacemi nebo půjčkami neprodleně zajistí, v součinnosti s příslušnými územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí, jejich dohledání a opravu standardním způsobem, eventuelně zdůvodní nesoulad údajů v komentáři k finančním výkazům.

11. Předkladatel údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu odpovídá za úplnost, správnost a včasnost předložených údajů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

1. Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady předávají do centrálního systému účetních informací státu měsíčně výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN 2-12 M (dále jen „výkaz“) - za vlastní hospodaření. Způsob předávání a systém prováděných kontrol stanoví jiný právní předpis1).

2. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy se předkládá jeden výkaz, který obsahuje údaje za město jako celek. Tento výkaz v sobě zahrnuje údaje za hospodaření městských částí a městských obvodů.

3. Krajský úřad kontroluje předání, úplnost a správnost výkazů předávaných obcemi, jež se nachází na území příslušného kraje a dobrovolnými svazky obcí, majících sídlo na území příslušného kraje a vyžaduje provedení oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů. S ohledem na zvolený způsob předávání výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí podle jiného právního předpisu1), si krajský úřad stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu úplnosti a správnosti výkazů předávaných jeho prostřednictvím nebo předaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí přímo do centrálního systému účetních informací státu. Ke stanovení způsobu a určení metody kontroly úplnosti a správnosti výkazů předaných do centrálního systému účetních informací státu je správce centrálního systému účetních informací státu povinen krajskému úřadu poskytnout součinnost v nezbytném rozsahu.

4. V případě hlavního města Prahy kontroluje předání úplného a správného výkazu do centrálního systému účetních informací státu Magistrát hlavního města Prahy.

5. Krajský úřad, s ohledem na zvolený způsob předávání výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí podle jiného právního předpisu1), stanoví obcím a dobrovolným svazkům obcí termíny pro předání výkazů tak, aby měl krajský úřad možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů, včetně zaslání oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů. Termíny stanovené krajským úřadem musí obcím a dobrovolným svazkům obcí ponechat dostatečný časový prostor pro vypracování výkazů, přičemž krajský úřad musí vzít do úvahy termíny stanovené v bodě 7. Předložení opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky a jeho periodicitu předkládání krajskému úřadu stanoví krajský úřad podle svých potřeb.

6. Obce a dobrovolné svazky obcí kromě výkazu uvedeného v bodě 1. předají krajskému úřadu i další potřebné údaje vztahující se k výkazu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví krajský úřad. Jedná se zejména o komentář k výkazu, ve kterém se uvedou důvody chyb a rozdílů ve výkazu.

7. Termíny pro předložení úplných a správných výkazů krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad do centrálního systému účetních informací státu a pro potvrzení úplnosti a správnosti výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí krajskými úřady v centrálním systému účetních informací státu:

7.1 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce;

7.2 za období leden až prosinec jsou stanoveny termíny pro předložení výkazů nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku;

7.3 za období leden se výkazy nepředkládají;

7.4 údaje o schváleném rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad budou uvedeny ve výkazech za období leden až duben příslušného rozpočtového roku.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04 U)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04 U) sestavují správci kapitol, jimi zřízené organizační složky státu a státní fondy.

2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a výsledky rozpočtového hospodaření od počátku roku (skutečnosti) v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Údaji o schváleném rozpočtu na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu rozepsané v souladu s usnesením vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu.

4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 s výjimkou písmen b) a c) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.

5. Konečným rozpočtem výdajů se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o veškerá rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.

6. Rozpočet po změnách a konečný rozpočet výdajů se uvádějí vždy k poslednímu dni čtvrtletí, včetně posledního rozpočtového opatření, které podléhá schválení Ministerstvem financí, odeslaného z Ministerstva financí s datem nejpozději posledního dne třetího měsíce daného čtvrtletí, pokud se správce kapitoly s Ministerstvem financí nedohodne jinak; údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů uváděné v období “závěr roku“ se řídí ustanovením § 24 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.

7. Údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

8. Rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. uvedou organizační složky státu a správci kapitol v chronologickém přehledu rozpočtových opatření.

9. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

10. Část I. - Rozpočtové příjmy

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby.

11. Část II. - Rozpočtové výdaje a financování

11.1 V této části výkazu se uvádějí:

a) rozpočtové výdaje v členění podle tříd, podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění rozpočtové skladby, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě;

b) rozpočtové položky financování (vyplňují státní fondy a kapitola 396 Státní dluh), které zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování se nepoužívá odvětvového třídění.

Jednotlivé položky budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu:

PoložkaNázevZnaménko
8111, 8211Krátkodobé vydané dluhopisy+
8112, 8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů-
8121, 8221Dlouhodobé vydané dluhopisy+
8122, 8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů-
8113, 8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky+
8114, 8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků-
8123, 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky+
8124, 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-
8117, 8217Aktivní krátkodobé operace řízeni likvidity - příjmy+
8118, 8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje-
8127, 8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8128, 8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje-
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8115, 8215Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech-(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+ (stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8125, 8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech-(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
ŘádekNázevZnaménkoPodmínka
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru-platba
+inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly-snížení
+zvýšení

11.2 V této části výkazu se neuvádějí údaje vykazované za finanční fondy (případně fondy odměn) organizačních složek státu, tj. údaje vykázané v části V. tohoto výkazu

a) na řádku 5020 - Příjmy celkem

b) na řádku 5040 - Výdaje celkem.

12. Část III. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

12.1 v této části výkazu se uvádějí:

a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,

b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,

c) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3025, 3072 až 3075),

d) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,

e) úhrn třídy 8 - Financování (vyplňují pouze státní fondy a kapitola 396 Státní dluh);

12.2 vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu:

součet příjmů v části I.Σ (třídy 1 až 4)sl.1,2,3 = r. 3010sl.31,32,34
součet výdajů v části II.Σ (třídy 5 a 6)sl.1,2,3,4 = r. 3060sl.31,32,33,34
součet údajů financování v části II.Σ (třída 8)sl.1,2,3,4 = r. 3200sl.31,32,33,34

12.3 vazby v části III. výkazu: a) obecně platné

r. 3010sl.31,32,34= r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014)sl.31,32,34
r. 3020sl.31,32,34= r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025)sl.31,32,34
r. 3050sl.31,32,34= r. (3010 - 3020)sl.31,32,34
r. 3060sl.31,32,33,34= r. (3061 + 3062)sl.31,32,33,34
r. 3070sl.31,32,33,34= r. (3072 + 3073 + 3074 + 3075)sl.31,32,33,34
r. 3090sl.31,32,33,34= r. (3060 - 3070)sl.31,32,33,34
r. 3100sl.31,32,34= r. (3050 - 3090)sl.31,32,34
r. 3300sl.31,32,34= r. (3010 - 3060)sl.31,32,34

b) s vyhrazenou platností platí jen pro státní fondy a na úrovni sumáře výkazů za státní rozpočet celkem

r. 3300sl.31,32,34 = - r.3200sl.31,32,34

13. Část IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech

13.1 v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavu bankovních účtů:

a) rezervního fondu

b) ostatních bankovních účtů (včetně bankovních účtů fondu odměn)

c) výdajové účty organizačních složek státu

d) příjmových účtů

e) příslušný bankovní účet státního fondu

státní fondy vykazují pouze údaje na ř. 4040 “Bankovní účty státního fondu celkem“;

13.2 vazby v této části výkazu:

a) r. 4010sl.41,42,43 = r. (4001 + 4002)sl.41,42,43

b) pro řádky 4001, 4002, 4010, 4040

sl.43 = sl.41 - sl.42 s respektováním znaménka

c) pro řádek 4030

sl.43 = - sl.42

14. Část V. - Bankovní účty fondů organizačních složek státu

14.1 v této části se uvádějí ve sloupci 53 počáteční zůstatky k 1.1. běžného roku, pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje v členění podle rozpočtové skladby) a konečný zůstatek k datu sestavení výkazu,

14.2 bankovní účty vykazované v této části výkazu (x - číslo účtu):

finanční fondy (účet 225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu - účty se vedou v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 1, případně x = 2; pokud jsou na fondu odměn zůstatky z minulých let,

14.3 součástí třídy 8 - Financování (řádek 5070) jsou tyto položky:

8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a

8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech;

uvedené položky mají tato znaménka:

znaménko minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,

znaménko plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.,

14.4 vazby mezi částí V. - rekapitulace (x=9) a částí IV. tohoto výkazu:

r. 5010sl.53 = r.4010sl.41

r. 5060sl.53 = r. 4010sl.42,

14.5 vazby v této části výkazu:

r. 5070sl.53 = r. (5040 - 5020)sl.53.

15. Část VI. - Vybrané záznamové jednotky

V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky:

záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu - Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).

16. Část VII. - Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. Konkrétní obsah této části se stanovuje a zveřejňuje ve Finančním zpravodaji každý rok po schválení zákona o státním rozpočtu.

17. Část VIII. - Výdaje na financování programů

V této části výkazu se uvádějí hodnoty schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a skutečného čerpání výdajů (investičních i neinvestičních) za vykazované období na financování programů, a to v členění podle položek druhového třídění rozpočtové skladby (korespondujících s položkami vykazovanými v části II); číslo programu musí odpovídat 5-ti místnému kódu v informačním systému programového financování.

18. Část IX. - Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

18.1 v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček:

a) uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,

b) v členění podle účelových znaků,

c) v členění podle kódu územní jednotky;

18.2 vazby mezi částí IX. a II. výkazu

pro každou položku vykázanou v části IX. platí:

Σúdaj sl.93UZ,územní jednotka = Σúdaj sl.4 § dané položky,

tzn. že součet všech údajů sl. 93 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a kódy územních jednotek) v části IX. musí odpovídat součtu údajů sl. 4 této položky v části 11. za všechny paragrafy;

18.3 převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a kódu územní jednotky;

18.4 údaje, které odpovídají skutečnému čerpání investičních dotací podle přehledů příslušné banky poskytnuté Ministerstvem financí, uvedené v příloze č. 1 v bodě 8, budou zpětně vykázány (doplněny) do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů s odpovídajícím kódem územní jednotky, v termínech uvedených v příloze č. 1 v bodě 7;

18.5 pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0xxx), pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 3 (CZ0xx); pro transfery a půjčky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0100); pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 2 (CZ0x);

18.6 pro sledování nečerpaných prostředků poukázaných správcem kapitoly na centrální účet u vybrané banky se vyplňuje kód 999 u položek vztahujících se k transferům a půjčkám obcí, kód 990 pro transfery a půjčky krajům, kód 900 pro transfery a půjčky regionálním radám.

19. Část X. - Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo Českou národní banku)

19.1 tuto část vyplňují organizační složky státu, v návaznosti na § 33, odst. 2, 6, 7 zákona č. 218/2000 Sb. Správce kapitoly v této části vykazuje, kromě údajů za vlastní organizační složku státu, rovněž údaje za jím řízené státní příspěvkové organizace - jako sumář z podkladů získaných od jím řízených státních příspěvkových organizací;

19.2 tato část výkazu se předkládá čtvrtletně ve vazbě na účetní výkazy (rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací);

19.3 sloupce název bankovního účtu, kód bankovního účtu a kód druhu organizace se vyplní podle

níže uvedených číselníků:

KódNázev bankovního účtu
01Běžné účty státních fondů
02Rezervní fond
03Fond reprodukce majetku
04Fond kulturních a sociálních potřeb
05Učet cizích prostředků (depozitní)
06Běžný účet
07Ostatní běžné účty
08Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu
09Fond odměn
KódDruh organizace
02Organizační složky státu
03Příspěvkové organizace
04Státní fondy
05Ostatní organizace

19.4 ve sloupci kód banky se uvádí 4 místný kód používaný v platebním styku;

19.5 vazba v této části výkazu

sl. 103 = sl. 101 - sl. 102 s respektováním znaménka vyjadřuje rozdíl mezi počátečním stavem k 1.1. a stavem ke konci vykazovaného období.

20. Část XI. - Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, které se vyplní podle číselníků:

20.1 Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ

KódNázevZkratkaFond
A. Předvstupní nástroje
01PHAREPHAREEU
02ISPAISPAEU
03SAPARDSAPARDEU
B. Nástroje programů spolufinancovaných EU
B1. Programové období 2004 až 2006
04OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělstvíOP RVMZEAGGF+FIFG
05Horizontální plán rozvoje venkovaHRDPEAGGF
06Společný regionální operační programSROPERDF+ESF
07OP Průmysl a podnikáníOP PPERDF
08OP InfrastrukturaOP IERDF
09OP Rozvoj lidských zdrojůOP RLZESF
10Fond soudržnosti (Kohezní fond)CFCF
11Jednotný programový dokument pro cíl 2JPD2ERDF
12Jednotný programový dokument pro cíl 3JPD3ESF
13Program Iniciativy Společenství Interreg IIIAINTREG IIIAERDF
14Program Iniciativy Společenství Interreg IIIBINTREG IIIBERDF
15Program Iniciativy Společenství Interreg IIICINTREG IIICERDF
16Program Iniciativy Společenství EsponESPONERDF
17Program Iniciativy Společenství InteractINTERACTERDF
18Iniciativa Společenství EqualEQUALESF
19Twinning OutTwOutlEU
20Fond solidarityFoS1FoS
21Transition FacilityTFEU
22Jiné programy/projekty EUJiné1EU
23Komunitární programyKoP1EU
24Přímé platby zemědělcůPP1EAGGF
B2. Programové období 2007 až 2013
25Přímé platby zemědělcůmPPEAGF
26Společná organizace trhuSOTEAGF
27Program rozvoje venkovaPRVEAFRD
28OP RybářstvíOP REFF
30OP Podnikání a inovaceOP PIERDF
31OP Výzkum a vývoj pro inovaceOP VaVpIERDF
32OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostOP VpKESF
33OP Lidské zdroje a zaměstnanostOP LZaZESF
36Integrovaný operační programIOPERDF
37OP Technická pomocOP TPERDF
38Regionální operační programyROPERDF
39OP Praha KonkurenceschopnostOP PKERDF
40OP Praha AdaptabilitaOP PAESF
41OP Přeshranični spolupráce pro cíl EÚSOP PSERDF
42OP Meziregionální spolupráceOP MSERDF
43OP Nadnárodní spolupráceOP NSERDF
44OP ESPON pro cíl EÚSOP ESPONERDF
45OP INTERACT pro cíl EÚSOP INTERACTERDF
46Jiné programy/projekty EUJinéEU
47Komunitární programyKoPEU
48Twinning OutTwOutEU
49Fond SolidarityFoSFoS
50Transition FacilityTFEU
51OP Doprava - ERDFOP Doprava SFERDF
52OP Doprava - CFOP Doprava CFCF
53OP Životní prostředí - ERDFOP ŽP SFERDF
54OP Životní prostředí - CFOP ŽP CFCF
C. Projekty spolufinancované z ostatních zahraničních zdrojů
60Finanční mechanismyFMFM
70Prostředky NATONATONATO
D. Pomocné nástroje
87Program rozvoje venkova - účetní operacePRV P

20.2 Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ

KódZdroj financováníZkratka
1Prostředky CZCZ
5Prostředky EUEU
6Prostředky z rozpočtu EUEUB
7Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování z ústředních rozpočtůEUP
8Prostředky NATONATO
9Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismyFM

Poznámky k číselníkům:

a) V případě transferu finančních prostředků Evropské unie a souvisejících transferů je nutné, aby kód atributu ZDROJ zůstal nezměněn po celý průběh tohoto transferu mezi jeho jednotlivými úrovněmi.

b) Prostředky Evropské unie kód 5 zahrnují financování z rozpočtu Evropské unie i jejich předfinancování z veřejných rozpočtů.

c) Kód 6 a 7 používají kapitoly státního rozpočtu a státní fondy, protože jsou schopny odlišit předfinancování. Kód 5 používají územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady.

21. Část XII. - Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v bodě 20.

22. Část XV. - Přehled o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky

a) obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48, odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

b) kontrolní vazby v rámci části XV:

sl. 156 = sl.(151 + 152 - 153 - 155)

ř. 1501 = ř.(1502 + 1503)

ř. 1507 = ř.(1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513)

ř. 1515 = ř.(1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1514);

c) kontrolní vazby na ostatní části výkazu FIN 2-04 U:

Část XV.Část V.
ř. 1515, sl.151= ř. 5010sl.53
ř. 1515, sl.152= ř. 5020sl.53
ř. 1515, sl.156= ř. 5060sl.53;

d) význam sloupců:

sl. 152 - je přípustný pro řádky 1501 až 1506 a 1514 s tím, že se jedná o příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce i o převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmových účtů zpět do rezervního fondu,

sl. 153 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,

sl. 154 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o čerpanou částku, tj. skutečné výdaje,

sl. 155 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.

23. Komentář k výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky.

24. Příloha ke komentáři “Limity a zůstatky na účtech v České národní bance“ zahrnuje komentář k případným rozdílům mezi vykazovanými údaji a údaji na bankovních účtech používaných v příslušném rozpočtovém roce.

Ministerstvo financí
VZOR
FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů
Ministerstvo financí VZOR FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavují obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady.

2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby

3. Údaji o schváleném rozpočtu územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální rady na příslušný rok se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem územního samosprávného celku, orgány dobrovolného svazku obcí nebo výborem regionální rady.

4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální rady upraveného o rozpočtová opatření provedená podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům

068 - Termínované vklady dlouhodobé,

223 - Zvláštní výdajový účet,

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků,

236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků,

244 - Termínované vklady krátkodobé,

281 - Krátkodobé úvěry,

451 - Dlouhodobé úvěry.

6. Část I. - Rozpočtové příjmy a část II. - Rozpočtové výdaje

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění stanoveném rozpočtovou skladbou:

a) podle druhového třídění podle příjmových a výdajových položek a

b) podle odvětvového třídění v paragrafovém třídění, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Tištěná podoba těchto částí výkazu pro potřeby účetních jednotek obsahuje součet položek druhového členění u jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby.

7. Část III. - Financování

7.1 V této části se uvádějí financující operace v členění stanoveném rozpočtovou skladbou; jednotlivé položky v této části výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je uvedeno v níže uvedeném přehledu;

7.2 u účtů krátkodobých a dlouhodobých úvěrů zřízených u poboček bank, ze kterých se přímo uhrazují investiční nebo neinvestiční výdaje, se postupuje takto:

úhrada výdajů se zatřídí jako analytická operace strany Dal syntetického účtu 281, resp. 451 v třídě 5 a 6; splátky úvěrů hrazené z vlastních účtů peněžních prostředků se zatřídí jako analytika k těmto účtům v členění třídy 8 rozpočtové skladby na položky 8xx4; koncem kalendářního měsíce se na řádek 8xx3 přenese údaj hodnoty změny stavu strany Dal účtu 281, resp. 451, od počátku roku.

PoložkaNázevZnaménko
8111, 8211Krátkodobé vydané dluhopisy+
8112, 8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů-
8121, 8221Dlouhodobé vydané dluhopisy+
8122, 8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů-
8113, 8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky+
8114, 8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků-
8123, 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky+
8124, 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-
8117, 8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8118, 8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje-
8127, 8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8128, 8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje-
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8115, 8215Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech-(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8125, 8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech-(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru-platba
+inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly-snížení
+zvýšení

8. Část IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

8.1 v této části výkazu se uvádějí:

a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,

b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,

c) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů, výdajů a financování,

d) úhrny záznamových jednotek 024 až 029, 035 a 036,

e) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,

f) úhrn třídy 8 - Financování;

8.2 konsolidace peněžních operací se provádí:

a) na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí a regionální rada,

b) na úrovni okresu, kraje a státu celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování;

8.3 předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace:

konsolidace příjmůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajestátu
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSOneneneano
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcíneanoanoano
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajůneneanoano
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních radneneneano
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)anoanoanoano
4134 - Převody z rozpočtových účtůanoanoanoano
4139 - Ostatní převody z vlastních fondůanoanoanoano
4221 - Investiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4222 - Investiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresuneanonene
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresuneanonene
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného krajeneanoanone
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného krajeneanoanone
5321 - Neinvestiční transfery obcímneanoanoano
5323 - Neinvestiční transfery krajůmneneanoano
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radámneneneano
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obci a krajůanoanoanoano
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtůanoanoanoano
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtůmanoanoanoano
5349 - Ostatní převody vlastním fondůmanoanoanoano
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSOneneneano
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6341 - Investiční transfery obcímneanoanoano
6342 - Investiční transfery krajůmneneanoano
6345 - Investiční transfery regionálním radámneneneano
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6441 - Investiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
6442 - Investiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovněneanoanoano
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného krajeneanoanone
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného krajeneanoanone

Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí;

8.4 vazby v této části výkazu:

obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:

r. 4050sl.41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43

r. 4060sl.41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl.41,42,43

r. 4200sl.41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl.41,42,43

r. 4240sl.41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl.41,42,43

r. 4430sl.41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl.41,42,43

r. 4430sl.41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl.41,42,43

r. 4440sl.41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl.41,42,43

r. 4450sl.41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3

r. 4470sl.41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl.41,42,43

r. 4440sl.41,42,43 = - r. 4470sl.41,42,43

a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060sl.41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.41,42,43

r. 4250sl.41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl.41,42,43

r. 4460sl.41,42,43 = 0

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:

r. 4060sl.41,42,43 = r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4190) sl.41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194)sl.41,42,43 + r. (7291 + 7310 +7340+ 7380)sl.71,72,73

r. 4250sl.41,42,43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400 + 4420)sl.41,42,43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424)sl.41,42,43 + r. (7420 +7431 + 7450 + 7490 + 7520)sl.71,72,73

r. 4460sl.41,42,43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420)sl.41,42,43 - r. (4070 + 4090)sl.41,42,43 + r. (4192 + 4194)sl.41,42,43 - r. (4422 + 4424)sl.41,42,43 + r. (7490 + 7520)sl.71,72,73 - r. 7380sl.71,72,73

c) kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:

r. 4060sl.41,42,43 = r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100+ 4110 + 4120+ 4130 + 4140 + 4150+ 4170 + 4180 + 4190)sl.41,42,43 - r. ( 4193 + 4194)sl.41,42,43

r. 4250sl.41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 +4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 + 4420)sl.41,42,43 - r. (4423 + 4424)sl.41,42,43

r. 4460sl.41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420)sl.41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090)sl.41,42,43 + r. 4194sl.41,42,43 - r.4424sl.41,42,43'

d) kromě obecných vazeb, platí na úrovni státu:

r. 4060sl.41,42,43 = r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 +4081 + 4090 + 4100 + 4110 +4111 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4180 + 4181 + 4190)sl.41,42,43

r. 4250sl.41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 + 4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4360 + 4370 + 4371 + 4380 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420)sl.41,42,43

r. 4460sl.41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 + 4410 +4411 + 4420)sl.41,42,43 -r. (4070 + 4080 + 4081 + 4090)sl.41,42,43

8.5 vazby mezi touto částí výkazu a částí VII.:

r. 4191sl.41,42,43 = r. 7090sl.71,72,73

r. 4192sl.41,42,43 = r. 7140sl.71,72,73

r. 4193sl.41,42,43 = r. 7290sl.71,72,73

r. 4194sl.41,42,43 = r. 7360sl.71,72,73

r. 4421sl.41,42,43 = r. 7170sl.71,72,73

r. 4422sl.41,42,43 = r. 7220sl.71,72,73

r. 4423sl.41,42,43 = r. 7400sl.71,72,73

r. 4424sl.41,42,43 = r. 7470sl.71,72,73

9. Část V. - Tato část výkazu se nevyplňuje.

10. Část VI. - Stavy a obraty na bankovních účtech

a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů

aa) termínovaných vkladů dlouhodobých,

ab) zvláštních výdajových účtů,

ac) základních běžných účtů územních samosprávných celků,

ad) běžných účtů fondů územních samosprávných celků,

ae) termínovaných vkladů krátkodobých;

údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn. že údaj má znaménko:

minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,

plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.;

b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:

r. (6030 + 6040 + 6050 + 6060)sl.63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3.

11. Část VII. - Vybrané záznamové jednotky

V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky. Záznamové jednotky 024 až 029, 035 a 036 se použijí pro veřejné rozpočty územní úrovně pro konsolidaci transferů a půjček poskytovaných mezi obcemi patřícími do různých okresů a krajů a krajů obcím, případně krajem na území jiného kraje; u těchto položek jsou vytvořeny podřádky pro rozpis jednotlivých jednotek, kterých se záznamové jednotky týkají.

12. Část VIII. - Tato část výkazu se nevyplňuje.

13. Část IX. - Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

a) v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých transferů a půjček

aa) uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4123, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4223, 4240, 8113 a 8123,

ab) v členění podle účelových znaků;

b) obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a regionální rady musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX. sloupci 93 a údaji stanovených položek uvedených v části I. resp. III. sloupce 3 tohoto finančního výkazu;

14. Část X. - Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček:

aa) uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,

ab) v členění podle účelových znaků,

ac) v členění podle kódu územní jednotky;

b) vazby mezi částí X. a II. výkazu

pro každou položku vykázanou v části X. platí:

Σúdaj sl.103 UZ,územní jednotka = Σúdaj sl.3 § dané položky,

tzn. že součet všech údajů sl. 103 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a kódy územních jednotek) v části X. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;

c) převedení prostředků z výdajového účtu regionálních rad na účet příjemce vedený u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a kódu územní jednotky;

d) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0xxx), pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 3 (CZ0xx); pro transfery a půjčky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0100); pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí kód územní jednotky NUTS 2 (CZ0x).

15. Část XI. - Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje

financování

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, jejichž číselníky jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

16. Část XII. - Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje včlenění podle nástroje a zdroje financování

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky.

VZOR
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
VZOR Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Doplňující údaje o státních příspěvkových organizacích

1. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů ROZP SPO 1-01 - část I v členění na jednotlivé nákladové a výnosové položky podle příslušných syntetických účtů v návaznosti na vyhlášku č. 410/2009 Sb.

2. V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I.

ROZP SPO 1-01 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost
ROZP SPO 1-01 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Doplňující údaje k zaměstnanosti regulované vládou

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ve výkazu o zaměstnanosti údaje o počtu zaměstnanců: vládou schválený počet zaměstnanců na hlavní činnost pro rozpočtový rok, upravené počty zaměstnanců k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a jejich roční průměr k poslednímu dni příslušného čtvrtletí po změnách rozpočtu a skutečné průměrné přepočtené počty zaměstnanců k poslednímu dni příslušného čtvrtletí od počátku roku. Výjimkou je Bezpečnostní informační služba, která nepředkládá výkaz o zaměstnanosti regulované vládou.

Ministerstvo financí
VZOR
ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou
Ministerstvo financí VZOR ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)

1. Údaje ve výkazu NAR 1-12 U v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají organizační složky státu do centrálního systému účetních informací státu. Údaje jsou uváděny kumulativně, dochází k jejich sčítání za jednotlivé měsíce v průběhu hodnoceného roku.

2. Profilující výdaje vykazované pod písmenem A., B. a C. se vztahují k údajům vykazovaným v části XII. výkazu Fin 2-04 U.

3. Prostředky vykazované podle § 47 odst. 4 písm. a) bod 4. a podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U, pokud nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO).

4. Význam sl. 3 a sl. 23 - konečný rozpočet výdajů je schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání - tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Ve výkazu se neuvádějí profilující výdaje na sociální dávky, protože v souladu s ustanovením § 47 odst. 8 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u výdajů na sociální dávky nárok z nespotřebovaných výdajů nevzniká.

6. V návaznosti na ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že vláda v mimořádných případech povolí přesun prostředků z neprofilujících výdajů na profilující výdaje se při vykazování nároků z nespotřebovaných výdajů podle rozhodnutí vlády postupuje takto. Ve sloupci 10 (30) se v odpovídajícím řádku profilujících výdajů v části I. a II. výkazu uvede hodnota přesunutých prostředků se záporným znaménkem a zároveň se o stejnou hodnotu sníží nároky v řádku 12 části I. ve výdajích neprofilujících.

7. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu - část I.:

ř. 1 = ř. (2 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11);

ř. 2 = ř. (3 + 4);

ř. 5 = ř. (6 + 7);

ř. 13 = ř. (1 + 12);

sl. 5 = sl. (3 - 4);

sl. 7 = sl. (5 + 6);

sl. 13 = sl. (8 + 9 + 10 + 11 + 12);

sl. 14 = sl. (7 - 13).

8. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek - část II.:

sl. 25 = sl. (23 - 24);

sl. 27 = sl. (25 + 26);

sl. 33 = sl. (28 + 29 + 30 + 31 + 32);

sl. 34 = sl. (27 - 33).

9. Způsob vyplňování údajů ve sloupcích a) až e) v části II.:

Uvede se ve sloupci

sl.a) Zdroj podle číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ, viz bod 20.2 v příloze č. 3.

sl.b) Nástroj podle číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ, viz bod 20.1 v příloze č. 3.

sl.c) Program, § 13 odst. 3 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle číselníku v informačním systému programového financování.

sl.d) Účel podle číselníku kódu účelu, který je devítimístný a má povinnou strukturu:

rrkkkcccc

rr - poslední dvojčíslí roku, kdy byl účel stanoven;

kkk - číslo odesílající kapitoly, která prostředky poskytuje;

cccc - pořadové číslo účelu odesílající kapitoly v daném roce.

Číselník je aktualizován v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí.

sl.e) Výzkum, vývoj a inovace v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., číselné označení:

1 - institucionální podpora a podíl z prostředků zahraničních programů, který je spolufinancován z institucionální podpory;

2 - účelová podpora.

Ve sloupcích a) až e), ve kterých není uveden žádný z výše uvedených údajů, bude vždy nulová hodnota s číselným označením 0.

10. Kontrolní vazby mezi částí I. a II. výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12 U:

ř. 3 části I. = součtu údajů z části II. s kódem 1 z číselníku pro atribut ZDROJ -CIS_ZDROJ a kódů z bloku B číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Evropské unie, část financovaná z národních peněžních prostředků;

ř. 4 části I. = součtu údajů z části II. s kódem 6 a 7 z číselníku pro atribut ZDROJ -CIS_ZDROJ a kódů z bloku B číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ tj. výdajů na projekty spolufinancované z Evropské unie, část která je nebo má být kryta peněžními prostředky od Evropské unie;

ř. 6 části I. = součtu údajů z části II. s kódem 1 z číselníku pro atribut ZDROJ -CIS_ZDROJ a kódu 60 z číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů, část která je financovaná z národních peněžních prostředků;

ř. 7 části I. = součtu údajů z části II. s kódem 9 z číselníku pro atribut ZDROJ -CIS_ZDROJ a kódu 60 z číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů, část která je nebo má být kryta peněžními prostředky od Evropské unie;

ř. 8 části I. = součtu údajů z části II. s kódem 8 z číselníku pro atribut ZDROJ -CIS_ZDROJ;

V řádcích 9, 10 a 11 jsou hodnoty ve sloupcích a) a b) vždy nulové, protože nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od Organizace Severoatlantické smlouvy;

ř. 9 části I. = součtu údajů z části II., kde ve sloupci c) jsou uvedeny hodnoty dle číselníku používaného v Informačním systému programového financování a ve sloupci e) jsou nulové hodnoty;

ř. 10 části I. = součtu údajů z části II., kde ve sloupci e) jsou uvedeny hodnoty 1 nebo 2 a ve sloupci c) jsou nulové hodnoty;

ř. 11 části I. = součtu údajů z části II., kde ve sloupci d) je devítimístný kód účelu a ve sloupci c) a e) jsou nulové hodnoty.

Neprofilující výdaje se v části II. neuvádějí.

Ministerstvo financí
VZOR
NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK
Ministerstvo financí VZOR NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Rozsah a způsob sestavení chronologického přehledu rozpočtových opatření (ROP 1-04 U)

1. Chronologický přehled rozpočtových opatření, jehož povinnost evidence je dána organizačním složkám státu ustanovením § 25 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) předkládají jednotlivé organizační složky státu do centrálního systému účetních informací státu a správce kapitoly předkládá opis sumáře výkazu ROP 1-04 U za celou kapitolu včetně komentáře Ministerstvu financí.

2. Rozpočtová opatření ve smyslu § 23 odst. 1 rozpočtových pravidel jsou vykazována chronologicky podle data realizace a druhu rozpočtového opatření. Přehled rozpočtových opatření obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených v daném roce.

3. Komentář k chronologickému přehledu rozpočtových opatření je zaměřen na rozpočtová opatření provedená se souhlasem Ministerstva financí a budou v něm uvedeny zejména důvody a adresnost jejich provedení. Komentář se předkládá v elektronické podobě příslušnému odboru Ministerstva financí.

4. Druh rozpočtového opatření vyjadřuje, na jakém základě bylo rozpočtové opatření provedeno. Kódy 1, 3 a 5 rozlišují:

1 - rozpočtové opatření provedené v kompetenci organizační složky státu nebo kapitoly (jedná se o opatření, kterým se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k němu třeba souhlasu Ministerstva financí);

3 - rozpočtové opatření provedené na základě návrhu kapitoly a schválení Ministerstvem financí (jedná se o opatření, kterým se mění závazné ukazatele kapitoly celkem nebo opatření, kterým se nemění závazné ukazatele kapitoly, ale vyžaduje schválení Ministerstvem financí);

5 - rozpočtové opatření provedené na základě návrhu kapitoly a schválení Ministerstvem financí, které rozhodlo o přiřazení tohoto kódu z důvodu celospolečenského zájmu na sledování daného druhu výdaje státního rozpočtu.

Ve finančním výkazu ROP 1-04 U je druh rozpočtových opatření uváděn v části I. ve sloupci „d“ a v části II. ve sloupci „i“ s názvem „Druh ROP“.

5. Duplicity v identifikaci rozpočtových opatření nejsou přípustné.

6. V chronologickém přehledu rozpočtových opatření se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, úpravy provedené rozpočtovým opatřením podle bodu 2., údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů. Tyto údaje se uvádějí v členění podle paragrafu odvětvového třídění a položky druhového třídění platné rozpočtové skladby a v části II. výkazu ROP 1-04 U rovněž včlenění podle struktury příjmů a výdajů, zdroje, dotačního a výdajového titulu a účelu.

7. Údaji o schváleném rozpočtu na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu rozepsané v souladu s usnesením vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu.

8. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 s výjimkou písmen b) a c) rozpočtových pravidel při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 rozpočtových pravidel.

V chronologickém přehledu rozpočtových opatření je vyjádření rozpočtu po změnách zajištěno vazbou: sloupec 8 = sloupec 1 (schválený rozpočet) + sloupec 2 (součet hodnot všech provedených rozpočtových opatření ve stanoveném období od počátku roku).

9. Konečným rozpočtem výdajů se rozumí rozpočet po změnách upravený o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 písm. b) a c) rozpočtových pravidel.

V chronologického přehledu rozpočtových opatření je vyjádření konečného rozpočtu výdajů zajištěno vazbou: sloupec 9 = sloupec 8 (rozpočet po změnách) - sloupec 3 (součet hodnot všech vázání ve smyslu § 23 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel provedených ve stanoveném období od počátku roku) + sloupce 4, 5, 6 a 7 (součet hodnot všech provedených rozpočtových opatření ve smyslu § 23 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel ve stanoveném období od počátku roku).

10. Údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

11. Chronologický přehled rozpočtových opatření (za příjmy a výdaje) ROP 1-04 U - Část I.

V této části se uvádí přehled rozpočtových opatření za:

11.1 příjmy podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby s tím, že za každou položku se uvede součet jejích hodnot;

11.2 výdaje podle paragrafů odvětvového třídění a položek za jednotlivé třídy druhového třídění platné rozpočtové skladby s tím, že součty hodnot budou uvedeny za každou položku u jednotlivých paragrafů, dále za každý paragraf u jednotlivých tříd a dále za každou třídu.

12. Chronologický přehled rozpočtových opatření (za příjmy a výdaje) ROP 1-04 U - Část II.

V této části výkazu se uvádějí rozpočtová opatření za příjmy a výdaje v členění podle:

12.1 struktury příjmů a výdajů:

12.1.1 příjmové a výdajové bloky, které jsou specifickými ukazateli podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu na příslušný rok s tím, že za každý příjmový a výdajový blok se uvede součet jeho hodnot;

12.1.2 příjmové a výdajové okruhy bez souvislosti s jejich vykazováním na příloze č. 4 zákona o státním rozpočtu na příslušný rok s tím, že za každý okruh jednotlivých příjmových a výdajových bloků se uvede součet jeho hodnot;

12.2 klasifikace:

12.2.1 platná rozpočtová skladba: zdroj, paragraf, položka;

12.2.2 dotační titul a výdajový titul vedený v informačním systému programového financování;

12.2.3 účel použití prostředků stanovený rozpočtovými pravidly.

Ministerstvo financí
VZOR
ROP 1-04 U Chronologický přehled rozpočtových opatření (za příjmy a výdaje)
Ministerstvo financí VZOR ROP 1-04 U Chronologický přehled rozpočtových opatření (za příjmy a výdaje)
“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při vypracování finančních výkazů za rok 2010 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Při vypracování chronologického přehledu rozpočtových opatření se podle bodu 11. a 12. přílohy č. 8 postupuje od 1. ledna 2012. Chronologický přehled rozpočtových opatření za rok 2011 bude vypracován ve struktuře paragraf, položka, datum, druh ROP, změna rozpočtu.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru